Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002"

Transkript

1 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002 Punktskrift i den digitale tidsalder År 2000 var 175-året for Louis Brailles opfindelse af det taktile alfabetet med de seks punkter. I snart to århundreder har punktskriften fungeret som det primære læsemedium for blinde, løbende tilpasset fremkomsten af ny teknologi og forandringer i blinde læseres behov. Flere steder oplever man imidlertid i dag, at punktskriften status er truet. Det kan skyldes økonomisk underskud, som i udviklingslande, hvor der mangler midler til punktundervisning samt produktion og distribution af punktbøger. Eller det kan, paradoksalt nok, skyldes økonomisk overskud, som fx i USA, hvor det i dag er muligt at klare en stor del af sin skriftlige kommunikation via lydbånd og computere med syntetisk tale. Med baggrund i denne situation blev der den april afholdt en international konference om punktskrift, "Braille in the Age of Digitisation". Konferencen havde følgende formål: At styrke interessen blandt børn, unge og voksne for at anvende punktskrift for at sikre, at dette unikke tekstmedium fortsat kan fremme adgangen til information, viden og oplevelser. At styrke punktundervisningen i specialskoler og det integrerede skolesystem. At styrke produktionen og formidlingen af punktmaterialer fra punktbiblioteker og -produktionssteder. Konferencen havde 71 deltagere fra 12 lande. De repræsenterede organisationer, forsknings- og læreanstalter, blindebiblioteker samt rådgivnings- og rehabiliteringsområdet. Konferencen var planlagt af Instituttet for Blinde og Svagsynede, Danmarks Blindebibliotek, Dansk Blindesamfund, Refsnæsskolen og Videncenter for Synshandicap. Konferencen foregik hos Instituttet for Blinde og Svagsynede. Arrangementet vekslede mellem foredrag og debat i plenum og foredrag og debat i mindre workshopgrupper. I de fire workshopper var temaerne hhv. studerende & voksne, børn, musik og Internettet. Som afslutning blev der udformet en fælles resolution, der definerer vigtige indsatsområder. Resolution og program kan ses på Her vil man senere også finde manuskripter fra foredragene. I dette nummer: Punktskrift i den digitale tidsalder 1 Low-tech punktskrift 2 Workshop om autisme og synshandicap 2 Aktivitetslejr for voksne udviklingshæmmede 3 Ferie, fritid og handicap 3 Om kulturmødet i rådgivningen 4 Konferencer og kurser 5 Nye artikler i Videncentret 6 Nye bøger i Videncentret 7 Surfbrættet 8 Maj 2002

2 Low-tech punktskrift En af de bedste strategier for punktskriftens anvendelse og overlevelse er, at punktskriften også er synlig for seende, at seende i kort form kan anvende punktskrift til kommunikation med blinde venner og bekendte. Touch-Card er et eksempel på et kommercielt produkt, som på en let måde gør det muligt for en seende at skrive et postkort til en blind. Materialet består af en kuvert til blindeforsendelse, et postkort, en stansepen (pren), en stanseskabelon med punktskriftalfabetet, tegnsætning og ciffertegn, et skriveunderlag samt en instruktion på 8 sprog, herunder også dansk. Svenskeren Mats Westerlund, som er designeren bag Touch- Card, kalder produktet low-tech punktskrift. Her hentydes til, at en seende uden teknologiske hjælpemidler på få minutter kan skrive et postkort med punktskrift. Postkortet rummer 127 tegn. Meddelelsen skrives i felterne fra højre mod venstre. Stanseskabelonen med punkttegnene lægges på, og punkttegnene præges med den lille stansepen af plast. Kortet lægges i kuverten og er klar til forsendelse som blindepost. I Sverige bliver Touch-Card distribueret til alle skoleklasser med en blind elev, bl.a. med støtte fra det svenske blindeforbund (SRF). Desuden kan produktet købes på svenske posthuse. Mats Westerlund siger, at der er en dobbelt effekt, idet punktlæseren bliver ekstra stimuleret til at anvende punktskrift, når det kommer i form af et postkort fra en klassekammerat eller en bekendt. Dernæst bliver punktskriftalfabetet bedre kendt blandt seende, hvilket fremmer forståelsen mellem seende og blinde. Et prøveeksemplar af Touch- Card kan fås ved henvendelse til Videncentret. bnj Workshop om autisme og synshandicap Som et led i den danske del af det nordiske autismeprojekt under forskningsnetværket NOVIR afholdtes den 1. og 2. marts en workshop om dette komplicerede emne. Der var 68 deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Færøerne og Island. Blandt deltagerne var lærere, pædagoger, konsulenter, forældre m.fl. Stor nordisk interesse Workshoppen blev planlagt af IBS, Refsnæsskolen og Solhusene/Solsikken i Københavns Amt i fællesskab. Videncenter for Synshandicap havde sponsoreret et oplæg fra USA. Vi havde oprindeligt forventet ca. 25 deltagere, så denne overvældende tilslutning kom som en positiv overraskelse for os. I løbet af workshoppen blev vi meget bevidste om, at vi med denne fokusering på synshandicappedes følelsesmæssige og sociale problemfelter havde påvist et stort behov for vidensudvikling. Erfaringsopsamling, formidling og netværk Ved workshoppens afslutning blev opmærksomheden rettet mod det nødvendige i at reflektere over egen praksis og samtidig beskrive den, så andre vil kunne få glæde af de erfaringer der allerede foreligger. Som konsekvens heraf vil vi i samarbejde med Videncenter for Synshandicap og Videnscenter for Autisme forsøge at oprette et elektronisk netværk. Endelig blev det foreslået at der om 2 år afholdes en ny workshop. Peter Rodney, Instituttet for Blinde og Svagsynede Litteraturliste Til workshoppen udarbejdede Videncenter for Synshandicap en litteraturliste, som kan bestilles hos Videncentret. NOVIR NOVIR står for Nordic Visual Impairment Research Group. Formålet med samarbejdet er "at samordne, koordinere og igangsætte fællesnordiske forsknings- og udviklingsarbejder indenfor synshandicapområdet". Man kan læse mere om NOVIR og om de aktiviteter, der foregår under NOVIR, på Her findes bl.a. oplysinnger om de institutioner og delprojekter, der indgår i det overordnede indsatsområde "blindhed og autisme". 2 Synshandicap 1/2002

3 Aktivitetslejr for voksne udviklingshæmmede Blindehjemmet Bredegaard afholder Aktivitetslejr for voksne blinde med udviklingshandicap i uge 33 ( august). Lejren, som har været en tilbagevendende begivenhed siden 1997, arrangeres i år i samarbejde med Bofællesskabet Hindhøjen ved Århus. Basen bliver "Den Gamle Station" i Allingåbro, hvor deltagerne skal bo i en gammel togvogn med kupeer. Der venter deltagerne et spændende og aktivt program, bl.a. kan man komme ud at køre på skinnecykler, sejle i kano, ride og vandre i Mols Bjerge. Deltagerne skiftes til at hjælpe med at tilberede måltiderne, som forventes at foregå udendørs. Alle deltagere forventes at medbringe en seende ledsager. Der er plads til 10 deltagere og 10 ledsagere. Interesserede kan henvende sig til ergoterapeut Jane Walther Hansen, Blindehjemmet Bredegaard, tlf , lokal 227. Ferie, fritid og handicap Turistgruppen Vestjylland satte sig for et par år siden det mål at blive den mest tilgængelige destination i Europa. Med projektet "Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle" er der sat gang i en udvikling af denne vision. På en statuskonference i Søndervig 27. februar 2002 blev resultaterne præsenteret. For handicappede og deres familie er det ofte afgørende for valg af feriemål eller fritidsaktivitet, om det er muligt at skaffe sig forhåndsoplysninger om destinationens faciliteter for handicappede. Projektet har søgt at udvikle konkrete tiltag, som gør regionen mere tilgængelig og har samtidig gjort oplysningerne om mulighederne tilgængelige på Internettet. Projektet har haft som formål at bygge bro mellem handicap og turisme og øge turisterhvervets kompetence og viden om handicap. En bærende del af projektet har været en registrering af forskellige turistmåls tilgængelighed. Brugergrupper har besøgt 308 steder i 29 kommuner langs Vestkysten og registreret adgangsforhold til overnatning, naturområder og kulturelle seværdigheder. Det har givet anledning til dialog med private ejere, kommuner og amter. Alt i alt har det skabt en opmærksomhed omkring de behov, handicappede har som turister. Bl.a. er Hjælpemiddelcentralen i Ringkjøbing Amt aktivt medvirkende gennem udlån/udleje af hjælpemidler. DSI i vestkystamterne har bidraget med medlemmer til brugerpanelerne, som har stået for det opsøgende registreringsarbejde. Projektet har haft fokus på de naturskabte og indretningsmæssige barrierer i regionen, både til seværdigheder og overnatningssteder. Adgangen til havet har været central Vesterhavet er områdets største attraktion. Der er skabt flere passager til stranden, som er egnede for gangbesværede, kørestolsbrugere og familier med barnevogne. Turistgruppen Vestjylland arbejder aktuelt på at etablere en fond, som skal støtte kommende fysiske forbedringer af adgangsforhold til regionens natur- og kulturskabte seværdigheder og overnatningssteder. Yderligere oplysninger findes på Her findes informationer om det vestjyske turistområde og om projektet samt detaljerede oplysninger om alle de registrerede lokaliteter, som brugerpanelerne har testet. bnj Synshandicap 1/2002 3

4 Om kulturmødet i rådgivningen SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i skolan) har udgivet denne letlæste bog, som omhandler familier med anden etnisk baggrund end svensk, der har fået et handicappet barn. Fem familier interviewes om deres historie og overvejelser om egne muligheder i relation til barnets handicap. Bogen behandler kulturmødet, som finder sted, når disse familier tilbydes vejledning og rådgivning fra behandlere med svensk oprindelse. I dette møde kan og vil der opstå misforståelser, der gør arbejdet vanskeligt og tungt for begge parter. Kultur udspringer af praksis, der jo som bekendt kan være ret forskellig i forskellige dele af verden, men kultur er ikke noget statisk; kultur forhandles og genforhandles hver evig eneste dag vi tænker i kultur og derfor er det vigtigt, at vi tager os tid til at finde frem til hver enkelt families mening om det spørgsmål, der er på dagsordenen. Gun Källstigen, Trinidad Rivera, Denho Özmen: Att inte vara stöpt i samma form om kulturmöten och funktionshinder, SIH Läromedel, Solna, Sverige, 1997 (102 s.) Bogen kan lånes hos Videncentret eller bestilles hos Specialpedagogiska Institutet (som SIH nu er en del af): SIT, Box 1100, Härnösand, Sverige, fax eller via (søg på ord fra titlen). Pris: 154 Skr. + moms og forsendelse. Vi indføres i nogle almene sociale omgangsformer, og det kan være godt at vide, hvad der regnes for god tone for gæst og værter, så man ikke skal bruge unødvendig energi på det. At være afslappet og autentisk i mødet er et godt udgangspunkt. Når det kommer til rådgivning og vejledning, tror jeg, at vi med tiden bliver nødt til at vægte nogle andre succeskriterier end dem, vi almindeligvis anlægger for, hvordan familien aftager råd og anvisninger fra det pædagogiske og sociale system. For som forfatterne er inde på, skal begge parter arbejde hårdt for at nå frem til en fælles referenceramme, der kan danne udgangspunkt for handling. Og da vi ikke kan tillade, at livet sættes i stå imens, handler vi med varierende grad af samstemthed familie og behandlere imellem. Familien er undervejs i en blandingskultur, der ofte besværes af sprogforbistring, og behandlerne kan være plaget af majoritetens syn på en hel gruppe mennesker med samme etniske baggrund og i den forbindelse skære alle over én kam. Det er min vurdering, at vejledning og rådgivning i familier med anden etnisk baggrund kun har dialogen som frugtbart middel til at opnå den mellemfolkelige forståelse, der er nødvendig i alt hjælpearbejde, hvor folk skal opkvalificeres til selv at tage hånd om deres liv og dagligdag. Kapitel 7 taler klogt om dette emne, og der er også spørgsmål, som vil kunne afklare behandlernes egen holdning til arbejdet. At turde spørge åbent og interesseret til overvejelserne bag ytringerne vil give værdifuld merviden om, hvor familien befinder sig på vejen til vestliggørelse i forhold til vore normer, og hvilke kulturelle aspekter de fortsat ønsker at bevare som en del af deres hverdag. Bogen kan anbefales, fordi den giver indsigt og mulighed for selv at tage stilling og ikke foregiver at have ét rigtigt svar på spørgsmål, hvortil der er mange. Hvis folk skal behandles lige, må forskelligheden anerkendes. Jette Hasselström, synskonsulent for småbørn i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune. 4 Synshandicap 1/2002

5 Konferencer og kurser "Independent Living" et selvstændigt og uafhængigt liv for alle 2nd International Conference on Tactile Diagrams, Maps and Pictures NNDR 6th Annual Research Conference 13th World Congress of Inclusion International Math seen with other eyes (foredrag ved Oliv Klingenberg, Tambartun Kompetansesenter) Touch, Blindness, and Neuroscience Closing the gap. Computer Technology in Special Education and Rehabilitation SPEVI: South Pacific Educators in Vision Impairment IMC 11 11th International Mobility Conference 10. juni 2002, Odense Congress Center Information: Rehabiliteringsforum Danmark, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Tlf juni 2002, University of Hertfordshire, Storbritannien Information: Dr. Sarah Morley eller Dave Gunn, National Centre for Tactile Diagrams, University of Hertfordshire, Hatfield, Herts, AL10 9 AB, Storbritannien Tlf Fax august 2002, Reykjavik, Island Information: Hrefna K. Óskarsdóttir, september 2002, Melbourne, Australien Information: 11. oktober 2002, Synsrådgivningen, Odense Information: Per Mortensen, Synsrådgivningen, Heden 7, 5000 Odense C Tlf oktober 2002, Madrid, Spanien Information: Morton A. Heller, Ph.D., Professor of Psychology, Eastern Illinois University, 1151 Physical Sciences Building, 600 Lincoln Ave., Charleston, Illinois 61920, USA Tlf Fax: oktober 2002, Minneapolis, Minnesota, USA Information: januar 2003, Queensland Australien Information: Leanne Smith, SPEVI President, Head of Special Education Services, Aspley East State School, 31 Helena Street, Aspley. Queensland 4034, Australien Tlf Fax marts - 4. april 2003, Stellenbosch University, Sydafrika Information: Deidre Cloete, 11th IMC Conference, c/o Conferences et al., P.O. Box 452, Stellenbosch 7599, Sydafrika Tlf Fax Se evt. yderligere oplysninger om arrangementerne på På home.swipnet.se/macula-lutea findes en omfattende oversigt over begivenheder inden for specialrådgivningsområdet, som vedligeholdes af Harry Svensson, Resurscenter Syn Stockholm, Sverige. Synshandicap 1/2002 5

6 Nye artikler i Videncentret Et udvalg af nye artikler i Videncentrets samling. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). Hvis man vil læse hele artiklen, kan man enten skaffe tidsskriftet hjem via sit bibliotek eller henvende sig til Videncentret. Neuropsykologisk test Tom Andersen: Testmæssig ligestilling mellem seende og blinde hvordan synshandicappede klienter med neurologiske problemer kan blive stillet lige med seende, B-information nr. 44, 2002, s , Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup (4 s.) Pædagogik, sanser Jane Ellwood: Aromatherapy a sensory experience, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (3 s.) Sue Simonds: Interactive music-making, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (3 s.) Keith Park: Interactive storyteling, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (2 s.) Flo Longhorn: Smelly tastes rule OK!, eye contact nr. 31, 2001, s. 5-7, RNIB, London (3 s.) CVI, cerebral blindhed Kirsten Baggesen: Peter er svær at forstå, Døvblinde-Nyt nr. 1, 2002, s , Videnscenter for Døvblindfødte og Danske Døvblindfødtes Forening, Ålborg (3 s.) Mobility Glyn Collins: A fresh look at spatial understanding, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London, (2 s.) Richard Ludt og Gregory L. Goodrich: Change in visual perception detection distance for low vision travelers as a result of dynamic visual assessment and training, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s. 7-21, AFB Press, New York, 2002 (15 s.) Nicolai, Thomas: In Prag sprechen Busse und Bahnen, Die Gegenwart nr. 2, 2002, s , Deutsche Blindenund Sehbehindertenverband, e.v., Berlin (2 s.) Undervisning i naturfag Maggie Gorman: An active role science in the mainstream secondary school, Visability nr. 34, 2002, s. 8-9, RNIB, London (2 s.) Focus on science, Visability nr. 34, 2002, s. 5-17, RNIB, London (13 s.) Laura Browne: Making science fun, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London (2 s.) Sarah Morley: Touching science tactile graphics, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London (2 s.) Udviklingshæmmede Giulio E. Lancioni, Mark F. O'Reilly og Doretta Oliva: Engagement in cooperative and individual tasks: Assessing the performance and preferences of persons with multiple disabilities, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s , AFB Press, New York (4 s.). Om udviklingshæmmede voksnes præferencer og muligheder for opgaveløsning i grupper henholdsvist individuelt. Læsning Gail T. Gilon og Audrey A. Young: The phonologicalawareness skills of children who are blind, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s , AFB Press, New York (12 s.) Erhvervsintegration Jakob Kristensen: Bestilt arbejde, Social Kritik nr. 78, 2002, s , Selskabet til Fremme af Social Debat, København (18 s.). Stærkt kritisk beskrivelse af processen for oprettelsen af Joblinien for synshandicappede under IBS- Erhverv, Instituttet for Blinde og Svagsynede. Autisme Tor Persen: Prosjektet "tilrettelegging av læremidler til synshemmet elev med autismerelaterte vansker", Synspunkt nr. 2, 2001, s , Tambartun Kompetansesenter, Norge (2 s.) Forkortelser AFB = American Foundation for the Blind (USA) JVIB = Journal of Visual Impairment & Blindness (AFB) RNIB = Royal National Institute for the Blind (UK) 6 Synshandicap 1/2002

7 Nye bøger i Videncentret Et udvalg af nye bøger, rapporter m.m. i Videncentrets bibliotek, opstillet alfabetisk efter titel. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). De fleste tekster vil kunne bestilles på biblioteket, hos boghandleren eller hos udgiveren. Hvis dette ikke er muligt, kan bøgerne lånes hos Videncentret. Tekster på dansk Arbejdsevnemetode. Brugervejledning til IT-uddannelsesløsning Profil, Socialministeriet, København, 2001 (104 s.) Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Socialministeriet, København, 2001 (172 s.) Arbejdsevnemetode. Vejledning til planlægning og gennemførelse af udviklingsforløbet, Socialministeriet, København, 2001 (59 s.) (Se også Lene Sørensen: At mestre sin arbejdssituation internatkursus som redskab til arbejdsfastholdelse. Afrapportering og evaluering, Synscentralen Århus Amt, Århus, (45 s.) Tine Andersen, Mikkel Thøgersen, Leif Laszlo Haaning, Hans Thomsen og Maria-Pia de Palo: En familie med handicap er ikke en handicappet familie. Evaluering af politikken over for børn med handicap, Socialministeriet, København, 2001 (146 s.) Fokus på børn med funktionsnedsættelser. Rapport fra konference om stigningen i antallet af elever med funktionsnedsættelser i Københavns Amt, Københavns Amt, Specialundervisningskontoret, 2001 (112 s.) Der er også udgivet en en kortere sammenfatning af rapporten, som også findes i Videncentrets bibliotek (17 s.) Begge udgivelser kan desuden hentes som pdf-filer på Jørgen Buttenschøn: Sexologi en bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers sexualitet, 2. udgave, EIBA- Press, 2001 (23 s.) Snegle kan flyve! Om bibliotekernes tilbud til børn med handicap, Danmarks Blindebibliotek, København, 2001 (77 s.) Keld Stochholm: Tak, tekst og tanker, Refsnæsskolen, Kalundborg, (85 s.) Kirsten Marie Hansen og Søren Aalykke: Windows uden handicap tilpas Windows til dine behov, Hjælpemiddelinstituttet, Århus, 2001 (98 s.) Kurt Wissendorf Møller: Ældrepædagogik et postindustrielt design, Frederikshavn, 2001 (132 s.) Tekster på andre sprog Blind children paint, International Exhibition of Centre of Children's Paintings, Athen, 2000 (152.). Katalog fra en international udstilling af billeder malet af blinde børn med beskrivelse af den sammenhæng, billederne er lavet i (kursus/skole, materialer, teknikker m.m.). Den moderna resan Nordisk designtävling om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Rapport från startkonferens den 4. april 2001, NSH - Nordiska Samarbetsorganet för handikappfrågor, Vällingby, Sverige, 2001 (39 s.). Tekst på både svensk og engelsk. Findes også på Konkurrencen er nu afsluttet, vinderne omtales i næste nummer af Synshandicap (udkommer juli 2002). Alexander, Sally Hobart: Do you remember the color blue? and other questions kids ask about blindness, Penguin Putnam Books for Young Readers, New York, USA, 2000 (78 s.) Nadine Edberg: Kommunikation mellan en blind mamma och hennes seende barn. Två fallstudier, Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen, Stockholm, 1999 (80 s.) Synshandicap 1/2002 7

8 Postbesørget blad (0900 KHC) Surfbrættet tips om gode netsteder Artikler fra tidsskriftet "Værn om Synet" Øjenforeningen Værn om Synet udgiver hvert kvartal tidsskriftet "Værn om Synet". Bladet udsendes til medlemmer af foreningen, men man kan også læse artiklerne på foreningens netsted. P.t. ligger der artikler fra nr. 1, 2000 til og med nr. 1, De fleste artikler ligger i html-format, mens artikler fra nr. 1 og 2, 2000 ligger i pdf-format, som kræver, at man har programmet Adobe Acrobat installeret. På siden er der link til Adobe, hvor man gratis kan hente programmet. I det seneste nummer kan man bl.a. læse om Mogens Norns oplevelser som øjenlæge i Grønland, om øjensygdomme i ældrebefolkningen og om vitaminer og mineraler til forebyggelse af makuladegeneration. Avancerede inputsystemer til computere Begrebet "avancerede inputsystemer" betegner i denne sammenhæng alternative systemer til at betjene en computer, fx talestyring eller eller specialudviklede tastaturer, joystick eller kontakter. En række af disse systemer beskrives på netstedet Oplysningerne er indsamlet og redigeret af en nordisk projektgruppe, og der er kun medtaget systemer, som der foreligger praktiske erfaringer med i et eller flere af deltagerlandene. Den danske deltager i gruppen er Inger Kirk Jordansen fra Hjælpemiddelinstituttets afdeling i Århus. For alle kategorier af systemer findes der dels en generel beskrivelse af systemet og dets fordele og ulemper, dels en gennemgang af udvalgte konkrete produkter. Under "Inputsystemer på vej" beskrives ideer og udviklingsprojekter til orientering og inspiration. Artikelsamling hos Scottish Sensory Centre Det skotske kommunikationscenter Scottish Sensory Centre, SSC, arbejder med synsnedsættelse, hørenedsættelse og døvblindhed. På deres netsted, finder man en god samling af online artikler om disse emner. Inden for synsområdet er der blandt andet flere artikler om kombinationen af autisme og synshandicap og en række artikler om IT og synshandicap skrevet af Kevin Carey, som er redaktør for British Journal of Visual Impairment, og som var en af hovedtalerne ved konferencen "Braille in the Age of Digitisation" (se omtale på forsiden). Samlingen indeholder også et dansk bidrag, "The challenges of the nineties", et foredrag, som Lilli Nielsen holdt ved en konference om udviklingshæmmede i Man kan desuden læse om SSC's arbejde, hente bibliografier om forskellige emner og bestille SSC's publikationer. Nyhedsbrevet Synshandicap udgives af Videncenter for Synshandicap og udkommer fire gange om året som almindeligt tryk, på punkt, lyd og diskette. Abonnement er gratis. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Videncenter for Synshandicap indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap; centret finansieres af amterne. Redaktion: Dorte Herholdt Silver Ansvh. redaktør: Bendt Nygaard Jensen Tryk: Illemann Tryk ApS ISSN Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Fon: , fax: E-post: Hjemmeside: Synshandicap 1/2002

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001. Emnesøgning og links Presseklip Om synshandicap Kontakt Videncentret.

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001. Emnesøgning og links Presseklip Om synshandicap Kontakt Videncentret. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001 www.visinfo.dk Videncentrets netsted er nu åbnet i en ny, revideret udgave med stærkt udvidede muligheder for søgninger, bestilling

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001 Projektaktiviteter i Videncentret Her gives en kort oversigt over udvalgte projekter og aktiviteter, som Videncentret aktuelt gennemfører

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 1999. Adgang til information

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 1999. Adgang til information Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 1999 Handleplan for kulturområdet Kulturminister Elisabeth Gerner Nielsen fremlagde 13. oktober ministeriets Handlingsplan for handicappedes

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2003

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2003 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2003 Med prop og briller Fire videncentre er gået sammen om at udarbejde materiale om syns- og hørehandicap, der skal anskueliggøre et liv

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland

Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland Nyhedsbrev fra Synscenter Refsnæs 1 Oktober 2012 Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland Region Sjælland har meldt en ny strategi ud, der berører det specialiserede

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Synshandicap, nr. 2, juli 1999

Synshandicap, nr. 2, juli 1999 Synshandicap, nr. 2, juli 1999 Indhold i dette nummer: Videndeling og kompetence Analyse af synsområdet Blændværk Positiv holdning til tilgængelighed i web-design Information om sygehusenes ventelister

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 1999

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 1999 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 1999 Ny folder: Kulturformidling for alle? Tilgængelighed handler bl.a. om kvaliteten af planlægningen af det fysiske miljø, information

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

List of Danish agencies accredited to the Supplementary Tourist Visa Agreement

List of Danish agencies accredited to the Supplementary Tourist Visa Agreement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Tlf.: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish agencies

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

INDHOLD. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november

INDHOLD. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november INDHOLD Visuel revolution Aktiv indlæring. Om konferencen The learning child, afholdt i september Hvad laver Videncentret?

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2005

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2005 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2005 Kameler, appelsiner og solnedgange Om billedsøgning på Internettet. Af informationsmedarbejder Dorte H. Silver Sommetider fortæller

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august

Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august INDHOLD Brugervenlige hjemmesider Designpris til relieffliser Rettelse Ny pjece om udviklingshæmmedes syn Det kan være svært

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Vejledning i VIAS 4.3 Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Bemærk: Denne vejledning er henvendt til leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere