Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014."

Transkript

1 Vi vil hinanden

2 Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design v/birgitte Bentzen Fonte: Century Schoolbook og News Gothic MT Foto: Fotolinien v/allan Hansen Print: Halsnæs Kommune Udgivelsen er finansieret af Lejerbo.

3 INDHOLD 4 Fakta 6 7 Forord v/borgmester Steen Hasselriis (V) Introduktion 4 8 Halsnæs-modellen Tværfaglig tilgang til det boligsociale arbejde Indsatsteams og netværkstanken Sådan arbejder vi Konkrete resultater Det har vi opnået det første års tid Aktuelle og nye tiltag Gode ideer bliver til virkelighed Udfordringer i 2014 De vigtigste pointer set fra medarbejdernes synspunkter Halsnæs og KL s anbefalinger Se den lokale status på de 5 anbefalinger Opsummering Kontakt 25 Links Her finder du mere viden Vi vil hinanden... 3

4 om helhedsplanerne De boligsociale helhedsplaner for henholdsvis Maglehøj og Høje Tøpholm/Degnebakken trådte i kraft den 1. juni 2012 og udløber den 31. maj Helhedsplanerne er finansieret af Landsbyggefonden og Halsnæs Kommune og håndteres af Boligsocialt Netværk Halsnæs. Begge helhedsplaner har følgende 6 fokusområder: Familie, børn og unge Udsatte grupper Beskæftigelse og uddannelse Sundhed Image og kommunikation Fysisk miljø om Boligområderne Maglehøj Boligafdelingen hører under Lejerbo og ligger i udkanten af Frederiksværk centrum. Den huser i alt 506 beboere fordelt på 347 lejemål. Afdelingen har en boligsocial helhedsplan. Høje Tøpholm/Degnebakken Er to naboafdelinger under DAB/ HAB i udkanten af Hundested. Afdelingerne huser i alt 417 beboere fordelt på 249 lejemål og har en fælles boligsocial helhedsplan 4 Vi vil hinanden...

5 om Boligsocialt Netværk Halsnæs (BSNH) Netværkssekretariatet er et samarbejde mellem Halsnæs Kommune og de to boligselskaber Lejerbo og DAB/HAB, og sekretariatet har det overordnede ansvar for og overblik over de daglige opgaver i forbindelse med helhedsplanerne. Projektlederen og analysekonsulenten sørger desuden for løbende at kvalificere det boligsociale arbejde fx ved hjælp af statistik og analyser. I sekretariatet sidder projektleder Mette Lund, analysekonsulent Tenna Arevad Larsen og sundhedskoordinator Maria Kristjánsdóttir, som alle tre er ansat af Halsnæs Kommune. Det består også af de tre boligsociale medarbejdere Thomas Ren Kronby, Merete Larsen og Stine Saaby Bach, der arbejder ude i boligområderne, og som alle er lønnet af boligselskaberne. Endelig indgår også Kasper Lundgaard Krøll i sekretariatet. Han er projektleder på Multisportprojektet, der er finansieret med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Læs mere på Vi vil hinanden... 5

6 Samarbejde og dialog -er vejen frem I Halsnæs Kommune tror vi på, at samarbejde og dialog er vejen frem, når vi skal skabe bæredygtige boligafdelinger og bæredygtige bosætningsmuligheder i vores kommune. Derfor har vi i samarbejde med vores lokale boligorganisationer udviklet en fælles styringsdialogindsats med udgangspunkt i tværfaglighed, netværk og kommunikation. Grundlaget for vores fælles indsats er en politisk beslutning på tværs af Halsnæs Byråd om at prioritere området samt en veldefineret, bred politisk opbakning til samarbejdet. Med den fælles, koordinerede indsats har vi formået at skabe en god forståelse for hinanden og det arbejde, vi hver især udfører. Med afsæt i den fælles forståelse har vi sammen skabt en boligsocial indsats, der skaber resultater til gavn for både os som kommune, for boligorganisationerne og vigtigst af alt for vores borgere. og boligområder. Anbefalingerne, der blev udsendt tidligere på året, beskriver mange af de tiltag og indsatser, vi allerede er godt i gang med i Halsnæs Kommune. Selvom vi kan være stolte af, at vi allerede nu lever op til KL s anbefalinger, så stopper udviklingen i Halsnæs ikke her. Nok er vi nået langt, men arbejdet med at udvikle en resultatgivende boligsocial indsats fortsætter. Steen Hasselriis Borgmester i Halsnæs Kommune Vi har gennem det seneste års fælles indsats blandt andet formået at nedbringe antallet af udsættelser, oprettet tilbud om gratis økonomisk rådgivning og opstartet projekter med fokus på idræt og fritidsjob, samt skabt bedre kontakt mellem skole og familier i boligområderne. Resultaterne taler deres tydelige sprog, og vi er ikke i tvivl om, at vi er på rette vej. Det understøttes af Kommunernes Landsforenings (KL) anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- Vi vil hinanden... 6 Vi vil hinanden...

7 INTRODUKTION I Halsnæs Kommune har det boligsociale arbejde siden 2012 været organiseret på en anderledes måde end i de fleste andre kommuner. Faktisk er kommunen og dens boligorganisationer på forkant med udviklingen, for den boligsociale metode lever op til de nyeste anbefalinger, som Kommunernes Landsforening udsendte i marts I Halsnæs Kommune er omdrejningspunkterne for det boligsociale arbejde en særlig organisering, der betyder tværfaglighed, netværk og kommunikation på tværs af alle de kommunale fagområder og alle boligorganisationer. Arbejdet er politisk forankret i både kommunen og hos boligorganisationerne, hvor det administrative niveau begge steder samarbejder om at udstikke retningslinjer og udviklingsprojekter, mens medarbejdere begge steder arbejder tæt sammen om konkret hands-on problemløsning i boligområderne. Det kaldes Halsnæs-modellen, og denne udgivelse er en evaluering af det første års boligsociale arbejde med modellen. Teksten er skrevet til boligorganisationerne, kommunalpolitikere, chefer og medarbejdere i Halsnæs Kommune, og det er vores håb, at man også i andre kommuner kan få gavn af vores erfaringer. De boligsociale og kommunale medarbejdere, der er med i de to indsatsteams, som bliver beskrevet på side 10, har været med til formulere dele af de overordnede pointer. De kom frem, da omkring 30 medarbejdere i november 2013 deltog i en tværfaglig, lokal årskonference, hvor der blev samlet op på erfaringerne: Hvad fungerer, og hvor har vi brug for at ændre det tværfaglige samarbejde? Hvilke konkrete resultater har vi opnået, og hvilke udfordringer står vi overfor? Det var blandt de emner, der blev sat til debat, og pointerne kan læses her. Arbejdet med at udvikle en resultatgivende boligsocial indsats slutter aldrig, og det er håbet, at denne udgivelse kan bidrage til at holde liv i debatten frem mod stadigt bedre resultater. Vi vil hinanden... 7

8 om HALSNÆS-MODELLEN Helt overordnet kan man sige, at den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune ikke kun er målrettet de to boligområder, der aktuelt har helhedsplaner via Landsbyggefonden - Maglehøj i Frederiksværk og Høje Tøpholm/Degnebakken i Hundested. Tværfagligt... For erfaringerne fra dét arbejde udbredes via den særlige struktur i Halsnæs-modellen til hele den almene boligsektor i kommunen. I Halsnæs Kommune handler den boligsociale indsats altså ikke kun om at gøre noget særligt for mennesker med en bestemt adresse, men om at udvikle og implementere tiltag, der gavner flest mulige borgere. Tværfaglig tilgang i helhedsplanerne De boligsociale udfordringer er meget komplekse og implicerer de fleste forvaltninger på rådhuset fra Forebyggelse og Sundhed, Job og Arbejdsmarked samt Dagpleje og Daginstitution over Familie og Børn, Skoler og Kultur samt Velfærdsservice. Dertil kommer de kommunale virksomheder som daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til børn og unge. Og det er ud fra den erkendelse, at den særlige organisering i Halsnæsmodellen er skabt. For hvis alle hjørner af det kommunale landskab er berørt, så opnås der et bedre resultat ved at samarbejde og det gælder på alle niveauer. Rent organisatorisk hviler Halsnæsmodellen derfor på denne søjle af tværfagligt samarbejde: 8 Vi vil hinanden...

9 styringsdialogmetoden Dialogforum Medlemmer af byrådet og organisationsbestyrelserne Styregruppen Beslutnings kompetence Direktører og områdechefer fra kommunen samt ledere fra de almene boligorganisationer Indsatsteams Kommunale fagkonsulenter, helhedsplanmedarbejdere, frivillige samt lokale virksomheder Information og viden Helhedsplaner i udsatte boligområder Strategisk lederforum Ledere fra boligorganisationerne og kommunen Boligsocialt sekretariat Boligsociale medarbejdere Dialogforum er det politiskstrategiske forum, der arbejder med de overordnede visioner og udfordringer for de to helhedsplaner og for kommunens almene boligsektor generelt. Formålet er at sikre en bæredygtig almen boligmasse med attraktive boliger. Medlemmerne kommer fra byrådet og boligorganisationernes organisationsbestyrelser og mødes én gang om året. Styregruppen består af en kommunal direktør og de kommunale fagchefer samt administrative ledere fra boligorganisationerne. Styregruppen har ansvaret for at udarbejde retningslinjer for og udviklingsarbejdet omkring den almene boligsektor og helhedsplanerne. Medlemmerne mødes to gange om året. Indsatsteams er de tværfaglige netværk, der arbejder hands-on med de boligsociale udfordringer. Medlemmerne er primært fagfolk fra forvaltningen, boligsociale medarbejdere og driftsfolk fra de berørte boligafdelinger, men også repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige fra foreningslivet kan deltage. De mødes cirka hvert kvartal, men har løbende dialog og samarbejde om konkrete udviklingsprojekter. Det er medlemmerne af de to indsatsteams, der har bidraget med deres erfaringer, refleksioner og anbefalinger til denne tekst. På de følgende sider er der flere konkrete detaljer om, hvordan arbejdet i de enkelte teams organiseres, et overblik over de foreløbige resultater samt de udfordringer, som det boligsociale arbejde står overfor. Vi vil hinanden... 9

10 INDSATSTEAMS OG NETVÆRKSTANKEN Den boligsociale indsats hviler overordnet på to boligsociale indsatsteams Børn, unge og familier samt Udsatte grupper. Team Børn, unge og familier Børn, unge og familieteamet har knapt 30 medlemmer. De repræsenterer de forvaltninger og kommunale virksomheder, der over en bred kam er i berøring med familier, det vil sige: I takt med de konkrete projekter er der en vis udskiftning af medlemmerne, men den faste kerne består både af ledere og administrative medarbejdere fra de kommunale virksomheder og forvaltningerne. Dertil kommer Boligsocialt Netværk Halsnæs. Dagplejen og daginstitutioner Skoler, SFO og klubber Familieområdet Ungdomsskolen Idrætskonsulenten Idrætshallerne Bibliotekerne SSP-konsulenten Integrationskonsulenten Arbejdsmarkedsydelser Sundhedstjenesten Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Home-Start (frivillig familieindsats) Boligorganisationernes driftspersonale Team Udsatte grupper Dette team er noget mindre med en halv snes medlemmer, der repræsenterer: Visitationen Arbejdsmarkedsydelser Voksen- og Handicapafdelingen Sundhedstjenesten Integrationsområdet Boligorganisationernes driftspersonale Frivilligcenteret Boligsocialt Netværk Halsnæs Fælles fundament De to indsatsteams består af en mangfoldig gruppe mennesker med meget forskellige baggrunde, indgangsvinkler, erfaringer og faglige kasketter. Nogle har i årevis været vant til at arbejde på tværs fx i forbindelse med SSP-samarbejdet, mens andre i højere grad arbejder alene. Derfor startede teamsamarbejdet med at få skabt et fælles fundament. Sammen med konsulentfirmaet Copenhagen Living Lab blev der afholdt tre workshops, hvor deltagerne bl.a. udarbejdede grafiske netværkskort, hvilket gav et brugbart overblik over konkrete relationer og snitflader mellem de involverede fagområder. Det var ikke nogen nem opgave, for som det ses af illustrationerne er der mange såvel direkte relationer som indirekte snitflader, og det gjaldt både på tværs af de kommunale medarbejdere og mellem kommunen og de ansatte i boligorganisationerne. 10 Vi vil hinanden...

11 INDSATSTEAM børn, unge og familier INDSATSTEAM udsatte grupper Vi vil hinanden... 11

12 Struktur og handling Så langt så godt, men hvis et netværk skal nå længere end blot de gode intentioner, er det helt afgørende, at deltagerne ikke kun skaber kontakter men også deler deres viden og udvirker resultater. Workshoppene blev derfor også brugt til at udarbejde fælles praksis for samarbejdsmetoderne. De to teams anvender en Steps & Stones-model, hvor man på møderne udpeger fælles problemer og derefter aftaler de konkrete handlinger, som den enkelte teamdeltager kan bidrage med for at få problemerne løst. Såvel problem som løsing bliver på den måde identificeret og systematiseret, så de enkelte teams kan arbejde effektivt, målrettet og fremadrettet. I praksis betyder det, at der ved hvert møde i de enkelte indsatsteams udarbejdes såkaldte handlingskort. Her er det enkelte teammedlems nøjagtige opgave beskrevet inklusiv indikering af, hvornår opgaven forventes afsluttet. Denne metode beskriver helt centralt den måde, som de to teams arbejder på: Der bliver ikke opbygget idékataloger og ønskelister; derimod bliver der kun brugt tid på de problemstillinger, medlemmerne reelt kan handle på. Hvis ikke teammedlemmerne selv kan løse en problemstilling, bliver den sendt videre til styregruppen. Der er generelt fokus på, at nye projekter så vidt muligt skal etableres, så de kan overgå til drift i fagområderne. Det sikrer, at det boligsociale arbejde fortsætter, når helhedsplanerne slutter i Sådan arbejder vi For begge teams gælder det helt overordnede mantra, at der netværkes på tværs af faggrænser og kompetencer, så deltagerne supplerer hinanden bedst muligt. Man skal lære af hinanden og forstå, hvordan de andre fagområder arbejder, for så fremmer man mulighederne for at skabe fælles resultater. Hvad er det fx for procedurer, de arbejder med i Skole og Kultur inde på rådhuset, og hvordan hænger det sammen med udfordringerne ude på skolerne og med de boligsociale medarbejderes oplevelser af børn og unge i de udsatte boligområder? Den slags bliver de to teams hele tiden klogere på, ligesom medlemmerne hver især bliver tvunget til at reflektere over, hvorfor de gør, som de gør og om det, de gør, nu er det mest optimale. De to indsatsteams mødes hvert kvartal. Boligsocialt Netværk 12 Vi vil hinanden...

13 Halsnæs indkalder til møderne og laver dagsorden på baggrund af de aftalte problemstillinger, der skal drøftes. Møderne bliver også brugt til at skabe ad hoc-arbejdsgrupper, hvor deltagerne mellem møderne samarbejder om konkrete problemstillinger. Social kapital Mange af deltagerne er i høj grad bevidste om, at de takket være deres indsatsteams har fået ny viden og nye relationer. Det gælder fx SFOleder Hanne Bach Christiansen fra Arresø Skole: Jeg har haft et utroligt godt samarbejde med den boligsociale medarbejder i Maglehøj og med kommunens sundhedskoordinator, og der er også andre i netværket, jeg lettere kan ringe til i dag. Det skyldes, at vi har fået sat ansigter på hinanden, og at vi har sat ord på fælles mål, og det har jeg stor glæde af i mit daglige arbejde. Sparring, idéudvikling og en konstruktiv løsning på et opstået problem er altså i nogle tilfælde nu kun et telefonopkald væk, og det er noget af det vigtigste, de to teams har skabt i løbet af det første år. For den erkendelse at man opnår mere ved at samarbejde end ved at klare tingene på egen hånd udgør fundamentet under det tværfaglige, boligsociale arbejde. Som begreb hedder det social kapital, og i Halsnæs Kommune gælder den sociale kapital både på tværs af kommunalt ansatte og mellem kommune og boligorganisationer. relationer på tværs af kommune og boligorganisationer giver stærkt forbedrede muligheder for dialog og dermed for hurtigere og enklere at løse problemerne, når de opstår. Og for de to indsatsteams gælder, at nu hvor det solide fundament er på plads, handler det fremadrettet om at bygge ovenpå med konkrete tiltag og projekter. Der er allerede efter godt et år skabt flere konkrete resultater, som borgerne i Halsnæs har fået glæde af: Færre udsættelser Team Udsatte grupper havde fra starten fokus på at finde en løsning på, at alt for mange beboere især i Høje Tøpholm/Degnebakken blev sat ud af deres lejligheder. Årsagen var oftest ubetalt husleje, og ud over at koste boligorganisationerne penge, er tomme lejligheder til gene for de øvrige beboere, ligesom stor udskiftning og tomme lejemål ikke er godt for boligområdets generelle image. Opsummerende kan man sige, at såvel i styregruppen som i de to indsatsteams er det medlemmernes oplevelse, at øget viden og flere Vi vil hinanden... 13

14 KONKRETE RESULTATER Arbejdet i indsatsteamet Udsatte grupper har skabt nye relationer mellem boligorganisationerne og kommunen, og takket være nye procedurer er det lykkedes at minimere antallet af udsættelser. Sagsbehandler Sanne Pautsch fra Arbejdsmarkedsydelser forklarer: Tidligere hørte vi på rådhuset først om en kommende udsættelse fra Fogedretten. Det har vi lavet om på, så ejendomskontorerne tager kontakt til mig, når en beboer får 2. rykker. Så sender jeg et brev til vedkommende og forklarer, at de kan søge om hjælp til huslejen, så de måske kan undgå et retsmøde. Det er nu skrevet ned, at Sanne Pautsch er ejendomskontorernes indgang til rådhuset uanset, om det handler om fx manglende husleje eller om uhygiejniske forhold i en lejlighed. Jeg er den samlede indgang til kommunen, når det handler om udsatte voksne, og så formidler jeg kontakten videre fx til misbrugskonsulenten, 14 Vi vil hinanden... Sundhedstjenesten eller hvad det nu måtte dreje sig om. Og ja, det virker, for jeg får langt flere henvendelser i dag end tidligere, og med fælles hjælp bliver færre bliver sat ud af deres lejemål, siger Sanne Pautsch. I Høje Tøpholm/Degnebakken konstaterer boligsocial koordinator Merete Larsen også, at den nye aftale virker. Det kan hun bl.a. se ved, at langt færre beboere opsøger hende for at få hjælp: Jeg oplever, at man fra kommunens side er blevet mere opmærksom på og mere vidende om, hvordan folk har det, og at beboerne bliver informeret om den hjælp, kommunen kan tilbyde. Og helt konkret er det lykkedes os at få antallet af udsættelser ned. Tilbud om gratis økonomisk rådgivning Team Udsatte gruppers fokus på de store økonomiske udfordringer for mange af de socialt udsatte borgere har ført til et samarbejde mellem Boligsocialt Netværk Halsnæs

15 og Frivilligcenter Halsnæs. Med kr. i støtte fra TrygFonden har parterne i fælleeskab etableret en frivillig økonomisk rådgivning, som alle borgere i kommunen kan søge gode råd hos. Tilbuddet er blevet yderligere aktualiseret af, at en opgørelse i 2013 viste, at borgerne i Halsnæs Kommune er blandt de mest forgældede i landet, idet 7 procent af de voksne er registreret i RKI. Planen er, at rådgivningen bliver bemandet af frivillige fagfolk fx lokale bankansatte, revisorer, advokater og socialrådgivere, og i første omgang bliver rådgivningen placeret på Frivilligcenter Halsnæs centralt i Frederiksværk. På sigt skal man også kunne få rådgivning i Hundested, ligesom det er planen at gøre rådgivningen mobil fx ved hjemmebesøg eller i aktivitetshusene i de to boligområder Maglehøj og Høje Tøpholm/Degnebakken. Bedre skolekontakt til familier i Maglehøj På Arresø Skole Magleblik har de igennem længere tid haft fokus på, hvordan de kan få etableret en bedre kontakt til forældre og børn fra Maglehøj. En stor del af børnene har stort skolefravær, og kun få går i SFO, SFOklub eller er medlemmer af idrætsforeninger, musikskole etc. Foreløbig har indsatsen resulteret i to tiltag, der har kørt henover dele af 2013: En gåbus-ordning, hvor en SFO-medarbejder hentede de mindreårige børn, der havde lyst til at blive fulgt i skole om morgenen. Tiden indtil skoledagens start tilbragte de i SFO en, hvor de blev tilbudt morgenmad. På den måde sikrede man dels, at børnene kom i skole til tiden, dels at børnene oplevede, hvad det vil sige at gå i SFO og SFOklub. Samtidig fik børnene fra Maglehøj helt frem til juleferien tilbudt en friplads både i SFO en og i SFOklubben, hvilket blandt andet betød, at der var børn, der for første gang prøvede at være en del af disse fritidstilbud. Umiddelbart fik tiltagene ikke medlemstallet i SFO en og SFO-klubben til at stige voldsomt, men der er skabt nye, værdifulde relationer mellem den boligsociale indsats i Maglehøj og den nærliggende skole, som begge parter kan bygge videre på i det fælles fokus på at få børnene bedre integreret. Vi vil hinanden... 15

16 Projekt Multisport Med en bevilling på knapt 3,4 mio. kr. fra puljen Styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i udsatte boligområder har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gjort Projekt Multisport til virkelighed. Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Boligsocialt Netværk Halsnæs, Skole og Kultur, lokale idrætsforeninger samt det lokale idrætsråd, og det har flere formål: For det første at bruge idrætten til at skabe nogle organiserede rammer for børn, der lever i en uorganiseret hverdag. For det andet er det en genvej til at få kontakt med børn, som måske også har brug for andre tiltag for at komme godt igennem skolen og ind på en uddannelse. Og for det tredje er det håbet, at man med idrætstilbud rettet mod alle børn og unge i kommunen kan skabe nye relationer mellem dem uanset, hvor de bor. I foråret 2014 er der ved at blive opbygget en gruppe af unge, der er med til at udforme Projekt Multisport som en række aktiviteter på tværs af boligområder. Og det spiller ganske godt sammen med én af grundtankerne bag den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune at skabe relationer mellem borgerne på tværs af postadresser, så de almene områder åbner sig op mod omverdenen, og så borgere fra andre dele af kommunen bruger de tilbud, der findes i de almene boligområder. Netværk Halsnæs har været direkte involveret i at få flere borgere over på nettet. Sekretariatet har fundet ITkyndige beboere, der har lyst til via kommunen at blive uddannet til såkaldte digitale ambassadører. Desuden har sekretariatet været med til at få etableret internetcafeer i de to udsatte boligområder. Her underviser de frivillige ambassadører andre beboere i selvbetjening på de offentlige myndigheders websites. Der bliver også uddannet andre digitaliseringsambassadører i kommunen, og Halsnæs Kommunes Mobile Borgerservice vil fremadrettet samle alle de frivillige og hjælpe dem med at få endnu flere IT-kompetencer. Og Boligsocialt Netværk Halsnæs vil fortsat bistå med at finde frivillige i de almene boligafdelinger, så flest mulige borgere i kommunen kan få hjælp af en digital ambassadør. Uddannelsen som digitaliseringsambassadører har dels givet en række beboere flere personlige kompetencer, dels været med til at skabe nye relationer både internt i boligområderne og på tværs af kommunen. Digitale ambassadører Al kommunikation med det offentlige vil fra november 2014 foregå digitalt, og Boligsocialt 16 Vi vil hinanden...

17 Fritidsjob for unge Boligsocialt Netværk Halsnæs har sammen med virksomhedsnetværket F5, Jobcentret, Ungdomsskolen og den kommunale erhvervsservice etableret et tilbud til unge om at få hjælp til at få et fritidsjob. Det foregår dels ved, at Ungdomsskolen tilbyder de unge et kompetenceløft i form af et fritidsjobkursus, dels ved at give de unge et overblik over mulige arbejdsgivere. Konkret kan sådan et forløb hjælpe især de netværkssvage unge med at få et fritidsjob, og på længere sigt er det håbet, at projektet bredt set hjælper flere af kommunens unge i gang med uddannelse og arbejde. Halsnæs Kommune har en kedelig statistik med mange unge, der ikke kommer længere end grundskoleniveau, og det skal projektet gerne være med til at ændre på. Årskonference for eksterne partnere Boligsocialt Netværk Halsnæs har stor glæde af mange eksterne samarbejdspartnere, og disse blev i slutningen af november 2013 inviteret til en årskonference, som blev arrangeret i samarbejde med DAB. Det var en blandet flok af bl.a. kommunalt ansatte, beboerdemokrater, frivillige, driftsfolk fra de almene boligorganisationer samt personer fra lokale foreninger, kulturinstitutioner og idrætslivet. På konferencen var der mulighed for at netværke og for at deltage i en række inspirerende oplæg bl.a. om digitaliseringen, om Frivilligcenter Halsnæs og om, hvordan man i fællesskab kan ideudvikle og virkeliggøre projekter i lokalområder. Det var en succes at samle alle, der har en aktie i den boligsociale indsats til at lære hinanden at kende og inspirere hinanden. Konferencen nedbrød uden tvivl også nogle barrierer mellem frivillige og fagfolk, så Halsnæs Kommune vil gøre årskonferencen til en fast begivenhed. Vi vil hinanden... 17

18 Aktuelle og nye TILTAG Foruden de allerede etablerede tiltag er medlemmerne af de to indsatsteams i fuld gang med en række nye initiativer, der skal tage mere form i løbet af Det drejer sig blandt andet om disse emner: Team Børn, unge og familie er opsat på yderligere at styrke samarbejdet mellem Familie og Børn, Dagpleje og Daginstitution, Skole og Kultur og UU og på fortsat at have fokus på, at flere unge skal i gang med en uddannelse. Teamet vil styrke integrationsindsatsen via et samarbejde, der har fokus på en samlet indsats allerede fra børnene er i dagtilbud. Teamet vil styrke indsatsen overfor de unge mellem 12 og 17 år gennem en række aktiviteter, der alle har fokus på at gøre flere unge interesserede i og klar til at tage en ungdomsuddannelse. Teamet vil også arbejde for at få etableret et forældresamarbejde, da det er et vigtigt element i indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Team Udsatte grupper har blikket rettet mod det statslige krav om, at alle borgere så vidt muligt skal være digitale ved udgangen af Fokus er på at støtte det arbejde på en måde, så de udsatte borgere ikke tabes. Team Udsatte grupper fortsætter også sin indsats for at minimere beboernes mistrivsel såvel fysisk som psykisk. Blandt andet vil teamet sammen med sundhedskoordinatoren sætte ekstra fokus på borgere med kroniske sygdomme. Teamet vil bl.a. også se på mulighederne for en fremskudt sundhedsindsats og et stærkere samarbejde med kommunens Alkoholog Stofrådgivning Som noget får begge teams i 2014 fokus på en ny målgruppe de unge voksne, dvs. unge mellem 18 og 30 år. Denne gruppe er voksende i kommunen og i de udsatte boligområder, og mange af dem har svært ved at få etableret sig. De har en svag uddannelsesprofil, sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet, lav indkomst, og uden hjælp til at rykke videre i livet vil mange være i risikozonen for at ende på varig overførselsindkomst. 18 Vi vil hinanden...

19 UDFORDRINGER i 2014 De to indsatsteams udgør kernen i den boligsociale indsats, og derfor er det vigtigt at få teammedlemmernes input med. På årskonferencen i november 2013 brugte de derfor formiddagen på at samle op på det første års arbejde, hvor de i fællesskab reflekterede over metoder, erfaringer og resultater. Samtidig kom de med deres input til de udfordringer, som de to teams står overfor. Metoden hedder co-creation at skabe i fællesskab... Debatten foregik i fire grupper, der hver især skrev deres oplevelser og ideer ned. Bordformanden og referenten blev siddende, mens de øvrige gruppemedlemmer undervejs byttede plads til andre borde. Til slut endte alle tilbage i deres oprindelige grupper, men takket være metoden nåede mange at få flere forskellige input med i de skemaer, som hver gruppe skulle udfylde. Metoden hedder co-creation at skabe i fællesskab og noget af det interessante var, at deltagerne langt hen ad vejen var enige om de udfordringer, de oplever som team at stå overfor. Nogle af punkterne handlede om konkrete beboerrelaterede tiltag, som deltagerne gerne så virkeliggjort i Der var også et ønske om i højere grad at inddrage borgere og andre udefra, ligesom der var et udbredt behov for at være tættere på de beboerprojekter, der foregår i boligområderne. Til det sidste kan siges, at Boligsocialt Netværk Halsnæs sørger for at udsende nyhedsbreve, der informerer og Vi vil hinanden... 19

20 inddrager teammedlemmerne om igangværende projekter i de to boligområder. Det bemærkelsesværdige ved co-creation øvelsen var, at den primære del af udfordringerne drejede sig om organiseringen af arbejdet i de to teams. Deltagerne blev i fællesskab enige om de 7 vigtigste udfordringer, som styregruppen efter deres mening især bør være opmærksom på at håndtere i Punkterne blev prioriteret efter en anonym, digital afstemning, og resultatet blev dette: 1. Medlemssammensætningen af de to indsatsteams skal gøres klarere 2. De to teams ønsker at få afklaret deres arbejdsfelt og konkrete ressourcer 3. De to teams ønsker et tydeligere mandat 4. De ønsker, at deres indsatser bidrager til at skabe faglige helheder 5. De efterlyser tydeligere legitimitet for teamarbejdet i forhold til deres øvrige arbejdsopgaver i fagområdet 6. De ønsker klarhed over, hvordan den enkelte kan inddrage større dele af sit fagområde 7. Mere klarhed over, hvem der varetager ledelsen af de to indsatsteams Sammenfattende kan man sige, at udfordringerne afspejler det faktum, at det er to vidt forskellige arenaer, der arbejder sammen boligorganisationer og kommunen. De har som udgangspunkt hver sin ramme, og i den nuværende model er der ikke udsigt til fx særskilte ressourcer til de to teams, men det er naturligvis udfordringer, som Boligsocialt Netværk Halsnæs er opmærksomme på. For den grundlæggende præmis i den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune er netop, at det handler om kommunale og boligorganisatoriske kerneopgaver, og derfor er det også de enkelte fagområder, der skal løfte arbejdet. Det tværfaglige samarbejde i de to teams er baseret på netværk, og dermed er det alle deltageres ansvar, at arbejdet bliver effektivt. Takket være den gensidige inspiration, faglige viden og forståelse bliver deltagernes evne til at fremsætte faglige udfordringer skærpet, og de udfordringer tager fagcheferne op på deres halvårlige møder i styregruppen. Den kommunale almene boligkoordinator samt analysekonsulenten sørger desuden for løbende at kvalificere arbejdet fx ved hjælp af statistik og analyser. 20 Vi vil hinanden...

21 HALSNÆS OG KL S ANBEFALINGER Under overskriften Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder kom Kommunernes Landsforening (KL) i marts 2014 med 5 anbefalinger. Som det ses herunder, lever Halsnæs Kommune allerede flot op til anbefalingerne, og på KL s hjemmeside bliver der da også linket til en artikel om netop vores boligsociale indsats. 1) Tag politisk ejerskab og lederskab KL anbefaler: Kommunalpolitikerne bør sætte sig for bordenden og sætte mål og retning for indsatsen i de udsatte by- og boligområder. Kommunerne har brug for en lokalt forankret helhedsorienteret og målrettet strategi. Status i Halsnæs Kommune: Det gør politikerne i høj grad. De udgør dialogforum, hvor de overordnede visioner og strategier for den boligsociale indsats bliver udarbejdet. 2) Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og boligområder KL anbefaler: Borgerne i de udsatte by- og boligområder bør have nem adgang til relevante kommunale tilbud og aktiviteter, som har så høj kvalitet, at de bidrager til at løfte områdets beboere og tiltrækker nye borgere til området. Status i Halsnæs Kommune: De to indsatsteams er bl.a. etableret for at sikre, at der laves relevante tilbud af høj kvalitet i de udsatte boligområder. Desuden arbejder Halsnæs Kommune på at udarbejde en strategi, der i endnu højere grad har fokus på at inddrage de udsatte boligområder i den samlede kommunes aktiviteter. Der er fx gode faciliteter til store udendørs events i de to boligområder, og en strategi der synliggør dette kan måske være med til, at flere foreninger laver aktiviteter i de pågældende områder. Vi vil hinanden... 21

22 3) Styrk samarbejdet med de almene boligorganisationer og helhedsplanerne KL anbefaler: Udfordringerne i de udsatte by- og boligområder er et fælles anliggende for kommuner og boligorganisationer. Et tæt samarbejde og fælles mål og strategi er en forudsætning for at skabe resultater. Status i Halsnæs Kommune: Kernen i Halsnæs-modellen er netop et tæt samarbejde mellem boligorganisationer og forvaltning i såvel dialogforum og styregruppe som i de to indsatsteams. 4) Styrk den tværfaglige organisering og koordinering KL anbefaler: Den boligsociale indsats bør forankres bredt i den kommunale forvaltning både på ledelses- og medarbejderniveau. Alle relevante faggrupper bør forpligtes til at løfte deres del af opgaven og medvirke til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats. Status i Halsnæs Kommune: Denne forankring er til stede via Halsnæs-modellen, hvor fagchefer og ledere er engageret i styregruppen, mens de faglige medarbejdere på tværs af forvaltninger udfører hands-on arbejdet i de to indsatsteams. 5) Styrk dokumentationen KL anbefaler: Kommunalpolitikerne bør kende de udfordringer, de står over for i de udsatte by- og boligområder. Kommunen skal sikre relevant ledelsesinformation på det boligsociale område. Status i Halsnæs Kommune: På sit møde i februar 2014 besluttede dialogforum at iværksætte en gennemgribende analyse af de boligsociale udfordringer. Konkret sker det gennem anvendelse af et såkaldt indikatorværktøj, der gennem analyse af en række faktorer giver både boligorganisationerne og kommunen et klart billede af, hvordan de enkelte almene afdelinger udvikler sig. 22 Vi vil hinanden...

23 OPSUMMERING Den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune er på mange måder på forkant og har efter godt og vel et år med Halsnæs-modellen fået etableret et solidt fundament og skabt en række konkrete resultater. Vi har takket være det tværgående samarbejde bevæget os væk fra tidligere tiders stereotype tilgang, hvor den boligsociale medarbejder af beboerne blev opfattet som den gode, og sagsbehandleren i forvaltningen var modstanderen. I dag samarbejdes der til glæde for beboerne især i Høje Tøpholm/ Degnebakken og Maglehøj, men indsatsen kommer stille og roligt også borgerne i hele kommunen til gavn. Den almene boligsektor er nemlig meget mere end de to udsatte boligområder, og Halsnæs-modellen har fokus på at skabe relationer på tværs af borgernes adresser. Som forvaltningskonsulent i DAB, Andreas Lyduch konstaterer: Der er ikke nogen tvivl om, at samarbejdet er fagligt potent nu, og det skyldes to ting: For det første, at de kommunale forvaltninger indgår i de to indsatsteams og for det andet, at der foregår en langt højere grad af erfaringsudveksling mellem boligselskaber, forvaltninger og medarbejdere i det fælles sekretariat. Det, at medarbejderne i helhedsplanerne nu også har en direkte og struktureret kontakt med folk fra de kommunale forvaltninger, betyder også, at parallelindsatser kan undgås og ressourcer kan allokeres med større effekt. I 2014 vil alle nå endnu længere med arbejdet og vil i endnu højere grad bruge tværfaglighed og netværk som et værktøj til at nå målene. Det er håbet, at endnu flere såvel kommunale medarbejdere og private borgere som frivillige i foreningslivet og det lokale erhvervsliv bliver inddraget det kommende år, for den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune skal skabes af alle til gavn for alle. Vi vil hinanden... 23

24 KONTAKT Mette Lund, projektleder Tenna Arevad Larsen, analysekonsulent Merete Larsen, boligsocial medarbejder i HøjeTøpholm/Degnebakken Maria Kristjánsdóttir, sundhedskoordinator Thomas Ren Kronby, beskæftigelses- og uddannelseskoordinator Stine Saaby Bach, boligsocial medarbejder i Maglehøj Kasper Lundgaard Krøll, projektleder Multisport 24 Vi vil hinanden...

25 LINKS Her har vi samlet de vigtigste links både om de konkrete tiltag i Halsnæs Kommune og om de mere overordnede erfaringer, metoder og anbefalinger. Boligsocialt Netværk Halsnæs: Nyheder om den boligsociale indsats, lokale links samt info om sekretariatet. Boligsociale helhedsplaner i Halsnæs: halsnet.dk/om-netvaerket.html Download de fulde helhedsplaner for hhv. Maglehøj og Høje Tøpholm/ Degnebakken som pdf eller læs den noget kortere, samlede orienteringsudgave af de to helhedsplaner. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har det overordnede ansvar for regeringens boligpolitik. På finder du alt omkring lovgivning, støtteordninger mm. Landsbyggefonden finder du på Her kan du læse om deres arbejde med og støtte til helhedsplaner. Bliv klogere på social kapital på KL s anbefalinger til en målrettet kommunal indsats: KL s artikel om Halsnæs-modellen: boligomrader-pa-dagsordenen-i- Halsnas-id149795/?n=1 Rambøll og SFI har udarbejdet to grundige rapporter, der kan læses her: 1) Boligsociale indsatser og huslejestøtte. Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens pulje: 2) Boligsociale indsatser og huslejestøtte. Kortlægning og programevaluering af Landsbyggefondens pulje: aspx?action=1&newsid=2663&p ID=9267 Vi vil hinanden... 25

26 Vi vil hinanden

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere