SCNP. Scandinavian College. of NeuroPsychopharmacology. 50th Annual Meeting of the. Scandinavian College. of NeuroPsychopharmacology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCNP. Scandinavian College. of NeuroPsychopharmacology. 50th Annual Meeting of the. Scandinavian College. of NeuroPsychopharmacology"

Transkript

1 Scandinavian College of NeuroPsychopharmacology SCNP 50th Annual Meeting of the Scandinavian College of NeuroPsychopharmacology Copenhagen April 2009 Joint meeting with the Canadian College of Neuropsychopharmacology

2 Start behandlingen tidligt, for det Nå de langsigtede behandlingsmål ved skizofreni Risperdal Consta (risperidon) Lægemiddelform: Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension. Indikationer: Risperdal Consta er indiceret til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos patienter, som er stabiliseret med orale antipsykotika. Dosering og indgivelsesmåde: For de fleste patienter er den anbefalede begyndelsesdosis 25 mg intramuskulært hver anden uge. Risperdal Consta - dosis på 37,5 mg bør overvejes til patienter, som er behandlet med højere orale doser end 4 mg daglig. Tilstrækkelig antipsykotisk behandlingsdækning med oral risperidon eller det forudgående antipsykotikum bør sikres under en 3-ugers indkøringsperiode efter den første injektion med Risperdal Consta. Forhøjelse af dosis bør ikke foretages hyppigere end hver fjerde uge. Effekten af denne dosisjustering bør ikke forventes tidligere end 3 uger efter den første injektion med den højere dosis. Dosisjustering til ældre er ikke nødvendig. Risperdal Consta er ikke undersøgt til patienter med lever- og nyreinsufficiens. Risperdal Consta anbefales ikke til børn under 18 år. Risperdal Consta bør indgives hver anden uge ved dyb intramuskulær gluteal injektion under anvendelse af den vedlagte sikkerhedskanyle. Injektionerne bør indgives skiftevis i højre og venstre balle. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hos patienter, der ikke tidligere er behandlet med risperidon, anbefales det at fastlægge tolerabiliteten med oral risperidon, inden behandling med Risperdal Consta påbegyndes. Risperdal Consta er ikke indiceret til patienter med demens. Bør ikke anvendes sammen med furosemid og med forsigtighed til patienter med risikofaktorer for at få apopleksi. Ortostatisk hypotension kan opstå, specielt ved påbegyndelse af behandlingen og risperidon skal anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom. Hvis der opstår tegn og symptomer på tardiv dyskinesi eller malignt neuroleptikasyndrom, skal det overvejes at seponere alle antipsykotika. Relevant klinisk monitorering tilrådes af patienter med diabetes og patienter med risikofaktorer for udvikling af diabetes mellitus. Risperdal Consta skal anvendes med forsigtighed til patienter med hyperprolactinæmi og til patienter med mulige prolactin-afhængige tumorer. Risperidon kan øge risikoen for arytmogene effekter (f.eks. QT forlængelse) og bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere krampeanfald eller andre tilstande, som potentielt sænker krampetærsklen. Risperidon kan påvirke reguleringen af legemstemperaturen. Risperdal Consta bør indgives med forsigtighed til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Forsigtighed ved ordination af risperidon samtidig med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, tricykliske antidepressiva, tetracykliske antidepressiva, visse antihistaminer, andre antipsykotika, visse midler mod malaria og lægemidler, der forårsager elektrolytforstyrrelser, bradykardi eller hæmmer den hepatiske metabolisme af risperdon. Øget risiko for sedation hvis anvendt i kombination med andre centralt virkende stoffer. Risperdal Consta kan antagonisere effekten af levodopa og andre dopaminagonister. Carbamazepin reducerer plasmakoncentrationen af risperidons aktive antipsykotiske fraktion. Lignende effekt kan observeres med andre stoffer, f.eks. rifampicin, phenytoin og phenobarbital, som også inducerer leverenzymet CYP 3A4 såvel som P-glykoprotein. CYP 2D6-inhibitorerne fluoxetin og paroxetin øger plasmakoncentrationen af risperidon. Verapamil øger plasmakoncentrationen af risperidon. Graviditet og amning: Bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet. Fordelene ved amning bør vurderes i forhold til de potentielle risici for barnet. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Patienterne bør frarådes at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før den individuelle følsomhed over for lægemidlet er kendt. Bivirkninger: Meget almindelige ( 1/10): Parkinsonisme, akatisi, hovedpine, infektion i de øvre luftveje, depression, søvnløshed, angst. Almindelige ( 1/100 til < 1/10): Unormalt elektrokardiogram, forhøjet blodprolactin, stigning i blodglucose, leverenzymer, transaminaser og gammaglutamyltransferase, vægtøgning, vægttab, AV-blok, takykardi, anæmi, svimmelhed, sedation, somnolens, tremor, dystoni, tardiv dyskinesi, dyskinesi, sløret syn, konjunktivitis, vertigo, dyspnø, hoste, nasal kongestion, faryngolaryngeale smerter, opkastning, diaré, obstipation, kvalme, abdominalsmerter, dyspepsi, tandpine, mundtørhed, abdominalgener, gastritis, urininkontinens, udslæt, eksem, artralgi, rygsmerter, smerter i ekstremiteterne, myalgi, lungebetændelse, influenza, infektion i de nedre luftveje, bronkitis, urinvejsinfektion, øreinfektion, sinusitis, virusinfektion, hypertension, hypotension, fald, pyreksi, perifert ødem, brystsmerter, træthed, smerter, smerter på injektionsstedet, asteni, influenzalignende sygdom, amenoré, erektil dysfunktion, galaktoré, agitation, søvnforstyrrelser. Ikke almindelig ( 1/1.000 til < 1/100): QT-forlængelse ved elektrokardiogram, grenblok, atrieflimren, bradykardi, sinusbradykardi, palpitationer, trombocytopeni, neutropeni, kramper, synkope, postural svimmelhed, hypoæstesi, paræstesi, letargi, hypersomni, ørepine, angioødem, pruritis, akne, alopeci, tør hud, muskelsvaghed, nakkesmerter, smerter i endeballen, muskuloskeletale smerter i brystet, forøget appetit, nedsat appetit, cystitis, gastroenteritis, infektion, lokaliseret infektion, subkutan absces, procedurerelaterede smerter, ortostatisk hypotension, unormalitetsfølelse, brystgener, induration, induration på injektionsstedet, træghed, reaktioner på injektionsstedet, hypersensitivitet, seksuel dysfunktion, gynækomasti, mani, nedsat libido, nervøsitet. Sjælden ( 1/ til < 1/1.000): Søvnapnøsyndrom, intestinal obstruktion, pankreatitis, uhensigtsmæssig ADH-sekretion, hypotermi, gulsot. Meget sjælden (< 1/10.000): diabetisk ketoacidose. Ikke kendt: Retinal arterieokklusion, vandintoksikation, agranulocytose, anafylaktisk reaktion, priapisme. For yderligere information se produktresumeet. Overdosering: Generelt svarer de registrerede symptomer til en forstærkning af de kendte farmakologiske virkninger af risperidon. Disse omfatter døsighed og sedation, takykardi og hypotension samt ekstrapyramidale symptomer. Ved overdosering er der rapporteret QT-forlængelse og krampeanfald. Der er ingen specifik antidot til Risperdal Consta. Derfor bør nødvendig understøttende behandling påbegyndes. Tæt medicinsk observation og monitorering bør fortsætte, indtil patienten kommer sig. PAKNINGER OG PRISER: (AUP pr. april 2009 excl. Receptgebyr): Risperdal Consta Depotinjektionsvæske 25 mg: kr.1.178,65 Risperdal Consta Depotinjektionsvæske 37,5 mg: kr ,80 Risperdal Consta Depotinjektionsvæske 50 mg: kr ,10. UDLEVERING: B TILSKUD: Der gives tilskud. Produktinformationen er forkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé (13. februar 2009). Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra: Janssen-Cilag A/S, Hammerbakken 19, 3460 Birkerød, Tlf , Fax: Yderligere information kan fås hos JANSSEN-CILAG A/S.

3 Board members 2009 President: Professor Ole A. Andreassen Oslo (NO) Past President: Professor Torgny H. Svensson Stockholm (SE) Board members: Assoc. Professor Björn Appelberg Helsinki (FIN) Patrik Ringblom - Janssen-Cilag Managing Director Nordic Region Sollentuna (SE) Assoc. Professor Thordur Sigmundsson Reykjavik (IS) Secretary: Assoc. Professor Gregers Wegener Aarhus (DK) 3

4 MONDAY, APRIL 27, General Assemblies SCNP & CCNP Presidents Welcome Ole A. Andreassen (Oslo) & Harry Robertson (Halifax) SCNP 50 Years Anniversary Symposium Moderator: Ulrik F. Malt (Oslo) & Aleksander A. Mathé (Stockholm) Emergence of modern psychopharmacology Arvid Carlsson (Gothenburg) History of SCNP Carl-Gerhard Gottfries (Stockholm) SCNP contributions: rating scales Per Bech (Copenhagen) Coffee break 4

5 Plenary Session Neuroplasticity in psychiatry the shrink and cell growth (sponsored by Servier) Moderators: Gregers Wegener (Aarhus) & Chawki Benkelfat (Montreal) Introduction: Why is neuroplasticity interesting for psychiatrists? Eero Castren (Helsinki) Angiogenesis - a role in the treatment of depression Joakim Ekstrand (Lund) Neuronal and synaptic plasticity in subregions of rat hippocampus after antidepressant treatment Fenghua Chen (Aarhus) Conditioned and sensitized dopamine transmission: Environment-dependent plasticity in human brain Marco Leyton (Montreal) SCNP Honorary Lecture Moderator: Elias Eriksson What s new in autism? Christopher Gillberg (Gothenburg) 5

6 Janssen-Cilag Educational Symposium Update in ADHD Moderator: Christopher Gillberg (Gothenburg) Developmental trajectories of DSM-IV symptom dimensions of ADHD and their associations with psychopathology and genetic factors Henrik Larsson (Stockholm) Treatment of ADHD in adults Bo Söderpalm (Gothenburg) ADHD in girls Christopher Gillberg (Gothenburg) Welcome reception Copenhagen Town Hall 6

7 ... at the forefront of research and education in the neurosciences

8 TUESDAY, APRIL 28, CCNP Educational Workshop Research methods in schizophrenia, bipolar disorders and women s health Bill Honer (Vancouver) Glenda MacQueen (Calgary) Meir Steiner (Hamilton) The AstraZeneca Canada Young Investigator Award Lecture 2009 Moderator: Harry Robertson (Halifax) Origin of inter-individual differences in stress responsivity in human populations Jens C. Pruessner (Montreal) Astra-Zeneca SCNP Young Scientist Symposium Moderators: Ole A. Andreassen (Oslo) & Gregers Wegener (Aarhus) Coffee break 8

9 PARALLEL SESSIONS I. New targets for the treatment of alcohol abuse/addiction Moderators: Harry Robertson (Halifax) & Bjørn Appelberg (Helsinki) The glycine transporter as a possible target for drugs against alcoholism Bo Söderpalm (Stockholm) Topiramate in treatment of binge drinking Bankole Johnson (Charlottesville) Ghrelin, a new instrument in the brain reward orchestra? Jörgen Engel (Gothenburg) Naltrexone as treatment for amphetaminism Johan Franck (Stockholm) II. Circadian Rhythms and Psychopathology Moderators: Sid Kennedy (Toronto) & Thordur Sigmundsson (Reykjavik) Sleep disturbances and ADHD Reut Gruber (Montreal) Agomelatine treatment of depression Sid Kennedy (Toronto) 9

10 Seasonal Affective Disorder: An update Andres Magnusson (Reykjavik) The role of circadian clock genes in mental disorders Diane Boivin (Montreal) The role of melatonin in autism spectrum disorders Jonas Melke (Paris) Lunch Debate Pro-Contra Does neuroneogenesis occur in the adult human brain? An update. Moderators: Eero Castren (Helsinki) & Torsten Meldgaard Madsen (Copenhagen) Jonas Frisén (Stockholm) Arvid Carlsson (Gothenburg) SCNP Lecture Moderator: Torgny H. Svensson (Stockholm) Antidepressant drugs a Scandinavian history Ingrid Carlberg (Stockholm) Coffee break 10

11 Astra-Zeneca Satellite Symposium Second-generation antipsychotic drugs for both psychotic and affective disorders - neurobiological rationales Moderators: Aurelija Jucaite & Hans Ågren (Gothenburg) Neurobiology - NET inhibition and the effects of antipsychotic drugs Torgny H. Svensson (Stockholm) A translational perspective on quetiapine - beyond an atypical Svante Nyberg (Stockholm) The role of dopamine and norepinephrine in the pathophysiology of mood disorders Hans Ågren (Gothenburg) The concept of atypicality - neuropharmacological underpinnings as revealed by molecular imaging Aurelija Jucaite Poster Session Refreshments th Anniversary Congress Dinner Hotel D Angleterre (in the Palm Court) 11

12 12

13 WEDNESDAY, APRIL 29, SCNP Scientific Frontiers Lecture Moderator: Ole A. Andreassen (Oslo) The dark side of addiction: recent insights from studies on alcoholism Markus Heilig (Bethesda) The Eli-Lilly Canada Heinz Lehmann Award Lecture Moderator: Harry Robertson (Halifax) Interference peptides to probe addiction Anthony Phillips (Vancouver) Coffee Break PARALLEL SESSIONS I. Recent updates in psychiatric genetics (sponsored by H. Lundbeck) Moderator: Vidar M. Steen (Bergen) & Gustavo Turecki (Montreal) Vasopressin and pair bonding: from voles to man Lars Westberg (Gothenburg) 13

14 Recent genetic findings in schizophrenia - implications for future drug discovery? Thomas Werge (Roskilde) Epigenetics of TrkB in Suicide Carl Ernst (Montreal) Genes involved in cognition Vidar M. Steen (Bergen) II. Neuroimaging in mood disorders Moderators: Albert Gjedde (Copenhagen) & Doris Doudet (Vancouver) Opportunities for improving antidepressants: Lessons from PET ligand imaging Jeff Meyer (Toronto) Hippocampus and depression. Data from the Danish PET/depression project with 8 years follow-up Poul Videbech (Aarhus) Can we predict clinical response in depressed patients using structural and functional magnetic resonance imaging? Glenda MacQueen (Calgary) Monoaminergic modulation of emotional impact in the inferomedial prefrontal cortex Albert Gjedde (Copenhagen) 14

15 Animal models and imaging in mood disorders Doris Doudet (Vancouver) Lunch The SCNP Lundbeck Foundation Research Awards Moderator: Ole A. Andreassen (Oslo) The CCNP Medal 2009 Moderator: Harry Robertson (Halifax) THE Wyeth Canada Innovations in Neuropsychopharmacology Award Moderator: Harry Robertson (Halifax) Erasing Fear Memories Sheena Josselyn (Toronto) Plenary Session ECNP scientific symposium: New treatments - Possible breakthroughs in recent clinical research Moderators: Elias Eriksson (Gothenburg) & Sven Ove Ögren (Stockholm) 15

16 Atypical psychotics in bipolar depression: a new major option? Willem A. Nolen (Groningen) The possible role of group II metabotropic glutamate receptors for the treatment of schizophrenia Abraham Weizman (Tel Aviv) Protein kinase C inhibitor tamoxifen new concept in the treatment of mania Aysegl Yildiz (Izmir) Is lithium effective in ALS? Francesco Fornai (Pisa) Conclusion of Meeting Ole A. Andreassen (Oslo) & Harry Robertson (Halifax) 16

17 17

18 Social A pleasant social programme is arranged during the 50th annual meeting of the SCNP offering free attendance for both participants and accompanying persons. Monday, April 27 at sharp Welcome reception at the Copenhagen Town Hall. Tuesday, April An attended poster session with refreshment in the poster exhibition area of the Marriott Hotel. Tuesday, April 29 at Hotel D Angleterre (in the Palm Court) The SCNP will celebrate its 50th Anniversary at a dinner taking place in the Palm Court of the famous Hotel D Angleterre in Copenhagen. At the dinner the Presidents of the SCNP and the CCNP will address the audience, prizes will be distributed and new Honorary Members of the College will be nominated. 18

19 For notes - - -

20 Acknowledgement At the 50th Annual Meeting of the SCNP, the Board wishes to acknowledge the tremendous support to young researchers obtained through the Janssen-Cilag Educational Grant for Young Researchers made available through Jannsen-Cilag Nordic Countries, which has made it possible for more than 25 young researcher to participate with a poster presentation at the meeting and also to support the participation of speakers of highest international standard in the meeting. The Board of the SCNP also wishes to acknowledge that AstraZeneca Nordic Countries has made it possible for the SCNP to invite again young scientists to participate in a competition for an oral presentation in Young Scientists Symposium, where the winner of the competition will receive the AstraZeneca award to Young Scientists of EUR This initiative has developed into a most valuable tradition of the SCNP Annual meetings and has added very much to stimulating young scientists in their performance when participating in scientific meetings. We are also grateful towards Servier for making the Neuroplasticity symposium possible, and H. Lundbeck for making the Update in genetics symposium possible. Without these sponsorships, we would not have reached the high standard of the meeting. Finally, we wish to express our sincere thanks to ECNP for organizing and sponsoring the excellent ECNP scientific symposium. On behalf of the Board of the SCNP Yours sincerely Ole A. Andreassen, President

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien Motion gavner skizofrenes recovery Fem fabelagtige bøger til ferien SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 6. DECEMBER 2013 113. ÅRGANG Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen Sygefravær går

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Det er sgu da et pigejob

Det er sgu da et pigejob Sundhedsplejen er i høj grad et job for mænd Stem på en næstformand Danish Journal of Nursing nr. 8 23. april 2010 110. årgang Det er sgu da et pigejob kort nyt Nye socialsygeplejersker hjælper stofmisbrugere

Læs mere

Sygeplejersken. KOL -patienter. (Action)mænd i sygeplejen. Patientens fortælling er ledetråden. Gennemført hygiejne ruster mod MRSA

Sygeplejersken. KOL -patienter. (Action)mænd i sygeplejen. Patientens fortælling er ledetråden. Gennemført hygiejne ruster mod MRSA Hjerterehabilitering Patientens fortælling er ledetråden På job Gennemført hygiejne ruster mod MRSA Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 13 23. november 2012 112. årgang End of lifesamtale hjælper

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose.

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Formål: Med udgangspunkt i litteraturgennemgang og kliniske erfaringer beskrives integreret psykiatrisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose,

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antimykotisk behandling af oral candidose I denne artikel gennemgås udredning og behandling af oral candidose. Der er fokus på kliniske karakteristika, diagnostik,

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi Muskuloskeletalt Forum 2 7. årgang Maj 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Triggerpunkter i nyt lys 7 Muskuloskeletal ultralydsskanning

Læs mere

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIMs Årsmøde 2006 Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Forskningsinitiativ 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Fysisk aktivitet og læring

Fysisk aktivitet og læring Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Udgivet i november 2011 af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Kunststyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

#26. Din faglighed er alfa og omega bliv ajour med forskningen

#26. Din faglighed er alfa og omega bliv ajour med forskningen Nyhedsbrev Om rygeafvænning NR. 26 DEC 2011 #26 Der er bid i rygning Professor Palle holmstrup Brænd igennem hos rygerne virksomhedsrådgiver Soulaima gourani Værd at vide om rygning og rådgivning sygeplejerske

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere