Skrillingeskolen delrapport 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrillingeskolen delrapport 2"

Transkript

1 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en dynamisk og sammenhængende organisation, der løfter og løser opgave i et samlet perspektiv. Almenområdet skal håndtere den didaktiske og pædagogiske opgave, det er at skabe lærings- og udviklingsfællesskaber for alle elever. Skoleområdet har fokus på fælleskaber og på, at alle elever som udgangspunkt skal starte i deres distriktsskole. Dette indebærer i forhold til nu et flow fra specialtilbud til den almindelige klasse, fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud, med et fagligt fokus på det bedste tilbud for elevens læring og udvikling. Middelfart Kommune ønsker at nå det nationale mål med at 96% af alle børn går i almen skole. På nuværende tidspunkt har kommunen en inklusionsprocent på Gennem anvendelse af gode kompetencer fra specialområdet ind i almenområdet og anvendelse af handleguiden sikrer kommunen kvalitet i inklusionen. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal ikke over det kommende år flyttes. Den mindre segregering opnås over tid og gennem den revisitering, der allerede finder sted i dag. Dette fastholder den fortsatte kvalitet og serviceniveau for nuværende elever på Skrillingeskolen og for de elever, der i fremtiden starter på Skrillingeskolen og senere fortsætter på C-sporet på Østre Skole eller på en distriktsskole. Effektiviseringerne på netto kr.4,9 mio.kr brutto 7.9 mio. kr anbefales udmøntet på følgende områder: Skrillingeskolen organiseres i overensstemmelse med reformen Skolens elevtal fastsættes til maksimalt 95 elever, heraf 67 Middelfart elever, og der er løbende optag 3 gange om året Præcisering af takster i forhold til den konkrete pædagogiske opgave Ophør af brugen af Bøgelund Skolen Revisitering til C sporet SFO betaling fokus på, at systemet fanger familier, der overgår fra betaling af familieafdelingen til egen betaling. Overhead Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område Der indføres 5 takster indenfor det samme takstspænd, som vi har i dag med differentieret takster i forhold til mere præcis brug. 2 Indledning I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem 1

2 mod Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. I budgetforliget er partierne ligeledes enige i at styrke fællesskabet gennem investeringer jf. budgetforligsmaterialet. KL s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december Arbejdet med KLK s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts Anden delrapport forventes vedtaget i juni måned Effektiviseringen på Skrillingeskolen er løst ud fra en mængdetilpasning. Med afsæt i et samarbejde med dagtilbud har skoleafdelingen en forventning om, at behovet for antallet af elever på Skrillingeskolen fremover vil være ca. 90. Central sættes er årligt et budget af til det faktuelle elevtal inden for den givne budgetramme. Der forventes ikke et elevtal over 95 i årene fremover Almenområdet og specialområdet skal ses som et samlet skoleområde og i fællesskab skabe læring, udvikling og trivsel for alle elever i kommunen. Effektiviseringen gennem en mængdetilpasning op til 95 elever har fokus på Skrillingeskolens opgave ind i det samlede skoleområde, og vigtigheden af at bevare kvalitet i hverdagen for elever og medarbejdere. Dette opnås bl.a. ved at fastholde og bevare: den faglige kapacitet, de tværprofessionelle kompetencer kvalifikationer tæt kontakt til almen området. Middelfart kommune har siden 2010 haft fokus på, at flere elever skulle blive i almenområdet. I 2013 deltog medarbejdere på dagtilbud - og skoleområdet i en baseline undersøgelse, der skulle afdække behov for kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. Med afsæt i denne undersøgelse har Middelfart Kommune iværksat efter- videreuddannelses tiltag, større indsatser som Inklusion i nærmiljøet, samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og indført den tværfaglige Handleguide, så skolerne nu i langt højere grad er klar til at mestre opgaven, og medarbejderne har fået kvalifikationer, faglighed og redskaber til at håndtere hverdagen. 2.1 Børne- og unge fællesskaber i Middelfart Kommune For at sikre børn og unges pædagogiske behov bliver tilgodeset i deres lokale skole og dagtilbud har Middelfart Kommune besluttet at sætte øget fokus på børne og ungefællesskaber. Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnene og de unge er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet. Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikrer, at barnet eller den unge kan klare sig kan deltage og bidrage og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fælleskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov, skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt. 2

3 Den pædagogiske indsats for børne- og ungefællesskaber har indtil nu haft udgangspunkt i det enkelte barn/unge og dette barns/unges behov. Tidligere blev denne indsats kaldt inklusion, der har givet gode erfaringer og god læring. Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe læring, trivsel, og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne. 2.2 Organisering af arbejdet. Med henblik på at sikre en god proces frem mod en kommende organisering af tilbuddene er der sikret en bred involvering af MED udvalg og skolebestyrelse. Det er en styregruppe, der i samarbejde med 2 arbejdsgrupper, udfærdiger et oplæg til udvalget. De 2 arbejdsgrupper er som følger: 1) økonomi, 2) struktur og opgave. MED udvalg og skolebestyrelse udpeger hver to medlemmer til gruppe 2. Styregruppen fremlægger status på alle ordinære møder i MED - udvalg og skolebestyrelsen undervejs i processen. Der har været afholdt 2 dialogmøder med deltagelse af bestyrelser og MED samt styregruppe. Temaerne på dialogmøderne har været en drøftelse af de opgaver, som skal løses hen imod en endelig rapport. Der har sidst i processen været afholdt et dialogmøde, hvor et foreløbigt udkast til rapport har været drøftet. Det er styregruppen der, med afsæt i arbejdsgruppernes arbejde, skriver den endelige rapport. 3 Ny organisation fra 1. august Målgruppebeskrivelse Skrillingeskolens elever har behov for at opleve den mangfoldighed, som de også senere i deres voksne liv deltager i. Elever, der på nuværende tidspunkt går på Skrillingeskolen skal derfor rettes mere mod samfundet igennem en mulighed for vekselvirkning mellem det at være sammen med ligesindede og elever i almen skolen. Samtidig skal den løbende revisitering have fokus på, om Skrillingeskolen er det bedste tilbud for elevens læring, udvikling og trivsel. Beskrivelse af målgrupperne til specialpædagogiske tiltag på Middelfart kommunes specialskole kan ikke ses uafhængigt af den almindelige skoles tilbud, idet det først er, når distriktsskolen vurderer, at opgaven ikke kan løses inden for deres givne ramme, at et mere vidtgående tilbud overvejes Fremover vil Skrillingeskolen være for de allersvageste elever og præciseres fremover ud fra en faglig vurdering til at være Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder i sammenhæng med multiple funktionsvanskeligheder og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 3

4 Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og socioemotionelle udviklingsforstyrrelser. Ovenstående er en målgruppepræcisering for Skrillingeskolens faglige og pædagogiske tilgang. Det vil ikke klart kunne defineres, hvilke elever, der ikke fremover skal visiteres til Skrillingeskolen, da dette afhænger af udvikling af kompetencer og opbygning af læringsmiljøer på distriktsskolerne. Skrillingeskolen skal stadig være for de elever, distriktsskolen ikke kan skabe et kvalitativt tilbud til i forhold til udvikling af elevernes faglige, sociale og relationelle kompetencer. Skrillingeskolen skal fremover være for 0. til 10. klassetrin på matriklen, hvor Skrillingeskolen ligger. Et evt. anlægsbehov kan ske indenfor budgetvedtagelsen om, at skoleudvalget i løbet af perioden kan omprioritere skolemoderniseringsplanen. 3.2 Skoledagen nytænkes og opdeling mellem skolegang og fritidsdelen revideres. Mange af de fordele, der hidtil har været søgt med forsøgene omkring Heldagsskolerne, er indført som muligheder i folkeskolen med reformen, der blev iværksat i sommeren Da Skrillingeskolen er en folkeskole dækkes den af Folkeskolelovens bestemmelser. Reformen betyder, at eleverne får en længere og mere sammenhængende skoledag, hvilket påvirker SFO en mht. åbningstider og antal børn. Reformen giver mulighed for at skoledagen, med udgangspunkt i den pædagogiske planlægning, kan have et personligt, socialt og fagligt indhold, der virker med øget motivation på eleverne, så man kan tænke skole og fritid sammen. Hverdagen for den enkelte elev på Skrillingeskolen ændrer sig ikke, der vil være færre elever og de pædagogiske muligheder er intakte. Der vil fortsat være medarbejdere med specialviden, og lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter til at kvalificere elevernes hverdag. Skoleledelsen skal, som på kommunens øvrige skoler, tilrettelægge hverdagen for den enkelte elev og fællesskabet med fokus på en længere og mere varieret skoledag med afsæt i skolereformen. Den løbende revisitering har d.d. tre elever, der bør flyttes til C-sporet. Med afsæt i de faglige og sociale vurderinger er konklusionen, at elevernes læring og udvikling fremadrettet tilgodeses bedst på C-sporet. De kommende år vil denne revisitering have et styrket fokus på at elever, der er startet på Skrillingeskolen bliver klar til C-sporet. Modsat kan elever, der har gavn af indskolingen på C-sporet senere blive flyttet til Skrillingeskolen, og dette sker hver gang på baggrund af en faglig vurdering og i samarbejde med elev og forældre. 3.3 Nyt visitationsforløb Ændring af visitation til Skrillingeskolen og andre specialtilbud og den samlede løsning for specialområdet i Middelfart vil fordre en redefinering af den elevgruppe, der visiteres til Skrillingeskolen. Antagelsen er, at elevernes læringsbehov kan imødekommes gennem undervisningsdifferentiering, holddannelse, og anvendelse af specialpædagogiske principper, herunder specialundervisning i den almindelige klasse. Derudover skal medarbejdere med specialkompetence fra Skrillingeskolen anvendes til opbyggelse af læringsmiljøer og pædagogiske og didaktiske tilgange på distriktsskolerne. (se punkt 7) 4

5 Særligt i forbindelse med udslusninger til distriktsskolen eller til et mindre indgribende specialtilbud bør der være fokus på den gode overgang og et tæt samarbejde og udnyttelse af kompetencer. Ønsket fremsættes i dag på baggrund af en vurdering af elevens behov, set i forhold til, hvad skolen kan/vil tilbyde. Når en skoleleder træffer afgørelse om overgang til specialtilbud indgår overvejelserne også om, et andet tilbud evt. kan løse bedre og mere effektivt end skolen. I processen træffer skolelederen sin beslutning på baggrund af en vurdering af egen indsats, Pædagogisk-Psykologisk vurdering og et samarbejde med forældre og elev. Det er skolelederen i samarbejde med visitationsudvalget, der tager stilling til, hvor en elev skal fortsætte sin skolegang. For at kunne ændre denne praksis er det nødvendigt, at der gennem en årerække investeres i personale, samt ind og opretning af læringsmiljøer på den enkelte skole. (se punkt 7) Det har for det samlede skolevæsen to konsekvenser: 1) den tilbageværende elevgruppe på Skrillingeskolen vil kunne karakteriseres ved at have stadig mere omfattende komplekse læringsbehov og 2) der vil være øget behov for specialpædagogisk kompetence i den almene skole. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal kun overgå til andre tilbud gennem den årlige tilbagevendende revisitation, hvor det vurderes om Skrillingeskolen stadig er det bedste pædagogiske tilbud til eleven. Det er helt i tråd med gældende praksis. Reorganiseringen gælder for kommende visitationer og elever og i takt med, at distriktsskolerne får kompetencer og læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring. 3.4 Elever på c-sporet Elever, der fremover visiteres til C-sporet vil få gavn af en hverdag tættere på almenområdet. Eleverne vil opleve at kunne deltage læringsmæssigt og socialt i fælleskaber sammen med eleverne i A og B sporet på Østre Skole. Alle elever har brug for at indgå i et fælleskab med voksne og andre elever. På C-sporet kan eleverne deltage i almen undervisningen i enkelte fag eller i perioder, og samtidig have et stærkt og trygt fællesskab med deres hold i C-sporet. Det er muligt, med afsæt i den enkelte elevs behov og læringspotentialer, at tilrettelægge og udfordre til gavn for den enkelte elev. For alle elever i Middelfart Kommune er det vigtigt på den lokale skole eller tilknyttet et specialtilbud at: Alle elever oplever sig som deltagere i sociale og faglige fællesskaber. Alle elever møder miljøer, hvor elevens forskellige forudsætninger og måder at indgå i fællesskaber imødekommes. Alle elever henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd i de fællesskaber, som de er en del af. Eleverne på C-sporet får i hverdagen mulighed for at spejle sig i almenområdet og knytte kontakter på tværs med fokus på den selvhjulpenhed, der hele tiden er fokus på til gavn for elevernes livsduelighed og ungdoms- og voksenliv. 5

6 Nogle elever skal flyttes fra C-sporet til den lokale folkeskole med afsæt i Specialundervisningsbekendtgørelsens 8 (inklusion er at indgå i faglige og sociale fælleskaber). Bekendtgørelsen beskriver også, at specialundervisning foregår i klasserne og med afsæt i dette, bør elever, der vurderes at have gavn af fælleskabet på den lokale skole i elevens nærområde, også undervises på den lokale skole. Middelfart Kommunes fokus på kvalificering af inklusionen (se stk. 7 i rapporten) giver skolerne muligheder for at varetage og opfylde dette. 3.5 Visitation til Skrillingeskolen og C sporet. Gennem årene har der været fokus på diagnoser og at en diagnose berettigede til et bestemt skoletilbud. Diagnosen vil stadig være en del af den faglige vurdering, men det vigtigste er fokus på pædagogiske tilgange hvordan de rigtige læringsmiljøer indrettes og medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer. Elever med forskellige diagnoser kan i forskellige sammenhænge have gavn af de samme pædagogiske tilgange. Fremadrettet vil der i højere grad være fokus på, at Skrillingeskolen og C -sporet, med den faglige og pædagogiske kompetencer medarbejderne har, skal skabe læringsmiljøer for de elever, der ikke profiterer af at være i almenundervisningen. Afgørelsen om en elev skal på Skrillingeskolen eller på C - sporet vil fortsat ske gennem et visitationsudvalg på baggrund af en psykologisk/pædagogisk udredning, i et tværfagligt samarbejde og inddragelse af elev og forældre. Der er blandt kommende skolestartere visiteret meget færre elever til Skrillingeskolen og C- sporet til kommende skoleår. Dette er dels på baggrund af et øget fokus på, at elever starter i deres lokale skole, og Børne- og Ungefællesskabernes Handleguide, samarbejde med Dagtilbudsområdet og Familieafdelingen og kompetenceudvikling på skolerne. Dette vil på sigt give skolerne lagt bedre mulighed for og erfaring med at tilrette forløb for elever, der tidligere ville blive visiteret til Skrillingeskolen og C -sporet. Derved vil der ske en nedgang i antallet af elever på Skrillingeskolen og c-sporet. 4 Styregruppens anbefalinger: Det er Styregruppens mål, at de forslåede effektiviseringer stadigvæk vil medføre, at der kan opretholdes et godt serviceniveau i forhold til eleverne på Skrillingeskolen, så de ikke oplever en forringet hverdag. Effektiviseringerne på netto kr.4,9 mio. og brutto kr. 7.9 mio. anbefales udmøntet på følgende områder: Skrillingeskolen organiseres i overensstemmelse med reformen Skolens elevtal fastsættes til maksimalt 95 elever heraf 67 Middelfart elever, og der er løbende optag 3 gange om året Flere takstniveauer Nedlæggelse af Bøgelund Skolen En model for ressourcetildeling som følger principperne for blandt andet heldagsklasserne og specialklasserækken, men som også tager højde for de særlige forhold på Skrillingeskolen. Revisitering af og til C sporet SFO betaling fokus på, at systemet fanger familier, der overgår fra betaling af familieafdelingen til egen betaling Overhead Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område. 6

7 4.1Økonomi: Forudsætninger: De økonomiske beregninger baserer sig på følgende antagelser Elevtal på Skrillingeskolen - skoledelen: Nuværende antal elever Fremtidigt max ifølge budgettildeling antal elever Forskel Samlet antal elever Heraf Middelfartelever Heraf udenbys elever Elevtal på Skrillingeskolen SFO/fritidstilbud: Nuværende antal elever Fremtidigt max ifølge budgettildeling antal elever Forskel Samlet antal elever Heraf Middelfartelever Heraf udenbys elever Personalemæssig tildeling pædagogisk personale: Nuværende personale Fremtidigt personale Forskel Skole og SFO* Pædagoger - skole og SFO Assisten/terapeuter - skole og SFO** *Inkl. tale-, høre-, læselære **Inkl. fys/ergo Tildelingen til personale i skole og SFO/fritidstilbud baserer sig på tilsvarende tildeling til heldagsklasserne, dog tillagt en lønsum til assistenter, da dette ikke er en del af tildelingen til heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient sættes til 6 elever, dette er på samme niveau som på heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient beregnes på tværs af klasser, mindre holdundervisning og eneundervisning. Der vil i fremtiden være fem takstniveauer, med en ny takst 0 som ligger under den nuværende takst 1 samt en takst 4 som ligger over den nuværende takst 3. På denne måde vil taksterne bedre kunne afspejle det faktiske udgiftsniveau ved den enkelte elev. Ved at gøre taksterne mere nuancerede og differentierede afspejler de i højere grad den opgave, der skal løses. Der vil forekomme en tydeligere sammenhæng mellem økonomi, budget og pædagogik, hvilket giver den forventede effektivisering og skaber bedre rammer for at holde budgettet. Som følge af det mindre elevtal på Skrillingeskolen forventes antallet af elever på c- sporet på Østre Skole at vokse med ca. 10 elever i overgangsperioden og en deraf følgende forøgelse af personalet på 2-3 personer til følge. Det forventes ligeledes at det samlede antal elever hvis behov distriktsskolerne ikke kan imødekomme vil falde. I den øgede udgift til de 10 ekstra elever på c-sporet påregnes en ekstraudgift på 10-15% til ekstra støttetimer mv. i forhold til normalprisen for elever på specialklasserækken. Det forudsættes, at udmeldelsesfristen for elever i SFO harmoniseres til samme niveau som på normalområdet dvs. løbende halv måned plus 30 dage. 7

8 Det forudsættes - blandt andet som følge af lukningen af afdeling Bøgelund - at antallet af busser på skolen skæres ned fra i dag 6-7 busser til 1-2 busser. Elever har stadig mulighed for at blive kørt til ærinder udenfor skolen. Andel af centralt administration og tilsyn indregnes i budgettet i overensstemmelse med aftale i Region Syddanmark herom som ca. 5% af det samlede budget for enheden. Samlede økonomiske konsekvenser I beregning af de økonomiske konsekvenser er det nødvendigt både at se på konsekvensen for Middelfart Kommune som helhed og for Skrillingeskolen som selvstændig decentral enhed. Dette dels fordi ændringer i forholdene på Skrillingeskolen i en række tilfælde giver en afsmittende effekt på udgiftsniveauet andre steder i kommunen, dels fordi Middelfart Kommune kun betaler for ca. 75% af eleverne på skolen og for 80% af eleverne i SFO, hvilket betyder, at en effektivisering på Skrillingeskolen kun delvist kommer Middelfart Kommune til gode. Samlet har de foreslåede ændringer følgende økonomisk konsekvens for henholdsvis kommunen og for Skrillingeskolen: Middelfart Kommune Skrillingeskolen Ny tildelingsmodel til skolen inklusiv nedenstående forhold: Flere takstniveauer Fokus på revisitering på c-sporet Tilpasning af elevtal til skolens størrelse Omdannelse til heldagsskole ifølge skolereformen Nedlæggelse af afdeling Bøgelund Overhead Ekstraudgift på c-sporet Ny tildelingsmodel til SFO inklusiv nedenstående forhold: Omdannelse til heldagsskole SFO-betaling og fremmøde Mistet forældrebetaling SFO Harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO Mindreudgift til taxakørsel ved nedlæggelse af Bøgelund I alt = mindreudgift/øget budget + = merudgift/mindre budget Som det fremgår, forventes Skrillingeskolens samlede budget i fremtiden at blive ca. 7.9 mio. kr. lavere end før analysen. Dette giver en besparelse for Skoleafdelingen på betaling for skole og SFO på ca. 6,6 mio. kr., til gengæld forventes en stigende udgift på 1,6 mio. kr. for skoleafdelingen som følge af flere elever på c-sporet på Østre Skole. Et øget antal af elever på C-sporet vil forekomme i en overgang, hvor der arbejdes med at flytte elever fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud og hele skoleområdet arbejder med, at forbedre samarbejdet og sammenhængskraften mellem specialområdet og almenområdet. Faldet i skoledelens budget skyldes i overvejende grad det lavere, fremtidige elevtal på skolen, mens SFO ens faldende budget er en kombination af lavere takster og færre børn i tilbuddet. 8

9 De færre børn i SFO en på Skrillingeskolen til medføre en mindre indtægt i forældrebetalingen på 0,2 mio. kr. og nedlæggelsen af afdeling Bøgelund vil medføre en mindre udgift til taxakørsel på 0,04 mio. kr. Besparelsen på bygningsdrift, forbrug og transport i egne busser ved nedlæggelse af Bøgelund indgår i effektiviseringen ved ny takstmodel. I budget 2015 og foreløbigt forslag til budget 2016 er der indlagt samlede årlige effektiviseringer på Skrillingeskolen på 3,8 mio. kr. Ovenstående tiltag genererer en samlet besparelse for kommunen på 4,9 mio. kr., og der er således ca. 1,1 mio. kr. i overskud, som kan bruges til reinvestering i det samlede skoleområde. 5 STU Middelfart Arbejdsgruppens anbefaling: Styregruppen anbefaler følgende: De to nuværende STU tilbud bliver til en organisation med 1 leder og 1 budget Der vil ske en løbende tilpasning af organisationen og de fysiske rammer (se handleplanen) 5.1Indledning STU-uddannelsen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og kan beskrives, som en målrettet indsats, der skaber livskvalitet, men også samtidig mindsker behovet for fremadrettet livslang kommunal støtte. At arbejde med STU er ensbetydende med en helhedsorienteret tilgang, hvor man arbejder hele vejen rundt om et liv, hvor såvel faglige, personlige og sociale kompetencer kvalificeres samtidig med, at der skabes sammenhæng omkring bodel, fritidsdel og uddannelsesdel. Dertil optrænes eleverne til selvstændighed og aktiv deltagelse i samfunds-, fritids- og arbejdsliv. Uddannelsens fire elementer er: Almendannende del: Rettet mod den unges personlige og sociale udvikling Specifikt målrettet del: Støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder Praktik: Udvikle og afprøve den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø. Ungdomsuddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede med særlige behov: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder Unge med svære bevægelseshandicap Multihandicappede unge Unge med autisme Unge med ADHD Andre psykiske lidelser Unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til de unge. Ifølge 9

10 lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl. Den unge kan påbegynde tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning ( klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år. 5.2 Organisering af arbejdet. I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at STU-afdeling Skrillingeskolen, STU-afdeling Ejby og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. KL s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december Arbejdet med KLK s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts Anden delrapport forventes vedtaget i juni måned Med henblik på at sikre en god proces frem mod en kommende organisering af tilbuddene er der sikret en bred involvering af MED, bestyrelse og elevråd Der har været nedsat en styregruppe, der, i samarbejde med 2 arbejdsgrupper, har udfærdiget et oplæg til Skoleudvalget. Arbejdet har været organiseret på samme måde som processen omkring Skrillingeskolen. Det er styregruppen der, med afsæt i arbejdsgruppernes arbejde, har skrevet den endelige rapport. 5.3 Nuværende organisering. STU er i dag organiseret som to uafhængige STU tilbud: Afdeling Ejby og Afdeling Skrillinge. Elevgruppen på afd. Skrillinge er multihandicappede. Styregruppen anbefaler følgende: De to nuværende STU tilbud bliver til en organisation med 1 leder og 1 budget Der vil ske en løbende tilpasning af organisationen og de fysiske rammer (se handleplanen) 6 Handleplan for effektiviseringerne. Tidspunkt Tiltag Ansvarlig August 2015 Ny visitationsprocedure Visitationsudvalg indføres optag til Skrillingeskolen 3 gange årligt August 2015-august 2016 Revisitering af elever Visitationsudvalget September 2015 Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal styre flytning af Bøgelunds elever til Skrillingeskolens Skolechefen Arbejdsgruppe består af: Personale fra forvaltning Personale fra 10

11 August 2015-juni 2016 Sep 2015 Nov/dec 2015 Jan 2016 August 2016 bygninger Proces på Skrillingeskolen ang. Reorganisering af skolens indhold og tilbud Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal implementere beslutningen om et STU i kommunen Anlægssag fremsendes til Skoleudvalget og Byrådet i forhold til de fysiske rammer for STU og Skrillingeskolen og kommunalt aflastningstilbud Ombygning af Skrillingeskolen projekteres STU Middelfart MH flyttes til STU Middelfart i Ejby Skrillingeskolen personale fra bygningsafdelingen Personale fra familieafdelingen Skolelederen Der hentes eksern bistand til opgaven Skolechefen Skolechefen Skolechefen Skolechefen 7 Pædagogiske tiltag på skoleområdet Indretning af læringsmiljøer Handleguide et tværfagligt samarbejde i BUF Gøre brug af specialskolens lærerkompetencer i den almene skole Aktionslæring gennem A.P Møller Mærsk gennem de næste tre år Kompetenceudvikling med udgangspunkt i Udvikling og rådgivning Specialistviden fra Udvikling og Rådgivning i praksis på skolerne 11

12 Bilag Nuværende og fremtidigt budget på Skrillingeskolen skoledel: Område Strukturtekst Budget før ændringer Decentrale udgifter Budget inklusiv effektiviseringstiltag Ændring Løn til ledelse og administrativt personale Løn til fagpersonale Uddannelse, møder og kørsel Materiale- og aktivitetsudgifter (grp. 500) IT, inventar, bil og materiel (grp. 600) Grunde og bygninger (grp. 700) Reguleringer i forhold til tidligere år Centrale udgifter Rengøring Forsikring Udvendig vedligeholdelse Chefpulje Barselspulje Tjenestemandspension Overhead Andel af central administration Andel af tilsyn Forrentning af kapitalapparat Afskrivning af kapitalapparat I alt Nuværende og fremtidigt budget på Skrillingeskolen SFO/fritidstilbud: Område Strukturtekst Budget før ændringer Decentrale Løn til ledelse og udgifter administrativt personale Løn og personaleudgifter (grp. 400) Materiale- og aktivitetsudgifter (grp. 500) Budget inklusiv effektiviseringstiltag Ændring Reguleringer i forhold til tidligere år Centrale udgifter Rengøring 0 Forsikring Udvendig vedligeholdelse Chefpulje Barselspulje Tjenestemandspension 0 0 Overhead Andel af central administration Andel af tilsyn Forrentning af kapitalapparat 0 Afskrivning af kapitalapparat 0 I alt

13 13

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune Punkt 10. Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune 2016-074575 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, Kommissorium for genbeskrivelse

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialomra det

Forslag til ny organisering af specialomra det Forslag til ny organisering af specialomra det Indhold Nuværende organisering... 2 Rævebakkeskolen... 2 Afdeling Lindholm... 2 Afdeling Skovpark... 2 Nyborg Heldagsskole... 2 Elevtal... 3 Rævebakkeskolen...

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere