Forsikringsbranchens økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbranchens økonomi"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2010:9 regnskabsanalyse 2009 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé Hellerup Telefon www. forsikringogpension.dk

2 Side 1

3 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2009 og 1. halvår Resultatopgørelsen og balancen Udvikling i nøgletal i forsikringsbranchen til belysning af indtjening Udviklingen i præmieindtægterne på de enkelte forsikringsområder Udviklingen i erstatningerne på de enkelte forsikringsområder Udvikling i skader årsagen bag faldet i indtjeningen Udviklingen i skader inden for privatforsikring Udviklingen i skader inden for motorforsikring Forsikring og krisen konjunkturafhængighed af erstatningerne Datagrundlag 23 Side 2

4 Side 3

5 1. Sammenfatning Analyserapporten belyser den ske situation i pensionsbranchen i 2009 og 1. halvår Den primære kilde er s regnskabsdatabase. 1 Rapporten indeholder desuden en beskrivelse af udviklingen i skadeshyppigheden i forsikringsbranchen samt en analyse af konjunkturafhængigheden af erstatningsprocenterne. Markedsudviklingen i 2009 kan sammenfattes i følgende punkter: Præmieindtægterne f.e.r. steg moderat med 471 mio. kr., mens erstatningsudgifterne f.e.r. steg med mio. kr. Da driftsomkostningerne kun faldt moderat i 2009, blev det forsikringstekniske resultat samlet forværret ca. 2 mia. kr. efter forsikringsteknisk rente i Dermed fortsatte de seneste års tendens med forværring af det forsikringstekniske resultat. Et omslag i investeringsresultatet på 12,8 mia. kr. til 10,4 mia. kr. medførte, at årets resultat i forsikringsbranchen endte på 10,2 mia. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 17,4 pct. Combined ratio for forsikringsbranchen steg 2 pct.-point til 94,7 pct., mens bruttoerstatningsprocenten blot steg 0,3 pct.-point steg til 74,9 pct. Erstatningsprocenterne steg for privat-, erhvervs- og motorforsikringsområdet. Erstatningsprocenten faldt for syge- og ulykkesforsikring i En gennemgang af s skadesstatistikker viser, at navnlig antallet af tyverier er steget over de seneste år både på privatog motorforsikringsområdet. Analysen af konjunkturafhængigheden af erstatningsprocenterne viser, at erstatningsprocenterne varierer med konjunkturerne på både privat- og motorforsikringsområdet. Forbrugertilliden er høj, når erstatningsprocenterne på privat- og motorforsikringsområderne lave, mens det modsatte er tilfældet, når forbrugertilliden er lav. Der kan være flere forklaringer bag denne sammenhæng, herunder: Berigelseskriminalitet: i lavkonjunktur kan der være flere tyverier, hvilket fører til øgede erstatninger. Svindel: er en presset, kan det give et øget incitament til at begå forsikringssvindel. Konkurrencepres: Det er muligt, at selskaberne er mere tilbageholdende med at øge priserne i lavkonjunkturer pga. risikoen for, at det vil få kunderne til at fravælge forsikringer. Analysen viser ingen langsigtet sammenhængen mellem konjunkturerne og erstatningsprocenten på erhvervsforsikringsområdet. 1 Datagrundlaget uddybes i afsnit 5. Side 4

6 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2009 og 1. halvår Resultatopgørelsen og balancen De danske forsikringsselskaber fik i 2008 et negativt resultat for første gang siden Det negative resultat kom som følge af negative investeringsafkast i branchen bød på store positive investeringsafkast, hvilket vendte underskuddet til et overskud på 10,2 mia. kr., jf. Tabel 1. Tabel 1 Uddrag af resultatopgørelsen for forsikringsselskaberne i 2008 og 2009 samt 1. halvår 2009 og halvår Mio. kr halvår 2010 Bruttopræmier Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 3 Resultat før skat Skat Årets resultat Anm.: Tallene for 2009 er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. "-" angiver, at der ikke er information om den givne variabel på halvårsniveau. Kilde: og Finanstilsynet. Præmieindtægterne f.e.r. steg med 470 mio. kr. i 2009, mens erstatningsudgifterne f.e.r. steg 1,8 mia. kr. Dette medførte en forværring af det forsikringstekniske resultat på 2 mia. kr., trods faldende administrationsomkostninger. Således var nettobidraget fra forsikringsdriften lavere i 2008 end i 2009, og forbedringen af årets resultat kom ikke fra kerneforretningen. I 1. halvår 2010 fortsatte den udvikling, blandt andet pga. fortsat stigende erstatningsudgifter. I 2 For helårstallenne er der tale om investeringsafkastet før forsikringsteknisk rente, mens der for halvårstallene er tale om investeringsafkastet efter forsikringsteknisk rente. 3 Se bekendtgørelse nr af om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 36, stk. 1-3 for en forklaring af sammenhængen mellem den forsikringstekniske rente og forrentning af forsikringsmæssige hensættelser. Side 5

7 første halvår 2010 var det forsikringstekniske resultat knap positivt og endte på 0,1 mia. kr. Årets resultat blev primært forbedret pga. investeringsafkastet, som steg med 12,8 mia. kr. i Desuden gjorde de faldende renter, at forrentningen af forsikringstekniske hensættelser faldt 1,6 mia. kr., hvilket ligeledes bidrog til årets resultat, som endte knap 12 mia. kr. over resultat for Det højere investeringsafkast skyldes blandt andet de store kursstigninger på obligationer, som udgør størstedelen af forsikringsselskabernes investeringsaktiver, jf. Tabel 2. Den positive udvikling fortsatte dog ikke ind i 1. halvår 2010, hvor resultat før skat faldt til 1,6 mia. kr. ift. 4,4 mia. kr. i 1. halvår Det lavere resultat skyldes både det dårligere forsikringstekniske resultat og en reduktion er investeringsafkastet. Tabel 2 Udvalgte aktiver for forsikringsselskaberne i 2008 og Mio. kr Finansielle investeringsaktiver heraf - Kapitalandele - Obligationer Aktiver i alt Anm.: Tallene for 2009 er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Aktivernes udvikling viser, at selvom afkastet på obligationer har været stort i 2009, er deres andel af de finansielle investeringsaktiver ikke øget væsentligt. Dette skyldes primært, at otte personforsikringsselskaber ejet af PKApensionskasserne er fusioneret med deres respektive moderselskaber og derfor ikke længere indgår i opgørelsen, men i stedet indgår i pensionsselskabernes opgørelse. 4 Disse selskaber havde en beholdning af obligationer på knap 3,5 mia. kr. ved udgangen af Samlet er aktiverne øget med ca. 10 mia. kr. i 2009, til trods for fusionen af de otte personforsikringsselskaber. På passivsiden har det gode investeringsresultat i 2009 navnlig ført til en forøgelse af egenkapitalen, som blev forøget knap 7 mia. kr., jf. Tabel 1. 4 Det drejer sig om selskaberne Bioanalytikernes Personforsikringsselskab, Ergoterapeuternes og Fysioterapeuternes Personforsikringsselskab, Jordemødrenes Personforsikringsselskab, Kontorpersonalets Personforsikringsselskab, Kost- og Ernæringsfagliges Personforsikringsselskab, Lægesekretærernes Personforsikringsselskab, Socialrådgivernes og Socialpædagogernes Personforsikringsselskab og Sygeplejerskernes Personforsikringsselskab. Side 6

8 Tabel 3 Udvalgte passiver for forsikringsselskaberne i 2008 og 2009 mio. kr Mio. kr Egenkapital Hensættelser til investeringsog forsikringskontrakter Gæld Passiver i alt Anm.: Tallene for 2008 er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Hensættelserne til investerings- og forsikringskontrakter steg med ca. 5 mia. kr., denne stigning kom som følge af stigende erstatningshensættelser, som blandt andet kan tilskrives de øgede erstatningsudgifter i Udvikling i nøgletal i forsikringsbranchen til belysning af indtjening Driften i forsikringsselskaberne kan belyses gennem nøgletallene, jf. tabel 4. Tabel 4 Udvikling i udvalgte nøgletal pct Bruttoerstatningsprocent 71,0 75,2 81,1 65,8 70,7 74,6 74,9 Bruttoomkostningsprocent 21,7 17,5 17,3 17,5 17,5 17,6 16,7 Combined Ratio 97,6 94,7 93,5 87,1 90,3 92,7 94,7 Egenkapitalforrentning 14,3 17,1 19,8 24,9 15,4-1,7 17,4 Anm.: Tallene for 2009 er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Nøgletallene er defineret i Boks 1. Kilde: og Finanstilsynet. Side 7

9 Boks 1 Forsikringsnøgletal I rapporten er følgende nøgletal for forsikringsbranchen anvendt. Bruttoerstatningsprocent: Forholdet mellem bruttoerstatningsudgifter og bruttopræmieindtægter opgjort i pct.: Bruttoerstatningsprocent Bruttoerstatningsudgifter Bruttopræmieindtægter 100 Bruttoomkostningsprocent: Forholdet mellem bruttodriftsomkostningerne og bruttopræmieindtægterne opgjort i pct.: Bruttoerstatningsprocent Bruttodriftsomkostninger Bruttopræmieindtægter 100 Både bruttoerstatningsprocent og bruttoomkostningsprocent opgøres brutto dvs. uden fradrag af genforsikring. Combined ratio: Angiver forholdet mellem de forsikringsmæssige udgifter f.e.r. og præmieindtægterne f.e.r. opgjort i pct.: Combined ratio Erstatningsudgifter f. e. r. driftsomkostninger f. e. r. 100 Præmieindtægter f. e. r. Combined ratio opgøres f.e.r. dvs. efter fradrag af genforsikring, og kan alternativt opgøres som summen af bruttoerstatningsprocenten og bruttoomkostningsprocenten og resultatet af den afgivne forretning (nettogenforsikringsprocenten). Egenkapitalforrenting: Angiver forholdet mellem årets resultat og den gennemsnitlige egenkapital i året opgjort i pct.: Årets resultat Egenkapitalforrentning Gns. egenkapital 100 Bemærk, at årets resultat opgøres efter skat. Nøgletallene viser, at forsikringsdriften er under pres. Combined ratio har været stigende siden 2006, primært som følge af en stigende erstatningsprocent, jf. Figur 1. Side 8

10 Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen Pct Bruttoerstatningsprocent Combined ratio Bruttoomkostningsprocent Nulprofit Anm.: Tallene for 2009 er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Den meget lave erstatningsprocent i 2006 skyldes ekstraordinær frigivelse af reserver i ét selskab. Kilde: og Finanstilsynet. Combined ratio ligger på det højeste niveau i seks år og nærmer sig 100 pct. Stigningen i combined ratio gennem de seneste år skyldes stigende bruttoerstatningsprocent, dvs. at en stigende andel af præmierne komme tilbage til kunderne i form af erstatningsudbetalinger. Bruttoerstatningsprocenten er steget hvert år siden 2006, hvor den dog var lav. Stigningen erstatningsprocenten skyldes blandt andet øgede erstatninger til privatforsikringer, som følge af flere indbrud og flere vejrrelaterede skader. Udviklingen på de enkelte forsikringsområder belyses i afsnit 2.3. Selvom combined ratio er steget de seneste år, er den stadig under niveauet i slutningen af 1990'erne. Dette skyldes, at forsikringsselskaberne har været i stand til at reducere bruttoomkostningsprocenten. Bruttoomkostningsprocenten er faldet som følge af stigende præmieindtægter og en begrænset udvikling i driftsomkostningerne. Combined ratio er stadig på et niveau, hvor forsikringsselskaberne tjener penge på forsikringsdriften, selv når man ser bort fra forrentningen af præmiehensættelserne. 5 Selvom combined ratio steg, og indtjeningen på forsikringsdriften dermed var dårligere i 2009 end i 2008, fik forsikringsselskaberne øget deres egenkapitalforrentning væsentligt, jf. Figur 2. 5 Da præmierne til forsikringer hovedsageligt er forudbetalte, mens erstatninger forfalder løbende i året, kan et forsikringsselskab med en combined ratio på 100 pct. alligevel opnå et overskud på forsikringsdriften gennem forrentning af de forudbetalte præmier. Side 9

11 Figur 2 Egenkapitalens forrentning i forsikringsbranchen og markedsmæssige byerhverv Pct. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, Egenkapitalforrentning skadesforsikring Egenkapitalforrentning markedsmæssig byerhverv Anm.: Tallene for 2009 er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau jf. afsnit 5. Der foreligger endnu ikke tal for markedsmæssige byerhverv for årene Kilde:, Finanstilsynet og Danmarks Statistik. Egenkapitalforrentning steg fra -1,7 til 17,4 pct. i 2009 og er dermed oppe på et niveau, der svarer til niveauet før krisen. Forbedringen af egenkapitalforrentningen skyldes udelukkende øget investeringsafkast. Den øgede combined ratio medfører, at egenkapitalforrentningen vil falde i 2010, hvis ikke forsikringsbranchen er i stand til at opretholde et investeringsafkast på niveau med Figur 2 viser, at egenkapitalforrentningen i forsikringsbranchen gennemsnitligt har ligget under niveauet for markedsmæssige byerhverv i de seneste 10 år. Der er således ikke tegn på, at forsikringsbranchen opnår en uforholdsmæssig høj forrentning af egenkapital Udviklingen i præmieindtægterne på de enkelte forsikringsområder Præmieindtægterne steg relativt begrænset i For al direkte dansk forsikring steg præmieindtægterne 2,0 pct. i 2009 til mio. kr., jf. Tabel 5. Side 10

12 Tabel 5 Bruttopræmieindtægter for direkte dansk forretning 2008 og Vækst Mio. kr pct. --- Direkte dansk forsikring i alt ,0 Heraf anden direkte forsikring ,4 Anm.: Tallene er baseret på indberetninger til og omfatter 95 pct. af det danske marked. Anden direkte forsikring dækker over direkte forsikring, som ikke er indeholdt i de fire hovedgrupper; erhvervsforsikring, privatforsikring, personulykkesforsikring og motorkøretøjsforsikring. Kilde:. Figur 3 viser, hvordan bruttopræmieindtægterne fordeler sig på forsikringsområder. Erhvervsforsikring udgør den største andel af præmieindtægterne, men er faldet til 30 pct. i Motorforsikrings udgør 27 pct. af præmieindtægterne, mens personulykkesforsikring og privatforsikring begge udgør 20 pct. af præmieindtægterne. Figur 3 Bruttopræmieindtægter fordelt på hovedbrancher i % Erhvervsforsikring 27% 30% Privatforsikring Personulykkesforsikring Motorforsikring Anden direkte forsikring 20% 20% Anm.: Tallene er baseret på indberetninger til og omfatter 95 pct. af det danske marked. Anden direkte forsikring dækker direkte forsikring, som ikke er indeholdt i de fire hovedgrupper: erhvervsforsikring, privatforsikring, personulykkesforsikring og motorkøretøjsforsikring. Kilde:. 6 Anden direkte forsikring dækker direkte forsikring, som ikke er indeholdt i de fire hovedgrupper; erhvervsforsikring, privatforsikring, personulykkesforsikring og motorkøretøjsforsikring. Side 11

13 Bruttopræmieindtægterne steg primært som følge af øgede præmieindtægter fra privat- og personulykkesforsikring. Bruttopræmieindtægterne til privatforsikring steg med 5,4 pct. som følge af øgede præmieindtægter fra brand- og løsøreforsikring. Bruttopræmieindtægterne til personulykkesforsikring steg 10,2 pct., og det største bidrag kom fra syge- og ulykkesforsikring, hvor præmieindtægterne steg knap 600 mio. kr. På sundhedsforsikringsområdet steg bruttopræmieindtægterne 27,4 pct., hvilket kan tilskrives øgede præmier (priser) på disse produkter. Antallet af sundhedsforsikringer steg ikke i Tabel 6 Bruttopræmieindtægter for privatforsikring og personulykkesforsikring 2008 og Vækst Mio. kr pct. --- Brand og løsøre (privat) ,8 Ejerskifteforsikring ,9 Privatforsikring alt i ,4 Syge- og ulykkesforsikring ,9 Sundhedsforsikring ,4 Personulykkesfor sikring i alt ,2 Anm.: Tallene er baseret på indberetninger til og omfatter 95 pct. af det danske marked. Kilde:. Bruttopræmieindtægterne til erhvervsforsikring faldt 3,5 pct. i Den primære årsag til faldet er faldende præmieindtægter inden for arbejdsskadeforsikring, hvor præmieindtægterne faldt knap 12 pct. De lavere præmieindtægter på dette område skyldes blandt andet den faldende ske aktivitet. Side 12

14 Tabel 7 Bruttopræmieindtægter for erhvervsforsikring 2008 og 2009 Vækst Mio. kr pct. --- Arbejdsskadeforsikring ,5 Sø-, luft- og transportforsikring Ansvarsforsikring (erhverv) , ,6 Brandløsøreforsikring (erhverv) og ,8 Erhvervsforsikring i alt ,5 Anm.: Tallene er baseret på indberetninger til og omfatter 95 pct. af det danske marked. Kilde:. På motorforsikringsområdet faldt de samlede bruttopræmieindtægter 1 pct. i Faldet var drevet af faldende præmieindtægter til motoransvarsforsikring, hvor bruttopræmieindtægterne faldt 5,8 pct. De faldende præmieindtægter på motorforsikringsområdet skyldes blandt andet, at antallet af nyregistrerede køretøjer faldt 31 pct. i 2009, hvilket reducerer efterspørgslen. Tabel 8 Bruttopræmieindtægter for motorkøretøjsforsikring 2008 og 2009 Vækst Mio. kr pct. --- Motorkøretøjsforsikring (Ansvar) Motorkøretøjsforsikring (Kasko) Motorkøretøjsforsikring i alt , , ,0 Anm.: Tallene er baseret på indberetninger til og omfatter 95 pct. af det danske marked. Kilde: Udviklingen i erstatningerne på de enkelte forsikringsområder De seneste års tendens til stigende erstatninger fortsatte i Erstatningsprocenterne var imidlertid ikke entydigt stigende i 2009, jf. Figur 4. Side 13

15 Figur 4 Bruttoerstatningsprocenter fordelt på forsikringsområder i 2008 og 2009 Motorkøretøjsforsikring Personulykkesforsikring Privatforsikring Erhvervsforsikring Bruttoerstatningsprocent Anm.: Tallene for 2009 er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde:. Privatforsikring har med en bruttoerstatningsprocent på 89,2 pct. den højeste erstatningsprocent. Erstatningsprocenten steg 5,3 pct.-point i 2009, hvilket blandt andet kan tilskrives flere indbrud i Den høje erstatningsprocent på privatforsikring har fået flere selskaber til at varsle præmieforhøjelser. De mange indbrud i 2009 er også en del af årsagen til den stigende erstatningsprocent på erhvervsforsikring, hvor erstatningsprocenten steg til knap 69 pct. Motorkøretøjsforsikring oplevede også en stigende erstatningsprocent, hvilket blandt andet skyldes de faldende præmieindtægter på området. På personulykkesforsikring faldt bruttoerstatningsprocenten som det eneste område. Faldet skyldes stigende præmieindtægter samt en begrænset stigning i erstatningsudgifterne. Figur 5 viser udviklingen i bruttoerstatningsprocenterne fra 1998 til 2009, som har oplevet væsentlige udsving. Side 14

16 Figur 5 Bruttoerstatningsprocenter fordelt på hovedbrancher i perioden Erstatningsprocent Erhvervsforsikring Privatforsikring Personulykkesforsikring Motorkøretøjsforsikring Anm.: Tallene for 2008 er baseret på indberetninger til, der dækker godt 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Ekstraordinær frigivelse af reserver for et enkelt selskab medførte meget lave erstatninger indenfor motorkøretøjsforsikring i Kilde: og Finanstilsynet. Inden for erhvervs- og privatforsikring er der store udsving. Disse udsving er forårsaget af de store storme i 1999, 2005 og 2007, som forøgede erstatningerne kraftigt i disse år. Det er værd at bemærke, at bruttoerstatningsprocenten på privatforsikringsområdet i 2009 var på det højeste niveau siden 1999, selvom der ikke var større storme i Figuren viser desuden, at den stigende samlede bruttoerstatningsprocent siden 2006 primært skyldes stigende erstatningsprocenter indenfor privat- og motorkøretøjsforsikring. 3. Udvikling i skader årsagen bag faldet i indtjeningen Afsnit 2 viste, at indtjeningen på kerneforretningen har været faldende i de seneste år. Faldet i indtjening skyldes primært stigende erstatningsprocenter inden for privat- og motorforsikring, jf. Figur 5. De stigende erstatningsprocenter kan være et udtryk for to ting; flere skader og/eller dyrere skader. Desuden kan erstatningsprocenterne være steget som følge af faldende præmieindtægter. Præmieindtægterne har dog generelt ligget stabilt siden Ved hjælp af s skadestatistikker er det muligt at vurdere udviklingen i antallet af anmeldte skader i de seneste år. Skadestatistikken er udelukkende baseret på indberetninger fra s medlemmer, og er derfor ikke fuldt ud sammenlignelig med regnskabstallene anvendt i afsnit 2, som er baseret på en opgørelse af alle forsikringsselskaber under dansk tilsyn. Side 15

17 3.1. Udviklingen i skader inden for privatforsikring Det samlede antal skader på bygningsforsikringerne har været stabilt med undtagelse af 2007, hvor antallet af skader steg blandt andet som følge af flere stormskader. Figur 6 Antal anmeldte skader for privat bygningsforsikring Antal skader Brandskader Andre skader Vandskader Stormskader Anm.: Andre skader dækker blandt andet svampe- og rådskader, glas- og kummeskader samt tyveri- og hærværksskader. Kilde: og Finanstilsynet. Udvikling i skaderne på bygningsforsikring, som vist i figur 6, kan ikke forklare den kraftige stigning i erstatningsprocenterne, da antallet af skader ikke er steget over de fire år. Skaderne på privat løsøreforsikring kan bedre forklare stigningen i erstatningsprocenterne for privatforsikring, idet antallet af skader inden for disse forsikringstyper er steget markant, jf. Figur 7. Side 16

18 Figur 7 Antal anmeldte skader for privat løsøreforsikring Antal skader Brandskader Andre skader Vandskader Tyveri og hærværk Anm.: Privat løsøreforsikring dækker familieforsikring samt løsøredækningen på fritidshusforsikringer. Andre skader udgøres blandt andet af stormskader, skader som skyldes svamp; insekter og råd, samt køle- og dybfrostskader. Kilde: og Finanstilsynet. Navnlig antallet af tyveriskader er steget i de sidste fire år. Desuden er antallet af "andre skader" steget kraftigt, mens antallet af brand- og vandskader er faldet i perioden. Den kraftige stigning i antallet af tyveri- og hærværksskader kan belyses i s tyveristatistik. Statistikken viser en kraftig stigning i antallet af tyverier på familie- og fritidshusforsikring siden 2005, jf. Figur 8. Figur 8 Antal anmeldte tyveriskader på familie og fritidshusforsikring Antal skader Andre tyveriskader Simpelt tyveri Cykeltyveri Indbrud Anm.: Andre tyveriskader dækker hærværk samt ran og røveri. Simpelt tyveri er inkl. tyveri fra biler og uaflåste bygninger. Kilde: og Finanstilsynet. Side 17

19 Figuren viser, at antallet af tyverier er steget med 17 pct. siden Stigning skyldes navnlig en stigning i antallet af indbrud og cykeltyverier, som er steget med hhv. 57 pct. og 20 pct. i perioden I samme periode er antallet af simple tyverier forblevet nogenlunde stabilt omkring om året. Det øgede antal indbrudsskader er stærkt medvirkende til at øge erstatningsudgifterne, da disse gennemsnitligt er de dyreste, jf. Figur 9. Figur 9 Gennemsnitlig erstatning pr. tyveriskade for familie- og fritidshusforsikring Gennemsnitlig erstatning i kr Indbrud Cykeltyveri Simpelt tyveri Andre tyveriskader Alle skader Anm.: Andre tyveriskader dækker hærværk samt ran & røveri. Simpelt tyveri er inkl. tyveri fra biler og uaflåste bygninger. Kilde: og Finanstilsynet. Udover at vise, at indbrud udgør de dyreste tyveriskader, viser figuren, at tyveriskaderne gennemsnitligt er blevet dyrere over de seneste seks år. Erstatningerne pr. skade er gennemsnitligt steget 8 pct. om året. I samme periode har den gennemsnitlige årlige inflation været på 2 pct. Erstatningerne til cykeltyverier er steget med 8,6 pct. om året, eller samlet ca kr. pr. skade i perioden, hvilket er kraftigt medvirkende til stigningen i erstatningerne. Da antallet af cykeltyverier samtidig er steget i perioden, har cykeltyverier en væsentlig aktie i de stigende erstatninger til privatforsikring. Samlet steg erstatningsudgifterne til tyveriskader på privatområdet med ca. 180 mio. kr. i 2009, og tyveriskaderne kan dermed forklare ca. 10 pct. af den samlede stigning i erstatningsudgifterne f.e.r., som var på ca. 1,8 mia. kr. jf. resultatopgørelsen for forsikringsbranchen i tabel Udviklingen i skader inden for motorforsikring Motorforsikringsområdet har som privatforsikring oplevet øgede erstatningsprocenter siden Erstatningsprocenten på motorforsikringsområdet er steget fra 52 pct. til 69 pct. siden Det bør dog bemærkes, at erstatningsprocenten i 2006 var ekstraordinært lav, da et selskab frigav reserver, hvilket sænkede erstatningsudgifterne væsentligt. Erstatningsprocenten er blandt andet steget som følge af et stigende antal skader på motorkøretøjsforsikring, jf. Figur 10. Side 18

20 Figur 10 Antal motorkøretøjsskader på person- og varebiler januar 2004 til juli 2010 Antal skader Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Månedstal Årsgennemsnit Kilde:. Antallet af skader på motorforsikring er steget kraftigt siden I 2004 var der gennemsnitligt skader pr. måned, mens antallet i 2010 indtil videre har været på pr. måned svarende til en stigning på 22 pct. Den store stigning i antallet af motorkøretøjsskader har stor betydning for den øgede erstatningsprocent for motorkøretøjsforsikring. Motorkøretøjsskadestatistikken giver ikke mulighed for at opsplitte skaderne efter type. Det er derfor ikke muligt at dele figur 10 op for derved at afklare, hvilke typer af skader der har ført til forøgelsen i antallet af motorskader. indsamler dog data om antallet af hærværks- og tyveriskader på biler; udviklingen i disse skader understøtter den generelle tendens til flere motorkøretøjsskader, jf. Figur 11. Side 19

21 Figur 11 Antal tyveri- og hærværksskader samt gennemsnitlig erstatning pr. skade på motorkøretøjer Antal Kr. pr. skade Kilde: Antal skader (venstre akse) Gennemsnitlig erstatning pr. skade (højre akse) 0 Figur 11 viser, at antallet af tyveri- og hærværksskader er steget 27 pct. siden 2005, stigningen skyldes især flere hærværksskader. Perioden har desuden budt på stigende erstatninger pr. skade. Siden 2005 er de gennemsnitlige erstatningsudgifter pr. skade steget 8,4 pct. om året. I samme periode har inflation ligget omkring 2 pct. pa. Denne udvikling har en entydig positiv effekt på erstatningsprocenterne og kan dermed være medvirkende til at forklare den store stigning i perioden. De samlede erstatningsudgifter til tyveri- og hærværksskader på motorkøretøjer steg fra 260 mio. kr. i 2005 til 456 mio. kr. i Forsikring og krisen konjunkturafhængighed af erstatningerne I Forsikrings & Pensions analyserapport 2009:6 blev konjunkturafhængigheden af bruttopræmieindtægter og bruttoerstatningsudgifter undersøgt. I rapporten blev niveauet af erstatninger og præmier belyst med udgangspunkt i værdien af det forsikrede samt en konjunkturvariabel. Analyse viste fx, at det langsigtede niveau for erstatningerne på motorforsikringsområdet afhænger af værdien af bilbestanden samt af ledigheden. Generelt viste konjunkturvariablen ledighed eller virksomhedskonkurser at have positiv og signifikant indflydelse på erstatningerne, men ikke på præmieindtægterne, således at erstatningerne er højere, når der er høj ledighed eller mange konkurser. Der er flere argumenter for en sammenhæng mellem niveauet af erstatningerne og de ske konjunkturer. Berigelseskriminalitet: Er en presset, kan der blive begået mere berigelseskriminalitet, dvs. tyverier og indbrud. Forsikringssvindel: Er husholdninger eller virksomheder pressede, er der øget incitament til at begå forsikringssvindel. Side 20

22 Udnyttelsesgrad: Det er muligt, at tilbøjeligheden til at anmelde en forsikringsskade er højere, når en er presset. Dette forudsætter dog, at ikke alle skader bliver anmeldt under højkonjunktur, fx pga. travlhed og god. 7 Konkurrencepres: Det er muligt, at selskaberne er mere tilbageholdende med at øge priserne i lavkonjunkturer pga. risikoen for, at det vil få kunderne til at fravælge forsikringer. Analysemetoden i 2009-rapporten brugte nominelle variable, der var ikkestationære og trendede, pga. generel vækst og prisstigninger. Derfor er analysen her udført med baggrund i bruttoerstatningsprocenter, der har højere grad af stationaritet. Forbrugertillidsindikatoren er anvendt som indikator for de ske konjunkturer på privat- og motorforsikringsområdet. På erhvervsforsikringsområdet er bruttoværditilvækstens afvigelse fra trenden anvendt. Da forsikringsselskaberne blandt andet tjener penge på investering af forsikringshensættelserne, kan erstatningsprocenterne også være afhængige af investeringsresultatet. Dette vil være tilfældet, da konkurrencepresset, i perioder med høje investeringsafkast, vil lægge et negativt pres på priserne og dermed præmieindtægterne, og dermed vil en del af den ekstra indtjening komme kunderne til gode. Dermed må der forventes en positiv sammenhæng mellem egenkapitalforrentningen og erstatningsprocenten, da bruttopræmieindtægterne påvirker bruttoerstatningsprocenten negativt. Udover de konjunkturparametre og egenkapitalforrentning er der desuden inkluderet variable, der skal tage højde for de store storme i 1999, 2005 og 2007, da stormene i disse år førte til højere erstatninger for privat- og erhvervsforsikringsområdet. Desuden er der inkluderet en dummyvariabel for motorområdet i 2006, der skal tage højde for en ekstraordinær frigivelse af reserver, som kraftigt reducerede erstatninger til motorforsikring. Modellen er estimeret for perioden for erhvervsforsikring, privatforsikring og motorkøretøjsforsikring. Tabel 9 viser de langsigtede effekter på erstatningsprocenterne ved et udsving på én procentpoint i BVT-afvigelsen og et udsving på én enhed i forbrugertilliden. 7 Et tilsvarende fænomen findes i take-up raten for offentlige overførsler. Et eksempel er boligydelse, hvor ikke alle berettigede søger om at modtage ydelsen. Det forekommer oplagt, at udnyttelsesgraden er højest for persongruppen med den laveste indkomst. Side 21

23 Tabel 9 Parameterestimater og forklaringsgrad for signifikante konjunkturvariable med indflydelse på erstatningsprocenterne Forsikringsområde Privatforsikring Erhvervsforsikring Motorforsikring Forbrugertillid -1,1 * -4,2 BVT-afvigelse * - * R 2 -værdi 0,81 0,80 0,94 Anm.: Erstatningsprocenterne er opgjort i pct. BVT er opgjort realt. "-" angiver, at variablen ikke har signifikant indflydelse på 95 pct. konfidensniveau, "*" angiver, at variablen ikke er inkluderet i modellen for denne erstatningsprocent. På privatforsikring havde egenkapitalforrentningen og stormen i 1999 desuden signifikant positiv indflydelse. For erhvervsforsikring havde stormen i 1999 også positiv indflydelse. For motorforsikring havde den ekstraordinære frigivelse af reserver i 2006 signifikant negativ indflydelse. Stormene i 2005 og 2007 havde ikke signifikant indflydelse på erstatningerne. Kilde:. Resultaterne viser konjunkturafhængighed i erstatningsprocenterne på privatforsikringsområdet. Falder forbrugertilliden, stiger erstatningsprocenten. Den langsigtede effekt af et fald i forbrugertilliden på ét point er en stigning i erstatningsprocenten på 1,1 pct.-point. På erhvervsforsikringsområdet er BVT-afvigelsen fra trenden benyttet som konjunkturvariable. BVT-afvigelsen har ikke signifikant indflydelse på erhvervsforsikringsområdets erstatningsprocent. Dermed må hypotesen om konjunkturafhængighed på det område forkastes med de anvendte konjunkturvariable. På motorforsikringsområdet har forbrugertilliden signifikant negativ indflydelse på erstatningsprocenten: erstatningsprocenten er højere, når forbrugertilliden er lav. På baggrund af de specificerede modeller kan man belyse konsekvensen af den nuværende lavkonjunktur på erstatningsprocenterne på hhv. motorkøretøjsforsikring og privatforsikring. Figur 12 viser udviklingen i erstatningsprocenterne for perioden Desuden indeholder figuren et estimat for udviklingen i en normal konjunkturudvikling, dvs. hvis forbrugertilliden i 2008 og 2009 havde svaret til gennemsnittet for hele perioden. Side 22

24 Figur 12 Erstatningsprocenter for privat- og motorkøretøjsforsikring Pct Privatforsikring Motorforsikring Anm.: Den stiplede linje angive niveauet, hvis forbrugertilliden i 2008/2009 havde svaret til gennemsnittet for den betragtede periode. Kilde:. Lavkonjunkturen har indtil videre medført en kraftig stigning i erstatningsprocenten, navnlig for privatforsikringsområdet. På privatforsikring ligger erstatningsprocenten i 2009 ca. 11 pct.-point højere end, hvis forbrugertilliden havde ligget på et gennemsnitligt niveau. For motorkøretøjsforsikring er den kortsigtede effekt lidt lavere, her lå erstatningsprocenten 4,7 pct.-point højere i 2008 og 7,7 pct.-point højere i 2009 end i tilfældet, hvor forbrugertilliden svarede til gennemsnittet i perioden Datagrundlag Data fra denne rapport kommer hovedsageligt fra s regnskabsdatabase. Databasen består af regnskabsoplysninger indberettet af s medlemmer og dækker godt 96 pct. af markedet i Tallene er opregnet med 2008-vægte, således at de dækker hele branchen. Finanstilsynet udgav deres regnskabsanalyse i slutningen af maj Denne markedsrapport er baseret på indberetning fra 100 pct. af det danske marked. Rapporten kan findes på: Desuden benyttes data fra s kvartalsvise markedsandelsstatistik til at belyse udviklingen i præmieindtægterne fordelt på forsikringsområder. Denne statistik dækker ca. 95 pct. af markedet. Forsikring & Pensions skadesstatistikker anvendes til at belyse udviklingen i antallet af og værdien af skaderne. Analysen af lavkonjunkturers indflydelse på forsikringsområdet er baseret på Finanstilsynets data tilbage til De øvrige variable i analysen kommer fra Danmarks Statistik. Finanstilsynets tal benyttes desuden til sammenligning og vurdering af branchens udvikling. Side 23

25 Danmarks Statistiks tal benyttes til generel sammenligning, herunder egenkapitalforrentning samt løn- og prisudvikling. Side 24

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 konkurrenceforhold 2011 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 3 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2011 4

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR SIDE 1 økonomi efteråret Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber. 1 - Konklusioner:

Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber. 1 - Konklusioner: Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber 1 - Konklusioner: Stigning i årets resultat på 3,2 mia. kr. til 10,1 mia. kr. Årets forsikringstekniske resultat samt investeringsafkast er det højeste

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedsudvikling 2007 for skadesforsikringsselskaber

Markedsudvikling 2007 for skadesforsikringsselskaber Markedsudvikling 2007 for skadesforsikringsselskaber 1 Konklusioner Fald i årets resultat på 3 mia. kr. til 7,1 mia. kr. Det forsikringstekniske resultat er uændret i forhold til 2006, mens investeringsafkastet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi regnskabsanalyse 2010 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 2010 6 2.1.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi 2012

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi 2012 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 2012 6 2.1. Resultatopgørelsen og

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber 1. Konklusioner I et år præget af finansiel krise har de danske skadesforsikringsselskaber klaret sig relativt godt. Den forsikringstekniske del af

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere