Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen"

Transkript

1 Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Opgavens opbygning Afgrænsning Generelt Empiri Going concern Going concern, en grundlæggende forudsætning Going concern og ledelsens rolle Going concern og revisors rolle Påvirkninger af going concern forudsætningen Lovregulering vedrørende going concern Revision af going concern Planlægning af revision af going concern Udførelse af revisionen RS 570 Going concern Ledelsens ansvar Revisors ansvar Begivenheder eller forhold konstateret Revisors påtegning RS RS RS Erklæringsbekendtgørelsen Forskelle mellem Erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne Revisors rapportering af going concern problemer Delkonklusion I Analyse af revisors påtegning Indsamling af empiri Typer af fejl i revisionspåtegningerne Analyse af de enkelte påtegninger Formelle fejl Sammenfatning Indholdsmæssige fejl

3 Sammenfatning Andre kommentarer til revisors påtegning Delkonklusion II Konklusion Executive Summary Litteraturliste Bilagsfortegnelse

4 1 Indledning Den 3. december 2010 skrev Børsen, at november måned i 2010 satte rekord med hensyn til konkurser i danske virksomheder. I alt gik 711 virksomheder konkurs i november måned, hvilket er det højeste antal konkurser på en måned siden Dette på trods af flere måneders fremgang. 1 De mange konkurser hænger selvfølgelig sammen med den finanskrise, vi i øjeblikket oplever. De danske virksomheder er plaget af finanskrisen, hvor de oplever faldende efterspørgsel efter deres produkter, problemer med kunders betaling af leverancer samt vanskeligheder ved opnåelse af finansiering. Virksomhedernes ledelse står derfor overfor store udfordringer i forhold til virksomhedernes indtjening. Ledelsen står også overfor store udfordringer i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Ikke mindst i forbindelse med at sikrer virksomhedens fortsatte drift. Når ledelsen aflægger årsrapporten, kræver dette en vurdering af ledelsen om, hvorvidt virksomheden er going concern. Den meget pludselige og markante ændring i økonomien, påvirker virksomhedernes årsrapporter og dermed de informationer, som regnskabsbrugeren ligger til grund for deres økonomiske beslutninger. Den økonomiske situation stiller ligeledes store krav til revisor, og dennes revision af årsrapporten. Som offentlighedens tillidsrepræsentant er revisors rolle vigtigere end tidligere. De udfordringer ledelsen stilles overfor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, afspejles i arten og omfanget i revisors arbejde. Revisors fokus bør være koncentreret om de væsentlige poster, hvor ledelsen har foretaget et skøn, herunder også virksomhedens evne til at fortsætte driften. 2 Revisor skal i sin revisionspåtegning oplyse, om han er enig i ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisors professionsansvar er herved omfangsrigt, idet revisor skal vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften, og 1 Børsen 3. december Leder, Revision & Regnskab, nr , side 4 4

5 tilkendegive overfor regnskabsbrugeren, om han er enig i ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Børsen skrev den 19. oktober 2010, at revisor er under skarp kritik. Kritikken går på, at revisor har forsynet årsrapporten med en blank påtegning, selvom virksomhederne i virkeligheden var i økonomiske vanskeligheder eller tæt på konkurs. 3 Det forhold, at revisor skal inddrage going concern forudsætningen i sin revision, får naturligt mere fokus i perioder, hvor der er offentlig fokus på konkursramte virksomheder. Revisors ansvar i forhold til oplysning om usikkerheder i forbindelse med going concern, er uændret på trods af, at vi befinder os i en økonomisk krise, hvor mange virksomheder er gået konkurs. Revisor kan ligesom ledelsen ikke give garantier i forhold til fremtidige begivenheder i virksomheden og dens omverden. 4 3 Børsen, 19. oktober Seehausen, 2010, side 21 5

6 2 Problemformulering Som omtalt i indledningen, er antallet af konkurser er stigende, og der øget fokus på revisors rolle i forbindelse med dennes afgivelse af revisionspåtegning. Revisorbranchen møder stor kritik af påtegningen på selskabers regnskaber. Når revisor påfører et regnskab en blank påtegning uden omtale af going concern problemer, er det ensbetydende med, at virksomheden overlever de næste 12 måneder. Det vil med andre ord sige, at revisor garanterer, at virksomheden kan fortsætte sin drift eller er going concern mindst 12 måneder frem. Jf. Revisorlovens 16 er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant og udfører sin revision i overensstemmelse med god revisor skik. På baggrund af dette, er revisor altså garant for, at regnskabet er retvisende. Regnskabsbrugere træffer derfor økonomiske beslutninger vedr. virksomheden på baggrund af revisors påtegning på et regnskab. Det vil sige, at banker, kunder og konkurrenter bruger regnskabet, når de træffer økonomiske beslutninger, der vedrører virksomheden. Hvorfor det kan få alvorlige konsekvenser, hvis revisors påtegning er forkert, fx hvis en påtegning bude have indeholdt et forbehold, men ikke gør det. På grund af ovenstående skal revisor under sin revision vurdere, om ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, er sandsynlig. Er revisor enig i ledelsens vurdering, skal revisor umiddelbart ikke gøre yderligere. Men er revisor uenig i ledelsens vurdering skal påtegningen på regnskabet modificeres. RS 570, der omhandler going concern, oplister kravene til revisors arbejde i forbindelse med revision af going concern. Ligesom RS 700, 705 og 706 samt den danske Erklæringsbekendtgørelse opstiller kravene til revisors påtegning, og hvorledes denne udarbejdes henholdsvis med eller uden modifikationer. Som tidligere nævnt kan det få store konsekvenser for virksomheden og regnskabsbrugerne, hvis revisor ikke overholder kravene i de ovennævnte 6

7 revisionsstandarder. Fx kan banken yde lån til virksomheden, som virksomheden reelt aldrig bliver i stand til at betale tilbage. På baggrund af ovenstående finder jeg det interessant at: 1. Redegøre for kravene til revisors revision af going concern forudsætningen, herunder planlægningen og udførelsen i henhold til lovgivningen og revisionsstandarderne. 2. Redegøre for kravene til revisors påtegning, herunder specielt revisors rapportering vedrørende going concern i henhold til lovgivningen og diverse revisionsstandarder. 3. Udvælge en stikprøve på selskaber, der er gået konkurs, og undersøge hvorvidt revisor i de pågældende påtegninger har overholdt lovgivningens og standardernes krav til revisionspåtegningen. 2.1 Opgavens opbygning I afsnit 4 behandles begrebet going concern og relevante aspekter i relation hertil. Herunder blandt andet ledelsens og revisors rolle i forhold til going concern, samt lovreguleringen af going concern. I afsnit 5 behandles revisionen af going concern. I afsnittet redegøres for de overvejelser revisor skal være opmærksom på vedrørende going concern i forbindelse med afgivelsen af en revisionspåtegning, herunder de krav RS 570, stiller til revisor ved planlægningen og gennemførelsen af revisionen. Afsnit 6 omhandler en redegøres for den gældende lovgivning vedrørende revisors rapportering af going concern, herunder en redegørelse for RS 570, 700, 705 og 706 samt Erklæringsbekendtgørelsen, der er den specielle danske regulering på området. Både redegørelsen i afsnit 5 og 6 indeholder en systematisk gennemgang af kravene til revisors revision og rapportering i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegningen. Der tages udgangspunkt i de danske revisionsstandarder (RS er), da disse, i forbindelse med gennemførelsen af Clarity-projektet, stort set er identiske med de internationale 7

8 revisionsstandarder. Jeg er dog opmærksom på, at de omskrevne og ajourførte revisionsstandarder i Clarity-projektet endnu ikke er trådt i kraft. Der er dog meget stor sandsynlighed for, at de nye og omskrevne revisionsstandarder træder i kraft, hvorfor jeg har valgt, at basere min afhandling på disse. 5 Det vil også være nødvendigt med en redegørelse af sammenhængen mellem revisionsstandarderne og de regnskabsmæssige krav, herunder specielt kravet til et retvisende billede, da going concern er en af de grundlæggende regnskabsmæssige forudsætninger. Derfor er den regnskabsmæssige begrebsramme inddraget i redegørelsen. Afsnit 8 indeholder en empirisk analyse af revisionspåtegningerne i relation til going concern. Der er ved udvælgelse af en periode i Statstidende, kigget på selskaber, hvor der er afsagt konkursdekret. Først i afsnit 8 beskrives fremgangsmåden ved udvælgelsen af regnskaberne, herefter udarbejdes der i bilag 1 en oversigt over stikprøven, så det bliver mere overskuelig at anvende i regnskaberne i den efterfølgende analyse, hvor det er revisionspåtegningen, der analyseres. I forbindelse med analysen af revisionspåtegningen er det ligeledes nødvendigt at inddrage ledelsesberetningen, da der ofte henvises til denne i revisionspåtegningen. Den egentlige analyse består i at finde formelle fejl i revisors påtegning, derefter analyseres de formelle fejl i forhold til going concern forudsætningen. Herunder undladelsen af forbehold for, eller supplerende oplysning om going concern. Det vil ligeledes være interessant at medtage underskriftsdatoen på regnskaberne i analysen, da underskriftstidspunktet ikke er uden betydning i forhold til finanskrisen. I analysen inddrages de udvalgte selskabers revisionspåtegninger, dog i anonymiseret form. Slutteligt konkluderes der på analysens resultat. Herunder om pressens kritik er passende eller om revisor i denne tilfældige analyse overholder kravene omkring 5 Fürchel, Garth, Langsted og Skovby, 2010, side 191 8

9 revisionspåtegningerne og den grundlæggende regnskabsmæssige forudsætning om coing concern. 9

10 3 Afgrænsning 3.1 Generelt Formålet med denne afhandling er at vurdere revisors rapportering i form af revisionspåtegninger, herunder specielt vedrørende going concern. Revisor kan både rapportere til ledelsen, bestyrelsen eller andre brugere af regnskabet. Ved rapportering til ledelsen eller bestyrelsen anvender revisor revisionsprotokollatet eller management letter. Både management letter og revisionsprotokollat er interne dokumenter, der ikke offentliggøres, hvorfor disse ikke er tilgængelige for de udvalgte selskaber, der er gået konkurs. Dette er ligeledes årsagen til, jeg har valgt at afgrænse afhandlingen fra at omfatte disse. Jeg har valgt kun at beskæftige med mig erklæringer med høj grad af sikkerhed, herunder specifikt revisionspåtegninger. Det er ikke kun erklæringer med høj grad af sikkerhed, revisor benytter i udøvelsen af sit hverv. Jeg har dog fravalgt erklæringer med begrænset sikkerhed og erklæringer vedrørende aftalte arbejdshandlinger. Afhandlingen er udarbejdet ud fra revisorsynsvinklen. Det vil sige, at jeg kun fokuserer på kravene til revisor samt dennes ansvar i forbindelse med afgivelsen af en erklæring med høj grad af sikkerhed. Jeg har dog valgt af se bort fra strafferetten og diciplinæransvaret. Afhandlingen kunne også være udarbejdet ud fra en ledelsessynsvinkel og ledelsens ansvar for regnskabet herunder going concern forudsætningen, hvilket ville gøre afhandlingen helt forskellig fra denne opgave, da der stilles helt andre krav til ledelsen, end der gør til revisor. Jeg har dog set det nødvendigt at medtage en begrænset redegørelse af ledelsens krav til vurdering af going concern forudsætningen, herunder blandt andet ledelsesberetningen. Men hovedvægten er dog på kravene til revisors revision af going concern. Der er mange faktorer i samfundet og lovgivningen, både regnskabsmæssigt og revisionsmæssigt, der påvirker virksomhedens fortsatte drift. Der er altså mange faktorer, som spiller ind når revisor skal vurdere ledelsens vurdering af going concern. Jeg har valgt at ligge fokus på den revisionsmæssige del vedrørende going concern. Jeg vil dog løbende i afhandlingen nævne regnskabsmæssige faktorer, der spiller ind i 10

11 revisors vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Jeg har vurderet, at det ikke er muligt at lave afhandlingen uden løbende at nævne de regnskabsmæssige faktorer, der påvirker revisors vurdering af going concern. Hvorfor disse løbende vil blive nævnt i afhandlingen. Der vil ikke være tale om en dybere analyse af de regnskabsmæssige faktorer, men blot en redegørelse. Det skal dog nævnes, at analysen ikke omfatter de regnskabsmæssige konsekvenser af brud på going concern forudsætningen. Der vil løbende i afhandlingen blive argumenteret for yderligere afgrænsning, da det vil være alt for omfangsrigt at nævne alle afgrænsninger i dette afsnit. 3.2 Empiri Den empiriske analyse er baseret på offentliggjorte afsagte konkursdekreter i Statstidende i perioden 1/ Jeg er opmærksom på, at blot fordi der er afsagt et dekret, er ikke det 100 procent sikkert, at virksomheden vil gå konkurs. Jeg mener, at når der først er afsagt dekret, er der en overvejende sandsynlighed for, at virksomheden efterfølgende vil gå konkurs. For at sikre, at jeg ikke har anvendt regnskaber, hvor konkursen ikke er blevet en realitet, har jeg kontrolleret offentliggørelsen af ophævelse af dekreter i Statstidende tilbage til den valgte periode. Der er kun valgt selskaber, herunder A/S er og ApS er, hvor der er afsagt konkursdekret. Jeg har fravalgt personlige konkurser samt andelsforeninger, da disse regnskaber ikke er offentligt tilgængelige. Jeg har ligeledes fravalgt virksomheder, der er underlagt speciallovgivning, herunder fx offentlige virksomheder, finansielle virksomheder, foreninger og fonde samt selskaber med begrænset ansvar. Yderligere afgrænsning indgår i afsnittet om udvælgelsen af det empiriske materiale. 11

12 4 Going concern At en virksomhed er going concern vil sige, at den kan fortsætte sin drift. Med andre ord betyder going concern, fortsættende virksomhed. 4.1 Going concern, en grundlæggende forudsætning Going concern forudsætningen er en af de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten. Dette fremgår eksempelvis af going concern forudsætningen i ÅRL, hvor 13 stk. 1 nr. 4 fastslår, at årsrapporten skal udarbejdes efter den grundlæggende forudsætning, at driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling, samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling, hermed at årsrapporten aflægges efter realisationsprincippet. En aktivitet defineres overordnet som en virksomhed eller en del af en virksomhed. ÅRL 11 fastslår, at årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Ligesom ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten giver et retvisende billede når den som minimum, er aflagt efter de grundlæggende forudsætninger: 6 klarhed substans væsentlighed going concern neutralitet periodisering konsistens bruttoværdi reel og formel kontinuitet. 6 ÅRL 13 12

13 Det skal dog nævnes at ÅRL 11 stk. 2 og 3 bestemmer, at regnskabsaflægger har pligt til at fravige lovens bestemmelser eller give yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at årsrapporten udviser et mere retvisende billede. Det er vigtigt for regnskabslæseren, at årsrapporten giver et retvisende billede, da læseren på baggrund af de oplysninger, der står i årsrapporten skal træffe økonomiske beslutninger. 7 Formålet er at give regnskabslæseren som eksempelvis er aktionærer, investorer, långivere, medarbejdere, kunder og leverandører et pålideligt grundlag at træffe disse beslutninger på. Et pålideligt grundlag opnås ved, at årsrapporten er retvisende. 4.2 Going concern og ledelsens rolle Som tidligere nævnt er going concern forudsætningen en grundlæggende forudsætning for årsrapporten. Det vil alt andet lige betyde, at going concern forudsætningen er særdeles relevant for ledelsen, idet det er ledelsen, der har ansvaret for udarbejdelsen og aflæggelsen af årsrapporten. 8 Det er derfor ledelsen, der foretager en vurdering af going concern, herunder om going concern forudsætningen er til stede, og dermed, om årsrapporten skal udarbejdes på going concern- eller non going concernbasis. Ledelsen skal i ledelsesberetningen erklære, at årsregnskabet giver et retvisende billede samt, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse jf. ÅRL 9. Det er også i ledelsesberetningen, redegørelsen for going concern forudsætningen placeres. Det vil altså sige, at ledelsen fortsat skal erklære sig om regnskabets og beretningens rigtighed, i henhold til de grundlæggende forudsætninger i ÅRL. Hvilket også gør ledelsesberetningen til et væsentligt element i regnskabet specielt i virksomheder, hvor der er going concern problemer, og hvor der er væsentlig usikkerhed omkring forhold eller begivenheder vedrørende virksomhedens evne til at fortsætte driften. ÅRL 99 indeholder de elementer, der kræves indeholdt i ledelsesberetningen for en regnskabsklasse C-virksomhed. 7 ÅRL 12 stk. 2 8 ÅRL 8 13

14 Den 3. juni 2008 vedtog Folketinget en ændringslov til ÅRL, hvormed det særlige danske krav om revision af ledelsesberetningen blev ophævet. Kravet ophæves, da kravet ikke er gældende internationalt, og derfor øger de danske revisorers arbejdsbyrde i forhold til revisorer i andre lande Going concern og revisors rolle På baggrund af ovenstående er going concern forudsætningen også særdeles relevant for revisor, idet det er revisor, der revidere årsrapporten og foretager en vurdering af going concern. I forbindelse med sin revision, er det revisor, der tager stilling til, dels om der er indikationer på going concern problemer, som ledelsen skal oplyse om i årsrapporten, dels om going concern forudsætningen er til stede, og dermed om ledelsen kan udarbejde årsrapporten på going concern- eller non going concernbasis. Det er ikke revisors ansvar at oplyse om going concern problemer i årsrapporten, ligesom det heller ikke er revisors ansvar at udarbejde årsrapporten på non going concernbasis, såfremt going concern forudsætningen ikke er til stede. Men det er derimod revisors ansvar at oplyse om going concern problemer i revisionspåtegningen, hvis ledelsen ikke har oplyst om eventuelle going concern problemer i årsrapporten, eller hvis ledelsen har udarbejdet årsrapporten efter going concern forudsætningen, selvom denne ikke er til stede. Revisors ansvar for afgivelse af revisionspåtegningen samt problemstillinger vedrørende dette, vil blive uddybet i kapitel 5 og 6. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket indebærer, at revisor udover at varetage hensynet til virksomheden og dennes ledelse, også skal varetage hensynet til offentligheden. Hvis hensynet til offentligheden er i konflikt med hensynet til virksomheden og ledelsen, er det hensynet til offentligheden, revisor skal varetage. Jævnfør begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed gælder neutralitetsprincippet for revisors rapportering om going concern i revisionspåtegningen, hvorfor revisor skal udvise særlig forsigtighed i forbindelse med denne rapportering jævnfør senere. Dette er i overensstemmelse med det forhold, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. 9 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 4. Juni

15 4.4 Påvirkninger af going concern forudsætningen Going concern har betydning i relation til værdiansættelsen af virksomhedens aktiver, da disse antages at have en højere værdi, hvis virksomheden er going concern end, hvis den er non going concern. Der er mange faktorer i samfundet, der påvirker aflæggelsen af en årsrapport. Finanskrisen kan nævnes som en samfundsmæssig faktor, der spiller ind i forbindelse med aflæggelsen af en årsrapport, herunder specielt værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og forpligtelser. Specielt med henblik på værdiansættelse af ejendomme, har man de seneste år set store fald i dagsværdierne. Disse store fald kan have stor og betydelig betydning for virksomheder, der har indregnet sine ejendomme til dagsværdier. Disse virksomheder har store udfordringer i forbindelse med nedskrivninger af ejendommene, som påvirker virksomhedens egenkapital negativt. Nogle virksomheder oplever, at dagsværdien på ejendommen falder til et lavere niveau end kostprisen på ejendommen. Dette har betydet, at virksomheden har realiseret ejendommen med et tab. Finanskrisen har også betydning for bankernes velvillighed til at låne virksomhederne penge, eller blot forlænge den eksisterende låneaftale. I mange tilfælde har bankerne opsagt virksomhedernes engagementer. Dette har betydet, at virksomheden er tvunget til at finde en ny finansiering af lån. Dette har været meget besværligt, da banker er meget tilbageholdne med afgivelsen af lån. I nogle tilfælde har dette ikke været muligt og i værste fald, er virksomheden blevet begæret konkurs. 10 Der er mange andre regnskabsmæssige faktorer, der påvirker virksomhedens evne til at fortsætte driften. Da jeg i denne afhandling har valgt at analysere det revisionsmæssige vedrørende going concern og revisors påtegninger, vil jeg ikke komme yderligere ind på de regnskabsmæssige faktorer, men blot nævne, at der er mange regnskabsmæssige 10 Børsen, 8. september

16 faktorer, der påvirker going concern forudsætningen. Herunder specielt de regnskasbmæssige værdiansættelser. 4.5 Lovregulering vedrørende going concern Det er både dansk og international lov, der regulerer revisionen af going concern. Ligesom der også findes revisionsstandarder, der vejleder i revisionen. Her udover findes den øvrige soft-law regulering, herunder eksempelvis notater fra FSR. De danske revisionsstandarder (RS er) er baseret på IFAC s standarder. På grund af den fremtræden internationalisering og globalisering er der et større og større behov for internationale regnskabsstandarder og revisionsstandarder. Imidlertid har EU besluttet at adoptere de internationale standarder, ligesom de har vedtaget, at børsnoterede virksomheder skal aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder og revisionsstandarder. For at imødekomme dette har IFAC gennemført et omfattende projekt, kaldet Clarity projektet, med en opdatering og redigering af revisionsstandarderne, så de bliver mere entydige og strukturerede IFACs medlemmer repræsenterer nationale foreninger for revisorer fra 123 lande. Både FRR og FSR er medlem af denne internationale organisation. Formålet med organisationen er at ensarte kravene til samt at højne kvaliteten af revisors arbejde internationalt. 13 Det er dog IAASB, der arbejder selvstændigt under IFAC med udstedelsen af internationale revisionsstandarder, som har gennemført projektet med internationalisering af revisionsstandarderne. De internationale standarder anvendes eller er under implementering i over 100 lande, herunder Danmark. 14 Projektet er afsluttet i marts 2009 og de nye standarder træder i kraft ved revision af regnskaber der påbegyndes den 15. december 2009 eller senere. Som følge af projektet findes der i dag 37 revisionsstandarder, der enten har fået nyt format, er ajourførte eller helt omskrevet IFAC, 8. juli Fürchel, Garth, Langsted og Skovby, 2010, side IFAC, 11. oktober IFAC, maj IFAC, 8. juli

17 I henhold til FSR vedtægter 23 udsender, foreningen i Danmark, RS er, der er i overensstemmelse med ISA erne, dog med tilpasning til dansk lovgivning. 16 Ovenstående er derfor begrundelse for, at jeg har valgt at tage udgangspunkt i de nye og omskrevne revisionsstandarder, selvom de endnu er til godkendelse i EU. Det er dog ifølge Lars Kiertzner, overvejende sandsynligt, at standarderne bliver godkendt og dermed implementeret i Danmark. Jeg har valgt kun at tage udgangspunkt i de danske omskrevne revisionsstandarder, da disse stort set er ens med de internationale ISA er. Hvis det er relevant vil de internationale ISA er blive inddraget. ÅRL definerer eller uddyber ikke going concern begrebet yderligere. Der gives således ikke yderligere vejledning til bedømmelsen af going concern, herunder ledelsens tidsmæssige placering af going concern vurderingen eller tidshorisonten for vurderingen. Ligesom der heller ikke vejledes i niveauet, indholdet samt graden af sikkerhed for vurderingen af going concern. Der findes ingen danske eller internationale regnskabsstandarder, der omhandler going concern. Dog er forudsætningen kort inddraget i Regnskabsvejledning 1 (RV1) og i RS 1. RV 1 er stort baseret på RS 1, hvorfor disse regnskabsvejledninger ikke omtales særskilt. Ifølge RS 1 er det ledelsens ansvar, at årsrapporten aflægges under forudsætning af going concern. 17 Ydermere beskriver RS 1 konsekvensen af, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med vurderingen af going concern forudsætningen. Hvis dette er tilfældet skal ledelsen oplyse herom i årsrapporten. 18 RS 1 udtaler sig endvidere om tidshorisonten for ledelsens vurdering af forudsætningen om going concern. Vurderingen heraf skal dække mindst 12 måneder fra balancedagen FSR, august RV 1, afsnit 44 og RS 1, afsnit IAS 1, afsnit IAS 1, afsnit 26 17

18 I vejledningen til RS 570, der omhandler going concern, er der oplistet en række eksempler på begivenheder eller forhold, der indikerer going concern problemer. Listen ikke er udtømmende og tilstedeværelsen af enkelte begivenheder eller forhold, indikerer ikke nødvendigvis, at virksomheden ikke er going concern. Listen er opdelt i økonomiske, driftsmæssige og andre forhold, der kan medføre, at virksomheden ikke er going concern. Listen vil blive gennemgået senere i forbindelse med redegørelsen af RS 570. Det skal dog nævnes, at de mange begivenheder og forhold strækker sig bredt, og det kan derfor konkluderes, at revisor i sin revision af going concern skal inddrage mangeartede elementer. I det efterfølgende vil revisors overvejelser vedrørende revisionen af going concern blive analyseret gennem en struktureret gennemgang af planlægningsfasen, udførelse af revisionen og til sidst revisors rapportering af revisionen af going concern. Herunder vil følgende RS er blive inddraget: RS 300 Planlægning af revision af regnskaber RS 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation RS 330 Revisors handlinger som reaktion på vurderede risci RS 500 Revisionsbevis RS 540 Revision af regnskabsmæssige skøn RS 560 Efterfølgende begivenheder RS 570 Going concern RS 700 Umodificerede påtegninger på regnskaber RS 705 Modificerede revisionspåtegninger RS 706 Supplerende oplysning 18

19 5 Revision af going concern Som omtalt ovenfor skal ledelsens vurdering af going concern og dermed fortsat drift foretages, når årsrapporten udarbejdes og aflægges, mens revisors vurdering heraf skal foretages i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Formålet med ledelsens vurdering er, at ledelsen aktivt vurderer going concern og virksomhedens fortsatte drift, Mens formålet med revisors vurdering af going concern er, at revisor skal tage stilling til, dels om der er going concern problemer, som ledelsen skal oplyse i årsrapporten, dels om going concern forudsætningen er til stede, og årsrapporten dermed skal udarbejdes på going concern- eller non going concernbasis. Revisors ansvar på dette område er ligeledes at sikre, at eventuelle going concern problemer kommer til regnskabslæserens kendskab. Revision af going concern er en løbende og dynamisk proces. Revisor skal, både i planlægningsfasen, ved udførelse af sin revision, ved afslutning af revisionen, herunder rapporteringen, vurdere going concern forudsætningen. Hvorfor der i det efterfølgende, vil blive redegjort for revisors planlægning, udførelse og rapportering ved revision af going concern. 5.1 Planlægning af revision af going concern God revisionsplanlægning er med til at identificere højrisiko områder men også, at den bliver så effektiv og også økonomisk effektiv som muligt. Man skal se revisionsplanlægning som en dynamisk proces, altså en proces, som starter kort efter sidste revisionsafslutning og fortsætter indtil afslutningen af den aktuelle revisionsopgave. Dette er især aktuelt under en økonomisk krise, som den vi oplever i øjeblikket, da samfundsudviklingen sker i et meget højt tempo, hvilket medfører, at risiciene på forskellige poster i årsrapporten kan ændres under revisionsprocessen RS 300, afsnit A1 og A 2 19

20 Når revisor planlægger sin revision, er det vigtigt, at denne kender virksomheden, der aflægger årsrapporten, som skal revideres. RS 315 giver et overblik over de risikovurderingshandlinger, der skal foretages i revisionsplanlægningen. For at revisor kan planlægge revisionen af en virksomhed, er det nødvendigt at kende virksomheden og dens omgivelser. For at revisor opnår kendskab til virksomheden, skal revisor: 21 Forespørge ledelsen og andre i virksomheden Foretage analytiske handlinger Observere og undersøge De eksterne forhold revisor skal kende er oplistet i RS 315 afsnit 11, der oplistes blandt andet regnskabsmæssig, driftsmæssig, ledelsesmæssig og juridisk struktur, branche, brancherelevant lovgivning, strategi samt forretningsrisici. I afsnit oplistes de interne forhold vedrørende virksomheden, som revisor bør kende, herunder effektiviteten af det interne kontrolmiljø, risikovurderingsprocessen, informationssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprocesser, kontrolaktiviteter samt overvågning af kontrollerne. Indsamlingen af information til at opnå forståelse af virksomheden, er en løbende og dynamisk proces, der løber under hele revisionsprocessen. Forståelsen danner grundlag, så revisor er i stand til at planlægge revisionen og udføre sin professionelle vurdering af virksomheden. 22 Herunder kan nævnes going concern. Jo bedre revisor kender virksomheden, des bedre og mere professionelt, kan revisor vurdere ledelsens bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Når revisor har opnået kendskab til virksomheden både eksternt og internt, skal revisor igennem hele processen identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation både på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau, for at være i stand til at planlægge yderligere revisionshandlinger, der kan afdække risikoen. 23 Det er oftest i mindre virksomheder, der kan opstå væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau, som følge af 21 RS 315, afsnit 6 22 RS 315, afsnit A1 23 RS 315, afsnit 25 20

Going concern i Randers og omegn i en krisetid

Going concern i Randers og omegn i en krisetid Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Kamilla Falch Vejleder: Hans B. Vistisen Going concern i Randers og omegn i en krisetid - fra et revisionsmæssigt synspunkt Aalborg Universitet 30. april 2014

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Forfatter: Laust R. Jakobsen Vejleder: Peter Thor Kellmer Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere