SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Advokat. Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt. Revision. Bankforbindelse. Bestyrelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Advokat. Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt. Revision. Bankforbindelse. Bestyrelse."

Transkript

1

2 SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej Rødovre Tlf.: Fax: CVR: Bestyrelse Leif Otto Andersen (formand) Lars Kistorp Kjeld Hansen Helge Poulsen Lars Christiansen Henrik Nielsen Claus Høeg Madsen Direktion Claus Olund (adm. direktør) Advokat Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab v/ statsaut. revisor Henrik Barner Christiansen Bankforbindelse Danske Bank A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 22. april 2015 kl på Hotel Scandic Kettevej Hvidovre INDHOLD 2 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 10 Resultatopgørelse 11 Anden totalindkomstopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Note 1, femårsoversigt 16 Note 2, anvendt regnskabspraksis 19 Noter, øvrige 2

3 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme TRAFIK s økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af TRAFIK s aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødovre, den 11. marts 2015 Direktion: Bestyrelse: Claus Olund Leif Otto Andersen Lars Kistorp Adm. direktør Kjeld Hansen Lars Christiansen Helge Poulsen Henrik Nielsen Claus Høeg Madsen 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til forsikringstagerne i Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, anden totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter til regnskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 11. marts 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Henrik Barner Christiansen statsautoriseret revisor Allan Lunde Pedersen statsautoriseret revisor 4

5 LEDELSESBERETNING Selskabet Selskabet der er medlemsejet har som hovedaktivitet at forsikre taxier og i tilknytning hertil privatbiler med såvel ansvars- som kaskoforsikring. Selskabet medvirker herudover til tegning af forsikringer i andre forsikringsselskaber, som taxivognmænd måtte have interesse i, herunder arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringer. Årets resultat Årsregnskabet udviser et underskud på t.kr før skat. Det realiserede resultat er mindre tilfredsstillende, om end det er bedre end forventningerne ved året begyndelse. Årsrapporten er ikke påvirket af væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold ved indregning og måling. Bestyrelsen foreslår, at årets underskud t.kr overføres til næste år. Skatteaktiv på t.kr.451 vedrørende fremført underskud er ikke aktiveret, idet der er usikkerhed om, hvornår aktivet kan udnyttes. Årets forsikringstekniske resultat viser et underskud på t.kr mod et overskud på t.kr.424 i Afløbsresultatet viser en gevinst på t.kr mod en gevinst på t.kr i Direktionen og bestyrelsen arbejder hen imod en balanceret forsikringsteknisk drift ligesom hensættelsesniveauet løbende analyseres og justeres ud fra afløbsresultater m.v. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægten inklusive ændring i præmiehensættelser har udgjort t.kr , en stigning fra forrige år på t.kr I det forløbne regnskabsår er antallet af ikraftværende policer steget med 29 til i alt policer, fordelt med en nettotilgang på 35 taxier og nettoafgang på 6 privatbiler. Udviklingen i policeantallet anses som positivt. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsudgiften inklusive ændring i erstatningshensættelser har i 2014 andraget t.kr mod i 2013 t.kr , heri er der medregnet indirekte omkostninger til skadesbehandling. Stigningen skyldes at afvikling af skader fra tidligere år, er normaliseret efter det betydelige positive afløbsresultat i Der er i årets løb anmeldt skader, et fald i forhold til sidste år på 79 skader. Af de i 2014 anmeldte skader, medførte skader udgifter for selskabet mod i Årets gennemsnitlige skadesudgift udgør ekskl. indirekte administrationsomkostninger kr pr. skade, mod kr for Erstatningsfrekvensen er faldet fra 0,79 til 0,64. Selskabet har haft en bruttoerstatningsprocent på 116 inkl. afvikling fra tidligere år. Den indførte selvrisiko på skader forvoldt af chauffører på under 27 år har stadig en god effekt. Desuden har indførslen af forhøjet selvrisiko på privatbiler, der bliver ført af andre end forsikringstageren eller dennes ægtefælle/samlever stadig en gavnlig virkning. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Under erhvervelses- og administrationsomkostningerne er hensat t.kr.525 til tab på præmier og selvrisiko, som ikke er indbetalt af forsikringstagerne. Det må betragtes som tvivlsomt, om TRAFIK vil få beløbene indbetalt som følge af disse forsikringstageres økonomiske situation. Alle tilgodehavender vil dog blive forsøgt inddrevet via advokat- eller inkassofirma. TRAFIK har implementeret nyt IT-system, for at optimere såvel medlemsbetjening som ITsikkerheden. Dette har i 2014 medført en direkte merudgift på ca. 0,5 mio. kr. samt en betydelig personalemæssig indsats. Investeringsvirksomheden Resultatet af investeringsvirksomheden har været tilfredsstillende i Renter og udbytter udgør t.kr mod i 2013 t.kr Kursreguleringerne udgør t.kr og er en stigning på t.kr i forhold til Selskabet har valgt at have en dæmpet risikoprofil, hvor ca. 60% af investeringerne er foretaget i danske stats- og realkreditobligationer. I året har selskabet løbende ændret investeringsstrategien således, at der kan investeres en højere andel i virksomhedsobligationer og aktier via investeringsforeninger. I betragtning af det lave renteniveau, er årets investeringsresultat tilfredsstillende. Videnressourcer TRAFIK s væsentligste viden er knyttet til selskabets medarbejdere, og heldigvis er TRAFIK karakteriseret af en lav personaleomsætning, hvorfor selskabets viden let bevares og videregives til nye medarbejdere. TRAFIK arbejder løbende med at

6 LEDELSESBERETNING fastholde, udbygge og vedligeholde registreringer af viden i selskabets forretningsgange og ITsystemer. TRAFIK søger at tilbyde arbejdsforhold, der sikrer, at selskabet fortsat kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. TRAFIK er overbevist om, at medarbejdere i udvikling skaber en virksomhed i vækst, og derfor tilbydes alle medarbejdere løbende uddannelse og træning, og det er af afgørende betydning for TRAFIK s fortsatte udvikling, at alle medarbejdere opretholder et højt uddannelsesniveau. TRAFIK s organisation er meget kundeorienteret, idet over 80% af medarbejderne udfører serviceopgaver som er kunderelateret. Aflønningsform Alle ansatte hos TRAFIK er aflønnet med fast gage. Der gives ikke bonus eller andre lønformer, som er afhængig af et resultat. Direktøren aflønnes med en fast månedlig gage kr med tillæg af 25% pension samt fri bil og telefon. Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et fast månedlig honorar kr Formanden modtager dobbelt honorar. Selskabets aktivitet i øvrigt TRAFIK tilbyder gratis vejhjælp til taxier, der har tegnet kaskoforsikring. Det har været en succes, og har sparet vognmændene for udgifterne hertil samt opringninger både dag og nat, når taxien har fået et driftsstop. Ordningen koster årligt TRAFIK ca. 1,7 mio.kr. Aftalen fortsætter uændret i 2015, hvor Viking Danmark A/S er leverandør af ydelsen. Chauffører, der har kørt skadefri i hele 2014, som er registreret hos TRAFIK og har tjent mere end kr hos en vognmand, der er forsikret i TRAFIK, kan igen i april 2015 deltage i lodtrækning om 40 rejsegavekort til en værdi af kr pr. rejse. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse i TRAFIK, på vores hjemmeside samt i folderen, som kan fås hos TRAFIK. TRAFIK har et samarbejde med Psykologcentret Trekanten. Her kan taxiførere, som bliver udsat for overfald eller alvorlige uheld, få akut krisehjælp. Denne hjælp kan efter vor vurdering være til stor gavn. I 2014 havde vi brug for hjælp i 11 tilfælde. TRAFIK har haft en gennemsnitsudgift på kr pr. krisehjælp. Om disse penge hjælper et udsat offer, er de givet godt ud. I det forløbne år har TRAFIK kun modtaget få henvendelser om tilskud til køretekniske kurser. Ud fra antallet af chauffører og vognmænd, der kører rundt i en stresset hverdag, er der stadig for lidt fokus på disse kurser. Af hensyn til chaufførers og passagerers sikkerhed ser selskabet gerne flere deltager i kurserne. TRAFIK yder tilskud med 67%. Individuelt solvensbehov og væsentlige risici TRAFIK s opgave er at tegne autoforsikringer for taxivognmænd, og forvalte de hermed forbundne risici. Selskabets resultat påvirkes for det væsentligste af skadeserstatningerne, men også udviklingen af de finansielle markeder kan påvirke resultatet. Bestyrelsen har fastsat rammerne for selskabets forretningsmæssige risici og markedsrisici, og ledelsen følger løbende op herpå. Til styring af de forsikringsmæssige risici foretages opfølgning, kontrol og vurdering helt ned til den enkelte vognmand, ligesom alle skader vurderes af taksatorer og skadesbehandlere. Opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov tager udgangspunkt i en løbende kortlægning af selskabets væsentlige risici. Risikostyringen er overvejende baseret på en række politikker, som hvert år gennemgås og godkendes af selskabets bestyrelse. TRAFIK s minimums kapitalkrav pr andrager 27,8 mio.kr. jfr. Lov om Finansiel Virksomhed 127. Det individuelle solvensbehov er gjort op ud fra følgende retningslinier: Tidshorisont på 1 år Sikkerhedsniveau på 99,5% Anvendelse af en standardmodel Det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2014 er beregnet til 51 mio.kr. mod 64 mio.kr. i Da dette er større end minimumskapitalkravet, udgør selskabets kapitalkrav 51 mio.kr. I forbindelse med de løbende indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger om selskabets risici og kapitalforhold (trafiklys) har TRAFIK været registreret i bedste kategori (grønt lys). Selskabet har identificeret følgende risikoområder som indgår i beregningen af det individuelle solvensbehov: 6

7 LEDELSESBERETNING Skadeforsikringsrisici Forsikringsrisikoen er risikoen for, at de opkrævede præmier ikke er tilstrækkelige til at dække de efterfølgende skadesudbetalinger. Særligt vurderingen af skadesudbetalingerne til personskaderne er for TRAFIK behæftet med usikkerhed som følge af et meget langt forløb fra anmeldelse af skaden til vurdering af det endelige skadesomfang. TRAFIK anvender forskellige tariffer for at kompensere for forskelle i den påtagne risiko. Herudover anvendes genforsikring for at lægge loft over den maksimale udgift som en enkelt skade vil kunne pådrage TRAFIK. Afhængig af skadesår dækker genforsikringen skader over t.kr Direktionen sørger endvidere for at begrænse usikkerhedsfaktorer via forretningsgange samt løbende vurdering af behovet for hensættelse til ikke udbetalte skader. Markedsrisici Investeringsrisiko er risikoen for, at udsving på de finansielle markeder påvirker driftsresultatet og dermed den økonomiske stilling. Aktivsammensætningen fastlægges på baggrund af bestyrelsens ønske om en dæmpet risikoprofil. Der foretages investeringer i danske stats- og realkreditobligationer samt virksomhedsobligationer og aktier via investeringsforeninger, ejendomme samt strategiske aktier. Værdipapirinvesteringerne er placeret hos porteføljeforvaltere. Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i renteniveauet. Risikoen vurderes og måles ud fra varigheden på obligationerne. TRAFIK s investeringspolitik anfører, at der alene investeres i obligationer med en varighed på op til 5 år. Herved reduceres risikoen til et acceptabelt niveau. Aktie- investeringsforenings- og ejendomsrisiko Aktie- investeringsforenings- og ejendomsrisiko er risikoen for tab som følge af udsving i kurserne eller ejendomspriserne. TRAFIK s investeringspolitik anfører at selskabet alene må besidde strategiske aktier. Maksimalt 45% af selskabets investeringsaktiver må investeres i virksomhedsobligationer samt aktier via investeringsforeninger. TRAFIK har ikke andre direkte ejendomsinvesteringer end ejerskabet af selskabets domicilejendom, som andrager mindre end 2% af selskabets totale aktiver. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tab som følge af udsving i valutakurser. Det er TRAFIK s politik, alene at have valutarisiko via investeringsforeninger. Risikokoncentration Risici vedrørende manglende spredning af investeringer m.v. På investeringsområdet foretages en spredning af risikoen. Kredit- og modpartsrisici Risici i forbindelse med samarbejdspartners manglende evne til at indfri deres forpligtigelser eller tilgodehavender overfor TRAFIK. Kreditrisikoen består primært af investering i investeringsforeninger samt obligationer, tilgodehavender hos anvendte genforsikringsselskaber samt tilgodehavender hos andre forsikringsselskaber i forbindelse med refusion af skader. Det er TRAFIK s politik at anvende forskellige genforsikringsselskaber for at sprede risikoen, ligesom der stilles stramme krav til de anvendte genforsikringsselskabers kredit rating. Operationelle risici Operationelle risici knytter sig til fejl og mangler i interne processer, svindel, nedbrud i infrastruktur, IT-sikkerhed og lignende. Operationelle risici er hovedsageligt af intern karakter, som TRAFIK søger at afdække ved etablering af tilfredsstillende kontrolmiljø. Strategiske risici Risici i forbindelse med ændringer i konkurrencesituationen samt forkerte ledelsesmæssige beslutninger. Risici, der er forbundet med selskabets overordnede strategi, skønnes i al væsentlighed afspejlet i de anvendte budgetforudsætninger. Likviditetsrisici Risici i forbindelse med manglende likviditet til erstatningsudbetalinger og omkostninger. Der foretages en daglig styring af likviditeten og den overvejende del af selskabets aktiver vil inden for få dage kunne realiseres. 7

8 LEDELSESBERETNING Afviklingsrisici Risici i forbindelse med køb og salg. TRAFIK har ikke særlige afviklingsrisici. Værdipapirer afvikles via VP Securities og altid mod betaling. Forventninger til fremtiden TRAFIKs strategi er fortsat at videreudvikle de services og de kerneydelser, som TRAFIK i dag udbyder til glæde for medlemmerne. Der forventes et mindre negativt resultat i Præmien er fortsat under niveau når der sammenlignes med tidligere års præmier. Der arbejdes med forberedelserne til Solvens II, der skal implementeres inden TRAFIK er godt i gang med forberedelserne, og henset til de senere års konsolidering forventes en glidende overgang mod de nye og skærpede krav til selskabets solvens. Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets økonomiske situation 8

9 Ledelsens andre hverv Leif Otto Andersen Direktør Direktør og bestyrelsesmedlem Direktør Direktør Taxivognmand Leif Andersen Taxamotorkompagniet A/S, De Samvirkende Automobil droskeejere Gregersens Auto- og Pladeværksted v/leif Andersen Gårdejer Leif O. Andersen, Bakkegård Henrik Nielsen Direktør Taxivognmand Henrik Nielsen Direktør Cabbiz Holding ApS Direktør Taxismart ApS Bestyrelsesmedlem TM Ejendomme ApS (fratrådt 14. april 2014) Kjeld Hansen Direktør Lars Kistorp Direktør Helge Poulsen Direktør Lars Christiansen Direktør Formand Direktør og bestyrelsesmedlem CEO Direktør og bestyrelsesmedlem Claus Høeg Madsen Partner Taxivognmand Kjeld Hansen Taxivognmand Lars Klint Kistorp Taxivognmand Helge Poulsen Taxivognmand Lars Christiansen 4x48 TaxiNord Cabital Finans A/S Cabital Finans Berlin GmbH Taxipoolen Svedan A/S Advokatfirmaet Bruun & Hjejle 9

10 RESULTATOPGØRELSE Noter i t.kr. Præmieindtægter f.e.r. Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring af genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 0 Præmieindtægter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter f.e.r. Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Erhvervelsesomkostninger 0 0 Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

11 RESULTATOPGØRELSE Noter i t.kr Investeringsafkast 7 Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse 10 med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT ANDEN TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Årets resultat Anden totalindkomst Værdiregulering af domicilejendom Regulering udskudt skat, værdiregulering af domicilejendom TOTALINDKOMST I ALT

12 BALANCE Noter Aktiver i t.kr Materielle aktiver 12 Driftsmidler Domicilejendom MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsaktiver 14 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretning, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

13 BALANCE Noter Passiver i t.kr. Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Reserver Vedtægtsmæssige hensættelser, grundfond Reserver, i alt Overført overskud eller underskud EGENKAPITAL, I ALT Hensættelser til forsikringskontrakter Præmiehensættelser Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- KONTRAKTER I ALT Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Supplerende noter: 1 Femårsoversigt 2 Anvendt regnskabspraksis 19 Lønninger, honorarer, pensioner 20 Risikooplysninger 21 Solvenskrav og basiskapital 22 Revisionshonorar 23 Sikkerhedsstillelser 24 Nærtstående parter 25 Følsomhedsoplysninger 13

14 EGENKAPITALOPGØRELSE Grundfond Saldo Henlæggelse i året 0 0 Saldo Opskrivningshenlæggelser Saldo Henlæggelse i året Saldo Overført resultat Saldo Overført resultat Anden totalindkomst Saldo Egenkapital i alt

15 NOTER TIL REGNSKABET 1, Femårsoversigt Hovedtal i t.kr.: Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i procent: Bruttoerstatningsprocent 115,9 82,8 103,5 134,8 101,8 Bruttoomkostningsprocent 13,1 13,2 13,6 14,9 10,8 Combined ratio 120,3 98,9 117,2 155,0 112,7 Operating ratio 120,2 99,1 116,7 151,0 109,1 Relativt afløbsresultat 5,8 30,1 21,8 8,4 12,2 Egenkapitalforrentning -1,4 4,7 2,1-3,3 2,8 Solvensdækning (Solvens I) 5,8 5,9 5,9 5,7 5,9 Nøgletal Bruttoerstatningsprocent Forholdet mellem bruttoerstatningsudgifter og bruttopræmieindtægter. Bruttoomkostningsprocent Forholdet mellem forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt og bruttopræmieindtægter. Combined ratio Forholdet mellem summen af bruttoerstatningsudgifter, forsikringsmæssige driftsomkostninger, resultat af genforsikring og bruttopræmieindtægter. Relativt afløbsresultat Forholdet mellem afløbsresultatet og erstatningshensættelser primo. Egenkapitalforrentning Forholdet mellem årets resultat og årets gennemsnitlige egenkapital i procent. Solvensdækning (Solvens I) Forholdet mellem basiskapital og solvensmargen. Operating ratio Forholdet mellem summen af bruttoerstatningsudgifter, forsikringsmæssige driftsomkostninger, resultat af genforsikring og summen af bruttopræmieindtægter og forsikringsteknisk rente. 15

16 NOTER TIL REGNSKABET 2, Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forsikringsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forsikringsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Posten Bruttopræmier omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for direkte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., med tillæg af den del af diskonteringen af de forsikringsmæssige hensættelser, som ikke vedrører ændringen af diskonteringssatsen. Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser og med fradrag af genforsikringsandele. I posten Udbetalte erstatninger er der, udover direkte skadesudgifter, indeholdt interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af TRAFIK s overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningernes udbetaling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Renteindtægter og udbytter m.v. Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen samt den del af diskonteringen af erstatningshensættelserne, som vedrører ændring af diskonteringssatsen. 16

17 NOTER TIL REGNSKABET 2, Anvendt regnskabspraksis Renteudgifter Renteudgifter omfatter rente og rentelignende udgifter af medarbejderobligationer, udlån, indlån og gæld. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Administrationsomkostningerne omfatter honorarer og gebyrer til eksterne forvaltere. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften beregnet med en rentesats på 0,18%. Renten er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Rentesatsen udgør den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år. Andre indtægter Andre indtægter vedrører bonus fra gruppelivsordningen. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende anden totalindkomst indregnes i anden totalindkomst. Balancen Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af de samlede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært og med en scrapværdi på kr.0: IT-anlæg 33% Biler og inventar 10%-25% Domicilejendom Domicilejendom måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på vurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger på 2% pr. år af ejendommens værdi samt efterfølgende tab ved værdiforringelse. Eventuelle opskrivninger føres under anden totalindkomst med fradrag af udskudt skat. Eventuelle nedskrivninger modregnes om muligt i eventuelle opskrivninger, nedskrivninger herudover indregnes i resultatopgørelsen. Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og kapitalandele indregnes fra afregningstidspunktet og måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne (sædvanligvis kurs pari). Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på balancedagen mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdireguleringer føres over resultatopgørelsen. Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedrørende genforsikringsselskabernes andele af erstatningshensættelser opgøres med udgangspunkt i indgåede kontrakter og måles til dagsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringskontrakter, selskabet har indgået. Præmiehensættelserne udgør mindst summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samme risici, af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen ligesom præmiehensættelserne dækker underskud for de enkelte forsikringskontrakter indtil disse kan opsiges. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter 1) en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte forsikringsbegivenheder, 17

18 NOTER TIL REGNSKABET 2, Anvendt regnskabspraksis 2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for sag-for-sag vurdering, 3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag-for-sag vurdering, og 4) et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatningernes udbetaling. Da en diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af erstatningshensættelserne, diskonteres betalinger, som forventes at forfalde mere end 1 år fra balancedagen. Diskonteringen gennemføres ud fra en rentekurve på basis af selskabets erfaringer med erstatningernes afviklingsforløb. Den af Finanstilsynet oplyste rentekurve anvendes til beregning af den foretagne diskontering. Skat Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Gæld Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi. 18

19 3, Ændring af præmiehensættelser i t.kr Præmiereserve primo Præmiereserve ultimo 0 0 Præmiereserve forsikringsforpligtelser Ændring af præmiehensættelser , Forsikringsteknisk rente Gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser Rentesats 0,18% 0,28% Rente Ændring vedrørende diskontering Forsikringsteknisk rente , Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Kan i hovedposter specificeres således: Lønninger og personaleomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Tab på debitorer Afskrivninger Erhvervelsesomkostninger 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger Indirekte skadebehandlingsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Der er ikke afholdt provisionsudgifter. 19

20 6, Forsikringsteknisk resultat Motor-ansvar Motor-kasko I alt 2014 Bruttopræmier Ændring af bruttopræmiehensættelser Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Der forsikres alene risici beliggende i Danmark, ligesom selskabet kun forsikrer motorkøretøjer. Antal erstatninger i Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Erstatningsfrekvens 0,21 0,55 0, i t.kr. Bruttopræmier Ændring af bruttopræmiehensættelser Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Der forsikres alene risici beliggende i Danmark, ligesom selskabet kun forsikrer motorkøretøjer. Antal erstatninger i Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader, i kr Erstatningsfrekvens 0,37 0,61 0,79 Afløbsresultat f.e.r i t.kr. Afløbsresultat brutto Genforsikringsandel af afløbsresultatet Afløbsresultat f.e.r., i alt

21 7, Renteindtægter og udbytter m.v i t.kr Renteindtægter, obligationer Udbytte kapitalandele Renteindtægter, indlån Renteindtægter, udlån Renter vedr. erstatninger Renter, selskabsskat Renteindtægter og udbytter, i alt , Kursreguleringer Investeringsforeningsandele Obligationer Ændring af diskonteringssats Kursreguleringer, i alt , Renteudgifter Renteudgifter, andre Renter vedr. erstatninger Renteudgifter, i alt , Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Posten består af honorarer og gebyrer i forbindelse med porteføljeforvaltning. 11, Skat Aktuel skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Regulering udskudt skat, regulering af skattesats 24,5% til 22% Skat, i alt Skatter er afstemt som følger: i % i % Aktuel selskabsskat i Danmark 24,5 25 Skattemæssigt underskud, ikke aktiveret -21,5-9 Ikke skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostninger 0-3 Regulering af udskudt skat, regulering af skattesats 24,5% til 22% -1,5 0 I alt 1,

22 12, Driftsmidler i t.kr. Anskaffelsessum Anskaffelser i året Afgang i året Anskaffelsessum Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger i året Afgang i året Af- og nedskrivninger Balanceværdi , Domicilejendom Anskaffelsessum Anskaffelser i året 0 0 Afgang i året 0 0 Anskaffelsessum Værdireguleringer Værdireguleringer i året Værdireguleringer Afskrivninger Afskrivninger i året Afskrivninger Omvurderet værdi Afkastprocenten ved fastsættelse af ejendommens værdi for Tæbyvej, 7% Den seneste offentlige ejendomsværdi for Tæbyvej pr. 1. oktober 2012, udgør t.kr Ejendommen er af ekstern sagkyndig pr. november 2014 vurderet til t.kr

23 14, Kapitalandele i t.kr. Anskaffelsesværdi Kursværdi Årets nettogevinster på kapitalandele sammensættes således: Realiseret gevinster / tab 0 0 Urealiseret gevinster / tab 0 0 I alt , Investeringsforeningsandele Anskaffelsesværdi Kursværdi Årets nettogevinster på investeringsandele sammensættes således: Realiseret gevinster / tab Urealiseret gevinster / tab I alt , Obligationer Anskaffelsesværdi Kursværdi Årets nettogevinster på obligationer sammensættes således: Realiseret gevinster / tab Urealiseret gevinster / tab I alt , Udskudte skatteaktiver og forpligtelser Udskudt skat Udskudt skat, opskrivning domicilejendom Ændring af udskudt skat Udskudte skatteaktiver og forpligtelser

24 17, Udskudte skatteaktiver og forpligtelser (fortsat) 2014 i t.kr. Udskudte skatteaktiver 2014 i t.kr. Udskudte skatteforpligtelser i t.kr. Udskudt skat netto 2013 i t.kr. Udskudt skat netto Materielle anlægsaktiver Øvrige I alt , Gæld Hele gælden forfalder inden for 5 år. 19, Lønninger, honorarer og pensioner i t.kr. Lønninger Ændring i feriepengeforpligtelserne Pensionsopsparing og ATP Samlet løn og pension til direktøren Bestyrelseshonorarer Andre honorarer 0 54 Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil 0 0 Lønsumsafgift, barselsfond og AER-bidrag I alt TRAFIK s væsentlige risikotager, omfatter direktøren. Selskabet har i gennemsnit haft ansat 15 personer (2013: 15 personer) Alle ansatte har fast gage. Der er ikke incitamentsprogrammer eller uafdækkede pensionsforpligtelser. Aflønning af direktion og bestyrelse (optjent i året) Direktør Claus Olund Bestyrelsesformand Leif Otto Andersen Bestyrelsesmedlem Lars Kistorp Bestyrelsesmedlem Kjeld Hansen Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen Bestyrelsesmedlem Lars Christiansen Bestyrelsesmedlem Helge Poulsen Bestyrelsesmedlem Claus Høeg Madsen I alt

25 20, Risikooplysninger Der henvises til beskrivelsen af skadesforsikringsrisici, markedsrisici samt kredit og modpartsrisici i ledelsesberetningen side 7. 21, Kapitalkrav og basiskapital i t.kr. Kapitalkrav Egenkapital Skatteaktiv Diskontering Basiskapital Solvensdækning 5,8 5,9 22, Revisionshonorar Lovpligtig revision af årsregnskabet, inkl. moms Andre erklæringsopgaver med sikkerhed, inkl. moms Skatterådgivning, inkl. moms Andre ydelser, inkl. moms I alt , Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser I henhold til bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber tjener t.kr af selskabets værdipapirer, bankbeholdning samt genforsikringsandel af hensættelser til forsikringskontrakter som sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser på t.kr Til sikkerhed for medarbejderobligationer har selskabet pantsat indestående samt obligationsbeholdning på i alt t.kr Herudover har selskabet ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser, udover hvad der generelt knytter sig til forsikringsvirksomheden. 24, Nærtstående parter Bestyrelsesmedlemmer er forsikringstagere i selskabet på almindelige markedsmæssige vilkår. Yderligere modtager bestyrelsen og direktionen et vederlag for deres hverv. Der er ikke ydet lån, stillet pant, kaution eller garanti for selskabets direktion eller bestyrelse. 25

26 25, Følsomhedsoplysninger 2014 i t.kr i t.kr. Påvirkning af egenkapitalen ved: Rentestigning på 0,7% point Rentefald på 0,7% point Aktiefald på 12% Ejendomsprisfald på 8% Valutakursrisiko (Var 99) Tab på modparter på 8% Renterisiko erstatningshensættelser, stigning 0,7% Renterisiko erstatningshensættelser, fald 0,7% Renterisiko erstatningshensættelser inkl. landespænd, stigning Renterisiko erstatningshensættelser inkl. landespænd, fald

27 27

28 28

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 11 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt

ÅRSRAPPORT 2013. Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt ÅRSRAPPORT 2013 Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007 Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt

ÅRSRAPPORT 2007 Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt ÅRSRAPPORT 2007 Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt SELSKABS OPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf. 36 73 03 30 Fax 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Advokat. Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt. Revision. Bankforbindelse. Bestyrelse.

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Advokat. Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt. Revision. Bankforbindelse. Bestyrelse. SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 CVR: 10 44 03 19 e-mail: trafik@trafikgs.dk Bestyrelse Leif Otto Andersen (formand)

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere