HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 Sag 19/2015 (2. afdeling) FOA som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket for A) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 13. afdeling den 16. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, FOA som mandatar for A, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Ankestyrelsen, har påstået stadfæstelse. Anbringender FOA som mandatar for A har navnlig anført, at der må være en formodning for, at en lønmodtager vil udnytte sin arbejdskraft fuldt ud, og værdien af dennes arbejdskraft skal derfor som udgangspunkt fastsættes svarende til en fuldtidsstilling. Det må især gælde, når vedkommende har størstedelen af sine arbejdsaktive år foran sig (her 30 år) og har vist sig villig til at arbejde på fuld tid i årene op til, at hun fik sit første barn. A har anført gode grunde til, at arbejdskraften på skadestidspunktet ikke blev udnyttet fuldt ud, nemlig at hun havde

2 - 2 - små/mindreårige børn, og at hun ikke inden for sit fag realistisk set umiddelbart kunne få arbejde på fuld tid, hvilket ikke skyldtes hendes egne ønsker, men arbejdsmarkedssituationen. Formodningen om at ville udnytte sin arbejdskraft fuldt ud støttes af lovbestemmelsens ordlyd, dens forarbejder og den tilsvarende bestemmelse i erstatningsansvarsloven og denne bestemmelses forarbejder, ligesom den støttes af den fortolkning af bestemmelsen, som Højesteret har givet udtryk for i dommene af 16. august 2010 (UfR og UfR ). Formodningen støttes endvidere af EU-Domstolens praksis om indirekte kønsdiskrimination. Da langt hovedparten af de deltidsansatte inden for As erhverv er kvinder, vil Ankestyrelsens praksis om, at deltidsbeskæftigede personer med børn på mindst 10 år ikke skal have erstatning beregnet ud fra en fuldtidsløn, generelt føre til, at væsentligt flere kvinder end mænd bliver ramt negativt ved opgørelsen af deres krav på erhvervsevnetabserstatning. Ankestyrelsens administration af arbejdsskadesikringslovens 24, stk. 1, indebærer derfor en forskelsbehandling i strid med artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv af 19. december 1978 (79/7/EØF) om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring. Endelig har Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen på ulovlig måde undladt at foretage et pligtmæssigt skøn på grundlag af sagens konkrete omstændigheder. Ankestyrelsen har navnlig anført, at A i overensstemmelse med gældende højesteretspraksis har bevisbyrden for, at deltidsansættelsen alene var af midlertidig karakter. Det, som A har anført, da Ankestyrelsen behandlede sagen, var ikke tilstrækkeligt til at løfte dette bevis. Heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret er der tilstrækkeligt grundlag for at anse As ansættelse på nedsat tid for midlertidig, selvom beviskravene ikke måtte være høje. Det bestrides, at afgørelsen skulle være i strid med ligebehandlingsreglerne. Ankestyrelsen har foretaget en objektivt begrundet vurdering, der ikke har noget at gøre med forskelsbehandling på grund af køn. Det følger af EU-Domstolens praksis, at en objektivt begrundet ordning aldrig kan være diskriminerende, alene fordi den benyttes overvejende af kvinder frem for mænd.

3 - 3 - Ankestyrelsen har ikke begrænset sit skøn ulovligt. Supplerende sagsfremstilling For Højesteret er der fremlagt bl.a. yderligere materiale fra FOA om trepartsaftalen 2007, herunder om ret til at arbejde på fuld tid, samt statistisk materiale om kønsfordelingen og fordelingen mellem deltids- og fuldtidsansættelser inden for social- og sundhedsområdet. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af A og forklaring af D. A har forklaret bl.a., at der var ekstravagter, som skulle fordeles, når en kollega blev syg, eller når der skulle afvikles ferie. Hvis man påtog sig ekstravagter, blev de ikke honoreret med løn, men med en fridag, da det ikke var muligt at få penge for ekstravagten. Hvis man skulle overtage en kollegas arbejde, måtte social- og sundhedshjælperne løbe stærkere, for at få det til at hænge sammen, idet presset blev større, fordi der kom flere borgere, der skulle have hjælp. Kommunen havde en planlægger, der ikke var fra ledelsen, og planlæggeren havde udarbejdet et skema for de enkelte arbejdsdage. Når en kollega havde meldt sig syg, fik social- og sundhedshjælperne blot at vide, at der var sygdom i afdelingen, og så fandt de selv ud af, hvordan man kunne fordele de klienter mellem sig, der skulle have besøg i løbet af dagen. Afdelingen ansatte studerende i ferieperioderne, og der var typisk tale om personer, som var ved at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere. Nogle gange brugte afdelingen også andre studerende som sommerferieafløsere. Men der var også ferieperioder, hvor de ikke fik afløsere ude fra, og så fordelte de fastansatte social- og sundhedshjælpere opgaverne mellem sig på samme måde som ved akut sygdom blandt kollegerne. De tog lidt flere klienter ind og løb bare lidt stærkere. Ferier fremgik i øvrigt af planlæggerens skema, der blev udarbejdet for en uge ad gangen. Social- og sundhedshjælperne kunne så ugen før ferien tilrettelægge og planlægge afviklingen af opgaverne i den kommende uge. De forsøgte at få tingene til at hænge sammen med så få lønmidler som muligt. Hun har i to perioder arbejdet på fuldtid som piccoline på skole sidste gang fra 1985 til Hun har ikke nogen forklaring på, hvorfor der ikke er indbetalt ATP svarende til et års

4 - 4 - ansættelse som piccoline. Hun har aldrig gået så meget op i, hvad Kommune indbetalte til ATP. Hun husker ikke, hvornår hun sidste gang spurgte sin chef i sundhedsafdelingen om mulighederne for at få en fuldtidsstilling, men når social- og sundhedshjælperne hørte, at der måske var mulighed for at få lidt ekstra timer, gik de automatisk ind og spurgte, om de kunne komme i betragtning til nogle timer. Hun kan ikke sætte dato på, hvornår hun har spurgt. Der blev aldrig direkte slået stillinger op. Når det rygtedes, at der var brug for ekstra hjælp, gik man ind og spurgte. Hvis en kollega blev langtidssygemeldt, kunne de øvrige kolleger få nogle ekstra timer. De kunne også sige, at de var interesserede i at komme op på 37 timer, og så håbe på, at ledelsen sagde, at de kunne gå op i tid. Hun har flere gange været inde på kontoret for at gøre ledelsen opmærksom på, at hun stadig var interesseret i at gå op i tid, men hun husker ikke de konkrete tidspunkter for henvendelserne. Hun fik ikke tilbudt at komme op i tid, fordi afdelingen klarede sig med de hænder, der nu engang var, og så længe de kunne få det til at fungere ved at fordele opgaverne og løbe lidt hurtigere, kunne der spares lidt. Når hun bad om at gå op i tid, var svaret, at der ikke var noget lige her og nu. Det gav hende ikke anledning til at søge arbejde i andre kommuner, for hun kunne ikke forvente, at der var mulighed for at få mere end 30 til 32 timer i de andre kommuner. Hun holdt hele tiden øje med stillingsopslag. Det var ikke muligt for hende at få arbejde på et sygehus, fordi hospitalsvæsenet kræver, at man skal være social- og sundhedsassistent for at komme i betragtning til en stilling. D har forklaret bl.a., at hun i ca. 10 år var kollega med A i udegruppen, der dækkede og.. De kørte i samme weekendgruppe, og de arbejdede også sammen dagligt, så hun havde meget at gøre med A. D arbejdede 30 timer om ugen. Det var det, der stod på papiret. Der var to hjemmehjælpere med den gamle hjemmehjælperuddannelse, som havde fuldtidsarbejde. Det var de eneste kolleger på fuldtid på hjemmehjælperområdet. Ingen af social- og sundhedshjælperne var på fuld tid. Hun har kun set ét stillingsopslag i den tid, hun var ansat i kommunen. Det var en stilling som social- og sundhedsassistent med en ugentlig arbejdstid på 35 timer. Stillingen var forbeholdt de ansøgere, der havde social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det blev sommetider nævnt i gruppen, at der var brug for en social- og sundhedshjælper, eller at der var nogle timer i overskud, og så spurgte de, der var interesserede, ledelsen,

5 - 5 - om de havde mulighed for at få et par ekstra timer ugentligt, eller om ledelsen ville have én in mente. Ekstratimerne blev fordelt efter, om man var venner eller ikke venner med ledelsen. Der blev ikke opslået stillinger som social- og sundhedshjælpere. Hvis man var interesseret i flere timer, skulle der ikke ansøges skriftligt; man gik ind til ledelsen og spurgte, om det var muligt at få flere timer. Hun tror, at hun har været hos ledelsen måske 5 gange i de 10 år, hun har været ansat, for at spørge efter ekstra timer. Mange gange var det også sådan, at hvis social- og sundhedshjælperne hørte om ekstra timer, var timerne allerede fordelt, da der var nogle af kollegerne, som var foran i køen til flere timer. A og hun har talt om muligheden for at få ekstra timer, og A har også fortalt hende, at hun ville spørge ledelsen herom. Hun går derfor ud fra, at A også har spurgt ledelsen om muligheden for at få ekstra timer. Social- og sundhedshjælperne fik ikke ekstra i løn for ekstravagter, uanset om de blev kaldt ind på en fridag. De, der påtog sig ekstra timer, fik en fridag, når der var plads i kalenderen. Der var ekstravagter, når en kollega meldte sig syg. Retsgrundlag På skadestidspunktet (den 5. november 2004) var 24, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring formuleret således: 24. Årslønnen udgør tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens indtræden. Årslønnen fastsættes efter et skøn, når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke har været beskæftiget til samme løn i hele det foregående år, eller hvis tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse. Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 fik 24, stk. 1 og 2, følgende, nugældende formulering: 24. Årslønnen udgør tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens indtræden. Årslønnen fastsættes med udgangspunkt i oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra SKAT. Stk. 2. Årslønnen fastsættes efter et skøn, når 1) særlige indtægtsforhold eller ansættelsesforhold gør sig gældende, 2) tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke har været beskæftiget til løn i hele det foregående år, 3) tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse eller 4) årslønnen fastsat efter stk. 1, 2. pkt., ikke giver et retvisende billede af tilskadekomnes indtjening på skadetidspunktet.

6 - 6 - Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 211, s. 5-11): 3.2. Fastsættelse af årsløn Gældende ret Til brug for beregning af erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger skal der fastsættes en årsløn. Årslønnen skal afspejle tilskadekomnes værdi på arbejdsmarkedet på skadetidspunktet og skal derfor fastsættes med udgangspunkt i indtjeningen 12 måneder forud for skaden. I en række situationer giver indtjeningen de seneste 12 måneder før skaden ikke et retvisende billede af tilskadekomnes værdi på arbejdsmarkedet på skadetidspunktet. Der er derfor i visse situationer mulighed for at fastsætte en skønsmæssig årsløn til beregning af erstatningen. Lovens 24 giver kun de overordnede principper for fastsættelsen af årslønnen. Reglen fremhæver enkelte situationer, hvor årslønnen fastsættes skønsmæssigt. Reglen udvikles løbende i administrativ praksis og retspraksis. Således har Ankestyrelsens principafgørelse U 3-07 og Højesterets dom af 29. april 2008, offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 1686H, fastlagt retningslinjerne for fastsættelse af årsløn til tilskadekomne, der på skadetidspunktet var i fleksjob. Også på andre områder har administrativ praksis og retspraksis anvist retningslinjer for fastsættelse af årsløn. Arbejdsskadestyrelsen kan efter lovens 37, stk. 2, indhente enhver oplysning, der er af betydning for sagen, herunder oplysninger fra SKAT om tilskadekomnes indtjening m.v. Det fremgår videre af bestemmelsen, at Arbejdsskadestyrelsen har terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret. Årslønnen fastsættes ud fra totalindkomstprincippet, idet alle arbejdsfortjenester danner grundlag for fastsættelse af årslønnen. Oplysninger fra SKAT, herunder fra indkomstregisteret, giver det mest retvisende billede, da arbejdsgiveren har pligt til at indberette disse oplysninger til SKAT, og sikrer samtidig, at alle arbejdsfortjenester indgår i årslønsfastsættelsen Beskæftigelsesministeriets overvejelser Beskæftigelsesministeriet finder, at der er behov for at kodificere gældende praksis af hensyn til større gennemsigtighed for sagens parter. Praksis er fastlagt ved retsafgørelser og ved administrativ praksis på enkelte områder. Der er derfor grundlag for at præcisere, hvornår og hvordan lovens hovedregel skal anvendes, samt hvornår årslønnen kan fastsættes skønsmæssigt Forslaget Det foreslås, at årslønnen som hovedregel fortsat udgør tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskaden.

7 - 7 - Herved sikres, at årslønnen fortsat afspejler værdien af tilskadekomnes arbejdsindsats på skadetidspunktet. Det foreslås, at det af bestemmelsen direkte kommer til at fremgå, at udgangspunktet for fastsættelsen af årslønnen er oplysningerne i indkomstregisteret eller andre oplysninger fra SKAT. Det bemærkes i den forbindelse, at Arbejdsskadestyrelsen har hjemmel i lovens 37, stk. 2, til at indhente disse oplysninger. Der skal fortsat være mulighed for at fastsætte årslønnen efter et skøn, når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke har været beskæftiget til samme løn i hele det foregående år, eller hvis tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse. Der foreslås desuden som noget nyt en adgang til at fastsætte årslønnen skønsmæssigt i situationer, hvor de oplysninger, der kan indhentes via indkomstregisteret og SKAT, ikke i sig selv giver et retvisende billede, og hvor det ikke er muligt fra anden side, herunder fra tilskadekomne selv, at modtage pålidelige oplysninger om indtjeningen på skadetidspunktet. Dette gælder for alle arbejdsskader. Det vil sige både for sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Forslaget udelukker ikke, at der som hidtil indhentes oplysninger fra tilskadekomne selv eller fra andre. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Forslaget til 24, stk. 2, nr. 1-3, afløser gældende lovs 24, stk. 1, 2. pkt., og giver mulighed for, at årslønnen i visse situationer kan fastsættes efter et skøn. Formålet er at lovfæste hidtidig praksis. Forslaget til 24, stk. 2, nr. 1, omfatter som hidtil de situationer, hvor særlige ansættelsesforhold gør sig gældende. Det foreslås at præcisere, at det både er særlige indtægts- og ansættelsesforhold, der kan danne grundlag for en skønsmæssig fastsættelse af årslønnen efter denne bestemmelse. Den ændrede formulering kodificerer praksis. Samtidig bringes formuleringen af bestemmelsen i overensstemmelse med 7, stk. 2, i erstatningsansvarsloven. Som eksempler på reglens anvendelse kan nævnes de situationer, hvor tilskadekomne inden for de sidste 12 måneder forud for skaden har skiftet ansættelse, eller hvor tilskadekomne hos samme arbejdsgiver har fået ny beskæftigelse til en anden løn end tidligere. Hvis tilskadekomne således få måneder før skaden er blevet forfremmet og har fået en højere løn, fastsættes årslønnen efter et skøn, der tager sit udgangspunkt i den højere løn umiddelbart før skaden. Forslaget til 24, stk. 2, nr. 4, er nyt. Forslaget er en konsekvens af den nye formulering af 24, stk. 1, 2. pkt., hvoraf fremgår, at årslønnen skal fastsættes med udgangspunkt i

8 - 8 - oplysningerne fra indkomstregisteret og andre oplysninger fra SKAT. Det foreslås, at årslønnen også kan fastsættes efter et skøn, hvor det ikke er muligt at indhente retvisende oplysninger i indkomstregisteret eller i SKAT. Dette skyldes, at oplysningerne i indkomstregisteret og fra SKAT i nogle situationer ikke indeholder alle relevante lønandele. Forslaget gælder for alle arbejdsskader. Det vil sige både for arbejdsulykker og for erhvervssygdomme. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om As årsløn til brug for udmåling af hendes erhvervsevnetabserstatning skal fastsættes efter arbejdsskadesikringslovens hovedregel, hvorefter årslønnen udgør hendes samlede arbejdsfortjeneste som deltidsansat i året før arbejdsskadens indtræden, eller om der foreligger sådanne særlige forhold, at årslønnen skal fastsættes efter et skøn. Som anført i Højesterets dom af 16. august 2010 (UfR ) skal årslønnen ansættes skønsmæssigt, hvis det er tilstrækkeligt godtgjort, at den tilskadekomnes indtjening i de seneste 12 måneder før skaden ikke giver et retvisende billede af værdien af vedkommendes arbejdskraft på skadestidspunktet. Det skal i så fald skønsmæssigt vurderes, hvilken årsløn der ville give et retvisende billede, hvis der på skadestidspunktet ikke havde foreligget de særlige forhold af midlertidig karakter, som begrunder, at det foregående års indtjening ikke giver et retvisende billede. Højesteret finder, at det efter bevisførelsen ikke kan lægges til grund, at A i det væsentlige arbejdede på fuld tid, før hun fik børn, eller at hun på skadestidspunktet havde aktuelle og gennemførlige planer om at begynde at arbejde på fuld tid. Hun har oplyst, at hendes børn, som på skadestidspunktet var 10, 10 og 13 år, ikke havde særlige pasningsbehov. Højesteret tiltræder på denne baggrund, at det ikke kan anses for tilstrækkeligt godtgjort, at As ansættelse på nedsat tid var af midlertidig karakter. Højesteret finder, at der ved denne bevisbedømmelse er anvendt et objektivt kriterium, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn. Ankestyrelsens afgørelse er derfor ikke udtryk for forskelsbehandling af kvinder i strid med artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv af 19. december 1978 (79/7/EØF) om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring.

9 - 9 - Højesteret tiltræder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at Ankestyrelsen har undladt at foretage et pligtmæssigt skøn på grundlag af sagens konkrete omstændigheder. Højesteret tiltræder herefter, at As årsløn med rette er fastsat efter den dagældende arbejdsskadesikringslovs 24, stk. 1, 1. pkt., og stadfæster derfor dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal statskassen betale kr. til Ankestyrelsen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens D O M afsagt den 16. januar 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Fabrin og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2156 13 FOA som mandatar for A (advokat Kira

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 Sag 96/2016 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma (tidligere Y-firma) (advokat Søren Vagner Nielsen) mod Boet efter A (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 Sag 253/2017 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Henrik Juel Halberg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse Kcmuneradvokaten Dato: 26. august 2010 J.nr.: 24-7202 og 34-1262 HNT/sfm VestJ!!r Farmagsgade 23 01(-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 6115 mall@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. november 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. november 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. november 2018 Sag 50/2018 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Ankestyrelsen (advokat Inge Houe) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 Sag 74/2017 (1. afdeling) Josefine Breinholdt Andersen (advokat Lars Langkjær, beskikket) mod Frederiksberg Boligfond (advokat Anne Louise Husen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 492/2007 (1. afdeling) Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) mod Skoventreprenør Michael Henriksen A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. april 2019 Sag BS 35199/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Mikkel Holm Nielsen, beskikket) mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (advokat Karsten Hagel Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt fredag den 3. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 29. maj 2018.

HØJESTERETS DOM. afsagt fredag den 3. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 29. maj 2018. HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. maj 2019 Sag BS-23798/2018-HJR (1. afdeling) B som hensiddende i det uskiftede bo efter A (advokat Arvid Andersen) mod Beskæftigelsesministeriet (advokat Rass Holdgaard)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 Sag 144/2016 A og B (advokat Jakob Fastrup) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Jens Erik Pedersen) I tidligere instanser er truffet afgørelse

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 10. maj 2019

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 10. maj 2019 VESTRE LNDSRET DOM afsagt den 10. maj 2019 Sag BS-18466/2018-VLR (5. afdeling) FO Fag og rbejde som mandatar for (advokat Søren Kjær Jensen) mod nkestyrelsen (advokat Flemming Orth) Retten i Herning har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 108/2008 (1. afdeling) Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod FOA - Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. februar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. februar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. februar 2018 Sag 234/2017 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod B (advokat Peter Blenstrup Nielsen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 Sag 145/2016 (2. afdeling) A (advokat Bo Hansen, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 Sag 223/2017 (2. afdeling) A og B (advokat Michael S. Wiisbye for begge) mod Tryg Forsikring A/S som mandatar for C og D (advokat Morten Boe Svendsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

Resumé: KEN nr 9888 af 08/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august Senere ændringer til afgørelsen Ingen

Resumé: KEN nr 9888 af 08/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9888 af 08/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5014-49035 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juni 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juni 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juni 2018 Sag 166/2017 (1. afdeling) NHRN Holding A/S og Stichting Niels Reimar Nielsen (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Forslag. til. Før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag kan årslønnen ikke sættes højere end kr..

Forslag. til. Før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag kan årslønnen ikke sættes højere end kr.. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og fastsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag

D O M. afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag D O M afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0193 17 A (advokat Søren Kjær Jensen, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere