Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen"

Transkript

1 Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Side 0

2 Indhold 1. Forord PROBLEMFORMULERING Afgrænsning Metode Målgruppe Hvad er revisionspåtegningen og formålet hermed Erklæringsbekendtgørelsen Begrebsrammen Revisionsstandarder Årsregnskabsloven og revisorloven Hovedformålet med revisionspåtegningen Revisionsmæssige forhold som revisor skal være opmærksom på i den aktuelle finanskrise Ledelsens subjektive vurderinger Likviditet Going concern Værdiansættelse Begivenheder efter status Revisionsforbehold hvornår skal revisor tage forbehold Uenighed med ledelsen Retvisende billede Fortsat drift going concern Usikkerheder ej tilstrækkeligt oplyst Manglende revisionsbevis/ begrænsninger i revisionens omfang Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 6. marts Supplerende oplysninger hvornår kan revisor nøjes med en supplerende oplysning Væsentlig usikkerhed omkring fortsat drift Øvrige forhold omkring anden væsentlig usikkerhed Forhold i øvrigt Konklusion Executive summary Litteraturliste Hjemmesider Bilagsliste...31 Side 1

3 1. Forord Der har sjældent været så stor fokus på erhvervslivets regnskaber og på revisors arbejde, som i de sidste par år. Erhvervslivets økonomiske udfordringer har en direkte indflydelse på revisors arbejde, herunder i forbindelse med udarbejdelse af revisionspåtegningen i virksomhedernes årsrapporter. Revisionspåtegningen er i den senere tid, blevet en endnu mere væsentlig faktor for mange virksomheder, da en blank påtegning fortæller virksomhedens interessenter, at selskabets årsrapport med høj grad af sikkerhed er korrekt. Den blanke påtegning gør det dermed lettere, at låne penge i banken til den løbende drift samt til eventuelle nye aktiviteter. Usikkerheden omkring virksomhedernes finansiering og likviditet samt værdiansættelse af bl.a. ejendomme og varelagre samt omkring fortsat drift giver både ledelsen og revisor store udfordringer, når årsrapporten skal aflægges og revideres. Ved udarbejdelse af revisionspåtegningen er revisors opgave blevet mere kompleks og specielt overvejelse omkring going-concern forudsætningen fylder meget i øjeblikket og vil nok også gøre det i de kommende år. Jeg har været i revisorbranchen siden 1994 og har ikke oplevet så store udfordringer, som vi som revisor har haft de sidste par år i forbindelse med udarbejdelse af revisionspåtegninger. Det er således min baggrund for valg af emnet revisionspåtegninger. Silkeborg, november 2009 Martin Husted Side 2

4 2. PROBLEMFORMULERING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 6. marts 2009 udarbejdet et notat stilet til revisionsbranchen. Dette notat omhandler anbefalinger til revisor omkring de revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold. Reglerne for revisors revisionspåtegninger er ikke ændret pga. de ændrede markedsforhold, og fremgår stadig af erklæringsbekendtgørelsen og de standarder og vejledninger der er indeholdt i RS 700 og RS 701. Problemer med kreditfaciliteter og værdiansættelse af aktiver er med til, at udarbejdelsen af en retvisende årsrapport er blevet vanskeligere. Det medfører bl.a., at revisors opgave med at vurdere behovet for sin udtalelse i revisionspåtegningerne, er blevet mere omfattende. Formålet med denne afhandling er, at analysere de udfordringer, som revisor står overfor ved udarbejdelse af revisionspåtegninger i dag, herunder hvornår revisor skal tage et forbehold hhv. forsyne påtegningen med en supplerende oplysning. Sammenfattende vil afhandlingen behandle følgende problemstillinger: 1. Hvornår skal revisor tage forbehold i revisionspåtegningen? (primære problemstilling) 2. Hvornår kan revisor nøjes med at give en supplerende oplysning i revisionspåtegningen? 3. Hvilke problemstillinger og overvejelser giver finanskrisen anledning til hos revisor ved afgivelse af revisionspåtegningen? Side 3

5 2.1 Afgrænsning På baggrund af afhandlingens begrænsede omfang har jeg valgt at afgrænse afhandlingen som følger: Afhandlingen vil kun omhandle revisionspåtegninger med høj grad af sikkerhed på årsrapporter med blank påtegning (RS 700), forbehold og/eller supplerende oplysninger (RS 701). Afhandlingen vil tage udgangspunkt i de danske regnskabs- og revisionsvejledninger og den danske lovgivning. Afhandlingen vil kun omhandle mindre og mellemstore danske virksomheder (regnskabsklasse B og lille C). Ovennævnte afgrænsninger er bl.a. foretaget således, at afhandlingens indhold bliver så praktisk relevant for en registreret revisors virke jf. studieordningen. Side 4

6 2.2 Metode Opbygningen af afhandlingen er med udgangspunkt i problemformuleringen som følger: Figur 1: 2.3 Målgruppe Den primære målgruppe er vejleder og censor, som forventes at have et omfattende kendskab til afhandlingens emne. Side 5

7 3. HVAD ER REVISIONSPÅTEGNINGEN OG FORMÅLET HERMED I dette afsnit vil jeg kort beskrive teorien og formålet med revisionspåtegningen. Revisionspåtegningen er en af revisors væsentligste kommunikationsformer, da revisors vurdering giver høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets resultat, aktiver, passiver og finansielle stilling i overensstemmelse med årsregnskabsloven og de danske revisionsstandarder. En revisionspåtegning skal afgives når revisor har udført revision jf. revisorloven og er en erklæring, som er omfattet af begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed og erklæringsbekendtgørelsen 3-8. Der er faste krav til rækkefølge og indhold jf. erklæringsbekendtgørelsens 5 og RS 700 1, som bl.a. omhandler ledelsens ansvar samt revisors ansvar og konklusion. 3.1 Erklæringsbekendtgørelsen Lovgrundlaget for revisors skriftlige erklæringer herunder revisionspåtegninger 2 med høj grad af sikkerhed er erklæringsbekendtgørelsen, der er en bekendtgørelse til lov om statsautoriserede og registrerede revisorers virke. Det er jf. erklæringsbekendtgørelsens 3 et krav, at et årsregnskab der er revideret, skal indeholde en revisionspåtegning. Det fremgår ligeledes heraf, hvornår revisor skal tage forbehold 3 eller kan nøjes med en supplerende oplysning 4. 1 Se RS 700 afsnit Erklæringsbekendtgørelsens Erklæringsbekendtgørelsens 6 4 Erklæringsbekendtgørelsens 7 Side 6

8 3.2 Begrebsrammen FSR s revisionstekniske udvalg har udarbejdet begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed på baggrund af internationale standarder. Denne begrebsramme beskriver målene med erklæringsopgaver samt hvilke revisionsstandarder der er gældende for erklæringer med sikkerhed. Begrebsrammen har til formål at give revisorer, der udfører revision, hvor der erklæres med sikkerhed, en referenceramme hertil, herunder definition og mål med en erklæringsopgave med sikkerhed, opgaveaccept og de fem elementer der skal fremgå af en sådan revisionsopgave. De fem elementer er som følger: 1. Et trepartsforhold (den ansvarlige part, revisor og de tiltænkte interessenter). 2. Erklæringsemnet (fx erklærer sig om selskabets årsrapport). 3. Egnede kriterier (indeholdende relevans, fuldstændighed, pålidelighed, neutralitet og forståelighed af kriterierne). 4. Beviser (revisors professionelle skepsis med det formål, at opnå tilstrækkelige beviser for at fx årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation). 5. Erklæringsafgivelsen. (afgivelse af en skriftlig erklæring indeholdende en konklusion). 3.3 Revisionsstandarder Revisionsstandarderne (RS) er vedtaget i revisorbranchen af FSR som god revisorskik. De mest relevante revisionsstandarder i relation til afgivelse af erklæringer med høj grad af sikkerhed er RS 700, RS 701 og RS 200. RS 700 omhandler situationer, hvor revisor kan udtrykke konklusionen uden forbehold, supplerende oplysninger eller andre modifikationer. Side 7

9 RS 701 er et supplement til RS 700, da denne standard beskriver, hvordan ordlyden af revisors påtegning ændres ved forbehold, supplerende oplysninger eller øvrige modifikationer. RS 200 beskriver målet med revision af regnskaber, der sætter revisor i stand til at afgive en konklusion. Sammenhængen mellem begrebsrammen jf og RS er angivet i begrebsrammens bilag 2 (se afhandlingens bilag 1). 3.4 Årsregnskabsloven og revisorloven Revisorlovens 19 og årsregnskabslovens 22 siger, at revisor skal afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå. Herudover er bl.a. uafhængighed en væsentlig faktor, for revisor ifm afgivelse af revisionspåtegningen Hovedformålet med revisionspåtegningen Målet med revision af regnskaber og revisors afgivelse af revisionspåtegningen er, at sætte ham i stand til, at afgive en konklusion om regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet således, at den er i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme 6. Revisionsarbejdet skal forøge troværdigheden til, at årsrapporten med høj grad af sikkerhed er retvisende og at den er udarbejdet efter gældende love, standarder og vejledninger. For selskabets interne og eksterne interessenter vil en revisionspåtegning alt andet lige medføre, at troværdigheden af årsrapporten øges væsentligt. For revisor er det væsentligt, at den ansvarlige part og selskabets interessenter forstår revisionspåtegningens budskab. 5 Jf. revisorlovens Jf. RS 200 afsnit 2. Side 8

10 4. REVISIONSMÆSSIGE FORHOLD SOM REVISOR SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I DEN AKTUELLE FINANSKRISE For alle der er med til at udarbejde årsrapporter, giver den nuværende finanskrise store udfordringer. Hvor det før var en selvfølge for de fleste, at de kunne få kassekreditten forlænget, er det nu ikke længere således. Specielt hvis man er i en høj-risiko branche set med banker og kreditforeningers øjne, kan det være en stor udfordring. Konsekvensen heraf er for revisor, at der bliver flere overvejelser om going concern, herunder vurderinger af selskabers likviditetsforhold. Jeg vil i dette afsnit komme ind på de væsentligste forhold, som man som revisor skal være opmærksom på, i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegningen i den aktuelle finanskrise. 4.1 Ledelsens subjektive vurderinger Det er ledelsen der aflægger årsrapporten og denne vil være bygget på ledelsens subjektive vurderinger. Revisor skal derfor have en professionel skepsis, til den af ledelsen aflagte årsrapport, når revisor reviderer denne og ved udførelsen samt færdiggørelsen heraf. I krisetider vil ledelsen ofte være mere presset til at vise positive regnskaber, bl.a. overfor aktionærer og finansieringskilder. Dette øger alt andet lige risikoen for, at ledelsens subjektive vurderinger vil medføre en forbedring af resultat og egenkapital via for høje værdiansættelser af aktiver hhv. for lave værdiansættelser af gældsposter. Derudover kan periodiseringsposter være delvist forkerte, således at matching princippet ikke er overholdt. De medtager indtægter for tidligt og/eller omkostninger for sent. Revisor er jf. revisorloven offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 7 og skal ved aflæggelsen heraf efterprøve ledelsens vurderinger. 7 Jf. erklæringsbekendtgørelsens 1. Side 9

11 Revisor skal derfor i dag alt andet lige, være endnu mere opmærksom på ledelsens subjektive vurderinger end før finanskrisen. Det er så revisors opgave, at få verificeret de væsentligste poster i årsrapporten ved indsamling af tilstrækkelige beviser inden afgivelse af revisionspåtegningen. 4.2 Likviditet Flere selskaber oplever, at lånemulighederne i bankerne, ikke alene er afhængige af de interne forhold, men også af bankernes egne forhold herunder skærpede krav til deres kunder. Bankerne kigger især på tre forhold for at afgøre, om de skal fortsætte/opstarte engagementet 8 : 1. Selskabets seneste årsrapport og budget. 2. Hvilke markeder opererer selskabet på. (det er fx vanskeligt, at låne til finansiering af projekter indenfor ejendomsmarkedet) 3. Bankens tiltro til selskabets ledelse. Revisor skal i den forbindelse vurdere risikoen for, at selskabet mindst har kreditfaciliteterne på plads i 12 måneder efter statusdagen. Denne vurdering kan bl.a. omfatte en vurdering af selskabets likviditetsbudget herunder sandsynligheden heraf og behovet for yderligere kreditfaciliteter, ledelsens vurdering af deres kreditbehov og sidst men ikke mindst en ekstern vurdering fra banken. Kan revisor ikke få bekræftet, at selskabets likviditetsforhold er på plads, må ledelsen skaffe dokumentation for likviditeten på anden vis. Dette kunne være via en hensigtserklæring fra moderselskab, hovedaktionær selv eller tredjemand. Revisor skal i den forbindelse overveje, hvorvidt denne parts økonomiske evne er solid nok til, at overholde denne hensigtserklæring. 8 Jf. Henrik Lønne fra Pengeinstiutternes Uddannelsesafdeling på FRR s kongres den 1/ Side 10

12 I C-virksomheder skal selskabets likviditetsforhold fremgå af ledelsesberetningen, hvis risiciene er ud over almindeligt forekommende risici 9. Det er ikke et krav for B-virksomheder jf. årsregnskabsloven. 4.3 Going concern Going concern forudsætningen er et grundlæggende parameter ved udarbejdelse af årsrapporter 10. Ledelsens ansvar i relation til going concern er beskrevet i årsregnskabsloven 11. Årsrapporten skal aflægges efter en going concern betragtning, medmindre ledelsen vurdere, at den ikke skal eller kan antages, at fortsætte driften. Revisors ansvar er beskrevet i RS 570 pkt Det fremgår heraf, at revisor skal overveje hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen samt overveje, hvorvidt der er betydelig usikkerhed herom. Revisor skal have fokus på flere områder, for at vurdere, hvorvidt selskabet overholder going concern forudsætningen, herunder bl.a.: 1. Har selskabet den fornødne likviditet til at klare sig i mindst 12 måneder fra statusdagen. 2. Har selskabet haft vanskeligheder ved at betale kreditorerne til tiden, både før og efter status. 3. Selskabets kundeportefølje er de truet af tab og er der enkelte større debitorer, der har vanskeligt ved at betale til tiden. 4. Hvilket marked er selskabets primære er det et marked som er særligt følsomt i lavkonjuktur. (fx bilforhandlere, byggebranchen mfl.) 9 Jf. Statsaut.revisor Henrik Kofoed, Ernst & Young i R&R nr og ÅRL Jf. RS ÅRL 13 stk. 1 Side 11

13 Den endelige vurdering af going concern foretages ud fra alle de kendte forhold, der er på tidspunktet for godkendelsen af årsrapporten og der kunne nævnes flere forhold end ovenstående. Vurderingen skal dermed indgå i revisors overvejelser, til revisionen er afsluttet og påtegning afgivet. 4.4 Værdiansættelse Værdiansættelsen af specielt selskabernes aktiver er altid en væsentlig faktor ved aflæggelsen af årsrapporten. Den seneste tids udvikling har gjort det til en endnu større udfordring. Revisor skal være særlig opmærksom på værdiansættelse af aktiver, der er følsomme for den lave aktivitet og for lavkonjukturen generelt. Specielt ejendomsværdierne har fået lidt af en rutsjetur i den senere tid og er samtidig ofte en væsentlig post i årsrapporten. Er selskabets ejendomme medtaget til dagsværdi i de seneste årsrapporter, vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt med en nedskrivning heraf, hvis værdiansættelsen skal være retvisende. Da aktiviteten for ejendomshandel har været usædvanlig lav, vil det alt andet lige betyde lavere værdier. Det er derfor min opfattelse, at revisor skal forsøge at få ekspertbistand med værdiansættelsen af ejendomme fx fra en ejendomsmægler, som kender markedet og det område hvori ejendommen er beliggende. Hvis vurderingen er foretaget ved status og revisionen først er færdiggjort 4 måneder senere, kan det være relevant at få værdien verificeret igen, da forudsætninger og afkastkrav ændrer sig betydeligt hurtigere end tidligere 12. Derudover er varelager og varedebitorer også et område, hvor man skal være endnu mere fokuseret end normalt. Skal der fx hensættes ekstra til tab på debitorer eller nedskrives på varelagret? 12 Jf. Revision og regnskabsvæsen side 70 Side 12

14 4.5 Begivenheder efter status Revisor skal inden færdiggørelse af revisionen gennemgå selskabets begivenheder efter status. Dette er ikke noget nyt, men risiciene for debitor tab, ændring af lagerværdier m.v. er forøget, hvorfor revisor skal være særligt opmærksom herpå. Bliver revisor opmærksom på forhold, som væsentligt påvirker regnskabet, skal det vurderes, om disse forhold er korrekt indarbejdet og/eller oplyst i årsrapporten. Seneste periodebalancer og opdaterede budgetter skal ligeledes gennemgås, så revisor kan vurdere udviklingen i selskabets økonomiske og finansielle forhold indtil afslutning af revisionen. Side 13

15 5. REVISIONSFORBEHOLD HVORNÅR SKAL REVISOR TAGE FORBEHOLD Væsentlighedskriteriet er en vigtig faktor for om revisor skal tage forbehold eller ej (se figur 2). Hvorvidt der skal hensættes tkr. 1 eller tkr. 2 på selskabets debitorer, vil alt andet lige være uvæsentlig og ikke føre til et forbehold, da årsrapporten stadig vil give et retvisende billede. Forholdet er uvæsentligt Forholdet er væsentligt men ikke gennemgribende Forholdet er væsentligt og gennemgribende Figur 2 Ingen modifikation Konklusion med forbehold Afkræftende eller ingen konklusion Væsentlighedsniveauet fastsættes ved planlægningen af revisionsopgaven og ændres løbende i revisionsprocessen, såfremt der er grundlag herfor. Revisor må løbende vurdere, om der er fejl eller forhold i øvrigt, der er så væsentlige, at revisor skal tage et forbehold i revisionspåtegningen. Det skal han, hvis summen af fejl overstiger væsentlighedsniveauet. Revisor skal klart og tydeligt formulere forbeholdet samt hvorfor revisor tager forbehold 13. Er der flere forbehold, skal de beskrives hver for sig og der skal, hvis det er muligt oplyses om de beløbsmæssige virkninger 14. Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelsen af andre forbehold 15 Rækkefølgekravet i revisionspåtegningen kræver 16 at et forbehold vises efter omtalen af revisors ansvar og før konklusionen. Er påtegningen uden forbehold, skal dette ligeledes oplyses 17 - Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 13 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 3 og 4 14 RS 701 punkt Revisors skriftlige erklæringer s. 65 Kim Füchsel mfl. 16 Erklæringsbekendtgørelsens 5 17 Erklæringsbekendtgørelsens 5 stk. 3 Side 14

16 Revisor skal ifølge erklæringsbekendtgørelsen (og RS 701) tage forbehold i følgende situationer: 1. såfremt revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. 2. såfremt revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. 5.1 Uenighed med ledelsen Såfremt revisor er uenig med ledelsen omkring væsentlige forhold, skal revisor tage forbehold herfor. Jeg vil i dette afsnit komme ind på, hvad der kan medføre uenighed med ledelsen således, at der skal tages forbehold i påtegningen Retvisende billede Er revisor og ledelse uenige i forhold, der medføre, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede, skal revisor tage forbehold herfor. Eksempler hvor ovenstående revisor skal tage forbehold pga. manglende retvisende billede kunne være som følger. Ledelsen i Luksus Biler A/S har indregnet deres varebeholdning af biler til 48 mio. kr. (ledelsens subjektive vurdering). Ledelsen har indregnet varebeholdninger til anskaffelsespris, men der er stort set ikke foretaget nedskrivninger, selvom en stor del af bilerne har stået på lager i 1 år. På baggrund af ovenstående og via omfattende analyser af værdiansættelsen bl.a. ved eksterne eksperter, er revisor kommet frem til en værdi på ca. 44 mio. kr., som ledelsen ikke kan acceptere. Da ledelsen fastholder en værdi på 48 mio, kr. skal revisor tage forbehold, da årsrapporten ikke giver et retvisende billede. (det er forudsat, at afvigelsen 4 mio kr. er væsentlig). Side 15

17 Forbeholdet kunne beskrives som følger: De i balancen indregnede varebeholdninger er under hensyntagen til den salgs- og prismæssige udvikling på markedet efter vores vurdering vurderet for højt. En forsvarlig vurdering vil medføre en nedskrivning af varebeholdningers værdi med 4 mio. kr.. Nedskrivningen vil reducere årets resultat og egenkapital med 3 mio. kr., aktiver med 4 mio. kr. og gældsforpligtelser med 1 mio. kr. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen af varebeholdninger. Et aktivområde hvor vi i praksis ofte har taget forbehold i det sidste års tid, er på ejendomsmarkedet, hvor værdiansættelsen af ejendommene har været forbundet med store vanskeligheder, da markedet har haft et lavt aktivitetsniveau. Både ledelse, revisor og selv de eksterne eksperter har store udfordringer med, at finde de korrekte værdiansættelser. Hvis ejendommene var vurderet til dagsværdi pr. 30/ efter ÅRL 41, vil værdien alt andet lige være lavere pr. 30/ på baggrund af den pris- og salgsmæssige udvikling men hvor meget lavere? Da det som oftest er store beløb, der er væsentlig usikkerhed omkring, skal revisor tage forbehold, hvis ledelsen ikke vil nedskrive ejendomsværdierne, da årsrapporten med overvejende sandsynlighed ikke vil give et retvisende billede. Jeg har også i praksis under finanskrisen udarbejdet og observeret flere forbehold i selskaber med ejendomme i aktivmassen, med følgende begrundelse, Under hensyntagen til den pris- og salgsmæssige udvikling, der er på markedet, er de reelle værdier efter vores opfattelse vanskelige at vurdere. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen heraf. Hvis det er muligt, skal revisor angive de beløbsmæssige indvirkninger af forbeholdet 18. I bogen Revisors skriftlige erklæringer side 70 skrives der Således kan der efter vores opfattelse ikke tages forbehold for manglende revisionsbevis, hvis beviset ikke findes. Fx fordi, at revisor anser en værdiansættelse for meget svær at vurdere. Dette afsnit harmoner ikke med ovenstående afsnit, hvor der i praksis tages forbehold, fordi værdiansættelsen er 18 Jf. erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 4. Side 16

18 meget svær at vurdere. Bogen er dog skrevet i 2007 før finanskrisen, hvorfor de ikke har haft samme forudsætninger som vi har i dag. Jeg mener derfor, at førnævnte afsnit er god revisorskik i dag Fortsat drift going concern Vurderingen af om årsrapporten skal aflægges efter forudsætningen om fortsat drift, er meget væsentlig. Ledelsen kan risikere et erstatningsansvar ift. aktionærer og kreditorer, hvis ledelsen fortsætter driften 19 og selskabet ikke overlever. Når revisor vurderer, hvorvidt han er enig i, at årsrapporten skal udarbejdes under forudsætning af fortsat drift, skal revisor analysere om ledelsens forventninger til fremtiden er sandsynlige eller ej. Væsentlighedskriteriet vil alt andet lige altid være til stede, når revisor skal vurdere om forudsætningen for fortsat drift er opfyldt, da der som udgangspunkt er væsentlig forskel på, om ledelsen anvender realisationsprincippet eller ej. Er revisor derimod uenig med ledelsen i forudsætningen om going concern, skal han tage et forbehold. Årsagen hertil er udover uenighed med ledelsen, at årsrapporten i dette tilfælde vil være aflagt efter forkerte regnskabsprincipper 20, da det skulle være aflagt efter realisationsprincippet. Under den nuværende finanskrise skyldes usikkerheden omkring fortsat drift ofte, at selskaberne har problemer med likviditeten. Har selskabet ikke ved afslutningen af revisionen fået tilført den nødvendige likviditet, skal revisor vurdere, hvorvidt det er sandsynligt, at likviditet kan gives ved kreditgivning eller kapitaltilførsel. I disse tider hvor muligheden for at låne i banken er blevet væsentligt vanskeligere, skal revisor foretage flere revisionshandlinger for, at få afdækket sandsynligheden for, at selskabet kan få finansieret den løbende drift. Dette kunne bl.a. være henvendelse til selskabets bank og 19 Revisors skriftlige erklæringer s. 68 Kim Füchsel mfl. 20 Revisors skriftlige erklæringer s. 69 Kim Füchsel mfl. Side 17

19 forespørge, hvordan de pt. ser det fortsatte samarbejde med kunden, men helst ved en skriftlig bekræftelse fra banken eller sekundært en mundtlig hensigtserklæring. Er revisor ikke enig i going concern forudsætningen, skal han som sagt tage forbehold herfor og bl.a. nævne i påtegningen, at årsrapporten burde aflægges efter realisationsprincippet, hvilket vil reducere årets resultat og egenkapital væsentligt Usikkerheder ej tilstrækkeligt oplyst Er der væsentlige usikkerheder, der ikke er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten skal revisor tage forbehold herfor 21. Er der usikkerheder om selskabet kan fortsætte driften, men revisor konkludere, at han er enig med ledelsen i, at årsrapporten skal udarbejdes ud fra en going concern betragtning, skal revisor i påtegningen udarbejde en supplerende oplysning og henvise til ledelsesberetningen. Har ledelsen ikke beskrevet usikkerheden heri, skal revisor tage forbehold. Ledelsesberetningen er en af ledelsens kommunikationsformer til deres interessenter. Heri beskriver de som oftest årets begivenheder samt forventningerne til fremtiden, herunder beskrivelse af større investeringer, nye markeder m.v. Det er frivilligt om ledelsen vil medtage ledelsesberetningen i årsrapporten i klasse B- virksomheder 22, men det er et krav, at ledelsen udarbejder en ledelsesberetning for klasse C- virksomheder 23. Ledelsen skal dog i klasse B supplere årsrapporten med en ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold 24 Har ledelsen ikke udarbejdet en ledelsesberetning i årsrapporten for en klasse C-virksomhed, skal revisor tage forbehold herfor, da dette er en direkte fejl/mangel. 21 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 2 nr Årsregnskabslovens Årsregnskabslovens Årsregnskabslovens 77. Side 18

20 Forbeholdet (i klasse B) kan beskrives som følger: Årsrapporten indeholder ikke en ledelsesberetning, der omtaler væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, der har fundet sted i regnskabsåret. De manglende oplysninger er i strid med årsregnskabsloven 25. En del af revisionen er, at klarlægge hvorvidt selskabet er involveret i retssager, som kan give væsentlige tab eller risiko for væsentlige tab. Revisionshandlingen er at fremsende et advokatbrev til selskabets advokat og forespørge, hvordan konklusionen på de enkelte sager bliver. Er selskabet involveret i en retssag, hvor selskabet risikerer at skulle betale en erstatning på et væsentligt beløb og advokaten vurderer, at selskabet med stor sandsynlighed vil tabe denne, skal denne forpligtelse enten omtales under eventualforpligtelser eller medtages som en hensat forpligtelse, hvis selskabet på balancedagen har en retlig forpligtelse, som kan måles beløbsmæssig pålideligt og det er sandsynligt, at det vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer 26. Har ledelsen ikke beskrevet eller medtaget dette forhold, skal revisor tage forbehold herfor, hvis det er væsentligt for årsrapportens retvisende billede. 5.2 Manglende revisionsbevis/ begrænsninger i revisionens omfang Når revisor reviderer årsrapporten, skal han have de oplysninger og dokumentationer, der er nødvendige for, at han med høj grad af sikkerhed vurdere, at årsrapporten giver et retvisende billede. Har revisor modtaget de revisionsbeviser, som han skønner er nødvendige for, at kunne give en blank påtegning, kan han afslutte revisionen. 25 Eksempel fra Revimentors kvalitetsstyringssystem manualer - revision 26 KPMG Indsigt i årsregnskabsloven 3. udgave 2008/09 side 310 Side 19

21 Hvis revisor ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger og dokumentationer og såfremt de vurderes at være væsentlige, skal han tage forbehold herfor 27. Der kan være flere årsager til, at revisor ikke har modtaget dokumentationen. Det kan fx være manglende svar fra tredjemand (fx manglende svar fra advokat på det fremsendte advokatbrev), mangler i selskabets bogholderi eller at ledelsen skjuler oplysninger, således at revisor ikke kan færdiggøre en del af revisionen. Om det manglende revisionsbevis skyldes det ene eller det andet har ingen betydning for om der skal tages forbehold, men kun hvordan forbeholdet skal begrundes 28 For at der er tale om et manglende revisionsbevis, skal det overvejes, hvorvidt der er tale om udfald der afhænger/ikke afhænger af fremtidige begivenheder 29. I situationer der ikke afhænger af fremtidige hændelser, som fx debitors tilstedeværelse, og hvor revisor ikke kan fremskaffe revisionsbeviser herfor, vil han skulle tage et forbehold. Modsat hvis der er tale om fremtidige begivenheder, fx debitors værdiansættelse, så skal revisor ikke tage forbehold, men i stedet vurdere ledelsens skøn. Der kan være mange årsager til, at revisor skal tage forbehold pga. manglende revisionsbeviser. Jeg vil jf. nedenstående komme ind på nogle af disse. Hvis revisor bliver valgt som ny revisor efter selskabets status, vil han naturligvis ikke have haft mulighed for at deltage i den fysiske optælling af varelagrene. Hvis ikke revisor på anden vis kan blive overbevist omkring tilstedeværelsen gennem andre revisionshandlinger, skal revisor tage forbehold herfor. Af andre revisionshandlinger kunne nævnes selskabets registreringssystem. Hvis dette var i god stand, kunne det medføre den tilstrækkelige overbevisning omkring varelagret tilstedeværelse. Derudover kunne man forespørge den tidligere revisor, hvorvidt han havde deltaget i den fysiske lagerkontrol og om man i givet fald kunne få lov, at gennemgå hans arbejdspapirer. 27 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 2 nr Revisors skriftlige erklæringer s. 72 Kim Füchsel mfl. 29 Revisors skriftlige erklæringer s.70 Kim Füchsel mfl. Side 20

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

JOSEFINES HAVE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOSEFINES HAVE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOSEFINES HAVE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2013 Erik Brøste Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Going concern og konkursindikationer

Going concern og konkursindikationer Going concern og konkursindikationer Going concern, med fokus på revisors rolle. Yderligere vil opgaven omhandle en undersøgelse, om revisor kan stilles ansvarlig, hvis en virksomhed går konkurs trods

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere