Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen"

Transkript

1 Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Side 0

2 Indhold 1. Forord PROBLEMFORMULERING Afgrænsning Metode Målgruppe Hvad er revisionspåtegningen og formålet hermed Erklæringsbekendtgørelsen Begrebsrammen Revisionsstandarder Årsregnskabsloven og revisorloven Hovedformålet med revisionspåtegningen Revisionsmæssige forhold som revisor skal være opmærksom på i den aktuelle finanskrise Ledelsens subjektive vurderinger Likviditet Going concern Værdiansættelse Begivenheder efter status Revisionsforbehold hvornår skal revisor tage forbehold Uenighed med ledelsen Retvisende billede Fortsat drift going concern Usikkerheder ej tilstrækkeligt oplyst Manglende revisionsbevis/ begrænsninger i revisionens omfang Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 6. marts Supplerende oplysninger hvornår kan revisor nøjes med en supplerende oplysning Væsentlig usikkerhed omkring fortsat drift Øvrige forhold omkring anden væsentlig usikkerhed Forhold i øvrigt Konklusion Executive summary Litteraturliste Hjemmesider Bilagsliste...31 Side 1

3 1. Forord Der har sjældent været så stor fokus på erhvervslivets regnskaber og på revisors arbejde, som i de sidste par år. Erhvervslivets økonomiske udfordringer har en direkte indflydelse på revisors arbejde, herunder i forbindelse med udarbejdelse af revisionspåtegningen i virksomhedernes årsrapporter. Revisionspåtegningen er i den senere tid, blevet en endnu mere væsentlig faktor for mange virksomheder, da en blank påtegning fortæller virksomhedens interessenter, at selskabets årsrapport med høj grad af sikkerhed er korrekt. Den blanke påtegning gør det dermed lettere, at låne penge i banken til den løbende drift samt til eventuelle nye aktiviteter. Usikkerheden omkring virksomhedernes finansiering og likviditet samt værdiansættelse af bl.a. ejendomme og varelagre samt omkring fortsat drift giver både ledelsen og revisor store udfordringer, når årsrapporten skal aflægges og revideres. Ved udarbejdelse af revisionspåtegningen er revisors opgave blevet mere kompleks og specielt overvejelse omkring going-concern forudsætningen fylder meget i øjeblikket og vil nok også gøre det i de kommende år. Jeg har været i revisorbranchen siden 1994 og har ikke oplevet så store udfordringer, som vi som revisor har haft de sidste par år i forbindelse med udarbejdelse af revisionspåtegninger. Det er således min baggrund for valg af emnet revisionspåtegninger. Silkeborg, november 2009 Martin Husted Side 2

4 2. PROBLEMFORMULERING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 6. marts 2009 udarbejdet et notat stilet til revisionsbranchen. Dette notat omhandler anbefalinger til revisor omkring de revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold. Reglerne for revisors revisionspåtegninger er ikke ændret pga. de ændrede markedsforhold, og fremgår stadig af erklæringsbekendtgørelsen og de standarder og vejledninger der er indeholdt i RS 700 og RS 701. Problemer med kreditfaciliteter og værdiansættelse af aktiver er med til, at udarbejdelsen af en retvisende årsrapport er blevet vanskeligere. Det medfører bl.a., at revisors opgave med at vurdere behovet for sin udtalelse i revisionspåtegningerne, er blevet mere omfattende. Formålet med denne afhandling er, at analysere de udfordringer, som revisor står overfor ved udarbejdelse af revisionspåtegninger i dag, herunder hvornår revisor skal tage et forbehold hhv. forsyne påtegningen med en supplerende oplysning. Sammenfattende vil afhandlingen behandle følgende problemstillinger: 1. Hvornår skal revisor tage forbehold i revisionspåtegningen? (primære problemstilling) 2. Hvornår kan revisor nøjes med at give en supplerende oplysning i revisionspåtegningen? 3. Hvilke problemstillinger og overvejelser giver finanskrisen anledning til hos revisor ved afgivelse af revisionspåtegningen? Side 3

5 2.1 Afgrænsning På baggrund af afhandlingens begrænsede omfang har jeg valgt at afgrænse afhandlingen som følger: Afhandlingen vil kun omhandle revisionspåtegninger med høj grad af sikkerhed på årsrapporter med blank påtegning (RS 700), forbehold og/eller supplerende oplysninger (RS 701). Afhandlingen vil tage udgangspunkt i de danske regnskabs- og revisionsvejledninger og den danske lovgivning. Afhandlingen vil kun omhandle mindre og mellemstore danske virksomheder (regnskabsklasse B og lille C). Ovennævnte afgrænsninger er bl.a. foretaget således, at afhandlingens indhold bliver så praktisk relevant for en registreret revisors virke jf. studieordningen. Side 4

6 2.2 Metode Opbygningen af afhandlingen er med udgangspunkt i problemformuleringen som følger: Figur 1: 2.3 Målgruppe Den primære målgruppe er vejleder og censor, som forventes at have et omfattende kendskab til afhandlingens emne. Side 5

7 3. HVAD ER REVISIONSPÅTEGNINGEN OG FORMÅLET HERMED I dette afsnit vil jeg kort beskrive teorien og formålet med revisionspåtegningen. Revisionspåtegningen er en af revisors væsentligste kommunikationsformer, da revisors vurdering giver høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets resultat, aktiver, passiver og finansielle stilling i overensstemmelse med årsregnskabsloven og de danske revisionsstandarder. En revisionspåtegning skal afgives når revisor har udført revision jf. revisorloven og er en erklæring, som er omfattet af begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed og erklæringsbekendtgørelsen 3-8. Der er faste krav til rækkefølge og indhold jf. erklæringsbekendtgørelsens 5 og RS 700 1, som bl.a. omhandler ledelsens ansvar samt revisors ansvar og konklusion. 3.1 Erklæringsbekendtgørelsen Lovgrundlaget for revisors skriftlige erklæringer herunder revisionspåtegninger 2 med høj grad af sikkerhed er erklæringsbekendtgørelsen, der er en bekendtgørelse til lov om statsautoriserede og registrerede revisorers virke. Det er jf. erklæringsbekendtgørelsens 3 et krav, at et årsregnskab der er revideret, skal indeholde en revisionspåtegning. Det fremgår ligeledes heraf, hvornår revisor skal tage forbehold 3 eller kan nøjes med en supplerende oplysning 4. 1 Se RS 700 afsnit Erklæringsbekendtgørelsens Erklæringsbekendtgørelsens 6 4 Erklæringsbekendtgørelsens 7 Side 6

8 3.2 Begrebsrammen FSR s revisionstekniske udvalg har udarbejdet begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed på baggrund af internationale standarder. Denne begrebsramme beskriver målene med erklæringsopgaver samt hvilke revisionsstandarder der er gældende for erklæringer med sikkerhed. Begrebsrammen har til formål at give revisorer, der udfører revision, hvor der erklæres med sikkerhed, en referenceramme hertil, herunder definition og mål med en erklæringsopgave med sikkerhed, opgaveaccept og de fem elementer der skal fremgå af en sådan revisionsopgave. De fem elementer er som følger: 1. Et trepartsforhold (den ansvarlige part, revisor og de tiltænkte interessenter). 2. Erklæringsemnet (fx erklærer sig om selskabets årsrapport). 3. Egnede kriterier (indeholdende relevans, fuldstændighed, pålidelighed, neutralitet og forståelighed af kriterierne). 4. Beviser (revisors professionelle skepsis med det formål, at opnå tilstrækkelige beviser for at fx årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation). 5. Erklæringsafgivelsen. (afgivelse af en skriftlig erklæring indeholdende en konklusion). 3.3 Revisionsstandarder Revisionsstandarderne (RS) er vedtaget i revisorbranchen af FSR som god revisorskik. De mest relevante revisionsstandarder i relation til afgivelse af erklæringer med høj grad af sikkerhed er RS 700, RS 701 og RS 200. RS 700 omhandler situationer, hvor revisor kan udtrykke konklusionen uden forbehold, supplerende oplysninger eller andre modifikationer. Side 7

9 RS 701 er et supplement til RS 700, da denne standard beskriver, hvordan ordlyden af revisors påtegning ændres ved forbehold, supplerende oplysninger eller øvrige modifikationer. RS 200 beskriver målet med revision af regnskaber, der sætter revisor i stand til at afgive en konklusion. Sammenhængen mellem begrebsrammen jf og RS er angivet i begrebsrammens bilag 2 (se afhandlingens bilag 1). 3.4 Årsregnskabsloven og revisorloven Revisorlovens 19 og årsregnskabslovens 22 siger, at revisor skal afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå. Herudover er bl.a. uafhængighed en væsentlig faktor, for revisor ifm afgivelse af revisionspåtegningen Hovedformålet med revisionspåtegningen Målet med revision af regnskaber og revisors afgivelse af revisionspåtegningen er, at sætte ham i stand til, at afgive en konklusion om regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet således, at den er i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme 6. Revisionsarbejdet skal forøge troværdigheden til, at årsrapporten med høj grad af sikkerhed er retvisende og at den er udarbejdet efter gældende love, standarder og vejledninger. For selskabets interne og eksterne interessenter vil en revisionspåtegning alt andet lige medføre, at troværdigheden af årsrapporten øges væsentligt. For revisor er det væsentligt, at den ansvarlige part og selskabets interessenter forstår revisionspåtegningens budskab. 5 Jf. revisorlovens Jf. RS 200 afsnit 2. Side 8

10 4. REVISIONSMÆSSIGE FORHOLD SOM REVISOR SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I DEN AKTUELLE FINANSKRISE For alle der er med til at udarbejde årsrapporter, giver den nuværende finanskrise store udfordringer. Hvor det før var en selvfølge for de fleste, at de kunne få kassekreditten forlænget, er det nu ikke længere således. Specielt hvis man er i en høj-risiko branche set med banker og kreditforeningers øjne, kan det være en stor udfordring. Konsekvensen heraf er for revisor, at der bliver flere overvejelser om going concern, herunder vurderinger af selskabers likviditetsforhold. Jeg vil i dette afsnit komme ind på de væsentligste forhold, som man som revisor skal være opmærksom på, i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegningen i den aktuelle finanskrise. 4.1 Ledelsens subjektive vurderinger Det er ledelsen der aflægger årsrapporten og denne vil være bygget på ledelsens subjektive vurderinger. Revisor skal derfor have en professionel skepsis, til den af ledelsen aflagte årsrapport, når revisor reviderer denne og ved udførelsen samt færdiggørelsen heraf. I krisetider vil ledelsen ofte være mere presset til at vise positive regnskaber, bl.a. overfor aktionærer og finansieringskilder. Dette øger alt andet lige risikoen for, at ledelsens subjektive vurderinger vil medføre en forbedring af resultat og egenkapital via for høje værdiansættelser af aktiver hhv. for lave værdiansættelser af gældsposter. Derudover kan periodiseringsposter være delvist forkerte, således at matching princippet ikke er overholdt. De medtager indtægter for tidligt og/eller omkostninger for sent. Revisor er jf. revisorloven offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 7 og skal ved aflæggelsen heraf efterprøve ledelsens vurderinger. 7 Jf. erklæringsbekendtgørelsens 1. Side 9

11 Revisor skal derfor i dag alt andet lige, være endnu mere opmærksom på ledelsens subjektive vurderinger end før finanskrisen. Det er så revisors opgave, at få verificeret de væsentligste poster i årsrapporten ved indsamling af tilstrækkelige beviser inden afgivelse af revisionspåtegningen. 4.2 Likviditet Flere selskaber oplever, at lånemulighederne i bankerne, ikke alene er afhængige af de interne forhold, men også af bankernes egne forhold herunder skærpede krav til deres kunder. Bankerne kigger især på tre forhold for at afgøre, om de skal fortsætte/opstarte engagementet 8 : 1. Selskabets seneste årsrapport og budget. 2. Hvilke markeder opererer selskabet på. (det er fx vanskeligt, at låne til finansiering af projekter indenfor ejendomsmarkedet) 3. Bankens tiltro til selskabets ledelse. Revisor skal i den forbindelse vurdere risikoen for, at selskabet mindst har kreditfaciliteterne på plads i 12 måneder efter statusdagen. Denne vurdering kan bl.a. omfatte en vurdering af selskabets likviditetsbudget herunder sandsynligheden heraf og behovet for yderligere kreditfaciliteter, ledelsens vurdering af deres kreditbehov og sidst men ikke mindst en ekstern vurdering fra banken. Kan revisor ikke få bekræftet, at selskabets likviditetsforhold er på plads, må ledelsen skaffe dokumentation for likviditeten på anden vis. Dette kunne være via en hensigtserklæring fra moderselskab, hovedaktionær selv eller tredjemand. Revisor skal i den forbindelse overveje, hvorvidt denne parts økonomiske evne er solid nok til, at overholde denne hensigtserklæring. 8 Jf. Henrik Lønne fra Pengeinstiutternes Uddannelsesafdeling på FRR s kongres den 1/ Side 10

12 I C-virksomheder skal selskabets likviditetsforhold fremgå af ledelsesberetningen, hvis risiciene er ud over almindeligt forekommende risici 9. Det er ikke et krav for B-virksomheder jf. årsregnskabsloven. 4.3 Going concern Going concern forudsætningen er et grundlæggende parameter ved udarbejdelse af årsrapporter 10. Ledelsens ansvar i relation til going concern er beskrevet i årsregnskabsloven 11. Årsrapporten skal aflægges efter en going concern betragtning, medmindre ledelsen vurdere, at den ikke skal eller kan antages, at fortsætte driften. Revisors ansvar er beskrevet i RS 570 pkt Det fremgår heraf, at revisor skal overveje hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen samt overveje, hvorvidt der er betydelig usikkerhed herom. Revisor skal have fokus på flere områder, for at vurdere, hvorvidt selskabet overholder going concern forudsætningen, herunder bl.a.: 1. Har selskabet den fornødne likviditet til at klare sig i mindst 12 måneder fra statusdagen. 2. Har selskabet haft vanskeligheder ved at betale kreditorerne til tiden, både før og efter status. 3. Selskabets kundeportefølje er de truet af tab og er der enkelte større debitorer, der har vanskeligt ved at betale til tiden. 4. Hvilket marked er selskabets primære er det et marked som er særligt følsomt i lavkonjuktur. (fx bilforhandlere, byggebranchen mfl.) 9 Jf. Statsaut.revisor Henrik Kofoed, Ernst & Young i R&R nr og ÅRL Jf. RS ÅRL 13 stk. 1 Side 11

13 Den endelige vurdering af going concern foretages ud fra alle de kendte forhold, der er på tidspunktet for godkendelsen af årsrapporten og der kunne nævnes flere forhold end ovenstående. Vurderingen skal dermed indgå i revisors overvejelser, til revisionen er afsluttet og påtegning afgivet. 4.4 Værdiansættelse Værdiansættelsen af specielt selskabernes aktiver er altid en væsentlig faktor ved aflæggelsen af årsrapporten. Den seneste tids udvikling har gjort det til en endnu større udfordring. Revisor skal være særlig opmærksom på værdiansættelse af aktiver, der er følsomme for den lave aktivitet og for lavkonjukturen generelt. Specielt ejendomsværdierne har fået lidt af en rutsjetur i den senere tid og er samtidig ofte en væsentlig post i årsrapporten. Er selskabets ejendomme medtaget til dagsværdi i de seneste årsrapporter, vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt med en nedskrivning heraf, hvis værdiansættelsen skal være retvisende. Da aktiviteten for ejendomshandel har været usædvanlig lav, vil det alt andet lige betyde lavere værdier. Det er derfor min opfattelse, at revisor skal forsøge at få ekspertbistand med værdiansættelsen af ejendomme fx fra en ejendomsmægler, som kender markedet og det område hvori ejendommen er beliggende. Hvis vurderingen er foretaget ved status og revisionen først er færdiggjort 4 måneder senere, kan det være relevant at få værdien verificeret igen, da forudsætninger og afkastkrav ændrer sig betydeligt hurtigere end tidligere 12. Derudover er varelager og varedebitorer også et område, hvor man skal være endnu mere fokuseret end normalt. Skal der fx hensættes ekstra til tab på debitorer eller nedskrives på varelagret? 12 Jf. Revision og regnskabsvæsen side 70 Side 12

14 4.5 Begivenheder efter status Revisor skal inden færdiggørelse af revisionen gennemgå selskabets begivenheder efter status. Dette er ikke noget nyt, men risiciene for debitor tab, ændring af lagerværdier m.v. er forøget, hvorfor revisor skal være særligt opmærksom herpå. Bliver revisor opmærksom på forhold, som væsentligt påvirker regnskabet, skal det vurderes, om disse forhold er korrekt indarbejdet og/eller oplyst i årsrapporten. Seneste periodebalancer og opdaterede budgetter skal ligeledes gennemgås, så revisor kan vurdere udviklingen i selskabets økonomiske og finansielle forhold indtil afslutning af revisionen. Side 13

15 5. REVISIONSFORBEHOLD HVORNÅR SKAL REVISOR TAGE FORBEHOLD Væsentlighedskriteriet er en vigtig faktor for om revisor skal tage forbehold eller ej (se figur 2). Hvorvidt der skal hensættes tkr. 1 eller tkr. 2 på selskabets debitorer, vil alt andet lige være uvæsentlig og ikke føre til et forbehold, da årsrapporten stadig vil give et retvisende billede. Forholdet er uvæsentligt Forholdet er væsentligt men ikke gennemgribende Forholdet er væsentligt og gennemgribende Figur 2 Ingen modifikation Konklusion med forbehold Afkræftende eller ingen konklusion Væsentlighedsniveauet fastsættes ved planlægningen af revisionsopgaven og ændres løbende i revisionsprocessen, såfremt der er grundlag herfor. Revisor må løbende vurdere, om der er fejl eller forhold i øvrigt, der er så væsentlige, at revisor skal tage et forbehold i revisionspåtegningen. Det skal han, hvis summen af fejl overstiger væsentlighedsniveauet. Revisor skal klart og tydeligt formulere forbeholdet samt hvorfor revisor tager forbehold 13. Er der flere forbehold, skal de beskrives hver for sig og der skal, hvis det er muligt oplyses om de beløbsmæssige virkninger 14. Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelsen af andre forbehold 15 Rækkefølgekravet i revisionspåtegningen kræver 16 at et forbehold vises efter omtalen af revisors ansvar og før konklusionen. Er påtegningen uden forbehold, skal dette ligeledes oplyses 17 - Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 13 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 3 og 4 14 RS 701 punkt Revisors skriftlige erklæringer s. 65 Kim Füchsel mfl. 16 Erklæringsbekendtgørelsens 5 17 Erklæringsbekendtgørelsens 5 stk. 3 Side 14

16 Revisor skal ifølge erklæringsbekendtgørelsen (og RS 701) tage forbehold i følgende situationer: 1. såfremt revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. 2. såfremt revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. 5.1 Uenighed med ledelsen Såfremt revisor er uenig med ledelsen omkring væsentlige forhold, skal revisor tage forbehold herfor. Jeg vil i dette afsnit komme ind på, hvad der kan medføre uenighed med ledelsen således, at der skal tages forbehold i påtegningen Retvisende billede Er revisor og ledelse uenige i forhold, der medføre, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede, skal revisor tage forbehold herfor. Eksempler hvor ovenstående revisor skal tage forbehold pga. manglende retvisende billede kunne være som følger. Ledelsen i Luksus Biler A/S har indregnet deres varebeholdning af biler til 48 mio. kr. (ledelsens subjektive vurdering). Ledelsen har indregnet varebeholdninger til anskaffelsespris, men der er stort set ikke foretaget nedskrivninger, selvom en stor del af bilerne har stået på lager i 1 år. På baggrund af ovenstående og via omfattende analyser af værdiansættelsen bl.a. ved eksterne eksperter, er revisor kommet frem til en værdi på ca. 44 mio. kr., som ledelsen ikke kan acceptere. Da ledelsen fastholder en værdi på 48 mio, kr. skal revisor tage forbehold, da årsrapporten ikke giver et retvisende billede. (det er forudsat, at afvigelsen 4 mio kr. er væsentlig). Side 15

17 Forbeholdet kunne beskrives som følger: De i balancen indregnede varebeholdninger er under hensyntagen til den salgs- og prismæssige udvikling på markedet efter vores vurdering vurderet for højt. En forsvarlig vurdering vil medføre en nedskrivning af varebeholdningers værdi med 4 mio. kr.. Nedskrivningen vil reducere årets resultat og egenkapital med 3 mio. kr., aktiver med 4 mio. kr. og gældsforpligtelser med 1 mio. kr. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen af varebeholdninger. Et aktivområde hvor vi i praksis ofte har taget forbehold i det sidste års tid, er på ejendomsmarkedet, hvor værdiansættelsen af ejendommene har været forbundet med store vanskeligheder, da markedet har haft et lavt aktivitetsniveau. Både ledelse, revisor og selv de eksterne eksperter har store udfordringer med, at finde de korrekte værdiansættelser. Hvis ejendommene var vurderet til dagsværdi pr. 30/ efter ÅRL 41, vil værdien alt andet lige være lavere pr. 30/ på baggrund af den pris- og salgsmæssige udvikling men hvor meget lavere? Da det som oftest er store beløb, der er væsentlig usikkerhed omkring, skal revisor tage forbehold, hvis ledelsen ikke vil nedskrive ejendomsværdierne, da årsrapporten med overvejende sandsynlighed ikke vil give et retvisende billede. Jeg har også i praksis under finanskrisen udarbejdet og observeret flere forbehold i selskaber med ejendomme i aktivmassen, med følgende begrundelse, Under hensyntagen til den pris- og salgsmæssige udvikling, der er på markedet, er de reelle værdier efter vores opfattelse vanskelige at vurdere. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen heraf. Hvis det er muligt, skal revisor angive de beløbsmæssige indvirkninger af forbeholdet 18. I bogen Revisors skriftlige erklæringer side 70 skrives der Således kan der efter vores opfattelse ikke tages forbehold for manglende revisionsbevis, hvis beviset ikke findes. Fx fordi, at revisor anser en værdiansættelse for meget svær at vurdere. Dette afsnit harmoner ikke med ovenstående afsnit, hvor der i praksis tages forbehold, fordi værdiansættelsen er 18 Jf. erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 4. Side 16

18 meget svær at vurdere. Bogen er dog skrevet i 2007 før finanskrisen, hvorfor de ikke har haft samme forudsætninger som vi har i dag. Jeg mener derfor, at førnævnte afsnit er god revisorskik i dag Fortsat drift going concern Vurderingen af om årsrapporten skal aflægges efter forudsætningen om fortsat drift, er meget væsentlig. Ledelsen kan risikere et erstatningsansvar ift. aktionærer og kreditorer, hvis ledelsen fortsætter driften 19 og selskabet ikke overlever. Når revisor vurderer, hvorvidt han er enig i, at årsrapporten skal udarbejdes under forudsætning af fortsat drift, skal revisor analysere om ledelsens forventninger til fremtiden er sandsynlige eller ej. Væsentlighedskriteriet vil alt andet lige altid være til stede, når revisor skal vurdere om forudsætningen for fortsat drift er opfyldt, da der som udgangspunkt er væsentlig forskel på, om ledelsen anvender realisationsprincippet eller ej. Er revisor derimod uenig med ledelsen i forudsætningen om going concern, skal han tage et forbehold. Årsagen hertil er udover uenighed med ledelsen, at årsrapporten i dette tilfælde vil være aflagt efter forkerte regnskabsprincipper 20, da det skulle være aflagt efter realisationsprincippet. Under den nuværende finanskrise skyldes usikkerheden omkring fortsat drift ofte, at selskaberne har problemer med likviditeten. Har selskabet ikke ved afslutningen af revisionen fået tilført den nødvendige likviditet, skal revisor vurdere, hvorvidt det er sandsynligt, at likviditet kan gives ved kreditgivning eller kapitaltilførsel. I disse tider hvor muligheden for at låne i banken er blevet væsentligt vanskeligere, skal revisor foretage flere revisionshandlinger for, at få afdækket sandsynligheden for, at selskabet kan få finansieret den løbende drift. Dette kunne bl.a. være henvendelse til selskabets bank og 19 Revisors skriftlige erklæringer s. 68 Kim Füchsel mfl. 20 Revisors skriftlige erklæringer s. 69 Kim Füchsel mfl. Side 17

19 forespørge, hvordan de pt. ser det fortsatte samarbejde med kunden, men helst ved en skriftlig bekræftelse fra banken eller sekundært en mundtlig hensigtserklæring. Er revisor ikke enig i going concern forudsætningen, skal han som sagt tage forbehold herfor og bl.a. nævne i påtegningen, at årsrapporten burde aflægges efter realisationsprincippet, hvilket vil reducere årets resultat og egenkapital væsentligt Usikkerheder ej tilstrækkeligt oplyst Er der væsentlige usikkerheder, der ikke er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten skal revisor tage forbehold herfor 21. Er der usikkerheder om selskabet kan fortsætte driften, men revisor konkludere, at han er enig med ledelsen i, at årsrapporten skal udarbejdes ud fra en going concern betragtning, skal revisor i påtegningen udarbejde en supplerende oplysning og henvise til ledelsesberetningen. Har ledelsen ikke beskrevet usikkerheden heri, skal revisor tage forbehold. Ledelsesberetningen er en af ledelsens kommunikationsformer til deres interessenter. Heri beskriver de som oftest årets begivenheder samt forventningerne til fremtiden, herunder beskrivelse af større investeringer, nye markeder m.v. Det er frivilligt om ledelsen vil medtage ledelsesberetningen i årsrapporten i klasse B- virksomheder 22, men det er et krav, at ledelsen udarbejder en ledelsesberetning for klasse C- virksomheder 23. Ledelsen skal dog i klasse B supplere årsrapporten med en ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold 24 Har ledelsen ikke udarbejdet en ledelsesberetning i årsrapporten for en klasse C-virksomhed, skal revisor tage forbehold herfor, da dette er en direkte fejl/mangel. 21 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 2 nr Årsregnskabslovens Årsregnskabslovens Årsregnskabslovens 77. Side 18

20 Forbeholdet (i klasse B) kan beskrives som følger: Årsrapporten indeholder ikke en ledelsesberetning, der omtaler væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, der har fundet sted i regnskabsåret. De manglende oplysninger er i strid med årsregnskabsloven 25. En del af revisionen er, at klarlægge hvorvidt selskabet er involveret i retssager, som kan give væsentlige tab eller risiko for væsentlige tab. Revisionshandlingen er at fremsende et advokatbrev til selskabets advokat og forespørge, hvordan konklusionen på de enkelte sager bliver. Er selskabet involveret i en retssag, hvor selskabet risikerer at skulle betale en erstatning på et væsentligt beløb og advokaten vurderer, at selskabet med stor sandsynlighed vil tabe denne, skal denne forpligtelse enten omtales under eventualforpligtelser eller medtages som en hensat forpligtelse, hvis selskabet på balancedagen har en retlig forpligtelse, som kan måles beløbsmæssig pålideligt og det er sandsynligt, at det vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer 26. Har ledelsen ikke beskrevet eller medtaget dette forhold, skal revisor tage forbehold herfor, hvis det er væsentligt for årsrapportens retvisende billede. 5.2 Manglende revisionsbevis/ begrænsninger i revisionens omfang Når revisor reviderer årsrapporten, skal han have de oplysninger og dokumentationer, der er nødvendige for, at han med høj grad af sikkerhed vurdere, at årsrapporten giver et retvisende billede. Har revisor modtaget de revisionsbeviser, som han skønner er nødvendige for, at kunne give en blank påtegning, kan han afslutte revisionen. 25 Eksempel fra Revimentors kvalitetsstyringssystem manualer - revision 26 KPMG Indsigt i årsregnskabsloven 3. udgave 2008/09 side 310 Side 19

21 Hvis revisor ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger og dokumentationer og såfremt de vurderes at være væsentlige, skal han tage forbehold herfor 27. Der kan være flere årsager til, at revisor ikke har modtaget dokumentationen. Det kan fx være manglende svar fra tredjemand (fx manglende svar fra advokat på det fremsendte advokatbrev), mangler i selskabets bogholderi eller at ledelsen skjuler oplysninger, således at revisor ikke kan færdiggøre en del af revisionen. Om det manglende revisionsbevis skyldes det ene eller det andet har ingen betydning for om der skal tages forbehold, men kun hvordan forbeholdet skal begrundes 28 For at der er tale om et manglende revisionsbevis, skal det overvejes, hvorvidt der er tale om udfald der afhænger/ikke afhænger af fremtidige begivenheder 29. I situationer der ikke afhænger af fremtidige hændelser, som fx debitors tilstedeværelse, og hvor revisor ikke kan fremskaffe revisionsbeviser herfor, vil han skulle tage et forbehold. Modsat hvis der er tale om fremtidige begivenheder, fx debitors værdiansættelse, så skal revisor ikke tage forbehold, men i stedet vurdere ledelsens skøn. Der kan være mange årsager til, at revisor skal tage forbehold pga. manglende revisionsbeviser. Jeg vil jf. nedenstående komme ind på nogle af disse. Hvis revisor bliver valgt som ny revisor efter selskabets status, vil han naturligvis ikke have haft mulighed for at deltage i den fysiske optælling af varelagrene. Hvis ikke revisor på anden vis kan blive overbevist omkring tilstedeværelsen gennem andre revisionshandlinger, skal revisor tage forbehold herfor. Af andre revisionshandlinger kunne nævnes selskabets registreringssystem. Hvis dette var i god stand, kunne det medføre den tilstrækkelige overbevisning omkring varelagret tilstedeværelse. Derudover kunne man forespørge den tidligere revisor, hvorvidt han havde deltaget i den fysiske lagerkontrol og om man i givet fald kunne få lov, at gennemgå hans arbejdspapirer. 27 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 2 nr Revisors skriftlige erklæringer s. 72 Kim Füchsel mfl. 29 Revisors skriftlige erklæringer s.70 Kim Füchsel mfl. Side 20

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2014 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere