Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014."

Transkript

1 Vi vil hinanden

2 Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design v/birgitte Bentzen Fonte: Century Schoolbook og News Gothic MT Foto: Fotolinien v/allan Hansen Print: Halsnæs Kommune Udgivelsen er finansieret af Lejerbo.

3 INDHOLD 4 Fakta 6 7 Forord v/borgmester Steen Hasselriis (V) Introduktion 4 8 Halsnæs-modellen Tværfaglig tilgang til det boligsociale arbejde Indsatsteams og netværkstanken Sådan arbejder vi Konkrete resultater Det har vi opnået det første års tid Aktuelle og nye tiltag Gode ideer bliver til virkelighed Udfordringer i 2014 De vigtigste pointer set fra medarbejdernes synspunkter Halsnæs og KL s anbefalinger Se den lokale status på de 5 anbefalinger Opsummering Kontakt 25 Links Her finder du mere viden Vi vil hinanden... 3

4 om helhedsplanerne De boligsociale helhedsplaner for henholdsvis Maglehøj og Høje Tøpholm/Degnebakken trådte i kraft den 1. juni 2012 og udløber den 31. maj Helhedsplanerne er finansieret af Landsbyggefonden og Halsnæs Kommune og håndteres af Boligsocialt Netværk Halsnæs. Begge helhedsplaner har følgende 6 fokusområder: Familie, børn og unge Udsatte grupper Beskæftigelse og uddannelse Sundhed Image og kommunikation Fysisk miljø om Boligområderne Maglehøj Boligafdelingen hører under Lejerbo og ligger i udkanten af Frederiksværk centrum. Den huser i alt 506 beboere fordelt på 347 lejemål. Afdelingen har en boligsocial helhedsplan. Høje Tøpholm/Degnebakken Er to naboafdelinger under DAB/ HAB i udkanten af Hundested. Afdelingerne huser i alt 417 beboere fordelt på 249 lejemål og har en fælles boligsocial helhedsplan 4 Vi vil hinanden...

5 om Boligsocialt Netværk Halsnæs (BSNH) Netværkssekretariatet er et samarbejde mellem Halsnæs Kommune og de to boligselskaber Lejerbo og DAB/HAB, og sekretariatet har det overordnede ansvar for og overblik over de daglige opgaver i forbindelse med helhedsplanerne. Projektlederen og analysekonsulenten sørger desuden for løbende at kvalificere det boligsociale arbejde fx ved hjælp af statistik og analyser. I sekretariatet sidder projektleder Mette Lund, analysekonsulent Tenna Arevad Larsen og sundhedskoordinator Maria Kristjánsdóttir, som alle tre er ansat af Halsnæs Kommune. Det består også af de tre boligsociale medarbejdere Thomas Ren Kronby, Merete Larsen og Stine Saaby Bach, der arbejder ude i boligområderne, og som alle er lønnet af boligselskaberne. Endelig indgår også Kasper Lundgaard Krøll i sekretariatet. Han er projektleder på Multisportprojektet, der er finansieret med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Læs mere på Vi vil hinanden... 5

6 Samarbejde og dialog -er vejen frem I Halsnæs Kommune tror vi på, at samarbejde og dialog er vejen frem, når vi skal skabe bæredygtige boligafdelinger og bæredygtige bosætningsmuligheder i vores kommune. Derfor har vi i samarbejde med vores lokale boligorganisationer udviklet en fælles styringsdialogindsats med udgangspunkt i tværfaglighed, netværk og kommunikation. Grundlaget for vores fælles indsats er en politisk beslutning på tværs af Halsnæs Byråd om at prioritere området samt en veldefineret, bred politisk opbakning til samarbejdet. Med den fælles, koordinerede indsats har vi formået at skabe en god forståelse for hinanden og det arbejde, vi hver især udfører. Med afsæt i den fælles forståelse har vi sammen skabt en boligsocial indsats, der skaber resultater til gavn for både os som kommune, for boligorganisationerne og vigtigst af alt for vores borgere. og boligområder. Anbefalingerne, der blev udsendt tidligere på året, beskriver mange af de tiltag og indsatser, vi allerede er godt i gang med i Halsnæs Kommune. Selvom vi kan være stolte af, at vi allerede nu lever op til KL s anbefalinger, så stopper udviklingen i Halsnæs ikke her. Nok er vi nået langt, men arbejdet med at udvikle en resultatgivende boligsocial indsats fortsætter. Steen Hasselriis Borgmester i Halsnæs Kommune Vi har gennem det seneste års fælles indsats blandt andet formået at nedbringe antallet af udsættelser, oprettet tilbud om gratis økonomisk rådgivning og opstartet projekter med fokus på idræt og fritidsjob, samt skabt bedre kontakt mellem skole og familier i boligområderne. Resultaterne taler deres tydelige sprog, og vi er ikke i tvivl om, at vi er på rette vej. Det understøttes af Kommunernes Landsforenings (KL) anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- Vi vil hinanden... 6 Vi vil hinanden...

7 INTRODUKTION I Halsnæs Kommune har det boligsociale arbejde siden 2012 været organiseret på en anderledes måde end i de fleste andre kommuner. Faktisk er kommunen og dens boligorganisationer på forkant med udviklingen, for den boligsociale metode lever op til de nyeste anbefalinger, som Kommunernes Landsforening udsendte i marts I Halsnæs Kommune er omdrejningspunkterne for det boligsociale arbejde en særlig organisering, der betyder tværfaglighed, netværk og kommunikation på tværs af alle de kommunale fagområder og alle boligorganisationer. Arbejdet er politisk forankret i både kommunen og hos boligorganisationerne, hvor det administrative niveau begge steder samarbejder om at udstikke retningslinjer og udviklingsprojekter, mens medarbejdere begge steder arbejder tæt sammen om konkret hands-on problemløsning i boligområderne. Det kaldes Halsnæs-modellen, og denne udgivelse er en evaluering af det første års boligsociale arbejde med modellen. Teksten er skrevet til boligorganisationerne, kommunalpolitikere, chefer og medarbejdere i Halsnæs Kommune, og det er vores håb, at man også i andre kommuner kan få gavn af vores erfaringer. De boligsociale og kommunale medarbejdere, der er med i de to indsatsteams, som bliver beskrevet på side 10, har været med til formulere dele af de overordnede pointer. De kom frem, da omkring 30 medarbejdere i november 2013 deltog i en tværfaglig, lokal årskonference, hvor der blev samlet op på erfaringerne: Hvad fungerer, og hvor har vi brug for at ændre det tværfaglige samarbejde? Hvilke konkrete resultater har vi opnået, og hvilke udfordringer står vi overfor? Det var blandt de emner, der blev sat til debat, og pointerne kan læses her. Arbejdet med at udvikle en resultatgivende boligsocial indsats slutter aldrig, og det er håbet, at denne udgivelse kan bidrage til at holde liv i debatten frem mod stadigt bedre resultater. Vi vil hinanden... 7

8 om HALSNÆS-MODELLEN Helt overordnet kan man sige, at den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune ikke kun er målrettet de to boligområder, der aktuelt har helhedsplaner via Landsbyggefonden - Maglehøj i Frederiksværk og Høje Tøpholm/Degnebakken i Hundested. Tværfagligt... For erfaringerne fra dét arbejde udbredes via den særlige struktur i Halsnæs-modellen til hele den almene boligsektor i kommunen. I Halsnæs Kommune handler den boligsociale indsats altså ikke kun om at gøre noget særligt for mennesker med en bestemt adresse, men om at udvikle og implementere tiltag, der gavner flest mulige borgere. Tværfaglig tilgang i helhedsplanerne De boligsociale udfordringer er meget komplekse og implicerer de fleste forvaltninger på rådhuset fra Forebyggelse og Sundhed, Job og Arbejdsmarked samt Dagpleje og Daginstitution over Familie og Børn, Skoler og Kultur samt Velfærdsservice. Dertil kommer de kommunale virksomheder som daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til børn og unge. Og det er ud fra den erkendelse, at den særlige organisering i Halsnæsmodellen er skabt. For hvis alle hjørner af det kommunale landskab er berørt, så opnås der et bedre resultat ved at samarbejde og det gælder på alle niveauer. Rent organisatorisk hviler Halsnæsmodellen derfor på denne søjle af tværfagligt samarbejde: 8 Vi vil hinanden...

9 styringsdialogmetoden Dialogforum Medlemmer af byrådet og organisationsbestyrelserne Styregruppen Beslutnings kompetence Direktører og områdechefer fra kommunen samt ledere fra de almene boligorganisationer Indsatsteams Kommunale fagkonsulenter, helhedsplanmedarbejdere, frivillige samt lokale virksomheder Information og viden Helhedsplaner i udsatte boligområder Strategisk lederforum Ledere fra boligorganisationerne og kommunen Boligsocialt sekretariat Boligsociale medarbejdere Dialogforum er det politiskstrategiske forum, der arbejder med de overordnede visioner og udfordringer for de to helhedsplaner og for kommunens almene boligsektor generelt. Formålet er at sikre en bæredygtig almen boligmasse med attraktive boliger. Medlemmerne kommer fra byrådet og boligorganisationernes organisationsbestyrelser og mødes én gang om året. Styregruppen består af en kommunal direktør og de kommunale fagchefer samt administrative ledere fra boligorganisationerne. Styregruppen har ansvaret for at udarbejde retningslinjer for og udviklingsarbejdet omkring den almene boligsektor og helhedsplanerne. Medlemmerne mødes to gange om året. Indsatsteams er de tværfaglige netværk, der arbejder hands-on med de boligsociale udfordringer. Medlemmerne er primært fagfolk fra forvaltningen, boligsociale medarbejdere og driftsfolk fra de berørte boligafdelinger, men også repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige fra foreningslivet kan deltage. De mødes cirka hvert kvartal, men har løbende dialog og samarbejde om konkrete udviklingsprojekter. Det er medlemmerne af de to indsatsteams, der har bidraget med deres erfaringer, refleksioner og anbefalinger til denne tekst. På de følgende sider er der flere konkrete detaljer om, hvordan arbejdet i de enkelte teams organiseres, et overblik over de foreløbige resultater samt de udfordringer, som det boligsociale arbejde står overfor. Vi vil hinanden... 9

10 INDSATSTEAMS OG NETVÆRKSTANKEN Den boligsociale indsats hviler overordnet på to boligsociale indsatsteams Børn, unge og familier samt Udsatte grupper. Team Børn, unge og familier Børn, unge og familieteamet har knapt 30 medlemmer. De repræsenterer de forvaltninger og kommunale virksomheder, der over en bred kam er i berøring med familier, det vil sige: I takt med de konkrete projekter er der en vis udskiftning af medlemmerne, men den faste kerne består både af ledere og administrative medarbejdere fra de kommunale virksomheder og forvaltningerne. Dertil kommer Boligsocialt Netværk Halsnæs. Dagplejen og daginstitutioner Skoler, SFO og klubber Familieområdet Ungdomsskolen Idrætskonsulenten Idrætshallerne Bibliotekerne SSP-konsulenten Integrationskonsulenten Arbejdsmarkedsydelser Sundhedstjenesten Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Home-Start (frivillig familieindsats) Boligorganisationernes driftspersonale Team Udsatte grupper Dette team er noget mindre med en halv snes medlemmer, der repræsenterer: Visitationen Arbejdsmarkedsydelser Voksen- og Handicapafdelingen Sundhedstjenesten Integrationsområdet Boligorganisationernes driftspersonale Frivilligcenteret Boligsocialt Netværk Halsnæs Fælles fundament De to indsatsteams består af en mangfoldig gruppe mennesker med meget forskellige baggrunde, indgangsvinkler, erfaringer og faglige kasketter. Nogle har i årevis været vant til at arbejde på tværs fx i forbindelse med SSP-samarbejdet, mens andre i højere grad arbejder alene. Derfor startede teamsamarbejdet med at få skabt et fælles fundament. Sammen med konsulentfirmaet Copenhagen Living Lab blev der afholdt tre workshops, hvor deltagerne bl.a. udarbejdede grafiske netværkskort, hvilket gav et brugbart overblik over konkrete relationer og snitflader mellem de involverede fagområder. Det var ikke nogen nem opgave, for som det ses af illustrationerne er der mange såvel direkte relationer som indirekte snitflader, og det gjaldt både på tværs af de kommunale medarbejdere og mellem kommunen og de ansatte i boligorganisationerne. 10 Vi vil hinanden...

11 INDSATSTEAM børn, unge og familier INDSATSTEAM udsatte grupper Vi vil hinanden... 11

12 Struktur og handling Så langt så godt, men hvis et netværk skal nå længere end blot de gode intentioner, er det helt afgørende, at deltagerne ikke kun skaber kontakter men også deler deres viden og udvirker resultater. Workshoppene blev derfor også brugt til at udarbejde fælles praksis for samarbejdsmetoderne. De to teams anvender en Steps & Stones-model, hvor man på møderne udpeger fælles problemer og derefter aftaler de konkrete handlinger, som den enkelte teamdeltager kan bidrage med for at få problemerne løst. Såvel problem som løsing bliver på den måde identificeret og systematiseret, så de enkelte teams kan arbejde effektivt, målrettet og fremadrettet. I praksis betyder det, at der ved hvert møde i de enkelte indsatsteams udarbejdes såkaldte handlingskort. Her er det enkelte teammedlems nøjagtige opgave beskrevet inklusiv indikering af, hvornår opgaven forventes afsluttet. Denne metode beskriver helt centralt den måde, som de to teams arbejder på: Der bliver ikke opbygget idékataloger og ønskelister; derimod bliver der kun brugt tid på de problemstillinger, medlemmerne reelt kan handle på. Hvis ikke teammedlemmerne selv kan løse en problemstilling, bliver den sendt videre til styregruppen. Der er generelt fokus på, at nye projekter så vidt muligt skal etableres, så de kan overgå til drift i fagområderne. Det sikrer, at det boligsociale arbejde fortsætter, når helhedsplanerne slutter i Sådan arbejder vi For begge teams gælder det helt overordnede mantra, at der netværkes på tværs af faggrænser og kompetencer, så deltagerne supplerer hinanden bedst muligt. Man skal lære af hinanden og forstå, hvordan de andre fagområder arbejder, for så fremmer man mulighederne for at skabe fælles resultater. Hvad er det fx for procedurer, de arbejder med i Skole og Kultur inde på rådhuset, og hvordan hænger det sammen med udfordringerne ude på skolerne og med de boligsociale medarbejderes oplevelser af børn og unge i de udsatte boligområder? Den slags bliver de to teams hele tiden klogere på, ligesom medlemmerne hver især bliver tvunget til at reflektere over, hvorfor de gør, som de gør og om det, de gør, nu er det mest optimale. De to indsatsteams mødes hvert kvartal. Boligsocialt Netværk 12 Vi vil hinanden...

13 Halsnæs indkalder til møderne og laver dagsorden på baggrund af de aftalte problemstillinger, der skal drøftes. Møderne bliver også brugt til at skabe ad hoc-arbejdsgrupper, hvor deltagerne mellem møderne samarbejder om konkrete problemstillinger. Social kapital Mange af deltagerne er i høj grad bevidste om, at de takket være deres indsatsteams har fået ny viden og nye relationer. Det gælder fx SFOleder Hanne Bach Christiansen fra Arresø Skole: Jeg har haft et utroligt godt samarbejde med den boligsociale medarbejder i Maglehøj og med kommunens sundhedskoordinator, og der er også andre i netværket, jeg lettere kan ringe til i dag. Det skyldes, at vi har fået sat ansigter på hinanden, og at vi har sat ord på fælles mål, og det har jeg stor glæde af i mit daglige arbejde. Sparring, idéudvikling og en konstruktiv løsning på et opstået problem er altså i nogle tilfælde nu kun et telefonopkald væk, og det er noget af det vigtigste, de to teams har skabt i løbet af det første år. For den erkendelse at man opnår mere ved at samarbejde end ved at klare tingene på egen hånd udgør fundamentet under det tværfaglige, boligsociale arbejde. Som begreb hedder det social kapital, og i Halsnæs Kommune gælder den sociale kapital både på tværs af kommunalt ansatte og mellem kommune og boligorganisationer. relationer på tværs af kommune og boligorganisationer giver stærkt forbedrede muligheder for dialog og dermed for hurtigere og enklere at løse problemerne, når de opstår. Og for de to indsatsteams gælder, at nu hvor det solide fundament er på plads, handler det fremadrettet om at bygge ovenpå med konkrete tiltag og projekter. Der er allerede efter godt et år skabt flere konkrete resultater, som borgerne i Halsnæs har fået glæde af: Færre udsættelser Team Udsatte grupper havde fra starten fokus på at finde en løsning på, at alt for mange beboere især i Høje Tøpholm/Degnebakken blev sat ud af deres lejligheder. Årsagen var oftest ubetalt husleje, og ud over at koste boligorganisationerne penge, er tomme lejligheder til gene for de øvrige beboere, ligesom stor udskiftning og tomme lejemål ikke er godt for boligområdets generelle image. Opsummerende kan man sige, at såvel i styregruppen som i de to indsatsteams er det medlemmernes oplevelse, at øget viden og flere Vi vil hinanden... 13

14 KONKRETE RESULTATER Arbejdet i indsatsteamet Udsatte grupper har skabt nye relationer mellem boligorganisationerne og kommunen, og takket være nye procedurer er det lykkedes at minimere antallet af udsættelser. Sagsbehandler Sanne Pautsch fra Arbejdsmarkedsydelser forklarer: Tidligere hørte vi på rådhuset først om en kommende udsættelse fra Fogedretten. Det har vi lavet om på, så ejendomskontorerne tager kontakt til mig, når en beboer får 2. rykker. Så sender jeg et brev til vedkommende og forklarer, at de kan søge om hjælp til huslejen, så de måske kan undgå et retsmøde. Det er nu skrevet ned, at Sanne Pautsch er ejendomskontorernes indgang til rådhuset uanset, om det handler om fx manglende husleje eller om uhygiejniske forhold i en lejlighed. Jeg er den samlede indgang til kommunen, når det handler om udsatte voksne, og så formidler jeg kontakten videre fx til misbrugskonsulenten, 14 Vi vil hinanden... Sundhedstjenesten eller hvad det nu måtte dreje sig om. Og ja, det virker, for jeg får langt flere henvendelser i dag end tidligere, og med fælles hjælp bliver færre bliver sat ud af deres lejemål, siger Sanne Pautsch. I Høje Tøpholm/Degnebakken konstaterer boligsocial koordinator Merete Larsen også, at den nye aftale virker. Det kan hun bl.a. se ved, at langt færre beboere opsøger hende for at få hjælp: Jeg oplever, at man fra kommunens side er blevet mere opmærksom på og mere vidende om, hvordan folk har det, og at beboerne bliver informeret om den hjælp, kommunen kan tilbyde. Og helt konkret er det lykkedes os at få antallet af udsættelser ned. Tilbud om gratis økonomisk rådgivning Team Udsatte gruppers fokus på de store økonomiske udfordringer for mange af de socialt udsatte borgere har ført til et samarbejde mellem Boligsocialt Netværk Halsnæs

15 og Frivilligcenter Halsnæs. Med kr. i støtte fra TrygFonden har parterne i fælleeskab etableret en frivillig økonomisk rådgivning, som alle borgere i kommunen kan søge gode råd hos. Tilbuddet er blevet yderligere aktualiseret af, at en opgørelse i 2013 viste, at borgerne i Halsnæs Kommune er blandt de mest forgældede i landet, idet 7 procent af de voksne er registreret i RKI. Planen er, at rådgivningen bliver bemandet af frivillige fagfolk fx lokale bankansatte, revisorer, advokater og socialrådgivere, og i første omgang bliver rådgivningen placeret på Frivilligcenter Halsnæs centralt i Frederiksværk. På sigt skal man også kunne få rådgivning i Hundested, ligesom det er planen at gøre rådgivningen mobil fx ved hjemmebesøg eller i aktivitetshusene i de to boligområder Maglehøj og Høje Tøpholm/Degnebakken. Bedre skolekontakt til familier i Maglehøj På Arresø Skole Magleblik har de igennem længere tid haft fokus på, hvordan de kan få etableret en bedre kontakt til forældre og børn fra Maglehøj. En stor del af børnene har stort skolefravær, og kun få går i SFO, SFOklub eller er medlemmer af idrætsforeninger, musikskole etc. Foreløbig har indsatsen resulteret i to tiltag, der har kørt henover dele af 2013: En gåbus-ordning, hvor en SFO-medarbejder hentede de mindreårige børn, der havde lyst til at blive fulgt i skole om morgenen. Tiden indtil skoledagens start tilbragte de i SFO en, hvor de blev tilbudt morgenmad. På den måde sikrede man dels, at børnene kom i skole til tiden, dels at børnene oplevede, hvad det vil sige at gå i SFO og SFOklub. Samtidig fik børnene fra Maglehøj helt frem til juleferien tilbudt en friplads både i SFO en og i SFOklubben, hvilket blandt andet betød, at der var børn, der for første gang prøvede at være en del af disse fritidstilbud. Umiddelbart fik tiltagene ikke medlemstallet i SFO en og SFO-klubben til at stige voldsomt, men der er skabt nye, værdifulde relationer mellem den boligsociale indsats i Maglehøj og den nærliggende skole, som begge parter kan bygge videre på i det fælles fokus på at få børnene bedre integreret. Vi vil hinanden... 15

16 Projekt Multisport Med en bevilling på knapt 3,4 mio. kr. fra puljen Styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i udsatte boligområder har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gjort Projekt Multisport til virkelighed. Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Boligsocialt Netværk Halsnæs, Skole og Kultur, lokale idrætsforeninger samt det lokale idrætsråd, og det har flere formål: For det første at bruge idrætten til at skabe nogle organiserede rammer for børn, der lever i en uorganiseret hverdag. For det andet er det en genvej til at få kontakt med børn, som måske også har brug for andre tiltag for at komme godt igennem skolen og ind på en uddannelse. Og for det tredje er det håbet, at man med idrætstilbud rettet mod alle børn og unge i kommunen kan skabe nye relationer mellem dem uanset, hvor de bor. I foråret 2014 er der ved at blive opbygget en gruppe af unge, der er med til at udforme Projekt Multisport som en række aktiviteter på tværs af boligområder. Og det spiller ganske godt sammen med én af grundtankerne bag den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune at skabe relationer mellem borgerne på tværs af postadresser, så de almene områder åbner sig op mod omverdenen, og så borgere fra andre dele af kommunen bruger de tilbud, der findes i de almene boligområder. Netværk Halsnæs har været direkte involveret i at få flere borgere over på nettet. Sekretariatet har fundet ITkyndige beboere, der har lyst til via kommunen at blive uddannet til såkaldte digitale ambassadører. Desuden har sekretariatet været med til at få etableret internetcafeer i de to udsatte boligområder. Her underviser de frivillige ambassadører andre beboere i selvbetjening på de offentlige myndigheders websites. Der bliver også uddannet andre digitaliseringsambassadører i kommunen, og Halsnæs Kommunes Mobile Borgerservice vil fremadrettet samle alle de frivillige og hjælpe dem med at få endnu flere IT-kompetencer. Og Boligsocialt Netværk Halsnæs vil fortsat bistå med at finde frivillige i de almene boligafdelinger, så flest mulige borgere i kommunen kan få hjælp af en digital ambassadør. Uddannelsen som digitaliseringsambassadører har dels givet en række beboere flere personlige kompetencer, dels været med til at skabe nye relationer både internt i boligområderne og på tværs af kommunen. Digitale ambassadører Al kommunikation med det offentlige vil fra november 2014 foregå digitalt, og Boligsocialt 16 Vi vil hinanden...

17 Fritidsjob for unge Boligsocialt Netværk Halsnæs har sammen med virksomhedsnetværket F5, Jobcentret, Ungdomsskolen og den kommunale erhvervsservice etableret et tilbud til unge om at få hjælp til at få et fritidsjob. Det foregår dels ved, at Ungdomsskolen tilbyder de unge et kompetenceløft i form af et fritidsjobkursus, dels ved at give de unge et overblik over mulige arbejdsgivere. Konkret kan sådan et forløb hjælpe især de netværkssvage unge med at få et fritidsjob, og på længere sigt er det håbet, at projektet bredt set hjælper flere af kommunens unge i gang med uddannelse og arbejde. Halsnæs Kommune har en kedelig statistik med mange unge, der ikke kommer længere end grundskoleniveau, og det skal projektet gerne være med til at ændre på. Årskonference for eksterne partnere Boligsocialt Netværk Halsnæs har stor glæde af mange eksterne samarbejdspartnere, og disse blev i slutningen af november 2013 inviteret til en årskonference, som blev arrangeret i samarbejde med DAB. Det var en blandet flok af bl.a. kommunalt ansatte, beboerdemokrater, frivillige, driftsfolk fra de almene boligorganisationer samt personer fra lokale foreninger, kulturinstitutioner og idrætslivet. På konferencen var der mulighed for at netværke og for at deltage i en række inspirerende oplæg bl.a. om digitaliseringen, om Frivilligcenter Halsnæs og om, hvordan man i fællesskab kan ideudvikle og virkeliggøre projekter i lokalområder. Det var en succes at samle alle, der har en aktie i den boligsociale indsats til at lære hinanden at kende og inspirere hinanden. Konferencen nedbrød uden tvivl også nogle barrierer mellem frivillige og fagfolk, så Halsnæs Kommune vil gøre årskonferencen til en fast begivenhed. Vi vil hinanden... 17

18 Aktuelle og nye TILTAG Foruden de allerede etablerede tiltag er medlemmerne af de to indsatsteams i fuld gang med en række nye initiativer, der skal tage mere form i løbet af Det drejer sig blandt andet om disse emner: Team Børn, unge og familie er opsat på yderligere at styrke samarbejdet mellem Familie og Børn, Dagpleje og Daginstitution, Skole og Kultur og UU og på fortsat at have fokus på, at flere unge skal i gang med en uddannelse. Teamet vil styrke integrationsindsatsen via et samarbejde, der har fokus på en samlet indsats allerede fra børnene er i dagtilbud. Teamet vil styrke indsatsen overfor de unge mellem 12 og 17 år gennem en række aktiviteter, der alle har fokus på at gøre flere unge interesserede i og klar til at tage en ungdomsuddannelse. Teamet vil også arbejde for at få etableret et forældresamarbejde, da det er et vigtigt element i indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Team Udsatte grupper har blikket rettet mod det statslige krav om, at alle borgere så vidt muligt skal være digitale ved udgangen af Fokus er på at støtte det arbejde på en måde, så de udsatte borgere ikke tabes. Team Udsatte grupper fortsætter også sin indsats for at minimere beboernes mistrivsel såvel fysisk som psykisk. Blandt andet vil teamet sammen med sundhedskoordinatoren sætte ekstra fokus på borgere med kroniske sygdomme. Teamet vil bl.a. også se på mulighederne for en fremskudt sundhedsindsats og et stærkere samarbejde med kommunens Alkoholog Stofrådgivning Som noget får begge teams i 2014 fokus på en ny målgruppe de unge voksne, dvs. unge mellem 18 og 30 år. Denne gruppe er voksende i kommunen og i de udsatte boligområder, og mange af dem har svært ved at få etableret sig. De har en svag uddannelsesprofil, sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet, lav indkomst, og uden hjælp til at rykke videre i livet vil mange være i risikozonen for at ende på varig overførselsindkomst. 18 Vi vil hinanden...

19 UDFORDRINGER i 2014 De to indsatsteams udgør kernen i den boligsociale indsats, og derfor er det vigtigt at få teammedlemmernes input med. På årskonferencen i november 2013 brugte de derfor formiddagen på at samle op på det første års arbejde, hvor de i fællesskab reflekterede over metoder, erfaringer og resultater. Samtidig kom de med deres input til de udfordringer, som de to teams står overfor. Metoden hedder co-creation at skabe i fællesskab... Debatten foregik i fire grupper, der hver især skrev deres oplevelser og ideer ned. Bordformanden og referenten blev siddende, mens de øvrige gruppemedlemmer undervejs byttede plads til andre borde. Til slut endte alle tilbage i deres oprindelige grupper, men takket være metoden nåede mange at få flere forskellige input med i de skemaer, som hver gruppe skulle udfylde. Metoden hedder co-creation at skabe i fællesskab og noget af det interessante var, at deltagerne langt hen ad vejen var enige om de udfordringer, de oplever som team at stå overfor. Nogle af punkterne handlede om konkrete beboerrelaterede tiltag, som deltagerne gerne så virkeliggjort i Der var også et ønske om i højere grad at inddrage borgere og andre udefra, ligesom der var et udbredt behov for at være tættere på de beboerprojekter, der foregår i boligområderne. Til det sidste kan siges, at Boligsocialt Netværk Halsnæs sørger for at udsende nyhedsbreve, der informerer og Vi vil hinanden... 19

20 inddrager teammedlemmerne om igangværende projekter i de to boligområder. Det bemærkelsesværdige ved co-creation øvelsen var, at den primære del af udfordringerne drejede sig om organiseringen af arbejdet i de to teams. Deltagerne blev i fællesskab enige om de 7 vigtigste udfordringer, som styregruppen efter deres mening især bør være opmærksom på at håndtere i Punkterne blev prioriteret efter en anonym, digital afstemning, og resultatet blev dette: 1. Medlemssammensætningen af de to indsatsteams skal gøres klarere 2. De to teams ønsker at få afklaret deres arbejdsfelt og konkrete ressourcer 3. De to teams ønsker et tydeligere mandat 4. De ønsker, at deres indsatser bidrager til at skabe faglige helheder 5. De efterlyser tydeligere legitimitet for teamarbejdet i forhold til deres øvrige arbejdsopgaver i fagområdet 6. De ønsker klarhed over, hvordan den enkelte kan inddrage større dele af sit fagområde 7. Mere klarhed over, hvem der varetager ledelsen af de to indsatsteams Sammenfattende kan man sige, at udfordringerne afspejler det faktum, at det er to vidt forskellige arenaer, der arbejder sammen boligorganisationer og kommunen. De har som udgangspunkt hver sin ramme, og i den nuværende model er der ikke udsigt til fx særskilte ressourcer til de to teams, men det er naturligvis udfordringer, som Boligsocialt Netværk Halsnæs er opmærksomme på. For den grundlæggende præmis i den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune er netop, at det handler om kommunale og boligorganisatoriske kerneopgaver, og derfor er det også de enkelte fagområder, der skal løfte arbejdet. Det tværfaglige samarbejde i de to teams er baseret på netværk, og dermed er det alle deltageres ansvar, at arbejdet bliver effektivt. Takket være den gensidige inspiration, faglige viden og forståelse bliver deltagernes evne til at fremsætte faglige udfordringer skærpet, og de udfordringer tager fagcheferne op på deres halvårlige møder i styregruppen. Den kommunale almene boligkoordinator samt analysekonsulenten sørger desuden for løbende at kvalificere arbejdet fx ved hjælp af statistik og analyser. 20 Vi vil hinanden...

21 HALSNÆS OG KL S ANBEFALINGER Under overskriften Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder kom Kommunernes Landsforening (KL) i marts 2014 med 5 anbefalinger. Som det ses herunder, lever Halsnæs Kommune allerede flot op til anbefalingerne, og på KL s hjemmeside bliver der da også linket til en artikel om netop vores boligsociale indsats. 1) Tag politisk ejerskab og lederskab KL anbefaler: Kommunalpolitikerne bør sætte sig for bordenden og sætte mål og retning for indsatsen i de udsatte by- og boligområder. Kommunerne har brug for en lokalt forankret helhedsorienteret og målrettet strategi. Status i Halsnæs Kommune: Det gør politikerne i høj grad. De udgør dialogforum, hvor de overordnede visioner og strategier for den boligsociale indsats bliver udarbejdet. 2) Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og boligområder KL anbefaler: Borgerne i de udsatte by- og boligområder bør have nem adgang til relevante kommunale tilbud og aktiviteter, som har så høj kvalitet, at de bidrager til at løfte områdets beboere og tiltrækker nye borgere til området. Status i Halsnæs Kommune: De to indsatsteams er bl.a. etableret for at sikre, at der laves relevante tilbud af høj kvalitet i de udsatte boligområder. Desuden arbejder Halsnæs Kommune på at udarbejde en strategi, der i endnu højere grad har fokus på at inddrage de udsatte boligområder i den samlede kommunes aktiviteter. Der er fx gode faciliteter til store udendørs events i de to boligområder, og en strategi der synliggør dette kan måske være med til, at flere foreninger laver aktiviteter i de pågældende områder. Vi vil hinanden... 21

22 3) Styrk samarbejdet med de almene boligorganisationer og helhedsplanerne KL anbefaler: Udfordringerne i de udsatte by- og boligområder er et fælles anliggende for kommuner og boligorganisationer. Et tæt samarbejde og fælles mål og strategi er en forudsætning for at skabe resultater. Status i Halsnæs Kommune: Kernen i Halsnæs-modellen er netop et tæt samarbejde mellem boligorganisationer og forvaltning i såvel dialogforum og styregruppe som i de to indsatsteams. 4) Styrk den tværfaglige organisering og koordinering KL anbefaler: Den boligsociale indsats bør forankres bredt i den kommunale forvaltning både på ledelses- og medarbejderniveau. Alle relevante faggrupper bør forpligtes til at løfte deres del af opgaven og medvirke til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats. Status i Halsnæs Kommune: Denne forankring er til stede via Halsnæs-modellen, hvor fagchefer og ledere er engageret i styregruppen, mens de faglige medarbejdere på tværs af forvaltninger udfører hands-on arbejdet i de to indsatsteams. 5) Styrk dokumentationen KL anbefaler: Kommunalpolitikerne bør kende de udfordringer, de står over for i de udsatte by- og boligområder. Kommunen skal sikre relevant ledelsesinformation på det boligsociale område. Status i Halsnæs Kommune: På sit møde i februar 2014 besluttede dialogforum at iværksætte en gennemgribende analyse af de boligsociale udfordringer. Konkret sker det gennem anvendelse af et såkaldt indikatorværktøj, der gennem analyse af en række faktorer giver både boligorganisationerne og kommunen et klart billede af, hvordan de enkelte almene afdelinger udvikler sig. 22 Vi vil hinanden...

23 OPSUMMERING Den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune er på mange måder på forkant og har efter godt og vel et år med Halsnæs-modellen fået etableret et solidt fundament og skabt en række konkrete resultater. Vi har takket være det tværgående samarbejde bevæget os væk fra tidligere tiders stereotype tilgang, hvor den boligsociale medarbejder af beboerne blev opfattet som den gode, og sagsbehandleren i forvaltningen var modstanderen. I dag samarbejdes der til glæde for beboerne især i Høje Tøpholm/ Degnebakken og Maglehøj, men indsatsen kommer stille og roligt også borgerne i hele kommunen til gavn. Den almene boligsektor er nemlig meget mere end de to udsatte boligområder, og Halsnæs-modellen har fokus på at skabe relationer på tværs af borgernes adresser. Som forvaltningskonsulent i DAB, Andreas Lyduch konstaterer: Der er ikke nogen tvivl om, at samarbejdet er fagligt potent nu, og det skyldes to ting: For det første, at de kommunale forvaltninger indgår i de to indsatsteams og for det andet, at der foregår en langt højere grad af erfaringsudveksling mellem boligselskaber, forvaltninger og medarbejdere i det fælles sekretariat. Det, at medarbejderne i helhedsplanerne nu også har en direkte og struktureret kontakt med folk fra de kommunale forvaltninger, betyder også, at parallelindsatser kan undgås og ressourcer kan allokeres med større effekt. I 2014 vil alle nå endnu længere med arbejdet og vil i endnu højere grad bruge tværfaglighed og netværk som et værktøj til at nå målene. Det er håbet, at endnu flere såvel kommunale medarbejdere og private borgere som frivillige i foreningslivet og det lokale erhvervsliv bliver inddraget det kommende år, for den boligsociale indsats i Halsnæs Kommune skal skabes af alle til gavn for alle. Vi vil hinanden... 23

24 KONTAKT Mette Lund, projektleder Tenna Arevad Larsen, analysekonsulent Merete Larsen, boligsocial medarbejder i HøjeTøpholm/Degnebakken Maria Kristjánsdóttir, sundhedskoordinator Thomas Ren Kronby, beskæftigelses- og uddannelseskoordinator Stine Saaby Bach, boligsocial medarbejder i Maglehøj Kasper Lundgaard Krøll, projektleder Multisport 24 Vi vil hinanden...

25 LINKS Her har vi samlet de vigtigste links både om de konkrete tiltag i Halsnæs Kommune og om de mere overordnede erfaringer, metoder og anbefalinger. Boligsocialt Netværk Halsnæs: Nyheder om den boligsociale indsats, lokale links samt info om sekretariatet. Boligsociale helhedsplaner i Halsnæs: halsnet.dk/om-netvaerket.html Download de fulde helhedsplaner for hhv. Maglehøj og Høje Tøpholm/ Degnebakken som pdf eller læs den noget kortere, samlede orienteringsudgave af de to helhedsplaner. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har det overordnede ansvar for regeringens boligpolitik. På finder du alt omkring lovgivning, støtteordninger mm. Landsbyggefonden finder du på Her kan du læse om deres arbejde med og støtte til helhedsplaner. Bliv klogere på social kapital på KL s anbefalinger til en målrettet kommunal indsats: KL s artikel om Halsnæs-modellen: boligomrader-pa-dagsordenen-i- Halsnas-id149795/?n=1 Rambøll og SFI har udarbejdet to grundige rapporter, der kan læses her: 1) Boligsociale indsatser og huslejestøtte. Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens pulje: 2) Boligsociale indsatser og huslejestøtte. Kortlægning og programevaluering af Landsbyggefondens pulje: aspx?action=1&newsid=2663&p ID=9267 Vi vil hinanden... 25

26 Vi vil hinanden

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder

Læs mere