Skrillingeskolen delrapport 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrillingeskolen delrapport 2"

Transkript

1 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en dynamisk og sammenhængende organisation, der løfter og løser opgave i et samlet perspektiv. Almenområdet skal håndtere den didaktiske og pædagogiske opgave, det er at skabe lærings- og udviklingsfællesskaber for alle elever. Skoleområdet har fokus på fælleskaber og på, at alle elever som udgangspunkt skal starte i deres distriktsskole. Dette indebærer i forhold til nu et flow fra specialtilbud til den almindelige klasse, fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud, med et fagligt fokus på det bedste tilbud for elevens læring og udvikling. Middelfart Kommune ønsker at nå det nationale mål med at 96% af alle børn går i almen skole. På nuværende tidspunkt har kommunen en inklusionsprocent på Gennem anvendelse af gode kompetencer fra specialområdet ind i almenområdet og anvendelse af handleguiden sikrer kommunen kvalitet i inklusionen. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal ikke over det kommende år flyttes. Den mindre segregering opnås over tid og gennem den revisitering, der allerede finder sted i dag. Dette fastholder den fortsatte kvalitet og serviceniveau for nuværende elever på Skrillingeskolen og for de elever, der i fremtiden starter på Skrillingeskolen og senere fortsætter på C-sporet på Østre Skole eller på en distriktsskole. Effektiviseringerne på netto kr.4,9 mio.kr brutto 7.9 mio. kr anbefales udmøntet på følgende områder: Skrillingeskolen organiseres i overensstemmelse med reformen Skolens elevtal fastsættes til maksimalt 95 elever, heraf 67 Middelfart elever, og der er løbende optag 3 gange om året Præcisering af takster i forhold til den konkrete pædagogiske opgave Ophør af brugen af Bøgelund Skolen Revisitering til C sporet SFO betaling fokus på, at systemet fanger familier, der overgår fra betaling af familieafdelingen til egen betaling. Overhead Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område Der indføres 5 takster indenfor det samme takstspænd, som vi har i dag med differentieret takster i forhold til mere præcis brug. 2 Indledning I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem 1

2 mod Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. I budgetforliget er partierne ligeledes enige i at styrke fællesskabet gennem investeringer jf. budgetforligsmaterialet. KL s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december Arbejdet med KLK s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts Anden delrapport forventes vedtaget i juni måned Effektiviseringen på Skrillingeskolen er løst ud fra en mængdetilpasning. Med afsæt i et samarbejde med dagtilbud har skoleafdelingen en forventning om, at behovet for antallet af elever på Skrillingeskolen fremover vil være ca. 90. Central sættes er årligt et budget af til det faktuelle elevtal inden for den givne budgetramme. Der forventes ikke et elevtal over 95 i årene fremover Almenområdet og specialområdet skal ses som et samlet skoleområde og i fællesskab skabe læring, udvikling og trivsel for alle elever i kommunen. Effektiviseringen gennem en mængdetilpasning op til 95 elever har fokus på Skrillingeskolens opgave ind i det samlede skoleområde, og vigtigheden af at bevare kvalitet i hverdagen for elever og medarbejdere. Dette opnås bl.a. ved at fastholde og bevare: den faglige kapacitet, de tværprofessionelle kompetencer kvalifikationer tæt kontakt til almen området. Middelfart kommune har siden 2010 haft fokus på, at flere elever skulle blive i almenområdet. I 2013 deltog medarbejdere på dagtilbud - og skoleområdet i en baseline undersøgelse, der skulle afdække behov for kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. Med afsæt i denne undersøgelse har Middelfart Kommune iværksat efter- videreuddannelses tiltag, større indsatser som Inklusion i nærmiljøet, samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og indført den tværfaglige Handleguide, så skolerne nu i langt højere grad er klar til at mestre opgaven, og medarbejderne har fået kvalifikationer, faglighed og redskaber til at håndtere hverdagen. 2.1 Børne- og unge fællesskaber i Middelfart Kommune For at sikre børn og unges pædagogiske behov bliver tilgodeset i deres lokale skole og dagtilbud har Middelfart Kommune besluttet at sætte øget fokus på børne og ungefællesskaber. Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnene og de unge er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet. Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikrer, at barnet eller den unge kan klare sig kan deltage og bidrage og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fælleskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov, skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt. 2

3 Den pædagogiske indsats for børne- og ungefællesskaber har indtil nu haft udgangspunkt i det enkelte barn/unge og dette barns/unges behov. Tidligere blev denne indsats kaldt inklusion, der har givet gode erfaringer og god læring. Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe læring, trivsel, og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne. 2.2 Organisering af arbejdet. Med henblik på at sikre en god proces frem mod en kommende organisering af tilbuddene er der sikret en bred involvering af MED udvalg og skolebestyrelse. Det er en styregruppe, der i samarbejde med 2 arbejdsgrupper, udfærdiger et oplæg til udvalget. De 2 arbejdsgrupper er som følger: 1) økonomi, 2) struktur og opgave. MED udvalg og skolebestyrelse udpeger hver to medlemmer til gruppe 2. Styregruppen fremlægger status på alle ordinære møder i MED - udvalg og skolebestyrelsen undervejs i processen. Der har været afholdt 2 dialogmøder med deltagelse af bestyrelser og MED samt styregruppe. Temaerne på dialogmøderne har været en drøftelse af de opgaver, som skal løses hen imod en endelig rapport. Der har sidst i processen været afholdt et dialogmøde, hvor et foreløbigt udkast til rapport har været drøftet. Det er styregruppen der, med afsæt i arbejdsgruppernes arbejde, skriver den endelige rapport. 3 Ny organisation fra 1. august Målgruppebeskrivelse Skrillingeskolens elever har behov for at opleve den mangfoldighed, som de også senere i deres voksne liv deltager i. Elever, der på nuværende tidspunkt går på Skrillingeskolen skal derfor rettes mere mod samfundet igennem en mulighed for vekselvirkning mellem det at være sammen med ligesindede og elever i almen skolen. Samtidig skal den løbende revisitering have fokus på, om Skrillingeskolen er det bedste tilbud for elevens læring, udvikling og trivsel. Beskrivelse af målgrupperne til specialpædagogiske tiltag på Middelfart kommunes specialskole kan ikke ses uafhængigt af den almindelige skoles tilbud, idet det først er, når distriktsskolen vurderer, at opgaven ikke kan løses inden for deres givne ramme, at et mere vidtgående tilbud overvejes Fremover vil Skrillingeskolen være for de allersvageste elever og præciseres fremover ud fra en faglig vurdering til at være Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder i sammenhæng med multiple funktionsvanskeligheder og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 3

4 Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og socioemotionelle udviklingsforstyrrelser. Ovenstående er en målgruppepræcisering for Skrillingeskolens faglige og pædagogiske tilgang. Det vil ikke klart kunne defineres, hvilke elever, der ikke fremover skal visiteres til Skrillingeskolen, da dette afhænger af udvikling af kompetencer og opbygning af læringsmiljøer på distriktsskolerne. Skrillingeskolen skal stadig være for de elever, distriktsskolen ikke kan skabe et kvalitativt tilbud til i forhold til udvikling af elevernes faglige, sociale og relationelle kompetencer. Skrillingeskolen skal fremover være for 0. til 10. klassetrin på matriklen, hvor Skrillingeskolen ligger. Et evt. anlægsbehov kan ske indenfor budgetvedtagelsen om, at skoleudvalget i løbet af perioden kan omprioritere skolemoderniseringsplanen. 3.2 Skoledagen nytænkes og opdeling mellem skolegang og fritidsdelen revideres. Mange af de fordele, der hidtil har været søgt med forsøgene omkring Heldagsskolerne, er indført som muligheder i folkeskolen med reformen, der blev iværksat i sommeren Da Skrillingeskolen er en folkeskole dækkes den af Folkeskolelovens bestemmelser. Reformen betyder, at eleverne får en længere og mere sammenhængende skoledag, hvilket påvirker SFO en mht. åbningstider og antal børn. Reformen giver mulighed for at skoledagen, med udgangspunkt i den pædagogiske planlægning, kan have et personligt, socialt og fagligt indhold, der virker med øget motivation på eleverne, så man kan tænke skole og fritid sammen. Hverdagen for den enkelte elev på Skrillingeskolen ændrer sig ikke, der vil være færre elever og de pædagogiske muligheder er intakte. Der vil fortsat være medarbejdere med specialviden, og lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter til at kvalificere elevernes hverdag. Skoleledelsen skal, som på kommunens øvrige skoler, tilrettelægge hverdagen for den enkelte elev og fællesskabet med fokus på en længere og mere varieret skoledag med afsæt i skolereformen. Den løbende revisitering har d.d. tre elever, der bør flyttes til C-sporet. Med afsæt i de faglige og sociale vurderinger er konklusionen, at elevernes læring og udvikling fremadrettet tilgodeses bedst på C-sporet. De kommende år vil denne revisitering have et styrket fokus på at elever, der er startet på Skrillingeskolen bliver klar til C-sporet. Modsat kan elever, der har gavn af indskolingen på C-sporet senere blive flyttet til Skrillingeskolen, og dette sker hver gang på baggrund af en faglig vurdering og i samarbejde med elev og forældre. 3.3 Nyt visitationsforløb Ændring af visitation til Skrillingeskolen og andre specialtilbud og den samlede løsning for specialområdet i Middelfart vil fordre en redefinering af den elevgruppe, der visiteres til Skrillingeskolen. Antagelsen er, at elevernes læringsbehov kan imødekommes gennem undervisningsdifferentiering, holddannelse, og anvendelse af specialpædagogiske principper, herunder specialundervisning i den almindelige klasse. Derudover skal medarbejdere med specialkompetence fra Skrillingeskolen anvendes til opbyggelse af læringsmiljøer og pædagogiske og didaktiske tilgange på distriktsskolerne. (se punkt 7) 4

5 Særligt i forbindelse med udslusninger til distriktsskolen eller til et mindre indgribende specialtilbud bør der være fokus på den gode overgang og et tæt samarbejde og udnyttelse af kompetencer. Ønsket fremsættes i dag på baggrund af en vurdering af elevens behov, set i forhold til, hvad skolen kan/vil tilbyde. Når en skoleleder træffer afgørelse om overgang til specialtilbud indgår overvejelserne også om, et andet tilbud evt. kan løse bedre og mere effektivt end skolen. I processen træffer skolelederen sin beslutning på baggrund af en vurdering af egen indsats, Pædagogisk-Psykologisk vurdering og et samarbejde med forældre og elev. Det er skolelederen i samarbejde med visitationsudvalget, der tager stilling til, hvor en elev skal fortsætte sin skolegang. For at kunne ændre denne praksis er det nødvendigt, at der gennem en årerække investeres i personale, samt ind og opretning af læringsmiljøer på den enkelte skole. (se punkt 7) Det har for det samlede skolevæsen to konsekvenser: 1) den tilbageværende elevgruppe på Skrillingeskolen vil kunne karakteriseres ved at have stadig mere omfattende komplekse læringsbehov og 2) der vil være øget behov for specialpædagogisk kompetence i den almene skole. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal kun overgå til andre tilbud gennem den årlige tilbagevendende revisitation, hvor det vurderes om Skrillingeskolen stadig er det bedste pædagogiske tilbud til eleven. Det er helt i tråd med gældende praksis. Reorganiseringen gælder for kommende visitationer og elever og i takt med, at distriktsskolerne får kompetencer og læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring. 3.4 Elever på c-sporet Elever, der fremover visiteres til C-sporet vil få gavn af en hverdag tættere på almenområdet. Eleverne vil opleve at kunne deltage læringsmæssigt og socialt i fælleskaber sammen med eleverne i A og B sporet på Østre Skole. Alle elever har brug for at indgå i et fælleskab med voksne og andre elever. På C-sporet kan eleverne deltage i almen undervisningen i enkelte fag eller i perioder, og samtidig have et stærkt og trygt fællesskab med deres hold i C-sporet. Det er muligt, med afsæt i den enkelte elevs behov og læringspotentialer, at tilrettelægge og udfordre til gavn for den enkelte elev. For alle elever i Middelfart Kommune er det vigtigt på den lokale skole eller tilknyttet et specialtilbud at: Alle elever oplever sig som deltagere i sociale og faglige fællesskaber. Alle elever møder miljøer, hvor elevens forskellige forudsætninger og måder at indgå i fællesskaber imødekommes. Alle elever henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd i de fællesskaber, som de er en del af. Eleverne på C-sporet får i hverdagen mulighed for at spejle sig i almenområdet og knytte kontakter på tværs med fokus på den selvhjulpenhed, der hele tiden er fokus på til gavn for elevernes livsduelighed og ungdoms- og voksenliv. 5

6 Nogle elever skal flyttes fra C-sporet til den lokale folkeskole med afsæt i Specialundervisningsbekendtgørelsens 8 (inklusion er at indgå i faglige og sociale fælleskaber). Bekendtgørelsen beskriver også, at specialundervisning foregår i klasserne og med afsæt i dette, bør elever, der vurderes at have gavn af fælleskabet på den lokale skole i elevens nærområde, også undervises på den lokale skole. Middelfart Kommunes fokus på kvalificering af inklusionen (se stk. 7 i rapporten) giver skolerne muligheder for at varetage og opfylde dette. 3.5 Visitation til Skrillingeskolen og C sporet. Gennem årene har der været fokus på diagnoser og at en diagnose berettigede til et bestemt skoletilbud. Diagnosen vil stadig være en del af den faglige vurdering, men det vigtigste er fokus på pædagogiske tilgange hvordan de rigtige læringsmiljøer indrettes og medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer. Elever med forskellige diagnoser kan i forskellige sammenhænge have gavn af de samme pædagogiske tilgange. Fremadrettet vil der i højere grad være fokus på, at Skrillingeskolen og C -sporet, med den faglige og pædagogiske kompetencer medarbejderne har, skal skabe læringsmiljøer for de elever, der ikke profiterer af at være i almenundervisningen. Afgørelsen om en elev skal på Skrillingeskolen eller på C - sporet vil fortsat ske gennem et visitationsudvalg på baggrund af en psykologisk/pædagogisk udredning, i et tværfagligt samarbejde og inddragelse af elev og forældre. Der er blandt kommende skolestartere visiteret meget færre elever til Skrillingeskolen og C- sporet til kommende skoleår. Dette er dels på baggrund af et øget fokus på, at elever starter i deres lokale skole, og Børne- og Ungefællesskabernes Handleguide, samarbejde med Dagtilbudsområdet og Familieafdelingen og kompetenceudvikling på skolerne. Dette vil på sigt give skolerne lagt bedre mulighed for og erfaring med at tilrette forløb for elever, der tidligere ville blive visiteret til Skrillingeskolen og C -sporet. Derved vil der ske en nedgang i antallet af elever på Skrillingeskolen og c-sporet. 4 Styregruppens anbefalinger: Det er Styregruppens mål, at de forslåede effektiviseringer stadigvæk vil medføre, at der kan opretholdes et godt serviceniveau i forhold til eleverne på Skrillingeskolen, så de ikke oplever en forringet hverdag. Effektiviseringerne på netto kr.4,9 mio. og brutto kr. 7.9 mio. anbefales udmøntet på følgende områder: Skrillingeskolen organiseres i overensstemmelse med reformen Skolens elevtal fastsættes til maksimalt 95 elever heraf 67 Middelfart elever, og der er løbende optag 3 gange om året Flere takstniveauer Nedlæggelse af Bøgelund Skolen En model for ressourcetildeling som følger principperne for blandt andet heldagsklasserne og specialklasserækken, men som også tager højde for de særlige forhold på Skrillingeskolen. Revisitering af og til C sporet SFO betaling fokus på, at systemet fanger familier, der overgår fra betaling af familieafdelingen til egen betaling Overhead Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område. 6

7 4.1Økonomi: Forudsætninger: De økonomiske beregninger baserer sig på følgende antagelser Elevtal på Skrillingeskolen - skoledelen: Nuværende antal elever Fremtidigt max ifølge budgettildeling antal elever Forskel Samlet antal elever Heraf Middelfartelever Heraf udenbys elever Elevtal på Skrillingeskolen SFO/fritidstilbud: Nuværende antal elever Fremtidigt max ifølge budgettildeling antal elever Forskel Samlet antal elever Heraf Middelfartelever Heraf udenbys elever Personalemæssig tildeling pædagogisk personale: Nuværende personale Fremtidigt personale Forskel Skole og SFO* Pædagoger - skole og SFO Assisten/terapeuter - skole og SFO** *Inkl. tale-, høre-, læselære **Inkl. fys/ergo Tildelingen til personale i skole og SFO/fritidstilbud baserer sig på tilsvarende tildeling til heldagsklasserne, dog tillagt en lønsum til assistenter, da dette ikke er en del af tildelingen til heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient sættes til 6 elever, dette er på samme niveau som på heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient beregnes på tværs af klasser, mindre holdundervisning og eneundervisning. Der vil i fremtiden være fem takstniveauer, med en ny takst 0 som ligger under den nuværende takst 1 samt en takst 4 som ligger over den nuværende takst 3. På denne måde vil taksterne bedre kunne afspejle det faktiske udgiftsniveau ved den enkelte elev. Ved at gøre taksterne mere nuancerede og differentierede afspejler de i højere grad den opgave, der skal løses. Der vil forekomme en tydeligere sammenhæng mellem økonomi, budget og pædagogik, hvilket giver den forventede effektivisering og skaber bedre rammer for at holde budgettet. Som følge af det mindre elevtal på Skrillingeskolen forventes antallet af elever på c- sporet på Østre Skole at vokse med ca. 10 elever i overgangsperioden og en deraf følgende forøgelse af personalet på 2-3 personer til følge. Det forventes ligeledes at det samlede antal elever hvis behov distriktsskolerne ikke kan imødekomme vil falde. I den øgede udgift til de 10 ekstra elever på c-sporet påregnes en ekstraudgift på 10-15% til ekstra støttetimer mv. i forhold til normalprisen for elever på specialklasserækken. Det forudsættes, at udmeldelsesfristen for elever i SFO harmoniseres til samme niveau som på normalområdet dvs. løbende halv måned plus 30 dage. 7

8 Det forudsættes - blandt andet som følge af lukningen af afdeling Bøgelund - at antallet af busser på skolen skæres ned fra i dag 6-7 busser til 1-2 busser. Elever har stadig mulighed for at blive kørt til ærinder udenfor skolen. Andel af centralt administration og tilsyn indregnes i budgettet i overensstemmelse med aftale i Region Syddanmark herom som ca. 5% af det samlede budget for enheden. Samlede økonomiske konsekvenser I beregning af de økonomiske konsekvenser er det nødvendigt både at se på konsekvensen for Middelfart Kommune som helhed og for Skrillingeskolen som selvstændig decentral enhed. Dette dels fordi ændringer i forholdene på Skrillingeskolen i en række tilfælde giver en afsmittende effekt på udgiftsniveauet andre steder i kommunen, dels fordi Middelfart Kommune kun betaler for ca. 75% af eleverne på skolen og for 80% af eleverne i SFO, hvilket betyder, at en effektivisering på Skrillingeskolen kun delvist kommer Middelfart Kommune til gode. Samlet har de foreslåede ændringer følgende økonomisk konsekvens for henholdsvis kommunen og for Skrillingeskolen: Middelfart Kommune Skrillingeskolen Ny tildelingsmodel til skolen inklusiv nedenstående forhold: Flere takstniveauer Fokus på revisitering på c-sporet Tilpasning af elevtal til skolens størrelse Omdannelse til heldagsskole ifølge skolereformen Nedlæggelse af afdeling Bøgelund Overhead Ekstraudgift på c-sporet Ny tildelingsmodel til SFO inklusiv nedenstående forhold: Omdannelse til heldagsskole SFO-betaling og fremmøde Mistet forældrebetaling SFO Harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO Mindreudgift til taxakørsel ved nedlæggelse af Bøgelund I alt = mindreudgift/øget budget + = merudgift/mindre budget Som det fremgår, forventes Skrillingeskolens samlede budget i fremtiden at blive ca. 7.9 mio. kr. lavere end før analysen. Dette giver en besparelse for Skoleafdelingen på betaling for skole og SFO på ca. 6,6 mio. kr., til gengæld forventes en stigende udgift på 1,6 mio. kr. for skoleafdelingen som følge af flere elever på c-sporet på Østre Skole. Et øget antal af elever på C-sporet vil forekomme i en overgang, hvor der arbejdes med at flytte elever fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud og hele skoleområdet arbejder med, at forbedre samarbejdet og sammenhængskraften mellem specialområdet og almenområdet. Faldet i skoledelens budget skyldes i overvejende grad det lavere, fremtidige elevtal på skolen, mens SFO ens faldende budget er en kombination af lavere takster og færre børn i tilbuddet. 8

9 De færre børn i SFO en på Skrillingeskolen til medføre en mindre indtægt i forældrebetalingen på 0,2 mio. kr. og nedlæggelsen af afdeling Bøgelund vil medføre en mindre udgift til taxakørsel på 0,04 mio. kr. Besparelsen på bygningsdrift, forbrug og transport i egne busser ved nedlæggelse af Bøgelund indgår i effektiviseringen ved ny takstmodel. I budget 2015 og foreløbigt forslag til budget 2016 er der indlagt samlede årlige effektiviseringer på Skrillingeskolen på 3,8 mio. kr. Ovenstående tiltag genererer en samlet besparelse for kommunen på 4,9 mio. kr., og der er således ca. 1,1 mio. kr. i overskud, som kan bruges til reinvestering i det samlede skoleområde. 5 STU Middelfart Arbejdsgruppens anbefaling: Styregruppen anbefaler følgende: De to nuværende STU tilbud bliver til en organisation med 1 leder og 1 budget Der vil ske en løbende tilpasning af organisationen og de fysiske rammer (se handleplanen) 5.1Indledning STU-uddannelsen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og kan beskrives, som en målrettet indsats, der skaber livskvalitet, men også samtidig mindsker behovet for fremadrettet livslang kommunal støtte. At arbejde med STU er ensbetydende med en helhedsorienteret tilgang, hvor man arbejder hele vejen rundt om et liv, hvor såvel faglige, personlige og sociale kompetencer kvalificeres samtidig med, at der skabes sammenhæng omkring bodel, fritidsdel og uddannelsesdel. Dertil optrænes eleverne til selvstændighed og aktiv deltagelse i samfunds-, fritids- og arbejdsliv. Uddannelsens fire elementer er: Almendannende del: Rettet mod den unges personlige og sociale udvikling Specifikt målrettet del: Støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder Praktik: Udvikle og afprøve den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø. Ungdomsuddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede med særlige behov: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder Unge med svære bevægelseshandicap Multihandicappede unge Unge med autisme Unge med ADHD Andre psykiske lidelser Unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til de unge. Ifølge 9

10 lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl. Den unge kan påbegynde tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning ( klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år. 5.2 Organisering af arbejdet. I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at STU-afdeling Skrillingeskolen, STU-afdeling Ejby og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. KL s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december Arbejdet med KLK s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts Anden delrapport forventes vedtaget i juni måned Med henblik på at sikre en god proces frem mod en kommende organisering af tilbuddene er der sikret en bred involvering af MED, bestyrelse og elevråd Der har været nedsat en styregruppe, der, i samarbejde med 2 arbejdsgrupper, har udfærdiget et oplæg til Skoleudvalget. Arbejdet har været organiseret på samme måde som processen omkring Skrillingeskolen. Det er styregruppen der, med afsæt i arbejdsgruppernes arbejde, har skrevet den endelige rapport. 5.3 Nuværende organisering. STU er i dag organiseret som to uafhængige STU tilbud: Afdeling Ejby og Afdeling Skrillinge. Elevgruppen på afd. Skrillinge er multihandicappede. Styregruppen anbefaler følgende: De to nuværende STU tilbud bliver til en organisation med 1 leder og 1 budget Der vil ske en løbende tilpasning af organisationen og de fysiske rammer (se handleplanen) 6 Handleplan for effektiviseringerne. Tidspunkt Tiltag Ansvarlig August 2015 Ny visitationsprocedure Visitationsudvalg indføres optag til Skrillingeskolen 3 gange årligt August 2015-august 2016 Revisitering af elever Visitationsudvalget September 2015 Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal styre flytning af Bøgelunds elever til Skrillingeskolens Skolechefen Arbejdsgruppe består af: Personale fra forvaltning Personale fra 10

11 August 2015-juni 2016 Sep 2015 Nov/dec 2015 Jan 2016 August 2016 bygninger Proces på Skrillingeskolen ang. Reorganisering af skolens indhold og tilbud Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal implementere beslutningen om et STU i kommunen Anlægssag fremsendes til Skoleudvalget og Byrådet i forhold til de fysiske rammer for STU og Skrillingeskolen og kommunalt aflastningstilbud Ombygning af Skrillingeskolen projekteres STU Middelfart MH flyttes til STU Middelfart i Ejby Skrillingeskolen personale fra bygningsafdelingen Personale fra familieafdelingen Skolelederen Der hentes eksern bistand til opgaven Skolechefen Skolechefen Skolechefen Skolechefen 7 Pædagogiske tiltag på skoleområdet Indretning af læringsmiljøer Handleguide et tværfagligt samarbejde i BUF Gøre brug af specialskolens lærerkompetencer i den almene skole Aktionslæring gennem A.P Møller Mærsk gennem de næste tre år Kompetenceudvikling med udgangspunkt i Udvikling og rådgivning Specialistviden fra Udvikling og Rådgivning i praksis på skolerne 11

12 Bilag Nuværende og fremtidigt budget på Skrillingeskolen skoledel: Område Strukturtekst Budget før ændringer Decentrale udgifter Budget inklusiv effektiviseringstiltag Ændring Løn til ledelse og administrativt personale Løn til fagpersonale Uddannelse, møder og kørsel Materiale- og aktivitetsudgifter (grp. 500) IT, inventar, bil og materiel (grp. 600) Grunde og bygninger (grp. 700) Reguleringer i forhold til tidligere år Centrale udgifter Rengøring Forsikring Udvendig vedligeholdelse Chefpulje Barselspulje Tjenestemandspension Overhead Andel af central administration Andel af tilsyn Forrentning af kapitalapparat Afskrivning af kapitalapparat I alt Nuværende og fremtidigt budget på Skrillingeskolen SFO/fritidstilbud: Område Strukturtekst Budget før ændringer Decentrale Løn til ledelse og udgifter administrativt personale Løn og personaleudgifter (grp. 400) Materiale- og aktivitetsudgifter (grp. 500) Budget inklusiv effektiviseringstiltag Ændring Reguleringer i forhold til tidligere år Centrale udgifter Rengøring 0 Forsikring Udvendig vedligeholdelse Chefpulje Barselspulje Tjenestemandspension 0 0 Overhead Andel af central administration Andel af tilsyn Forrentning af kapitalapparat 0 Afskrivning af kapitalapparat 0 I alt

13 13

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere