Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen"

Transkript

1 Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Side 0

2 Indhold 1. Forord PROBLEMFORMULERING Afgrænsning Metode Målgruppe Hvad er revisionspåtegningen og formålet hermed Erklæringsbekendtgørelsen Begrebsrammen Revisionsstandarder Årsregnskabsloven og revisorloven Hovedformålet med revisionspåtegningen Revisionsmæssige forhold som revisor skal være opmærksom på i den aktuelle finanskrise Ledelsens subjektive vurderinger Likviditet Going concern Værdiansættelse Begivenheder efter status Revisionsforbehold hvornår skal revisor tage forbehold Uenighed med ledelsen Retvisende billede Fortsat drift going concern Usikkerheder ej tilstrækkeligt oplyst Manglende revisionsbevis/ begrænsninger i revisionens omfang Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 6. marts Supplerende oplysninger hvornår kan revisor nøjes med en supplerende oplysning Væsentlig usikkerhed omkring fortsat drift Øvrige forhold omkring anden væsentlig usikkerhed Forhold i øvrigt Konklusion Executive summary Litteraturliste Hjemmesider Bilagsliste...31 Side 1

3 1. Forord Der har sjældent været så stor fokus på erhvervslivets regnskaber og på revisors arbejde, som i de sidste par år. Erhvervslivets økonomiske udfordringer har en direkte indflydelse på revisors arbejde, herunder i forbindelse med udarbejdelse af revisionspåtegningen i virksomhedernes årsrapporter. Revisionspåtegningen er i den senere tid, blevet en endnu mere væsentlig faktor for mange virksomheder, da en blank påtegning fortæller virksomhedens interessenter, at selskabets årsrapport med høj grad af sikkerhed er korrekt. Den blanke påtegning gør det dermed lettere, at låne penge i banken til den løbende drift samt til eventuelle nye aktiviteter. Usikkerheden omkring virksomhedernes finansiering og likviditet samt værdiansættelse af bl.a. ejendomme og varelagre samt omkring fortsat drift giver både ledelsen og revisor store udfordringer, når årsrapporten skal aflægges og revideres. Ved udarbejdelse af revisionspåtegningen er revisors opgave blevet mere kompleks og specielt overvejelse omkring going-concern forudsætningen fylder meget i øjeblikket og vil nok også gøre det i de kommende år. Jeg har været i revisorbranchen siden 1994 og har ikke oplevet så store udfordringer, som vi som revisor har haft de sidste par år i forbindelse med udarbejdelse af revisionspåtegninger. Det er således min baggrund for valg af emnet revisionspåtegninger. Silkeborg, november 2009 Martin Husted Side 2

4 2. PROBLEMFORMULERING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 6. marts 2009 udarbejdet et notat stilet til revisionsbranchen. Dette notat omhandler anbefalinger til revisor omkring de revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold. Reglerne for revisors revisionspåtegninger er ikke ændret pga. de ændrede markedsforhold, og fremgår stadig af erklæringsbekendtgørelsen og de standarder og vejledninger der er indeholdt i RS 700 og RS 701. Problemer med kreditfaciliteter og værdiansættelse af aktiver er med til, at udarbejdelsen af en retvisende årsrapport er blevet vanskeligere. Det medfører bl.a., at revisors opgave med at vurdere behovet for sin udtalelse i revisionspåtegningerne, er blevet mere omfattende. Formålet med denne afhandling er, at analysere de udfordringer, som revisor står overfor ved udarbejdelse af revisionspåtegninger i dag, herunder hvornår revisor skal tage et forbehold hhv. forsyne påtegningen med en supplerende oplysning. Sammenfattende vil afhandlingen behandle følgende problemstillinger: 1. Hvornår skal revisor tage forbehold i revisionspåtegningen? (primære problemstilling) 2. Hvornår kan revisor nøjes med at give en supplerende oplysning i revisionspåtegningen? 3. Hvilke problemstillinger og overvejelser giver finanskrisen anledning til hos revisor ved afgivelse af revisionspåtegningen? Side 3

5 2.1 Afgrænsning På baggrund af afhandlingens begrænsede omfang har jeg valgt at afgrænse afhandlingen som følger: Afhandlingen vil kun omhandle revisionspåtegninger med høj grad af sikkerhed på årsrapporter med blank påtegning (RS 700), forbehold og/eller supplerende oplysninger (RS 701). Afhandlingen vil tage udgangspunkt i de danske regnskabs- og revisionsvejledninger og den danske lovgivning. Afhandlingen vil kun omhandle mindre og mellemstore danske virksomheder (regnskabsklasse B og lille C). Ovennævnte afgrænsninger er bl.a. foretaget således, at afhandlingens indhold bliver så praktisk relevant for en registreret revisors virke jf. studieordningen. Side 4

6 2.2 Metode Opbygningen af afhandlingen er med udgangspunkt i problemformuleringen som følger: Figur 1: 2.3 Målgruppe Den primære målgruppe er vejleder og censor, som forventes at have et omfattende kendskab til afhandlingens emne. Side 5

7 3. HVAD ER REVISIONSPÅTEGNINGEN OG FORMÅLET HERMED I dette afsnit vil jeg kort beskrive teorien og formålet med revisionspåtegningen. Revisionspåtegningen er en af revisors væsentligste kommunikationsformer, da revisors vurdering giver høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets resultat, aktiver, passiver og finansielle stilling i overensstemmelse med årsregnskabsloven og de danske revisionsstandarder. En revisionspåtegning skal afgives når revisor har udført revision jf. revisorloven og er en erklæring, som er omfattet af begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed og erklæringsbekendtgørelsen 3-8. Der er faste krav til rækkefølge og indhold jf. erklæringsbekendtgørelsens 5 og RS 700 1, som bl.a. omhandler ledelsens ansvar samt revisors ansvar og konklusion. 3.1 Erklæringsbekendtgørelsen Lovgrundlaget for revisors skriftlige erklæringer herunder revisionspåtegninger 2 med høj grad af sikkerhed er erklæringsbekendtgørelsen, der er en bekendtgørelse til lov om statsautoriserede og registrerede revisorers virke. Det er jf. erklæringsbekendtgørelsens 3 et krav, at et årsregnskab der er revideret, skal indeholde en revisionspåtegning. Det fremgår ligeledes heraf, hvornår revisor skal tage forbehold 3 eller kan nøjes med en supplerende oplysning 4. 1 Se RS 700 afsnit Erklæringsbekendtgørelsens Erklæringsbekendtgørelsens 6 4 Erklæringsbekendtgørelsens 7 Side 6

8 3.2 Begrebsrammen FSR s revisionstekniske udvalg har udarbejdet begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed på baggrund af internationale standarder. Denne begrebsramme beskriver målene med erklæringsopgaver samt hvilke revisionsstandarder der er gældende for erklæringer med sikkerhed. Begrebsrammen har til formål at give revisorer, der udfører revision, hvor der erklæres med sikkerhed, en referenceramme hertil, herunder definition og mål med en erklæringsopgave med sikkerhed, opgaveaccept og de fem elementer der skal fremgå af en sådan revisionsopgave. De fem elementer er som følger: 1. Et trepartsforhold (den ansvarlige part, revisor og de tiltænkte interessenter). 2. Erklæringsemnet (fx erklærer sig om selskabets årsrapport). 3. Egnede kriterier (indeholdende relevans, fuldstændighed, pålidelighed, neutralitet og forståelighed af kriterierne). 4. Beviser (revisors professionelle skepsis med det formål, at opnå tilstrækkelige beviser for at fx årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation). 5. Erklæringsafgivelsen. (afgivelse af en skriftlig erklæring indeholdende en konklusion). 3.3 Revisionsstandarder Revisionsstandarderne (RS) er vedtaget i revisorbranchen af FSR som god revisorskik. De mest relevante revisionsstandarder i relation til afgivelse af erklæringer med høj grad af sikkerhed er RS 700, RS 701 og RS 200. RS 700 omhandler situationer, hvor revisor kan udtrykke konklusionen uden forbehold, supplerende oplysninger eller andre modifikationer. Side 7

9 RS 701 er et supplement til RS 700, da denne standard beskriver, hvordan ordlyden af revisors påtegning ændres ved forbehold, supplerende oplysninger eller øvrige modifikationer. RS 200 beskriver målet med revision af regnskaber, der sætter revisor i stand til at afgive en konklusion. Sammenhængen mellem begrebsrammen jf og RS er angivet i begrebsrammens bilag 2 (se afhandlingens bilag 1). 3.4 Årsregnskabsloven og revisorloven Revisorlovens 19 og årsregnskabslovens 22 siger, at revisor skal afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå. Herudover er bl.a. uafhængighed en væsentlig faktor, for revisor ifm afgivelse af revisionspåtegningen Hovedformålet med revisionspåtegningen Målet med revision af regnskaber og revisors afgivelse af revisionspåtegningen er, at sætte ham i stand til, at afgive en konklusion om regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet således, at den er i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme 6. Revisionsarbejdet skal forøge troværdigheden til, at årsrapporten med høj grad af sikkerhed er retvisende og at den er udarbejdet efter gældende love, standarder og vejledninger. For selskabets interne og eksterne interessenter vil en revisionspåtegning alt andet lige medføre, at troværdigheden af årsrapporten øges væsentligt. For revisor er det væsentligt, at den ansvarlige part og selskabets interessenter forstår revisionspåtegningens budskab. 5 Jf. revisorlovens Jf. RS 200 afsnit 2. Side 8

10 4. REVISIONSMÆSSIGE FORHOLD SOM REVISOR SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I DEN AKTUELLE FINANSKRISE For alle der er med til at udarbejde årsrapporter, giver den nuværende finanskrise store udfordringer. Hvor det før var en selvfølge for de fleste, at de kunne få kassekreditten forlænget, er det nu ikke længere således. Specielt hvis man er i en høj-risiko branche set med banker og kreditforeningers øjne, kan det være en stor udfordring. Konsekvensen heraf er for revisor, at der bliver flere overvejelser om going concern, herunder vurderinger af selskabers likviditetsforhold. Jeg vil i dette afsnit komme ind på de væsentligste forhold, som man som revisor skal være opmærksom på, i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegningen i den aktuelle finanskrise. 4.1 Ledelsens subjektive vurderinger Det er ledelsen der aflægger årsrapporten og denne vil være bygget på ledelsens subjektive vurderinger. Revisor skal derfor have en professionel skepsis, til den af ledelsen aflagte årsrapport, når revisor reviderer denne og ved udførelsen samt færdiggørelsen heraf. I krisetider vil ledelsen ofte være mere presset til at vise positive regnskaber, bl.a. overfor aktionærer og finansieringskilder. Dette øger alt andet lige risikoen for, at ledelsens subjektive vurderinger vil medføre en forbedring af resultat og egenkapital via for høje værdiansættelser af aktiver hhv. for lave værdiansættelser af gældsposter. Derudover kan periodiseringsposter være delvist forkerte, således at matching princippet ikke er overholdt. De medtager indtægter for tidligt og/eller omkostninger for sent. Revisor er jf. revisorloven offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 7 og skal ved aflæggelsen heraf efterprøve ledelsens vurderinger. 7 Jf. erklæringsbekendtgørelsens 1. Side 9

11 Revisor skal derfor i dag alt andet lige, være endnu mere opmærksom på ledelsens subjektive vurderinger end før finanskrisen. Det er så revisors opgave, at få verificeret de væsentligste poster i årsrapporten ved indsamling af tilstrækkelige beviser inden afgivelse af revisionspåtegningen. 4.2 Likviditet Flere selskaber oplever, at lånemulighederne i bankerne, ikke alene er afhængige af de interne forhold, men også af bankernes egne forhold herunder skærpede krav til deres kunder. Bankerne kigger især på tre forhold for at afgøre, om de skal fortsætte/opstarte engagementet 8 : 1. Selskabets seneste årsrapport og budget. 2. Hvilke markeder opererer selskabet på. (det er fx vanskeligt, at låne til finansiering af projekter indenfor ejendomsmarkedet) 3. Bankens tiltro til selskabets ledelse. Revisor skal i den forbindelse vurdere risikoen for, at selskabet mindst har kreditfaciliteterne på plads i 12 måneder efter statusdagen. Denne vurdering kan bl.a. omfatte en vurdering af selskabets likviditetsbudget herunder sandsynligheden heraf og behovet for yderligere kreditfaciliteter, ledelsens vurdering af deres kreditbehov og sidst men ikke mindst en ekstern vurdering fra banken. Kan revisor ikke få bekræftet, at selskabets likviditetsforhold er på plads, må ledelsen skaffe dokumentation for likviditeten på anden vis. Dette kunne være via en hensigtserklæring fra moderselskab, hovedaktionær selv eller tredjemand. Revisor skal i den forbindelse overveje, hvorvidt denne parts økonomiske evne er solid nok til, at overholde denne hensigtserklæring. 8 Jf. Henrik Lønne fra Pengeinstiutternes Uddannelsesafdeling på FRR s kongres den 1/ Side 10

12 I C-virksomheder skal selskabets likviditetsforhold fremgå af ledelsesberetningen, hvis risiciene er ud over almindeligt forekommende risici 9. Det er ikke et krav for B-virksomheder jf. årsregnskabsloven. 4.3 Going concern Going concern forudsætningen er et grundlæggende parameter ved udarbejdelse af årsrapporter 10. Ledelsens ansvar i relation til going concern er beskrevet i årsregnskabsloven 11. Årsrapporten skal aflægges efter en going concern betragtning, medmindre ledelsen vurdere, at den ikke skal eller kan antages, at fortsætte driften. Revisors ansvar er beskrevet i RS 570 pkt Det fremgår heraf, at revisor skal overveje hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen samt overveje, hvorvidt der er betydelig usikkerhed herom. Revisor skal have fokus på flere områder, for at vurdere, hvorvidt selskabet overholder going concern forudsætningen, herunder bl.a.: 1. Har selskabet den fornødne likviditet til at klare sig i mindst 12 måneder fra statusdagen. 2. Har selskabet haft vanskeligheder ved at betale kreditorerne til tiden, både før og efter status. 3. Selskabets kundeportefølje er de truet af tab og er der enkelte større debitorer, der har vanskeligt ved at betale til tiden. 4. Hvilket marked er selskabets primære er det et marked som er særligt følsomt i lavkonjuktur. (fx bilforhandlere, byggebranchen mfl.) 9 Jf. Statsaut.revisor Henrik Kofoed, Ernst & Young i R&R nr og ÅRL Jf. RS ÅRL 13 stk. 1 Side 11

13 Den endelige vurdering af going concern foretages ud fra alle de kendte forhold, der er på tidspunktet for godkendelsen af årsrapporten og der kunne nævnes flere forhold end ovenstående. Vurderingen skal dermed indgå i revisors overvejelser, til revisionen er afsluttet og påtegning afgivet. 4.4 Værdiansættelse Værdiansættelsen af specielt selskabernes aktiver er altid en væsentlig faktor ved aflæggelsen af årsrapporten. Den seneste tids udvikling har gjort det til en endnu større udfordring. Revisor skal være særlig opmærksom på værdiansættelse af aktiver, der er følsomme for den lave aktivitet og for lavkonjukturen generelt. Specielt ejendomsværdierne har fået lidt af en rutsjetur i den senere tid og er samtidig ofte en væsentlig post i årsrapporten. Er selskabets ejendomme medtaget til dagsværdi i de seneste årsrapporter, vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt med en nedskrivning heraf, hvis værdiansættelsen skal være retvisende. Da aktiviteten for ejendomshandel har været usædvanlig lav, vil det alt andet lige betyde lavere værdier. Det er derfor min opfattelse, at revisor skal forsøge at få ekspertbistand med værdiansættelsen af ejendomme fx fra en ejendomsmægler, som kender markedet og det område hvori ejendommen er beliggende. Hvis vurderingen er foretaget ved status og revisionen først er færdiggjort 4 måneder senere, kan det være relevant at få værdien verificeret igen, da forudsætninger og afkastkrav ændrer sig betydeligt hurtigere end tidligere 12. Derudover er varelager og varedebitorer også et område, hvor man skal være endnu mere fokuseret end normalt. Skal der fx hensættes ekstra til tab på debitorer eller nedskrives på varelagret? 12 Jf. Revision og regnskabsvæsen side 70 Side 12

14 4.5 Begivenheder efter status Revisor skal inden færdiggørelse af revisionen gennemgå selskabets begivenheder efter status. Dette er ikke noget nyt, men risiciene for debitor tab, ændring af lagerværdier m.v. er forøget, hvorfor revisor skal være særligt opmærksom herpå. Bliver revisor opmærksom på forhold, som væsentligt påvirker regnskabet, skal det vurderes, om disse forhold er korrekt indarbejdet og/eller oplyst i årsrapporten. Seneste periodebalancer og opdaterede budgetter skal ligeledes gennemgås, så revisor kan vurdere udviklingen i selskabets økonomiske og finansielle forhold indtil afslutning af revisionen. Side 13

15 5. REVISIONSFORBEHOLD HVORNÅR SKAL REVISOR TAGE FORBEHOLD Væsentlighedskriteriet er en vigtig faktor for om revisor skal tage forbehold eller ej (se figur 2). Hvorvidt der skal hensættes tkr. 1 eller tkr. 2 på selskabets debitorer, vil alt andet lige være uvæsentlig og ikke føre til et forbehold, da årsrapporten stadig vil give et retvisende billede. Forholdet er uvæsentligt Forholdet er væsentligt men ikke gennemgribende Forholdet er væsentligt og gennemgribende Figur 2 Ingen modifikation Konklusion med forbehold Afkræftende eller ingen konklusion Væsentlighedsniveauet fastsættes ved planlægningen af revisionsopgaven og ændres løbende i revisionsprocessen, såfremt der er grundlag herfor. Revisor må løbende vurdere, om der er fejl eller forhold i øvrigt, der er så væsentlige, at revisor skal tage et forbehold i revisionspåtegningen. Det skal han, hvis summen af fejl overstiger væsentlighedsniveauet. Revisor skal klart og tydeligt formulere forbeholdet samt hvorfor revisor tager forbehold 13. Er der flere forbehold, skal de beskrives hver for sig og der skal, hvis det er muligt oplyses om de beløbsmæssige virkninger 14. Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelsen af andre forbehold 15 Rækkefølgekravet i revisionspåtegningen kræver 16 at et forbehold vises efter omtalen af revisors ansvar og før konklusionen. Er påtegningen uden forbehold, skal dette ligeledes oplyses 17 - Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 13 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 3 og 4 14 RS 701 punkt Revisors skriftlige erklæringer s. 65 Kim Füchsel mfl. 16 Erklæringsbekendtgørelsens 5 17 Erklæringsbekendtgørelsens 5 stk. 3 Side 14

16 Revisor skal ifølge erklæringsbekendtgørelsen (og RS 701) tage forbehold i følgende situationer: 1. såfremt revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. 2. såfremt revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. 5.1 Uenighed med ledelsen Såfremt revisor er uenig med ledelsen omkring væsentlige forhold, skal revisor tage forbehold herfor. Jeg vil i dette afsnit komme ind på, hvad der kan medføre uenighed med ledelsen således, at der skal tages forbehold i påtegningen Retvisende billede Er revisor og ledelse uenige i forhold, der medføre, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede, skal revisor tage forbehold herfor. Eksempler hvor ovenstående revisor skal tage forbehold pga. manglende retvisende billede kunne være som følger. Ledelsen i Luksus Biler A/S har indregnet deres varebeholdning af biler til 48 mio. kr. (ledelsens subjektive vurdering). Ledelsen har indregnet varebeholdninger til anskaffelsespris, men der er stort set ikke foretaget nedskrivninger, selvom en stor del af bilerne har stået på lager i 1 år. På baggrund af ovenstående og via omfattende analyser af værdiansættelsen bl.a. ved eksterne eksperter, er revisor kommet frem til en værdi på ca. 44 mio. kr., som ledelsen ikke kan acceptere. Da ledelsen fastholder en værdi på 48 mio, kr. skal revisor tage forbehold, da årsrapporten ikke giver et retvisende billede. (det er forudsat, at afvigelsen 4 mio kr. er væsentlig). Side 15

17 Forbeholdet kunne beskrives som følger: De i balancen indregnede varebeholdninger er under hensyntagen til den salgs- og prismæssige udvikling på markedet efter vores vurdering vurderet for højt. En forsvarlig vurdering vil medføre en nedskrivning af varebeholdningers værdi med 4 mio. kr.. Nedskrivningen vil reducere årets resultat og egenkapital med 3 mio. kr., aktiver med 4 mio. kr. og gældsforpligtelser med 1 mio. kr. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen af varebeholdninger. Et aktivområde hvor vi i praksis ofte har taget forbehold i det sidste års tid, er på ejendomsmarkedet, hvor værdiansættelsen af ejendommene har været forbundet med store vanskeligheder, da markedet har haft et lavt aktivitetsniveau. Både ledelse, revisor og selv de eksterne eksperter har store udfordringer med, at finde de korrekte værdiansættelser. Hvis ejendommene var vurderet til dagsværdi pr. 30/ efter ÅRL 41, vil værdien alt andet lige være lavere pr. 30/ på baggrund af den pris- og salgsmæssige udvikling men hvor meget lavere? Da det som oftest er store beløb, der er væsentlig usikkerhed omkring, skal revisor tage forbehold, hvis ledelsen ikke vil nedskrive ejendomsværdierne, da årsrapporten med overvejende sandsynlighed ikke vil give et retvisende billede. Jeg har også i praksis under finanskrisen udarbejdet og observeret flere forbehold i selskaber med ejendomme i aktivmassen, med følgende begrundelse, Under hensyntagen til den pris- og salgsmæssige udvikling, der er på markedet, er de reelle værdier efter vores opfattelse vanskelige at vurdere. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen heraf. Hvis det er muligt, skal revisor angive de beløbsmæssige indvirkninger af forbeholdet 18. I bogen Revisors skriftlige erklæringer side 70 skrives der Således kan der efter vores opfattelse ikke tages forbehold for manglende revisionsbevis, hvis beviset ikke findes. Fx fordi, at revisor anser en værdiansættelse for meget svær at vurdere. Dette afsnit harmoner ikke med ovenstående afsnit, hvor der i praksis tages forbehold, fordi værdiansættelsen er 18 Jf. erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 4. Side 16

18 meget svær at vurdere. Bogen er dog skrevet i 2007 før finanskrisen, hvorfor de ikke har haft samme forudsætninger som vi har i dag. Jeg mener derfor, at førnævnte afsnit er god revisorskik i dag Fortsat drift going concern Vurderingen af om årsrapporten skal aflægges efter forudsætningen om fortsat drift, er meget væsentlig. Ledelsen kan risikere et erstatningsansvar ift. aktionærer og kreditorer, hvis ledelsen fortsætter driften 19 og selskabet ikke overlever. Når revisor vurderer, hvorvidt han er enig i, at årsrapporten skal udarbejdes under forudsætning af fortsat drift, skal revisor analysere om ledelsens forventninger til fremtiden er sandsynlige eller ej. Væsentlighedskriteriet vil alt andet lige altid være til stede, når revisor skal vurdere om forudsætningen for fortsat drift er opfyldt, da der som udgangspunkt er væsentlig forskel på, om ledelsen anvender realisationsprincippet eller ej. Er revisor derimod uenig med ledelsen i forudsætningen om going concern, skal han tage et forbehold. Årsagen hertil er udover uenighed med ledelsen, at årsrapporten i dette tilfælde vil være aflagt efter forkerte regnskabsprincipper 20, da det skulle være aflagt efter realisationsprincippet. Under den nuværende finanskrise skyldes usikkerheden omkring fortsat drift ofte, at selskaberne har problemer med likviditeten. Har selskabet ikke ved afslutningen af revisionen fået tilført den nødvendige likviditet, skal revisor vurdere, hvorvidt det er sandsynligt, at likviditet kan gives ved kreditgivning eller kapitaltilførsel. I disse tider hvor muligheden for at låne i banken er blevet væsentligt vanskeligere, skal revisor foretage flere revisionshandlinger for, at få afdækket sandsynligheden for, at selskabet kan få finansieret den løbende drift. Dette kunne bl.a. være henvendelse til selskabets bank og 19 Revisors skriftlige erklæringer s. 68 Kim Füchsel mfl. 20 Revisors skriftlige erklæringer s. 69 Kim Füchsel mfl. Side 17

19 forespørge, hvordan de pt. ser det fortsatte samarbejde med kunden, men helst ved en skriftlig bekræftelse fra banken eller sekundært en mundtlig hensigtserklæring. Er revisor ikke enig i going concern forudsætningen, skal han som sagt tage forbehold herfor og bl.a. nævne i påtegningen, at årsrapporten burde aflægges efter realisationsprincippet, hvilket vil reducere årets resultat og egenkapital væsentligt Usikkerheder ej tilstrækkeligt oplyst Er der væsentlige usikkerheder, der ikke er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten skal revisor tage forbehold herfor 21. Er der usikkerheder om selskabet kan fortsætte driften, men revisor konkludere, at han er enig med ledelsen i, at årsrapporten skal udarbejdes ud fra en going concern betragtning, skal revisor i påtegningen udarbejde en supplerende oplysning og henvise til ledelsesberetningen. Har ledelsen ikke beskrevet usikkerheden heri, skal revisor tage forbehold. Ledelsesberetningen er en af ledelsens kommunikationsformer til deres interessenter. Heri beskriver de som oftest årets begivenheder samt forventningerne til fremtiden, herunder beskrivelse af større investeringer, nye markeder m.v. Det er frivilligt om ledelsen vil medtage ledelsesberetningen i årsrapporten i klasse B- virksomheder 22, men det er et krav, at ledelsen udarbejder en ledelsesberetning for klasse C- virksomheder 23. Ledelsen skal dog i klasse B supplere årsrapporten med en ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold 24 Har ledelsen ikke udarbejdet en ledelsesberetning i årsrapporten for en klasse C-virksomhed, skal revisor tage forbehold herfor, da dette er en direkte fejl/mangel. 21 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 2 nr Årsregnskabslovens Årsregnskabslovens Årsregnskabslovens 77. Side 18

20 Forbeholdet (i klasse B) kan beskrives som følger: Årsrapporten indeholder ikke en ledelsesberetning, der omtaler væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, der har fundet sted i regnskabsåret. De manglende oplysninger er i strid med årsregnskabsloven 25. En del af revisionen er, at klarlægge hvorvidt selskabet er involveret i retssager, som kan give væsentlige tab eller risiko for væsentlige tab. Revisionshandlingen er at fremsende et advokatbrev til selskabets advokat og forespørge, hvordan konklusionen på de enkelte sager bliver. Er selskabet involveret i en retssag, hvor selskabet risikerer at skulle betale en erstatning på et væsentligt beløb og advokaten vurderer, at selskabet med stor sandsynlighed vil tabe denne, skal denne forpligtelse enten omtales under eventualforpligtelser eller medtages som en hensat forpligtelse, hvis selskabet på balancedagen har en retlig forpligtelse, som kan måles beløbsmæssig pålideligt og det er sandsynligt, at det vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer 26. Har ledelsen ikke beskrevet eller medtaget dette forhold, skal revisor tage forbehold herfor, hvis det er væsentligt for årsrapportens retvisende billede. 5.2 Manglende revisionsbevis/ begrænsninger i revisionens omfang Når revisor reviderer årsrapporten, skal han have de oplysninger og dokumentationer, der er nødvendige for, at han med høj grad af sikkerhed vurdere, at årsrapporten giver et retvisende billede. Har revisor modtaget de revisionsbeviser, som han skønner er nødvendige for, at kunne give en blank påtegning, kan han afslutte revisionen. 25 Eksempel fra Revimentors kvalitetsstyringssystem manualer - revision 26 KPMG Indsigt i årsregnskabsloven 3. udgave 2008/09 side 310 Side 19

21 Hvis revisor ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger og dokumentationer og såfremt de vurderes at være væsentlige, skal han tage forbehold herfor 27. Der kan være flere årsager til, at revisor ikke har modtaget dokumentationen. Det kan fx være manglende svar fra tredjemand (fx manglende svar fra advokat på det fremsendte advokatbrev), mangler i selskabets bogholderi eller at ledelsen skjuler oplysninger, således at revisor ikke kan færdiggøre en del af revisionen. Om det manglende revisionsbevis skyldes det ene eller det andet har ingen betydning for om der skal tages forbehold, men kun hvordan forbeholdet skal begrundes 28 For at der er tale om et manglende revisionsbevis, skal det overvejes, hvorvidt der er tale om udfald der afhænger/ikke afhænger af fremtidige begivenheder 29. I situationer der ikke afhænger af fremtidige hændelser, som fx debitors tilstedeværelse, og hvor revisor ikke kan fremskaffe revisionsbeviser herfor, vil han skulle tage et forbehold. Modsat hvis der er tale om fremtidige begivenheder, fx debitors værdiansættelse, så skal revisor ikke tage forbehold, men i stedet vurdere ledelsens skøn. Der kan være mange årsager til, at revisor skal tage forbehold pga. manglende revisionsbeviser. Jeg vil jf. nedenstående komme ind på nogle af disse. Hvis revisor bliver valgt som ny revisor efter selskabets status, vil han naturligvis ikke have haft mulighed for at deltage i den fysiske optælling af varelagrene. Hvis ikke revisor på anden vis kan blive overbevist omkring tilstedeværelsen gennem andre revisionshandlinger, skal revisor tage forbehold herfor. Af andre revisionshandlinger kunne nævnes selskabets registreringssystem. Hvis dette var i god stand, kunne det medføre den tilstrækkelige overbevisning omkring varelagret tilstedeværelse. Derudover kunne man forespørge den tidligere revisor, hvorvidt han havde deltaget i den fysiske lagerkontrol og om man i givet fald kunne få lov, at gennemgå hans arbejdspapirer. 27 Erklæringsbekendtgørelsens 6 stk. 2 nr Revisors skriftlige erklæringer s. 72 Kim Füchsel mfl. 29 Revisors skriftlige erklæringer s.70 Kim Füchsel mfl. Side 20

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Besvigelser i små virksomheder

Besvigelser i små virksomheder Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juli 2013 Antal anslag: 168.252 Antal normalsider: 77 Besvigelser i små virksomheder

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2009 Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud Af: Ann-Charlotte L.

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Forfattere: Mikkel Bredmose Henrik Stephansen Vejleder: Lars Kiertzner Revisors uafhængighed - med særlig fokus på selvrevision Handelshøjskolen

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser

Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser Aalborg Universitet Institut for Økonomi og Ledelse Cand.merc.aud. Juli 2013 Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser Udarbejdet af: Aksel Kanstrup Anthonisen Vejleder: Jesper Seehausen

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg RRV - studiet Institut for revision og regnskab Hovedopgave Registreret Revisor Årsager til frivillig afmelding fra Revireg efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol og de fremtidige arbejdsområder

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere