Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix"

Transkript

1 Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix

2 Resumé Artiklen argumenterer for, at ansvarlighed fra rådgivers side bliver stadig mere efterspurgt af iværksætteren - og med god ret. Artiklen bygger på forfatterens erfaringer fra adskillige års arbejde i konsulentverdenen, hvor konsulentrollen har gennemløbet væsentlige ændringer i sit indhold. Tillid og relationer er kommet i fokus. Det gælder tilliden mellem køberen af rådgivningsydelser og målgruppen for dem. Konsekvensen kan blive en klarere opdeling af rådgivningsmarkedet og dets aktører end tilfældet er i dag. Indledning Vi skal ikke mange år tilbage, før ordet klient var rådgiverens betegnelse for den person eller virksomhed, der var køber af konsulentydelsen. Der er fortsat revisorer og advokater, der har vanskeligt ved at slippe betegnelsen. Forklaringen i fremmedordbogen af ordet klient omtaler bl.a. klienten, som den person, der hos romerne stod i afhængigheds- eller beskyttelsesforhold til en anden person. Den begrebsanvendelse holder ikke længere. I dag er konsulentydelsen et produkt eller en ydelse i et åbent, men dog stadigvæk uigennemsigtigt marked. Det er populært i intellektuelle og politikerkredse at fremhæve, at samfundet er ved at forlade både industri- og informationssamfundet til fordel for vidensamfundet. Det til trods for at produkter og ydelser, uanset hvem producenten er, kendetegnes ved anvendelse af industrielle processer! De industrielle processer medvirker til at målrette og billiggøre ydelserne, hvad enten vi taler om forskningsproduktion, rådgivning eller forretningsservice i bred forstand. Artiklen beskæftiger sig med de rolleændringer, der sker mellem rådgiver og kunde, her iværksættere. Ændringerne sker af mange grunde ikke mindst fordi viden og kompetence hos iværksættere er højere i dag end tidligere, men også fordi indholdet i rådgivningsopgaven ændrer sig. 2 Samtidig med ændringer i opgaver og roller er der også sket ændring i

3 selvopfattelsen hos rådgiverne og kunderne. For rådgiverne betyder det, at han eller hun må gøre sig selv og sin kunde klart, hvad det er for en rolle, der udføres i den enkelte rådgivningssituation. 1. Rådgivningsopgavens karakter fra ressourceforlængelse til den subjektive service Rådgivningsmarkedet er ikke kendetegnet ved den store klarhed og homogenitet. Det kan kunderne til rådgivningerne ikke klandres for, men det er et problem, som rådgiverne selv er med til at skabe. Da rådgiveren eller konsulenten ikke er en beskyttet titel som lægens og advokatens, så er det op til aktøren i branchen selv at konkretisere opgaver og rolle. Kunden vil ikke uden afstemning af forventninger med konsulenten have klarhed over, hvad rådgivningen omfatter. Forskellighederne i leverancen fremgår af følgende fire eksempler på rådgivningsroller: 1. Serviceleverandøren 2. Ressourcen 3. Specialisten 4. Sparringspartneren De fire roller overlapper hinanden. De benyttes her til at tydeliggøre, hvor opgaveindholdet har sin væsentligste tyngde. Serviceleverandøren er den konsulent- og ofte også produktydelse, der eksempelvis omfatter leveringen af et system til administration, afsætning eller produktion i virksomheden. Rådgiveren eller konsulenten tilpasser sin pakkeløsning til den konkrete virksomhedssituation og uddanner og træner medarbejderne i brugen af systemet eller maskinen og sikrer sig, at driften er tilfredsstillende og i overensstemmelse med de indgåede aftaler med kunden. Rådgiveren eller konsulenten kan også påtage sig opgaven som ekstra ressource i forbindelse med en kapacitetssituation i virksomheden, som kræver mere indsats end virksomheden selv kan præstere. Ressourcen adskiller sig ikke fagligt eller kvalitetsmæssigt fra virksomhedens 3 egne

4 medarbejderes, men der er ganske enkelt ikke nok af dem til den opgave, virksomheden ønsker at få udført på et givent tidspunkt. Ressourcetilskud gennem konsulenter kan også finde sted som et konkret resultat af et fravalg i virksomheden af en given kompetence. Virksomheden vælger at få udført en opgave med ekstern bistand, da den vil bruge egne tilsvarende ressourcer på andre opgaver i virksomheden. Et eksempel er her ad hoc indkøb af analysebistand på eksempelvis afsætningsområdet. Den tredje rådgivningsopgave er her kaldt specialisten og repræsenterer en særlig faglig ydelse, hvor virksomheden ikke har kompetencer på et eller flere faglige områder, som er nødvendige for at drive virksomheden hensigtsmæssigt. Rådgivnings- eller konsulentydelsen kan eksempelvis være beskyttelse af immaterielle rettigheder til virksomhedens produkteller serviceydelse. Grundlæggende er der i forbindelse med specialistydelsen ikke noget krav om, at virksomheden selv mestrer den pågældende faglige viden, men har den tilknyttet periodisk eller kontinuert afhængig af behov. Virksomheden har fravalgt arbejdet med det pågældende speciale. Den rådgivningsopgave, der her kaldes sparringspartneren, er den rolle, der kommer nærmest forfatterens opfattelse af, hvad rådgivning egentlig går ud på. Sparringspartneropgaven er den rådgivnings- eller konsulentopgave, der blandt de fire nævnte kommer tættest på at gøre rådgiveren og konsulenten til en egentlig profession. Som eksempelvis karakteriseret ved lægen i gamle dage. Her var opgaven snarere at forebygge end at helbrede sygdomme og at sikre sundhedstilstandene i de enkelte familier. Ser vi på kendetegnene for en profession (figur 1), så vil næppe alle, der kalder sig rådgivere og sparringspartnere opfylde kriterierne for at udgøre en profession. De nævnte kriterier hidrører fra Danmarks Lærerforenings anstrengelser for at skærpe lærernes rolle og profil i samfundet. En tilsvarende indsats på rådgivningsområdet vil ikke skade! Med de forskellige rådgivningsopgaver, som er nævnt i figuren, er der også forskellige krav til gennemførelsen af anskaffelsesforretningen i forbindelse med køb af rådgiverydelser. At det ikke er klart for alle ses af, at anskaffelser af rådgivningsydelser overlades til indkøbsfunktioner i virksomhederne. 4

5 Eneret på at levere ydelser Eksklusiv Udstrakt faglig selvstændighed og selvbestemmelse Omfattende viden inden for et givent felt Anerkendes som autoriteter Nyder en særlig social prestige Professionen er pålagt pligter og nyder tilsvarende særlige rettigheder Professionen har typisk både en overordnet etik og en kodeks Figur 1: Professionsbegrebet (ref. 1) Her er risikoen, at anskaffelsesforretningen opfattes som fuldstændig parallelt med anskaffelse af materialer, inventar og lignende. Køb af rådgivning svarer snarere til rekruttering af nøglemedarbejdere, når rekrutteringsopgaven udføres seriøst. Rådgivningsopgavernes mangfoldighed tydeliggør nødvendigheden af, at brugeren, køberen og rådgiveren selv har fælles opfattelse af karakteren af de rådgivningsopgaver, der skal udføres. Det er ikke mindst nødvendigt, når der er tale om rådgivningsopgaver af sparringspartnerkarakter. 2. Partnerskab er noget andet en titlen på visitkortet fra leverandør til det tætte bånd Det vil være ønskeligt, hvis partnerbegrebet alene blev knyttet til relationen mellem den enkelte rådgiver og dennes kunde og dermed til de rolleforventninger, som køberen af konsulentydelser har til samspillet med konsulenten. I rådgiververdenen har partnerbegrebet fået en anvendelse, der ofte skaber forvirring. Partnerbegrebet bruges undertiden til at beskrive ejerforhold til konsulentvirksomheden eller til at tillægge konsulenten en stillingsstatus. 5

6 I figur 2 er vist det spekter af relationer, som findes indenfor produkt- og ydelsesleverancer uanset leverancernes indhold. Tilskuer Leverandør Foretrukken Forretnings- Partner leverandør konsulent Figur 2: Relationsformer (ref. 2) I den ene ende af spekteret er den primitive leverandørrolle, hvor indsats og forpligtelse fra leverandøren er stærkt begrænset. Den anden ende af spekteret omfatter den egentlige samspilsrolle, som ovenfor er kaldt sparringspartneren. Der skal her argumenteres for, at den rådgiver, der bidrager bedst til udvikling af kundevirksomheden og dens leverancer er den rådgiver, der påtager sig de forpligtelser, der er knyttet til partnerskaber. Det vil sige, at rådgiveren må udvikle personlige relationer ikke blot til køberen af konsulentydelsen, men også til de enkelte medarbejdere i virksomheden, der er bestemmende for nyttiggørelsen af de råd, der gives. Det betyder, at rådgiveren både må være fysisk og mentalt dybt engageret i de konkrete rådgivningstemaer, men rådgiveren må også have en indlevelse i virksomhedens mere overordnede problemer og dens dagligdag. Partnerskab kræver derfor faglig kompetence, men måske i endnu større udstrækning menneskelig kompetence og forståelse for menneskets reaktioner i forskellige situationer. Udfordringen for rådgiveren er på den ene side at forstå virksomheden og dens situation nu og i fremtiden, og på den anden side at kunne distancere sig fra den, så partnerskabet kan føre til inspiration, dialog og kundens konkretisering af nye muligheder for udvikling, både den springvise udvikling og den løbende forbedring. Har rådgivningsydelsen sparringspartnerkarakteren, så er der ikke tale om et kortvarigt bekendtskab mellem rådgiver og virksomhed. Så er der tale om en langvarig relation, som både er relation til virksomhed og til de mennesker i virksomheden, som forstår at nyttiggøre konsulentens personlige 6 og faglige kompetencer. I både virksomheds- og konsulentverde-

7 nen kendes alt for godt den konsulentvirksomhed, der leverer en på opleveren, men som ikke sætter sig nogen varige spor, der styrker virksomheden på kort og længere sigt. 3. Formkurven for tillid I en af sine nyere bøger har David Maister, guruen indenfor professionelle serviceydelser formuleret sit syn på, hvad der er afgørende for at skabe relationer mellem rådgiver og kunde. Figur 3 viser den såkaldte tillidsformel, hvor hver komponent er afgørende for succesen i den rådgivning, som konsulenten leverer. Troværdighed + Pålidelighed + Intimitet Tillid = Selvoptagethed Figur 3: Tillidsformel (ref. 3) Troværdighed opfattes i formlen som udtryk for, at rådgiveren er til at stole på med hensyn til sin faglighed og måden at bedrive fagligheden på. Pålidelighed dækker over rådgiverens konsekvens i handlinger, og at konsekvensen ikke kun er af engangskarakter. Intimitet dækker over den følelsesmæssige relation, empatien overfor kunden og kundens medarbejdere. Rådgiveren må levere en del af sig selv og en del af sin egen personlighed til nytte for modtageren. Når formlen i nævneren har indsat begrebet selvoptagethed, så er det for at fremhæve, hvor ødelæggende for tilliden mellem kunde og rådgiver det kan være, hvis rådgiveren mere interesserer sig for sin egen situation og ikke mindst sin egen position i relationen. Det er rådgiverens opgave at udvikle faktorerne i brøkens tæller. Det gøres ikke ved snuptagsløsninger, men gennem personlig og faglig udvikling. Den udvikling kan finde sted dels i dialog med kunden, men også 7 i dialog

8 med kollegaer og netværk i øvrigt. Den største vækst i tillid kan forventes, når kunden over en længere periode og igennem flere udførte opgaver klart fornemmer sikkerhed og udvikling i både troværdighed, pålidelighed og intimitet præsteret af rådgiveren. Figur 4: Forestillinger om rådgivere! (Poeten og Lillemor, ref. 4) 4. Rådgiverens formelle ansvar og hans/hendes reelle opgavevaretagelse Indenfor den rådgivende ingeniørs verden er der en tradition og praksis med hensyn til rådgiveransvar. Kunden skal have en knage at hænge sin hat på, når taget falder sammen eller varmeinstallationen ikke præsterer i henhold til specifikationerne. De senere år har specielt offentlige kunder til rådgivningsydelser stillet krav om tilsvarende forsikringsordninger. Fornuften i det, kan der formentlig stilles en del spørgsmålstegn ved, specielt når man tager det forrige afsnits betragtninger om tillid i betragtning. Naturligvis er der både formelle og uformelle ansvarsforhold bundet til det at yde rådgivning. Først og fremmes må det formelle ansvar måles op imod de aftaler, der indgås mellem kunde og rådgiver. Det er derfor vigtigt, at aftaler afstemmer forventningerne hos de to partere, og gør det på en sådan måde, at det løbende er muligt for både kunde og rådgiver at vurdere forventningernes opfyldelse og de forudsætninger, der er lagt for opgavens gennemførelse. Rådgiveren påtager sig sin opgave i forhold til kunden for at give kunden en nytteværdi og derigennem en styrkelse af virksomheden. 8

9 I konsulentverdenen rejses ofte spørgsmålet om, hvorvidt rådgiveren arbejder for virksomheden eller for kunden som person. Det er et af de områder, hvor det er helt nødvendigt for rådgiveren at have afklaret sit eget og kundens syn på, hvad der er objektet for rådgivningsydelsen. I rådgivningsmarkedet er der en tendens til, at rådgiveren går videre end den traditionelle ydelse i form af eksempelvis ledelsessparring og over til også at engagere sig økonomisk i kundens virksomhed. Det kan være gennem aftaler om honorering efter nytteværdi, og det kan være i form af medejerskab i virksomheden. Det gælder specielt for de mindre og mellemstore virksomheder, at aftale om medejerskab fra konsulentside giver kunden en større sikkerhed for interessefællesskab, end kunden vil have uden den økonomiske forpligtelse. Vi har endnu til gode at se, om disse modeller på det lange sigt giver den ønskede udvikling for virksomhederne. Uanset gensidige økonomiske forpligtelser så er det tunge i relationen mellem rådgiver og virksomhed, at rådgiveren ikke alene udtrykker ansvarlighed overfor virksomhedens udvikling, men også aktivt påtager sig medansvaret både moralsk, arbejdsmæssigt og i forhold til virksomhedens medarbejdere. 5. Virksomheden og rådgiveren Tidligere i artiklen er nævnt en række begrundelser for, at virksomheden kan have interesse i at tilknytte rådgivere. Det kan gå fra interessen for at få et konkret produkt eller ydelse ind i virksomheden til forbedring eller videreudvikling af virksomheden og over til det at skabe en konstruktiv dialog og inspiration i forbindelse med virksomhedens udvikling. Grundlæggende er det virksomhedens interesse at overføre viden og indsigt fra omverdenen enten for at skabe konkrete ændringer eller for at åbne for, at virksomheden kan identificere ændringsmuligheder. For rådgiveren er der ud over den rent forretningsmæssige interesse i at opfylde virksomhedens behov også en egen interesse, der er knyttet til den personlige udvikling. For mange rådgivere er den konfrontation, der ligger mellem rådgiveren og kunden og kundens medarbejdere, opfyldelsen af personlige mål med hensyn til det at kende andre mennesker 9 for

10 derved bedre at kende sig selv og sine egne muligheder og begrænsninger. Det forhold er også med til at styrke den enkelte rådgiver i valget af opgavemuligheder og også ind imellem afslå at gå ind i opgaver, som set fra kundens side må være interessante, men hvor konsulenten ser begrænsninger i mulighederne for at yde sine bidrag på et givet område. Årsagerne kan her være, at rådgiveren ikke kan få den tidligere viste tillidsformel til at gå op for sit eget vedkommende. Ikke på grund af egen indsats, men på grund af personlige forhold i kundemiljøet. 6. Iværksætteren og rådgiveren Der er endnu ikke nogen særlig udviklet tradition hos iværksætteren for at anvende rådgivere. Dette forhold sammenholdt med den kendsgerning, at rådgivere sjældent har lært at arbejde med iværksættere eller haft forretningsmæssige grunde til at interessere sig for dem, gør ikke relationsskabelsen mellem aktørerne enklere. Iværksætteren er ofte usikker på udbyttet af samarbejdet og ind imellem også på, om rådgiveren misbruger den viden og indsigt, der opnås gennem det. Som bruger af rådgivning sættes iværksætterens selvstændighedstrang under pres. Lytning, refleksion og læring, som ikke nødvendigvis er blandt de mest fremtrædende egenskaber hos iværksætteren, skal indgå i dennes faste repertoire. Samfundets voksende interesse for iværksættere er med til at fremme rådgiverens opmærksomhed. Rådgiverbranchen bliver mere segmenteret, og de fire roller tydeligere at profilere. Iværksætteren skal kunne lide rådgiveren, det gælder i særlig grad, hvor opgaven fordrer sparringspartnerrollen udført. Iværksætter og rådgiver må derfor i forhold til traditionelle købere af rådgivning bruge mere tid på rolleafklaring og på opbygning af gensidig empati. 10

11 Afslutning Som det direkte eller indirekte er fremgået af artiklen, så er rådgiverrollen under ændring. Fra at være den objektive rådgiver overfor kundevirksomheden bliver rådgiveren snarere en personlig sparringspartner for en eller flere af kundens nøglemedarbejdere. Igennem den ændrede rolle bliver det kundens medarbejdere, der udvikler og fornyer virksomheden i en konstruktiv dialog med rådgiveren og ikke rådgiveren, der gør det. Det kræver opbygning af tillid mellem rådgiver og kunde, en tillid som ikke skabes på kort tid, men skabes gennem udvikling af personrelationer og demonstrerede resultater af rådgivningsindsatsen. Iværksætteren vil for mange rådgivere være en ny kundetype med andre rådgivningsbehov end den traditionelle købers. Rollerne og forventningerne må afstemmes for at sikre iværksætteren nytte af rådgivningsindsatsen. Rådgiveren har igennem samarbejdet med iværksætteren mulighed for at udvikle sin egen forståelse for fremtidens virksomheder og for de mennesker, der skaber dem. Referencer 1: Jørgen Husted, Professionsetik og lærergerning - et baggrundspapir, Danmarks Lærerforening, : Kurzrock W., The Sales Strategist, Irwin, : David Maister, Charles H. Green, Roberg M. Galford, The trusted advisor, The Free Press/Simon & Schuster, Inc., : Jørgen Mogensen: Poeten og Lillemor gengives efter tilladelse fra rettighedshaveren: 2005 PIB Copenhagen Jan Bendix, 2006 Artiklen er et uddrag fra bogen: Iværksætterrådgivning i Danmark, GEM-antologi 2005 Torben Bager, Poul Rind Christensen, Helle Neergaard og Susanne Gren Svendsen (red.) Børsens Forlag, ISBN-10: og ISBN-13:

12 12 Jan Bendix a/s Torvegade 40 A 7600 Struer T E

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Vækst, viden og netværk

Vækst, viden og netværk Vækst, viden og netværk Jan Bendix: Når netværk er noget værd... - læring fra livet i og imellem organisationer Netværk er in Netværk er for alvor kommet på lystavlen. Det er der mange gode begrundelser

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Trusted Advisor. En metode til at opnå mere tillid, hurtigere.

Trusted Advisor. En metode til at opnå mere tillid, hurtigere. Trusted Advisor En metode til at opnå mere tillid, hurtigere. Kort om Garde Inc. og Trusted Advisor 1. Vi implementerer forretningsmæssige beslutninger i adfærd og kultur 2. Du skal ringe til os, når du

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Samarbejdet mellem folkeskolelærer og musikskolelærer går sjældent af sig selv. Det

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Mentoring for iværksættere

Mentoring for iværksættere Mentoring for iværksættere Sparringspartnerne 30. januar 2017 Kirsten M. Poulsen info@kmpplus.com Kirsten M. Poulsen International ekspert inden for mentoring Forfatter og konsulent med særlig passion

Læs mere

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV Ikke alle unge har lige gode forudsætninger for at gennemføre den ungdomsuddannelse, de vælger efter grundskolen. Undersøgelser har vist, at nogle unge

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS Værdigrundlag og målsætninger for CS Mission at varetage det enkelte medlems/medlemmernes fagretslige interesser i ind- og udland, herunder: at sikre og udvikle det

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet Alle taler om ledelse..... Denne artikel hævder, at de gamle ledelsesdyder stadigvæk har deres berettigelse, måske oven i købet i styrket anvendelse. Som

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Pakkeoversigt: Sparring Annonce Brochure Roll-up Banner PowerPoint Film Still film

Pakkeoversigt: Sparring Annonce Brochure Roll-up Banner PowerPoint Film Still film Pakkeoversigt: Sparring Annonce Brochure Roll-up Banner PowerPoint Film Still film (Annonce) Min advokat kender mig og min virksomhed rigtigt godt... Det gør, at jeg kan træffe beslutningerne hurtigere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Mannaz HR Business Partner uddannelse

Mannaz HR Business Partner uddannelse Mannaz HR Business Partner uddannelse Bind forretningen sammen Det kan være en stor udfordring at binde strategien sammen med det komplekse HR-arbejde og samtidig tale forretningens sprog. Ved du, hvordan

Læs mere

ØVELSER OM TILLID. Det kan ændres, og O2 kan hjælpe ændringerne på vej!

ØVELSER OM TILLID. Det kan ændres, og O2 kan hjælpe ændringerne på vej! ØVELSER OM TILLID ØVELSER OM TILLID Tillid er afgørende i forholdet til andre mennesker - det er tilliden, der er med til at skabe en god hverdag, hvor samarbejdet og kunden er i centrum. Alligevel er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE PLANLÆGNING AF SUPPLERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I HJEMMET Du bedes herunder udfylde nogle oplysninger om det pædagogiske aktivitetsforløb. Dine valg skal stemme overens med det

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Få nu opgaverne i hus

Få nu opgaverne i hus 30 Få nu opgaverne i hus er ét af de hyppigste og vigtigste budskaber, jeg hører ledere i revisionsbranchen formidle til sine medarbejdere. Dette sker i tråd med virksomhedernes omfattende og ambitiøse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

At komme godt gennem forandringer sammen som ledelse og medarbejdere

At komme godt gennem forandringer sammen som ledelse og medarbejdere At komme godt gennem forandringer sammen som ledelse og medarbejdere Af chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og chefkonsulent Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult. Indledning Udgangspunktet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Trekanter. Frank Villa. 8. november 2012

Trekanter. Frank Villa. 8. november 2012 Trekanter Frank Villa 8. november 2012 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion 1 1.1

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Organisatorisk modenhed Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Præsentation af Lægemiddelstyrelsens rejse og værktøjer - Mikael Skilbreid & Sine Søgaard, Lægemiddelstyrelsen Dialogværktøjet

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME

SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME Dagens program 9:00 Velkomst og introduktion Michael Nyboe, partner MOMENTUM R&D, bestyrelsesmedlem RICS Danmark 9:10 Residualværdi-modellen

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI SOCIALE KOMPETENCER LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI Her angiver du inden for hvert af læringstemaets tre læringsområder jeres vurdering af barnets udgangspunkt for at deltage i leg- og læringsaktiviteter. Læringsmålene

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Mentors rolle og ansvar Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Lise Krogh Løvschal Executive Mentorcoach & Senior Konsulent Ansvarlig for Executive Business+Mentorkorpset Arriva Deloitte, Advodan Roche Helsingør

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Find dine kernekunder

Find dine kernekunder Find dine kernekunder Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet med

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Professionelt indkøb af rådgivere

Professionelt indkøb af rådgivere Professionelt indkøb af rådgivere VI s årsdag 2013 Professionelt indkøb af rådgivere 31.Okober 2013 1Ole Egebøl, Underdirektør, DSB Indkøb Et godt konsulentindkøb er en kombination af de rette kompetencer,

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere