1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13"

Transkript

1 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget

2 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen på dette tidlige stadie i budgetlægningen. Derudover er fokus på status for Kommunalbestyrelsens strategiske mål, samt hvilke initiativer og forudsætninger der er nødvendige, for at fastholde målene fra Kommunalbestyrelsens økonomiske genopretningsplan. Sammenfatning og perspektiver Kommunens samlede økonomiske situation har gennem de seneste par år bevæget sig i en mere robust retning. Overskuddet på den løbende drift er øget fra ca. 100 mio. kr. i regnskab 2011 til 196 mio. kr. i regnskab Men økonomien presses i kommende år fra flere sider: 1. Overskuddet på den ordinære drift er faldende. I 2014 og 2015 falder overskuddet til et niveau omkring 125 mio. kr. Dette er 50 mio.kr. lavere end målet i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. 2. Kassebeholdningen er faldende og ligger ultimo 2015 i underkanten af Kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske politik. I 2013 forventes kassebeholdningen at blive 116 mio. kr. mens den falder til ca. 100 mio. kr. i 2014 og Kommunens serviceudgifter ligger over rammen i både 2013 og På nuværende tidspunkt er serviceudgifterne 33 mio. kr. over rammen for budget 2013 og den forventes at ligge mio. kr. over servicerammen for 2014, når denne udmeldes i juli. Overholdelse af servicerammen kræver derfor fortsat opmærksomhed, hvis risikoen for sanktioner skal mindskes. 4. Kommunen har et stort anlægsbudget i 2013 og 2014 på hhv. 286 mio. kr. og 165 mio. kr. Kommunen optager dermed en relativ stor del af kommunernes samlede anlægsramme. Der kan således ikke forventes rum til yderligere anlægsprojekter før i Anlægsinvesteringer i 2015 kan dog begrænses af en relativ begrænset kassebeholdning. Tabel 1: Udvalgte økonomiske nøgletal for Egedal Kommune 2011 til 2015 (mio. kr.) R2011 R2012 Korr. BO2014 BO2015 B2013 Resultat af ordinær drift Kassebeholdningen ultimo Serviceramme råderum* Kilde: Egedal Kommunes regnskab 2011 og 2012 og hovedoversigt pr. 13. maj 2013 *Note: Serviceramme råderum angiver hvor meget kommunens serviceudgifter ligger over (plus) eller under (minus) den udmeldte serviceramme. Regeringens økonomiske rammer og Kommunalbestyrelsens målsætninger giver således ikke meget økonomisk råderum i budgetlægningsfasen for budget , hverken på drifts- eller anlægssiden. Det økonomiske råderum, der var ved budgetlægningen for 2013, blev anvendt til serviceforbedringer. Skal der skabes et tilsvarende råderum på driftssiden i 2014, skal dette tilvejebringes via ef- 2

3 fektiviseringer og/eller besparelser, der reducerer serviceudgifterne og dermed giver mulighed for opprioriteringer af andre områder. Såfremt der skal gennemføres anlægsinvesteringer for at opnå færre driftsudgifter skal disse være af mindre omfang, idet der ikke kan forventes større udvidelse af kommunens anlægsramme i Under forudsætning af, at budgettet for den ordinære drift og serviceudgifterne kan holdes i 2013 og 2014, vil der fremadrettet være mulighed for, at der kan foretages investeringer. Disse investeringer skal fortsat have en strukturel karakter, der kan medvirke til at give en mere tidssvarende service til borgerne, frigøre ressourcer og reducere serviceudgifterne. Investeringerne skal foretages under hensyn til kassebeholdningen, som er i underkanten af Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætning. På lidt længere sigt, er det helt centralt, at de investeringer, der skal foretages, medfører effektiviseringer, der reducerer serviceudgifterne, således at der skabes økonomisk rum til at møde de demografiske udfordringer. Frem til 2024 forventes andelen af over 65 årige at stige fra 17 til 20 procentpoint og dette kompenseres kun delvist af, at andelen af 0-16 årige falder fra 25 til 22 procentpoint. Samtidig er gruppen i den erhvervsaktive alder fra år stabil. Et robust overskud på den ordinære drift vil, ud over muligheden for investeringer, også kunne anvendes til at reducere kommunens gæld og dermed den fremtidige rente og afdragsbyrde. En lavere rentebyrde vil desuden betyde, at kommunens strukturelle balance bliver tilsvarende forbedret. Status på arbejdet med de strategiske mål Efter i 2012 at have gennemført en light udgave af den nye proces for det strategiske arbejde i forhold til budget , så er vi nu godt i gang med en fuld proces i forhold til formuleringen af de 4-årige strategiske mål for I fagudvalgene lagde man i februar ud med temadrøftelser omkring, hvilke udviklingstendenser og udfordringer det er vi står overfor, både indenfor de enkelte udvalgsområder, og for Kommunen under ét. To temaer blev prioriteret og sendt videre til Kommunalbestyrelsens strategis seminar i april måned. Det drejer sig om Sund i Egedal og Ung i Egedal. På seminaret var der, med afsæt i inspirerende oplæg fra interne og eksterne oplægsholdere, gode politiske drøftelser om, hvad der for eksempel menes, når vi siger Sund i Egedal. Der blev formuleret politiske retninger for de to temaer, der kom et første bud på en formulering af de 4- årige strategiske mål, og endelig fremkom rigtigt mange konkrete forslag til, hvordan målene kunne udfoldes til handlinger. Administrationen har siden arbejdet videre på en finpudsning af formuleringen af de to 4-årige strategiske mål og forslaget til endelige formuleringer er: Ung i Egedal De unge skal trives og føle sig trygge i Egedal Kommune. De unge skal inddrages og mødes i fleksible rammer af tydelige voksne. 3

4 Sund i Egedal I Egedal gør vi det lettere at leve sundt! Den videre proces: Der arbejdes i øjeblikket på højtryk med at få formuleret 1-årige tværgående mål og 1-årige centermål, der skal understøtte de 4-årige strategiske mål. Disse vil indgå i det materiale der blive rundsendt forud for mål- og budgetseminaret i august. De 4-årige strategiske mål vil endeligt blive besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Mål og budget til oktober. I forhold til de to strategiske mål der blev vedtaget med budgettet for , Promovering af Egedals byudviklingsområder og Involvering af civilsamfundet, så går det rigtig godt. Målene har blandt andet været med til at skabe gode historier lokalpressen og i landsdækkende medier styrket betjeningen af erhvervslivet og de frivillige internt i administrationen har haft fokus på at styrke det tværgående samarbejde til gavn for både vores kunder og os selv. Det eneste af de 1-årige tværgående mål vi ikke forventer at komme i havn med, er målet om at skulle kontakte relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på etablering af en ny enhed i Egedal. Efter nærmere sondering har det vist sig, at der på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at få en uddannelsesinstitution til Egedal. Hvis der på et senere tidspunkt viser sig en åbning, vil bestræbelserne på at tiltrække en uddannelsesinstitution blive taget op igen. Budget bygger på budgetfremskrivning Det administrative budget for lægges på baggrund af det budgetoverslag for der blev vedtaget i oktober 2013, jf. figur nedenfor. Budgettet beregnes på grundlag af korrektioner for: Beslutninger i Kommunalbestyrelsen, herunder Tillægsbevillinger Overførsler vedr. drift Overførsler vedr. anlæg KL s reviderede pris og løn skøn Den reviderede befolkningsprognose Konsekvenser af regnskab 2012 Indstillinger til Kommunalbestyrelsen d. 29. maj, herunder tillægsbevillingssager og konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30. marts 2012 Disse korrektioner indregnes i det administrative budget, jf. hovedoversigten i tabel 2. 4

5 Tabel 2: Hovedoversigt budget pr. 14. maj 2013 Mio. kr. Netto Regnskab 2012 Korr. Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Resultat af ordinær drift -196,5-145,6-123,3-127,0 Anlæg eksl. forsyningsområdet 53,0 285,9 164,9 62,9 Resultat skattefinansierede omr. -143,4 140,3 41,6-64,1 Resultat brugerfinansierede omr. 0,0 32,3 41,2 0,8 Resultat af skatte- og brugerfinans. omr. -143,5 172,6 82,8-63,3 Optagne lån -34,0-61,5-57,4-17,1 Adrag på lån 22,2 23,7 79,1 45,1 Øvrige balanceforskydninger 29,6-83,6-89,2 40,8 Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-) Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) Fortegn:positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+) -125,7 51,2 15,2 5,4-167,0-115,8-100,6-95,2 Det administrative budget skal korrigeres frem til 1. behandlingen af budgettet for konsekvenserne af bl.a. følgende forhold: aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag konsekvenser af budgetopfølgning pr. 30. juni Der er således fortsat stor usikkerhed omkring det administrative budget. 5

6 I budgetprocessen styres der efter de mål, der er opstillet i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Dvs. der er fokus på bl.a. resultatet af den løbende drift, kassebeholdningen, servicerammen, anlægsrammen og udviklingen i kommunens gæld, jf. forrige afsnit. Budgetaftalerne skabte grundlaget for solid økonomi Budgetlægningen i Egedal Kommune har fra kommunens start i 2007 været vanskelig. Der har gennem flere år været ubalance mellem kommunes indtægter og udgifter og derfor behov for at reducere udgifterne og øge indtægterne. Kommunalbestyrelsens genopretningsaftaler fra de seneste år har sigtet mod at nå målene i den økonomiske politik, se tabel 4. Aftalerne har sikret, at der er kommet overskud på den ordinære drift og at der er sket en opbygning af kassebeholdningen, således at kommunen har en solid økonomi ved udgangen af valgperioden. Med vedtagelsen af budget var forudsætningerne til stede for at gennemføre driftsudvidelser for ca. 20 mio. kr. og samtidig fastholde de økonomiske målsætninger. Kommunalbestyrelsens væsentligste udfordringer nu og i årene fremover er, at: fastholde genopretningsaftalen og de økonomiske målsætninger sikre overholdelse af regeringens samlede serviceramme sikre et overskud på den ordinære drift, der giver mulighed for investeringer i anlæg og opbygger kassebeholdningen så den kan absorbere udefrakommende påvirkninger fastholde rammerne for og udvikle en kompetent, effektiv og attraktiv arbejdsplads skabe rammer for innovation i og udvikling af ydelserne til gavn for borgerne. Disse målsætninger understøttes af den økonomiske politik, hvor de centrale målsætninger er: overskud på ordinær drift på 175 mio. kr. kassebeholdning ultimo året på mio. kr. gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 180 mio. kr. bidrage til at sikre overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, bl.a. i forhold til servicerammen og anlægsrammen. I det efterfølgende gives en status for målsætningerne i forhold til det foreliggende budget for Faldende overskud på den ordinære drift i budgetperioden Kommunens resultat af den ordinære drift var i regnskab 2012 et overskud på 196 mio. kr. Dette overskud forventes at blive gradvist reduceret i de kommende år og gå fra 146 mio. kr. i 2013 til 127 mio. kr. i Dermed ligger det budgetterede resultat mio. kr. under målsætningen i Kommunalbestyrelsen økonomiske politik, jf. tabel 3. 6

7 Tabel 3: Resultat af ordinær drift (mio. kr.) Målsætning R2012 Korr. B2014 BO2015 B2013 Resultat af ordinær drift Kilde: Kommunalbestyrelsens økonomiske politik, Egedal Kommunes regnskab 2012 og hovedoversigten pr. 14. maj 2013 Resultatet af den ordinære drift viser forskelle mellem kommunens indtægter fra skatter og tilskud og kommunens samlede driftsudgifter. Overskuddet skal anvendes til at dække udgifter til f.eks., afdrag på lån, indskud i SOLTprojektet og anlægsinvesteringer. De eventuelt resterende midler skal styrke kassebeholdningen så den kan imødegå svingninger i f.eks. konjunkturer og betalinger. I de kommende år er der øgede udgifter til SOLT-projektet ligesom renteudgifterne kan forventes at øges gradvist. Det betyder, at råderummet til investeringer i ikke-lånefinansierede anlæg og bygningsrenoveringer i budgetoverslagsårene vil være begrænset såfremt overskuddet på den ordinære drift ikke øges fremadrettet. Serviceudgifter ligger over statens ramme Hvert år indgår Kommunernes Landsforening og staten en aftale om kommunernes økonomi for det følgende år. Der aftales bl.a. en ramme for hvor meget serviceudgifterne må udgøre for alle kommuner under et. Overholder kommunerne ikke rammen, både i budget- og regnskabs situationen, kan staten pålægge den enkelte kommune økonomiske sanktioner. Kommunens serviceudgifter defineres fra 2013 som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket: Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder Nettodriftsudgifterne til overførsler Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige Indtægterne fra den centrale sociale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager Nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering Nettodriftsudgifterne til ældreboliger. Tabel 4: Udmeldt serviceramme og kommunens serviceudgifter (mio. kr.) R2011 R2012 Korr. B Udmeldt serviceramme Foreligger medio juli Serviceudgifter Forskel Skøn: Kilde: Egedal Kommunes regnskab 2011, 2012 og hovedoversigten pr. 14. maj 2013 Note: Definitionerne på serviceudgifterne er ændret over årene, og kan derfor ikke sammenlignes på tværs af årene Kommunens serviceudgifter lå i 2011 og 2012 under rammen, jf. tabel 4. 7

8 Såfremt de indstillede tillægsbevillinger godkendes af Kommunalbestyrelsen d. 29. maj kan serviceudgifter opgøres til mio. kr., dvs. 33 mio. kr. over den udmeldte serviceramme på mio. kr. Overskridelsen skyldes tre forhold: 1. at der ved budgetvedtagelsen i oktober 2012 blev budgetteret 25 mio. kr. over rammen, 2. at der blev overført uforbrugte serviceudgifter fra 2012 og 3. at der er givet tillægsbevillinger. Kommunernes samlede serviceudgifter under ét i de vedtagne budgetter for 2013 lå under det aftalte niveau. Kommunerne undgik dermed sanktioner for så vidt angår budgettets overholdelse af servicerammen. Kommunerne kan dog fortsat risikere sanktioner på grundlag af regnskabsresultatet. Kommunernes samlede serviceramme kendes først ultimo juni måned. Det er dog allerede i forbindelse med regeringens vækstplan aftalt med KL, at den samlede serviceramme reduceres med 2 mia. kr. i For Egedal svarer det til ca. 15. mio. kr. Det er derfor skønnet, at kommunens serviceudgifter ligger mio. kr. over den vejledende ramme, jf. tabel 4. Kassebeholdning ultimo året er faldende Kassebeholdningen ultimo året indgår som en del af Kommunalbestyrelsens økonomiske politik som en indikator for udviklingen i kommunens økonomi. Målet er en kassebeholdning på mellem mio. kr. Tabel 5: Egedal Kommunes kassebeholdning ultimo året (mio. kr.) Målsætning B Kassebeholdning ultimo året (skøn maj) Kassebeholdning ultimo året skøn pr. 3. oktober 2012 Kilde: Egedal Kommunes regnskab 2012 og hovedoversigt pr. 14. maj 2013 Kassebeholdningen var ultimo 2012 på 167 mio. kr. Den forventes i 2015 at falde til 95 mio. kr. hvilket er lige under Kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på mio. kr. Kassebeholdningen ultimo året er udtryk for et øjebliksbillede, idet beløbet er udtryk for hvor mange penge der er registreret på kommunens bankkonti den 31. december. Beløbet kan derfor svinge meget fra år til år, da det dels afhænger af udgiftsniveauet og dels af bl.a. fremsendelse og betaling af regninger omkring årsskiftet, både i forbindelse med den løbende drift og regninger for store anlægsarbejder. Hertil kommer at kassebeholdningen også indeholder midler som allerede er disponeret. Kassebeholdningen ultimo 2012 udgjorde 167 mio. kr. Heraf er i alt 94,9 mio. disponeret således: overførsler af driftsmidler fra 2012 til 2013: 11,0 mio. kr. overførsler af anlægsmidler fra 2012 til 2013: 32,1 mio. kr. overførsler af finansielle poster: -2,5 mio. kr. frigivelse af indefrosne midler: 11,3 mio. kr. Kildedal Park: 10,0 mio. kr. gæld til forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering) 32,6 mio. kr. 8

9 Det skal bemærkes, at kassebeholdningen hurtigt kan ændre sig. På de 7 måneder der er gået siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 har skønnet for kassebeholdningen ultimo 2013 ændret sig med ca. 20 mio. kr., jf. tabel 5 Figur 1: Kassebeholdningen dag til dag for (mio. kr.) Figur 1 viser udviklingen i den daglige kassebeholdning. Som det ses er der løbende store udsving og store dyk sidst på måneden. hvor der er udbetalinger af lønninger, pensioner m.m. Kassebeholdningen stiger derefter primo måneden hvor der kommer indtægter fra skatter mv. 9

10 Figur 2: Gennemsnitlig kassebeholdning (mio. kr.) (kassekreditreglen) Ovenstående figur viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning er beregnet som gennemsnittet at de daglige saldi over de seneste 365 dage. Figuren viser, at efter det kraftige fald frem til midten af 2009 stabiliserede den gennemsnitlige kassebeholdning sig omkring 100 mio. kr. frem til midten af 2011, hvorefter den de efterfølgende 2 år er steget og nu at udgør mere end 250 mio. kr. Stigende låntagning til investeringer Den samlede gæld (ekskl. SOLT) er steget gennem de seneste år fra 442 mio. kr. i 2009 til 653 mio. kr. i budget Tabel 6: Egedal Kommunes gæld (mio. kr.) R2012 B2013 BO2014 Ældreboliger Øvrig gæld Sum SOLT Gæld i alt Kilde: Egedal Kommunes regnskab samt budget

11 Stigningen skyldes bl.a., at kommunen har fået mulighed for lån fra staten til investering inden for kvalitetsfondsområderne (skoler, daginstitutioner, ældreområdet m.v.), hvor pengene er anvendt til renovering af kommunens bygningsmasse. Hertil kommer, at kommunen årligt låner ca. 6 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger og ca. 11 mio. kr. til indefrosne ejendomsskatter. Endelig er der optaget lån til solcelleprojekt på 20 mio. kr. Den store stigning fra 2011 skyldes, at der er budgetteret med lån til fjernvarmeprojekt på ca. 80 mio. kr. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er målsætningen at kommunens gæld ikke skal øges, men pga. de særlige lånemuligheder og investeringer i energibesparende tiltag har Kommunen udnyttet denne låneadgang fuldt ud de seneste år. Kommunerne kan som udgangspunkt ikke optage lån til drift eller anlægsaktiviteter. Dog er der mulighed for at optage lån til energibesparende foranstaltninger og indefrosne ejendomsskatter. Som en del af de årlige økonomiaftaler med regeringen aftales der desuden særlige lånemuligheder. Tidligere var det 50 procent lånefinansiering til folkeskoleområdet, mens der de senere år har været mulighed for at søge lånepuljer til kvalitetsfondsområderne (skoler, daginstitutioner, ældreområdet og idrætsfaciliteter). Disse muligheder er nu bortfaldet. Tabel 9: Egedal Kommunes gæld pr. indbygger sammenlignet med andre kommuner B2013 B2014 Egedal incl. SOLT Egedal excl. SOLT Landsgennemsnit Hovedstaden Ballerup Kommune Furesø Kommune incl. SOLT Frederikssund Kommune Kilde: IM s kommunale nøgletal, Egedal Kommunes regnskaber og budget samt Egedal Kommunes befolkningsprognose marts 2013 Note: IM s kommunale nøgletal for 2013 opdateres medio året. Egedal Kommunes gæld pr. indbygger (excl. SOLT) har tidligere ligget under gennemsnittet af kommunerne både i hovedstadsområdet og på landsplan. I 2012 er kommunens gæld øget med ca kr. pr. indbygger og ligger nu lidt over gennemsnittet i hovedstaden og landet. 11

12 Demografiske udfordringer peger mod omprioriteringer Prognosen for befolkningsudviklingen i kommunen frem mod 2025 peger på, at der sker en forskydning fra færre børn og unge og imod flere ældre. Andelen af børn fra 0-16 år falder fra 24 procent til 22 procent. Andelen af borgere over 65 år stiger fra 17 procent til 20 procent. Særligt aldersgruppen af borgere over 75 år stiger fra 5 til 11 procent. Aldersgruppen fra 25 til 64 år forbliver uændret i andel. Disse demografiske forskydninger peger på, at der i de kommende år skal ske økonomiske omprioriteringer fra børn over mod ældre. Figur 4 viser, hvor stor en andel af den samlede befolkning som de enkelte aldersklasser udgør i 2013 og forventes at udgøre i Figur 4: Befolkningen i Egedal Kommunes relative fordeling i aldersgrupper 5 % Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Befolkningsprognosen for Egedal Kommune viser et fald i antallet af små børn i vuggestue- og børnehavealderen. For børn i den skolesøgende alder sker der et fald i såvel antal som andel efter

13 Aldersklasserne med de erhvervsaktive kommer under pres. Antallet af yngre erhvervsaktive fra år falder med -4 % til i 201. Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 24 % i 2013 til 22 %i 2017 og 21 % i 202. Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at stige i hele perioden fra 2013 ti Antallet stiger frem til 2024 med 11 % fra til personer. Samlet set er andelen af de to aldersklasser år og år uændret på 51 % fra 2013 til Antallet af årige ventes at stige med 4 % til personer i Derefter vil deres antal falde til i I forhold til 2013 svarer det til et fald i hele perioden på 18 %. Andelen vil falde fra 12 % i 2013 til 9 % i Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. De årige stiger således i budgetperioden - dvs. frem til med 43 % mens de 85+ årige stiger med 38 %. På det lange sigt frem til 2024 vil der være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 123 % og 231 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. Gruppen af årige vil frem til 2025 vokse til at udgøre 9 % mod nu 4 % af den samlede befolkning. Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 3 % mod nu 1 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 348 til ældre over 85 år i Figur 5: Antal 85+ årige i Egedal Kommune Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Stigningen udgør 802 personer eller 231 %. 13

14 Denne stignings-procent har været kendt i mange år. Det nye er imidlertid, at denne befolkningsprognose rækker 3 år længere ud i fremtiden end tidligere - og viser en fortsat stigning. 14

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014 Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019 Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetforslag Budgetfokus august Budgetfokus august 2012

Budgetforslag Budgetfokus august Budgetfokus august 2012 1. Budgetfokus august 2012 Budgetforslag 2013-16 1. Budgetfokus august 2012 Indledning Formålet med Budgetfokus august 12 er at give et samlet overblik over Kommunens økonomi. Udgangspunktet er budgetforslag

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter.

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 9. september 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.04-P15-1-14 REVIDERET Flerårig økonomisk strategi 2014-2018 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger

Hovedtal og forudsætninger Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere