Find og brug informationer om uddannelser og job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find og brug informationer om uddannelser og job"

Transkript

1 Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem uddannelser og job. Færdigheds- og vidensområde (a): Information Færdigheds- og vidensmål Eleven kan søge generel information om uddannelse og job Eleven har viden om metoder til at søge informationer om uddannelse og job Færdigheds- og vidensområde (b): Uddannelses- og jobkendskab Færdigheds- og vidensmål Eleven kan beskrive uddannelser og job inden for brancheområder Eleven har viden om uddannelser, job og brancher Elevforudsætninger Eleverne har jf. mål for Uddannelse og Job i indskolingen arbejdet med at indsamle og bearbejde enkle informationer om uddannelser og job. Eleverne skal i forløbet bl.a. foretage internetbaserede søgninger af oplysninger og kan bruge digitale medier til fremlæggelse. Det forudsættes, at eleverne har en vis øvelse i dette. Omfang Forløbet har i alt 13 lektioner 1.0 Undervisningsforløb Find og brug informationer om uddannelser og job Med brug af forskellige informationskilder får eleverne en variation af viden om uddannelse og job, som bearbejdes og formidles til gensidig inspiration i klassen. I Uddannelse og Job skal eleverne bl.a. opsøge og bearbejde forskellige typer af information om uddannelser og job. Det kan være informationer i form af viden, oplevelser og fortællinger, der findes i elevernes nærområde og i netværket af voksne. Det kan være informationer, der findes ved søgning på internettet. I dette forløb skal eleverne med brug af disse forskellige informationskilder indsamle, bearbejde og anvende en variation af viden om indholdet i en række job. Eleverne skal desuden søge, anvende og formidle information om, hvordan disse job er koblet til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder. Formål Forløbet har til formål at skærpe elevernes opmærksomhed på, hvordan der vidt forskellige steder og på forskellige måder kan findes informationer om uddannelser og job. Endvidere skal forløbet give eleverne en indføring i, hvordan der kan søges efter specifikke informationer på Uddannelsesguiden ug.dk og hvordan disse informationer kan anvendes til bearbejdelse og formidling af viden om job. 1

2 Formålet er desuden at give eleverne indblik i en række uddannelser og job og kendskab til, hvordan uddannelser kan føre til en række forskellige job og til hvordan job kan knytte sig til brancheområder og erhvervsområder. 1.1 Planlægning Integrering af andre fag En række af forløbets aktiviteter har sammenhæng med kompetenceområder i faget dansk. Det gælder fx kompetenceområdet fremstilling i klasse, når eleverne bruger den indsamlede viden til i skrift og tale at udtrykke sig om forskellige job. Det gælder desuden i kompetenceområdet læsning i klasse, når eleverne læser og forholder sig til faglige tekster om uddannelse og job. Endvidere kan det tværgående emne It og medier indgå, når eleverne anvender digitale fremvisningsformer i bearbejdelse og fremlæggelse af deres viden om specifikke job. Intro til forløbet Forløbet er inddelt i moduler, der hver har fokus på et tema med tilhørende aktiviteter. En del af forløbet kan anvendes i lektionsopdelt undervisning, mens dele af forløbet er egnet til temadage, bl.a. når en aktivitet varer 3 sammenhængende lektioner. I forløbet indgår en variation af aktiviteter, der alle har fokus på søgning og anvendelse af informationer. I disse aktiviteter skal eleverne bl.a. finde job på en tur i nærmeste by, anvende internettet til informationssøgning og interviewe voksne om job. Undervejs skal eleverne formidle resultaterne af deres informationssøgning til hinanden. Endvidere skal eleverne på baggrund af de indsamlede informationer ved forløbets afslutning udarbejde et produkt til deres fremlæggelse om et specifikt job. Før forløbets gennemførelse er der derfor en række praktiske forhold og aftaler, som skal tilrettelægges, bl.a. at eleverne hver især kan benytte internettet og at forældrene inddrages for at kunne bistå ved elevernes interview, som kan foregå uden for skoletiden. På kig efter job i byen Ved at gå en tur i nærmeste by og registrere de job, der tilfældigt dukker op undervejs, skærpes elevernes opmærksomhed på den mangfoldighed af job og mennesker i job, der befinder sig i nærmiljøet. Eleverne kan samtidig blive mere bevidste om de mange jobfunktioner, der kendetegner bybilledet og som lokalsamfundet afhænger af. Erhvervsområder og job i Jobkompasset På Uddannelsesguiden ug.dk er samlet forskellige informationer om bl.a. uddannelser og job samt en lang række relaterede informationer og artikler om fx arbejdsmarkedet. Desuden indeholder ug.dk forskellige digitale værktøjer. Et af disse værktøjer er Jobkompasset. Ved at introducere eleverne for Jobkompasset og lade eleverne bruge dette værktøj til søgning af specifikke oplysninger er der taget et første skridt til, at ug.dk bliver kendt og benyttet af eleverne fremover. Erhvervsområder, brancher og de job, vi fandt Ug.dk bruges desuden til en nærmere undersøgelse af de job, som eleverne mødte på deres tur i byen. Der skal i undersøgelsen fokuseres på disse jobs indhold og tilknytning til erhvervsområder og i brancheområder samt findes oplysninger om, hvilke uddannelser der retter sig mod disse job. Eleverne får dermed en række perspektiver på, hvad job indeholder og kræver, bl.a. i forhold til uddannelse. Forberedelse af interview 2

3 Med brug af den viden eleverne har indsamlet om bl.a. jobs indhold og tilknytning til erhvervsområder, udarbejder eleverne i fællesskab en række spørgsmål, som efterfølgende bruges i interviews af voksne. Spørgsmålene kan dermed udspringe fra elevernes egen og foreløbige viden om, hvad der bl.a. kan kendetegne et job. Ved at interviewe voksne om deres job anvendes voksnes erfaringer, viden og fortællinger som kilde til information. Eleverne kan dermed bl.a. få et indtryk af de nuancer og forskelligheder, som menneskers job og karriereforløb kan indeholde og dermed også opleve, at viden om job varierer i forskellige menneskers opfattelser og fortællinger om job. Vi bruger oplysninger om job På baggrund af oplysningerne fra interviewet udformer hver elev et produkt, der skal understøtte elevens fremlæggelse af viden om et specifikt job. Til produktets udarbejdelse og indhold skal eleverne igen benytte ug.dk og dermed træne deres færdigheder i målrettet at søge internetbaserede informationer. Vi får mere at vide om job Eleverne fremlægger med udgangspunkt i deres produkt de informationer, de hver især har indsamlet om den voksnes job. Eleverne er således hinandens informationskilder i udvekslingen af viden om en række job, karriereforløb og fortællinger. Forslag til læringsmål Tilknyttet færdigheds- og vidensmål a: Eleverne kan bruge forskellige informationskilder til at finde viden om job Tilknyttet færdigheds- og vidensmål b: Eleverne kan give eksempler på jobs tilknytning til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder Tegn på læring Tilknyttet læringsmål a: 1. Eleven anvender forskellige informationskilder i sin søgning efter viden om job 2. Eleven udvælger relevante informationskilder i sin søgning efter viden om job 3. Eleven begrunder sine valg af informationskilder i søgningen efter viden om job Tilknyttet læringsmål b: 1. Eleven fortæller om et job og dets tilknytning til uddannelse, brancheområde og erhvervsområde 2. Eleven beskriver en række job og deres tilknytning til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder 3. Eleven sammenligner forskellige typer af job og deres tilknytning til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder Forslag til evaluering Underviseren indleder med repetition af forløbets læringsmål og tegn på læring Elevernes læringsudbytte selvevaluering Underviseren inddeler klassen i grupper på 2-3 elever, der drøfter følgende spørgsmål; Hvad har vi især lært om job? Hvad har vi især lært om erhvervsområder? Hvad har vi især lært om brancheområder? 3

4 Hvad har vi især lært om, hvordan uddannelser og job hænger sammen? Hvad har vi især lært om at finde oplysninger om job? Elevernes læringsudbytte underviserens vurdering feedback På baggrund af gruppernes drøftelser foretager underviseren en opsamling, hvor eleverne påpeger, hvad de især har lært. Både ud fra fremlæggelserne i forløbets afslutning og ud fra elevernes feedback i evalueringen overvejer underviseren i hvilken grad den enkelte elev har nået forløbets læringsmål og viser tegn på læring. Underviserens undervisning elevens vurdering feedback Hver af de undervisningsaktiviteter, som forløbet indeholdt, skrives i oversigtsform på tavlen: På kig efter job i byen Erhvervsområder og job i Jobkompasset Erhvervsområder, brancheområder og de job, vi fandt Forberedelse af interview Vi bruger oplysninger om job Vi får mere at vide om job Underviseren repeterer, hvad hver af aktiviteterne har indeholdt og beder herefter eleverne tilkendegive, hvordan forløbets aktiviteter har medvirket til fx at lære om forskellige måder at finde informationer på finde oplysninger om uddannelser finde oplysninger om job få viden om erhvervsområder og brancheområder anvende, gengive og bearbejde den viden, man finder bruge den opsøgte viden fremover Underviserens undervisning selvevaluering Med afsæt i elevernes feedback overvejer underviseren i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne understøttede eleverne i at nå forløbets læringsmål. Dette kan bl.a. inspirere i tilrettelæggelsen og valg af aktiviteter i andre forløb i Uddannelse og Job. Forslag til undervisningsdifferentiering Brug ug.dk Når eleverne søger informationer i Jobkompasset på ug.dk, er der mulighed for, at eleverne kan udvide deres søgning og kan indsamle yderligere informationer ved at bruge de øvrige faciliteter og værktøjer, som ug.dk indeholder. Læs om mennesker i job På ug.dk kan eleverne læse interviews med mennesker i forskellige job, fx interview med mennesker, der udfører det job, som eleven arbejder med til sin fremlæggelse i klassen. Lav en quiz om job 4

5 Med brug af oplysninger på ug.dk kan eleverne udarbejde en oversigt over erhvervsområderne, enten med alle 20 erhvervsområder eller et udvalg af erhvervsområder. Til hvert erhvervsområde skrives en liste på fx mindst 3 job, der har en titel, som ikke er umiddelbar kendt. Et eksempel er, at der i erhvervsområdet selvstændige håndværk findes job som; modist, stukkatør, gørtler og bandagist. Eleverne kan inddeles i grupper, der hver udarbejder en quiz, hvor de øvrige elever skal gætte, hvad disse job indeholder. Der kan eventuelt gives tre svarmuligheder, fx; Er en modist en modeskaber, en modig mand eller en hattemager? 1.2 Gennemførelse Lektion 1 og 2: På kig efter job i byen I lektion 1 og 2 introduceres eleverne til forløbet og går herefter i grupper en tur i nærmeste by for at registrere de job og mennesker i job, som de møder på deres vej. Efterfølgende fortæller eleverne om disse job i klassen. præsenterer eleverne for forløbet med introduktion af forløbets læringsmål, indhold og aktiviteter introducerer til, at eleverne i grupper på 4-5 elever skal gå en tur i nærområdets by og at de skal have opmærksomheden rettet på de mennesker i job, som de møder på deres vej instruerer eleverne i, at de på deres tur skal skrive de job, som de møder, samt noter til, hvad den pågældende person laver? Det kan fx være et postbud, der afleverer et brev, en buschauffør, der tager passagerer med eller en butiksassistent, der er ved at sætte varer på plads. Eleverne går i grupper en tur i byen og registrerer de job og mennesker i job, som de møder undervejs. fortæller efter turen i byen om de job, de har mødt og om, hvad personerne i jobbet udførte. skriver titlerne på disse job på post-it eller små papstykker, der efterfølgende bruges til at søge flere oplysninger. Lektion 3 og 4: Erhvervsområder og job i Jobkompasset I lektion 3 og 4 introduceres eleverne til Jobkompasset på ug.dk og indføres i, hvordan der kan findes oplysninger om erhvervsområder og tilknyttede job. Herefter udvælger og læser hver elev om et job i Jobkompasset og fortæller om dette job i klassen. viser eleverne Jobkompasset på Uddannelsesguiden ug.dk og introducerer eleverne for de 20 erhvervsområder, som Jobkompasset angiver på første side 5

6 viser med eksempler fra Jobkompasset, hvordan der kan klikkes på til et erhvervsområde, hvorefter Jobkompasset viser, hvilke job, der knytter sig til netop dette viser eleverne, hvordan der i Jobkompasset kan klikkes på et specifikt job, hvorefter der vises en kort tekst, som kort beskriver jobbets indhold introducerer eleverne til den efterfølgende opgave, hvor eleverne skal bruge Jobkompasset til at finde oplysninger om job og erhvervsområder. vælger hver især 3 erhvervsområder i Jobkompasset vælger til hvert af disse 3 erhvervsområder 3 forskellige job. Eleven har dermed i alt valgt 9 job læser om de 9 job i Jobkompassets korte tekster om job vælger et af de 9 job og læser igen grundigt den tekst, der beskriver jobbet. Eleverne fortæller på skift i klassen om indholdet i det job, de har valgt, ud fra de oplysninger, som de har læst i teksten på Jobkompasset. Lektion 6, 7 og 8: Erhvervsområder, brancheområder og de job, vi fandt I lektion 6-8 skal eleverne med brug af Jobkompasset på ug.dk søge viden om de job, som blev fundet på turen gennem byen. Desuden bruges ug.dk til at undersøge, hvordan disse job knytter sig til erhvervsområder og brancheområder. Eleverne arbejder i grupper om disse opgaver og fremlægger efterfølgende resultaterne af deres søgning for klassen. har inden disse lektioner udskrevet Jobkompassets første side, hvor de 20 erhvervsområder er angivet. Denne side udskrives i et antal svarende til antallet af grupper, der fandt job i byen og som nu samarbejder i følgende aktivitet instruerer eleverne i, at de job, som blev fundet på turen gennem byen, skal placeres i tilhørende erhvervsområder. Dette sker ved, at de post-its eller papstykker, hvorpå disse jobs titler er skrevet, skal placeres på arket med Jobkompasset ved det erhvervsområde, som jobbet hører til. viser herefter klassen den oversigt over arbejdsmarkedets brancher som findes på ug.dk og giver eksempler på hvilke job, brancheområderne kan indeholde. Eksemplerne kan være job, som eleverne tidligere i forløbet har arbejdet med instruerer eleverne i, at de til fremlæggelsen skal skrive en liste med de job, de har fundet, og ud fra oplysninger på ug.dk skrive hvilket brancheområde, jobbet hører til. 6

7 samarbejder i grupperne om at placere de job, de fandt i byen, i de rette erhvervsområder på arket med Jobkompasset. Dette kan gøres ved, at post-its fæstnes på arket eller ved at papstykker limes på arket. bruger undervejs Jobkompasset på ug.dk til at søge oplysninger om, hvilket erhvervsområde og hvilket brancheområde de enkelte job tilhører sætter deres udfyldte Jobkompas-ark med påsatte job i erhvervsområder på klassens væg. udarbejder en liste med de pågældende job og skriver ved hvert job det brancheområde, som jobbet hører til. præsenterer gruppevis resultaterne af deres arbejde og deres udfyldte Jobkompas med angivelse af job i erhvervsområder samt listen over job med tilhørende brancheområder stiller undervejs uddybende spørgsmål med fokus på erhvervsområdernes og brancheområders kendetegn og på indholdet i de job, som eleverne har arbejdet med kan desuden spørge til ligheder og forskelle i de job, der tilhører samme erhvervsområde eller brancheområde. kan endvidere bede eleverne overveje deres udbytte af søgning om job, både ud fra mødet med job i byen og med brug af internetbaseret information. Lektion 9: Forberedelse af interview I lektion 9 forbereder eleverne deres interviews af voksne om job. Klassen udformer i fællesskab en række spørgsmål, der skal indgå i interviewet og eleverne bistås med de praktiske overvejelser, der kan knytte sig til at interviewe. instruerer eleverne i næste aktivitet, hvor klassen i fællesskab skal udarbejde de spørgsmål, hver elev skal bruge i interviewet af en voksen om job. Denne voksne kan være fra elevens familie eller øvrige netværk. medvirker til, at spørgsmålene har fokus på, hvad den voksnes job indeholder samt hvilken uddannelse og andre forudsætninger, den voksne har i forhold til jobbet. Disse oplysninger skal bruges senere til yderligere opsøgning af informationer om uddannelsesveje til job. giver forslag til spørgsmål, som skal bruges i interviewet beslutter, hvilke spørgsmål der er bedst egnede til deres interview og finpudser disse spørgsmål i fællesskab. 7

8 Eleverne skriver hver især disse spørgsmål ned til brug i interviewet. bistår eleverne med ideer til, hvilke voksne der kan kontaktes og orienterer desuden forældrene om interviewets indhold og formål beslutter sammen med eleverne, hvilken kontaktform, der er den mest hensigtsmæssige; et personligt møde eller telefonisk kontakt, og om interviewet lydoptages til senere bearbejdning. Lektion 10 og 11: Vi bruger oplysninger om job I lektion 10 og 11 arbejder eleverne med de oplysninger, som deres interviews har givet. Oplysningerne bruges i et produkt, der i næste modul danner baggrund for elevernes fremlæggelse af den viden, de har om det pågældende job. beder eleverne hver især fortælle kort om deres interviews, så det sikres, at alle elever har de fornødne oplysninger at arbejde videre med. instruerer eleverne i, at de skal bruge deres interviews og informationssøgningen om jobbet på ug.dk og i Jobkompasset i deres fremlæggelse for klassen. opsummerer, hvad der skal fokuseres på i fremlæggelsen, bl.a. at der skal være svar på de spørgsmål, som klassen udformede i fællesskab, og at det skal fremgå, hvilke uddannelser, der kan føre til jobbet, samt hvilket erhvervsområde og brancheområde, jobbet tilhører kan opfordre til, at der i fremlæggelsen desuden er flere oplysninger, som eleverne kan finde på ug.dk, fx om jobbets primære opgaver, om arbejdssteder hvor jobbet udføres, om løn og beslægtede job gennemgår hvilke former for produkt, der kan anvendes til fremlæggelsen, fx en tekst, en folder med illustrationer eller fremlæggelse med brug af digitale værktøjer såsom power point, film eller lignende. Eleverne arbejder individuelt med at bearbejde deres interviews og søge yderligere oplysninger på ug.dk om det job,de har interviewet om indleder arbejdet med det produkt, der skal bruges ved fremlæggelsen Underviseren samler op på, hvor langt eleverne er nået i deres arbejde og vurderer, om der skal afsættes mere tid. 8

9 Lektion 12 og 13: Vi får mere at vide om job I lektion 12 og 13 fremviser eleverne hver især deres produkt og fremlægger samtidig den viden, de har fået i interviewet om den voksnes job. Underviseren indleder lektionerne med at repetere de temaer, der er i fokus, når eleverne skal fremlægge deres produkt og fortælle om de job, de har fundet Eleverne fremlægger på skift og ud fra deres produkt de oplysninger, de har indsamlet og bearbejdet om et job. Underviseren stiller undervejs uddybende spørgsmål og kan opfordre de øvrige elever i klassen til også at spørge om jobbet. Underviseren beder afslutningsvis eleverne tilkendegive hver især, hvad deres udbytte har været både af deres eget arbejde med et specifikt job og af de oplysninger, som de nu har fået om en række forskellige job kan spørge eleverne, om de ud fra den viden, de nu har om en række job, har fået særlig interesse for nogle af disse job og hvorfor. 9

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema

Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema Fag Uddannelse og job + tværgående tema om innovation og entreprenørskab Klassetrin 9. klasse (evt.

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Kemi, fordi? Lærervejledning: Sprogbaseret læring

Kemi, fordi? Lærervejledning: Sprogbaseret læring Kemi, fordi? Lærervejledning: Sprogbaseret læring 2 Introduktion til undervisningsforløb I dette undervisningsforløb lægges vægt på, at eleverne udvikler et nuanceret fagsprog, hvor de bruger ord og begreber

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM DIT DEMOKRATI LÆRERVEJLEDNING TIL EU-FILM SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 3 dele: Filmene: Hvad bestemmer EU?, Hvordan

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Beton, et stærkt materiale

Beton, et stærkt materiale Beton, et stærkt materiale Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Natur/teknologi Forløbet kan udvikles ved at kombineres med Håndværk og Design 6. klasse Undersøgelse, kommunikation

Læs mere

Velkommen hjem i Minecraft

Velkommen hjem i Minecraft Et undervisningsforløb om fremtidens bolig / Håndværk og design/dansk 5.-8. klasse / Lærervejledning Velkommen hjem i Minecraft Dette materiale er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center til forberedelse

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Emne: Folk og røvere i Kardemommeby Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Forberedelse Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen måder til at skabe

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

3. klasse. Arbejdsmarkedet

3. klasse. Arbejdsmarkedet 3. klasse Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv angiver hvilke elementer, der

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv angiver hvilke elementer, der Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv angiver hvilke elementer, der som minimum skal indgå i den kollektive vejledning (BEK nr 774 af 14/06/2017 Gældende) 1. indføring i

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling Arkitekturundervisning i hele Danmark Foto: Ulrike Brandi Licht Udskoling Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? Formål

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Den hemmelige. hule. Lærervejledning klassetrin

Den hemmelige. hule. Lærervejledning klassetrin Arkitekturundervisning i hele Danmark side 1 0. - 3. klassetrin Foto: Mariella Harpelunde Jensen er et kreativt undervisningsforløb, hvor eleverne eksperimenterer med at bygge modeller med inspiration

Læs mere

Fællesmålene for franskundervisningen er inddelt i tre kompetenceområder: - Mundtlig kommunikation - Skriftlig kommunikation - Kultur og samfund

Fællesmålene for franskundervisningen er inddelt i tre kompetenceområder: - Mundtlig kommunikation - Skriftlig kommunikation - Kultur og samfund Årsplan for 7. klasse fransk 2018/2019 Generelt om franskundervisningen Undervisningen i Fransk bygger fundamentalt på frihed folkestyre/demokrati og kønnenes ligestilling. Dvs der er ytringsfrihed og

Læs mere

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation 5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation Introduktion og mål (Dansk 10. klasse) Dansk, 10. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer, A3-papir, tusher eller farver

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt?

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Læringsforløbet handler om hygiejne med omdrejningspunktet at hente og gemme sæsonens råvarer i naturen. Eleverne skal lære, at de også kan

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation Introduktion og mål (Dansk 7.-9. klasse) Dansk, 7.-9. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer, A3-papir, tusher eller farver Introduktion I dette koncentrat beskrives Afrika

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS Udviklet af Ulla Hjorth Andersen (Arts Karriere), Susanne Kronborg

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Sprog, identitet og kultur

Sprog, identitet og kultur Sprog, identitet og kultur Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Dansk 7.-9. klasse Læsning og fortolkning LÆSNING/Sprogforståelse FORTOLKNING/Perspektivering Formål Forløbets formål

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme

Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme 2 Introduktion til undervisningsforløb I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde i en innovativ proces med at fremstille en creme, der løser

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Lærervejledning Digital arkitekturtegning

Lærervejledning Digital arkitekturtegning Lærervejledning Digital arkitekturtegning Rum til at lære Billedkunst og Håndværk og Design 4.- 6. klassetrin Undervisningsforløbet Digital Arkitekturtegning rum til at lære sætter fokus på et af arkitektens

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD. MATERIALEPAKKE Karrierelæringsforløb Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD. MATERIALEPAKKE Karrierelæringsforløb Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter Version 2.0 2018 MATERIALEPAKKE Karrierelæringsforløb Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter UDSKOLING 2018-2019 ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Lær Dhakas børn at kende. - et forløb om børns levevilkår i Bangladeshs hovedstad Dhaka

Lær Dhakas børn at kende. - et forløb om børns levevilkår i Bangladeshs hovedstad Dhaka Opgaveark Dansk og Natur/Teknologi, 1.-5. klasse Omfang: 2-4 lektioner (Plus 2-4 lektioner, hvis I bruger tillægsopgaverne) Lær Dhakas børn at kende - et forløb om børns levevilkår i Bangladeshs hovedstad

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Kristendomskundskab og dansk Indskolingen, 2. klasse

Kristendomskundskab og dansk Indskolingen, 2. klasse Hellige steder Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Eleven kan læse enkle faglige tekster og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

På kant med EU. Det forgyldte landbrug - lærervejledning

På kant med EU. Det forgyldte landbrug - lærervejledning På kant med EU Det forgyldte landbrug - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Skriv til en målgruppe

Skriv til en målgruppe #26 Opgaveark Dansk, 3.-5. klasse Omfang: 1-2 lektioner Skriv til en målgruppe Målgruppeøvelserne handler om at finde ud af, hvad en målgruppe er og at gøre eleverne dygtigere til at målrette emnevalget

Læs mere

Fælles Mål og arbejdet med læringsmål i den åbne skole

Fælles Mål og arbejdet med læringsmål i den åbne skole Fælles Mål og arbejdet med læringsmål i den åbne skole Baggrund Fælles Måls opbygning Målorienteret undervisning: Om arbejdet med læringsmål Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen skal

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer Introduktion og mål (Geografi 7.-9. klasse) Geografi, 7.-9. klassetrin, 2 lektioner (svarende til 90 min. Ellers længere tid, hvis man arbejder tværfagligt med materialet til dansk og samfundsfag) Materialer:

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Formål Fagrelevans

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER Udviklet af Anders Foss, Medievidenskab og Rose Alba Broberg, CUDiM Takeaway Teaching tema:

Læs mere

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer Introduktion og mål (Dansk 7.-9. klasse) Dansk, 7.-9. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer, tablet eller telefon. Introduktion Dette koncentrat er tredje del af en serie

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt 6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt Ramme: 4 hele skoledage. Mulighed for besøg på Learnmark uge 18. Før og efter arbejdes i faget Håndværk og design med elementer der kan bruges

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

Vejledning for emnet uddannelse og job

Vejledning for emnet uddannelse og job Vejledning for emnet uddannelse og job De lovgivningsmæssige rammer for Fælles Mål er med lov nr. 1445 af 12. december 2017 blevet ændret med henblik på en lempelse af bindingsgraden ved at reducere antallet

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til lederafklaringsforløbet Leder på spring. i Østjysk LedelsesAkademi

Din læringsrejse. En guide til lederafklaringsforløbet Leder på spring. i Østjysk LedelsesAkademi Din læringsrejse En guide til lederafklaringsforløbet Leder på spring i Østjysk LedelsesAkademi Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabelon for samtale med nærmeste

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Mit hjem dit hjem. Opgave til VR-oplevelsen og 360 grader-filmene i Dansk Flygtningehjælps mini-forløb: Se verden med en flygtnings øjne.

Mit hjem dit hjem. Opgave til VR-oplevelsen og 360 grader-filmene i Dansk Flygtningehjælps mini-forløb: Se verden med en flygtnings øjne. #21 Opgaveark Dansk og billedkunst, 1.-2. klasse Dansk, billedkunst og N/T, 3.-5. Klasse Omfang: 2-3 lektioner (+ hjemmeopgave) Mit hjem dit hjem Opgave til VR-oplevelsen og 360 grader-filmene i Dansk

Læs mere

Skriv til en målgruppe

Skriv til en målgruppe Opgaveark Dansk, 3.-5.- klasse Omfang: 1-2 lektioner Skriv til en målgruppe Målgruppeøvelserne handler om at finde ud af, hvad en målgruppe er og om at gøre eleverne dygtigere til at målrette deres emnevalg

Læs mere

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter?

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter? Lærerark Erfaringer med tobak Læringsmål på forløbet Eleverne lærer at gennemføre et interview. Eleverne lærer derudover også vælge en metode til at præsentere deres interview fx en videooptagelse eller

Læs mere

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min.

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min. FILM-X lærervejledning, Fortæl en film 1 FORTÆL EN FILM I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning

Læs mere

LAV FILM OM VENSKABER

LAV FILM OM VENSKABER 1 LAV FILM OM VENSKABER Hvad vil det sige at være en god ven? Det er et tema, der optager børn og går igen i et væld af gode film. Når I besøger FILM-X, skal elevernes egne fortællinger omhandle venskab

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING SAMFUNDSFAG

LÆRERVEJLEDNING SAMFUNDSFAG LÆRERVEJLEDNING SAMFUNDSFAG UNDERVISNINGSFORLØB 16. JANUAR-2. FEBRUAR 2017 Fotograf: Tobias Markussen Lærervejledning INDHOLD VELKOMMEN TIL SKOLEVALG 2017...3 SKOLEVALG KORT FORTALT...4 Skolevalg.dk...

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Vi samler billeder og laver katalog/planche/novelle

Vi samler billeder og laver katalog/planche/novelle Side: 1/6 Vi samler billeder og laver katalog/planche/novelle Forfattere: Thomas Brahe Redaktør: Cathrine Terkelsen Info: Undervisningsforløbet er udviklet i samarbejde med Klavs Styrbæk og Pia Styrbæk.

Læs mere

Undervisningsforløb. - Eventyr i en modtageklasse. Baggrund for forløbet:

Undervisningsforløb. - Eventyr i en modtageklasse. Baggrund for forløbet: Undervisningsforløb - Eventyr i en modtageklasse Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation 5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation Introduktion og mål (Samfundsfag 8.-9. klasse) Samfundsfag, 8.-9. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: computer, A3-papir,

Læs mere

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Derfor inviterer vi jer til at indgå i undervisningsforløbet ultra:bit Åben Skole og inviterer jer inden for hos en række virksomheder.

Derfor inviterer vi jer til at indgå i undervisningsforløbet ultra:bit Åben Skole og inviterer jer inden for hos en række virksomheder. Til underviseren Velkommen til ultra:bit Åben Skole Din klasse indgår allerede i det stort anlagte DR projekt ultra:bit og er forhåbentlig kommet godt i gang med at bruge jeres micro:bit. I vil forhåbentlig

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation Introduktion og mål (Geografi 7.-9. klasse) Geografi, 7.-9. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer, A3-papir, tusser eller farver Introduktion I dette koncentrat beskrives

Læs mere

Faglig inspiration, innovation i idræt

Faglig inspiration, innovation i idræt Faglig inspiration, innovation i idræt Fag Klassetrin Kompetenceområde Idræt 8.-9.klasse Idrætskultur og relationer Færdigheds- og vidensmålpar Eleven kan deltage i udvikling af idrætslige aktivitetstilbud

Læs mere