Tisvildelund den 15. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tisvildelund den 15. januar 2009"

Transkript

1 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både kommune, advokat og leverandører. Alle i bestyrelsen inklusiv begge suppleanter har ydet en stor indsats for at vi har kunnet gennemføre dette. Af større sager, som vi har beskæftiget os med er Sagen om vejene mod TK ferieboliger Skiltning på området Fællesantennen med skift af leverandør Faskinen på Lundebakken 22 Pasning af de grønne områder Inden for den sidste måneds tid er vi blevet gjort opmærksomme på, at der er flere huse som er utætte og at dette skyldes en konstruktionsfejl. Vi har hele tiden gjort medlemmerne opmærksomme på, at fejl og mangler i de enkelte huse eller fejl og mangler i installationer på de enkelte grunde er den enkelte ejeres problem. Udfordringen er dog den, at hvis en ejer ønsker at starte en retssag mod TK Ferieboliger og i den forbindelse ønsker at forsikringen skal dække, skal grundejerforeningen køre sagen. Dette emne vil blive uddybet senere i nyhedsbrevet. Veje I løbet af sommeren 2008 mødtes vi med Gribskov kommune for at aftale, hvordan vi kan skilte i vort område, uden at kommunen efterfølgende kræver at vi fjerner disse igen. Grunden til vor henvendelse til kommunen er, at selv om vore veje er private veje, er det kommunen der er vejmyndighed og som sådan stiller alle krav til skiltning og markering af veje. Vort møde forløb godt, selv om kommunen ikke var helt tilfredse med de store sten, som vi har placeret ved indgangen til stisystemet. Vi blev dog enige om, at stenene kunne blive, hvis vi opsatte "Pullerter" med refleksbånd for at markere indgangen til stisystemet. Vi har efterfølgende opsat skiltene "Pigen med bolden" ved indgangen og de krævede "Pullerter" og kommunen har opsat skiltet "Ubetinget vigepligt" ved udkørslen samt malet trekanter på vejen. Vejene er visse steder nu så slidte, at de trænger til vedligeholdelse, men vi kan ikke gøre noget, før sagen mod TK Ferieboliger er afsluttet. Syn- og skøn På generalforsamlingerne i 2007 og 2008 blev bestyrelsen bemyndiget til at fortsætte sagen mod TK Ferieboliger så længe vor advokat mente, at vi har en chance for et positivt resultat. I januar 2008 gennemførtes en Syn- og skønssag hvor skønsmanden gav grundejerforeningen ret i alle de spørgsmål der var stillet. Rapporten fra Syn- og skønssagen er tilgængelig på vor hjemmeside og blev desuden præsenteret på generalforsamlingen i 2008.

2 Det har dog vist sig, at det ikke er nok at få ret i en Syn- og skønssag, for modparten kan altid stille yderligere uddybende spørgsmål, som så trækker en eventuel retssag i langdrag. Denne mulighed har TK Ferieboliger brugt hele sommeren og efteråret. Vi har fra bestyrelsen spurgt vor advokat, hvordan vi så står, og i sommers var svaret, at advokaten anså vor mulighed for at vinde en retssag mod TK Ferieboliger som meget små, hvorfor de rådede os til at søge forlig. Dette har vi diskuteret i bestyrelsen og vi var indstillet på at følge advokatens råd, men i skønsrapporten er der blevet stillet tvivl om vore veje har den kvalitet og bæreevne, som de skal have ifølge gældende standard for vejdesign. Da vi under alle omstændigheder skal til at renovere vejene inden for en meget kort tidshorisont besluttede vi, at vi var nød til at undersøge denne påstand. Da svaret på spørgsmålet om vejenes bæreevne eventuelt kan bruges i vor sag mod TK Ferieboliger, besluttede vi at lade skønsmanden gennemføre denne undersøgelse via vor advokat. Denne undersøgelse blev gennemført i november 2008, og den gav os det svar som vi frygtede. Vore veje er ikke konstrueret på den måde, vi har fået at vide fra TK Ferieboliger. Skønsmanden vurderer, at prisen for at bringe vore veje op på den standard, de burde have været fra begyndelsen vil være omkring kr. plus moms og plus slidlag, som skønsmanden beskriver, at vore veje skal have for at leve op til den beskrevne standard. Alt i alt vil prisen for en renovering ligge på omkring 2. mio. kr. plus moms. Efter denne sidste skønsrapport mener vor advokat, at vi nu har gode chancer for at vinde en sag mod TK Ferieboliger, specielt efter at det er kommet frem, at en af entreprenørerne har indrømmet, at de ikke har udført arbejdet som det har været beskrevet. Det ser alt sammen lyst ud, men TK Ferieboliger har endnu engang udsat sagen ved at fremsætte yderligere spørgsmål, som vi dog først vil se i januar måned Alt dette har betydet, at vi har haft en betydelig udgift til dækning af advokatomkostninger i 2008, selv om vi har trukket på vor forsikring i så stor udstrækning, som vi har haft mulighed for. Forsikringen dækker kun udgifter op til omkring kr. Alle skønsrapporter er tilgængelige på den del af vor hjemmeside, som er tilgængelige for medlemmerne. Vi i bestyrelsen håber, at vi kan afslutte denne sag i løbet af 2009 så vi igen kan begynde at se fremad. Faskine på Lundebakken 22 På generalforsamlingen 2008 berettede Peter Saxov, Lundebakken 22, om de problemer der havde været med den faskine, som TK Ferieboliger har placeret på grunden. Da faskinen skal afvande vejen og ikke Lundebakken 22, har Peter henvendt sig til for at få os ind i sagen. Det har resulteret i, at grundejerforeningen har foreslået at etablere en faskine et andet sted. Det er dog ikke ligegyldigt hvor og hvordan en sådan faskine etableres, og vi ønsker ikke en gentagelse af tidligere problemer. Medlemsinformation januar 2009_2 Side 2 af 7

3 Lars Winter fra TK Ferieboliger er ansvarlig for gennemførelsen, men interessen for at få gennemført projektet, har ikke været stor. På trods af flere henvendelser (mindst 2 hver måned siden juni) både telefoniske og skriftlige via s, er der ikke sket fremskridt i sagen. Vi håber meget på en snarlig afslutning af denne sag. Ved en henvendelse til TK Ferieboliger i 2009, har vi konstateret, at TK nu har sat denne sag på hold, indtil vi har fået en afgørelse i vejsagen. Foreningens økonomi Foreningens økonomi er tydeligt præget af foreningens sag mod TK Ferieboliger om vore vejes beskaffenhed. Bestyrelsen har derfor valgt at nedprioritere alle tiltag, som ikke er absolut nødvendige. Det betyder blandt andet, at vi har udskudt indkøb og opsætning af skilte i affaldsrummet, renovering af rabatten ved indkørslen og reparation af skæve lamper i vejbelysningen. Desværre har det været nødvendigt igen i 2008 at bruge vor advokat til opkrævning af fællesudgifter. Det belaster foreningens økonomi unødigt, at ejerne ikke betaler til tiden og det belaster den ejer, som ikke betaler, da vedkommende oven i sin gæld til foreningen også skal dække udgiften til advokaten. På generalforsamlingen i 2009, skal vi diskutere hvilke TV kanaler foreningen skal tilbyde medlemmerne. Grunden til at vi bringer dette punkt op igen er, at TV3 og TV3+ har annonceret en stor prisforhøjelse Medlemsinformation januar 2009_2 Side 3 af 7

4 Budget 2009 Budget Tisvildelund Budget pr. 31. december 2008 Regnskab 2008 Budget Budget Indbetalt af ejerne , Renteindtægter 5.742, I alt ,24 Fælles udgifter Møder og generalforsamling , Administration , Advokat 6.400, Kontor og porto 3.739, Forsikring , Internet 3.930, anlæg legeplads vedligehold legeplads Vedligehold affaldsområde Afskrivning affaldshus , Diverse Renovation , Fællesantenne , Vedligeholdelse antenne ,41 Småanskaffelser 0, Udv. Sportsaktiviteter Græsslåning og vedligeholdelse af grønne områder , El - udendørs belysning , I alt kr ,61 kr kr Overskud / Underskud ,37 kr 0 kr 0 Kvartalsindbetaling 1.767, ,98 Dette regnskab viser ikke, at grundejerforeningen har et udlæg på knap kr. til dækning af advokatomkostninger i vejsagen. Grunden til dette er, at vor forsikring dækker disse omkostninger. Forsikring I forbindelse med at der er trængt vand ind fra taget på Lundeskrænten 14, har vi konstateret, at vor fælles forsikring har en binding vi ikke har været helt opmærksom på. Ønsker et medlem at benytte retshjælpsforsikringen kan dette ikke umiddelbart lade sig gøre, da denne del af forsikringen kun kan benyttes af fællesskabet og dermed grundejerforeningen. Dette er Medlemsinformation januar 2009_2 Side 4 af 7

5 selvfølgeligt uhensigtsmæssigt da forsikringen da kun dækker skader som er fælles for flere huse, eller hvor den samlede skade overstiger kr. Vi har diskuteret dette med vort forsikringsselskab Nykredit, og svaret fra dem har været, at det er en af hovedårsagerne til, at vi har den billige forsikring. Det eneste alternativ er, at vi helt dropper den fælles forsikring og lader det være op til den enkelte ejer at bestemme, hvordan sommerhuset skal være dækket. Den fælles forsikring skal fornys ved årsskiftet, så vi kan ikke umiddelbart nå at ændre på den, men emnet vil blive taget op på den ordinære generalforsamling så vi kan diskutere om vi skal fortsætte med den billige forsikring og acceptere ulemperne, eller om vi skal lade forsikringsspørgsmålet være op til den enkelte ejer. Bygningsfejl Efter at vi i bestyrelsen har talt med Per Nielsen, Lundeskrænten 14, er det kommet frem, at der måske er flere, som oplever problemer med indtrængende vand. Da TK Ferieboliger ikke vil acceptere at skaden på Per's hus er en bygningsskade, vil de heller ikke udbedre skaden. Dette viser at vi alle vil få ualmindeligt svært ved at få accepteret skader på husene som værende skader, som TK Ferieboliger vil udbedre. Der udover har vi jo kørt sagen om vore veje mod TK Ferieboliger, og den har vist noget om, hvad der skal til, for at overbevise TK Ferieboliger om at en udgift er deres. Bestyrelsens konklusion er derfor, at de samlede skader skal være meget store før at det kan betale sig at rejse en sag mod TK ferieboliger, og hvis det endeligt sker, skal vi være forberedt på at sagen vil løbe over flere år. Bestyrelsens vurdering er, at der skal være en god chance for et positivt udfald af en retssag mod en leverandør og de samlede skader skal overstige kr. før det kan betale sig at påbegynde en langvarig sag. Fællesareal Der har ikke været de helt store udfordringer på de grønne områder det seneste år. Det at vi har sprøjtet med Round Up flere gange i løbet af året, har holdt ukrudtet nede. Vi har indgået en kontrakt for 2009 om vedligeholdelse af området med Tisvilde Anlægsgartner som også indebærer sprøjtning mod ukrudt. På grund af foreningens forholdsvis store udgifter til advokat i vejsagen, har vi besluttet ikke at gennemføre flere investeringer i det grønne område, før denne sag er afsluttet. Affaldsskur Bestyrelsen har foranlediget, at der er blevet sat skilte op i affaldsskuret, som henviser til kommunens genbrugsplads. Dette har ifølge vor gartner hjulpet en smule, men der er stadig for meget storskrald i affaldsskuret. Bestyrelsen opfordre derfor ejerne til at følge de udskrevne regler om at der kun må henlægges husholdningsaffald i affaldsskuret. Medlemsinformation januar 2009_2 Side 5 af 7

6 Legepladser Legepladserne er nu ved at være så gamle, at vi skal til at vedligeholde dem. Vi har besluttet at udskyde en vedligeholdelse til vi har et overblik over vor økonomi, men vi håber at kunne påbegynde en vedligeholdelse i Antenne VIASAT har annonceret prisforhøjelse på TV3 og TV3+. Prisen vil udvikle sig som beskrevet i nedenstående tabel. Den beskrevne pris er prisen pr. husstand pr. måned. Det betyder at for at se den samlede pris som foreningen skal betale, skal prisen for TV3 og TV3+ lægges sammen og ganges med 792 for at få det samlede årlige beløb. Tidspunkt TV3 TV3+ Dags dato 19,42 14,01 1. september ,90 20,95 1. september ,10 20,95 1. september ,30 21,99 Det beløb som foreningen skal have med i budgettet for 2012 for disse kanaler er kr. mod kr. i dag. Det svarer til en prisforhøjelse på knap 42 % over 3 år. Ud over disse kanaler betaler foreningen kun for Disney Chanel og BBC World. Ud over de TV kanaler som vi betaler for, skal selve antenneanlægget også vedligeholdes hvilket kan ses ud af budget og regnskab. Spørgsmålet er, hvilke kanaler medlemmerne ønsker at foreningen skal tilbyde eller om foreningen hellere skal forsøge at etablere bredbånd, så de enkelte ejere selv kan vælge det udbud af TV kanaler som passer til dem. I øvrigt opfordres alle medlemmer til snarest at sende evt. observationer omkring dårlige eller manglende TV-signaler til bestyrelsen. På denne måde vil det være muligt at koordinere en fælles indsats til problemer der måtte være i TV-antenneanlægget og tilhørende kabelføring. Mobilantenne Foreningen har endnu engang modtaget en henvendelse fra TDC om etablering af en mobilantenne på vort område. Begrundelsen er at der mangler dækning i vort område, og at en placering hos os, er den eneste mulighed for at afhjælpe dette. Vi har diskuteret denne henvendelse og vi har derfor stillet krav til TDC om at antennen skal kunne indbygges i vor flagstang og at vi ønsker en lejepris, som kan mærkes på vore fællesudgifter, for at vi overhovedet vil præsentere forslaget for generalforsamlingen. Lejeprisen for mobilantennen svarer i 2009 til et tilskud til fællesudgiften på kr. pr. ejendom, og prisen er indeksreguleret. Medlemsinformation januar 2009_2 Side 6 af 7

7 Begrundelsen for at bestyrelsen fremlægger dette forslag er, at vi ønsker at fremtidssikre vort område, herunder også mobildækningen og de fleste af os benytter vel en mobiltelefon i en eller anden udstrækning. TDC har opfyldt alle vore krav, hvorfor bestyrelsen fremlægger forslag til beslutning på generalforsamlingen om at tillade TDC at udskifte vor flagstang med en ny, som indeholder en moderne mobilantenne, der ikke umiddelbart kan ses. Der har været en del diskussion om strålingsfaren omkring en sådan antenne også i bestyrelsen, så sammen med forslaget fremlægges den dokumentation som vi har fundet frem og som TDC har leveret. Derudover fremlægges det projektforslag som TDC har udarbejdet. Projektforslaget vil kunne ses på vor hjemmeside fra nu af. Generalforsamling 2009 Bestyrelsen opfordrer alle som kan, til at deltage i den årlige generalforsamling. Vi har fastsat dagen til tirsdag den 24. marts kl Stedet er feriecentret Sankt Helene: Medlemsinformation januar 2009_2 Side 7 af 7

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Indledning med tak til Neel Mather Vores mangeårige kasserer, Neel Mather, gav forud for sidste valg udtryk for et ønske om at stoppe.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere