Tekniske bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, damp 1

2 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale, der indgås mellem HOFOR og kunden. Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp med tilhørende bilag er det tekniske grundlag for fjernvarme til anlæg, der forsynes med fjernvarme som damp fra HOFOR. HOFOR er organiseret i en række selskaber. HOFOR Fjernvarme P/S (CVR. nr ) ejer varmeforsyningen, mens drift, vedligehold, kundeservice m.v. varetages af HOFOR A/S (CVR. Nr ) på HOFORs adresse Ørestads Boulevard 35, 2300 København S, tlf Henvendelse om kundeforhold og driftsforhold kan rettes hertil. Se også For anlæg forsynet med fjernvarme som varmt vand henvises til særskilte tekniske bestemmelser herfor, der udleveres af HOFOR. HOFOR skal fremhæve følgende forhold, som kunden og VVS-installatøren skal være særligt opmærksom på: Arbejdstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 for indretning af trykbærende udstyr. Endvidere er bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 udsendt bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr, samt bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Som følge af bekendtgørelserne vil der være ændringer/ophævelse af forskellige forskrifter, der er gældende for trykbærende udstyr. Da nye er under udarbejdelse skal VVS-installatøren være opmærksom på gældende lovgivning indenfor dette område. Der tages i Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp højde for, at dampanlæggene senere skal kunne konverteres til vandbåret fjernvarme. Desuden specificeres reglerne omkring måling af fjernvarmeforbrug, trykprøvning af fjernvarmeinstallationen og HOFORs forretningsgang i andre henseender. Der er desuden vejledende principdiagrammer for kundernes tilslutningsanlæg. Diagrammerne udleveres af HOFOR. Det skal bemærkes, at HOFORs dampsystem muligvis nedlægges over en årrække og konverteres til et varmtvandssystem jf. Afsnit 2.1. Det anbefales at gennemlæse nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp meget grundigt inden projektering, dimensionering eller udførelse af et dampforsynet fjernvarmeanlæg, da fejl først og fremmest kan medføre risiko for personer, der omgås installationen og desuden kan medføre uforudsete udgifter til ændring. 2

3 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Aftaleforholdet mellem HOFOR og kunden er fastlagt gennem Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale, der indgås mellem HOFOR og kunden. endvidere er Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp gældende for leveringsforholdet mellem kunden og HOFOR. Der findes emnebilag som supplement til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp. Bilagene udleveres af HOFOR. For fjernvarmeanlæg med varmt vand henvises til særskilte tekniske bestemmelser herfor, der udleveres af HOFOR. 1.2 Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp gælder for: projektering udførelse ændring drift og vedligeholdelse af kundens anlæg ved tilslutning til HOFORs ledningsnet for damp og gælder kun for anlæg til opvarmning af varmt brugsvand og opvarmningsanlæg. Der gælder særlige regler for fjernvarmeanlæg til procesvarme, befugtning og lignende. For anlæg forsynet med fjernvarmevand henvises til særskilte tekniske bestemmelser herfor, der udleveres af HOFOR. 1.3 VVS-installatøren er den person, der projekterer, etablerer eller vedligeholder anlægget Kundens anlæg omfatter tilslutningsanlæg, opvarmningsanlæg og varmtvandsinstallation og er inddelt i en primær- og en sekundærside. Tilslutningsanlægget regnes fra hovedafspærringerne for damp og kondensat til og med varmeveksleren og evt. varmeflade til efterkøling af kondensat. Primærsiden er den del af anlægget, der er i berøring med enten damp eller kondensat. Sekundærsiden er den del af anlægget, hvor centralvarmevandet cirkulerer, og hvor det varme brugsvand befinder sig. opvarmningsanlægget er den del af anlægget, hvor centralvarmevandet cirkulerer. Varmtvandsinstallationen er den del af anlægget, hvor brugsvandet opvarmes. Tryk er i det efterfølgende angivet i overtryk. 3

4 2. HOFOR leverancer 2.1 Generelt inden ombygning eller projektering af et nyt dampforsynet fjernvarmeanlæg påbegyndes, bør HOFOR kontaktes, idet HOFORs ledningsnet med damp muligvis nedlægges over en årrække og konverteres til et varmtvandssystem HOFOR leverer fjernvarmestikledninger (damp- og kondensatledning) med tilhørende hovedafspærringer og damptørrer med tilhørende armaturer samt det nødvendige måleudstyr for afregning af fjernvarme måleudstyret monteres af VVS-installatøren og HOFOR i henhold til afsnit 4.3. Alle øvrige komponenter og anlægsdele leveres og monteres af VVS-installatøren. 2.2 Tilslutningseffekt HOFOR beregner tilslutningseffekten som ejendommens opvarmede areal gange en faktor, der er afhængig af bygningsisolering og ejendommens anvendelse. Der kan gives fradrag i eller tillæg til den beregnede tilslutningseffekt på grundlag af supplerende oplysninger om den enkelte ejendoms effektbehov. Grundlaget for fastsættelse af tilslutningseffekt kan udleveres ved henvendelse til HOFOR. 2.3 Stikledninger HOFOR beregner stikledningens dimension på grundlag af den tilslutningseffekt, der fremgår af Aftale om fjernvarmelevering Der træffes aftale med kunden om, hvor hovedafspærringerne, stikledning og damptørrer skal placeres. 4

5 3. Projektering af kundens anlæg 3.1 Dimensionerings grundlag Ved projekteringen skal der tages hensyn til, at dampanlægget senere skal kunne konverteres til et vandanlæg. Radiatoranlæg og varmtvandstilberedning dimensioneres som beskrevet i Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand med bilag Varmeenergien bliver leveret som damp. Den leverede damp er fremstillet af behandlet vand, hvis kvalitet løbende kontrolleres på produktionsstederne. Vejledende oplysninger om dampkvaliteten kan fås hos HOFOR Den del af anlæggets primærside, såvel damp- som kondensatanlægget, der udsættes for det ureducerede damptryk, skal styrkemæssigt udføres for kpa (16 bar) og 300 C, svarende til DS/ISO PN Den del af anlæggets primærside, såvel damp- som kondensatanlægget, der udsættes for reduceret damptryk, skal udføres og sikres i overensstemmelse med det reducerede tryk, dog mindst kpa (10 bar) og temperatur op til 300 C, svarende til DS/ISO PN Den del af kondensatsystemet, der enten er trykløst eller kun udsættes for det maksimale tryk i HOF- ORs kondensatsystem, skal udføres for kpa (10 bar) og 100 C, svarende til DS/ISO PN Ved etablering af nye tilslutningsanlæg eller væsentlige ændringer af eksisterende anlæg, skal der effektmæssigt dimensioneres for et maksimalt damptryk på 4 bar både i og uden for opvarmningssæsonen. Kondensatet bør nedkøles til C, før det føres til kondensatkassen. Kondensatet skal afkøles mest muligt for at afkøle drænkondensatet fra anlæggets damptørrer Ved nyetablering eller væsentlige ændringer af opvarmningsanlæg, skal der effektmæssigt dimensioneres for en sekundær fremløbstemperatur på 70 C og en sekundær returtemperatur på 40 C ved udetemperaturen minus 12 C. Vved senere omlægning til fjernvarmevand skal dette afkøles mest muligt, se herom i HOFORs Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand. Det frarådes derfor at etablere et-strengede radiatoranlæg. Ved placering af omløb og lignende bør der tages hensyn til, at anlægget senere skal kunne omlægges fra damp- til varmtvandsforsyning Den del af anlægget, herunder varmtvandsinstallationen, der er i drift uden for opvarmningssæsonen (15. maj til 15. september), skal effektmæssigt dimensioneres for en sekundær fremløbstemperatur på 65 C, samt nedkøling til en sekundær returtemperatur på maksimalt 35 C Installationer for brugsvandsopvarmning tilsluttes anlæggets sekundærside Opvarmning af brugsvand kan ske med varmeveksler i forbindelse med forrådsbeholder (ladekreds) eller i varmtvandsbeholder med indbygget varmeflade (varme-spiral) Brug af gennemstrømningsvandvarmere accepteres ikke. Der kan dog dispenseres i tilfælde, hvor det er teknisk forsvarligt, og hvor særlige forhold taler for at anvende gennemstrømningsvandvarmere. Vejledning om dispensationsmuligheder kan fås hos HOFOR. 5

6 Varmtvands- eller forrådsbeholderens volumen bør dimensioneres i henhold til gældende normer. Derved sikres tilstrækkelig forsyning med varmt brugsvand, og der tages samtidig hensyn til vandkvalitet og mulighed for korrosionsforebyggende vandbehandling. Beholderen skal desuden have et mindstevolumen, der svarer til det, der er anført i et emnebilag, der kan fås hos HOFOR Varmtvandsbeholderens varmeflade skal, af hensyn til senere direkte tilslutning til fjernvarmevand, styrkemæssigt dimensioneres til et maksimalt driftstryk på kpa (10 bar) og en maksimal temperatur på 110 C, svarende til DS/ISO PN Anlæggets kondensatkasse skal have et nyttigt rumfang på mindst 0,3 gange den maksimale kondensatmængde pr. time eller som anført i et emnebilag, der udleveres af HOFOR, dog mindst 500 liter kondensatpumpen skal kunne yde ca. 3 gange den maksimale kondensatmængde pr. time ved et modtryk på 300 kpa (3 bar), og den må ikke kunne yde et tryk, der overstiger 375 kpa (3,75 bar). Kondensatpumpen skal forsynes med en separat afbryder, der placeres nær pumpen HOFOR er ikke forpligtet til at ændre driftstilstande fra de normale driftsbestemmelser for at tilgodese installerede komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold. 3.2 Opbygning af anlæg Vejledende Principdiagrammer, dampanlæg udleveres af HOFOR. Principdiagrammerne indeholder HOF- ORs mindstekrav til anlæggets opbygning, krav til komponentplacering samt vejledende anlægsprincipper Tilslutningsanlægget med tilhørende målerarrangement skal udrustes med de komponenter og anlægsdele, der er anført som krav i Principdiagrammer, dampanlæg Opvarmningsanlægget skal udrustes med de nødvendige reguleringsventiler samt instrumenter, der måler de aktuelle tryk og temperaturer enhver nyinstallation eller ændring af eksisterende installation skal overholde kravene i de til enhver tid gældende normer og bekendtgørelser HOFOR tillader ikke etablering af direkte anlæg, det vil sige anlæg uden varmeveksler. Anlægget skal derfor udføres som indirekte anlæg, hvor fjernvarmedamp føres til primærsiden af en eller flere dampvarmevekslere, hvis sekundærside er forbundet til ejendommens opvarmnings- og varmtvandssystem HOFOR tillader ikke brug af automatiske natsænkningsanlæg. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette Aftapningsmuligheder og udtag for forbrug af damp eller kondensat på anlæggets primærside må kun etableres efter aftale med HOFOR spædevandsarrangement til på- og efterfyldning af opvarmningsanlæg med behandlet kondensat kan etableres efter aftale med HOFOR. Der gives normalt kun tilladelser til ejendomme med en tilslutningseffekt større end eller lig med 250 kw. Spædevandsarrangement skal udføres som vist på Principdiagram, spædevandsarrangement, dampanlæg. Det kan ikke garanteres, at der altid er kondensat i kondensatledningen til påfyldning. Kondensat, der aftappes fra kondensatkassen eller kondensatledningen, er mere iltet end fx. fjernvarmevand. Selve påfyldningen fra et spædevandsarrangement skal ske som beskrevet i et emnebilag, der udleveres af HOFOR. 6

7 3.2.9 Tilslutningsanlægget skal, uanset anlæggets størrelse, installeres i et særskilt aflåseligt rum (varmecentralen), der ikke må anvendes til andet formål. Ved indretning af tilslutningsanlægget skal der sikres gode betjenings- og adgangsforhold til alle anlægsdele. Døren skal have tærskel i gulvhøjde. Der skal være installeret elektrisk lys, der skal være gulvafløb (eller som minimum en pumpesump, der kan anvendes til en dykpumpe, når HOFORs kondensatledninger er afspærrede), og rummet skal være passende ventileret. ved indretning af varmerum over kw gælder særlige regler fra Arbejdstilsynet. Potentialudligning af anlægget skal udføres som anført i et emnebilag, der kan fås hos HOFOR Hvis tilslutningsanlægget installeres i et ikke-frostsikret lokale, skal kunden frostsikre anlægget med termostatstyret omløb eller lignende. Etablering af frostsikringsanlægget skal aftales med HOFOR Damp- og kondensatledninger må ikke føres uden for varmecentralen Anlæggets damptørrer med tilhørende armaturer leveres og monteres af HOFOR kondensatkøler kan etableres inden hovedmålerenmåleren, hvor en yderligere udnyttelse af kondensatet ønskes kondensatkassen skal forsynes med mandedæksel og mindst 6 meter køleslange af kobber for nedkøling af damptørrerens kondensat kondensatkassen skal forsynes med et overløbsrør, der føres til gulvafløb eller pumpesump. Kondensatkassen skal være fritstående og bør kun isoleres efter nærmere aftale med HOFOR kondensatpumpen indstilles, så den starter umiddelbart før vandstanden i kondensatkassen når overløbet, og stopper når vandstanden er ca. halvt nede i kondensatkassen. Dette skal ske af hensyn til køleslangens mulighed for at afgive varme Ved større anlæg kan det være formålstjenstligt af have flere kondensatpumper. 3.3 Projektgodkendelse Der indsendes projekt i to eksemplarer til godkendelse hos HOFOR. Det anbefales at kontakte HOFOR, hvis der er tvivl om anlægsopbygningen eller gældende krav hertil Projektet skal indeholde et principdiagram, der viser alle dele, som kommer i berøring med damp og kondensat, det vil sige anlæggets primærside. Projektet skal desuden vise ekspansions- og afblæsningsprincipper på sekundærsiden. Der skal angives fornødne komponenter og forbindende rørledninger, armaturer inkl. automatik, instrumenter, pumper og målerarrangement. Projektet skal endvidere omfatte en planskitse af varmecentralen, der viser målerarrangement, varmeveksler og varmtvandsbeholder samt den ønskede placering af stikledning, hovedafspærringer og damptørrer Den ønskede placering af damptørrerens studse skal fremgå af projektet Projektgodkendelsen omfatter ikke placering af hovedafspærringer og stikledning. 7

8 4. Udførelse af installationsarbejde på kundens anlæg 4.1 Demontering af tidligere anlæg inden demontering af eventuelt eksisterende opvarmningsanlæg, f.eks. oliefyr, bør VVS-installatøren kontakte HOFOR og sikre sig, at stikledning og hovedafspærringer er etableret, og at der er tryk på disse. 4.2 Anlæggets konstruktion komponenter, rør m.m. på tilslutningsanlægget skal styrkemæssigt være beregnet som beskrevet under afsnit 3.1 og skal være af en kvalitet, der kan accepteres af HOFOR materialer, trykbeholdere, rørsystemer og samlingsmetoder skal opfylde Arbejdstilsynets bestemmelser og gældende normer, som beskrevet i et emnebilag, der kan udleveres af HOFOR Der accepteres ikke skjulte installationer på tilslutningsanlægget Samtlige rør og ventiler skal isoleres efter gældende norm. Anlæggets vandudladere må ikke isoleres. 4.3 Måleudstyr Til etablering af målerarrangement udleverer HOFOR de komponenter, som er beskrevet i Principdiagrammer, dampanlæg. Forinden skal der foreligge en underskrevet Aftale om fjernvarmelevering, og projektet skal være indsendt og godkendt, jf. afsnit Komponenterne indbygges som vist på Principdiagrammer, dampanlæg HOFOR klargør hovedmåleren, når kundens anlæg sættes i drift Ønskes hovedmåleren leveret med udtag for kommunikation med CTS-anlæg, skal udtaget rekvireres særskilt hos HOFOR. CTS-udtaget betales af kunden efter fastsatte priser, der kan oplyses hos HOFOR. HOFOR forbeholder sig ret til at undlade at etablere CTS-udtag til ældre kondensattromlemålere i det omfang, det ikke er muligt at købe standardvarer hos leverandører. Kunden vil blive orienteret om mulighederne for etablering af CTS-udtag ved henvendelse til HOFOR. 4.4 Trykprøvning Ved enhver nytilslutning, ændring eller udvidelse af et tilslutningsanlæg, skal primærsiden inden tilslutningen synes af HOFOR og trykprøves med koldt vand af installatøren i overværelse af HOFOR Den del af primærsiden, der udsættes for det fulde damptryk, trykprøves til kpa (25 bar). Anlæg med reduceret damptryk skal trykprøves efter Arbejdstilsynets bestemmelser, dog mindst kpa (13 bar). Den øvrige del af primærsiden trykprøves til kpa (13 bar). reguleringsventiler og sikkerhedsudstyr skal være åbent under trykprøvning inden trykprøvning skal der, af sikkerhedsmæssige grunde, indskydes en stålplade mellem tilslutningsanlægget og dampstikkets hovedafspærring. stålpladen skal have en godstykkelse på mindst to gange stikledningens godstykkelse Rørledninger må ikke isoleres eller tildækkes før trykprøve er foretaget efter trykprøvning og inden et nyt tilslutningsanlæg sættes i drift, skal dette gennemskylles af VVSinstallatøren i samarbejde med HOFOR. 8

9 5. Idriftsættelse og aflevering af kundens anlæg 5.1 idriftsættelse Syn og idriftsættelse rekvireres hos HOFOR med mindst 1 uges varsel idriftsættelse af anlægget må under ingen omstændigheder ske, før HOFOR har synet anlægget og monteret måleren. Anlæggets hovedafspærring vil inden idriftsættelse være låst og må kun åbnes af HOFORs personale. Anlæggets idriftsættelse og afprøvning af sikkerhedsautomatikken er endvidere betinget af, at sekundærsidens sikkerhedsarrangement er etableret, og at opvarmningsanlægget er idriftsat. Idriftsættelse og afprøvning af anlæggets sikkerhedsautomatik sker i overværelse af HOFOR HOFOR har pligt til at påtale eventuelle fejl og mangler ved kundens anlæg med HOFORs syn og overværelse af trykprøve påtager HOFOR sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler er installationen ikke udført i overensstemmelse med de gældende krav, jf. afsnit 3.2.4, kan HOFOR kræve installationen ændret. Sker dette ikke, er HOFOR berettiget til at nægte anlægget tilsluttet. Idriftsættelse af kundens anlæg er yderligere betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Hvis en VVS-installatør udfører anlæg med mangler, (så anlægget ikke kan godkendes), kan HOFOR kræve betaling for den tid, der er medgået til ekstra syn og trykprøvning. Betalingen sker efter gældende timelønssats. 5.2 Aflevering i henhold til gældende norm og forskrifter har VVS-installatøren pligt til: at instruere kunden i anlæggets drift at levere en skriftlig dansksproget drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der indeholder relevante tegninger og anvisning om betjening, samt vejledning om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse af anlægget at sørge for omhyggelig indregulering af de nyinstallerede anlægsdele, således at et optimalt energiforbrug opnås. Ved fjernvarmetilslutning af eksisterende opvarmningsanlæg bør pumper, radiatorer og fordelingsledninger vurderes og evt. indreguleres. 9

10 6. Drift og vedligeholdelse af kundens anlæg 6.1 Afkøling Da dampforsyningen senere skal konverteres til forsyning med fjernvarmevand, bør der ved vedligeholdelse af kundens anlæg tages hensyn til, at centralvarmevandet og vandet til opvarmningen af brugsvand afkøles mest muligt. F.eks. bør man ved udskiftning af gamle radiatorer og varmtvandsbeholdere vælge anlægsdele med større varmeflade og bedre afkøling. HhOFOR har for fjernvarmevandforsynede anlæg indført en afkølingstarif. HOFOR beregner her en gang årligt kravet til afkøling ud fra den gennemsnitlige afkøling hos disse kunder. Spørgsmål om afkølingstariffen kan rettes til HOFOR. 6.2 Ejerforhold og vedligeholdelse Tilslutningsanlægget ejes og vedligeholdes af kunden. Dog ejer og vedligeholder HOFOR anlæggets stikledning, hovedafspærringer, damptørrer med tilhørende komponenter (se Principdiagrammer, dampanlæg ) Anlæggets hurtiglukker og øvrige sikkerhedsudstyr skal afprøves mindst hver 6. måned kunden bør regelmæssigt lade VVS-installatøren efterse anlægget og bla. afprøve afspærringer, reguleringsautomatik samt evt. rense varmtvandsbeholderen Varmecentralen skal holdes ren og ryddelig. 6.3 Drift Hvis hoveddampafspærringen er placeret før damptørreren må denne, pga. risiko for vandslag, kun lukkes i nødstilfælde. Ved genåbning kontaktes HOFOR Damp- og kondensatafspærringer skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Kondensatafspærringen på damptørreren skal altid være åben Ved reparationer på HOFORs kondensatledning lukkes hovedafspærringen, så kondensatet kan bortledes gennem kondensatkassens overløbsrør Trykket i dampledningen vil være mellem 400 og kpa (4 og 16 bar) afhængigt af belastningen for det samlede dampsystem. Trykket vil normalt ikke overstige ca kpa (10-12 bar), men kan dog stige til kpa (16 bar) Damptemperaturen kan stige til 300 ºC, men vil normalt svare til temperaturen for mættet damp ved det pågældende tryk Ved manglende varme og varmt vand kontrolleres damptrykket. Er trykket lavere end normalt, bør kunden kontakte HOFOR for at få oplyst, om der er driftsforstyrrelser i fjernvarmenettet, før VVSinstallatøren evt. kontaktes kunden er ansvarlig for at afhjælpe driftsforstyrrelser, der skyldes ejendommens anlæg Ved brand, ledningsbrud eller lignende skal begge hovedafspærringer lukkes Hvis fejl i anlægget forårsager indtrængning af råvand i kondensatledningen eller tab af kondensat, kan HOFOR afspærre den defekte del, indtil fejlen er udbedret.

11 7. Måling af fjernvarmeforbrug 7.1 målerarrangementet består normalt af en udligningsbeholder i forbindelse med en kondensattromlemåler og en kondensatkasse, som beskrevet i HOFORs Principdiagrammer, dampanlæg. I anlæg, hvor der efter aftale aftages små mængder damp eller kondensat direkte til proces eller andre formål, jf , fastsættes forbruget normalt uden måler som et fast forbrug, og eventuelt i forbindelse med en tilknyttet timetæller. I anlæg, hvor der efter aftale aftages store mængder damp eller kondensat direkte til proces eller andre formål, jf , kan forbruget fastsættes efter en kombineret damp- og kondensatmåling. 7.2 Grundlaget for måling af fjernvarmeforbrug findes i leveringsbestemmelserne for fjernvarme. 7.3 HOFOR har etableret et kontrolsystem, der overvåger nøjagtigheden af alle afregningsmålere, der er i drift. Kontrolsystemet er opbygget, så der opnås sikkerhed for, at idriftværende måleres fejl ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl for nye målere. Kontrolsystemet er baseret på statistisk stikprøvekontrol ( enkeltstikprøve ) af givne partier af målere. I stikprøvekontrollen er der fastsat regler for, hvornår et parti målere kan godkendes eller skal kasseres. Dette sikrer, at kunderne får målt forbruget med egnede målere. Kontrolsystemet foreligger fuldt dokumenteret i en kontrolmanual. HOFOR er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for fjernvarmekunderne. Fjernvarmekunderne skal også orienteres, såfremt der foretages ændringer af kontrolsystemet. 7.4 kontrolafprøvning af kondensatmålere (kondensattromlemålere) lader HOFOR udføre på HOFORs målerlaboratorium, og bedømmelsen sker efter følgende specifikationer: Q test.min = 0,10 0,11 * Qmax Q test.max = 0,90 1,00 * Qmax Ved nye/renoverede kondensattromlemålere må Q test.min og Q test.max maksimalt have en afvigelse på +-3%. Ved kontrolafprøvning af kondensattromlemålere, der har været i drift må afvigelsen maksimalt være det dobbelte (6%) af specifikationerne for nye/renoverede målere. Elektroniske kondensatmålere, som er installeret i henhold til Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til afregningsformål, der anvendes til afregning af forbrug af varme i fjernvarmeanlæg (BEK 1036 af ), og bliver testet i henhold til specifikationerne i MDIR udgave 3 og de heri angivne tolerancer. 7.5 Ved sager angående regulering af fjernvarmeforbrug følger HOFOR de anvisninger, som Dansk Fjernvarme har fastsat. Anvisningerne findes i den til enhver tid gældende Vejledning i beregning af fjernvarmeforbrug. Denne vejledning er registreret i Energitilsynets sekretariat. Hvis et forbrug skal reguleres på grund af målerfejl, sker det normalt på grundlag af installeret effekt, graddage, tidligere års forbrug og ifølge gældende praksis. 7.6 Hvis der foretages uretmæssigt indgreb i hovedmåler, plomber eller målerarrangement annulleres målingen. HOFOR fastsætter så forbruget efter gældende regler for beregnet forbrug. Sådanne indgreb kan medføre politianmeldelse. regulering af forkert eller uregistreret forbrug kan foretages på basis af erfaringstal og sammenlignes med tilsvarende kunder, som forsynes med damp eller varmt vand. 7.7 Hvis en hovedmåler bortkommer eller beskadiges, og dette ikke skyldes hændeligt uheld, slid eller ælde, er kunden erstatningspligtig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 11

12 8. Tvivlsspørgsmål og klagemuligheder 8.1 Tvivlsspørgsmål vedrørende Tekniske bestemmelser for fjernvame, damp kan rettes til HOFOR. Ankenævnet på Energiområdet er energibranchens forbrugerklagenævn. Nævnet behandler spørgsmål om aftaleret, køberet og spørgsmål om tilbagebetaling mv. Kunden kan klage til nævnet, hvis der opstår uenighed om kundeforholdet. energitilsynet tager stilling til, om HOFORs priser og betingelser for levring af fjernvarme er rimelige. kunden kan indbringe spørgsmål om priser og leveringsvilkår for tilsynet. 9. Ikrafttræden og ændring 9.1 De tekniske bestemmelser træder i kraft den 1. september

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, damp Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og den

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP 2016 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, varmt vand Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og

Læs mere

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Side 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 1 Generelt... 4 1.1 Aftaleforhold...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 2016 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler, som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 2016 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR har

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S REFA Energi Opdateret den 11. Feb. 2010 FORORD Dansk Fjernvarme nedsatte i august 1984 et udvalg, som skulle søge at udarbejde

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Fjernvarme Horsens a.m.b.a., Glentevej 8, 8700 Horsens, tlf. 7562

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1.

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1. Indholdsfortegnelse Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 1. 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 2. 4. Måling af fjernvarmeforbrug 4. 5.

Læs mere

Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Vedtægter. Tekniske bestemmelser Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net Indhold 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 Hovedstadens Forsyningsselskab VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 HVORFOR NYE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME? Leveringsbestemmelserne og de tekniske bestemmelser fastsætter spillereglerne

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Tommerup By s Fjernvarmeforsyning a.m.b.a 4. udgave Marts 2014 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse... 2 INDLEDNING...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Udførelse af installationsarbejde

Læs mere

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Vejledende retningslinjer for fjernvarmebrugerinstallationer Gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORSIDE... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere