Læseprøve Kurs mod demokrati?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseprøve Kurs mod demokrati?"

Transkript

1 »Hvad vil kommunisterne?«skolingsseriens andet hæfte Danmarks Kommunistiske Parti og Kampen for Friheden (1938) krævede indledningsvist»at Kommunisterne studerer Spørgsmaalet: Demokrati eller Fascisme?«For at få klarhed over problemstillingen undersøgtes statens væsen generelt og den historiske baggrund for den borgerligt-demokratiske stat specielt. Med en Lenin-henvisning defineredes staten først principielt som den herskende klasses magt der står over samfundet. 292 Ikke desto mindre betegnedes den franske 1789-revolution og følgende borgerlige revolutioner som afgørende nybrud, idet staten herefter ikke mere kendetegnedes ved fuldstændig mangel på frihed befolkningerne støttede netop disse revolutioner»for at erobre Friheden «En frihed som den franske 1789-erklæring om menneskerettighederne satte ord på med kravene om lige rettigheder, tanke-, tros- og ytringsfrihed, etc. frihedsrettigheder som skolingshæftets forfattere lagde stor og positiv vægt på og betegnede som det principielle grundlag for den danske stat:»erklæringen om Menneskerettighederne indeholder Principperne for det borgerlige Demokrati, den Statsform, hvorunder vi lever i Danmark.«293 Efter at have gennemgået Danmarks faktuelle forfatningsmæssige historie og opbygning, 294 gik forfatterne videre til en diskussion af den danske statsforms fordele og mangler. Det fastsloges at den danske stat»er en demokratisk Stat«, selvom der fandtes forhold som indskrænkede og forfalskede demokratiet. For den danske stats»opbygning hviler i det store og 110

2 hele paa demokratiske Principper.«De afgørende principper var her»folkets Suverænitet«konkretiseret som»den almindelige Valgret«, samt»borgernes Lighed for Loven«og»personlig Frihed.«Og det fremhævedes at»demokratiet betegner et uhyre Fremskridt i Sammenligning med Feudalstaten«, idet de principielle menneske- og demokratiske rettigheder»i vor nuværende Stat«gav folket mulighed for at forsvare sine interesser og forbedre tilværelsen. 295 Det fremgik klart at DKP i realiteten ikke længere anså Lenins nævnte statsdefinition for fuldt dækkende for den moderne borgerligt-demokratiske stat. Denne stat kunne ikke mere reduceres til et blot og bart instrument for den herskende klasse. Folkeflertallet kunne tværtimod nu vende demokratiet og dets institutioner imod kapitalisterne. Det hed således at kapitalismen hidtil havde udnyttet demokratiet til at beherske folket, men en»ny Situation«var ved at opstå hvor befolkningen forstod at benytte den demokratiske valgret og øvrige frihedsrettigheder til at frigøre sig fra undertrykkelse og udbytning. Netop derfor forsøgte finanskapitalen i disse år»at tilintetgøre Demokratiet og erstatte det med en ny Statstype«fascismen. 296 Men fascismen kunne besejres og det eksisterende demokrati forsvares gennem arbejderklassens enhed og en bred folkefrontsalliance. Og forfatterne lovede at DKP ville sætte»hele sin Kraft ind på Demokratiets Forsvar«, samt advarede læserne (altså primært partimedlemmerne) mod kræfter der ville imødegå fascismen ved at»oprette Socialismen ad Revolutionens Vej.«En sådan ultravenstrepolitik ville alene hjælpe fascismen, da»betingelserne for Socialismens Virkeliggørelse ikke i Øjeblikket er til Stede, «297 Forsvaret for det eksisterende demokrati betød dog ikke at DKP glemte det klassiske socialistiske demokratisyn:»demokratiet kan ikke være fuldkomment, de demokratiske Friheder kan ikke 111

3 garanteres alle i fuldt Omfang«, så længe kapitalismen skævvred mulighederne for at udnytte fx pressefriheden. Den sociale ulighed hindrede»gennemførelsen af sandt Demokrati.«298 Det langsigtede socialistiske mål var derfor at demokratisere økonomien samt etablere det sande demokrati som forberedelse til kommunismen. Og skolingsseriens fjerde hæfte, Det kommunistiske Parti og Folkets Fremtid (1939), var følgelig helliget beskrivelsen af målet og vejen hertil. Efter at have erklæret DKP som arvtager til Marx og Engels teorier, samt redegjort for partiets principielle socialistiske mål (samfundsmæssig besiddelse af produktionsapparatet, planøkonomi, social lighed), skitseredes det kommunistiske endemål: det stats- og klasseløse samfund hvor enhver kunne»deltage i det offentlige Forvaltningsarbejde«. Målet var ikke at»nivellere«samfundet, kommunisterne ville ikke afskaffe»individuelle Forskelligheder, men den sociale Ulighed.«Kommunisternes ideal var nemlig»mennesket, som frit og uhæmmet udvikler sin Personlighed i et frit Samfund.«Men for at komme til dette helt frie samfund skulle Danmark igennem en socialistisk opbygningsfase hvor folket måtte»organisere sin Magt, det sande Demokrati«. Og da»det snyltende mindretal«utvivlsomt ville forsøge at gøre oprør, skulle det være»et Demokrati, som ikke er svagt, men stærkt: Proletariatets diktatur.«299 Det»sande demokrati«sattes altså lig med begrebet proletariatets diktatur (som forfatterne igen satte lig med et»folkedemokrati«300 et udtryk som således ikke først dukkede op i Østeuropa efter 1945). Og her, hvor man fjernede sig fra den konkrete danske politiske kamp og virkelighed og beskæftigede sig med fjernere tidshorisonter, dukkede de danske kommunisters fortsatte afhængighed af leninistisk dogmatik og den sovjetiske model helt op til overfladen. Det erklæredes nok at den proletariske afløser for den borgerlige stat skulle etableres ved at afskaffe alle hidtidige 112

4 »antidemokratiske Indskrænkninger«, under bibeholdelse og videreudvikling af alt»værdifuldt i den demokratiske Forfatning, f. Eks. den almindelige Valgret, «301 Alligevel kan DKP s forestillinger om den socialistiske»mellemtid«næppe overholde de tidligere i denne bog fastlagte krav til et dansk socialistisk demokrati der vil bedømmes som mindst lige så demokratisk som det afløste borgerlige såsom kravet om at borgerne gennem frie og fair valg mellem flere frit opstillede og frit konkurrerende kandidater afgør hvem der skal lovgive og regere, samt kravet om ret til dannelse af uafhængige og ligeberettigede partier. Det hed således i skolingshæftet:»proletariatets Diktatur udøves ikke af Arbejderklassen alene, men af alle de tidligere undertrykte og udbyttede Klasser under Ledelse af Arbejderklassen, som atter ledes af sit Parti, det kommunistiske Parti.«302 Det specificeredes ganske vist ikke nærmere hvorledes det kommunistiske partis ledende rolle skulle opnås og fastholdes under socialismen, hvorfor dette spørgsmål (måske ikke tilfældigt) isoleret set kunne ligge åbent for demokratiske fortolkninger. Som Frederik Borgbjerg i 1915 erklærede at Socialdemokratiet måtte»erobre magten i staten«ved at»vinde flertallet af folket«for sin socialistiske opfattelse, kunne også DKP naturligvis mene at man i partipluralistisk politisk konkurrence kunne erobre folkeflertallet og dermed magten under socialismen. 303 Og gøre det igen og igen. Men forfatternes ord om partiets ledende rolle under proletariatets diktatur fulgtes af en fremhævelse af netop Sovjetstyrets bevis på»at Proletariatets Diktatur er ensbetydende med det videste Demokrati.«Hvorefter man roste Sovjetunionens nye forfatning, og citerede fra dens 125 der øjensynligt garanterede sovjetborgerne alle borgerlige frihedsrettigheder. Men af den næstfølgende og ikke omtalte paragraf fremgik det klart at forfatningen alene levnede rum for ét politisk parti det kom- 113

5 munistiske. 304 Nu fremsatte DKP ganske vist få år senere den eksplicitte opfattelse at Sovjetunionens form for proletariatets diktatur sovjet- og etpartisystemet var opstået på grund af specifikke russiske forhold og betingelser, og at denne form ikke nødvendigvis passede til andre lande. 305 Implikationen af denne opfattelse diskuteres senere. Men her hvor vi skriver 1939 synes det alt i alt forsvarligt at konkludere at DKP s vision om et dansk proletariatets diktatur pegede frem mod at arbejderklassen, a priori repræsenteret af kommunisterne, skulle tildeles magtmæssige særrettigheder under socialismen. Altså i sidste instans et magtmonopol for kommunistpartiet (selvom kommunisterne utvivlsomt forestillede sig at befolkningsflertallet ville bifalde kommunistpartiets førende rolle, således som man mente at det forholdt sig i Sovjetunionen 306 ). Det fremgik ikke klart hvorledes selve magtovertagelsen, der ville muliggøre proletariatets diktatur, skulle foregå. Stemmesedlen som våben nævntes ikke eksplicit, revolutionen måtte dog ikke gennemføres af et»aktivt Mindretal«, men skulle»gennemføres af Folkets overvældende flertal«. Et folkeflertal der skulle vindes for sagen ved at kommunisterne opstillede de rigtige krav, og førte an i den daglige kamp»til Forsvar for Brød, Frihed og Fred.«Og selvom forfatterne historisk kritiserede specielt de tyske socialdemokraters tro på en»fredelig Vej«til socialismen, så gjorde man sig ingen synlige forestillinger om at gribe magten med vold. Efter magtovertagelsen skulle den nye statsmagt»træffe de nødvendige Foranstaltninger til Undertrykkelse«af oprørsforsøg. 307 Men i øvrigt gjordes det klart at socialismen slet ikke stod på den aktuelle dagsorden:»i den nuværende Periode paahviler der den internationale Arbejderklasse den store historiske Opgave at redde Menneskeheden fra det fascistiske Barbari og 114

6 DKP s tre rigsdagsmænd fotograferet i Folketinget 1939: Partiformand Aksel Larsen (tv.), næstformand Alfred Jensen, samt redaktør af Arbejderbladet Martin Nielsen. Få år senere var de fredløse. Aksel Larsen og Martin Nielsen endte i tysk KZ-lejr, men overlevede. Alfred Jensen undslap sine danske fangevogtere den 22. juni 1941 og forblev som den eneste af DKP s folketingsmedlemmer på fri fod under hele besættelsen. Han overtog partiformandskabet da Aksel Larsen arresteredes i november Larsen genindtrådte som partiformand i september (Arbejdermuseet og ABA) fra en ny imperialistisk Krigs Massemyrderi, iværksat af de fascistiske Staters forbryderiske Regeringer.«308 Opsummerende må det konstateres at DKP s langsigtede socialisme-visioner under folkefrontspolitikkens førkrigs-højdepunkt stadig lænede sig tungt op af Lenins version af proletariatets diktatur, således som denne version teoretisk var fremgået af Staten og Revolutionen og i praksis havde udviklet sig under den russiske revolutions og borgerkrigs betingelser. Altså et partidiktatur. Og de danske kommunister støttede åbent det sovjetiske diktaturs offentligt kendte magtudøvelse i disse år, såsom processerne mod alskens angivelige nazi-agenter og fredsfjender. Men på hjemlig grund havde DKP skudt socialismen ud i en ubestemt fremtid, en forfatningsstridig og væbnet vej hertil var ikke umiddelbart intentionen, og den førrevolutionære 115

7 politiske kamp i det endnu borgerlige samfund var sat i forgrunden. Og hér var Lenins opfattelse blevet forladt til fordel for en opfattelse der nærmede sig erkendelserne i Friedrich Engels»testamente«(jf. Del I/2): Den borgerligt-demokratiske stats institutioner og frihedsrettigheder var nu blevet anvendelige for befolkningen og værd at forsvare. Skønt handicappet af manglende økonomisk demokrati og lighed var det dog muligt for befolkningsflertallet at anvende det politiske demokrati og stemmesedlen til egen fordel. Selvom den frie kommunisme stadig skulle nås via et Lenin-inspireret»proletariatets diktatur«, havde DKP efter alt at dømme erhvervet en vis positiv forståelse for det eksisterende demokratis betydning for befolkningens (og kommunisternes egne!) politiske muligheder, relative velfærd og sikkerhed. Nu kunne man indvende at denne demokratiske nyorientering primært beroede på taktiske overvejelser, og derfor netop ikke havde reel erkendelsesmæssig betydning. For de nye toner var nok befordret af erfaringerne med fascismen, men jo arrangeret og legaliseret af Kominterns folkefrontspolitik. Og havde denne politik netop ikke taktiske begrundelser? Jo, det havde den i høj grad. Men skønt Kominterns nye generallinje også udsprang af klare taktiske og instrumentelle overvejelser, herunder hensyn til Sovjetunionens sikkerhedsinteresser, så skabte folkefrontsstrategien for europæiske kommunister ikke desto mindre et betydningsfuldt rum for friere måder at tænke på sit eget lands politiske historie og udvikling, på politisk konkurrence og samarbejde, på frihedsrettigheder, på demokrati. Og en sådan åbning kunne næppe blot fuldstændigt»glemmes«igen, men måtte sætte sig visse spor og udøve en vis indflydelse på den videre udvikling i forskellige afsnit af den internationale kommunistiske bevægelse. Interessant er her en vurdering i 1978 fra den fremtrædende italienske eurokommu- 116

8 nist Lucio Lombardo Radice, i et efterskrift til en bog af den østtyske demokratiforkæmper og dissident Robert Havemann:»Folkefrontens politiske kursændring indledte en teoretisk udvikling, nemlig befrielsen for gamle fordomme mod de såkaldte formelle friheder. Grundidéen i vore dages eurokommunisme, dvs. idéen om at socialisme og demokrati er uadskillelige, idéen om demokratiets universelle værdi, har sine rødder i trediverne, i den teoretiske forarbejdning af massernes erfaring med den fascistiske afskaffelse af de formelle friheder. Det var denne erfaring, der tvang de røde arbejdermasser og de kommunistiske partier til en ny holdning over for det klassiske demokrati og efterhånden førte dem frem til den indsigt, at den revolutionære socialistiske arbejderbevægelse ikke skal afskaffe demokratiet, men arve det og videreudvikle det til socialisme.«309 DKP tilsluttede sig ikke 1970 ernes eurokommunisme. Men jeg vil senere se på spørgsmålet om en mulig sammenhæng imellem partikampen fra 1956, som endte med dannelsen af det»eurokommunistiske«sf, og DKP s demokratiforestillinger i befrielsesårene. Sidstnævnte forestillinger havde i hvert fald hentet legitimitet og byggesten fra folkefrontstiden. Da Aksel Larsen således på et CK-møde i september 1948 tilsluttede sig den nye koldkrigstænkning og i en stærkt Sovjetortodoks tale lagde afstand til kommunisternes linje siden befrielsen, protesterede Mogens Fog: DKP burde fastholde»1938-linjen«. 310 DKP s demokratiforestillinger i befrielsesårene behandles i næste del. Her og nu skal det afslutningsvist noteres at»demokrati«i de sidste år før 2. Verdenskrig var blevet det centrale po- 117

9 litiske plusord for DKP. Det var ikke mere alene et ideelt begreb der først ville få reelt indhold under socialisme og kommunisme. Den vist nok ikke helt ualmindelige opfattelse at først med og på grund af 2. Verdenskrig erklærede DKP sig som aktuel forsvarer af det eksisterende danske demokrati, er derfor ikke dækkende. Fra i 1932 at have afvist det borgerlige demokrati som et humbugdemokrati, belærte partiet i de sidste førkrigsår sine medlemmer om at dette ufuldkomne demokrati dog var et uhyre fremskridt, og at kommunisternes nationale og antifascistiske opgave i den aktuelle historiske periode var at forsvare den danske demokratiske stat. Med 2. Verdenskrig skulle denne proklamerede intention blive sat på prøve. 118

10 Noter til uddraget Læseprøve Kurs mod demokrati? 274 Larsen1 s Hele henvendelsen, betitlet Læg Danmarks skæbne i folkets hænder, er optrykt i Larsen1 s Nørlund1 s. 3 (talen optryktes i AB d. 26. og der refereres her til ABA s elektroniske reprint af dette optryk). 276 Ibid. s. 3f., Ibid. s Referencer til senere DKP-henvisninger til og citater fra talen fås i Kjeldsen s. 491, note Det kan her bemærkes at båndene mellem DKP og Komintern i øvrigt synes at blive en smule løsere efter 1937, ifølge Jacobsen1 s Notatet findes i Komintern-arkivet her citeret fra Jacobsen1 s (Komintern-arkivet = det fra Komintern-arkiverne i Moskva mikrofilmede materiale som findes på ABA). Om DKP s forhandlinger med EKKI se Jacobsen1 s. 228f. 281 Talen ses i Larsen2. Citaterne ibid. s. 6, 8. Kursivering som i den trykte tale. 282 Ibid. s. 24. At»den organisatoriske Enhed i Arbejderbevægelsen«betød et»enhedsparti«erklæredes direkte i skolingspjecen Det kommunistiske Parti og Folkets Fremtid (1939) s. 16 (Hæfte4 s. 16). 283 Larsen2 s Ibid. s Kursivering som i den trykte tale. 285 Ibid. s. 12f. Kursivering som i den trykte tale. 286 Ibid. s. 13. Kursivering som i den trykte tale. 287 Ibid. s. 12f. 288 Ibid. s Se Sovjetunionens Forfatning 1936, s. 9 2, s Omtalte Stalin-bemærkninger ses ibid. s Larsen2 s. 18 (kursivering som i den trykte tale). Om DKP s støtte til fx Moskva-processen marts 1938 mod bl.a. Bukharin og Rykov, se Jacobsen1 s. 220f., Fra til steg medlemstallet i DKP fra ca til ca Ifølge Lange s. 79f. 292 Hæfte2 s. 3f. (det citerede s. 3). 327

11 Noter til uddraget Læseprøve Kurs mod demokrati? 293 Ibid. s. 5f. 294 Ibid. s Ibid. s. 9f. Fremhævet skrift i citat er originalens. 296 Ibid. s. 12f. 297 Ibid. s. 18f., 10, Ibid. s. 10f. (originalens fremh.). 299 Se Hæfte4 s. 1-10, citaterne s. 5f., 9f. (originalens fremh.). 300 Ibid. s. 10, samt se også s Ibid. s Ibid. s Borgbjergs ord stammer fra en tale i foråret 1915, optrykt i Social-Demokraten Her citeret fra Bryld2 s Hæfte4 s. 11. Samt se Sovjetunionens Forfatning 1936 s. 33f. 125, s Se fx skolingspjecen Vor Politik (1944) s Se afsnittet Troens betydning i Del I/ Hæfte4 s. 12, 11, Ibid. s Vurderingen fra Lombardo Radice ses i Havemann s Jacobsen1 s. 418f. (CK-mødet i september 1948 vender vi tilbage til i Del III/11 Kold krig og retræte). 311 Se f.eks. Kir./Tro. s. 7; Rybner s ; Jensen3 s. 502, Kir3 s , , 187, 192. Om DKP s betydning for»augustoprøret«se Kir1 s. 223ff, Kir2 s. 63ff., 490. Vedr. den kommunistiske sabotagevirksomhed i BOPA, se Kjeldbæk. 312 For en kritisk behandling af denne tradition, se Halvorsen Anførte citater: Laustsen1 s. 46, s. 10, s Laustsen2. Se også Laustsen1, fx s Se Laustsen3, fx s. 5-7, 51, 65, 232f. Jeg refererer både her og senere til originalafhandlingen, som er tilgængelig via Syddansk Universitetsbibliotek. I efteråret 2007 udkom afhandlingen også som bog hvis indhold naturligvis svarer til originalafhandlingens. I bogen kan dog observeres visse småredigeringer som blot yderligere 328

Danmark foråret og sommeren 1940:

Danmark foråret og sommeren 1940: 1 DET VIL KOMME TIL EN NATIONAL BEFRIELSES- KAMP Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen Hitler-Stalin-pagten hører til blandt de mest omtvistede begivenheder

Læs mere

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS MARX Det kommunistiske manifest ENGELS 1 Udkom første gang år 1848 2 Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest Gengivelse af udgaven fra Forlaget Tiden 1976, marxismens klassikere 1 Med

Læs mere

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS TEMA: Den demokratiske udfordring Folkestyre under pres? Af Knud Andersen (V), tidl. amtsborgmester på Bornholm, medlem af Region Hovedstaden 3 Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor

Læs mere

Klokken 20 minutter i 10 den 31. juli

Klokken 20 minutter i 10 den 31. juli 112 EN VERDEN AT VINDE, MEN MERE END SINE LÆNKER AT MISTE Af Bent Gravesen En verden at vinde og kun sine lænker at miste. Sådan beskrev Karl Marx og 1. Internationale arbejderklassens situation og begrundede

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse?

Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? Af samme forfatter: Danskernes dagligdag Træk af udviklingen i Danmark fra 1960erne til 1990erne (Spektrum, 1991) Politikerne og dig. Om det politiske liv i Danmark

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage,

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage, 11 KUNNE MAN FORESTILLE SIG EN DANSK HITLER? Af Nils Arne Sørensen I en tid, hvor de politiske fløjes flirt med totalitarismen står højt på dagsordenen, kan det være på sin plads også at sætte fokus på

Læs mere

En gammel mand ligger for

En gammel mand ligger for 68 ARBEJDERHISTORIE NR. 1 1996 Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen, Ole Jorn og Anne-Lise Walsted Land and Freedom - en troværdig film om den spanske borgerkrig og revolution En gammel mand

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Forsvar for fortiden

Forsvar for fortiden AF CARSTEN DUE-NIELSEN Er fortidens fremtid truet? Det kunne man forestille sig efter at have læst Bernard Eric Jensens indlæg om faghistorikeres historiebegreb. 1 Indlægget kan umiddelbart tolkes som

Læs mere

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen Uncle Sam, John Bull og Bjørnen En analyse af stormagternes politik overfor Danmark samt disses indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-1955. Speciale udarbejdet af: Kim Drejer Nielsen

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere