HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE"

Transkript

1 HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær generalforsamling i april, at det lykkedes at få etableret en formel bestyrelse, med undertegnede som formand, Jørgen Pedersen som kasserer, Finn Skoust som næstformand samt Helen Mortensen og John E. Thomsen som bestyrelsesmedlemmer. Denne sammensætning varede dog kun til midt i maj måned, hvor Finn Skoust trådte ud af bestyrelsen. Finn blev erstattet af 1. suppleanten, Jesper Olsen, og siden da har der ikke været yderligere udskiftninger. Foreningens økonomi og herunder vores styring af den er særdeles fornuftig. Som det fremgår af det udsendte, er driftsbudgettet for 2012 mere end overholdt. Vores formueforhold er også fornuftige. I hvert fald så længe vi kan undgå større og uforudsete udgifter til f.eks. vandledninger og spildevandsafløb. Vandforbruget var ifølge hoveduret i 2012 på i alt m3. Tilsammen viste de 160 haver et forbrug på kun m3. Et spild undervejs til haverne udgør dermed m3, svarende til 49% af totalforbruget. Dette svarer igen til normen for de senere år. I penge svarer dette spild til kr. Det lyder af meget, hvilket det også er. Det seneste tilbud med hensyn til udskiftning af vandledninger fra hovedur til vandure er fra 2008 og lyder på ca. 1.7 mio. kr. Et sparet spild på ca kr. kan næppe forrente og afdrage sådan en investering. Og idet lånemulighederne nok vil være begrænsede, må strategien være, at vi fortsætter med at henlægge kr. om året, indtil en retablering viser sig strengt nødvendig eller rentabel. Fra tidligere foreligger der ikke nogen skriftlig dokumentation med hensyn til professionelle undersøgelser af vort rørsystem. Men det forlyder, at et rådgivende ingeniørfirma for år tilbage konstaterede, at systemet er fejlkonstrueret. Rørene i stisystemet er lagt direkte ned i kridtundergrunden. Rørene skulle i stedet have været foret med et lag sand, med en radius ca. 50 cm til alle sider. Konklusionen fra rådgivningsfirmaet var, at den eneste løsning er at udskifte hele rørsystemet. Vi har fornylig indhentet tilbud på en gasprøvning af rørsystemet for utætheder. Sådan én vil koste os kr. (+/- 20 %). Den vil nok ikke gøre os klogere. Formentlig vil den blot vise os et hav af små utætheder, som det vil være uoverkommeligt at få repareret. Vi har derfor foreløbig sat dette i bero. Vores skrækscenario er naturligvis en pludselig eksplosion af skjulte rørskader, med et så stort og uoverskueligt vandspild, at vi må lukke helt af for vandet, indtil rørsystemet er retableret. Hvordan det så end skal ske Derfor gør vi gør nu det, at fra vandåbningsdatoen, ca. den 1. april, foretager vi løbende aflæsning af hovedvanduret. Dette minimum én gang om måneden, så vi kan få lukket af i tide, hvis noget 1

2 slemt skulle ske. Da vi ikke har haft fantasi til andre tiltag, har vi valgt at sætte sagen på som et særligt dagsordenspunkt i dag, for at høre generalforsamlingens synspunkt. Huller i stierne synes at være et tiltagende og tilsyneladende uoverkommeligt problem. Bestyrelsen har derfor indhentet to tilbud med hensyn til retablering af stierne med grus. Begge lyder på ca kr. Bestyrelsen lægger op til generalforsamlingen, om vi skal gennemføre dette projekt. Det foreslås, at udgiften i givet fald afholdes som en éngangsudgift over driftsregnskabet af foreningens egenkapital. Dermed medfører det ikke nogen forhøjelse af havelejen. Også dette fremgår som et særligt punkt på dagsordenen. Vi kan naturligvis ikke sikre os mod, at der her under givne omstændigheder vil kunne forekomme et tidsmæssigt samspil med en eventuel kommende udskiftning af rørsystemet. Mht. vandafledningssituationen, dvs. kloakering, er det seneste nye, vi har kunnet indhente fra Nordjysk Kreds og Aalborg Kommune, at det vedtægtsmæssigt skal overdrages til bestyrelserne for de enkelte haveforeninger at drage omsorg for, at der fra den 1/ ikke sker nedsivning af spildevand i deres forening. Omvendt gør man fra Kolonihaveforbundet opmærksom på at nedsivning er et ejerproblem (dvs. Kommunens eget) og at Kommunens plan er, at der er kloakeret senest år Der er således et spænd her på 14 år. Hvor utroligt, det end lyder, forekommer dette som et stykke ingenmandsland, som ingen kan fortælle noget konkret om. Men vi må jo sætte vores lid til, at Kolonihaveforbundet via vor Nordjyske Kreds magter at få gennemført nogle forhold, som vi haveejere kan blive tilfredse med. I 2011 blev vi af Aalborg Kommune pålagt en tvungen dagrenovationsordning med 8 containere opstillet ved Annebergvej. Heraf blev én stjålet allerede i april, hvorefter vi fortsatte med 7 containere. I 2012 budgetterede vi økonomisk udgiften til den nye dagrenovation til i alt kr. Dette svarede til 196 kr. pr. have, som egentlig var planlagt som en forhøjelse af havelejen for Imidlertid resulterede vi jo for 2011 med et regnskab, som var næsten kr. bedre end tilsigtet. I stedet for blot at lade dette beløb tilgå formuen, vedtog sidste års generalforsamling på bestyrelsens forslag at føre dette tilbage til medlemmerne. Således udskød vi forhøjelsen af havelejen til 2013, og fortsatte dermed med uændret haveleje for Rent praktisk fik vi af Aalborg Kommune tilladelse til at opstille 2 af de 7 containere på parkeringspladsen ved Annebergstien. Men vi fik imidlertid ikke godkendelse fra Renovationsvæsenet pga. dårlige tilkørselsforhold. Aalborg Kommune forbød os desuden at benytte placeringen af containerne ved busstoppestedet på Annebergvej. Vi måtte derfor flytte containerne tilbage, hvor vi startede, nemlig i vor indkørsel. Dette medførte langtfra glæde hos de derboende, bl.a. på grund af ubehagelige lugtgener. Bestyrelsen har derfor arbejdet videre med muligheden for en molok, dvs. en underjordisk container, som det blev foreslået på den ekstraordinære generalforsamling. Som det fremgår af den udsendte dagsorden og rapport, er bestyrelsen kommet dertil, at det, både praktisk og økonomisk, må være løsningen. Vi indstiller derfor at anskaffe sådan èn. Det har været observeret, at containerne af nogle er blevet anvendt til andet end dagrenovation, nærmere storskrald. Dette er ikke tilladt og medfører blandt andet, at containerne bliver overfyldte. 2

3 En molok med sin indbyggede pose er særligt sårbar, og bestyrelsen henstiller derfor endnu engang til alle, kun at anvende containerne eller den fremtidige molok til deres rette formål. I det forløbne år er der overdraget 17 haver i alt. Bestyrelsen ønsker alle nye haveejere velkommen. Som bebudet i sidste års beretning, måtte bestyrelsen desværre stramme op på processen angående manglende vedligeholdelse af haver, hække og ikke mindst huller i stierne, idet vi som bekendt besluttede at pådømme en straksbøde på 300 kr. i tilfælde af manglende vedligeholdelse. Dette gennemførtes konsekvent, for nogle med en lidt langsom tilvænning, som det fremgår af regnskabets gebyrkonto. Vi har imidlertid i sæsonens forløb konstateret en mærkbar virkning, og vel dermed også forståelse, og agter derfor at fortsætte samme politik i Men forhåbentlig med en knapt så svulmende gebyrkonto. Ved havesynene i 2012 undlod bestyrelsen at påtale overskridelser af den maksimale hækhøjde på 1,65 m. I 2013 vil vi indhente det forsømte, og gør derfor allerede nu opmærksom på, at forholdene bringes i orden inden havesynet i juli, som finder sted umiddelbart efter den første påbudte hækklipning. Vi vil her gerne gøre lidt reklame for den kollektive forsikring hos Tryg. Der er nu 94 af de 160 haver tilmeldt. Det er en billig forsikring, for 2013 er prisen kr. pr. have. Og det lader til, at den dækker på tilfredsstillende vis, eftersom vi ikke har hørt om det modsatte i de skadestilfælde, vi har anmeldt. Ved at være tilmeldt den kollektive forsikring slipper man i øvrigt for den obligatoriske fremvisning af forsikringskvittering hvert år. Og så har vi desværre den sædvanlige påmindelse om at overholde tidsfristerne. Det gælder de to halvårlige betalinger af haveleje. Det gælder forsikringspræmien til den kollektive forsikring. Det gælder aflæsning af vandmålere. Og det gælder fremvisning af forsikringskvitteringer, hvis man ikke er tilmeldt den kollektive forsikring. Vi søger fortsat at hjælpe hukommelsen med pjecen Nyttige oplysninger og opslag på tavlerne samt hjemmesiden. Men lige lidt hjælper det tilsyneladende. Ved hver af nævnte seancer er der ca. 25 medlemmer, der ikke overholder fristerne. Og det er ikke nødvendigvis de samme hver gang. Vores kasserer administrerer det nødvendigvis håndfast, og har da også hidtil fået alle tilgodehavender og indberetninger hjem. Men det koster ham masser af arbejde, og, som det fremgår af regnskabets gebyrkonto på næsten kr., haveejerne en del unødige udgifter. Og i et par tilfælde har det endda været på tale at ophæve lejemålene. Bestyrelsen er valgt til at håndhæve de for foreningen gældende vedtægter. Men I må ikke være i tvivl om, at vi helst så en flot og velholdt haveforening uden huller i stierne f.eks., fremfor en stigende gebyrindtægt. Og nu vi er ved bestyrelsens arbejde, vil jeg gerne her være den første til at indrømme, at jeg nok tidligere har tænkt, at det var da bare lige at gøre sådan eller sådan. Jeg har ikke tidligere haft idé om, hvor meget hvert bestyrelsesmedlem faktisk lægger af arbejde og tid i de opgaver, de hver især er blevet tildelt. At tiltræde som formand var ikke ligefrem noget, jeg havde skænket en tanke i februar Men jeg er af den mening, at der bør være en bestyrelse og ikke en haveforening, der f.eks. bliver 3

4 administreret udefra. Derfor valgte jeg også at sige ja til opgaven, så vi kunne undgå dette scenario. Det har heldigvis også vist sig at være interessant at deltage i bestyrelsesarbejdet. Men jeg vil samtidig understrege, at der er visse regler, - og det er dem, der står i vedtægterne. Og det er dem, vi som bestyrelse er valgt til at håndhæve. Bestyrelsen vil, om nogle, at vi ikke skal lægge så megen tid i vores bestyrelsesopgaver, så vi i stedet kan hygge os i vores haver. Men når vi nu engang har sagt ja til bestyrelsesarbejdet, så gør vi naturligvis også det, vi er valgt til. Det kan være nemt for den enkelte haveejer at føle sig valgt som sorteper, når der bliver sendt en bøde ud. Men tro mig, der er ingen, der er sorteper! Sendes der en bøde ud, så er det fordi, der er noget, der ikke er overholdt. Og ikke fordi, vi ønsker at være bussemænd, eller skabe ekstra arbejde til os selv i form af administration og opfølgende havetjek. Dette vil vi faktisk helst være foruden. Der er desuden et udvalg, som er valgt af generalforsamlingen, og som dermed handler med direkte ansvar for denne, og som ligeledes gør et stort stykke arbejde for haveforeningen. Og det er vurderingsudvalget. Og de har igen haft et travlt år med mange handler. Bestyrelsen har i år afsluttet en erstatningssag på ca kr., hvor køber dokumenterede at have betalt dette beløb for meget. Dette begrundet i en fejlagtig vurdering i 2008 af det daværende vurderingsudvalg. Heldigvis blev skaden dækket af den vurderingsudvalgsforsikring, som bestyrelsen har tegnet. Dog med en selvrisiko på kr., som det fremgår af regnskabet. Bestyrelsen vil endnu engang gerne minde samtlige haveejere om at huske at melde adresseændringer til bestyrelsen, at anvende de udarbejdede guider til byggeansøgninger, ren- og vedligehold samt haveoverdragelser. Og samtidig at huske på, at parkering på stierne ikke er tilladt, kun af- og pålæsning. Bestyrelsen har i 2012 behandlet i alt 15 byggeansøgninger. Det sker som et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde. Før bestyrelsesmødet foretages der hver gang en grundig forbehandling. Derved fanges iøjnefaldende ting, der sammen med ansøgeren kan rettes inden bestyrelsesmødet. Vi har derfor på møderne kunnet godkende langt de fleste ansøgninger uden større problemer. Er man i tvivl, så spørg hellere bestyrelsen en gang for meget end en gang for lidt. Omvendt har der også været sager, hvor vi har forlangt byggeri fjernet på grund af manglende tilladelse. Også her er bestyrelsen, som byggeansvarlig, sat til at overholde reglerne. Et medlem har til generalforsamlingen indsendt forslag om etablering af parkeringsplads på egen kolonihavegrund. Bestyrelsen har forespurgt hos Nordjysk Kreds og Aalborg Kommune, som man jo skal i sådanne sager, om dette kan tillades. Vores dirigent, Frede Skrubbeltrang, har netop meddelt os, at han i dag medbringer afklaring herom fra Kredsen, og det vender vi tilbage til ved behandling af dagsordenens punkt 5c. I år har nogle haveejere igen været uheldige at have ubudne gæster, hvor der er blevet smadret nogle ruder. Dette er svært at komme til livs, men det hjælper, at der er flere, som udenfor sæsonen går en lille tur i området. Bestyrelsen vil gerne opfordre haveejerne til at være i deres haver den dag, hvor vandet åbnes. Mest af hensyn til frostsprængninger. Men også fordi dette er en lille hyggelig seance, hvor vi 4

5 sammen kan fejre, at vi kan komme i haverne igen. Og samtidig er det jo muligt at hilse på andre haveejere, og eventuelt dele råd og idéer til den kommende sæson. Bestyrelsen vil i denne beretning også gerne sige en ekstra tak til følgende: 1) Det er de haveejere, som i løbet af året har hjulpet til ved containerdagene. 2) Det er de to revisorer, som hvert år udfører et velkvalificeret arbejde med at holde styr på vores kasserer og hans omfattende regnskab samt vor formue. 3) Det er vurderingsudvalget. 4) Det er jer alle sammen, i og med, at I har en have og gør, at vi kan have dette haveselskab. Slutteligt vil jeg også gerne sige en STOR tak til mine bestyrelseskolleger! Det har været hyggeligt at komme til at lære jer nærmere at kende, og jeg takker for det gode samarbejde, vi har haft. Til alle I andre, hvad enten I har haft have i mange år eller er nye haveejere, så håber jeg, at I kunne have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet i fremtiden. Det er en oplagt mulighed for lære andre haveejere at kende og at få prøvet kræfter med forskellige bestyrelsesopgaver. Men det er også en mulighed for at være med til at udvikle foreningen og få indflydelse på nogle af de ting, som en bestyrelse nu engang skal tage beslutning om. Med ønske om en god sæson 2013 til alle! For bestyrelsen: Lucie Petersen, formand

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere