Brugsanvisning. Leica IP S - Printer til objektglas. Leica IP S, V 1.9 RevD, Dansk 05/2013 Best.-nr , RevD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Leica IP S - Printer til objektglas. Leica IP S, V 1.9 RevD, Dansk 05/2013 Best.-nr. 14 0601 80103, RevD"

Transkript

1 Brugsanvisning Leica IP S - Printer til objektglas Leica IP S, V 1.9 RevD, Dansk 05/2013 Best.-nr , RevD

2

3 Leica IP S Printer til objektglas Brugsanvisning Leica IP S Best.-nr RevD V 1.9 RevD, dansk - 05/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

4

5 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning regnes ikke som tilsikrede egenskaber ved vores produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vores kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, webcam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica IP S 3

6 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige oplysninger Symboler i teksten og deres betydning Symboler på transportemballagen og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Apparatets komponenter og specifikationer Samlet oversigt - apparatdele Tekniske data Printspecifikationer Forudsætninger for objektglas Printerindstillinger Udskrivning af stregkode Bestandighed over for reagenser Ibrugtagning Betingelser for opstillingsstedet Udpakning af apparatet Opstilling af printeren Standardleveringens omfang Installation af manuelt udtagningssystem Automatisk aflæsningsstation (ekstra) Isætning/skift af blitzlampe Fyldning og isætning af magasiner Elektrisk tilslutning Patronskift Installation af printerdriver Betjening Betjeningspanelets funktioner Displayvisninger Alarmfunktioner Indstillingsmuligheder for printerdriver Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

7 Indholdsfortegnelse 6. Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Rengøring af printhoved Vedligeholdelsesanvisninger Oplagring af printeren Problemløsninger Apparatfejl Statusmeddelelser Fejlmeddelelser Skift af blitzlampe Fejl i energiforsyningen Udskiftning af netsikringer Ansvar for mangler og service Leica IP S 5

8 1. Vigtige oplysninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Brandfarlige opløsningsmidler og reagenser er mærket med dette symbol. SN REF Betegner apparatets serienummer. Bestillingsnummer for leveringsomfang eller tilbehørsdele. Tegn for vekselstrøm. CE-mærkningen angiver, at produktet er i overensstemmelse med et eller flere europæiske direktiver. (5) LOAD Dette advarselssymbol henviser til overflader på apparatet, som er meget varme under drift. Undgå direkte berøring, da der er fare for forbrændinger. Advarsel om farlig elektrisk spænding. Tal i parentes refererer til positionsnumre på illustrationerne. Funktionstaster, som der enten skal trykkes på, på tastaturet, eller som der skal trykkes på i softwaren, er forsynet med fede teksttyper og med store bogstaver i teksten. Producent Miljøbeskyttelses-symbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tyske lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. Følg brugsanvisningen. 6 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

9 1. Vigtige oplysninger Symboler på transportemballagen og deres betydning Kolliets indhold er skrøbeligt og skal derfor håndteres forsigtigt. Viser kolliets korrekte opretstående position. Kolliet skal holdes i tørre omgivelser. Eksempel på mærkning ifølge IPPC IPPC-symbol Landeidentifikation ifølge ISO 3166, f.eks. DE for Tyskland Identifikation af region, f.eks. HE for Hessen Registreringsnummer, unikt nummer begyndende med 49 Behandlingsmetode, f.eks. HT (heat treatment), MB (methyl bromide), evt. DB (debarked) Emballagemærkning, iht. GGVSE/ADR for transport af farligt gods. Klasse 3: "FLAMMABLE LIQUID" - antændelige flydende stoffer Tip-n-Tell overvåger, om forsendelsen er transporteret og opbevaret opretstående iht. dine krav. Fra og med en hældning på 60 strømmer blåt kvartssand ind i det pilformede indikationsfelt, hvor det bliver siddende. En ukorrekt behandling af forsendelsen bliver straks synlig og kan dokumenteres uden for enhver tvivl. Leica IP S 7

10 1. Vigtige oplysninger 1.2 Brugergruppe Leica IP S må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Printersystem Leica IP S til standardobjektglas. Apparatet er udviklet til brug i laboratorier på områderne patologi, histologi, cytologi, toksikologi osv., hvor det kun må benyttes til printning på standardobjektglas. Udskrifter af tilstrækkelig kvalitet og resistens mod den efterfølgende behandling i tissue-processorer er kun garanteret med de i kapitel 3.3 nævnte objektholdere og reagenser. Apparatet må kun anvendes i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning. Formålsmæssig anvendelse betyder også, at alle anvisninger i brugsanvisingen skal følges, og de anførte inspektions- og vedligeholdelsesarbejder skal udføres til tiden. Fig. 1 Fig. 1 er kun et eksempel og viser et typeskilt med de nødvendige oplysninger, der gælder for dette apparat. De nøjagtige data for de forskellige versioner er angivet i kapitel 3.2 "Tekniske data". Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! 8 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

11 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs dem også, selv om du allerede er fortrolig med håndtering og brug af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet tændes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Sikkerhedsanordningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. Brug kun det medfølgende netkabel - det må ikke udskiftes med et andet netkabel. Hvis netstikket ikke passer til din stikkontakt, bedes du kontakte vores service. Restrisici Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og behandling kan der opstå farer for brugerens eller tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. Maskinen må kun anvendes formålsmæssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Aktuelle oplysninger om gældende direktiver findes i CE-erklæringen til apparatet samt på internettet på adressen: Leica IP S 9

12 2. Sikkerhed 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for, at arbejdet forløber uden uheld, påhviler især den driftsansvarlige, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal følgende anvisninger og advarsler iagttages. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Ingen direkte lysindstråling på apparatet (vinduer, kraftige lamper)! Tilslut kun apparatet til en jordet stikkontakt. Beskyttelsesjordingen må ikke ophæves ved at bruge en forlængerledning uden jord. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette er tilfældet, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Hvis man ikke overholder ventetiden, kan det medføre skader på apparatet. Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne brugsanvisning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/tilbehøret, eller objektglas kan blive ubrugelige. Visse overflader på apparatet bliver meget varme ved bestemmelsesmæssig drift. De er forsynet med dette advarselssymbol. Berøring af disse overflader kan resultere i forbrændinger. 10 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

13 2. Sikkerhed Advarsler - arbejde med apparatet Apparatet må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Det må kun anvendes efter sit formål og efter anvisningerne i denne brugsanvisning. Apparatet er spændingsfrit efter afbrydelse af strømforsyningen via netkablet (net-adskillelsesanordning) - træk derfor netstikket ud i en nødsituation. Under drift må hånden ikke anbringes på slisken. Fare for personskade! Når apparatet er tændt, må blitzlampens reflektor ikke åbnes, der er forbrændingsfare og fare for blænding. Den driftsansvarlige er forpligtet til at overholde de lokale grænseværdier på arbejdspladsen og til at dokumentere dette. Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Sluk altid apparatet, og træk netstikket ud før vedligeholdelse af apparatet. Til rengøring af de udvendige flader benyttes milde og ph-neutrale, gængse husholdningsrengøringsmidler. Brug IKKE: Alkoholer, alkoholholdige rengøringsmidler (glasrens!), skurepulver eller slibende midler eller acetone- eller xylolholdige opløsningsmidler! De lakerede flader og betjeningspanelet er ikke xylol- eller acetonebestandige! Der må ikke komme væske ind i apparatet under arbejdet eller under rengøringen. Leica IP S 11

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Samlet oversigt - apparatdele Basisapparat 2 - Magasiner til objektglas Magasin nr Betjeningstastatur 4 - Kappe 5 - Afdækning patronåbning 6 - Udtagningssystem (manuelt) 6 Fig Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer Forside uden kappe Bagside og elektriske tilslutninger Fig Magasinplads nr Tørringsmodul 8 - Afdækning blitzlampe 9 - Printslæde (klemme) 10 - Printhoved 11 - Magasinholder 12 - Sliske 13 - Aflevering sliske-klemme med føler 14 - Skifteplade med tætningslæbe 15 - Hunstik til ekstern alarm 16 - Hunstik til printerkabel 17 - DIL - kontakt 18 - Tilslutning strømforsyning 19 - Hovedafbryder 20 - Rengøringspatron 21 - Sekundærsikringer 22 - Splintskuffe Fig. 4 Bemærk ved pos. 20! Dette er leveringstilstanden! Under drift skal der være isat en blækpatron i stedet for rengøringspatronen. Se kapitel 4.10 "Patronskift". Leica IP S 13

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: Godkendelsessymbolerne for dette apparat sidder på bagsiden af apparatet ved siden af typeskiltet. Mærkespænding: 100 til 120 V ~ +/- 10 % 200 til 240 V ~ +/- 10 % Mærkefrekvens: 50 til 60 Hz Netsikring: 2x T 3,15 A L250 V Maks. strømforbrug ved V: 4,0 A Maks. strømforbrug ved V: 2,8 A Afledningsstrøm ved 240 V/50 Hz: Ca. 2,4 ma Mærkeeffekt: 700 VA Klassificering iht. IEC 1010: Beskyttelsesklasse 1, forureningsgrad 2 Overspændingskategori II Driftshøjde: op til maks m.o.h. A-vægtet støjniveau: < 70 db (A) IP kapslingsklasse (IEC 60529) IP20 Klimatiske betingelser for drift af apparatet: Temperatur: +15 C til +30 C Relativ luftfugtighed: % - ikke-kondenserende Klimatiske betingelser for oplagring og transport af emballeret apparat: Opbevaringstemperaturområde: +5 C til +40 C Transporttemperaturområde: -29 C til +40 C Relativ luftfugtighed: % - ikke-kondenserende Mål og vægt Dimensioner basisapparat Bredde x dybde: 475 x 650 mm Højde med magasin: 560 mm Dimensioner med aflæsningsstation: Bredde x dybde: 548 x 650 mm Højde med magasin: 655 mm Egenvægt basisapparat: ca. 28 kg Vægt med emballage: Ca. 65 kg Egenvægt aflæsningsstation: ca. 14 kg Vægt med emballage: ca. 32 kg 14 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

17 3. Apparatets komponenter og specifikationer Ydelsesparametre Læssekapacitet: Printhastighed 1 : Udskrivning af batch job: Enkeltprint: Kapacitet blækpatron 2 : Levetid blitzlampe: Udskrivning Printopløsning 3 : Printmedie: Printformat: Printflade: Krav til pc-system IBM-kompatibel pc Processor-taktfrekvens: Intern hukommelse (RAM): Harddisk: Cd-rom drev 1 frit serielt interface Operativsystem: Indtil 3 magasiner, indtil 150 objektglas pr. magasin 14 objektglas/minut (tolinjet print) 10 s pr. objektglas Ca udskrifter eller 3,5 måneder Ca blitz 360 x 360 dpi / 180 x 180 dpi, kan indstilles Objektglas med coated felt 76 x 26 mm, maks. 1,2 mm tykkelse Slide Maks. 25,4 x 18,0 mm Min. 800 Mhz Min. 256 MB Min. 6 GB Windows NT, Windows 2000, Windows XP Windows VISTA, Windows 7 (32 bit og 64 bit) 1 ) Det angivne er gennemsnitsværdier. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen og den anvendte software. 2 ) De angivne tal er gennemsnitsværdier, og det nøjagtige antal afhænger af udskriftens sværtningsgrad. 3 ) Målt i adresserbare rasterpunkter/tommer. Leica IP S 15

18 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Printspecifikationer Til Leica IP S kan der kun anvendes standardobjektglas, der har et coated felt (23) (se fig. 5), hvorpå der printes. Det er ikke muligt at printe direkte på glasset. Der kan arbejdes med objektglas med følgende dimensioner: 76 x 26 mm, maks. 1,2 mm tykkelse. Objektglas med hvid printflade bør undersøges for printkvalitet og blækbestandighed, før de købes. Nogle objektglas er coatede hen over printfladen og glasset. Dette kan føre til problemer med blækkets printbestandighed. Også disse objektglas bør først kontrolleres for printkvalitet og blækbestandighed. 23 Fig. 5 Overfladebeskaffenheden af objektglassets printbare flade er yderst vigtig for et optimalt printresultat og holdbarhed. Den printbare overflade kan variere fra producent til producent og afhænger desuden af farven og belægningen (positiv ladning). Selv inden for et lot kan der være store forskelle. Farvede overflader kan i modsætning til rent hvidt indeholde pigmenter, der bevirker, at blækket fordeles mere jævnt og bedre hænger ved Forudsætninger for objektglas For at reducere mængden af glasstøv og undgå mekaniske svigt bør der kun benyttes objektglas med affasede hjørner (45 vinkel i hvert hjørne, fig. 5). Objektglas, der benyttes til printning, skal altid opbevares i lukkede beholdere - beskyttet mod støv og fugt. Positivt ladede objektglas hænger fast i hinanden på en måde, der kræver en forsigtig og særlig håndtering for at sikre, at printeren fungerer pålideligt. Efter printning bør den printede overflade på objektglasset straks bearbejdes. Vær imidlertid altid opmærksom på, at specialblækket er baseret på alkohol, og printkvaliteten derfor kan forringes væsentligt, hvis blækket udsættes for alkohol, og man f.eks. samtidig stryger hen over det. 16 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

19 3. Apparatets komponenter og specifikationer Anbefalede printmedier til Leica IP S Vigtigt! Anvendelse af andre printmedier kan påvirke printkvaliteten negativt og/eller medføre, at objektglassene hænger fast eller kommer i klemme under udskrivningsprocessen! Hvis de objektglas, som du benytter, ikke er anført på listen, bedes du spørge din lokale salgsrepræsentant. Leica anbefaler følgende objektglas: Leica Snowcoat Clipped Corner Slide Leica Clipped Corner X-tra Adhesive Slides Bemærk! Hvis der skal benyttes objektglas fra andre producenter, er det absolut nødvendigt først at udføre en test. Denne test skal omfatte følgende: Den mekaniske kompatibilitet med apparatet. Udskrifternes kvalitet. Blækkets resistens mod de reagenser, som objektglas med print kommer i berøring med i de efterfølgende processer (se også kapitel 3.3.4). Vigtigt! Leica Biosystems afviser ethvert ansvar for skader, der opstår på grund af kvalitativt dårlige eller ikke-reagensresistente udskrifter. Leica IP S 17

20 3. Apparatets komponenter og specifikationer Printerindstillinger Udskriftsområde De i følgende tabel angivne værdier for udskriftsområdet er defineret i driveren. Bredde Højde Format Punkter mm Punkter mm Slide , ,0 24 Fig. 6 Printopløsning Apparatets printhoved har i begge retninger (lodret, vandret) en fast opløsning på 360 dpi. Hver udskrevet linje har en højde på maksimalt 128 punkter. Dette modsvarer en værdi på 9,03 mm. Derfor kan der maksimalt være to printlinjer på et objektglas' skriftfelt. I vandret retning er den printbare flade kun begrænset af objektet, hvorpå der skal printes (fig. 6). I den til udskrivningen anvendte applikation skal der tages hensyn til dette ved indstilling af udskriftsområdet ("Papirstørrelse"). Printkvalitet Udskrifternes kvalitet og opløsningen afhænger af følgende: Skriftfeltets materiale, dette vedrører også anvendte farvestoffer. Skriftfeltets overflade (24) på de benyttede objektglas. Udskriftens endelige opløsning defineres ikke kun af printhovedets opløsning. Hvis objektglassenes overflade ikke kan opløse 360 dpi, vil det "udflydende" blæk føre til et dårligt printresultat. I så fald er det bedre at benytte en lavere opløsning. Her giver driveren mulighed for at sænke opløsningen fra 360 dpi til 180 dpi. (Se kapitel. 5.4). 18 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

21 3. Apparatets komponenter og specifikationer Udskrivning af stregkode Printteknologi Stregkodeoprettelse Produktionen af læselige stregkoder afhænger af flere faktorer, som man skal tage hensyn til for at opnå en pålidelig arkivering af resultaterne. Følgende hovedfaktorer påvirker resultaterne: Printerens teknologi Måden, hvorpå stregkoden dannes Printmediet Den benyttede stregkodescanner Som punktmatrix-printer kan apparatet kun håndtere informationer i form af satte og ikke-satte punkter inden for printbilledet. Det er ikke muligt at sende stregkodedata, udvælge en specifik stregkodetype og oprette og udskrive den nødvendige stregkode med printeren. Da der kun er begrænset plads til rådighed på objektglas, bør der ikke optages flere informationer i stregkoden end nødvendigt. Der bør anvendes en fejlkontrollerende kode, som gør det lettere for stregkodescannere at finde en fejl. Nogle koder understøtter tilmed en fejlkorrektion. Stregkoden skal beregnes og oprettes under hensyntagen til printeropløsningen. Modulstørrelsen er bredden af det mindste element i en stregkode. Bredere streger og mellemrum beregnes som et multiplum af modulstørrelsen. Modulstørrelsen skal altid være en hel divisor i printeropløsningen, da der på grund af den anvendte teknologi kun kan printes hele punkter. Der kan opstå læsefejl (selv om udskriften ser skarp og korrekt ud), hvis modulbredde og opløsning på grund af omregninger ikke mere stemmer overens. For at der ikke skal gå informationer tabt af disse grunde, skal alle data ikke kun udskrives som stregkode, men også som tekst (klarskriftlinje over eller under koden). Leica IP S 19

22 3. Apparatets komponenter og specifikationer Forudsætninger for udskrivning af stregkode Den trykte stregkodes kvalitet og læsbarhed afhænger i det væsentlige af følgende faktorer: Beskaffenheden og kvaliteten af den printbare overflade på objektglassene. Skriftfeltets farve. Stregkodens type (1D eller 2D). Antallet af bogstaver og skrifttyper, der benyttes i stregkoden. Stregkodelæserens kvalitet og opløsningsevne. Som altid vil de af Leica anbefalede printmedier også her give den bedste udskriftskvalitet. Alligevel kan det kraftigt anbefales at teste enhver stregkodeløsning, før den bruges første gang. Afklar venligst med din lokale salgsrepræsentant de detaljer, med hvilke du opnår det maksimale bogstavsantal for 2 D stregkoder. Anvendte stregkodescannere Ud over den rigtige stregkodeoprettelse og kvaliteten af de benyttede objektglas er det i sidste ende også stregkodescannerens egenskaber, der påvirker scan-resultaterne. Egenskaber, der bør tages højde for: Læsetolerance: Den aktuelle stregbreddes afvigelse fra den nominelle modulstørrelse. Lysfarve: For at opnå en høj kontrast i forhold til de anvendte objektglas. Optisk opløsning: Skal være bedre end modulstørrelsen. Afhængigt af anvendelsen skal følgende egenskaber også tages i betragtning: Maksimal læseafstand Maksimal mulig skråstilling Leica har med held testet følgende apparater: Symbol DS 6707 Barcode Scanner Fig Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

23 3. Apparatets komponenter og specifikationer Bestandighed over for reagenser Bemærk! Der henvises udtrykkeligt til, at hvert laboratorium skal udføre egne tester for at sikre, at der ikke opstår problemer med blækbestandigheden over for den efterfølgende behandling af objektglassene med forskellige reagenser. Der er mange faktorer, som Leica ikke har indflydelse på, men som kan påvirke resultatet negativt. De efterfølgende nævnte betingelser, som objektglas med print er behandlet med, kan derfor kun udgøre grundlaget for et laboratoriums egen testspecifikation. Ansvaret for, at udskriften også er læselig efter behandling med reagenser, påhviler altid laboratoriet, hvor apparatet er i brug. Testbetingelser Objektglas med print er testet med forskellige reagenser under betingelser, som forekommer ved farvningsprocessen. Der blev testet objektglas fra følgende producenter: Leica Snowcoat Clipped Corner Slide Leica Clipped Corner X-tra Adhesive Slides Erie Sientific Superfrost (plain and plus) Knittel GmbH Printer Slides, adhesive Slides Marienfeld Unimark Menzel Superfrost, Superfrost Plus Thermo Colorfrost Plus Ved alle objektglas anvendtes forskellige farver for skriftfeltet (men ikke alle tilgængelige for den pågældende objektglastype). Det kunne ikke konstateres, at skriftfeltfarven skulle have indflydelse på udskriftens bestandighed. Et absolut viskefast blæk under alle tænkelige laboratoriebetingelser kan ikke garanteres, da dette i afgørende grad afhænger af skriftfeltets overfladebeskaffenhed på de benyttede objektglas. Vigtigt! Skriftfeltet på objektglas med print må hverken berøres med hænderne eller tørres af i fugtig tilstand. Leica IP S 21

24 4. Ibrugtagning 4.1 Betingelser for opstillingsstedet Anvendelse af apparatet i lokaler med eksplosionsfare er ikke tilladt. For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til vægge og indretningsgenstande på alle sider. - Apparatet kræver en afstillingsflade på ca. 650 x 550 mm. - Relativ luftfugtighed, maks. 80 % - ikke-kondenserende - Rumtemperatur altid mellem +15 C og +35 C - Højde: op til maks m.o.h. - Apparatet er kun beregnet til indendørs brug - Netstik/adskillelsesanordning skal være fri og let tilgængelige - Spændingsforsyning i inden for netkablets længde/der må ikke tilsluttes en forlængerledning. - Undergrunden skal være tilstrækkelig robust og stift i relation til apparatets vægt. - Rystelser, direkte indfaldende og sollys og store temperatursvingninger skal undgås. Opstillingsstedet skal være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. - Apparatet SKAL tilsluttes til en jordet stikkontakt. Du må kun anvende et medfølgende netkabel, som er beregnet til strømforsyningen på stedet. - Opstillingsstedet skal være beskyttet mod elektrostatiske afladninger. 4.2 Udpakning af apparatet Når apparatet leveres, skal hældeangivelsen (1, fig. 8) på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne, og undersøg apparatet for eventuelle skader. Apparatet må kun udpakkes og opstilles af personale, der er autoriseret af Leica! Fig Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

25 4. Ibrugtagning Løsn de 8 skruer (2, fig. 8) på siden af trækassen, og løsn låget. Tag tilbehørsboksen (7, fig. 9) ud (indeholder tilbehør og pakkemateriale) - lige under låget. Løsn de 8 skruer (3, fig. 8) i bunden af trækassen på ydersiden. Fjern indvendig papkasse omkring apparatet. Fjern forsigtigt trækassen fra bundpladen. Printeren er fastgjort på yderkassens træbund med 4 stykker plade (5). Løsn de to skruer (4, fig. 10) ved apparatets fod. Fjern pladestykkerne fra bunden. Flyt printeren fra bundpladen over på et stabilt laboratoriebord - eller, hvis en sådan findes, på den automatisk aflæsningsstation. Sørg for, at bordet er vandret! Fig. 10 Ved udpakning af printeren er det meget vigtigt, at apparatet løftes og opstilles af mindst 2 personer (en i hver side). 6 7 Fig. 11 Når apparatet er opstillet på det endelige anvendelsessted, fjernes den blå transportsikring (6, fig. 11) af skummateriale (træk af opefter). Fig. 9 Leica IP S 23

26 4. Ibrugtagning 4.3 Opstilling af printeren 27 Ved udpakning af printeren er det meget vigtigt, at apparatet løftes og opstilles af mindst 2 personer (en i hver side). Fig. 12 Træk forsigtigt transportsikringen (27) af skummateriale, som beskytter printhovedet, ud til højre. Fjern forsigtigt eventuelle tapestrimler. Kontrollér apparatet for beskadigelse (tænd ikke, hvis det er beskadiget!). Kontrollér, at alle tilbehørsdele er til stede. Fjern transportsikring (27, fig. 12). Ved ibrugtagning skal følgende monteringsarbejde udføres: Installer tilbehør. Isæt afskærmningsglas (fig. 16) Isæt blitzlampe Etabler elektrisk forbindelse. Foretag patronskift. Etabler dataforbindelse til pc'en. Installer printerdriver. Fyld magasiner med objektglas. Foretag en testudskrivning. 24 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

27 4. Ibrugtagning 4.4 Standardleveringens omfang Basisudstyret til Leica IP S omfatter følgende dele: 1 Leica IP S, basisapparat uden aflæsningsstation rengøringspatron (i apparatet) UV-blækbeholder Leica udtagningsstation S (manuel), kpl tilbehørssæt bestående af: blitzlampe magasiner til objektglas, 1 pakning med 3 stk netkabelsæt: 1 netkabel "UK" ST/BU F-5A netkabel "D" netkabel "USA-C-J" printerkabel, serielt værktøjssæt bestående af: kærvskruetrækker 4 x unbrakonøgle, str. 2, pensel "Leica" sæt reservesikringer: 2 sikringer 3,15 A T (5 x 20 mm) blækbeholderlås (i apparatet) afskærmningsglas skifteplader transportplader rengøringsstav, pakning med 25 stk brugsanvisning, dansk sprog-cd (+ printerdriver med dokumentation) Ekstraudstyr: Automatisk aflæsningsstation til Leica IP S Bakker til objektglas (pakning med 10 stk.) Magasinstativ S til 6 magasiner Magasinlæssehjælp Cartridge Kit, 310 ml Leica IP S 25

28 4. Ibrugtagning 4.5 Installation af manuelt udtagningssystem Detaljeforstørrelsen viser brystskruens placering i langhullet med isat udtagningsstation Det medfølgende udtagningssystem består af følgende: 26 - Udtagningsstation 27 - Afskærmningsplade 28 - Brystskruer (3 stk.) 29 - Kærvskruer med skive (2 stk.) Ved montering gås frem på følgende måde (fig. 13): Klap kappen (4) op. I monteringsfladen under reflektoren er der 5 gevindhuller (2 x pos. 30, 3 x pos. 31) Skru først de tre brystskruer (28) ind i gevindhullerne (31) til anslaget med en skruetrækker. Fastgør derefter afskærmningspladen (27) med de to kærvskruer (og skiver) (29) i gevindhullerne (30). Fastgør udtagningsstationen med de tre langhuller (32) til brystskruerne (28). Gør dette ved at sætte den store huldiameter ned over skruehovedet, tryk stationen mod montagepladen, og skub til højre, til den går i indgreb (se detaljeforstørrelse). Løft apparatet en smule fortil, hvis udtagningsstationen ikke kan skubbes forbi afskærmningspladen. Luk kappen igen. Sørg for, at udtagningsstationen ikke blokerer kappen Ved anvendelse af det manuelle udtagningssystem skal objektglassene med print udtages regelmæssigt. I modsat fald sker der en ophobning i stationen, udskrivningen standses, og fejlmeddelelsen "44" vises. Fig Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

29 4. Ibrugtagning 4.6 Automatisk aflæsningsstation (ekstra) Som ekstraudstyr fås en automatisk aflæsningsstation til printeren. Her samles objektglassene med print i individuelt udtagelige, stabelbare bakker (40) i udskrivningens rækkefølge. Sammen med aflæsningsstationen leveres 10 bakker, der kan isættes samtidig. Hver bakke kan rumme indtil 11 objektglas. Ved montering gås frem på følgende måde: Tag den automatiske aflæsningsstation ud af emballagen, og opstil den på det ønskede placeringssted Vigtigt! Printeren skal være slukket, og netforbindelsen skal være afbrudt. Det i kapitel 4.5 beskrevne, manuelle udtagningssystem må ikke være monteret før påsætning af printeren. Også brystskruerne (30, fig. 13) skal fjernes Sæt apparatet på aflæsningsstationen. Dette arbejde skal altid udføres af mindst 2 personer! Tag fat i siden af printeren (til højre og venstre), og påsæt den som vist i fig. 14 med bagsiden først, så de to bolte (35) kan gå ind i bundpladen. Sænk den så forsigtigt fremad, til den tredje bolt (36) fikserer apparatet, og stikforbindelsen (37) går i indgreb i bundpladen. Sæt bakkestabelen (39) på aflæsningsstationens løftebord (38). Styring af løftebordet, se kapitel 5.2. Fig. 14 Leica IP S 27

30 4. Ibrugtagning 4.7 Isætning/skift af blitzlampe Skift - udtagning af blitzlampen Sluk apparatet, og træk netstikket ud. Lad blitzlampen køle af før udtagning, og rør kun ved den med handsker Klap klappen (4, fig. 2) op, så reflektoren bliver tilgængelig. Løsn skruen (49), og skru den ud, og vær samtidig opmærksom på skiven (42) (skruetrækker fra værktøjssæt). Fig. 15 Bemærk! Ved isætning og udtrækning må blitzlampen IKKE holdes i siden (fig. 16) og trykkes sammen (fare for brud), men kun som vist i fig. 17 (til højre). Fig. 16 Fig Klap reflektoren (41) opad. Træk forsigtigt den brugte blitzlampe (43) ud mod højre med en jævn bevægelse, og pas på, at den ikke kommer i spænd. Hvis blitzlampen sidder meget godt fast, kan du prøve at bevæge den en smule i fatningen. 44 Sørg for, at kontaktfjederen (44) løsner sig fra lampens tændingstråd (45). (Se også fig. 19 og 22) Fig Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

31 4. Ibrugtagning Isætning af blitzlampen Fig. 19 Fig Isæt afskærmningsglas (85) i de to holdere (86). Ved isætning skal blitzlampen først føres ind i soklerne (46) til fatningen (fig. 21). Tryk den derefter forsigtigt ind til anslag (markeringen af polaritet (+) må ikke mere være synlig) (fig. 22), udfør evt. forsigtige små bevægelser (op og ned). Sørg for korrekt polaritet ved isætningen. Den med + markerede elektrode (47) på lampen skal stikkes ind i fatningen (46) med den tilsvarende markering (48) (fig. 21). Fig Bemærk! Hvis blitzlampen indsættes med forkert polaritet, er det fulde funktionsomfang stadig givet, men levetiden forkortes væsentligt. 44 Kontaktfjederen (44) skal ligge an mod lampens tændingstråd (45) efter isætning. Klap reflektoren ned, isæt skruen (49) igen, og spænd fast. Luk apparatets kappe (4) igen. Fig. 22 Leica IP S 29

32 4. Ibrugtagning 4.8 Fyldning og isætning af magasiner Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Fyld et magasin (48) med objektglas (49). Sørg herunder for, at fladen (50), hvorpå der skal printes, er til venstre og peger opad (fig. 23). Fig. 26 Fig. 27 For at objektglassene bliver skubbet rigtigt ud, er det vigtigt at sørge for, at objektglassene lægges lige over hinanden (fig. 26) og retvinklet i forhold til udgangsåbningen (fig. 27) i magasinet. Tag fat i magasinet (48), og hold det lidt skråt (fig. 24), så objektglassene ikke falder ud. Påsæt magasinet på printeren som vist, og sæt det i holderen på indstikspladsen. Begge tappe (52) på magasinet skal gå i indgreb i føringen (51). 30 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

33 4. Ibrugtagning Fyldning og isætning af magasiner (fortsat) Påfyldningsmængder: Et magasin kan (alt efter tykkelse) rumme indtil 150 objektglas. Et magasins maksimale påfyldningshøjde er angivet med markeringen "max." (74) og må ikke overskrides (fig. 28). Positivt ladede objektglas hænger godt fast i hinanden på en måde, der kræver en forsigtig og særlig håndtering for at sikre, at printeren fungerer pålideligt med denne type objektglas. Ved anvendelse af positivt ladede objektglas skal følgende bemærkes: Positivt ladede objektglas skal adskilles fra hinanden, før magasinet fyldes med dem. Magasinet må højst fyldes med 72 objektglas for at undgå problemer ved udstødningen. Dette svarer til den nederste markering (75). 75 En lavere påfyldning medfører en markant forbedring af apparatets evne til at udstøde positivt ladede objektglas fra magasinet. Fig. 28 Leica IP S 31

34 4. Ibrugtagning 4.9 Elektrisk tilslutning Apparatet SKAL være sluttet til en jordet stikkontakt. Apparatet leveres med et sæt forskellige netkabler. Du må kun bruge det kabel, der er beregnet til ledningsnettet (stikkontakten) på stedet. Apparatets bagside Elektriske tilslutninger Etablering af netforbindelse Sørg for, at printeren er slukket - hovedafbryder (62) på "0"= FRA. Sæt det tilhørende netkabel i spændingsforsyningens indgangsbøsning (63) Tænd apparatet med hovedafbryderen (på "I"= TIL) Fig. 29 Hovedafbryderen (62) bør altid forblive i stilling "I" = TIL, efter at der er tændt for første gang. Etablering af dataforbindelse Til drift af printeren kræves et serielt datakabel (leveringsomfang). På printeren foretages tilslutning til indgangsbøsningen (60). Tilslutning af en fjernalarmgiver Om nødvendigt kan det eksterne alarmsystem (ekstra) tilsluttes til hunstikket (61). Alarmgiveren til udløsning af en fjernalarm tilsluttes til printeren via et jackstik (Ø 3,5 mm, ekstraudstyr). Detaljer vedrørende ekstern alarm, se kapitel 5.3. Fig. 30 Datakablet på pc'en, hvor styringssoftwaren kører, skal tilsluttes til et serielt interface (COM 1, COM 2). 32 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

35 4. Ibrugtagning 4.10 Patronskift 5 4 Printeren leveres med isat rengøringspatron (64). Den skal udskiftes med en blækpatron, før der kan udskrives. Gå frem på følgende måde: Fig. 31 Klap afdækningspladen (5) på venstre side af apparatet udefter ved at trykke på det øverste venstre hjørne. Løsn den røde hætte (85) på rengøringspatronen (64) en omgang (fig. 31), tænd derefter printeren med hovedafbryderen på bagsiden (62 i fig. 23), og afvent initialiseringen Åbn kappen (4 i fig. 31), og tryk derefter på tasterne CLEAN og LOADED samtidig. Printhovedet (72) bevæger sig ca. 1 cm opad og væk fra tætningslæben (fig. 32). 69 Fig. 32 Tryk armen (69) opad, og tag så den sorte transportplade (73) ud, og isæt skiftepladen (70), der er nødvendig til printning (fig. 33) En brugt transportplade (73) må ikke bruges igen, da den ikke længere tætner printhovedet fuldstændigt. Printningen må kun foretages med den røde skifteplade (70), da der ellers kan opstå skader på printhovedet. Fig. 33 Leica IP S 33

36 4. Ibrugtagning Patronskift (fortsat) ð De sidste 30 s før lukning af hovedet tælles ned i sekundtakt. Fig. 34 Tryk den lille arm (69, fig. 32) ned i dens oprindelige position igen. Tryk på en vilkårlig tast på betjeningspanelet for at genpositionere printhovedet og gøre printeren klar til brug. Bemærk! Hvis der ikke trykkes på en tast, lukkes printhovedet automatisk 150 s efter åbningen for at undgå udtørring. Efter 120 s afgives et akustisk signal (5 biplyde), hvorefter de sidste 30 s tælles ned på displayet. Skub sikringsskyderen (86) fremad/til højre (åbnet), så rengøringspatronen kan tages ud (fig. 35) Træk rengøringspatronen (64) ca. 3 cm ud af apparatet, og skru den røde hætte (85) fast igen, og tag så patronen helt ud (fig. 36). Fig. 35 Som følge af en følers aktivering i patronåbningen er alle funktioner nu spærret, så der ikke suges luft ind i blæksystemet. Indikations-LED'en "Ink Empty" lyser permanent. 64 Opbevar den udtagne rengøringspatron i en lukket beholder. Den er helt fyldt og kan benyttes yderligere to gange til rengøring af printhovedet. Holdbarhedsdatoen er angivet på den røde mærkat. 85 Fig Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

37 4. Ibrugtagning Patronskift (fortsat) Tag blækbeholderen (66) ud af papæsken, ryst den nogle gange, og fjern derefter beskyttelsesfolien Fig. 37 Blækbeholderen skal udskiftes efter udskrifter eller 3,5 måneder. Datoen for ibrugtagning kan angives på den hvide flade (65) på forsiden (fig. 39). Skub beholderen ind i åbningen. Åbn den røde skruehætte ca. en omgang, men fjern den IKKE endnu. Tryk nu blækbeholderen til slutstillingen med et moderat tryk. Det kræver en vis kraft at skubbe den gennem tætningerne. Fig. 38 Træk beholderen flere gange (2-3 gange) ca. 30 mm ud af åbningen, og skub den igen ind til stoppet. Skru nu det røde skruedæksel (87) helt af beholderstudsen, og læg det til opbevaring i den dertil beregnede fordybning i beholderen (fig. 38, 39). 65 Fig. 39 Meget vigtigt! Skruehætten (87) skal altid skrues på beholderen før transport af printeren for at forhindre, at blækket løber ud. 86 Lige ved siden af åbningen er der en sikringsskyder (86, fig. 40). Ved at skubbe skyderen til siden sikres blækbeholderen, så den ikke kan glide ud. Dette er meget vigtigt for at opnå en sikker printerfunktion! Fig. 40 Leica IP S 35

38 4. Ibrugtagning Patronskift (fortsat) ð Føleren i patronåbningen registrerer, at en ny patron er sat i. Indikations-LED'en "Ink Empty" slukkes, og i displayet vises "88". ð Nu skal apparatet "informeres" om, hvilken ny patron der er installeret. Her er der tre muligheder: 1. Ny blækpatron: Tryk på tasten LOADED - printeren sætter blæktælleren på fuld. 2. Brugt blækpatron: Tryk på tasten ERROR - printeren regner videre med den gamle blæktællerstand. BEMÆRK! Bekræft ALDRIG en blækpatron med CLEAN! Alt blæk i patronen vil så løbe ud i printeren. 3. Brugt eller ny transportpatron: Tryk på tasten CLEAN - blæktællerstanden lagres. Niveauet i rengøringspatronen overvåges ikke. Hver anvendelse bør noteres på patronen. Patronen kan anvendes 2 gange. Skylletiden ved isætning af en rengøringspatron er 3,5 min, hvilket er væsentligt længere end ved en blækpatron. Derefter startes blækudskiftningsrutinen, og slangesystemet udluftes og fyldes på ny. Visningen "88" i displayet forsvinder, når processen er afsluttet. Udførelse af testudskrivning For at kontrollere om printhovedet arbejder præcist, er det muligt at udføre en testudskrivning. I så fald skal et magasin fyldes med nogle objektglas og sættes i magasinposition 1. Hold tasten CLEAN inde, til der vises "00" på displayet, slip tasten - et lagret testbillede printes på en objektglas. Processen kan gentages flere gange, hvis printbilledet ikke er i orden. 36 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

39 4. Ibrugtagning 4.11 Installation af printerdriver Denne printerdriver understøtter kun operativsystemerne Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP. Installationen er beskrevet for Windows Afvigelser, der kan forekomme ved andre versioner af Windows, er forklaret i teksten. "Microsoft", "Windows NT", "Windows 2000", "Windows XP" og "Windows 7 (32 bit og 64 bit)" er registrerede varemærker, der ejes af Microsoft Corporation. For at kunne installere printerdriveren skal du have administratorrettigheder. Start af installation Add Printer Wizard 1. Åbning af printermappe med: START --> SETTINGS --> PRINTER 2. Dobbeltk på symbolet ADD PRINTER. Systemets ADD PRINTER WIZARD, som guider dig videre gennem installationen, startes. 1. Printeren administreres af computeren, som den er tilsluttet til, og derfor skal MY COMPUTER være markeret. 2. I de følgende dialogbokse skal informationerne angives svarende til det aktuelle system. Den næste dialogboks åbnes hver gang med knappen NEXT >. 3. I det følgende vindue skal der vælges et frit serielt interface (COM 1,...), da printeren kun arbejder på et RS 232 interface. Markér ikke en parallel printertilslutning (LPT...)! 4. Nu følger valg af producent og printermodel, her skal du med knappen HAVE DISK... åbne vinduet INSTALL FROM DISK. 5. Indsæt cd'en med printerdriveren (leveringsomfang) i cd-rom-drevet, og indtast følgende sti i indtastningsfeltet: X:\IP_Driver\IP_S\English (for engelsk brugerflade), og bekræft med OK. "X" er drevbogstavet for enheden, som cd'en er befinder sig i. Leica IP S 37

40 4. Ibrugtagning 6. I valgboksen PRINTERS vælges IP-S (blå markering). Hvis der her ikke vises nogen (eller andre) valgmuligheder, skal du med knappen "HAVE DISK..." gå tilbage til det foregående vindue og gentage stiindtastningen. 7. Hvis meddelelsen til venstre vises, findes driveren allerede på computeren (f.eks. afbrudt installation eller hvis en opdatering foretages). Her skal du altid markere REPLACE EXISTING DRIVER. 8. I feltet PRINTER NAME: kan du give printeren en vilkårlig betegnelse, der så vises i printermappen og ved alle Windows-anvendelser i menuen PRINT. Besvar spørgsmålet om standardprinter med NO for at undgå fejltryk. 9. Der følger to forespørgsler: Frigiv printer i netværket: NOT SHARED vælges, hvis printeren bruges lokalt. Skal der udskrives en testside --> Vælg NO. 10. Klik på knappen FINISH, hvorefter installationen af printerdriveren udføres, og printeren vises i printermappen og alle udskrivningsmenuer med det navn, der er valgt i punkt 8. Ved installation under Windows 2000 og XP vises vinduet "DIGITAL SIGNATURE NOT FOUND". Dette betyder kun, at printerdriveren endnu ikke er certificeret af Microsoft. Under alle omstændigheder SKAL installationen fortsættes med YES. 11. Afslut med at genstarte computeren. 38 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

41 4. Ibrugtagning Konfiguration af serielt interface: 1. Åbning af printermappe med: START --> SETTINGS --> PRINTER 2. Klik med højre museknap på symbolet for den nye printer, der er installeret, hvorefter der åbnes en Quick-menu. Klik her på punktet PROPERTIES I vinduet PROPERTIES... er der flere faner, vælg fanen PORTS. Bemærk! Under Windows 2000 findes vinduet PORTS ikke. Fig Den port, der blev valgt ved installationen (i eksemplet COM 2), skal være markeret. Markér feltet ENABLE BIDIRECTIONAL SUPPORT. 5. Klik på knappen CONFIGURE PORT... for at åbne vinduet PORTS. Vælg det pågældende interface, og klik på SETTINGS... Vinduet SETTINGS FOR... vises. Indstil dataoverføringshastigheden (BAUD RATE) til værdien Alle andre værdier skal indstilles som vist i fig. 41. Leica IP S 39

42 5. Betjening 5.1 Betjeningspanelets funktioner Betjeningspanelet består af et folietastatur med seks tryktaster (heraf fire med LED), to LED-indikatorer samt et tocifret 7-segments display. bruges til styring af printerens funktioner og af det printjob, der er defineret med softwaren. viser printerens aktuelle tilstand samt igangværende processer. viser fejl og fejlmeddelelser. styrer den automatiske aflæsningsstation (ekstra). MAG. EMPTY LED LED slukket: Magasiner er fyldt, eller der har ikke været brug for flere objektglas fra et magasin, der lige er blevet tømt. LED INK EMPTY LED slukket: Udskrivning kan ske ubegrænset. Fig. 42 LED blinker: ð I kombination med displayet vises, hvilket magasin der er tomt. Hvis flere magasiner bliver tomme på samme tid, angiver displayet cyklisk de pågældende magasinnumre. LED blinker: Blækbeholder er snart tom, hold reserveblækbeholder klar. LED lyser: Blækbeholder er tom, udskrivning ikke længere mulig. Når magasinet er fyldt igen, skal der trykkes på LOADED for at meddele printeren, at det viste magasin er fyldt igen. Hvis et printjob blev afbrudt, fortsættes det fra det afbrudte sted. 40 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

43 5. Betjening POWER Skift mellem POWER ON og STANDBY tilstand LED lyser POWER ON tilstand Alle systemer i printeren påføres strøm. Blitz-netdelen oplades konstant. Printeren er straks klar til udskrivning. LED blinker STANDBY tilstand Alle printerens strømforbrugere bortset fra det umiddelbare processormiljø er slået fra (strømsparende tilstand). Printeren udfører med regelmæssige intervaller (f.eks. 4x dagligt) en rengøring af hovedet. Herunder skifter den kortvarigt til tilstanden POWER ON. LED slukket printer afbrudt fra nettet Udskrivning kun mulig i tilstanden POWER ON. Har printeren været i tilstanden STANDBY, skal man ved at trykke på POWER aktivere tilstanden POWER ON via pc-interfacet. Tilstanden POWER ON aktiveres automatisk, når der sendes et printjob via pc-brugerfladen. Hvis der ikke kommer et printjob inden for en bestemt tid, skifter printeren automatisk til tilstanden STANDBY. Efter at have forladt tilstanden STANDBY er printkapaciteten forringet, indtil alle systemer har nået deres driftstemperatur. LOADED Bekræftelse af et magasinskift Kort tryk på LOADED: Meddeler printeren, at et tomt magasin igen er fyldt og isat (eller at et magasin er udtaget for at foretage farveskift, og et nyt med andet materiale er isat). Længere tryk (ca. 10 s) på LOADED (i offline-tilstand): Meddeler printeren, at et patronskift har fundet sted. (se i den forbindelse kapitel 4.10 "Patronskift") Leica IP S 41

44 5. Betjening ONLINE Afbrydelse af et igangværende printjob LED lyser: Printeren er klar og venter på et nyt printjob. LED blinker: En dataoverførsel finder sted, eller et printjob udføres i øjeblikket. Ved tryk på ONLINE under et igangværende printjob afbrydes udskrivningen. Den igangværende udskrivning færdiggøres dog. Online-LED slukkes. Nu kan der foretages indstillinger på printeren. (F.eks. udtagning af et halvfyldt magasin og efterfyldning) Ved nyt tryk på ONLINE-tasten fortsættes printjobbet. Online-LED'en tændes igen eller blinker, hvis der stadig er printjob i printerkøen. LED slukket: Der sker ingen dataoverførsel og intet printjob, og/eller et igangværende printjob blev standset. ERROR Bekræftelse af en tidligere meldt fejl. LED blinker: Der er sket en fejl. I displayet vises den pågældende fejlkode. Hvis der efter eliminering af fejlkilden og frigørelse af vejene trykkes på ERROR, forsøger printeren at fortsætte som normalt, og fejlvisningen forsvinder. Er der flere fejl på samme tid, vises fejlen med den højeste prioritet. Bekræftes denne fejl ved at trykke på ERROR, vises derefter fejlmeddelelsen med den næsthøjeste prioritet i displayet. 42 Brugsanvisning V 1.9 RevD - 05/2013

45 5. Betjening CLEAN Udførelse af rengøring af printhovedet og printtest Kort tryk Ved igangværende printjob: Printjobbet afbrydes. I displayet vises "00" i ca. 2 s. Der udføres en rengøring af hovedet. Derefter fortsættes det igangværende printjob. Hvis printeren er i tomgang: Efter visningen "00" udføres straks en rengøring af hovedet. Når tasten slippes, startes rengøringen af hovedet, hvilket signaleres til brugeren ved visning af "00" i displayet. Rengøringstiden kan forlænges indtil maks. 10 s, hvis man efter visning af "00" i displayet straks trykker på tasten igen og holder tasten inde, så længe rengøringen ønskes udført. Længere tryk (mindst 3 s) Ved igangværende printjob: Printjobbet afbrydes. Derefter skifter printeren til offline-tilstand. I displayet vises "00" i ca. 2 s. Der foretages en rengøring af hovedet, og derefter udføres en testudskrivning på det aktuelle printmedie. Printeren forbliver i offline-tilstand, så udskriftskvaliteten kan vurderes før den videre udskrivning af det ventende printjob. Om nødvendigt kan der startes en ekstra rengøring. For videre udskrivning skal der igen skiftes til online-tilstanden ved at trykke på ONLINE. Det afbrudte printjob udskrives færdigt. Hvis printeren er i tomgang: Printeren skifter til offline-tilstand. Derefter følger alle punkter som beskrevet ovenfor. Ved konstant udskrivning udfører printeren en mellemrengøring af printhovedet med regelmæssige intervaller. Udskrivningen afbrydes i ca. 10 s og fortsættes derefter automatisk. Leica IP S 43

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere