K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør."

Transkript

1 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. marts 2012 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt A Registreret Revisionsanpartsselskab, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 13. august B har i Revireg. været tilknyttet revisionsvirksomheden A, Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx xxxx, fra den 2. marts 2004, og været tilknyttet revisionsvirksomheden B Revision ApS, cvr-nr. xxxx xxxx fra den 10. juli C blev godkendt som registreret revisor den 20. december Han deponerede sin godkendelse den 1. januar Han har været tilknyttet revisionsvirksomheden C, cvr.-nr. xxxx xxxx (tidligere A, Registreret Revisionsanpartsselskab) i perioden 2. marts 2004 til den 19. januar Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Sagsfremstilling: Det fremgår af revisionsprotokol af 30. juni 2005, underskrevet af indklagede C den 3. november 2005 vedrørende årsregnskabet for D A/S for regnskabsåret 1. juli 2004 til 30. juni 2005, at revisionen er nyvalgt, at revisionen blandt andet har omfattet afstemning af lønninger og A-skat med de til skattevæsenet indsendte lønoplysninger, samt at protokollen er underskrevet af C. Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen pr. 30. juni 2006, underskrevet af indklagede C den 23. november 2006 vedrørende årsregnskabet for D A/S for regnskabsåret 1. juli 2005 til 30. juni 2006, at revisionen blandt andet har omfattet afstemning af lønninger og A-skat med de til skattevæsenet indsendte lønoplysninger. Indklagede C har uden angivelse af revisionsselskab den 29. oktober 2007 afgivet blank revisorpåtegning på årsrapporten for D A/S for regnskabsåret 1. juli 2006 til 30. juni Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at selskabets direktør er E, at der er en mellemregning med direktør på kr., samt at der under note 1 vedrørende personaleudgifter er anført tantieme direktion med kr. og pension direktør med kr. 1

2 Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen pr. 30. juni 2007, underskrevet af indklagede C den 29. oktober 2007, at revisionen har omfattet afstemning af lønninger og A-skat med de til skattevæsenet indsendte lønoplysninger. Indklagede B har uden angivelse af revisionsselskab den 2. december 2008 afgivet blank revisorpåtegning på årsrapporten for D A/S for regnskabsåret 1. juli 2007 til 30. juni Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at regnskabet er aflagt efter regnskabsklasse B, at selskabets direktør er E, at der er en mellemregning med direktør på kr., samt at der under note 1 vedrørende personaleudgifter er anført tantieme direktion med kr. og pension direktør med kr. Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen pr. 30. juni 2008, underskrevet af indklagede den 2. december 2008, at revisionen har omfattet afstemning af lønninger og A-skat med de til skattevæsenet indsendte lønoplysninger. Indklagede B har uden angivelse af revisionsselskab den 1. december 2009 afgivet blank revisorpåtegning på årsrapporten for D A/S for regnskabsåret 1. juli 2008 til 30. juni Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at regnskabet er aflagt efter regnskabsklasse B, at selskabets direktør er E, at der er en mellemregning med direktør på kr., samt at der under note 1 vedrørende personaleudgifter er anført tantieme direktion med kr. og pension direktør med kr. Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen pr. 30. juni 2009, underskrevet gennem A ApS af indklagede den 1. december 2009, at revisionen har omfattet afstemning af lønninger og A-skat med de til skattevæsenet indsendte lønoplysninger. Indklagede B har uden angivelse af revisionsselskab den 30. november 2010 afgivet blank revisorpåtegning på årsrapporten for D A/S for regnskabsåret 1. juli 2009 til 30. juni Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at regnskabet er aflagt efter regnskabsklasse B, at selskabets direktør er E, at der er en mellemregning med direktør på kr., samt at der under note 1 vedrørende personaleudgifter er anført tantieme direktion med kr. og pension direktør med 0 kr. Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen pr. 30. juni 2009, underskrevet gennem A ApS af indklagede den 30. november 2010, at revisionen har omfattet afstemning af lønninger og A-skat med de til skattevæsenet indsendte lønoplysninger. Skat har oplyst, at Skat for indkomstårene har foretaget forhøjelse af den skattemæssige indkomst for hovedaktionær/direktør med løn/tantieme med følgende beløb: kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Skat har videre oplyst, at man i forbindelse med kontrollen konstaterede, at der ej heller i førnævnte år var sket indberetning af fri bil for hovedaktionæren med årligt kr. Klagen: SKAT har formuleret klagen således: 1. manglende indberetning og dermed beskatning af fri bil til hovedaktionæren/direktøren med årligt kr revisorerne og revisionsselskabet har ikke udvist god revisionsskik efter revisorlovens 16 ved ikke i forbindelse med revisionen af selskabets årsregnskaber at have påpeget 2

3 manglende indberetning af løn til SKAT. Revisorerne har i revisionsprotokollerne angivet at løn (tantieme) er afstemt til indberetningerne, hvilket efter SKAT s opfattelse ikke kan være tilfældet og er dermed en tilsidesættelse af god revisionsskik og en tilsidesættelse af hvad, der burde have været angivet i protokollen, jf. revisorlovens 20, stk. 3, nr.1. Møde: Under et møde i Revisornævnet gav klager, SKAT, ikke møde. Indklagede, registreret revisor B, mødte sammen med advokat F, der oplyste, at han repræsenterede alle de indklagede. Registreret revisor B oplyste, at A er under likvidation, og registreret revisor C har deponeret sin beskikkelse pr. 1. januar Aktiviteterne i A blev pr. 1. juli 2012 solgt til anden revisionsvirksomhed. Indklagede B forklarede, at han har udarbejdet regnskaberne for D A/S for alle årene. Det var kun de første år, at C underskrev regnskaberne, herefter underskrev B. I 2005 blev de valgt som revisor for D A/S. Da de overtog revisionen, forespurgte indklagede direktøren i selskabet, hvorledes tantieme var blevet angivet til SKAT. Direktøren oplyste, at det tog han sig selv af ved at medtage tantieme på sin selvangivelse som B-indkomst. Indklagede bad herefter direktøren om at se selvangivelsen, men indklagede fik aldrig yderligere oplysninger. Han har aldrig fået forevist direktørens selvangivelse. Indklagede skrev ikke i sine arbejdspapirer, at han havde talt med direktøren om tantieme. De efterfølgende regnskabsår fortsatte direktøren med selv at stå for indberetningen af tantieme uden, at det gav anledning til flere forespørgsler fra indklagede. Der var foruden direktøren en ansat i selskabet. Indklagede sørgede for indberetning til SKAT vedrørende den ansatte. Direktøren i selskabet ordnede selv indberetningen vedrørende tantieme. Indklagede antog, at direktøren havde en aftale med SKAT om, at det var i orden at indberette tantieme på denne måde. Indklagede antog derfor, at der var tale om B-indkomst, og at direktøren betalte B-skat heraf. SKAT henvendte sig på et tidspunkt til selskabet i forbindelse med en gennemgang af selskabets skatteforhold, og i den forbindelse henvendte direktøren sig til indklagede og bad om nogle opgørelser for selskabet, herunder kontospecifikationer. SKAT henvendte sig ikke på noget tidspunkt direkte til indklagede. Det var først i forbindelse med klagesagen til Revisornævnet, at indklagede hørte om den manglende indberetning af tantieme. Vedrørende anvendelse af bilen, spurgte indklagede direktøren herom. Indklagede skrev ikke i sine arbejdspapirer, at han mundtlig spurgte direktøren om anvendelsen af bilen. Selskabet havde en meget stor kunde i Jylland, og det var i forbindelse med besøg hos denne kunde, at bilen blev anvendt. Selskabet udviklede datasystemer. Der var der ud over flere mindre kunder. Der var ingen andre i selskabet end direktøren, der anvendte bilen. Da direktøren foruden tantieme alene modtog pension fra selskabet, som blev indbetalt direkte til pensionsselskabet, blev der ikke foretaget nogen lønindberetninger til SKAT vedrørende direktøren. 3

4 Parternes bemærkninger: Klager har gjort gældende, at revisionsvirksomheden har foretaget revision af selskabet D A/S siden 2005, og at der i ingen af disse år er sket indberetning og dermed beskatning af den tantieme, som er udbetalt fra selskabet til selskabets hovedaktionær/direktør. Det fremgår i den forbindelse af samtlige revisionsprotokoller, at man ved revisionen har oplyst, at løn er afstemt til lønindberetningerne, hvilket ikke kan have været tilfældet. Ved på trods af disse mangler, herunder ved ikke at have påpeget manglende indberetning af løn til Skat at have afgivet blanke revisionspåtegninger på årsrapporterne, har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede, både A ApS og B, har indledningsvis oplyst, at revisionsvirksomheden siden 2004/2005 har været revisor for selskab D A/S, men at man ikke har været revisor for hovedaktionær E, da han selv ville lave sin personlige selvangivelse. I forbindelse med overtagelse fra den tidligere revisor, har revisorerne gennemset regnskabet for 2003/2004, hvor der var udgiftsført kr til tantieme direktion. I den forbindelse spurgte man E om denne tantieme og fik oplyst, at det beløb ville E selv selvangive på sin personlige selvangivelse for 2004 som B- indkomst. Der er anmodet om en kopi af denne selvangivelse, men man har aldrig fået en kopi. Revisorer i revisionsvirksomheden har siden 2004/2005 udarbejdet regnskaberne, og i den forbindelse er der afsat tantieme pr. den sidste dag i regnskabsåret (30/6) i alle regnskaberne, og modkontoen var efter E s ønske mellemregning med direktør. E fik efter anmodning hvert år en udskrift af sin mellemregning, hvor det fremgik, at tantieme var overført til mellemregningen pr. den 30/6. E kunne så som i tidligere år selv selvangive beløbet på sin personlige selvangivelse som B-indkomst. I revisionsprotokollerne skrives, at der er afstemt lønninger og A-skat med de til skattevæsenet indsendte lønoplysninger. Med dette menes der, at der er afstemt med den ansattes løn - der var en ansat. Hovedaktionær E fik ikke løn, kun tantieme, som han selv ville selvangive som B-indkomst. Indklagede har i øvrigt oplyst, at beløbet til tantieme først blev bestemt i november efter regnskabsåret udløb den 30/6, så det var ikke muligt at indberette til skat med indeholdelse af A- skat og AM-bidrag i juni måned, når man ikke kendte beløbsstørrelsen. Vedrørende beskatning af fri bil med kr , har E intet tidspunkt oplyst om, at bilen også blev brugt privat. Indklagede finder på denne baggrund ikke, at god revisorskik er tilsidesat. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter såvel lov om statsautoriserede og registrerede revisorer som den nugældende revisorlov. Sagens formalitet: En klager kan ikke som det til dels er tilfældet i denne sag helt eller delvist overlade det til nævnet, at udforme de enkelte klagepunkter blot ud fra en beskrivelse af et sagsforløb eller en opremsning af årsrapporter, ligesom det ej heller kan overlades til nævnet at finde ud af, hvilke klagepunkter, der gøres gældende over for flere indklagede. I så fald ville de indklagede revisorer ikke have rimelig mulighed for at varetage deres eventuelle forsvar overfor den rejste klage, og det 4

5 ville være Revisornævnet, der fremstod som de indklagedes egentlige modpart, hvilket ville kompromittere Revisornævnets status som et af parterne uafhængigt klagenævn. Vedrørende forældelse bemærkes, at det fremgår af 5, stk. 2, i bekendtgørelse om Revisornævnet, og 46, i revisorloven, at en klage skal være indgivet til Revisornævnet senest 5 år efter, at den pligtstridige handling eller undladelse, som klagen vedrører, er ophørt. Skats klage er modtaget i Revisornævnet den 8. marts Dette medfører for denne sag, at alene klager vedrørende årsrapporter for regnskabsår fra 2006/2007 og fremefter kan behandles, fordi forhold vedrørende de tidligere årsrapporter er forældede. Sagens realitet: Revisornævnet har behandlet sagen, som omfattende indklagede C vedrørende årsrapport for D A/S for regnskabsåret 2006/07, der er påtegnet af denne indklagede den 29. oktober Klagen mod registreret revisor B er behandlet som omfattende revisionspåtegninger på årsrapporterne for D A/S for regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010, der er påtegnet den 2. december 2008, den 1. december 2009 og den 30. november Såvel revisor C som registreret revisor B har afgivet blanke påtegninger på alle årsrapporterne. Nævnet har lagt til grund efter klagens formulering, at klagepunkterne drejer sig om tilsidesættelse af god revisionsskik ved ikke at have påset indberetning af fri bil og tantieme for selskabets direktør i ovennævnte regnskabsår. Det er ubestridt, at selskabet D A/S s direktør og hovedaktionær for regnskabsårene 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 ikke har opgivet eller betalt skat af de tantiemer, der er udbetalt fra selskabet, eller af fri bil. I de relevante regnskabsår er udbetalt tantieme til hovedaktionæren/direktøren for 2007 med kr., 2008 med kr., for 2009 med kr. og for 2010 med kr., ligesom der i de samme regnskabsår ikke er betalt skat af fri bil. Det fremgår af de indklagedes oplysninger til nævnet, at man i forbindelse med overtagelse af revisionen var opmærksomme på, at der forud var udbetalt tantieme til hovedaktionær/direktør, samt at man på trods af anmodning herom aldrig modtog kopi af hovedaktionærens/direktørens personlige selvangivelse for på den måde at få verificeret, at beløbet var opgivet til Skat som B- indkomst. Det lægges til grund, at de indklagede ikke foretog sig yderligere vedrørende dette forhold og ej heller vedrørende spørgsmålet om fri bil. Nævnet lægger på denne baggrund til grund som bevist, at de indklagede revisor C og registreret revisor B, som revisor for selskabet i deres egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentanter var vidende om, at der hvert år blev udbetalt betydelige beløb i tantieme fra selskabet til selskabets hovedaktionær og direktør, var vidende om og bekendt med, at denne udbetaling altid skete meget sent i regnskabsperioden, og endvidere var bekendt med fra overtagelsen af revisionen, at der ikke blev sendt kopi af netop det bilag, der kunne dokumentere, at tantiemen var indberettet korrekt til Skat. Endvidere lægger nævnet til grund, at de indklagede ikke foretog undersøgelse vedrørende selskabets benyttelse af selskabets bil. Nævnet finder det på denne baggrund bevist, at de indklagede ikke foretog nødvendige og naturlige revisionshandlinger for at sikre, at der ikke var en begrundet formodning om, at et medlem af ledelsen, hovedaktionæren/direktøren, kunne ifalde strafansvar for handlinger, der berører virksomhedsdeltagere. De indklagede burde derfor i deres 5

6 påtegninger have givet en supplerende oplysning om, at ledelsen kunne ifalde ansvar på grund af manglende afregning af skat. Herefter finder Revisornævnet, at begge de indklagede har tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, pålægges de indklagede revisor C og registreret revisor B i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, og 57, stk. 3, jf. 20, stk. 1, i revisorlovens af 2003, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. til begge. Vedrørende den indklagede revisionsvirksomhed fremgår det af revisorlovens 43, stk. 5, at det kun er Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen, der kan indbringe en revisionsvirksomhed selvstændigt for Revisornævnet. End ikke øvrige myndigheder, herunder Skat, der er fritaget for kravet om at skulle have en retlig interesse i en klage, kan indklage er revisionsvirksomhed direkte for nævnet. Derimod kan en revisionsvirksomhed medinddrages som part i en sag for Revisornævnet. Dette accessoriske virksomhedsansvar er i revisorlovens 44, stk. 4, 1. og 2. pkt., defineret som et medansvar for tilsidesættelsen af revisors pligter. Heraf følger, at dette ansvar er betinget af, at der også statueres ansvar for indklagede personligt. Endvidere følger det af fast praksis i nævnet, at klager skal kunne bevise, at virksomheden som sådan har medvirket til, at god revisorskik er tilsidesat, og det er således ikke tilstrækkeligt blot at anføre virksomhedens navn, som i denne sag i forbindelse med overskriften i klageskrivelsen. Klager har ikke formuleret en konkret klage over virksomheden, ligesom klager ikke har anført nogen begrundelse for virksomhedens medansvar for den indklagede revisors tilsidesættelse af god revisorskik. På denne baggrund frifindes den indklagede revisionsvirksomhed. Thi bestemmes: Indklagede, revisor C, pålægges en bøde på kr. Indklagede, registreret revisor, B, pålægges en bøde på kr. Indklagede, A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 6

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere