HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB"

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og miljøudvalget Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommisionen Redningsberedskab Børne- og skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter forsikrede ledige RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V BALANCEFORSKYDNINGER FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

4

5 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 6 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 7 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

8 8 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning 08 Støtte til frivilligt socialt arbejde Central refusionsordning i alt Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem

9 9 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Tilskud til sociale formål Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

10 10 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2011 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2011 BUDGET 2011 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT RENTER RENTER I ALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE TÅRNBY KOMMUNALBESTYRELSE, den 29. maj 2012 Henrik Zimino Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør

11 11

12 12

13 13 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

14 INDEX 14 INDEX Side Side Side Administration vedrørende jobcentre og Daginstitutioner og klubber Fælles formål pilotjobcentre Dagpenge til forsikrede ledige Fælles formål Administration vedrørende jobcentre og Dagpleje Fælles formål pilotjobcentre Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Administration vedrørende jobcentre og Dagtilbud til børn og unge Fælles formål pilotjobcentre Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Administrationsbygninger Dagtilbud til børn og unge Fælles funktioner Administrativ organisation Deposita Fælles funktioner Administrativ organisation Deposita Fællesudgifter for kommunens samlede Administrativ organisation Diverse udgifter og indtægter skolevæsen Administrativ organisation Driftsbygninger og -pladser Fællesudgifter for kommunens samlede Administrativ organisation Driftssikring af boligbyggeri skolevæsen Affaldshåndtering Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter og administration m.v Aktier og andelsbeviser m.v Driftsudgifter til den kommunale Fællesudgifter og administration m.v Aktiverede kontanthjælpsmodtagere beskæftigelsesindsats Fællesudgifter og administration m.v Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Driftsudgifter til den kommunale Fællesudgifter og administration m.v Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) beskæftigelsesindsats Fællesudgifter og administration m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v sundhedsvæsenet Døgninstitutioner for børn og unge Førtidspension Alkoholbehandling og behandlingshjem for Efterskoler og ungdomskostskoler Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt alkoholskadede (sundhedslovens pgf. Ejendomme og administrationsbygninger efter regler gældende fra 1. januar ) Erhvervsejendomme Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt Almindelig undervisning Erhvervsgrunduddannelser efter regler gældende før 1. januar Anden gæld Erhvervsservice og iværksætteri Førtidspension med 50 pct refusion Anden gæld Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 28 Førtidspensioner og personlige tillæg Anden kortfristet gæld med indenlandsk Faste ejendomme Genbrugsstationer betalingsmodtager Faste ejendomme Grundskyld Anden kortfristet gæld med indenlandsk Folkebiblioteker Grønne områder og naturpladser betalingsmodtager Folkeoplysende voksenundervisning Havne Anden skat på fast ejendom Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Anden skat pålignet visse indkomster Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hjælpemidler Andre faste ejendomme Folkeskolen m.m Hjælpemidler, forbrugsgoder, Andre forsyningsvirksomheder Folkeskolen m.m boligindretning og befordring Andre kulturelle opgaver Folkeskolen m.m Hjælpemidler, forbrugsgoder, Andre langfristede udlån og tilgodehavender 122 Folkeskolen m.m boligindretning og befordring Andre langfristede udlån og tilgodehavender 125 Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og. unge Andre sundhedsudgifter Folkeskolen m.m Indskud i landsbyggefonden m.v Andre tilgodehavender Folkeskolen m.m Indskud i pengeinstitutter m.v Andre tilgodehavender vedrørende Folkeskoler Indskud i pengeinstitutter m.v hovedkonto Folkeskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb Arbejder for fremmed regning Folkeskoler mv Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget108 Folkeskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger unge Integrerede daginstitutioner Arbejdsmarkedsforanstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og Introduktionsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger unge Jobcenter Balanceforskydninger Forebyggende foranstaltninger for børn og Jobcenter forsikrede ledige Beboelse unge Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats Befordring af elever i grundskolen Forebyggende foranstaltninger. for børn og for forsikrede ledige Befordring af elever i grundskolen unge Jordforsyning Behandling af stofmisbruger (servicelovens Forebyggende indsats for ældre og Jordforsyning pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) handicappede Jordforurening Behandling af stofmisbruger (servicelovens Forebyggende indsats for ældre og Kirkelige skatter og afgifter pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) handicappede Klubber og andre socialpædagogiske Belægninger m.v Forebyggende indsats for ældre og fritidstilbud Beredskabskommissionen handicappede Kollektiv trafik Beskyttet beskæftigelse (pgf 103) Forebyggende indsats for ældre og Kollektiv trafik Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige..119 handicappede Kommissioner, råd og nævn Beskæftigelsesordninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, Kommunal genoptræning og Beskæftigelsesordninger legater m.v vedligeholdelsestræning Beskæftigelsesordninger Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til Kommunal indkomstskat Bidrag til statslige og private skoler opkrævning eller udbetaling for andre Kommunal sundhedstjeneste Biografer Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Kommunal tandpleje Boligsikring i øvrigt Kommunalbestyrelsesmedlemmer Boligstøtte Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt Kommunale bidrag til regionerne Boligydelser til pensionister Forskydninger i kortfristet gæld til staten Kommunale specialskoler, jf Botilbud for personer med særlige sociale Forskydninger i langfristede tilgodehavender125 folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk problemer (pgf ) Forskydninger i langfristet gæld Kommunale tilskud til statsligt finansierede Botilbud for personer med særlige sociale Forskydninger i likvide aktiver selvejende uddannelsesinstitutioner mv problemer (pgf ) Forskydninger i passiver tilhørende fonds, Kommunale veje Botilbud til længerevarende ophold (pgf. legater m.v Kommunekredit ) Forskydninger i passiver vedrørende beløb til Kommunekredit Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) opkrævning eller udbetaling for andre Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. Busdrift Forskydninger i tilgodehavender hos staten , 97-99) Busdrift Forsyningsvirksomheder m.v Kontante beholdninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter uden for Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger folkeoplysningsloven Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidshjem Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Kontante ydelser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kontante ydelser Bærbare batterier Fælles formål Kontanthjælp Børne- og skoleudvalget Fælles formål Kontanthjælp og aktivering mv Børnehandicap Fælles formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af Børnehaver Fælles formål flygtninge...115

15 INDEX 15 INDEX Side Side Side Kultur Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Kultur- og fritidsudvalget Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Kulturel virksomhed Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster Sekretariat og forvaltninger Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster i øvrigt Sekretariat og forvaltninger Tilbud til ældre og handicappede Lokaletilskud Selskabsskat Tilbud til ældre og handicappede Lystbådehavne m.v Seniorjob til personer over 55 år Tilbud til ældre og handicappede Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Serviceydelser til skoleområdet Tilbud til ældre og handicappede samt alternative tilbud Sfo Tilgodehavender i betalingskontrol Løn- og barselspuljer Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og Tilgodehavender i betalingskontrol Lønpuljer m.v unge Tilskud og udligning Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Skadedyrsbekæmpelse Tilskud til sociale formål personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Skatter Tjenestemandspension , nr. 6, jf. lov om en aktiv Skolefritidsordninger Transport og infrastruktur Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Skolefritidsordninger Transport og infrastruktur personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Skove og naturområder Transport og infrastruktur , nr. 6, jf. lov om en aktiv Skyldige feriepenge(frivillig) Transport og infrastruktur Materielgården og veje Sociale formål Udligning og generelle tilskud Mellemregninger med foregående eller Sociale formål Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 123 følgende regnskabsår Sociale formål Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.125 Mellemregningskonto Sociale formål Udlån til beboerindskud Miljøbeskyttelse m.v Sociale formål og omsorgsarbejde Udlån til beboerindskud Miljøbeskyttelse m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Miljøtilsyn - virksomheder Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Museer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Natur- og miljøområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Offentlige formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for dagrenovation -. restaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for farligt affald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for glas, papir og pap Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for storskrald og haveaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdommens uddannelsesvejledning Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsskolevirksomhed Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelse for unge med særlige Parker og legepladser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v behov Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelser Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Valg m.v Personlige tillæg m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning Pleje og omsorg mv. af ældre og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning handicappede Specialpædagogisk bistand til voksne Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Pleje og omsorg mv. af ældre og Specialundervisning i regionale tilbud Vejanlæg handicappede Specialundervisning og rådgivning Vejvedligeholdelse m.v Pleje og omsorg mv. af ældre og Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vintertjeneste handicappede Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Voksenhandicap Pleje og omsorg mv. af ældre og Sprogstimulering for tosprogede børn i Vuggestuer handicappede førskolealderen Ydelsescenter Pleje og omsorg mv. af ældre og Stadion og idrætsanlæg Ældreboliger handicappede Standardforbedringer af færdselsarealer Økonomiudvalget Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Start- og udviklingspuljen Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 34 og unge Stat og hypotekbank Øvrig undervisning og faglige uddannelser Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Stat og hypotekbank Øvrige sociale formål og unge Staten Øvrige sociale formål Plejehjem og beskyttede boliger Staten Øvrige sociale formål Plejehjem og beskyttede boliger Strandområder Plejehjem, daghjem m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. sociale formål ved pasning af døende i eget hjem Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Politisk organisation sociale formål Produktionsskoler Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v sociale formål Realkreditobligationer Støtte til frivilligt socialt arbejde Realkreditobligationer Sundheds- og omsorgsudvalget Redningsberedskab Sundhedsfremme og forebyggelse Refusion af købsmoms Sundhedsområdet Refusion af købsmoms Sundhedsordninger og genoptræning Refusionstilgodehavender Sundhedsudgifter m.v Rekreative områder Syge- og hjemmeundervisning Renovation Sygedagpenge Renter af kortfristede tilgodehavender i Sygedagpenge øvrigt Særlige dagtilbud og særlige klubber Renter af kortfristet gæld i øvrigt Særlige dagtilbud og særlige klubber Renter af kortfristet gæld til staten Særlige formål Renter af langfristede tilgodehavender Særlige tilskud Renter af langfristet gæld Særligt udsatte børn og unge Renter af likvide aktiver Teatre Renter af udlæg for forsyningsvirksomheder 122 Teknik- og miljøudvalget Renter af udlæg vedrørende Tilbud til børn og unge med særlige behov forsyningsvirksomheder Tilbud til børn og unge med særlige behov Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Repatriering Tilbud til børn og unge med særlige behov Revalidering Tilbud til udlændinge Revalidering Tilbud til udlændinge Revalidering Tilbud til udlændinge Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov...107

16 16 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ØKONOMIUDVALGET... * EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... * Jordforsyning.... * Fælles formål.... bev Drift... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Andet Indtægter Anlæg... * EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER råd KØB/SALG AF EJENDOMME ÅR råd NEDRIVNING AF INSTITUTION TÅRNBYVEJ 53 C... råd NEDRIVNING AF DRIVHUSE TØMMERUPVEJ råd Offentlige formål... * Anlæg... * JORDOPRENSNING, DEN BLÅ PLANET... råd TILSLUTNINGSAFGIFTER, DEN BLÅ PLANET... råd Faste ejendomme... * Fælles formål.... bev Drift... * KLUBLOKALER I VANDTÅRN... * Personale Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Forsikringer Rengøring Andet Udendørs arealer... * Renholdelse GARTNERARBEJDE... * 030 Udendørs arealer... * 11 Renholdelse 3 Anlæg... * UDSKIFTNING AF KOMMUNENS LÅSESYSTEM... råd ENERGIPULJE råd Beboelse... bev Drift... * MATR.NR.2 Z KASTRUP BOLIGER, SKØJTEVEJ *

17 17 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 022 Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indbetalt varmebidrag Indtægter BOLIG VÆGTERPARKEN 239 E... * Fast ejendom... * Varme Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag KASTRUPLUNDGADE * Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygning Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag KASTRUPLUNDGADE * Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygning Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag SOLGÅRDEN 111, NORDMARKSVEJ.... * Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag TELEVÆNGET * Personale.... * Lønm.v Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag BOFÆLLESSKABET JERSHØJ 16. * Fast ejendom... * Varme El Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt elbidrag

18 18 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 082 Indbetalt varmebidrag Erhvervsejendomme... bev Drift... * MATR.NR.5 D KASTRUP SALTVÆRKSVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Brand- og tyverialarmer Udendørs arealer... * Renholdelse Indtægter MATR.NR.1 V KASTRUP AMAGER STRANDVEJ SUPERFOS- GRUND... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Udendørs arealer... * Renholdelse VÆGTERGANGEN * Udendørs arealer... * Renholdelse MATR.NR.1 UU KASTRUP SYREFABRIKSVEJ 32 A... * Fast ejendom... * Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 95 B TÅRNBY VED LERGRAVENE 8/PRÆSTEFÆLLEDVEJ 2-6 M.FL.. * Fast ejendom... * Vedligeholdelse MATR.NR. 5 A TØMMERUP EJD BIRKEGÅRDEN,HØGSBROVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse El Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 19 F TÅRNBY AMAGER. LANDEVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse Indtægter MATR.NR. 1 A KASTRUP NY KASTRUPGÅRD, GL. KIRKEVEJ 76 * Fast ejendom... * Forsikringer Indtægter

19 19 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger MATR.NR. 18 BP TÅRNBY KAMILLEVEJ 3-5 (POLITISTATION)... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 AHØ KASTRUP RESTAURANT OG CAFETERIA... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 A LØJTEGÅRD LØJTEGÅRDSVEJ 107, PRODUKTIONSSKOLEN... * Fast ejendom... * Skatter og afgifter DEL AF MATR.NR. 1 EØ KASTRUP KASTRUP STRANDPARK 9... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 CB KASTRUP KASTRUPLUNDGADE * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter GARTNERARBEJDE... * 030 Udendørs arealer... * 11 Renholdelse 3 Anlæg... * HNM TILSKUD... råd ENERGIPROJEKT, PLYSSEN... råd Andre faste ejendomme... bev Drift... * MATR.NR.20 E TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde MATR.NR. 7 E, 12 E TØMMERUP. TØMMERUPVEJ OG * Fast ejendom... * Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 7AOG35KASTRUP VED DIGET * Fast ejendom... *

20 20 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17 Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 9 DU LL. VÆRLØSE WEEKENDHYTTEN OASEN, VÆRLØSE... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 AEK KASTRUP KASTRUPGÅRD, KASTRUPVEJ * Fast ejendom... * Personale Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 89 B TÅRNBY, GEMMAS ALLE * Fast ejendom... * Forsikringer MATR.NR.72,73 KASTRUP KASTRUP STATION... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 5 O KASTRUP SALTVÆRKSVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer KULTURZONEN (NØRAGERSMINDE)..... * Fast ejendom... * Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer... * Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 19 I TÅRNBY SIRGRÆSVEJ * Fast ejendom... * Vedligeholdelse

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere