Skrillingeskolen delrapport 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrillingeskolen delrapport 2"

Transkript

1 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en dynamisk og sammenhængende organisation, der løfter og løser opgave i et samlet perspektiv. Almenområdet skal håndtere den didaktiske og pædagogiske opgave, det er at skabe lærings- og udviklingsfællesskaber for alle elever. Skoleområdet har fokus på fælleskaber og på, at alle elever som udgangspunkt skal starte i deres distriktsskole. Dette indebærer i forhold til nu et flow fra specialtilbud til den almindelige klasse, fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud, med et fagligt fokus på det bedste tilbud for elevens læring og udvikling. Middelfart Kommune ønsker at nå det nationale mål med at 96% af alle børn går i almen skole. På nuværende tidspunkt har kommunen en inklusionsprocent på Gennem anvendelse af gode kompetencer fra specialområdet ind i almenområdet og anvendelse af handleguiden sikrer kommunen kvalitet i inklusionen. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal ikke over det kommende år flyttes. Den mindre segregering opnås over tid og gennem den revisitering, der allerede finder sted i dag. Dette fastholder den fortsatte kvalitet og serviceniveau for nuværende elever på Skrillingeskolen og for de elever, der i fremtiden starter på Skrillingeskolen og senere fortsætter på C-sporet på Østre Skole eller på en distriktsskole. Effektiviseringerne på netto kr.4,9 mio.kr brutto 7.9 mio. kr anbefales udmøntet på følgende områder: Skrillingeskolen organiseres i overensstemmelse med reformen Skolens elevtal fastsættes til maksimalt 95 elever, heraf 67 Middelfart elever, og der er løbende optag 3 gange om året Præcisering af takster i forhold til den konkrete pædagogiske opgave Ophør af brugen af Bøgelund Skolen Revisitering til C sporet SFO betaling fokus på, at systemet fanger familier, der overgår fra betaling af familieafdelingen til egen betaling. Overhead Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område Der indføres 5 takster indenfor det samme takstspænd, som vi har i dag med differentieret takster i forhold til mere præcis brug. 2 Indledning I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem 1

2 mod Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. I budgetforliget er partierne ligeledes enige i at styrke fællesskabet gennem investeringer jf. budgetforligsmaterialet. KL s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december Arbejdet med KLK s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts Anden delrapport forventes vedtaget i juni måned Effektiviseringen på Skrillingeskolen er løst ud fra en mængdetilpasning. Med afsæt i et samarbejde med dagtilbud har skoleafdelingen en forventning om, at behovet for antallet af elever på Skrillingeskolen fremover vil være ca. 90. Central sættes er årligt et budget af til det faktuelle elevtal inden for den givne budgetramme. Der forventes ikke et elevtal over 95 i årene fremover Almenområdet og specialområdet skal ses som et samlet skoleområde og i fællesskab skabe læring, udvikling og trivsel for alle elever i kommunen. Effektiviseringen gennem en mængdetilpasning op til 95 elever har fokus på Skrillingeskolens opgave ind i det samlede skoleområde, og vigtigheden af at bevare kvalitet i hverdagen for elever og medarbejdere. Dette opnås bl.a. ved at fastholde og bevare: den faglige kapacitet, de tværprofessionelle kompetencer kvalifikationer tæt kontakt til almen området. Middelfart kommune har siden 2010 haft fokus på, at flere elever skulle blive i almenområdet. I 2013 deltog medarbejdere på dagtilbud - og skoleområdet i en baseline undersøgelse, der skulle afdække behov for kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. Med afsæt i denne undersøgelse har Middelfart Kommune iværksat efter- videreuddannelses tiltag, større indsatser som Inklusion i nærmiljøet, samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og indført den tværfaglige Handleguide, så skolerne nu i langt højere grad er klar til at mestre opgaven, og medarbejderne har fået kvalifikationer, faglighed og redskaber til at håndtere hverdagen. 2.1 Børne- og unge fællesskaber i Middelfart Kommune For at sikre børn og unges pædagogiske behov bliver tilgodeset i deres lokale skole og dagtilbud har Middelfart Kommune besluttet at sætte øget fokus på børne og ungefællesskaber. Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnene og de unge er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet. Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikrer, at barnet eller den unge kan klare sig kan deltage og bidrage og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fælleskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov, skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt. 2

3 Den pædagogiske indsats for børne- og ungefællesskaber har indtil nu haft udgangspunkt i det enkelte barn/unge og dette barns/unges behov. Tidligere blev denne indsats kaldt inklusion, der har givet gode erfaringer og god læring. Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe læring, trivsel, og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne. 2.2 Organisering af arbejdet. Med henblik på at sikre en god proces frem mod en kommende organisering af tilbuddene er der sikret en bred involvering af MED udvalg og skolebestyrelse. Det er en styregruppe, der i samarbejde med 2 arbejdsgrupper, udfærdiger et oplæg til udvalget. De 2 arbejdsgrupper er som følger: 1) økonomi, 2) struktur og opgave. MED udvalg og skolebestyrelse udpeger hver to medlemmer til gruppe 2. Styregruppen fremlægger status på alle ordinære møder i MED - udvalg og skolebestyrelsen undervejs i processen. Der har været afholdt 2 dialogmøder med deltagelse af bestyrelser og MED samt styregruppe. Temaerne på dialogmøderne har været en drøftelse af de opgaver, som skal løses hen imod en endelig rapport. Der har sidst i processen været afholdt et dialogmøde, hvor et foreløbigt udkast til rapport har været drøftet. Det er styregruppen der, med afsæt i arbejdsgruppernes arbejde, skriver den endelige rapport. 3 Ny organisation fra 1. august Målgruppebeskrivelse Skrillingeskolens elever har behov for at opleve den mangfoldighed, som de også senere i deres voksne liv deltager i. Elever, der på nuværende tidspunkt går på Skrillingeskolen skal derfor rettes mere mod samfundet igennem en mulighed for vekselvirkning mellem det at være sammen med ligesindede og elever i almen skolen. Samtidig skal den løbende revisitering have fokus på, om Skrillingeskolen er det bedste tilbud for elevens læring, udvikling og trivsel. Beskrivelse af målgrupperne til specialpædagogiske tiltag på Middelfart kommunes specialskole kan ikke ses uafhængigt af den almindelige skoles tilbud, idet det først er, når distriktsskolen vurderer, at opgaven ikke kan løses inden for deres givne ramme, at et mere vidtgående tilbud overvejes Fremover vil Skrillingeskolen være for de allersvageste elever og præciseres fremover ud fra en faglig vurdering til at være Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder i sammenhæng med multiple funktionsvanskeligheder og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 3

4 Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og socioemotionelle udviklingsforstyrrelser. Ovenstående er en målgruppepræcisering for Skrillingeskolens faglige og pædagogiske tilgang. Det vil ikke klart kunne defineres, hvilke elever, der ikke fremover skal visiteres til Skrillingeskolen, da dette afhænger af udvikling af kompetencer og opbygning af læringsmiljøer på distriktsskolerne. Skrillingeskolen skal stadig være for de elever, distriktsskolen ikke kan skabe et kvalitativt tilbud til i forhold til udvikling af elevernes faglige, sociale og relationelle kompetencer. Skrillingeskolen skal fremover være for 0. til 10. klassetrin på matriklen, hvor Skrillingeskolen ligger. Et evt. anlægsbehov kan ske indenfor budgetvedtagelsen om, at skoleudvalget i løbet af perioden kan omprioritere skolemoderniseringsplanen. 3.2 Skoledagen nytænkes og opdeling mellem skolegang og fritidsdelen revideres. Mange af de fordele, der hidtil har været søgt med forsøgene omkring Heldagsskolerne, er indført som muligheder i folkeskolen med reformen, der blev iværksat i sommeren Da Skrillingeskolen er en folkeskole dækkes den af Folkeskolelovens bestemmelser. Reformen betyder, at eleverne får en længere og mere sammenhængende skoledag, hvilket påvirker SFO en mht. åbningstider og antal børn. Reformen giver mulighed for at skoledagen, med udgangspunkt i den pædagogiske planlægning, kan have et personligt, socialt og fagligt indhold, der virker med øget motivation på eleverne, så man kan tænke skole og fritid sammen. Hverdagen for den enkelte elev på Skrillingeskolen ændrer sig ikke, der vil være færre elever og de pædagogiske muligheder er intakte. Der vil fortsat være medarbejdere med specialviden, og lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter til at kvalificere elevernes hverdag. Skoleledelsen skal, som på kommunens øvrige skoler, tilrettelægge hverdagen for den enkelte elev og fællesskabet med fokus på en længere og mere varieret skoledag med afsæt i skolereformen. Den løbende revisitering har d.d. tre elever, der bør flyttes til C-sporet. Med afsæt i de faglige og sociale vurderinger er konklusionen, at elevernes læring og udvikling fremadrettet tilgodeses bedst på C-sporet. De kommende år vil denne revisitering have et styrket fokus på at elever, der er startet på Skrillingeskolen bliver klar til C-sporet. Modsat kan elever, der har gavn af indskolingen på C-sporet senere blive flyttet til Skrillingeskolen, og dette sker hver gang på baggrund af en faglig vurdering og i samarbejde med elev og forældre. 3.3 Nyt visitationsforløb Ændring af visitation til Skrillingeskolen og andre specialtilbud og den samlede løsning for specialområdet i Middelfart vil fordre en redefinering af den elevgruppe, der visiteres til Skrillingeskolen. Antagelsen er, at elevernes læringsbehov kan imødekommes gennem undervisningsdifferentiering, holddannelse, og anvendelse af specialpædagogiske principper, herunder specialundervisning i den almindelige klasse. Derudover skal medarbejdere med specialkompetence fra Skrillingeskolen anvendes til opbyggelse af læringsmiljøer og pædagogiske og didaktiske tilgange på distriktsskolerne. (se punkt 7) 4

5 Særligt i forbindelse med udslusninger til distriktsskolen eller til et mindre indgribende specialtilbud bør der være fokus på den gode overgang og et tæt samarbejde og udnyttelse af kompetencer. Ønsket fremsættes i dag på baggrund af en vurdering af elevens behov, set i forhold til, hvad skolen kan/vil tilbyde. Når en skoleleder træffer afgørelse om overgang til specialtilbud indgår overvejelserne også om, et andet tilbud evt. kan løse bedre og mere effektivt end skolen. I processen træffer skolelederen sin beslutning på baggrund af en vurdering af egen indsats, Pædagogisk-Psykologisk vurdering og et samarbejde med forældre og elev. Det er skolelederen i samarbejde med visitationsudvalget, der tager stilling til, hvor en elev skal fortsætte sin skolegang. For at kunne ændre denne praksis er det nødvendigt, at der gennem en årerække investeres i personale, samt ind og opretning af læringsmiljøer på den enkelte skole. (se punkt 7) Det har for det samlede skolevæsen to konsekvenser: 1) den tilbageværende elevgruppe på Skrillingeskolen vil kunne karakteriseres ved at have stadig mere omfattende komplekse læringsbehov og 2) der vil være øget behov for specialpædagogisk kompetence i den almene skole. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal kun overgå til andre tilbud gennem den årlige tilbagevendende revisitation, hvor det vurderes om Skrillingeskolen stadig er det bedste pædagogiske tilbud til eleven. Det er helt i tråd med gældende praksis. Reorganiseringen gælder for kommende visitationer og elever og i takt med, at distriktsskolerne får kompetencer og læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring. 3.4 Elever på c-sporet Elever, der fremover visiteres til C-sporet vil få gavn af en hverdag tættere på almenområdet. Eleverne vil opleve at kunne deltage læringsmæssigt og socialt i fælleskaber sammen med eleverne i A og B sporet på Østre Skole. Alle elever har brug for at indgå i et fælleskab med voksne og andre elever. På C-sporet kan eleverne deltage i almen undervisningen i enkelte fag eller i perioder, og samtidig have et stærkt og trygt fællesskab med deres hold i C-sporet. Det er muligt, med afsæt i den enkelte elevs behov og læringspotentialer, at tilrettelægge og udfordre til gavn for den enkelte elev. For alle elever i Middelfart Kommune er det vigtigt på den lokale skole eller tilknyttet et specialtilbud at: Alle elever oplever sig som deltagere i sociale og faglige fællesskaber. Alle elever møder miljøer, hvor elevens forskellige forudsætninger og måder at indgå i fællesskaber imødekommes. Alle elever henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd i de fællesskaber, som de er en del af. Eleverne på C-sporet får i hverdagen mulighed for at spejle sig i almenområdet og knytte kontakter på tværs med fokus på den selvhjulpenhed, der hele tiden er fokus på til gavn for elevernes livsduelighed og ungdoms- og voksenliv. 5

6 Nogle elever skal flyttes fra C-sporet til den lokale folkeskole med afsæt i Specialundervisningsbekendtgørelsens 8 (inklusion er at indgå i faglige og sociale fælleskaber). Bekendtgørelsen beskriver også, at specialundervisning foregår i klasserne og med afsæt i dette, bør elever, der vurderes at have gavn af fælleskabet på den lokale skole i elevens nærområde, også undervises på den lokale skole. Middelfart Kommunes fokus på kvalificering af inklusionen (se stk. 7 i rapporten) giver skolerne muligheder for at varetage og opfylde dette. 3.5 Visitation til Skrillingeskolen og C sporet. Gennem årene har der været fokus på diagnoser og at en diagnose berettigede til et bestemt skoletilbud. Diagnosen vil stadig være en del af den faglige vurdering, men det vigtigste er fokus på pædagogiske tilgange hvordan de rigtige læringsmiljøer indrettes og medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer. Elever med forskellige diagnoser kan i forskellige sammenhænge have gavn af de samme pædagogiske tilgange. Fremadrettet vil der i højere grad være fokus på, at Skrillingeskolen og C -sporet, med den faglige og pædagogiske kompetencer medarbejderne har, skal skabe læringsmiljøer for de elever, der ikke profiterer af at være i almenundervisningen. Afgørelsen om en elev skal på Skrillingeskolen eller på C - sporet vil fortsat ske gennem et visitationsudvalg på baggrund af en psykologisk/pædagogisk udredning, i et tværfagligt samarbejde og inddragelse af elev og forældre. Der er blandt kommende skolestartere visiteret meget færre elever til Skrillingeskolen og C- sporet til kommende skoleår. Dette er dels på baggrund af et øget fokus på, at elever starter i deres lokale skole, og Børne- og Ungefællesskabernes Handleguide, samarbejde med Dagtilbudsområdet og Familieafdelingen og kompetenceudvikling på skolerne. Dette vil på sigt give skolerne lagt bedre mulighed for og erfaring med at tilrette forløb for elever, der tidligere ville blive visiteret til Skrillingeskolen og C -sporet. Derved vil der ske en nedgang i antallet af elever på Skrillingeskolen og c-sporet. 4 Styregruppens anbefalinger: Det er Styregruppens mål, at de forslåede effektiviseringer stadigvæk vil medføre, at der kan opretholdes et godt serviceniveau i forhold til eleverne på Skrillingeskolen, så de ikke oplever en forringet hverdag. Effektiviseringerne på netto kr.4,9 mio. og brutto kr. 7.9 mio. anbefales udmøntet på følgende områder: Skrillingeskolen organiseres i overensstemmelse med reformen Skolens elevtal fastsættes til maksimalt 95 elever heraf 67 Middelfart elever, og der er løbende optag 3 gange om året Flere takstniveauer Nedlæggelse af Bøgelund Skolen En model for ressourcetildeling som følger principperne for blandt andet heldagsklasserne og specialklasserækken, men som også tager højde for de særlige forhold på Skrillingeskolen. Revisitering af og til C sporet SFO betaling fokus på, at systemet fanger familier, der overgår fra betaling af familieafdelingen til egen betaling Overhead Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område. 6

7 4.1Økonomi: Forudsætninger: De økonomiske beregninger baserer sig på følgende antagelser Elevtal på Skrillingeskolen - skoledelen: Nuværende antal elever Fremtidigt max ifølge budgettildeling antal elever Forskel Samlet antal elever Heraf Middelfartelever Heraf udenbys elever Elevtal på Skrillingeskolen SFO/fritidstilbud: Nuværende antal elever Fremtidigt max ifølge budgettildeling antal elever Forskel Samlet antal elever Heraf Middelfartelever Heraf udenbys elever Personalemæssig tildeling pædagogisk personale: Nuværende personale Fremtidigt personale Forskel Skole og SFO* Pædagoger - skole og SFO Assisten/terapeuter - skole og SFO** *Inkl. tale-, høre-, læselære **Inkl. fys/ergo Tildelingen til personale i skole og SFO/fritidstilbud baserer sig på tilsvarende tildeling til heldagsklasserne, dog tillagt en lønsum til assistenter, da dette ikke er en del af tildelingen til heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient sættes til 6 elever, dette er på samme niveau som på heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient beregnes på tværs af klasser, mindre holdundervisning og eneundervisning. Der vil i fremtiden være fem takstniveauer, med en ny takst 0 som ligger under den nuværende takst 1 samt en takst 4 som ligger over den nuværende takst 3. På denne måde vil taksterne bedre kunne afspejle det faktiske udgiftsniveau ved den enkelte elev. Ved at gøre taksterne mere nuancerede og differentierede afspejler de i højere grad den opgave, der skal løses. Der vil forekomme en tydeligere sammenhæng mellem økonomi, budget og pædagogik, hvilket giver den forventede effektivisering og skaber bedre rammer for at holde budgettet. Som følge af det mindre elevtal på Skrillingeskolen forventes antallet af elever på c- sporet på Østre Skole at vokse med ca. 10 elever i overgangsperioden og en deraf følgende forøgelse af personalet på 2-3 personer til følge. Det forventes ligeledes at det samlede antal elever hvis behov distriktsskolerne ikke kan imødekomme vil falde. I den øgede udgift til de 10 ekstra elever på c-sporet påregnes en ekstraudgift på 10-15% til ekstra støttetimer mv. i forhold til normalprisen for elever på specialklasserækken. Det forudsættes, at udmeldelsesfristen for elever i SFO harmoniseres til samme niveau som på normalområdet dvs. løbende halv måned plus 30 dage. 7

8 Det forudsættes - blandt andet som følge af lukningen af afdeling Bøgelund - at antallet af busser på skolen skæres ned fra i dag 6-7 busser til 1-2 busser. Elever har stadig mulighed for at blive kørt til ærinder udenfor skolen. Andel af centralt administration og tilsyn indregnes i budgettet i overensstemmelse med aftale i Region Syddanmark herom som ca. 5% af det samlede budget for enheden. Samlede økonomiske konsekvenser I beregning af de økonomiske konsekvenser er det nødvendigt både at se på konsekvensen for Middelfart Kommune som helhed og for Skrillingeskolen som selvstændig decentral enhed. Dette dels fordi ændringer i forholdene på Skrillingeskolen i en række tilfælde giver en afsmittende effekt på udgiftsniveauet andre steder i kommunen, dels fordi Middelfart Kommune kun betaler for ca. 75% af eleverne på skolen og for 80% af eleverne i SFO, hvilket betyder, at en effektivisering på Skrillingeskolen kun delvist kommer Middelfart Kommune til gode. Samlet har de foreslåede ændringer følgende økonomisk konsekvens for henholdsvis kommunen og for Skrillingeskolen: Middelfart Kommune Skrillingeskolen Ny tildelingsmodel til skolen inklusiv nedenstående forhold: Flere takstniveauer Fokus på revisitering på c-sporet Tilpasning af elevtal til skolens størrelse Omdannelse til heldagsskole ifølge skolereformen Nedlæggelse af afdeling Bøgelund Overhead Ekstraudgift på c-sporet Ny tildelingsmodel til SFO inklusiv nedenstående forhold: Omdannelse til heldagsskole SFO-betaling og fremmøde Mistet forældrebetaling SFO Harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO Mindreudgift til taxakørsel ved nedlæggelse af Bøgelund I alt = mindreudgift/øget budget + = merudgift/mindre budget Som det fremgår, forventes Skrillingeskolens samlede budget i fremtiden at blive ca. 7.9 mio. kr. lavere end før analysen. Dette giver en besparelse for Skoleafdelingen på betaling for skole og SFO på ca. 6,6 mio. kr., til gengæld forventes en stigende udgift på 1,6 mio. kr. for skoleafdelingen som følge af flere elever på c-sporet på Østre Skole. Et øget antal af elever på C-sporet vil forekomme i en overgang, hvor der arbejdes med at flytte elever fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud og hele skoleområdet arbejder med, at forbedre samarbejdet og sammenhængskraften mellem specialområdet og almenområdet. Faldet i skoledelens budget skyldes i overvejende grad det lavere, fremtidige elevtal på skolen, mens SFO ens faldende budget er en kombination af lavere takster og færre børn i tilbuddet. 8

9 De færre børn i SFO en på Skrillingeskolen til medføre en mindre indtægt i forældrebetalingen på 0,2 mio. kr. og nedlæggelsen af afdeling Bøgelund vil medføre en mindre udgift til taxakørsel på 0,04 mio. kr. Besparelsen på bygningsdrift, forbrug og transport i egne busser ved nedlæggelse af Bøgelund indgår i effektiviseringen ved ny takstmodel. I budget 2015 og foreløbigt forslag til budget 2016 er der indlagt samlede årlige effektiviseringer på Skrillingeskolen på 3,8 mio. kr. Ovenstående tiltag genererer en samlet besparelse for kommunen på 4,9 mio. kr., og der er således ca. 1,1 mio. kr. i overskud, som kan bruges til reinvestering i det samlede skoleområde. 5 STU Middelfart Arbejdsgruppens anbefaling: Styregruppen anbefaler følgende: De to nuværende STU tilbud bliver til en organisation med 1 leder og 1 budget Der vil ske en løbende tilpasning af organisationen og de fysiske rammer (se handleplanen) 5.1Indledning STU-uddannelsen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og kan beskrives, som en målrettet indsats, der skaber livskvalitet, men også samtidig mindsker behovet for fremadrettet livslang kommunal støtte. At arbejde med STU er ensbetydende med en helhedsorienteret tilgang, hvor man arbejder hele vejen rundt om et liv, hvor såvel faglige, personlige og sociale kompetencer kvalificeres samtidig med, at der skabes sammenhæng omkring bodel, fritidsdel og uddannelsesdel. Dertil optrænes eleverne til selvstændighed og aktiv deltagelse i samfunds-, fritids- og arbejdsliv. Uddannelsens fire elementer er: Almendannende del: Rettet mod den unges personlige og sociale udvikling Specifikt målrettet del: Støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder Praktik: Udvikle og afprøve den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø. Ungdomsuddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede med særlige behov: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder Unge med svære bevægelseshandicap Multihandicappede unge Unge med autisme Unge med ADHD Andre psykiske lidelser Unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til de unge. Ifølge 9

10 lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl. Den unge kan påbegynde tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning ( klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år. 5.2 Organisering af arbejdet. I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at STU-afdeling Skrillingeskolen, STU-afdeling Ejby og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. KL s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december Arbejdet med KLK s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts Anden delrapport forventes vedtaget i juni måned Med henblik på at sikre en god proces frem mod en kommende organisering af tilbuddene er der sikret en bred involvering af MED, bestyrelse og elevråd Der har været nedsat en styregruppe, der, i samarbejde med 2 arbejdsgrupper, har udfærdiget et oplæg til Skoleudvalget. Arbejdet har været organiseret på samme måde som processen omkring Skrillingeskolen. Det er styregruppen der, med afsæt i arbejdsgruppernes arbejde, har skrevet den endelige rapport. 5.3 Nuværende organisering. STU er i dag organiseret som to uafhængige STU tilbud: Afdeling Ejby og Afdeling Skrillinge. Elevgruppen på afd. Skrillinge er multihandicappede. Styregruppen anbefaler følgende: De to nuværende STU tilbud bliver til en organisation med 1 leder og 1 budget Der vil ske en løbende tilpasning af organisationen og de fysiske rammer (se handleplanen) 6 Handleplan for effektiviseringerne. Tidspunkt Tiltag Ansvarlig August 2015 Ny visitationsprocedure Visitationsudvalg indføres optag til Skrillingeskolen 3 gange årligt August 2015-august 2016 Revisitering af elever Visitationsudvalget September 2015 Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal styre flytning af Bøgelunds elever til Skrillingeskolens Skolechefen Arbejdsgruppe består af: Personale fra forvaltning Personale fra 10

11 August 2015-juni 2016 Sep 2015 Nov/dec 2015 Jan 2016 August 2016 bygninger Proces på Skrillingeskolen ang. Reorganisering af skolens indhold og tilbud Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal implementere beslutningen om et STU i kommunen Anlægssag fremsendes til Skoleudvalget og Byrådet i forhold til de fysiske rammer for STU og Skrillingeskolen og kommunalt aflastningstilbud Ombygning af Skrillingeskolen projekteres STU Middelfart MH flyttes til STU Middelfart i Ejby Skrillingeskolen personale fra bygningsafdelingen Personale fra familieafdelingen Skolelederen Der hentes eksern bistand til opgaven Skolechefen Skolechefen Skolechefen Skolechefen 7 Pædagogiske tiltag på skoleområdet Indretning af læringsmiljøer Handleguide et tværfagligt samarbejde i BUF Gøre brug af specialskolens lærerkompetencer i den almene skole Aktionslæring gennem A.P Møller Mærsk gennem de næste tre år Kompetenceudvikling med udgangspunkt i Udvikling og rådgivning Specialistviden fra Udvikling og Rådgivning i praksis på skolerne 11

12 Bilag Nuværende og fremtidigt budget på Skrillingeskolen skoledel: Område Strukturtekst Budget før ændringer Decentrale udgifter Budget inklusiv effektiviseringstiltag Ændring Løn til ledelse og administrativt personale Løn til fagpersonale Uddannelse, møder og kørsel Materiale- og aktivitetsudgifter (grp. 500) IT, inventar, bil og materiel (grp. 600) Grunde og bygninger (grp. 700) Reguleringer i forhold til tidligere år Centrale udgifter Rengøring Forsikring Udvendig vedligeholdelse Chefpulje Barselspulje Tjenestemandspension Overhead Andel af central administration Andel af tilsyn Forrentning af kapitalapparat Afskrivning af kapitalapparat I alt Nuværende og fremtidigt budget på Skrillingeskolen SFO/fritidstilbud: Område Strukturtekst Budget før ændringer Decentrale Løn til ledelse og udgifter administrativt personale Løn og personaleudgifter (grp. 400) Materiale- og aktivitetsudgifter (grp. 500) Budget inklusiv effektiviseringstiltag Ændring Reguleringer i forhold til tidligere år Centrale udgifter Rengøring 0 Forsikring Udvendig vedligeholdelse Chefpulje Barselspulje Tjenestemandspension 0 0 Overhead Andel af central administration Andel af tilsyn Forrentning af kapitalapparat 0 Afskrivning af kapitalapparat 0 I alt

13 13

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. BAGGRUND OG MOTIVERING... 4 1.1 Formål... 6 1.2 Hvad er inklusion? Fredericia Kommunes definition...

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Specialklasser i Hedensted Kommune

Specialklasser i Hedensted Kommune Specialklasser i Hedensted Kommune Oktober 2014 Sag nr.: 17.01.00-P22-1-14 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. Indledning Dette er en status på Hedensted kommunes egne specialtilbud den fysiske

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere