Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis."

Transkript

1 Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 akkrediteret det ansøgte udbud i København af erhvervsakademiuddannelsen inden for produktion (produktionsteknolog AK) positivt, jf. akkrediteringslovens 14 stk Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Rådet har vurderet udbuddet ud fra de kriterier for kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til uddannelsesakkreditering (nye uddannelser og udbud), 30. september Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2020, jf. akkrediteringslovens 15, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering. I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere information. Akkrediteringsrådet 28. november 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref.-nr. 14/ Med venlig hilsen Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (akkrediteringsloven) 2 Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) Side 1/1

2 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE I PRODUKTIONSTEKNOLOGI (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI, KBH.

3 Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 8 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 3

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Københavns Erhvervsakademis udbud af erhvervsakademiuddannelsen i produktionsteknologi i København til: Begrundelse for indstilling Positiv akkreditering Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive baseret på ny viden ved bl.a. at blive tilknyttet programområdet TEKNIK på institutionen samt ved deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsmiljøer som fx udviklingsprojekt om SIindesign (Sustainable Innovation through Design). Panelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer, og at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Akkrediteringspanelet vurderer også, at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, og at udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre et studieophold i udlandet på 3. semester samt at gennemføre praktikperioden og det afsluttende projekt på 4. semester i udlandet inden for den normerede studietid. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Derudover vurderer panelet, at ansøgeren har sandsynliggjort, at praktikpladser vil blive sikret til alle de studerende gennem KEA Erhverv og KEA Global. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, og at der vil blive gennemført periodiske evalueringer af udbuddet, som samles i en kvalitetsrapport med inddragelse af aftagere. De dele af uddannelsen, som kan gennemføres uden for institutionen, dvs. praktikforløb og studieophold, vurderer akkrediteringspanelet, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Endelig vurderer panelet, at uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer, som bl.a. består af de fornødne it-værktøjer, er relevante for at realisere målene for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Astrid Alnås-Widén, civilingeniør, universitetsadjunkt i kemiteknik samt programansvarlig for bl.a. produktionsteknikerprogrammet, Energiteknikerprogrammet og Högskoleingeniørprogrammet i maskinteknik på Högskolan Dalarna. Astrid Alnås-Widén underviser i kemi, kemiteknik og energi, har været med til at udvikle den svenske produktionsteknikeruddannelse og har arbejdet med kvalitetssikring. Arne B. Svinth, lektor og uddannelseskoordinator på Erhvervsakademiet Lillebælt for uddannelserne til eksportbachelor, produktionsteknolog, vvs- og elinstallatør, miljøøkonom og bygningskonstruktør. Henrik Brunkbjerg Jepsen, klejnsmed, produktionsteknologstuderende på Erhvervsakademi Sydvest. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 4

6 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Guldbergsgade 29 N, København N. Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under teknisk hovedområde. Forventet optag 30 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Studieordning for produktionsteknolog Viden Den uddannede har viden om: virksomheders anvendte tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige teorier og metoder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige begreber og metoder og forståelse af virksomhedernes anvendelse af disse begreber og metoder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb og globalisering og internationale udviklingstendenser. Færdigheder Den uddannede kan: anvende tekniske, innovative, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i virksomheder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, vurdere praksisnære problemstillinger inden for tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige områder og opstille løsningsmuligheder samt anvende teknisk dokumentation og kalkulation til formidling af praksisnære tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Den uddannede kan: håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, deltage i og gennemføre projektledelse af faglige og tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang inden for produktion, produktudvikling samt køb og salg såvel nationalt som internationalt og tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til produktion, produktudvikling og teknisk salg og indkøb i en struktureret sammenhæng. Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 5

7 Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 621 af (Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)) og studieordningen for erhvervsakademiuddannelsen i produktionsteknologi. (Bilag 4.1) Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 6

8 Udbuddets aktivitetstyper Københavns Erhvervsakademi har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 7

9 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet det relevante faglige miljø ved at blive tilknyttet programområdet TEKNIK på institutionen, og at udbuddet vil blive baseret på ny viden ved at sikre, at underviserne er tilknyttet relevante videnprojekter. Udbuddet vil blive tilrettelagt af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer som fx udviklingsprojekt om SIindesign. De studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag gennem undervisernes inddragelse af forsknings- og udviklingsprojekter i undervisningen. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet bliver tilknyttet relevante faglige miljøer af høj kvalitet inden for det relevante fagområde. Institutionen har redegjort for, at Københavns Erhvervsakademi (KEA) i forvejen udbyder den ansøgte uddannelse på dansk, og at KEA udbyder en beslægtet top-up-professionsbacheloruddannelse i produktudvikling og teknisk integration. Sidstnævnte uddannelse udbydes både på dansk og på engelsk. Disse uddannelser er tilknyttet programområdet TEKNIK, hvor der er i alt ni fagligt beslægtede uddannelser. Dermed bliver udbuddet tilknyttet et fagområde, hvor der i forvejen er et etablereret et relevant fagligt miljø. Institutionen har redegjort for, at der vil blive tilknyttet fem undervisere, som i forvejen er tilknyttet programområdet TEKNIK. Underviserne har en uddannelse som bl.a. master i design, civilingeniør i international teknologiledelse, diplomingeniør i integreret design og industriel designer. Desuden har underviserne erfaring fra erhvervet som bl.a. udviklingsingeniør i en privat virksomhed, projektingeniør for en stålentreprenør, der arbejder for kraftværk, og industriel designer i private virksomhede. Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Institutionen har redegjort for, at underviserne får viden fra udviklings- og forskningsprojekter samt viden fra uddannelsens beskæftigelsesområde, som er relevant i forhold til udbuddet. Akkrediteringspanelet vurderer, at denne viden vil bidrage til at sikre det faglige miljø på udbuddet. Fx er en af underviserne involveret i kurser omkring Arduino, som er en open source-platform til fremstilling af prototyper, samt i kurser omkring Fablab, som er et kreativt laboratorium. To andre undervisere er involveret i udviklingsprojekt om SIindesign, som er et internationalt projekt omhandlende udvikling af undervisningsmateriale og værktøj til systematisk integrering af overvejelser over bæredygtighed i designprocessen af møbler og tekstiler. Projektet er etableret af Network of experts in sustainable consumption and production (PREPARE) (høringssvar, ). Desuden har en af underviserne i 2013 færdiggjort en masterafhandling i Design for Center for Designforskning. Afhandlingens resultater gav viden om koblingen mellem produktudvikling og forretning, hvilket er et centralt element i uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 8

10 Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsens elementer og det tilknyttede faglige miljø. Institutionen har for hvert fagelement i uddannelsen beskrevet, hvilke undervisere der vil undervise, og hvilke relevante forsknings- og udviklingsprojekter de deltager i. Eksempelvis vurderer panelet, at der er en sammenhæng mellem indholdet i fagelementet automatisering og den viden, som underviseren kan inddrage fra sin deltagelse i Arduinokurset, som er omtalt ovenfor. Flere af underviserne er desuden medejere af virksomheder, som har fokus på design og produktudvikling. Eksempelvis er en af underviserne medejer af en tegnestue, der har fokus på møbeldesign og industrielt design, og medejer af en virksomhed, som har til formål at skabe en kommercielt orienteret platform omkring design, kommunikation og konceptudvikling. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne har kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at tilrettelæggelsen foretages i fællesskab af de fem undervisere tilknyttet udbuddet. En af disse undervisere har yderligere i kraft af sin funktion som studiekoordinator det overordnede ansvar for at sikre koordineringen. Idet det faglige miljø i høj grad er afhængigt af undervisernes deltagelse i udviklingsprojekter, vurderer panelet, at tilrettelæggerne har kontakt til udbuddets videngrundlag. Institutionen har yderligere redegjort for, at underviserne i kraft af deres ansættelse er forpligtet til at varetage undervisning og relationsarbejde og indgå i forsknings- og udviklingsprojekter. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få kontakt til de faglige miljøer og videngrundlaget. Dette har institutionen redegjort for, skal ske gennem undervisernes inddragelse af viden fra praksis samt forskning i undervisningen. Underviserne vil inddrage de studerende i deres viden om praksis og de igangværende udviklingsprojekter. De studerende vil inddrages i internationale workshops, som fagmiljøet på programområdet TEKNIK etablerer. Derudover inviteres de studerende til at deltage i tværgående aktiviteter, der er initieret af KEA Forskning & Innovation. Eksempler på relevante forløb eller oplæg er et oplæg om ophavsret, entreprenørskabsforløbet AC-CELERATOR eller længere forløb som KEA Week. Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 9

11 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre én eller flere dele af udbuddet i udlandet inden for den normerede studietid. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på i alt 120 ECTS-point. Institutionen har redegjort for, at studieaktiviteten er fordelt på forskellige aktivitetstyper gennem uddannelsen, svarende til et fuldtidsstudium. Der er dels undervisningslektioner og vejledning, dels et praktikforløb og et bachelorprojekt. De studerende vil gennemsnitligt modtage 255 lektioner pr. semester, hvilket svarer til omkring 15 lektioners undervisning og 5 lektioners vejledning ugentligt. Den resterende tid er afsat til projektarbejde, forberedelse og eksamen. Akkrediteringspanelet vurderer, at arbejds- og undervisningsformerne i de enkelte fag understøtter, at det er muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redegjort for, at der bliver anvendt undervisnings- og arbejdsformer som fx forelæsninger, opgaver, praktiske øvelser og projektarbejde. Gennemgående i uddannelsen er, at de studerende skal arbejde projektorienteret, hvilket kommer til udtryk ved, at de studerende udarbejder et projekt pr. semester. I forbindelse med projektorganiseringen tilegner de studerende sig viden om og færdigheder inden for projektstyring og teamarbejde, som indgår i flere af fagelementernes læringsmål. I fagelementet teknisk dokumentation, som er delt mellem 1. og 2. modul, er undervisningen tilrettelagt, så de studerende får viden om tekniske programmer og materialedatabaser gennem arbejdet med cases og gennemførelse af øvelsessektioner. Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 10

12 Institutionen har desuden redegjort for sine didaktiske overvejelser angående de internationale studerende, som forventes vil blive optaget på udbuddet. KEA udbyder i forvejen flere uddannelser på engelsk, hvor man i forbindelse med oprettelsen af dette udbud vil gøre brug af erfaringen fra disse uddannelser. KEA har redegjort for, at undervisningen bliver tilrettelagt ens for en dansk og en international studerende, men at der samtidig skal gøres nogle tiltag med hensyn til de internationale studerende. Der skal bl.a. foretages en bevidst sammensætning af studiegrupperne på tværs af nationaliteter, vejledes i den danske eksamensform, karakterskala og censororden samt udarbejdes en tutorordning for de internationale studerende. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne på udbuddet er pædagogisk kvalificerede. Institutionen har redegjort for, at alle fem undervisere tilknyttet udbuddet har tilkendegivet, at de indgår i lektorkvalificeringsforløbet. Dette betyder, at de alle omfattes af adjunktuddannelsen, som indebærer udvikling af pædagogiske kvalifikationer. Institutionens HR-afdeling tilrettelægger strategi og procedurer for lektorkvalificeringsforløbet, mens underviseren i samarbejde med vejlederen tilrettelæger de konkrete aktiviteter. Bedømmelsen af pædagogiske kvalifikationer i lektorbedømmelsen sker med henblik på, at gøre adjunkten i stand til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som fx at planlægge, organisere, udvikle, realisere og reflektere inden for områderne undervisning, vejledning, formidling, læring og didaktik. KEA har en række kompetenceudviklings- og støtteforanstaltninger såsom pædagogikum I og II, udvidet metodekursus og kursus i interkulturel praksis. Institutionen har redegjort for, at alle fem undervisere har de fornødne sproglige kompetencer til at undervise på engelsk (bilag ). Desuden vil institutionen, for at sikre, at undervisningen foregår på et acceptabelt engelsk niveau, spørge de studerende om undervisernes engelskkundskaber. Spørgsmålet indgår i den årlige undervisningsevaluering. Hvis underviseren får en lav score i denne evaluering, udarbejdes der i samarbejde med KEA Global og uddannelseschefen en handleplan, der skal understøtte, at underviseren får de nødvendige kompetencer. Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid. Institutionen har redegjort for, at det er muligt at gennemføre et studieophold i udlandet på 3. semester samt at gennemføre praktikperioden og det afsluttende projekt på 4. semester i udlandet. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen vil være i stand til at understøtte, at de studerende kan gennemføre en del af uddannelsen i udlandet uden studietidsforlængelse. Institutionen har redegjort for, at der til udbuddet bliver tilknyttet en international koordinator fra KEA Global, som i samarbejde med ledelsen og underviserne på uddannelsen understøtter de studerendes muligheder for at tage praktik eller studieophold i udlandet som en integreret del af uddannelsesforløbet. For at understøtte, at de studerende gennemfører elementer af uddannelsen i udlandet, informerer den internationale koordinator ved studiestart de studerende om mulighederne. Institutionen har redegjort for, at KEA Global arbejder på at indgå nye relevante udvekslingsaftaler, der matcher uddannelserne på programområdet TEKNIK. Der er bl.a. tale om udvekslingsaftaler i forbindelse med programmerne Erasmus+ og Nordplus samt gennem strategiske oversøiske samarbejder i Canada, USA, Brasilien og Sydkorea. Desuden har de studerende selv mulighed for at finde internationale institutioner, hvor de kan få hjælp af det internationale kontor til at sikre forhåndsgodkendelse af merit, visum og økonomiske muligheder. For at sikre, at et udenlandsk studieophold ikke bliver studieforlængende, foretages der en forhåndsgodkendelse af merit, som skal sikre, at kurser og læringsmål fagligt passer ind i den samlede uddannelse og således supplerer den øvrige læring på uddannelsen. Institutionen har desuden redegjort for, hvordan det sikres, at de studerende kan gennemføre praktikforløb i udlandet. De studerende vejledes af deres praktikvejleder, som er en af underviserne på udbuddet, som informerer de studerende om fagligt indhold og arbejdsopgaver i praktikforløbet. KEA Global tilbyder de Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 11

13 studerende sparring i forbindelse med praktiske, sproglige og interkulturelle spørgsmål i forbindelse med at finde en praktikplads. Er udbuddet fagligt sammenhængende i alle sine dele? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerendes læring både på og uden for institutionen vil supplere hinanden, og at uddannelsen dermed er fagligt sammenhængende i alle sine dele. Institutionen har redegjort for, at dette sikres med hensyn til i studieophold ved at udføre en forhåndsgodkendelse af merit, som det er beskrevet tidligere. Med hensyn til praktikforløb i udlandet sikres den faglige sammenhæng gennem vejledning og en fast procedure for sikringen af, at det faglige indhold svarer til indholdet af et praktikophold i Danmark. Dermed sikres det, at et praktikophold, om det er i Danmark eller udlandet, indgår som et fagligt integreret element i den samlede uddannelse Institutionen har redegjort for, at de studerende i forbindelse med både studieophold og praktik i udlandet, kan få vejledning hos KEA Global samt generel vejledning hos KEA Erhverv. Derudover kan de studerende få faglig vejledning hos underviserne. Bliver praktikpladser sikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at der vil være tilstrækkeligt med praktikpladser til de studerende. Institutionen har redegjort for, at KEA har stor erfaring med at skaffe internationale praktikpladser, da 12 ud af 31 fuldtidsuddannelser på institutionen er internationale. Hertil oplyser KEA, at man på tværs af alle nuværende uddannelser formår at skaffe det nødvendige antal praktikpladser. KEA Global arbejder på at skabe kontakt til nye virksomheder for dermed at kunne tilbyde nye internationale praktikpladser. KEA Erhverv og KEA Global har ansvaret for at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser. Dette sikres ved løbende at skabe nye kontakter til potentielle praktikvirksomheder. Dette gøres bl.a. ved at sørge for skriftlig praktikinformation til virksomheder på KEA s hjemmeside samt ved at informere tidligere praktikvirksomheder om muligheden for at få en praktikant fra udbuddet. Derudover orienterer en praktikvejleder fra udbuddet sig om, hvorvidt det er lykkedes alle studerende at finde en praktikplads inden deadline. Institutionen har for at sikre hele processen omkring sikringen af praktikpladser udarbejdet et skema med opgavefordelingen med hensyn til, hvad hhv. den studerende, udbuddet, KEA Erhverv, KEA Global, studieadministrationen og kvalitetsafdelingen skal gøre (bilag 4.16). Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 12

14 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes undervisnings- og studentertrivselsevalueringer. Der vil blive gennemført periodiske evalueringer af udbuddet med inddragelse af aftagere gennem uddannelsesudvalg, praktikværter, praktikpladsundersøgelser, censorkorps samt gæsteundervisere. Hvert tredje år gennemføres dimittendundersøgelser, hvor det vurderes, om dimittenderne oplever et match mellem uddannelsen og arbejdslivet. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddets kvalitet løbende bliver indsamlet og anvendt. Institutionen har redegjort for, at udbudsstedets overordnede kvalitetssikringssystem består af ni kvalitetsstandarder omfattende centrale nøgletal for undervisning, organisering af uddannelser, fastholdelse, gennemførelse, forskning og udviklingsaktiviteter, internationalisering, praktik, praksis i det afsluttende eksamensprojekt og beskæftigelse. Ud over dette indhenter KEA Kvalitet yderligere viden fra løbende evalueringer såsom undervisnings- og studentertrivselsevalueringer samt frafalds- og dimittendanalyser. Kvaliteten af praktikforløb sikres af KEA Erhverv, der foretager midtvejsbesøg og praktikpladsundersøgelser (ansøgningen, s. 16). Institutionen har redegjort for, at undervisningsevalueringer på udbuddet gennemføres af KEA Kvalitet en gang årligt i samarbejde med programområdet TEKNIK. Foruden dette afholder underviserne selv mundtlige evalueringer ved afslutningen af et undervisningsforløb. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har tydeliggjort, hvem der er ansvarlig for at indsamle informationer om uddannelsen, og hvem der skal behandle oplysningerne. For programområdet TEKNIK udarbejdes der en kvalitetsrapport årligt, som indeholder de løbende indsamlede evalueringsresultater. Chefen for TEKNIK og uddannelseschefen er ansvarlige for, på baggrund af kvalitetsrapporten, at identificere kritiske forhold ved uddannelsen, og sammen med TEKNIK s kvalitetsudvalg udfærdiges en SWOT-analyse og en Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 13

15 handleplan. På baggrund af dette gennemføres der et evalueringsmøde med KEA Kvalitet. Handleplanen skal sikre, at der foretages en systematisk opfølgning på identificerede problemer. Denne plan skal godkendes af rektor (ansøgningen, s. 17). Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet i kraft af den årlige kvalitetsrapport sammenfatter evalueringer af udbuddet i en samlet rapport. Panelet vurderer, at der vil blive inddraget aftagere i disse evalueringer. Institutionen har redegjort for, at viden fra aftagere og øvrige relevante interessenter vil blive inddraget i den årlige kvalitetsrapport gennem KEA s bestyrelse, TEKNIK s uddannelsesudvalg, praktikværter, praktikpladsundersøgelser og censorkorps (ansøgningen, s. 17). Praktikpladsevalueringerne bliver igangsat af KEA Erhverv, mens KEA Kvalitet sikrer evalueringsresultaterne. Derudover er uddannelseschefen ansvarlig for at formidle resultaterne og drøfte dem med underviserne og for at redegøre for opfølgningsindsatsen, som skal formidles i kvalitetsrapporten. Endelig skal resultaterne diskuteres i uddannelsesudvalget (bilag 5.8). Institutionen har yderligere redegjort for, at der hvert tredje år gennemføres dimittendundersøgelser, og at resultaterne fra disse indgår i kvalitetsrapporten. I undersøgelserne vurderes det, om dimittenderne oplever et match mellem uddannelsen og arbejdslivet. Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbudsstedet løbende sikrer de nødvendige fysiske faciliteter og ressourcer. Institutionen har redegjort for, at der på udbudsstedet er de fornødne faciliteter og it-værktøjer, så det er muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redegjort for, at det via den årlige studentertrivselsundersøgelse systematisk vurderes, om der er de nødvendige ressourcer og faciliteter. De studerende spørges om udstyr og materialer og det fysiske miljø. KEA Kvalitet foretager udtræk på udbuddet og distribuerer resultaterne til TEKNIK. Er der problemer med faciliteter og materialer, inddrager KEA Kvalitet i samarbejde med chefen for TEKNIK de rette funktionsenheder i det opfølgende arbejde (ansøgningen, s. 18). Bliver praktik kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at praktikforløbet vil blive kvalitetssikret. Institutionen har redegjort for, at kvalitetssikringen af praktikforløbet varetages via vejledning, midtvejsbesøg og en praktikrapport, der vurderes efter 7-trinsskalaen. Efter praktikforløbet foretages en praktikpladsundersøgelse, hvor både praktikvirksomheden og den studerende evaluerer forløbet. KEA Erhverv har i samarbejde med TEKNIK ansvaret for kvalitetssikringen af praktikforløbene (ansøgningen, s. 18). Bliver de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at de dele af uddannelsen, som ikke foregår på institutionen, bliver kvalitetssikret. Som beskrevet tidligere har institutionen redegjort for, at det er muligt at gennemføre et studieophold i Danmark eller udlandet på 3. semester samt at gennemføre praktikperioden og det afsluttende projekt på 4. semester i udlandet. For at sikre kvaliteten af studieophold i udlandet indgår de mulige udenlandske institutioner en udvekslingsaftale med KEA Global. KEA Global gennemgår med faste mellemrum den samlede portefølje af udvekslingsaftaler for at sikre kvaliteten af dem. Institutionen har redegjort for, at ansvaret for kvalitetssikringen af de enkelte fagelementer, som den studerende vælger at følge, sker ved hjælp af KEA s procedure for forhåndsgodkendelse og efterfølgende meritprocedure. Den faglige vurdering af, hvorvidt den studerende kan opnå merit, varetages af den relevante underviser og uddannelseschef. KEA varetager således en overordnet kvalitetssikring via udvekslingsaftalen og en individuel kvalitetssikring via forhåndsgodkendelse og efterfølgende meritprocedure (supplerende dokumentation). Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 14

16 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har indsendt et høringssvar, og der redegøres for ændringer i rapporten efter høringssvaret i det følgende afsnit om sagsbehandling. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Mia Holm Andreasen fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 15

17 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget: Den 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen: Den 1. oktober 2014 Høringssvaret har ikke medført ændringer i kriterievurderingerne. Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde: Den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag -- Kriterium 2 Bilag 2.1 KEA Forskning Innovation strategi.pdf Bilag 2.3 KEAweek katalog.pdf Bilag 2.4 Styring ledelse Undervisning Forskning og Innovation Relationer på KEA.pdf Bilag 2.5 Lektorkvalificering på KEA.pdf Bilag 2.6 Underviseres kursus deltagelse samt faglige netværk.pdf Bilag 2.7 CV CHRN.pdf Bilag 2.8 CV CLY.pdf Bilag 2.9 CV JACN.pdf Bilag 2.10 CV JOES.pdf Bilag 2.11 CV MOST.pdf Bilag 2.12 CV Michael Angelo Johansen.pdf Bilag 2.13 Projektoplæg F14.pdf Bilag 2.14 Praktiktyper.pdf Bilag 2.15 LINAK 14 aug 2012 program.pdf Bilag 2.16 emballage prog 01 eft14.pdf Bilag 2.17 Det sker Join us - februar marts 2014.pdf Bilag 2.18 Det sker Join us - april juni 2014.pdf Bilag 2.21 Rapport fra 1. Brasilienworkshop.pdf Bilag Internacional workshop, Agenda San Paulo, 2014.pdf Bilag -- Kriterium 4 Bilag 4.1 Skema med angivelse af forventede antal lektioner og vejledning.pdf Bilag 4.3 KEA i KEA program.pdf Bilag 4.6 De interkulturelle workshops på KEA.pdf Bilag 4.7 invitationen til KEA s store interkulturelle workshop i efteråret 2014.pdf Bilag 4.8 Kvalitetssikring af dele af uddannelser taget i udlandet.pdf Bilag 4.9 Ansøgning om forhåndsgodkendelse.pdf Bilag 4.10 Vejledning i studieophold med udlandsstipendium.pdf Bilag 4.11 Erasmusaftale med IED Barcelona.pdf Bilag 4.12 Erasmusaftale med IED Milano.pdf Bilag 4.14 Samarbejdsaftale med SENAC.pdf Bilag 4.15 KEAs internationale strategi.pdf Bilag 4.16 Fælles procedure for praktikophold.pdf Bilag 4.5 Ecoweek - New Nordic Living Evalueringsrapport.pdf Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 16

18 Bilag 4.13 Håndbøgerne i praktik i udlandet og Internship Abroad.pdf Bilag 4.17 Fordeling af praktikpladser på danske og internationale uddannelser 2013.pdf Bilag -- Kriterium 5 Bilag 5.1 Strategi for KEA Kvalitet.pdf Bilag 5.2 Koncept for undervisningsevaluering.pdf Bilag 5.3 Koncept for studentertrivselsevaluering.pdf Bilag 5.4 Koncept for evaluering af introduktionsforløb.pdf Bilag 5.5 Koncept for frafaldsanalyse.pdf Bilag 5.6 Koncept for registeranalyse af beskæftigelsessitutationen.pdf Bilag 5.7 Koncept for programevaluering.pdf Bilag 5.8 Praktikpladsundersøgelse.pdf Bilag 5.9 Dimittendundersøgelse 2013.pdf Bilag 5.10 Vejledning for undervisningsevalueringer.pdf Bilag 5.11 Koncept og vejledning til årlig kvalitetsrapport.pdf Bilag 5.12 Skabelon for kvalitetsrapport med selvevaluering.pdf Bilag 5.13 Spørgeramme for studentertrivselsundersøgelse.pdf Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende dokumentation Erhvervsakademiuddannelse i produktionsteknologi Københavns Erhvervsakademi, København Side 17

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Nye uddannelser Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Faser

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akademiuddannelse i energiteknologi Erhvervsakademi Lillebælt i Odense

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17, stk. 1.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17, stk. 1. Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 9. december 2015 truffet afgørelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Suzanne Anthony Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, sua@eadania.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til administrationsøkonom AK

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme.

Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Lotte Thøgersen Sendt pr. e-mail: viauc@viauc.dk, hm@viauc.dk, lot@via.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Midtvest Rektor Henriette Slebsager Lise Wessel Christensen Sendt pr. e-mail: eamv@eamv.dk, hhs@eamv.dk, Lc@eamv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i byggekoordination Akkrediteringsrådet

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere