Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002"

Transkript

1 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002 Punktskrift i den digitale tidsalder År 2000 var 175-året for Louis Brailles opfindelse af det taktile alfabetet med de seks punkter. I snart to århundreder har punktskriften fungeret som det primære læsemedium for blinde, løbende tilpasset fremkomsten af ny teknologi og forandringer i blinde læseres behov. Flere steder oplever man imidlertid i dag, at punktskriften status er truet. Det kan skyldes økonomisk underskud, som i udviklingslande, hvor der mangler midler til punktundervisning samt produktion og distribution af punktbøger. Eller det kan, paradoksalt nok, skyldes økonomisk overskud, som fx i USA, hvor det i dag er muligt at klare en stor del af sin skriftlige kommunikation via lydbånd og computere med syntetisk tale. Med baggrund i denne situation blev der den april afholdt en international konference om punktskrift, "Braille in the Age of Digitisation". Konferencen havde følgende formål: At styrke interessen blandt børn, unge og voksne for at anvende punktskrift for at sikre, at dette unikke tekstmedium fortsat kan fremme adgangen til information, viden og oplevelser. At styrke punktundervisningen i specialskoler og det integrerede skolesystem. At styrke produktionen og formidlingen af punktmaterialer fra punktbiblioteker og -produktionssteder. Konferencen havde 71 deltagere fra 12 lande. De repræsenterede organisationer, forsknings- og læreanstalter, blindebiblioteker samt rådgivnings- og rehabiliteringsområdet. Konferencen var planlagt af Instituttet for Blinde og Svagsynede, Danmarks Blindebibliotek, Dansk Blindesamfund, Refsnæsskolen og Videncenter for Synshandicap. Konferencen foregik hos Instituttet for Blinde og Svagsynede. Arrangementet vekslede mellem foredrag og debat i plenum og foredrag og debat i mindre workshopgrupper. I de fire workshopper var temaerne hhv. studerende & voksne, børn, musik og Internettet. Som afslutning blev der udformet en fælles resolution, der definerer vigtige indsatsområder. Resolution og program kan ses på Her vil man senere også finde manuskripter fra foredragene. I dette nummer: Punktskrift i den digitale tidsalder 1 Low-tech punktskrift 2 Workshop om autisme og synshandicap 2 Aktivitetslejr for voksne udviklingshæmmede 3 Ferie, fritid og handicap 3 Om kulturmødet i rådgivningen 4 Konferencer og kurser 5 Nye artikler i Videncentret 6 Nye bøger i Videncentret 7 Surfbrættet 8 Maj 2002

2 Low-tech punktskrift En af de bedste strategier for punktskriftens anvendelse og overlevelse er, at punktskriften også er synlig for seende, at seende i kort form kan anvende punktskrift til kommunikation med blinde venner og bekendte. Touch-Card er et eksempel på et kommercielt produkt, som på en let måde gør det muligt for en seende at skrive et postkort til en blind. Materialet består af en kuvert til blindeforsendelse, et postkort, en stansepen (pren), en stanseskabelon med punktskriftalfabetet, tegnsætning og ciffertegn, et skriveunderlag samt en instruktion på 8 sprog, herunder også dansk. Svenskeren Mats Westerlund, som er designeren bag Touch- Card, kalder produktet low-tech punktskrift. Her hentydes til, at en seende uden teknologiske hjælpemidler på få minutter kan skrive et postkort med punktskrift. Postkortet rummer 127 tegn. Meddelelsen skrives i felterne fra højre mod venstre. Stanseskabelonen med punkttegnene lægges på, og punkttegnene præges med den lille stansepen af plast. Kortet lægges i kuverten og er klar til forsendelse som blindepost. I Sverige bliver Touch-Card distribueret til alle skoleklasser med en blind elev, bl.a. med støtte fra det svenske blindeforbund (SRF). Desuden kan produktet købes på svenske posthuse. Mats Westerlund siger, at der er en dobbelt effekt, idet punktlæseren bliver ekstra stimuleret til at anvende punktskrift, når det kommer i form af et postkort fra en klassekammerat eller en bekendt. Dernæst bliver punktskriftalfabetet bedre kendt blandt seende, hvilket fremmer forståelsen mellem seende og blinde. Et prøveeksemplar af Touch- Card kan fås ved henvendelse til Videncentret. bnj Workshop om autisme og synshandicap Som et led i den danske del af det nordiske autismeprojekt under forskningsnetværket NOVIR afholdtes den 1. og 2. marts en workshop om dette komplicerede emne. Der var 68 deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Færøerne og Island. Blandt deltagerne var lærere, pædagoger, konsulenter, forældre m.fl. Stor nordisk interesse Workshoppen blev planlagt af IBS, Refsnæsskolen og Solhusene/Solsikken i Københavns Amt i fællesskab. Videncenter for Synshandicap havde sponsoreret et oplæg fra USA. Vi havde oprindeligt forventet ca. 25 deltagere, så denne overvældende tilslutning kom som en positiv overraskelse for os. I løbet af workshoppen blev vi meget bevidste om, at vi med denne fokusering på synshandicappedes følelsesmæssige og sociale problemfelter havde påvist et stort behov for vidensudvikling. Erfaringsopsamling, formidling og netværk Ved workshoppens afslutning blev opmærksomheden rettet mod det nødvendige i at reflektere over egen praksis og samtidig beskrive den, så andre vil kunne få glæde af de erfaringer der allerede foreligger. Som konsekvens heraf vil vi i samarbejde med Videncenter for Synshandicap og Videnscenter for Autisme forsøge at oprette et elektronisk netværk. Endelig blev det foreslået at der om 2 år afholdes en ny workshop. Peter Rodney, Instituttet for Blinde og Svagsynede Litteraturliste Til workshoppen udarbejdede Videncenter for Synshandicap en litteraturliste, som kan bestilles hos Videncentret. NOVIR NOVIR står for Nordic Visual Impairment Research Group. Formålet med samarbejdet er "at samordne, koordinere og igangsætte fællesnordiske forsknings- og udviklingsarbejder indenfor synshandicapområdet". Man kan læse mere om NOVIR og om de aktiviteter, der foregår under NOVIR, på Her findes bl.a. oplysinnger om de institutioner og delprojekter, der indgår i det overordnede indsatsområde "blindhed og autisme". 2 Synshandicap 1/2002

3 Aktivitetslejr for voksne udviklingshæmmede Blindehjemmet Bredegaard afholder Aktivitetslejr for voksne blinde med udviklingshandicap i uge 33 ( august). Lejren, som har været en tilbagevendende begivenhed siden 1997, arrangeres i år i samarbejde med Bofællesskabet Hindhøjen ved Århus. Basen bliver "Den Gamle Station" i Allingåbro, hvor deltagerne skal bo i en gammel togvogn med kupeer. Der venter deltagerne et spændende og aktivt program, bl.a. kan man komme ud at køre på skinnecykler, sejle i kano, ride og vandre i Mols Bjerge. Deltagerne skiftes til at hjælpe med at tilberede måltiderne, som forventes at foregå udendørs. Alle deltagere forventes at medbringe en seende ledsager. Der er plads til 10 deltagere og 10 ledsagere. Interesserede kan henvende sig til ergoterapeut Jane Walther Hansen, Blindehjemmet Bredegaard, tlf , lokal 227. Ferie, fritid og handicap Turistgruppen Vestjylland satte sig for et par år siden det mål at blive den mest tilgængelige destination i Europa. Med projektet "Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle" er der sat gang i en udvikling af denne vision. På en statuskonference i Søndervig 27. februar 2002 blev resultaterne præsenteret. For handicappede og deres familie er det ofte afgørende for valg af feriemål eller fritidsaktivitet, om det er muligt at skaffe sig forhåndsoplysninger om destinationens faciliteter for handicappede. Projektet har søgt at udvikle konkrete tiltag, som gør regionen mere tilgængelig og har samtidig gjort oplysningerne om mulighederne tilgængelige på Internettet. Projektet har haft som formål at bygge bro mellem handicap og turisme og øge turisterhvervets kompetence og viden om handicap. En bærende del af projektet har været en registrering af forskellige turistmåls tilgængelighed. Brugergrupper har besøgt 308 steder i 29 kommuner langs Vestkysten og registreret adgangsforhold til overnatning, naturområder og kulturelle seværdigheder. Det har givet anledning til dialog med private ejere, kommuner og amter. Alt i alt har det skabt en opmærksomhed omkring de behov, handicappede har som turister. Bl.a. er Hjælpemiddelcentralen i Ringkjøbing Amt aktivt medvirkende gennem udlån/udleje af hjælpemidler. DSI i vestkystamterne har bidraget med medlemmer til brugerpanelerne, som har stået for det opsøgende registreringsarbejde. Projektet har haft fokus på de naturskabte og indretningsmæssige barrierer i regionen, både til seværdigheder og overnatningssteder. Adgangen til havet har været central Vesterhavet er områdets største attraktion. Der er skabt flere passager til stranden, som er egnede for gangbesværede, kørestolsbrugere og familier med barnevogne. Turistgruppen Vestjylland arbejder aktuelt på at etablere en fond, som skal støtte kommende fysiske forbedringer af adgangsforhold til regionens natur- og kulturskabte seværdigheder og overnatningssteder. Yderligere oplysninger findes på Her findes informationer om det vestjyske turistområde og om projektet samt detaljerede oplysninger om alle de registrerede lokaliteter, som brugerpanelerne har testet. bnj Synshandicap 1/2002 3

4 Om kulturmødet i rådgivningen SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i skolan) har udgivet denne letlæste bog, som omhandler familier med anden etnisk baggrund end svensk, der har fået et handicappet barn. Fem familier interviewes om deres historie og overvejelser om egne muligheder i relation til barnets handicap. Bogen behandler kulturmødet, som finder sted, når disse familier tilbydes vejledning og rådgivning fra behandlere med svensk oprindelse. I dette møde kan og vil der opstå misforståelser, der gør arbejdet vanskeligt og tungt for begge parter. Kultur udspringer af praksis, der jo som bekendt kan være ret forskellig i forskellige dele af verden, men kultur er ikke noget statisk; kultur forhandles og genforhandles hver evig eneste dag vi tænker i kultur og derfor er det vigtigt, at vi tager os tid til at finde frem til hver enkelt families mening om det spørgsmål, der er på dagsordenen. Gun Källstigen, Trinidad Rivera, Denho Özmen: Att inte vara stöpt i samma form om kulturmöten och funktionshinder, SIH Läromedel, Solna, Sverige, 1997 (102 s.) Bogen kan lånes hos Videncentret eller bestilles hos Specialpedagogiska Institutet (som SIH nu er en del af): SIT, Box 1100, Härnösand, Sverige, fax eller via (søg på ord fra titlen). Pris: 154 Skr. + moms og forsendelse. Vi indføres i nogle almene sociale omgangsformer, og det kan være godt at vide, hvad der regnes for god tone for gæst og værter, så man ikke skal bruge unødvendig energi på det. At være afslappet og autentisk i mødet er et godt udgangspunkt. Når det kommer til rådgivning og vejledning, tror jeg, at vi med tiden bliver nødt til at vægte nogle andre succeskriterier end dem, vi almindeligvis anlægger for, hvordan familien aftager råd og anvisninger fra det pædagogiske og sociale system. For som forfatterne er inde på, skal begge parter arbejde hårdt for at nå frem til en fælles referenceramme, der kan danne udgangspunkt for handling. Og da vi ikke kan tillade, at livet sættes i stå imens, handler vi med varierende grad af samstemthed familie og behandlere imellem. Familien er undervejs i en blandingskultur, der ofte besværes af sprogforbistring, og behandlerne kan være plaget af majoritetens syn på en hel gruppe mennesker med samme etniske baggrund og i den forbindelse skære alle over én kam. Det er min vurdering, at vejledning og rådgivning i familier med anden etnisk baggrund kun har dialogen som frugtbart middel til at opnå den mellemfolkelige forståelse, der er nødvendig i alt hjælpearbejde, hvor folk skal opkvalificeres til selv at tage hånd om deres liv og dagligdag. Kapitel 7 taler klogt om dette emne, og der er også spørgsmål, som vil kunne afklare behandlernes egen holdning til arbejdet. At turde spørge åbent og interesseret til overvejelserne bag ytringerne vil give værdifuld merviden om, hvor familien befinder sig på vejen til vestliggørelse i forhold til vore normer, og hvilke kulturelle aspekter de fortsat ønsker at bevare som en del af deres hverdag. Bogen kan anbefales, fordi den giver indsigt og mulighed for selv at tage stilling og ikke foregiver at have ét rigtigt svar på spørgsmål, hvortil der er mange. Hvis folk skal behandles lige, må forskelligheden anerkendes. Jette Hasselström, synskonsulent for småbørn i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune. 4 Synshandicap 1/2002

5 Konferencer og kurser "Independent Living" et selvstændigt og uafhængigt liv for alle 2nd International Conference on Tactile Diagrams, Maps and Pictures NNDR 6th Annual Research Conference 13th World Congress of Inclusion International Math seen with other eyes (foredrag ved Oliv Klingenberg, Tambartun Kompetansesenter) Touch, Blindness, and Neuroscience Closing the gap. Computer Technology in Special Education and Rehabilitation SPEVI: South Pacific Educators in Vision Impairment IMC 11 11th International Mobility Conference 10. juni 2002, Odense Congress Center Information: Rehabiliteringsforum Danmark, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Tlf juni 2002, University of Hertfordshire, Storbritannien Information: Dr. Sarah Morley eller Dave Gunn, National Centre for Tactile Diagrams, University of Hertfordshire, Hatfield, Herts, AL10 9 AB, Storbritannien Tlf Fax august 2002, Reykjavik, Island Information: Hrefna K. Óskarsdóttir, september 2002, Melbourne, Australien Information: 11. oktober 2002, Synsrådgivningen, Odense Information: Per Mortensen, Synsrådgivningen, Heden 7, 5000 Odense C Tlf oktober 2002, Madrid, Spanien Information: Morton A. Heller, Ph.D., Professor of Psychology, Eastern Illinois University, 1151 Physical Sciences Building, 600 Lincoln Ave., Charleston, Illinois 61920, USA Tlf Fax: oktober 2002, Minneapolis, Minnesota, USA Information: januar 2003, Queensland Australien Information: Leanne Smith, SPEVI President, Head of Special Education Services, Aspley East State School, 31 Helena Street, Aspley. Queensland 4034, Australien Tlf Fax marts - 4. april 2003, Stellenbosch University, Sydafrika Information: Deidre Cloete, 11th IMC Conference, c/o Conferences et al., P.O. Box 452, Stellenbosch 7599, Sydafrika Tlf Fax Se evt. yderligere oplysninger om arrangementerne på På home.swipnet.se/macula-lutea findes en omfattende oversigt over begivenheder inden for specialrådgivningsområdet, som vedligeholdes af Harry Svensson, Resurscenter Syn Stockholm, Sverige. Synshandicap 1/2002 5

6 Nye artikler i Videncentret Et udvalg af nye artikler i Videncentrets samling. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). Hvis man vil læse hele artiklen, kan man enten skaffe tidsskriftet hjem via sit bibliotek eller henvende sig til Videncentret. Neuropsykologisk test Tom Andersen: Testmæssig ligestilling mellem seende og blinde hvordan synshandicappede klienter med neurologiske problemer kan blive stillet lige med seende, B-information nr. 44, 2002, s , Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup (4 s.) Pædagogik, sanser Jane Ellwood: Aromatherapy a sensory experience, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (3 s.) Sue Simonds: Interactive music-making, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (3 s.) Keith Park: Interactive storyteling, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (2 s.) Flo Longhorn: Smelly tastes rule OK!, eye contact nr. 31, 2001, s. 5-7, RNIB, London (3 s.) CVI, cerebral blindhed Kirsten Baggesen: Peter er svær at forstå, Døvblinde-Nyt nr. 1, 2002, s , Videnscenter for Døvblindfødte og Danske Døvblindfødtes Forening, Ålborg (3 s.) Mobility Glyn Collins: A fresh look at spatial understanding, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London, (2 s.) Richard Ludt og Gregory L. Goodrich: Change in visual perception detection distance for low vision travelers as a result of dynamic visual assessment and training, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s. 7-21, AFB Press, New York, 2002 (15 s.) Nicolai, Thomas: In Prag sprechen Busse und Bahnen, Die Gegenwart nr. 2, 2002, s , Deutsche Blindenund Sehbehindertenverband, e.v., Berlin (2 s.) Undervisning i naturfag Maggie Gorman: An active role science in the mainstream secondary school, Visability nr. 34, 2002, s. 8-9, RNIB, London (2 s.) Focus on science, Visability nr. 34, 2002, s. 5-17, RNIB, London (13 s.) Laura Browne: Making science fun, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London (2 s.) Sarah Morley: Touching science tactile graphics, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London (2 s.) Udviklingshæmmede Giulio E. Lancioni, Mark F. O'Reilly og Doretta Oliva: Engagement in cooperative and individual tasks: Assessing the performance and preferences of persons with multiple disabilities, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s , AFB Press, New York (4 s.). Om udviklingshæmmede voksnes præferencer og muligheder for opgaveløsning i grupper henholdsvist individuelt. Læsning Gail T. Gilon og Audrey A. Young: The phonologicalawareness skills of children who are blind, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s , AFB Press, New York (12 s.) Erhvervsintegration Jakob Kristensen: Bestilt arbejde, Social Kritik nr. 78, 2002, s , Selskabet til Fremme af Social Debat, København (18 s.). Stærkt kritisk beskrivelse af processen for oprettelsen af Joblinien for synshandicappede under IBS- Erhverv, Instituttet for Blinde og Svagsynede. Autisme Tor Persen: Prosjektet "tilrettelegging av læremidler til synshemmet elev med autismerelaterte vansker", Synspunkt nr. 2, 2001, s , Tambartun Kompetansesenter, Norge (2 s.) Forkortelser AFB = American Foundation for the Blind (USA) JVIB = Journal of Visual Impairment & Blindness (AFB) RNIB = Royal National Institute for the Blind (UK) 6 Synshandicap 1/2002

7 Nye bøger i Videncentret Et udvalg af nye bøger, rapporter m.m. i Videncentrets bibliotek, opstillet alfabetisk efter titel. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). De fleste tekster vil kunne bestilles på biblioteket, hos boghandleren eller hos udgiveren. Hvis dette ikke er muligt, kan bøgerne lånes hos Videncentret. Tekster på dansk Arbejdsevnemetode. Brugervejledning til IT-uddannelsesløsning Profil, Socialministeriet, København, 2001 (104 s.) Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Socialministeriet, København, 2001 (172 s.) Arbejdsevnemetode. Vejledning til planlægning og gennemførelse af udviklingsforløbet, Socialministeriet, København, 2001 (59 s.) (Se også Lene Sørensen: At mestre sin arbejdssituation internatkursus som redskab til arbejdsfastholdelse. Afrapportering og evaluering, Synscentralen Århus Amt, Århus, (45 s.) Tine Andersen, Mikkel Thøgersen, Leif Laszlo Haaning, Hans Thomsen og Maria-Pia de Palo: En familie med handicap er ikke en handicappet familie. Evaluering af politikken over for børn med handicap, Socialministeriet, København, 2001 (146 s.) Fokus på børn med funktionsnedsættelser. Rapport fra konference om stigningen i antallet af elever med funktionsnedsættelser i Københavns Amt, Københavns Amt, Specialundervisningskontoret, 2001 (112 s.) Der er også udgivet en en kortere sammenfatning af rapporten, som også findes i Videncentrets bibliotek (17 s.) Begge udgivelser kan desuden hentes som pdf-filer på Jørgen Buttenschøn: Sexologi en bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers sexualitet, 2. udgave, EIBA- Press, 2001 (23 s.) Snegle kan flyve! Om bibliotekernes tilbud til børn med handicap, Danmarks Blindebibliotek, København, 2001 (77 s.) Keld Stochholm: Tak, tekst og tanker, Refsnæsskolen, Kalundborg, (85 s.) Kirsten Marie Hansen og Søren Aalykke: Windows uden handicap tilpas Windows til dine behov, Hjælpemiddelinstituttet, Århus, 2001 (98 s.) Kurt Wissendorf Møller: Ældrepædagogik et postindustrielt design, Frederikshavn, 2001 (132 s.) Tekster på andre sprog Blind children paint, International Exhibition of Centre of Children's Paintings, Athen, 2000 (152.). Katalog fra en international udstilling af billeder malet af blinde børn med beskrivelse af den sammenhæng, billederne er lavet i (kursus/skole, materialer, teknikker m.m.). Den moderna resan Nordisk designtävling om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Rapport från startkonferens den 4. april 2001, NSH - Nordiska Samarbetsorganet för handikappfrågor, Vällingby, Sverige, 2001 (39 s.). Tekst på både svensk og engelsk. Findes også på Konkurrencen er nu afsluttet, vinderne omtales i næste nummer af Synshandicap (udkommer juli 2002). Alexander, Sally Hobart: Do you remember the color blue? and other questions kids ask about blindness, Penguin Putnam Books for Young Readers, New York, USA, 2000 (78 s.) Nadine Edberg: Kommunikation mellan en blind mamma och hennes seende barn. Två fallstudier, Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen, Stockholm, 1999 (80 s.) Synshandicap 1/2002 7

8 Postbesørget blad (0900 KHC) Surfbrættet tips om gode netsteder Artikler fra tidsskriftet "Værn om Synet" Øjenforeningen Værn om Synet udgiver hvert kvartal tidsskriftet "Værn om Synet". Bladet udsendes til medlemmer af foreningen, men man kan også læse artiklerne på foreningens netsted. P.t. ligger der artikler fra nr. 1, 2000 til og med nr. 1, De fleste artikler ligger i html-format, mens artikler fra nr. 1 og 2, 2000 ligger i pdf-format, som kræver, at man har programmet Adobe Acrobat installeret. På siden er der link til Adobe, hvor man gratis kan hente programmet. I det seneste nummer kan man bl.a. læse om Mogens Norns oplevelser som øjenlæge i Grønland, om øjensygdomme i ældrebefolkningen og om vitaminer og mineraler til forebyggelse af makuladegeneration. Avancerede inputsystemer til computere Begrebet "avancerede inputsystemer" betegner i denne sammenhæng alternative systemer til at betjene en computer, fx talestyring eller eller specialudviklede tastaturer, joystick eller kontakter. En række af disse systemer beskrives på netstedet Oplysningerne er indsamlet og redigeret af en nordisk projektgruppe, og der er kun medtaget systemer, som der foreligger praktiske erfaringer med i et eller flere af deltagerlandene. Den danske deltager i gruppen er Inger Kirk Jordansen fra Hjælpemiddelinstituttets afdeling i Århus. For alle kategorier af systemer findes der dels en generel beskrivelse af systemet og dets fordele og ulemper, dels en gennemgang af udvalgte konkrete produkter. Under "Inputsystemer på vej" beskrives ideer og udviklingsprojekter til orientering og inspiration. Artikelsamling hos Scottish Sensory Centre Det skotske kommunikationscenter Scottish Sensory Centre, SSC, arbejder med synsnedsættelse, hørenedsættelse og døvblindhed. På deres netsted, finder man en god samling af online artikler om disse emner. Inden for synsområdet er der blandt andet flere artikler om kombinationen af autisme og synshandicap og en række artikler om IT og synshandicap skrevet af Kevin Carey, som er redaktør for British Journal of Visual Impairment, og som var en af hovedtalerne ved konferencen "Braille in the Age of Digitisation" (se omtale på forsiden). Samlingen indeholder også et dansk bidrag, "The challenges of the nineties", et foredrag, som Lilli Nielsen holdt ved en konference om udviklingshæmmede i Man kan desuden læse om SSC's arbejde, hente bibliografier om forskellige emner og bestille SSC's publikationer. Nyhedsbrevet Synshandicap udgives af Videncenter for Synshandicap og udkommer fire gange om året som almindeligt tryk, på punkt, lyd og diskette. Abonnement er gratis. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Videncenter for Synshandicap indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap; centret finansieres af amterne. Redaktion: Dorte Herholdt Silver Ansvh. redaktør: Bendt Nygaard Jensen Tryk: Illemann Tryk ApS ISSN Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Fon: , fax: E-post: Hjemmeside: Synshandicap 1/2002

Synshandicap, nr. 2, juli 1999

Synshandicap, nr. 2, juli 1999 Synshandicap, nr. 2, juli 1999 Indhold i dette nummer: Videndeling og kompetence Analyse af synsområdet Blændværk Positiv holdning til tilgængelighed i web-design Information om sygehusenes ventelister

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014 De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark Nyhedsbrev November 2014 Side 1 November 2014 Nyhedsbrevet henvender sig til forældre, hvis børn er tilmeldt Synsregistret, samt unge Indledning Dette blad

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Over muren. Inkluderende undervisning eksempler på en praksis. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater

Over muren. Inkluderende undervisning eksempler på en praksis. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater Over muren Inkluderende undervisning eksempler på en praksis Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater Else Malini Hans Nørgaard Susan Tetler 1 Kolofon: Forfattere:

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K.

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere