Opfølgning på dialogmøder i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på dialogmøder i 2015"

Transkript

1 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder skal udfyldes af relevante afdelinger i relation til berørt emne/problematik, så politikerne får svar på og vished om, at der følges op på de spørgsmål/problematikker, der rejses fra lokalrådene via dialogmøderne. Dialogen mellem lokalråd og dialogudvalg Lokalråd: Emne Stensved Netdækning i kommunen og konklusion (lokalrådets prioritet) I vores område er der bl.a. dårlig netdækning i Stensby området, mulig bedre dækning fra den også dårlig dækning rundt omkring med bakket terræn. APP kunne kun bruges med android system, fungerede ikke på i-phone. Administration Relevant afdeling Ledelsessekretari at og IT App mobil kommer op, bliver klar til foråret 2015, vi vil blive orienteret bl.a. ved møde Mobil og Bredbånds-dækning den 23.marts Parkering med 2 hjul på fortov Parkering med 2 hjul på fortovet. Stort problem mange steder med parkering efter nye regler, vi efterlyser at kommunen nogle steder, hvor det er kritisk, tillader parkering med 2 hjul på fortov Skiltene er bestilt hos vejdirektoratet, men ikke kommet så man kan skilte med det. Borger fortæller at i Næstved må man holde med 2 hjul på fortov. Forslag fra borger var, at man kunne nogen steder lave lige eller ulige parkering, så ikke der fremstår den farlige slalomkørsel. Bemærkninger/svar fra afdeling Efter aftale med lokalrådsformand er der givet svar på dette spørgsmål på møde den Erhvervsstyrelsens app. Er foreløbigt udsat til sommeren Lokalrådene er orienteret om dette i brev af Vejdirektoratet arbejder stadig på at lave et nyt skilt. Det er politisk besluttet ikke at tillade delvis parkering på fortovet i Vordingborg Kommune. Enkelte steder i kommunen er der indført lige/ulige parkering. Det beror på en konkret vurdering, men administrationen er tilbageholdende med dette, da det vurderes at være et stort indgreb for beboerne på den konkrete vej. 1

2 Problem at komme ud på Vordingborgvej fra Skovstræde Hækklipning Det er et meget stort problem at komme fra Skovstræde og ud på Vordingborgvej, der holdes parkeret ved Pizzariaét, derfor helt umulig at overse trafikken. Vordingborgvej er Statsvej, så Kommunen kan ikke gøre noget ved dette, men vi beder om hjælp til henvendelse til Vejdirektoratet både med hensyn til udkørslen og Parkeringen, har selv flere gange rettet henvendelse til Vejdirektoratet, desværre uden held. Administrationen skal følge op Borger fremlægger at nogle borgere ikke klipper deres hæk så fortovet er frit, der forsvinder mere og mere af fortovet efterhånden som hækken bliver bredere. Kunne kommunen være behjælpelig med at give borgerne besked om hæk og snerydning? Chikaner på Skyttemarksvej Kunne chikaner på Skyttemarksvej fjernes/ændres, Farligt ved manglende snerydning på fortovene, da barnevogne og rollatorer må ud på vejbanen Med hensyn til Skyttemarksvej og chikaner, er der sat noget i gang via, med kontaktperson Jón Petersen i sommer 2014, men ingen tilbagemelding, har prøvet at rykke for svar Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet (VD) i løbet af april VD har meddelt, at de har henvendt sig til politiet med henblik på en løsning. VD har også meddelt, at de evt. vil genoverveje muligheden for, at kommunens p-vagt kan gå på statsvejen. Når administrationen bliver opmærksom på sådanne sager bliver borgeren bedt om, at beskære hæk eller rydde sne. Der kan udstedes et påbud til ejeren, hvis ikke arbejdet udføres. Der gives ikke generel information til borgerne om emnet udover, hvad der allerede findes på kommunens hjemmeside. Et forslag om udskiftning af de eksisterende fartdæmpere til vejbump blev anbefalet af trafiksikkerhedsrådet den 9/4. Projektet sendes til Teknik- og Miljøudvalget og politiet til godkendelse hurtigst muligt. Lokalrådet er blevet orienteret herom den 10/4. 2

3 Hallen Borger fremlægger at det er et problem at komme til at benytte hallen, da mange bruger den. Samtidig med det bruger skolen den dagligt, man kan først benytte den efter kl , selvom der ikke foregår noget i tidsrummet før. Det er forsøgt mange gange at få kontakt til både skoleleder og driftlederen, men uden held. Kultur og Fritid Forslag og ønske fra borger (Kim Hemmingsen), en hal opføres ved siden af den nuværende, således man benytter de fælles faciliteter, bad osv. er rigeligt til - også at betjene endnu en hal. Skolebusser og busskure I bymæssig bebyggelse, er busskure og digitale tavler planlagt - men kommer de? Den enkelte skole planlægger sine aktiviteter fleksibelt og har forhåndsret til at benytte skolens lokaler i tidsrummet fra til Såfremt andre ønsker at gøre brug af hallen kan det aftales med den enkelte skoles ledelse. De aftalte ekstraordinære tidspunkter skal indtastes i foreningsportalen. I facilitetsundersøgelsen gennemført af Syddansk Universitet i 2010 blev det vurderet at der var tilstrækkelig dækning af haller og halkapacitet i Vordingborg kommune. Det er aftalt med skolelederen, at hun tager direkte kontakt til den pågældende borger med henblik på muligheder for konkrete aftaler. I efteråret 2013 opsatte Vejdirektoratet 12 læskure imellem Stensved og Stege langs rute 661R. Opsætningen var muliggjort af et ekstraordinært tilskud, som Vejdirektoratet havde modtaget fra Trafikstyrelsen. Yderligere forbedringer på busstoppestederne på denne strækning skal finansieres af kommunen, som ikke har afsat anlægsmidler i de kommende år. Administrationen vil dog søge at afse midler i driftsbudgetterne til opsætning af enkelte nye læskure, hvor der ses de største behov, hvilket bl.a. er i Stensved (ved Netto) samt ved Kulsbjerg Skole, afd. Stensved. Der opsættes i 2015 digitale tavler ved andre 25 busstoppesteder, som kommunen fik fornyet i 2014, især langs linje 661R. Administrationen har i 2015 indsendt en ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til opsætning af yderligere ca. 3

4 30 digitale tavler. Såfremt der opnås tilsagn om tilskud vil tavlerne blive opsat i 2016 i bymæssig bebyggelse langs alle Rlinjerne, hvorved de fleste busstoppesteder i Stensved forventes inkluderet. Mern Cykelstier Forsikring og vedligehold af Udeskole/Grillhytte legeredskaber m.m. Der ønskes etablering af cykelsti mellem Mern og Ørslev ønskes fremrykket da det er et stort ønske p.g.a. trafiksikkerhed på vejen. Der ønskes brand og ansvarsforsikring på Udeskole/grillhytte og motions og legeredskaber m.m. på lige vilkår med kommunens ejede legepladser m.m. da det hovedsageligt er børnehave, skole, sfo der anvender området. Desuden ligger aktiviteterne på kommunens areal og der er givet kommunalt tilskud til projekterne. Strækningen er prioriteret i den nuværende cykelstiplan og bliver hele tiden justeret i forhold til den nye skolereforme. Når bevillingerne er der, bliver der kigget på de enkelte strækninger i cykelstiplanen, og det bliver vurderet, hvor der kan fås mest cykelsti og størst trafiksikkerhed for de midler, der er til rådighed og Strategi og Imp. if. til LAG-midler Det er lokalrådets ansvar at sikkerheden er i orden på legepladsen og i bålhytten. Oprydning omkring stedet er lokalrådets ansvar. Forsikring er lokalrådets ansvar. Det var betingelsen for, at lokalrådet kunne stille hytten op, og legeredskaberne er der aldrig blevet givet tilladelse til at opføre, og derfor er der et uløst problem i forhold til forsikring, da Vordingborg Kommune ikke har midler til at påtage sig dette, da det anses som en vedvarende driftopgave. Administrationen opfordrer lokalrådet til at få lovliggjort byggeriet af legeredskaber, så det opfylder de betingelser, der også var en præmis for tildeling af LAG-midler samt at gå i dialog om daglig drift med områdets institutioner. 4

5 Ørslev Fodgængerfelt på Ørslevvej ved Fakta. Landsbypedel. Der er etableret permanente busstoppesteder ved Fakta på Ørslevvej. Der er mange krydsende fodgængere, deriblandt mange skolebørn. En fodgængerovergang ved Fakta er derfor nødvendig Vi kunne godt tænke os en medarbejder f.eks. en seniormedarbejder som kunne hjælpe med småting. F.eks. være med til at sætte borde og stole op ved møder eller gå og fjerne affald især i industriområdet og ved Ugledigevej. Evt. hjælpe ældre/handikappede. Måske ikke en fuldtids stilling, men så dele med Mern eller Nyråd f.eks. Strategi og implementering og/eller Der blev drøftet to løsningsforslag på trafiksikkerhedsrådsmødet den 9/4. Sagen bliver fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget. Lokalrådet er blevet orienteret herom. Ordningen med seniormedarbejdere/landsbypedeller er kendt fra flere områder og kommuner bl.a. Haderslev, Højmark i Ringkøbing-Skjern og fra Assens Kommune. Ordningen er typisk skruet sammen som, at det er en kommunalt finansieret ordning. Det betyder, at hvis ordningen skal føres ud i livet, skal der sættes økonomi af i budgettet til dette. Der kan ses eksempler på de kommunale ordninger her: https://www.haderslev.dk/files/14898/besk rivelseaflandsbypedelordningen.pdf eller.aspx Industri området i Ørslev Der er udstykket industrigrunde ved Stensved afkørsel 41. Vi har i mange år bedt om et skilt, som fortæller at der er industrigrunde til salg i Ørslev industriområde, der er generelt tilslutning omkring mere aktivitet på industriområdet her blandt Ørslevs beboere. Hvis det ikke kan være industri, foreslås det at man evt. kan bruge grundene til at plante træer f.eks. en fredskov, et græsningsområde eller en solcelle mark? Kommunale Bygninger (vedr. skilt) Plan og Byg Skiltning mod vej er desværre alene tilladt i mindre omfang (bl.a. med afgørelse i sag vedr. afk. 41.) Der vil blive opsat skilte i det omfang loven tillader. Arealer er udlagt til erhvervsgrunde og vil fortsat blive forsøgt solgt som sådan. Forslaget vil blive overvejet i forbindelse 5

6 med arbejdet med revisision af gældende kommuneplan. Udvidet åbnings tid for børnehaven. Ørslev er en pendler by, mange flere arbejder på skæve tidspunkter og/eller langt væk. Måske er der behov for en nat eller døgn børnehave? Dagtilbud Redskabsskure til idrætsforeningen. Vi diskuterede den gamle sag vedr. Øgifs ansøgning om manglende redskabsrum, som stadig ikke er løst Kultur og Fritid Der er fra 1. januar 2015 etableret fire pendlerinstitutioner i kommunen med en daglig åbningstid fra (fredag til kl ). Disse institutioner er placeret i Kastrup/Ndr. Vindinge, Bårse, Stensved/Langebæk og Stege. I efteråret 2015 gennemføres en evaluering for at afdække efterspørgslen og hvorvidt det er de rette institutioner, som har den ekstra udvidede åbningstid. Spørgsmålet om nat eller døgn børnehave er en politisk afgørelse, da det økonomisk er meget ressourcekrævende. Ansøgningen om tilbygning af et nyt redskabsrum til Ørslev er blevet afvist af Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling. Deling af de eksisterende redskabsrum er sket i samarbejde med skolen og er sket inden for rammerne af folkeoplysningsloven. AllerslevSkibinge Mønvej i Allerslev og Ammendrup, retablering efter kloakarbejdet, herunder bump og cykelstier. Allerslev og Ammendrup har gennem det sidste år været genstand for separering af byens hovedkloak på godt og ondt. Mønvej, Enghavevej og Rekkendevej har været gravet op med større eller mindre held, og det har sat sine spor på Mønvej nord for kroen og på Enghavevej med bl.a. store Status er p.t., at der er fundet en løsning, der har imødekommet foreningens ønske om mere plads, men at den løsningsmodel ikke til fulde er accepteret af foreningen. Teknik- og Miljøudvalget ønsker 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern, blev behandlet på ØPUs møde den 22/4-2015, hvor det blev besluttet at et flertalt af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard og Heino Hahn anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. 6

7 sætninger efter ikke alt for godt udført entreprenørarbejde. Nu forestår så retableringen af specielt Mønvej i Allerslev/Ammendrup med bl.a. etablering af de nu planlagte vejbump, i stedet for de opgravede chikaner, og de planlagte kommende cykelstier. Et mindretal bestående af Poul A. Larsen og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale indstillingen. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 30/42015, hvor Borgmesteren fremsatte forslag således: at flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 22. april 2015 tiltrædes. Lokalrådet er af den opfattelse, at planlægningen omkring bump og cykelstier er så tæt knyttet, at man skal være helt klar over, hvordan begge dele tænkes udført inden opstart, så det man etablerer først passer til det, som følger uden dyre tilpasninger. Efter det som oplyser, skal bumpene udføres i foråret Forslaget blev herefter sendt til afstemning. For stemte: 19, bestående af Enhedslisten, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Carsten Olsen og Peter E. Jonassen. Imod stemte: 10, bestående af Brit Skovgaard, Michael Larsen, Vibe Bøgvad, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Kurt Johansen, Mette Høgh Christiansen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen. må melde ud om cykelstier (udformning og terminer), bump (terminer) og midlertidige hastighedsdæmpende foranstaltninger Kloakeringen i det åbne land ligger underdrejet, hvad er planerne og terminerne? I efteråret 2013 påbyder kommunen ca. 200 ejendomme i oplandet til Tubæk Å at forbedre rensningen af spildevand i egne anlæg inden d. 1. oktober Kravet til rensning er minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. I maj 2014 sætter kommunen så de udstedte påbud i bero indtil statens vandplaner er vedtaget, idet man er blevet i tvivl om, hvor store krav der skal stilles til rensningen af spildevandet. Kommunen oplyser, at dette betyder, at de pågældende Land og Miljø Angående bump etableres der et bump hver ende af Ammendrup Allerselv i 2015 mens resten af bumpene etableres i sensommeren 2016 efter den nye asfalt er udlagt gennem Ammendrup og Allerslev. Kravet til rensning af spildevandet er sat til minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. Man spørger sig selv i forhold til hvad? Målet må vel være at nå nogle af regeringens fastlagte grænseværdier? Er der nogen, der har målt omfanget af organisk stof og fosfor i husholdningens spildevand ved nogen af de påbudte ejendomme? Reduktionskravet er fastsat i 7

8 ejendomme på nuværende tidspunkt ikke er forpligtet til at efterleve det meddelte påbud. Kommunen vil dog senere kunne genoptage påbuddet. Visse ejendomme har dog allerede fået ændret spildevandsrensningen efter det påbudte, og andre har måttet sætte planlagte og næsten påbegyndte projekter i stå. Kommunen anfører i brevet af maj 2014, at Hvis kravene til rensning af spildevandet på ejendommen ændres i forhold til det, der allerede er blevet påbudt, vil kommunen meddele nyt påbud, som svarer til de ændrede krav. Fordi vandet i Tubæk Å er forurenet, behøver det da ikke at være ensbetydende med, at alle ejendomme forurener vandet i åen eller forurener for meget. Oplæg til dialogudvalget: Kravet til rensning af spildevandet er sat til minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. Man spørger sig selv i forhold til hvad? Målet må vel være at nå nogle af regeringens fastlagte grænseværdier? Er der nogen, der har målt omfanget af organisk stof og fosfor i husholdningens spildevand ved nogen af de påbudte ejendomme? Hvorledes står sagen nu? Kan der siges noget om de kommende krav til rensningen af spildevandet og om tidsterminerne? Diskussion: BSJ: Det er rigtigt, at man er ved at undersøge problemerne nærmere. Man vil bl.a. nu måle på forureningen i Præstø Fjord og i Stege Nor. BSJ er bekendt med, at der på Lolland gives henstand på krav om udvidet rensning af spildevand til ældre. ADA: Der er usikkerhed omkring forureningen, bl.a. fordi vi herhjemme ikke måler på grænseværdier men på trivslen af ålegræs. Pensionister kan få henstand med udvidet rensning af spildevand, så kravet først træder i kraft ved indretning af f.eks. køkken eller salg/overdragelse af ejendommen. PA: Hvorfor måle på forureningen i Præstø Fjord og Stege spildevandsbekendtgørelsen bilag 3 og skal ses i forhold til sammensætningen i almindeligt husspildevand. Rensekrav BI5 (O) Total fosfor (P) Nitrifikation (S) SOP 95 % 90 % 90 % SO 95 % OP 90 % O 90 % 90 % 90 % Kilde: Spildevandsbekendtgørelsens bilag 3 Grundlaget for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal jf. spildevands bekendtgørelsen alene forholde sig til det statslige rensekrav ved udledning af spildevand fra en ejendom til vandmiljøet. Ejer kan derfor ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening skal dokumenteres gennem konkrete målinger. Det er således ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendom bidrager stort eller lidt til forurening i det nedstrøms vandløb, sø eller fjordområde. Der stilles ens krav til ejendommene, da ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang (kilde: vejledning til spildevands bekendt gørelsen). Kommunen skal med udgangspunkt i kommunens spildevandsplan meddele påbud om forbedret spildevands rensning. Efter spildevandsbekendtgørelsen skal kravet til rensning, i kommunens spildevandsplan og derfor også i påbuddene, som minimum følge de statslige fastsatte rensekrav (O, OP, SO, SOP). Det er således staten, der foretager målinger og fastsætter rensekravet. 8

9 Nor, og ikke ved husholdningerne? Ole Sørensen (OS): Andre kommuner leder også spildevand til Præstø Fjord, visse af disse har udsættelse med rensning af spildevand til Disse kommuners spildevand har også indvirkning på forureningen i Præstø Fjord. Medlem: Hvor stor er forureningen fra vejafvandingen? Diskussionen om emnet viser, at der er et stort behov for, at Land og Miljø redegør seriøst for forholdene omkring oplægget til dialogudvalget og kloakeringen i det åbne land i det hele taget. Efter vandplanerne og kommunens spildevandsplan skal ejendomme i lokalområdet Allerslev-Skibinge, der leder spildevand til Præstø Fjord rense for OP (Organisk stof og Fosfor). For ejendomme der udleder til Bøgestrømmen er der rensekrav O (Organisk stof) eller SO (Skærpet Organisk stof). En række af de mest almindeligt anvendte anlægstyper er godkendt af Miljøstyrelsen til at opfylde hver deres renseklasse. Kommunen skal derfor i langt de fleste tilfælde ikke forholde sig til reduktionskravet, da renseanlægget allerede er godkendt til at kunne opfylde den givne renseklasse. Der kan gives tilladelse til alternative renseløsninger, men dette kræver, at ejer selv udarbejder et detailprojekt, som dokumenterer renseeffektivitet (anlægget skal kunne opfylde stofreduktionskravet i påbuddet). Hvorledes står sagen nu? Kan der siges noget om de kommende krav til rensningen af spildevandet og om tidsterminerne? Statens vandplaner I er endeligt vedtaget, hvorfor der nu ikke længere er tvivl om, hvilke rensekrav, der stilles fremadrettet i de forskellige dele af kommunen. Der er kun sket enkelte ændringer i rensekravene i forhold til de tidligere fastsatte krav. I Allerslev-Skibinge lokalområde er rensekravene for størstedelen af ejendommene opretholdt. I den nordlige del af området bortfalder rensekravet dog for de ejendomme, der 9

10 udleder til Bøgestrømmen. Kort vedlægges, hvoraf nuværende og fremtidige rensekrav fremgår. Påbuddene er fra politisk side fortsat sat i bero. Tidshorisonten for at påbuddene genoptages er ukendt på nuværende tidspunkt. Diskussion: BSJ: Det er rigtigt, at man er ved at undersøge problemerne nærmere. Man vil bl.a. nu måle på forureningen i Præstø Fjord og i Stege Nor. Vordingborg kommune foretager ikke målinger i Præstø Fjord og i Stege Nor. Det er staten, som står for overvågning og fastsættelse af rensekravene. BSJ er bekendt med, at der på Lolland gives henstand på krav om udvidet rensning af spildevand til ældre. Pensionister og førtidspensionister kan i Vordingborg søge om indefrysning af udgifter til forbedret spildevandsrensning. I det åbne land er det en forudsætning at ejer tegner et kontraktligt medlemskab af forsyningen. Det er en forudsætning, at der er friværdi i ejendommen. Henvendelse om mulighed for indefrysning kan ske til kommunens ejendomsskattekontor. ADA: Der er usikkerhed omkring forureningen, bl.a. fordi vi herhjemme ikke måler på grænseværdier men på trivslen af ålegræs. Det er staten som står for overvågning og fastsættelse af rensekravene. Spørgsmål herom kan rettes til Miljøstyrelsen. Pensionister kan få henstand med 10

11 udvidet rensning af spildevand, så kravet først træder i kraft ved indretning af f.eks. køkken eller salg/overdragelse af ejendommen. Påbudsfristen i forbindelse med forbedret spildevandsrensning kan ikke udskydes jf. ovennævnte eksempler. Indefrysning af udgifter kan søges jf. tidligere besvarelse. PA: Hvorfor måle på forureningen i Præstø Fjord og Stege Nor, og ikke ved husholdningerne? Se ovenstående besvarelse vedr. overvågning og fastsættelse af rensekrav i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning. Ole Sørensen (OS): Andre kommuner leder også spildevand til Præstø Fjord, visse af disse har udsættelse med rensning af spildevand til Disse kommuners spildevand har også indvirkning på forureningen i Præstø Fjord. Det er korrekt at andre kommuners spildevand også har indflydelse på Præstø fjord. Vordingborg kommune har ud for en række kriterier prioriteret indsatsen i oplandet til Præstø Fjord højt. Vordingborg Kommunes prioriteringsgrundlag for spildevandsindsatsen i det åbne land fremgår af kommunens spildevandsplan. Det er korrekt at Næstved kommune har planlagt at gennemføre påbud om forbedret spildevandsrensning i oplandet til Præstø fjord senere end Vordingborg Kommune. Næstved har dog prioriteret spildevands indsatsen i andre områder højere. Vordingborg kommune har afgivet 11

12 et høringssvar til Næstved Kommune i forbindelse med vedtagelse af deres spildevandsplan, hvor Næstved Kommune er anmodet om at fremrykke påbud om forbedret rensning, så de i højere grad samordnes med Vordingborg kommunes planer, hvilket ikke har give anledning til ændringer i Næstveds spildevandsplan. Medlem: Hvor stor er forureningen fra vejafvandingen? Graden af forurening fra vejafvanding er ikke målt/kendt. Tubæk Å projektet og Vådområde Holmegård Enge Tubæk Å projektet og projekt Vådområde Holmegård Enge har lokalrådets store interesse, idet overfladevand fra arealerne SØ for Allerslev nu ledes til den gamle banegrøft via en tidligere etableret regnvandsledning. Der er i forbindelse med kloakarbejderne udført et antal afskærende grøfter, som fanger vandet, så det ikke løber ind over ejendommene langs østsiden af Mønvej og sydsiden af Rekkendevej. Det er dog et problem, at regnvandsledningen fra Mønvej til banegrøften også afleder vand fra vejbrønde på Mønvej, og den har i den egenskab ved kloakarbejdet har været brugt som afledning for vand med boremudder fra underboringer. Det må anses, at det frie gennemløb i ledningen er reduceret herved. Endvidere er den gamle banegrøft nu på vej til at gro fuldstændig til, og den er delvis blokkeret af 2 store træer, som er væltet ned over grøften af stormene Allan og Bodil. Kommunen har fra COWI fået en rapport med 25 forslag til foranstaltninger ved Tubæk Å-systemet, der sikrer opsamling og mulig forsinkelse af vand ved skybrud, så oversvømmelse af beboede områder i og ovenfor Præstø undgås. Kommunen har tillige udarbejdet forslag til etablering af Vådområde Holmegård Enge ved vest for Allerslev. Vådområdet har afløb til Skvatten, som igen løber ud i Land og Miljø M.h.t. Tubæk projekterne i forbindelse med Helhedsplanen for Klimatilpasning i Tubæk Å systemet. Der har været en periode med stilstand i vådområdeprojekterne ved Skvatten bl.a. som følge af ændrede krav til hvordan der laves fosforanalyser. Dette er nu afklaret. Kontakten til lodsejerne genoptages nu med henblik på en gennemførelse af de to projekter. Enkelte af helhedsplanens mindre restaureringstiltag er allerede gennemført. Øvrige projekter gennemføres i det omfang, der opnås enighed med lodsejerne, politisk tilslutning hertil, og der kan findes den nødvendige finansiering. M.h.t. fosforproblematikken, så er der muligvis tale om nogle misforståelser. Der er ikke forskel på om fosfor frigøres i et vådområde eller et vandparkeringsområde. Det der betyder noget er jordens fosforindhold, jordens bindingsevne og på hvilken måde fosfor er bundet. Desuden har vandets opholdstid, og om der opstår iltfri forhold en betydning. Der kan være et kompliceret 12

13 Tubæk Å. Vådområdet skulle være med til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra det afvandede område, som bl.a. omfatter arealerne SØ for Allerslev. Omlægningen af banegrøften er en del af dette projekt. Etableringen af Vådområde Holmegård Enge vil efter lokalrådets mening være til gavn for en smuk natur ved Allerslev, og det vil kunne bidrage til at fastholde bosætningen i Allerslev. samspil med jordens kvælstofindhold og indholdet af organisk stof. Det vil derfor bero på en konkret vurdering af det enkelte tiltag / projekt om der kan forventes at ske frigørelse af fosfor. Oplæg til dialogudvalget: Lokalrådet har gennem det sidste år ikke hørt noget til udviklingen i disse projekter, og beder derfor dialogudvalget om at redegøre for, hvad der sker i forbindelse med disse to projekter. Diskussion: PSS: Vedrørende Holmegård Enge er der udført supplerende fosforundersøgelser, og det vurderes, at fosforkravet er OK. Sagen ligger nu i Naturstyrelsen for godkendelse. Efter godkendelse kan der søges tilskud bl.a. ved EU. Fortsættelse forventes først at kunne ske i Regulering og opstuvning ved Tubæk Å systemet er stødt på problemer, idet parkering af vandet kan give udtrækning af fosfor til det parkerede vand. BSJ: Høringen omkring regulering og opstuvning ved Tubæk Å systemet er først afsluttet i august 2014, og resultaterne fra høringen er nu ved at blive behandlet i den kommunale administration. OGP til PSS: Det er da mærkeligt, at man i Holmegård Enge reducerer fosforindholdet i vandet ved at lave vådområde og modsat får øget fosforindhold i vandet ved at parkere det, til der kan ske normal afstrømning. PSS: Kunne ikke komme med en forklaring. Det glæder os, at det ser ud til, at Holmegårds Enge projektet kan komme til udførelse. Miljø! Hvad sker der omkring tiltagene for Tubæk Å. Hvad er det for fosforproblemer, der er i forbindelse med midlertidig oplagring af regnvand ved skybrud? Vil 13

14 rørmosen mellem Beldringe og Mønvej ikke virke som vådområde ved tilbagehold af regnvand? Hvad sker der med forsamlingshusene, og er det korrekt, at samlingssalen i Multicentret kun rummer 70 personer? Orientering, forsamlingshuse: Ved mail af 10. februar 2015 har kommunen indbudt forsamlingshuse og lokalråd til dialogmøde om salg/overdragelse af de resterende kommunalt ejede forsamlingshuse til lokale foreninger alternativt til anden side. Kommunen oplyser samtidig, at foreningerne efter mødet har en frist på 10 dage til at svare, om de vil/kan overtage aktuelle forsamlingshuse. Dette er i sig selv meget problematisk, idet noget sådant normalt ikke kan ske uden vedtagelse på en generalforsamling. Generalforsamlinger har normalt en varslingsfrist på minimum 14 dage, og en generalforsamling kan da ikke indkaldes, før konditionerne for overtagelsen ligger helt klare og kan tiltrædes af bestyrelsen. Kultur og Fritid På KIF- mødet den 8. april 2015 blev fremlagt forskellige modeller for en videreførelse af forsamlingshusene. Administrationen gennemfører en dialogrunde med de 4 kommunale forsamlingshuse hvor de enkelte modeller fremlægges. Sagen genoptages til behandling på møde i Kultur,- Idræts og Fritidsudvalget den 22. juni Dertil kommer, at de små foreninger, som findes i landdistrikterne, almindeligvis kun har en meget smal økonomi, som næppe vil kunne klare at betale husleje, hver gang man skal mødes. Muligheden for at mødes uden lejeudgift i de kommunale lokaler er for de fleste af disse foreninger en forudsætning for foreningens eksistens. Falder disse foreninger væk, falder også det sociale samvær i området væk, og dette vil være kimen til forøget affolkning fra og ingen tilflytning til området. Det vil fremme flugten fra land til by, og denne flugt kan tillige også blive bort fra Vordingborg Kommune, hvilket må siges at være i modstrid med Vision I Allerslev og Ammendrup er man stærkt afhængig af at bruge Den gamle Skole som samlingssted for foreningerne. Den frie benyttelse af skolen i Allerslev kan absolut ikke undværes, den er livsnerven i det tilbageværende foreningsliv her. Multicenteret har dels en samlingssal i forbindelse med cafe-området, samt i alt 4 14

15 Oplæg til dialogudvalget, forsamlingshuse: Hvordan sikrer kommunen, at lokale foreninger med smal økonomi fortsat har mulighed for at arrangere møder og sammentræf, hvis forsamlingshusene sælges? Diskussion, forsamlingshuse: BSJ: Kultur- og fritidsudvalget undersøger i øjeblikket forholdene og skal melde tilbage til økonomiudvalget. Fristen virker ikke reel. Forholdene omkring de private og kommunale forsamlingshuse bør normaliseres. Der har været forskellige retningslinjer i kommunerne inden den kommunale sammenlægning. KS (Beboerforeningen): Har fuld forståelse for harmonisering, men betales der f. eks. halleje når foreningerne anvender hallerne til sport? Svar fra udvalget: I de kommunale haller betales der ikke leje. I de private haller betales der leje men der gives tilskud for unge under 25 år. JG: Da der generelt er tale om ældre huse, vil forestående reparationer og renovering gøre forholdene meget sværere for brugerne. MS: Forholdene omkring forsamlingshusene bør undersøges yderligere, og husene bør om muligt bevares som kommunale huse. mødelokaler som hver kan rumme op til 25 personer. Disse 4 lokaler kan slås sammen til et lokale; men når foldedørene åbnes vil de sammenklappede døre optage plads og skærme for lyd og synsfelt således at lokalet så kun må anses anvendeligt for max 80 deltagere, og kun 70 hvis der er kørestolsbrugere iblandt deltagerne Orientering, Multicenter: Det forlyder, at det største forsamlingslokale i det nye Multicentret maksimalt må have 70 deltagende personer. Oplæg til dialogudvalget, Multicenter: Er det rigtigt og i så tilfælde, hvor vil man så kunne arrangere større møder i Præstø? Det burde da være Multicentret, der var stedet. Diskussion, Multicenter: BSJ: Multicentrets samlingssal kan rumme 80 personer maksimalt. Ena Skovbæk (ES): OK-klubben kan ikke være i 15

16 Multicentret med sine 80 til 100 deltagere og er igen henvist til Kirkehuset. BSJ: Kan man ikke være i centerhallen? ES: Nej, det er ikke muligt på grund af trafikken i hallen. Medlem: Kan man ikke være på skolen? ES: Ja, men kun udenfor skoletid, og det kan OK-klubben normalt ikke. Erik Rasmussen: Det er umuligt at parkere ved Multicentret. Det kan ikke være rigtigt, at man skal parkere på vejene omkring centret. Det duer ikke for de gangbesværede. Ingen svar. Medlem: Den informerende skiltning til Ungebyen ved centret er utilstrækkelig. Med Kultur og Fritids udspil på og efter mødet i Viemose d. 4. marts 2015 ser det ud som om, man kun er interesseret i at lukke Allerslev Gl. Skole og dermed det lokale foreningsliv, som er så vigtigt for at bevare Allerslev og Ammendrup som samfund. Er det det man vil? Ansvars- og ulykkesforhold ved frivilligt arbejde Orientering: Ved stormødet mellem lokalrådene og den kommunale administration d. 22. januar 2015 blev der talt meget om Den kommunale Vision for Vordingborg Kommune i Hvad kunne der gøres i fællesskab for at nå visionens mål i størst muligt omfang. Administrationen fokuserede meget på det frivillige arbejde som en vigtig resurse til at nå målet, og det ville være af stor betydning, at så meget frivilligt arbejde som muligt indgår i det kommende arbejde. Dette affødte diskussion omkring de forsikringsmæssige forhold ved det frivillige arbejde, hvor de frivillige tilrådes, at sikre sig ved egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Direktør Lisbeth Mogensen oplyste i denne forbindelse, at kommunerne ikke kan gå ind i sådanne forsikringsforhold. Firmaer og lignende skal lovmæssigt sikre deres ansatte Kultur og Fritid Vordingborg Kommunes forsikring dækker som udgangspunkt kun for ansatte i Vordingborg Kommune. Frivillige opfordres derfor at have egne private forsikringer for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader de forvolder på andre. Den frivillige er dækket af egne private forsikringer når: Den frivillige har en heltidsulykkeforsikring (skader på sig selv) Eller Den frivillige har en ansvarsforsikring 16

17 med ulykkes- og ansvarsforsikring i arbejdstiden, hvordan kan Det offentlige så undlade at sikre de frivillige, når de arbejder for Det offentlige? Vi er nu tilbage ved start i forhold til Dialogmødet i 2014, hvor lokalrådet netop rejste dette problem. Spørgsmålet til dialogudvalget var den gang: (skader på andre). Vordingborg Kommune må under en eller anden form påtage sig den nødvendige forsikring for de frivillige under det arbejde, som de udfører for kommunen. Det må kunne gøres ved en fællesforsikring for frivillige, hvor de som skal arbejde anmeldes med navn og arbejdsdato/er forud for de dage som der skal arbejdes. I Røde Kors skal man registreres som frivillig f.eks. i butikkerne, idet man så er omfattet af en forsikring for ansvar og ulykke. ger_skal_forsikre_sig.pdf Der kan læses mere om foreningers forsikringsforhold her, og hvornår der er behov for at foreningen har tegnet en ulykkesforsikring: https://www.ask.dk/da/arbejdsskader/ofte %20stillede%20sporgsmal/Hvordan%20sk al%20foreninger%20sikre%20sig%20ved %20arbejdsskader.aspx?p=1 Der tales på landsplan uhyre meget om at skabe udvikling ved at inddrage de frivillige i arbejdet med løsning af det offentliges bestræbelser på at skabe fremgang. Aktuelt her, at løfte med i opgaven om at nå visionen i Oplæg til dialogudvalget: Hvis de bestående forhold omkring forsikringsdækning for de frivillige ikke ændres, bliver det svært at få inddraget de frivillige i den fremtidige udvikling. Hvad vil kommunen gøre rent politisk? Diskussion: MS: Det frivillige arbejde udføres jo for eget lokalområde m.v. og dermed til en vis grad for en selv. Man bør tegne egen forsikring for ulykke og ansvar. BSJ: Frivillige på den åbne skole skal også selv tegne forsikring. OGP: De frivillige kan når de udfører arbejde for kommunen risikere at bliver mødt med krav om erstatning fra kommunen, hvis de kommer galt af sted. BSJ: Hvis man agerer efter anvisningerne for det frivillige arbejde, vil kommunen ikke rejse krav. 17

18 Lokalarkivet i Præstø Lokalrådet har taget kommunens udmelding til efterretning. Med erfaringerne fra Gadekærslauget i Allerslev kan det blive vanskeligt for lokalrådet at rekruttere folk til lignende formål fremover HS: Lokalarkivet med alle de gamle papirer og dokumenter om Præstø har til huse under biblioteket (næsten det dybeste sted i Præstø). Bør disse skatte fra fortiden ikke sikres bedre for eftertiden. Hvad hvis Tubæk Å går over sine breder? Der har været talt om skimmel i lokalerne. ADA: Der er ikke skimmel i lokalerne, de er frikendt. Medlem: Var det en mulighed at flytte arkivet til det gamle rådhus? Hans Thomsen: Lokalarkivet har skrevet vidt og spurgt om forslag/ tilbud på fornyet og sikrere placering. Resultatet kendes ikke endnu. Kommunale bygninger Lokalhistorisk arkiv er et anliggende under KIF og det er som sådan under dette udvalgs administration der skal ske henvendelse om fremtiden for Lokalarkiver. Det oplyses fra børne- og kulturdirektøren, at Det Lokalhistorisk Arkiv er i dialog med KIF om en løsning. Det er et stort og væsentligt ønske, at sikre Det Lokalhistoriske Arkiv mod skade i forbindelse med eventuel oversvømmelse. Kan Kommunen gøre noget i denne sag? KastrupNdr.Vindinge Byskiltning på Næstvedvejen Opsætning af byporte ved Stubyvej og Granvej og med en fartbegrænsning på 60 km indenfor portene så hele området fremstår som et samlet bymæssigt område herunder Sikre overgange over Næstvedvejen ved Neder Vindingevej (Fakta) Langedvej, Koglevej og Granvej Generelt er det ikke en god ide at placere følsomme papirer/arkiver i kælderlokaler. Der er afværgepumper i Præstø Biblioteks kælder, således at oversvømmelser undgås. Kælder er renset for skimmel og således frikendt. Der er andre tanker om anvendelse af Gl. rådhus og det kan således ikke anvendes til Lokalarkiv. Næstvedvej imellem Stubyvej og Granvej ligger ikke i byzone. En ændring vil kræve politiets godkendelse. Administrationen forventer ikke, at en ansøgning vil blive godkendt, da strækningen ikke har en udpræget bymæssig karakter, hvilket de to byporte ikke vil ændre væsentligt ved. Administrationen har sendt en henvendelse til politiet d. 13/4 om mulighederne. Politiet har svaret følgende den 17/4: Politiet er enig med vejbestyrelsen om, at der ikke umiddelbart er grundlag for ændring af strækningens status til byzone. 18

19 Rent hastighedsmæssigt vil politiet gerne overveje muligheden for at udvide strækningen med 60 km/t. til også at omfatte strækningen til og med Granvej (hvor der p.t. er 70) Jeg anser ikke opsættelse af byporte som have betydning for trafiksikkerheden og de har for mig at se ingen hastighedsnedsættende virkning. De vil formentlig pga. skillerabattens bredde skulle placeres helt uden for cykelstien og dermed stort set blive overset og ikke have nogen visuel indsnævrende virkning på trafikanterne. Forskellen mellem en almindelig skiltet hastighed med 60 og den samme hastighed med byzone har alene den betydning, at lastvogne er begrænset til max at måtte køre 50 km/t. Om forskellen fra 60 til 50 for disse køretøjer har nogen reel betydning for trafiksikkerheden er jeg meget i tvivl om. Og endelig skal man huske, at vejen jo er en hovedvej, Rute 22. Det er man også nødvendigt at tage med i betragtningerne. Administrationen er enig i politiets bemærkninger. Der bliver fremlagt et anlægsønske om en sikker krydsning ved Nedervindingevej. Sikring af cyklister Der ønskes sikring af cyklister på Ornebjergvej på strækningen fra Københavnsvej til Kastrup skole. Kan dette lade sig gøre? Strækningen er ikke med i cykelstiplanen. En evt. billig løsning kunne være en 2-1 vej, men det vil kræve en analyse og midler. 19

20 Legeplads Der er et stort ønske om at legepladsen ved den nedlagte børnehave bevares, og åbnes for alle. Kan dette lade sig gøre? Gangstier Lokalområdet ønsker sig; 1. en sti fra tunellen til stien mellem den gamle børnehave og Troldeparken. 2. en sti mellem Troldevej (mellem den gamle børnehave og Troldeparken) til den nye børnehave Administrationen har været i kontakt med lokalrådet, for at afklare dette forhold. Lokalrådet har meddelt, at de har indgået aftale om at kunne benytte legepladsen med afdeling for Borger og Arbejdsmarked, der har overtaget børnehaven til indretning til beboelse for flygtninge. 1. Stien er ikke med i cykelstiplanen. En realisering af ønsket vil være omkostningsfuld. Uden yderligere begrundelse fra lokalrådet, kan administrationen ikke se et behov der kan opveje udgiften til arealerhvervets, anlæg og vedligeholdelse. 2. Med omlægningen af Nedervindgevej vil forholdene blive forbedret. Administrationen vil derfor afvente med yderligere anlæg. Lokalrådet gør opmærksom på at der ikke er ønske om asfalterede stier, men stier med en fast grus belægning, i en bredde så man kan færdes med barnevogn og kørestol Kan sådanne etableres? Østmøn Svinestald på Risbækvej 5 Østmøn Naturforening (ØN), der tæller 100 medlemmer, har modtaget en kopi af en ansøgning fra Risbækvej 5 om udvidelse af slagtesvineproduktionen fra ca slagtesvin til ca svin årligt. Da det i ØN øjne er en stor forøgelse af svineproduktionen, er man i tvivl om vores natur kan klare den øgede belastning. hvis der skal gives tilladelse til produktionen ønsker man der tages den bedst tilgængelige teknologi i anvendelse (BAT). Land og Miljø Risbækgård ApS har ansøgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Der er ansøgt om at forlænge begge staldbygninger så det samlede staldareal øges med 2500 m2. Dyreholdet udvides fra slagtesvin årligt til slagtesvin årligt. Der opføres yderligere en gyllebeholder på 4000 m3 og en kornsilo. Ansøgningen har været offentliggjort med 4 ugers frist til at fremkomme med 20

21 Kommunen opfordres til at udnytte lovgivningens muligheder til at sikre en 0 løsning, det være sig inden for både miljølovgivningen og habitatdirektivets samt naturbeskyttelseslovens krav til en miljøkonsekvensvurdering bemærkninger som man mener Miljø og Teknik skal medtage i det videre arbejde med en evt. miljøgodkendelse. Vi har modtaget en række kommentarer som vi ser igennem inden vi påbegynder arbejdet med en godkendelse (medio april). Ved godkendelse af et landbrug tager vi udgangspunkt i husdyrloven, som også indeholder aspekterne omkring landskabelige forhold og natur. Der er ved udarbejdelse af miljøgodkendelser for husdyrbrug fastlagt et BAT-niveau fra Miljøstyrelsen, som skal overholdes. Det forventes ikke at blive et problem for ansøger, at leve op til BAT-kravene, da der er investeret i et gylleforsuringsanlæg. Anlægget betyder en stor reduktion i ammoniakfordampningen fra staldene. Når der foreligger et udkast til tillæg til miljøgodkendelse skal det 6 uger i offentlig høring inden det vedtages endeligt. Såvel Østmøn Naturforening som Østmøn Lokalråd vil modtage et udkast. Bemærk at lokalrådet ikke er klageberettiget. Lokalrådet har ikke modtaget noget angående denne ansøgning, så vi kender pt ikke til sagen, og kan pt ikke forholde os til den. Dialogudvalget udtrykte at det er meget svært med de store besætninger og de gener de giver i form af lugt og andet belastning, da man ved overholdelse af lovgivningen og de krav der stilles til ejeren har svært ved ikke at give tilladelse. Dialogudvalget tager skeptiken med I deres vurdering. Der bliver sikkert et borgermøde inden miljøgodkendelsen, så alle aspekter kan blive belyst. Kan administrationen konkretisere sagen? Servicetilpasning og lokaludvikling f.eks. SFO bygning i Hjertebjerg Den demografiske udvikling viser at vi ikke bliver flere, vi må derfor se i øjnene, at vi fortsat har udfordringer vedr. fraflytning, aldrende befolkning osv., der nødvendiggør prioriteringer og tilpasning af service til borgerne. Lokalrådet kan og vil gøre mere for at samle op på hvad der rører sig i de forskellige foreninger og interessegrupper. Der blev fremført kritik af, at forslaget til en evt. lukning af SFO bygningen ikke var udsendt til høring i lokalrådet. Lukningen skyldes at det er en skole med plads til 300 elever, men der er kun 118, så der er nok lokaleplads til SFO`en på selve skolen, og målet med besparelsen er at bevare Hjertebjerg Skolen. Det blev oplyst at vi er en vanskelig stillet kommune, og Kultur og Fritid Såfremt Østmøn Idrætsforening overtager SFO-bygningen, så den ikke længere er kommunal ejendom, så vil foreningen kunne søge lokaletilskud til dækning af foreningens driftsudgifter med 65 % beregnet ud fra antal medlemmer under 25 år. Lokaletilskuddet tildeles indenfor reglerne fastsat i Folkeoplysningsloven. En tværgående arbejdsgruppe undersøger mulighederne for at Østmøn Idrætsforening og Østmøn Hallen ville 21

22 der må findes besparelser. Østmøn Idrætsforening kunne ønske sig at overtage bygningen, hvis der kunne skabes et økonomisk fundament. Der var ros til Vordingborg Kommune for deres lokaldemokrati Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, problemer med vand Da Østmøns idrætsforening kan overtage SFO bygningen gratis, vil man kigge på det, men der er nogle økonomiske udfordringer, vedr. tilskud der skal på plads først, det være sig til drift og lokaletilskud. Der skal ses på, om der er samme regelsæt for tilskud i kommunen? Dialogudvalget lovede at gøre en indsats for, at alle relevante spørgsmål bliver sendt i direkte høring hos lokalrådet Der er meget ujævnt i Magleby efter kloakeringen, vejen synker nogle steder og det er som at køre på en pukkelpiste, samtidig er der efter kloakeringen nogle der døjer med vand i kældrene. Der kunne også ønskes en fartdæmpning på Klintevej når man kommer fra øst, da der køres meget stærkt ind i byen. kunne anvende lokalerne. vedr. slidlag og fartdæmpning Der er ingen planer om etablering af fartdæmper. Administrationen vil i løbet af foråret foretage en trafiktælling for at fastlægge de faktiske hastigheder og trafikmængden. Det blev oplyst at der kommer nyt slidlag på i år, og der vil ses på en evt. fartdæmpning. Finansiering af drift af lokalråd/forhøjet tilskud Vedr. vand skal man henvende sig til forsyningen Da lokalrådet er så aktivt, og har meget stor opbakning til deres møder og generalforsamlinger, forslår kommunens standardtilskud til arbejdet ikke Da aktiviteterne i kommunens lokalråd er meget forskellige, er dialogudvalget ikke uvillig til at se på en løsning af vores problem Strategi og implementering Drøftelsen af driftstilskud til lokalråd er ikke ny. Vordingborg Kommune har i andre sammenhænge fået ros for lighedsprincippet i forbindelse med sin nærdemokratimodel, da der tidligere også har været foreslået at lokalråd i byer/købstæder fik forhøjet deres tilskud. I sidste ende er det en politisk beslutning, hvorvidt driftstilskuddet skal sættes op. 22

23 Således vil der nu blive udarbejdet en sag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på en politisk drøftelse af, hvorvidt driftstilskuddet til lokalråd skal øges fremover. Vordingborg By Strandpolitikken Nordhavn og Ore Strand. Ore strand en forsømt perle. Ore har en lang kystlinje med mulighed for strand- og badeliv. Dele af stranden er i kommunalt regi, men forsømt af kommunen i mange år. Området omkring Strandparken ligger hen med tang og sten, på grund af strøm og vind ofte uden sandbred. To badebroer er opsat af privat strandlaug. Der er ved Fyrrevænget bord, bænke og skraldespand, men toiletterne er aflåst hele året. Hvor aftrædelse på naturens vegne så foregår, er det ikke svært at tænke sig til. Opgaven går på strandrensning og badebroer Land og Miljø Nyråd Lys på skoleveje Et andet fokuspunkt fra borgerne er belysning på skolevej både til Vintersbølle skole og skolen i Stensved. Gadelyset bliver slukket lidt for tidligt, så børnene kører/går til skole i mørke. Det er et stort ønske, at gadelyset er tændt når børnene cykler/går i skole og når de skal hjem igen. Der mangler stadig lys ved cykelstien, der krydser tilkørsel fra/til motorvejen. I tilknytning hertil spurgte Borgmesteren, om tunnellen for cykelstien til skolebørnene bliver brugt, hvilket blev bekræftet. Trafik og park Tanken om etablering af en stor strandpark, tæt på Vordingborg by, er ikke ny og det kunne helt sikkert blive et stort aktiv for Vordingborg med sådan en park. Vand- og strømforholdene på Ore gør det imidlertid vanskeligt og meget omkostningstungt at etablere en strandpark og den efterfølgende drift vil ligeledes blive meget dyr. Af ressourcemæssige grunde fjerner kommunen kun tang på nogle få udvalgte strande. Der drejer sig primært om de 5-7 Blå Flag-strande, som kommunen hvert år servicerer badegæsterne med. Der er ikke aktuelle planer om opstilling af en badebro i strandområdet omkring Strandparken. Der henvises til den kommunale badebro i Klinteparken, længere mod øst på Ore Strand. Administrationen har behov for oplysning om hvilke veje det drejer sig om. Vordingborgvej i Stensved er Vejdirektoratets vej og den har kommunen ikke indflydelse på. De øvrige veje er kommunens og her kan der stilles på hvornår det skal være tændt. Kan lygtetændingstiden udvides om morgenen? 23

24 Badebro Det var et ønske, at der blev gjort noget for vinterbaderne nede ved Bakkebølle strand. De vil gerne have en bro om vinteren. Hvis kommunen kan bidrage med penge og viden, vil der være frivillige, der vil hjælpe. Politikerne opfordrede borgerne til at søge om penge til etablering. Administrationen vil gerne hjælpe med at udforme en ansøgning Land og Miljø Der er ikke aktuelle planer om opsættelse af en badebro for vinterbadere ved Bakkebølle Strand. Indkøb, drift og vedligeholdelse af en vinterbadebro er betragtelig. Kan der etableres en bro for vinterbadere ved Bakkebølle strand? Affaldsstativer på Bakkebøllestien Der er meget affald langs Bakkebøllestien som hundelorte i plastikposer og andet affald. Måske kan kommunen hjælpe med at sætte affaldsstativer op Opstilling af affaldsstativer langs Bakkebølle sti Aftaler mellem private skovejere og Vordingborg Kommune Land og Miljø Hvilken aftale foreligger mellem private skovejere og kommunen? Administrationen vurderer ikke, at opsætning af affaldsbeholdere vil løse problemet med henkastet affald. Udgifterne til indkøb, opsætning og tømning af affaldsbeholdere, vurderes ikke, at stå i forhold til den mængde affald der efterlades på Bakkebøllestien. Administrationen har tidligere fået henvendelser vedrørende hestepærer på stien, og vil på den baggrund gøre opmærksom på problemet med henkastet affald, herunder hestepærer, gennem information. Vordingborg Kommune har indgået aftale med Petersgård Gods om offentlighedens brug af skoven. Selve skovdriften er kommunen underordnet. I skoven gælder de almindelige færdselsregler for private skove. I korthed går de ud på, at færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og stier fra kl til solnedgang. Ansøgning om orienteringsløb, øvelser mv. skal sendes til Vordingborg Kommune. 24

25 Kalvehave og Omegn Lediges opgaver? I forskønnelsespuljen står der: Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådene eller andre grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse Skal lokalrådene ud med hakkejernet, hvis grupperingerne efterfølgende ikke påtager sig drift og vedligeholdelse? Dette kan begrænse lysten til at involvere sig i projekter. Borger og Arbejdsmarked Borger og Arbejdsmarked har ingen bemærkninger til, at kommunen eller andre ansætter ledige til at løse denne opgave, hvis der er økonomi hertil. Borger og Arbejdsmarked mener ikke, at opgaven kan løses af ledige under beskæftigelseslovgivningen, da (1) de faglige organisationer ikke forventes at kunne godkende praktikpladser på dette område, og (2) fordi der ikke gennem nytteindsats eller praktik for ledige kan forudsættes den stabilitet og kvalitet i leverancen af ydelsen, som er forudsætningen for at løse opgaven. Asger Diness Andersen mente ikke, at nogen kan forpligtes til en efterfølgende vedligeholdelse af igangsatte projekter. Thomas Christfort kunne ikke love, at kommunen i så fald ville overtage den eventuelt manglende vedligeholdelse. Carsten Olsen supplerede med at foreslå, at man måske skulle spekulere i at ansætte en såkaldt landsbypedel, hvis der kunne skaffes økonomi til det. Fra salen blev der spurgt, om man ikke kunne bruge ledige i kommunen til disse opgaver? Flygtninge Hvordan har Vordingborg Kommune planlagt at håndtere den kommende tilflytning af flygtninge i Kalvehave? Hvor mange kommer der? Hvem er de? Hvor skal de bo? Hvor længe skal de bo her? Er der planlagt et offentligt orienteringsmøde herom? John Pawlik oplyste, at der skal modtages ca personer i Kalvehave området, bl.a. fra Syrien, og de bliver fordelt forskellige steder, bl.a. på Hjortsøgårdvej. Det er ikke et permanent ophold, men af en varighed på 26 måneder, og derefter skal de flyttes til et mere permanent opholdssted. De første 3 år dækkes udgifterne fuldt ud af Staten, og derefter er det en 100 % udgift for Vordingborg Kommune - så øvelsen er bl.a. at få så mange som muligt ud i lønnet arbejde. Thomas Christfort var optimistisk med hensyn til tilflytning af flygtninge, men medgav at ikke alle grupper er lige nemme at integrere men det må kunne lykkes. Borger og Arbejdsmarked Borger og Arbejdsmarked har afholdt informationsmøder med beboerne i de relevante bebyggelser. Borger og Arbejdsmarked har ikke planer om yderligere informations- eller orienteringsmøder. 25

26 Mette Høgh Christiansen supplerede med at fortælle om arbejdet i Vordingborg Kommunes integrationsråd. Kaj Flinta efterlyste muligheder for at kunne etablere et mødelokale for flygtninge og lokalbefolkning. Der fremkom tilbud hertil fra både Den Gule Stald og Viemose Forsamlingshus. Bogø Lokalråd Høj fart i hovedgaden Læskur i hovedgaden ved skovvangen Bliver der et offentligt orienteringsmøde om emnet? Der køres stadig for hurtigt i hovedgaden. De vise fædre undersøger om man måske skal indføre to-på-en, så der kun bliver en kørebane som trafikken i begge retninger skal benytte. Når køretøjerne mødes skal en af dem eller begge trække ud på fortovet og passe godt på dem som måtte opholde sig der Kan der etableres en to i en vej på strækningen? En gruppe andre unge mennesker skrevet i Tidende og klaget over at læskuret i hovedgaden var skiftet ud med et mindre brugbart. Den sag blev klaret på sekunder. Peter Jonassen kunne nemlig fortælle, at kommunen har et læskur stående magen til det der er gået i stykker. Det må man hjertens gerne få. Der står mange børn og venter på bussen efter skole, samt de ældre med rollator kan ikke komme i læ I anbefalingerne til 2-1 veje stilles der store krav til stopsigtelængden. Da Bogø Hovedgade har mange kurver vil det være problematisk at overholde disse. Administrationen vil foretage en ny trafiktælling i løbet af 2015 for at fastlægge de faktiske hastigheder. Inden sommerferien 2015 vil det nuværende læskur blive fjernet og erstattet af andet brugt læskur af design arkitekt Poul Cadovius, som svarer til typen, som blev fjernet fra stedet i efteråret Kitesurfing på Farø dæmning Peter Jonassen gjorde opmærksom på, at Farødæmningen udgør en af de bedste kitesurflokaliteter i Danmark og mente at man bør give brugerne støtte til at oprette et sted, hvor de kan have deres grej. John Konggaard påpegede at det muligvis slet ikke er tilladt at udøve denne sport ved Farødæmningen, så der blev på stedet nedsat et hurtigt-arbejdende udvalg som skal klarlægge forholdende Land og Miljø Det er korrekt at området ved dæmningen mellem Bogø og Farø er omfattet at Natura 2000, men der må gerne både surfes og kite surfes. 26

27 Det skulle være natur 2000 område? Beredskab til/på Bogø Vi fik også at vide at beredskaberne er blevet, eller bliver, kraftigt beskåret nemlig fra 90 til 20, men alligevel var man sikre på at alle eventuelle brande på Bogø nok skulle blive slukket. Hvad med ambulance kørsel til øen, ved vi ligger i yderområde for begge dele Hvad har det af betydning generelt for Bogø? Beredskabschef Ambulancekørsel og Redningsberedskab/Brandvæsen ligger i to forskellige regi. Ambulancekørsel ligger under den præhospitale virksomhed som er en del af sundhedsberedskabet og som administreres af De danske Regioner. De har således intet redningsberedskabets struktur at gøre. Det er rigtig at der i Folketinget sidste år i juni måned blev lavet et forlig på beredskabsområdet, som siger at 87 beredskaber på landsplan skal reduceres til max. 20 beredskaber. Det får umiddelbart ingen indflydelse på placering og antallet af Brandstationer, da de ligger der hvor de geografisk hjælper borgerne bedst. De fleste ligger således at man mår borgerne inden for henholdsvis 10 eller 15 minutter, med mindre at der er tale om meget tyndt befolkede områder. Det man opnår ved beredskabsforliget er at man, kan udnytte synergi i fælles ledelse og drift. Samt en bedre udnyttelse af speciel ressourcer. Det er således stadig kommunerne som sætter standarden for hvilket beredskab de ønsker. 27

28 Lundby Lokalråd Broen over jernbanen ved Lundby Station spærres i en længere periode Broen planlægges spærret i perioden september 2017 til august Det vil medføre store gener for borgerne, idet al trafik mellem Køng og Lundby samt trafik mellem den vestlige ende af Lundby Hovedgade og centrum i Lundby skal gå via Sværdborg eller Ring. Politikerne oplyste, at denne sag er uden for kommunens indflydelse. Der er tale om en regeringsbeslutning, og nu er det Bane Danmark, der suverænt beslutter, hvordan og hvornår arbejdet skal udføres. Og en flytbar bro er udelukket, fordi den er for dyr. Under den efterfølgende debat gav borgerne udtryk for deres store frustration over, at Lundby i en længere periode bliver skåret midt over samt frygt for, at broerne ved Sværdborg og Klarskov ikke vil kunne klare den ekstra trafik, der kommer som følge af spærringen af landevejen mellem Køng og Lundby. Der blev dog tændt et lille håb, da en borger foreslog at bede militæret undersøge muligheden for at bygge en midlertidig vejbro over jernbanen på et sted, hvor den ikke vil genere bygningen af den kommende vejbro. Den midlertidige vejbro, der som minimum skal kunne benyttes af køretøjer op til kg., kan f.eks. bygges over jernbaneskinnerne, hvor Lundby Hovedgade i dag er lukket og passage kun er mulig gennem en fodgængertunnel. Politikerne mente, det var en interessant løsning, som bør overvejes nærmere. En enkelt havde kendskab til et sted, hvor man havde overvejet noget lignende, men af ukendte årsager havde forkastet ideen igen Lokalrådet ønsker at kommunen vurderer forslaget nærmere, idet en sådan løsning vil have mange fordele: det skønnes, at man ved bygningen af en Det er et projekt, der hører under Banedanmark. Administrationen er ikke nede i detaljerne i projektet og kender ikke den detaljerede tidsplan og kan heller ikke sige, om den omtalte løsningen er en mulighed. Administrationen er bekendt med at der arbejdes på en helt ny tidsplan, i forbindelse med det samlede Femern Bælt projekt. Hvad det har af betydning for de enkelte projekter, er ikke meldt ud. Forespørgslen om en militær bro og de konkrete fordele ved løsningen, er givet videre til Banedanmark. Da det vurderes at gøre projektet dyrere, er sandsynligheden for, at det bliver en realitet meget lille. Sidste år var svaret fra Banedanmark, vedr. at udføre broen ved en indskubsløsning. Svar fra banedanmark. Modtaget pr. mail 2. maj 2014 Vi har fået vores rådgiver til at vurdere ekstraomkostninger ved at udføre broen ved en indskubningsløsning. Ekstraomkostninger er vurderet til at udgøre omkring 1,0 mio. kr. Banedanmark udfører derfor ikke broen ved en indskubningsløsning men fastholder, at broen bygges på stedet. Kommunen har i planlægningsperioden arbejdet på, at Banedanmark holder broen lukket kortest muligt, da det er en vigtig krydsning. Når det nærmer sig anlægsperioden, vil der være teknikermøder, hvor Kommunen deltager, og der vil vi også arbejde på at lukke perioden vil være så kort som muligt. 28

29 midlertidig bro vil kunne undgå unødig ærgrelse og frustration hos trafikanter, der i byggeperioden vil skulle køre en betydelig omvej fra A til B. det skønnes det at vil være godt for samfundsøkonomien, fordi man kan spare et ikke ubetydeligt beløb til omlægning af ruter for hjemmehjælpere, postruter m.v. trafikanterne undgår en betydelig merudgift på brændstofbudgettet, som følge af den mange kilometer store omvej, og man undgår en tilsvarende betydelig forøgelse af forureningen på Co2 regnskabet. Administrationen har modtaget nedenstående svar den 11. maj 2015 fra Banedanmarks rådgiver, der har regnet på løsningen med en midlertidig militær bro: 1 Indledning / projektet Nærværende notat er en beskrivelse af konsekvenser ved etablering af midlertidig brooverføring i forbindelse med anlæg af ny bro ved Kaj Lykkes vej. Den midlertidige bro skal kunne betjene almindeligt trafik med en lastbegrænsning på 3500kg jf. mail fremsendt af Vordingborg Kommune. 1.1 Forslag til placering Broen skal fungere som et alternativ til den i projektet foreslåede omvejskørsel. Broen er blevet foreslået placeres ved Lundbyhovedgade som skitseret på figur 1. 29

30 Figur 1: Foreslået placering af bro. 1.2 Problemstilling ved den givne placering Den anviste placering vil ikke teknisk være mulig. Broen skal etableres i en højde som tilgodeser banens nuværende fritrum. Dette betyder, at broen skal etableres i en højde på ca. 5 m over nuværende terræn. Dette vil betyde, at der skal etableres vejdæmninger mv. Etablering af vejdæmninger vil kræve ekspropriation af arealer og ejendomme omkring vejen. Banedanmark anser derfor ikke den anviste løsning som værende en mulig. Da løsningen ikke anses for værende tekniske mulig, er der ikke sat økonomi på forslaget. 30

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 12:28 Sluttidspunkt 13:28 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb.

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb. Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 Ja: gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Broen ved Vommevad Teknik og miljø Der har været ekstra ordinært

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring.

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring. Trafikudvalget Referat af møde d. 6.6. kl 1900 hos Lise og Gert Jensen Tilstede: Erik Haulund Jensen, Langæblevej 4 Lise Jensen, Tårup Byvej 12 Gert Jensen, Tårup Byvej 12 Elspa Hansen, Tårup Byvej 14

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes

Læs mere

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. april 2013 Sags id 2013-2888 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat April 2015 Baggrund På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. dec. 2014 blev besluttet, at trafiksikkerhedsprojekter med en forventet pris på 100.000 kr. er der

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen. Lokalområde: Ugerløse Mødedato: 4. september 2012 Ansvarligt Chefområde Dagsordensp unkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet. Hvad sagde dialogudvalget på dialogmødet Indstilling fra

Læs mere

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber.

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Vedrørende: Dato: 28. november 2011 Sted: Lille Friheden Fællesmødet m. de almene boligselskaber Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Status

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Grundejerforeningen Bastebjerg

Grundejerforeningen Bastebjerg Grundejerforeningen Bastebjerg Delrapport II fra Trafikudvalget Resume over udvalgets arbejde, konklusion og indstilling Trafikudvalget under Grundejerforeningen Bastebjerg Marlene Dansøn Flemming Ravn

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd - Referat

Trafiksikkerhedsråd - Referat Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bjarne Vagn Pedersen Direkte 7257 7328 bvp@jammerbugt.dk 01-12-2010 Sagsnr.: 2009-16281

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Vil du være med til at ændre kommunens plan om at kloakere vores landområde så læs her om Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Hvad får du ud af det? En stabil og gennemprøvet

Læs mere

Bårse-Beldringe Lokalråd

Bårse-Beldringe Lokalråd Bårse-Beldringe Lokalråd Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. december 2012 kl. 19.00 Hos Helle Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse (underskrift) af referat Referatet blev underskrevet

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Tillæg til spildevandsplan

Vedr.: Høringssvar til Tillæg til spildevandsplan Vordingborg Kommune Postbox 200 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Askeby den: 23. august 2016. Vedr.: Høringssvar til Tillæg til spildevandsplan 2013-2024. Dette høringssvar for Tillæg til Spildevandsplan

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011.

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011. NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011-03/2011. Holbæk kommune - Lokalområdebog Børn & Unge Initiativ i forhold til de unge Desværre

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere