Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix"

Transkript

1 Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix

2 Resumé Artiklen argumenterer for, at ansvarlighed fra rådgivers side bliver stadig mere efterspurgt af iværksætteren - og med god ret. Artiklen bygger på forfatterens erfaringer fra adskillige års arbejde i konsulentverdenen, hvor konsulentrollen har gennemløbet væsentlige ændringer i sit indhold. Tillid og relationer er kommet i fokus. Det gælder tilliden mellem køberen af rådgivningsydelser og målgruppen for dem. Konsekvensen kan blive en klarere opdeling af rådgivningsmarkedet og dets aktører end tilfældet er i dag. Indledning Vi skal ikke mange år tilbage, før ordet klient var rådgiverens betegnelse for den person eller virksomhed, der var køber af konsulentydelsen. Der er fortsat revisorer og advokater, der har vanskeligt ved at slippe betegnelsen. Forklaringen i fremmedordbogen af ordet klient omtaler bl.a. klienten, som den person, der hos romerne stod i afhængigheds- eller beskyttelsesforhold til en anden person. Den begrebsanvendelse holder ikke længere. I dag er konsulentydelsen et produkt eller en ydelse i et åbent, men dog stadigvæk uigennemsigtigt marked. Det er populært i intellektuelle og politikerkredse at fremhæve, at samfundet er ved at forlade både industri- og informationssamfundet til fordel for vidensamfundet. Det til trods for at produkter og ydelser, uanset hvem producenten er, kendetegnes ved anvendelse af industrielle processer! De industrielle processer medvirker til at målrette og billiggøre ydelserne, hvad enten vi taler om forskningsproduktion, rådgivning eller forretningsservice i bred forstand. Artiklen beskæftiger sig med de rolleændringer, der sker mellem rådgiver og kunde, her iværksættere. Ændringerne sker af mange grunde ikke mindst fordi viden og kompetence hos iværksættere er højere i dag end tidligere, men også fordi indholdet i rådgivningsopgaven ændrer sig. 2 Samtidig med ændringer i opgaver og roller er der også sket ændring i

3 selvopfattelsen hos rådgiverne og kunderne. For rådgiverne betyder det, at han eller hun må gøre sig selv og sin kunde klart, hvad det er for en rolle, der udføres i den enkelte rådgivningssituation. 1. Rådgivningsopgavens karakter fra ressourceforlængelse til den subjektive service Rådgivningsmarkedet er ikke kendetegnet ved den store klarhed og homogenitet. Det kan kunderne til rådgivningerne ikke klandres for, men det er et problem, som rådgiverne selv er med til at skabe. Da rådgiveren eller konsulenten ikke er en beskyttet titel som lægens og advokatens, så er det op til aktøren i branchen selv at konkretisere opgaver og rolle. Kunden vil ikke uden afstemning af forventninger med konsulenten have klarhed over, hvad rådgivningen omfatter. Forskellighederne i leverancen fremgår af følgende fire eksempler på rådgivningsroller: 1. Serviceleverandøren 2. Ressourcen 3. Specialisten 4. Sparringspartneren De fire roller overlapper hinanden. De benyttes her til at tydeliggøre, hvor opgaveindholdet har sin væsentligste tyngde. Serviceleverandøren er den konsulent- og ofte også produktydelse, der eksempelvis omfatter leveringen af et system til administration, afsætning eller produktion i virksomheden. Rådgiveren eller konsulenten tilpasser sin pakkeløsning til den konkrete virksomhedssituation og uddanner og træner medarbejderne i brugen af systemet eller maskinen og sikrer sig, at driften er tilfredsstillende og i overensstemmelse med de indgåede aftaler med kunden. Rådgiveren eller konsulenten kan også påtage sig opgaven som ekstra ressource i forbindelse med en kapacitetssituation i virksomheden, som kræver mere indsats end virksomheden selv kan præstere. Ressourcen adskiller sig ikke fagligt eller kvalitetsmæssigt fra virksomhedens 3 egne

4 medarbejderes, men der er ganske enkelt ikke nok af dem til den opgave, virksomheden ønsker at få udført på et givent tidspunkt. Ressourcetilskud gennem konsulenter kan også finde sted som et konkret resultat af et fravalg i virksomheden af en given kompetence. Virksomheden vælger at få udført en opgave med ekstern bistand, da den vil bruge egne tilsvarende ressourcer på andre opgaver i virksomheden. Et eksempel er her ad hoc indkøb af analysebistand på eksempelvis afsætningsområdet. Den tredje rådgivningsopgave er her kaldt specialisten og repræsenterer en særlig faglig ydelse, hvor virksomheden ikke har kompetencer på et eller flere faglige områder, som er nødvendige for at drive virksomheden hensigtsmæssigt. Rådgivnings- eller konsulentydelsen kan eksempelvis være beskyttelse af immaterielle rettigheder til virksomhedens produkteller serviceydelse. Grundlæggende er der i forbindelse med specialistydelsen ikke noget krav om, at virksomheden selv mestrer den pågældende faglige viden, men har den tilknyttet periodisk eller kontinuert afhængig af behov. Virksomheden har fravalgt arbejdet med det pågældende speciale. Den rådgivningsopgave, der her kaldes sparringspartneren, er den rolle, der kommer nærmest forfatterens opfattelse af, hvad rådgivning egentlig går ud på. Sparringspartneropgaven er den rådgivnings- eller konsulentopgave, der blandt de fire nævnte kommer tættest på at gøre rådgiveren og konsulenten til en egentlig profession. Som eksempelvis karakteriseret ved lægen i gamle dage. Her var opgaven snarere at forebygge end at helbrede sygdomme og at sikre sundhedstilstandene i de enkelte familier. Ser vi på kendetegnene for en profession (figur 1), så vil næppe alle, der kalder sig rådgivere og sparringspartnere opfylde kriterierne for at udgøre en profession. De nævnte kriterier hidrører fra Danmarks Lærerforenings anstrengelser for at skærpe lærernes rolle og profil i samfundet. En tilsvarende indsats på rådgivningsområdet vil ikke skade! Med de forskellige rådgivningsopgaver, som er nævnt i figuren, er der også forskellige krav til gennemførelsen af anskaffelsesforretningen i forbindelse med køb af rådgiverydelser. At det ikke er klart for alle ses af, at anskaffelser af rådgivningsydelser overlades til indkøbsfunktioner i virksomhederne. 4

5 Eneret på at levere ydelser Eksklusiv Udstrakt faglig selvstændighed og selvbestemmelse Omfattende viden inden for et givent felt Anerkendes som autoriteter Nyder en særlig social prestige Professionen er pålagt pligter og nyder tilsvarende særlige rettigheder Professionen har typisk både en overordnet etik og en kodeks Figur 1: Professionsbegrebet (ref. 1) Her er risikoen, at anskaffelsesforretningen opfattes som fuldstændig parallelt med anskaffelse af materialer, inventar og lignende. Køb af rådgivning svarer snarere til rekruttering af nøglemedarbejdere, når rekrutteringsopgaven udføres seriøst. Rådgivningsopgavernes mangfoldighed tydeliggør nødvendigheden af, at brugeren, køberen og rådgiveren selv har fælles opfattelse af karakteren af de rådgivningsopgaver, der skal udføres. Det er ikke mindst nødvendigt, når der er tale om rådgivningsopgaver af sparringspartnerkarakter. 2. Partnerskab er noget andet en titlen på visitkortet fra leverandør til det tætte bånd Det vil være ønskeligt, hvis partnerbegrebet alene blev knyttet til relationen mellem den enkelte rådgiver og dennes kunde og dermed til de rolleforventninger, som køberen af konsulentydelser har til samspillet med konsulenten. I rådgiververdenen har partnerbegrebet fået en anvendelse, der ofte skaber forvirring. Partnerbegrebet bruges undertiden til at beskrive ejerforhold til konsulentvirksomheden eller til at tillægge konsulenten en stillingsstatus. 5

6 I figur 2 er vist det spekter af relationer, som findes indenfor produkt- og ydelsesleverancer uanset leverancernes indhold. Tilskuer Leverandør Foretrukken Forretnings- Partner leverandør konsulent Figur 2: Relationsformer (ref. 2) I den ene ende af spekteret er den primitive leverandørrolle, hvor indsats og forpligtelse fra leverandøren er stærkt begrænset. Den anden ende af spekteret omfatter den egentlige samspilsrolle, som ovenfor er kaldt sparringspartneren. Der skal her argumenteres for, at den rådgiver, der bidrager bedst til udvikling af kundevirksomheden og dens leverancer er den rådgiver, der påtager sig de forpligtelser, der er knyttet til partnerskaber. Det vil sige, at rådgiveren må udvikle personlige relationer ikke blot til køberen af konsulentydelsen, men også til de enkelte medarbejdere i virksomheden, der er bestemmende for nyttiggørelsen af de råd, der gives. Det betyder, at rådgiveren både må være fysisk og mentalt dybt engageret i de konkrete rådgivningstemaer, men rådgiveren må også have en indlevelse i virksomhedens mere overordnede problemer og dens dagligdag. Partnerskab kræver derfor faglig kompetence, men måske i endnu større udstrækning menneskelig kompetence og forståelse for menneskets reaktioner i forskellige situationer. Udfordringen for rådgiveren er på den ene side at forstå virksomheden og dens situation nu og i fremtiden, og på den anden side at kunne distancere sig fra den, så partnerskabet kan føre til inspiration, dialog og kundens konkretisering af nye muligheder for udvikling, både den springvise udvikling og den løbende forbedring. Har rådgivningsydelsen sparringspartnerkarakteren, så er der ikke tale om et kortvarigt bekendtskab mellem rådgiver og virksomhed. Så er der tale om en langvarig relation, som både er relation til virksomhed og til de mennesker i virksomheden, som forstår at nyttiggøre konsulentens personlige 6 og faglige kompetencer. I både virksomheds- og konsulentverde-

7 nen kendes alt for godt den konsulentvirksomhed, der leverer en på opleveren, men som ikke sætter sig nogen varige spor, der styrker virksomheden på kort og længere sigt. 3. Formkurven for tillid I en af sine nyere bøger har David Maister, guruen indenfor professionelle serviceydelser formuleret sit syn på, hvad der er afgørende for at skabe relationer mellem rådgiver og kunde. Figur 3 viser den såkaldte tillidsformel, hvor hver komponent er afgørende for succesen i den rådgivning, som konsulenten leverer. Troværdighed + Pålidelighed + Intimitet Tillid = Selvoptagethed Figur 3: Tillidsformel (ref. 3) Troværdighed opfattes i formlen som udtryk for, at rådgiveren er til at stole på med hensyn til sin faglighed og måden at bedrive fagligheden på. Pålidelighed dækker over rådgiverens konsekvens i handlinger, og at konsekvensen ikke kun er af engangskarakter. Intimitet dækker over den følelsesmæssige relation, empatien overfor kunden og kundens medarbejdere. Rådgiveren må levere en del af sig selv og en del af sin egen personlighed til nytte for modtageren. Når formlen i nævneren har indsat begrebet selvoptagethed, så er det for at fremhæve, hvor ødelæggende for tilliden mellem kunde og rådgiver det kan være, hvis rådgiveren mere interesserer sig for sin egen situation og ikke mindst sin egen position i relationen. Det er rådgiverens opgave at udvikle faktorerne i brøkens tæller. Det gøres ikke ved snuptagsløsninger, men gennem personlig og faglig udvikling. Den udvikling kan finde sted dels i dialog med kunden, men også 7 i dialog

8 med kollegaer og netværk i øvrigt. Den største vækst i tillid kan forventes, når kunden over en længere periode og igennem flere udførte opgaver klart fornemmer sikkerhed og udvikling i både troværdighed, pålidelighed og intimitet præsteret af rådgiveren. Figur 4: Forestillinger om rådgivere! (Poeten og Lillemor, ref. 4) 4. Rådgiverens formelle ansvar og hans/hendes reelle opgavevaretagelse Indenfor den rådgivende ingeniørs verden er der en tradition og praksis med hensyn til rådgiveransvar. Kunden skal have en knage at hænge sin hat på, når taget falder sammen eller varmeinstallationen ikke præsterer i henhold til specifikationerne. De senere år har specielt offentlige kunder til rådgivningsydelser stillet krav om tilsvarende forsikringsordninger. Fornuften i det, kan der formentlig stilles en del spørgsmålstegn ved, specielt når man tager det forrige afsnits betragtninger om tillid i betragtning. Naturligvis er der både formelle og uformelle ansvarsforhold bundet til det at yde rådgivning. Først og fremmes må det formelle ansvar måles op imod de aftaler, der indgås mellem kunde og rådgiver. Det er derfor vigtigt, at aftaler afstemmer forventningerne hos de to partere, og gør det på en sådan måde, at det løbende er muligt for både kunde og rådgiver at vurdere forventningernes opfyldelse og de forudsætninger, der er lagt for opgavens gennemførelse. Rådgiveren påtager sig sin opgave i forhold til kunden for at give kunden en nytteværdi og derigennem en styrkelse af virksomheden. 8

9 I konsulentverdenen rejses ofte spørgsmålet om, hvorvidt rådgiveren arbejder for virksomheden eller for kunden som person. Det er et af de områder, hvor det er helt nødvendigt for rådgiveren at have afklaret sit eget og kundens syn på, hvad der er objektet for rådgivningsydelsen. I rådgivningsmarkedet er der en tendens til, at rådgiveren går videre end den traditionelle ydelse i form af eksempelvis ledelsessparring og over til også at engagere sig økonomisk i kundens virksomhed. Det kan være gennem aftaler om honorering efter nytteværdi, og det kan være i form af medejerskab i virksomheden. Det gælder specielt for de mindre og mellemstore virksomheder, at aftale om medejerskab fra konsulentside giver kunden en større sikkerhed for interessefællesskab, end kunden vil have uden den økonomiske forpligtelse. Vi har endnu til gode at se, om disse modeller på det lange sigt giver den ønskede udvikling for virksomhederne. Uanset gensidige økonomiske forpligtelser så er det tunge i relationen mellem rådgiver og virksomhed, at rådgiveren ikke alene udtrykker ansvarlighed overfor virksomhedens udvikling, men også aktivt påtager sig medansvaret både moralsk, arbejdsmæssigt og i forhold til virksomhedens medarbejdere. 5. Virksomheden og rådgiveren Tidligere i artiklen er nævnt en række begrundelser for, at virksomheden kan have interesse i at tilknytte rådgivere. Det kan gå fra interessen for at få et konkret produkt eller ydelse ind i virksomheden til forbedring eller videreudvikling af virksomheden og over til det at skabe en konstruktiv dialog og inspiration i forbindelse med virksomhedens udvikling. Grundlæggende er det virksomhedens interesse at overføre viden og indsigt fra omverdenen enten for at skabe konkrete ændringer eller for at åbne for, at virksomheden kan identificere ændringsmuligheder. For rådgiveren er der ud over den rent forretningsmæssige interesse i at opfylde virksomhedens behov også en egen interesse, der er knyttet til den personlige udvikling. For mange rådgivere er den konfrontation, der ligger mellem rådgiveren og kunden og kundens medarbejdere, opfyldelsen af personlige mål med hensyn til det at kende andre mennesker 9 for

10 derved bedre at kende sig selv og sine egne muligheder og begrænsninger. Det forhold er også med til at styrke den enkelte rådgiver i valget af opgavemuligheder og også ind imellem afslå at gå ind i opgaver, som set fra kundens side må være interessante, men hvor konsulenten ser begrænsninger i mulighederne for at yde sine bidrag på et givet område. Årsagerne kan her være, at rådgiveren ikke kan få den tidligere viste tillidsformel til at gå op for sit eget vedkommende. Ikke på grund af egen indsats, men på grund af personlige forhold i kundemiljøet. 6. Iværksætteren og rådgiveren Der er endnu ikke nogen særlig udviklet tradition hos iværksætteren for at anvende rådgivere. Dette forhold sammenholdt med den kendsgerning, at rådgivere sjældent har lært at arbejde med iværksættere eller haft forretningsmæssige grunde til at interessere sig for dem, gør ikke relationsskabelsen mellem aktørerne enklere. Iværksætteren er ofte usikker på udbyttet af samarbejdet og ind imellem også på, om rådgiveren misbruger den viden og indsigt, der opnås gennem det. Som bruger af rådgivning sættes iværksætterens selvstændighedstrang under pres. Lytning, refleksion og læring, som ikke nødvendigvis er blandt de mest fremtrædende egenskaber hos iværksætteren, skal indgå i dennes faste repertoire. Samfundets voksende interesse for iværksættere er med til at fremme rådgiverens opmærksomhed. Rådgiverbranchen bliver mere segmenteret, og de fire roller tydeligere at profilere. Iværksætteren skal kunne lide rådgiveren, det gælder i særlig grad, hvor opgaven fordrer sparringspartnerrollen udført. Iværksætter og rådgiver må derfor i forhold til traditionelle købere af rådgivning bruge mere tid på rolleafklaring og på opbygning af gensidig empati. 10

11 Afslutning Som det direkte eller indirekte er fremgået af artiklen, så er rådgiverrollen under ændring. Fra at være den objektive rådgiver overfor kundevirksomheden bliver rådgiveren snarere en personlig sparringspartner for en eller flere af kundens nøglemedarbejdere. Igennem den ændrede rolle bliver det kundens medarbejdere, der udvikler og fornyer virksomheden i en konstruktiv dialog med rådgiveren og ikke rådgiveren, der gør det. Det kræver opbygning af tillid mellem rådgiver og kunde, en tillid som ikke skabes på kort tid, men skabes gennem udvikling af personrelationer og demonstrerede resultater af rådgivningsindsatsen. Iværksætteren vil for mange rådgivere være en ny kundetype med andre rådgivningsbehov end den traditionelle købers. Rollerne og forventningerne må afstemmes for at sikre iværksætteren nytte af rådgivningsindsatsen. Rådgiveren har igennem samarbejdet med iværksætteren mulighed for at udvikle sin egen forståelse for fremtidens virksomheder og for de mennesker, der skaber dem. Referencer 1: Jørgen Husted, Professionsetik og lærergerning - et baggrundspapir, Danmarks Lærerforening, : Kurzrock W., The Sales Strategist, Irwin, : David Maister, Charles H. Green, Roberg M. Galford, The trusted advisor, The Free Press/Simon & Schuster, Inc., : Jørgen Mogensen: Poeten og Lillemor gengives efter tilladelse fra rettighedshaveren: 2005 PIB Copenhagen Jan Bendix, 2006 Artiklen er et uddrag fra bogen: Iværksætterrådgivning i Danmark, GEM-antologi 2005 Torben Bager, Poul Rind Christensen, Helle Neergaard og Susanne Gren Svendsen (red.) Børsens Forlag, ISBN-10: og ISBN-13:

12 12 Jan Bendix a/s Torvegade 40 A 7600 Struer T E

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet Alle taler om ledelse..... Denne artikel hævder, at de gamle ledelsesdyder stadigvæk har deres berettigelse, måske oven i købet i styrket anvendelse. Som

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Teknologi skal ledes men af hvem?

Teknologi skal ledes men af hvem? Teknologi skal ledes men af hvem? Førersædet og teknologien Med jævne mellemrum opgør fag- og erhvervsorganisationer uddannelsesbaggrunde for de personer, der er sat i spidsen for danske virksomheder og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc. - og hvordan du opnår den, hurtigere WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.com 02 16 INDLEDNING DDin virksomheds succes med at øge salget, forbedre kunderelationer,

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere