BilagKB_110927_pkt.16_01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagKB_110927_pkt.16_01"

Transkript

1

2 Beskæftigelsesplan Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsessituationen i Hvidovre Kommune Arbejdskraftreserven Permanente forsørgelsesordninger Unge Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Mål 1. Begrænse arbejdskraftreserven Mål 2. Begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger Mål 3. Begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Mål 4. Begrænse antallet af indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Mål 5. Sikre at unge under 25 år påbegynder en uddannelse Mål 6. Sikre en høj aktiveringsgrad Mål 7. Begrænse antallet af langvarige sygedagpengesager Mål 8. Sikre anvendelse af virksomhedsnære redskaber Mål 9. Andre aktører Mål 10. Virksomhedsindsatsen Mål for organisationen Jobcenter Hvidovre Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Tillæg 2: Beskæftigelsesministerens mål Tillæg 3: Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tillæg 4: Høringssvar fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens MED-udvalg Tillæg 5: Bemærkninger fra Det lokale beskæftigelsesråd Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen for Kilder og slutnoter

3 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012 Landets jobcentre skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Jobcenter Hvidovre skal derfor i 2011 udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er jobcentrets plan for, hvordan man vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål, den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. For at sikre en kontinuitet i indsatsen er målene i Beskæftigelsesplan 2012 i høj grad sammenfaldende med Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplansmål for De fire første mål er fastlagt af beskæftigelsesministeren, og niveauerne er lagt med udgangspunkt i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands tekniske fremskrivninger og anbefalinger. De øvrige seks mål støtter op om de fire ministermål, og de er fastlagt af jobcenterledelsen i dialog med forvaltningsledelsen og er efterfølgende drøftet på temamøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd. Input fra fællesmødet er indarbejdet i planen. Målene er ligeledes drøftet med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Afsnit 2.3 om strategierne for at nå beskæftigelsesplansmålene er udarbejdet i tæt samarbejde med jobcenterledelsen og i tråd med jobcentrets indsatsplaner for Jobcentret har med udgangspunkt i beskæftigelsesplanen udarbejdet indsatsmål for hver afdeling i jobcentret samt fællesmål for hele jobcentret, som alle skal bidrage til at indfri målene i beskæftigelsesplanen. Ud over de lovbundne krav om bemærkninger og godkendelse, sendes den færdige plan til høring i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens MED-udvalg. Beskæftigelsesplan 2012 indeholder et analysekapitel, der gennemgår de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer generelt og med særligt fokus på Hvidovre Kommune og de fire mål udmeldt af beskæftigelsesministeren. Dette afsnit efterfølges af afsnit 2.3, hvor de konkrete mål for Hvidovre Kommune præsenteres, og indsatsen for at nå målene beskrives. Afslutningsvis findes budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret samt diverse tillæg, tidsfrister og oversigt over kilder. Opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2012 vil ske under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af godkendelse af finansloven og kommunes budget for

4 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse 735 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre har udarbejdet Beskæftigelsesplan 2012 i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen samt Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplan

5 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for (se tillæg 2): 1. Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven 2 ) skal begrænses til 864 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 12 pct. fra december 2010 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 199 personer i december 2012, svt. et fald på 5 pct. fra december 2010 til december Unge 3 skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 912 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 7 pct. fra december 2010 til december Flere indvandrere og efterkommere 4 skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 993 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 5 pct. fra december 2010 til december Beskæftigelsesministerens mål for 2012 er identiske med ministerens mål for 2011 bortset fra, at mål 2 er ændret fra antallet på permanente ydelser til tilgangen til permanente ydelser. 2 Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Gruppen omfatter også deltidsledige og ledige fra arbejdskraftreserven, der hurtigt (inden for en måned) vender tilbage til ydelsen. 3 Unge under 30 år omfatter alle forsørgelsesydelser, dvs. dagpenge-, kontanthjælps-, og starthjælps-, introduktionsydelses-, ledighedsydelses- og sygedagpengemodtagere samt førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere omfatter alle på forsørgelsesydelser, dvs. dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses-, ledighedsydelses- og sygedagpengemodtagere samt førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. 4

6 Procent BilagKB_110927_pkt.16_ De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Hvidovre Kommune har oplevet store udsving i ledighedsniveauet de seneste fem år fra en historisk lav ledighed i juni 2008 på 1,7 % til 5,5 % i februar Som det fremgår af figur 1, så er ledighedsniveauet stabiliseret på omkring 5 % igennem Af figur 1 ses også, at Hvidovre Kommune gennem hele perioden ligger på en ledighedsprocent, der er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og i hele landet. Figur 1. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (bruttoledighed) Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (bruttoledighed) ,5 6,5 6,1 6,4 5,6 5,5 Hele landet ,6 2,1 1,7 Region Hovedstaden Hvidovre Statistikbanken AUP01 Analyser fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) på baggrund af statistik fra Finansministeriet viser, at beskæftigelsen i Østdanmark 5 fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 forventes at være stabil, og der forventes en lille stigning på 0,1 % i slutningen af Ledigheden forventes derimod at falde med 4,1 % fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 og igen med 4,6 % fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal i Der må forventes en afgang fra arbejdsstyrken, når beskæftigelsen er uændret samtidig med at ledigheden falder. Dagpengeperioden afkortes fra fire til to år pr. 1. juli 2010, hvilket vil ramme de første ledige 1. juni 2012, og en del af disse ledige vil ikke være berettiget til kontanthjælp. At ledige mister retten til offentlig ydelse kan også være en forklaring på, at ledigheden falder uden af beskæftigelsen stiger. Ovenstående illustrerer jobcentrenes to store udfordringer de kommende år at der på kort sigt er en del ledige, som jobcentrene skal hjælpe i arbejde og den store udfordring på længere sigt, at arbejdsstyrken bliver reduceret så meget, at der kan blive mangel på kvalificeret arbejdskraft. 5 Østdanmark dækker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 5

7 Så samtidig med, at jobcentrene skal have fokus på at reducere ledigheden, så skal jobcentrene ligeledes medvirke til at sikre en stor og kvalificeret arbejdsstyrke. Figur 2 illustrerer, hvordan andelen af befolkningen i Østdanmark uden for arbejdsstyrken netop i disse år overstiger antallet i arbejdsstyrken. Dette skyldes især, at andelen af ældre i befolkningen stiger markant de kommende år. Figur 2. Personer i og uden for arbejdsstyrken i Østdanmark, (Analyserapport s. 10) Den økonomiske krise, der satte ind i 2008, medførte markante stigninger i ledigheden fra midten af 2008 og frem til starten af 2010 og har ramt visse grupper hårdere end andre. Generelt set har krisen betydet store stigninger i antallet af forsikrede ledige (a-dagpenge), da de er særligt konjunkturfølsomme. Det forventes derfor også, at et kommende opsving hurtigt vil kunne aflæses i faldende ledighed for netop denne gruppe. Ledigheden har særligt ramt industri og byggefagene. At byggeri og industri har været hårdt ramt af krisen har medvirket til, at stigningen i ledigheden blandt mænd har været større end blandt kvinder, hvilket er usædvanligt. Denne tendens er dog udjævnet i slutningen af 2010, hvor ledigheden også har ramt kvindedominerede fag som offentlig administration, sundhedssektoren mv. Ledigheden er øget markant blandt unge, hvilket kan forklares med, at unge ofte er ufaglærte med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes er nydanskeres beskæftigelse sårbar når ledigheden stiger, dog har ledigheden ikke ramt denne gruppe så hårdt, hvilket kan forklares med, at de i mindre grad er beskæftiget inden for de brancher, der har været særligt hårdt ramt af krisen. ii 6

8 2.2.1 Beskæftigelsessituationen i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommunes geografiske placering betyder, at kommunen er del af arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet, hvor kommunegrænserne har begrænset betydning for, hvor borgerne finder beskæftigelse. Eksempelvis pendler over halvdelen ( personer) af de beskæftigede i Hvidovre til job uden for kommunegrænsen. Samtidig pendler ind i kommunen (Statistikbanken: PENDAB22). Af Hvidovre Kommunes indbyggere var i beskæftigelse i Af figur 3 nedenfor fremgår hvilke ti brancher, der var flest beskæftiget indenfor. Figur 3. Beskæftigede hvidovreborgere Beskæftigede hvidovreborgere, brancher, 2009 Hoteller og restauranter Finansiering og forsikring Rejsebureauer, rengøring og anden Undervisning Sundhedsvæsen Offentlig administration, forsvar og politi Transport Bygge og anlæg Socialeinstitutioner 3200 Handel 4289 Statistikbanken: RASU22 Forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen i Østdanmark i 2011 er 0,0 % og i 2012 forventes en svag stigning i slutningen af året på 0,1 %. De største stigninger forventes inden for industri og privat service 6. Inden for bygge og anlæg samt den offentlige sektor forventes stort set uændret beskæftigelse. iii Som det fremgår af figur 3 ovenfor, så er en stor del af hvidovreborgerne beskæftiget inden for privat service, hvor der forventes en svag stigning. Samtidig er der en væsentlig del der er beskæftiget inden for den offentlige sektor og bygge og anlæg. Overordnet set forventes beskæftigelsesmulighederne for hvidovreborgerne ikke at ændre sig markant til og med Private serviceerhverv omfatter: handel, forretnings- og husholdningsservice, privat undervisning og sundhedsvæsen, hotel- og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesvirksomhed og kulturelle aktiviteter. Desuden medregnes den finansielle sektor, transport og kommunikation (www. denstoredanske.dk). 7

9 Uddannelsesniveau Figur 4 viser, at uddannelsesniveauet i Hvidovre Kommune generelt er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. Eksempelvis har 35,5 % grunduddannelse som højeste gennemførte uddannelse, hvor niveauet i Region Hovedstaden er 30,4 %. I Hvidovre har 4,7 % af befolkningen en lang videregående uddannelse, hvor det er tilfældet for 11,3 % i regionen. Figur 4. Uddannelsesniveau Højeste fuldførte uddannelse, år, % 4,7 11,3 90% 15,6 80% 20,3 70% 60% 35,7 26,7 50% 40% 8,4 11,4 30% 20% 10% 30,4 35,5 0% Region Hovedstaden Hvidovre Grundudd./uoplyst Erhvervsudd. Lang videreg. udd. & forskerudd. Gymnasialudd. Korte og ml. langeudd. inkl. bachelor Statistikbanken, KRHFU2 Fremskrivninger af efterspørgslen på arbejdskraft viser, at der særligt bliver brug for faglærte (især bygge og anlæg samt social- og sundhedssektoren) og personer med en mellemlang uddannelse. Derimod forventes arbejdskraftudbuddet af ikke-faglærte at oversige efterspørgslen. iv Dette betyder, at der i Hvidovre Kommune er behov for at hæve det generelle uddannelsesniveau, da der er udsigt til et overskud af personer, der har grundskole som højeste uddannelse. Jobcenter Hvidovre har således en væsentlig opgave i forhold til at motivere særligt unge ledige til at få en kompetencegivende uddannelse. Offentlig forsørgelse De generelle tendenser vedrørende hvilke grupper, der har været særligt hårdt ramt af den stigende ledighed, gør sig også gældende i Hvidovre Kommune. Antallet af ledige a- dagpengemodtagere er steget med 212,3 % fra juli 2008 til januar 2011, på landsplan har stigningen været 242,8 % (jobindsats.dk). Ledigheden er steget mere for mænd end for kvinder både på kontanthjælp og a-dagpenge, men forskellen en dog blevet mindre for begge ydelser. 8

10 Tabel 1. Personer på offentlig forsørgelse 7 Hvidovre Klyngen 8 BilagKB_110927_pkt.16_01 Andelen af borgere på offentlig forsørgelse udgør i januar ,9 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) i Hvidovre Kommune svarende til fuldtidspersoner mod 19,2 % i klyngen, hvilket fremgår af tabel 1. De største ydelsesgrupper er førtidspension med fuldtidspersoner, kontanthjælp fuldtidspersoner, a-dagpenge med og sygedagpenge med 975 fuldtidspersoner. Af tabellen fremgår det også, at Hvidovre Kommune på de fleste ydelsesgrupper har en udvikling og et niveau tilsvarende klyngens. Hvidovre ligger dog under niveauet (færre på ydelsen) på andel af befolkningen på alle ydelsesgrupper bortset fra kontanthjælp match 2 og sygedagpenge. jan-10 jan-11 Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan. 11 Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan. 11 A-dagpenge ,1% 3,2% 5,3% 3,7% Matchkategori i alt ,8% 4,0% 3,8% 4,0% Match 1: Jobklar ,5% 1,2% 3,8% 4,0% Kontant- og starthjælp Match 2: Indsatsklar ,9% 1,8% -5,5% 1,1% Match 3: Midlertidig 9 passiv ,2% 1,1% -3,1% 1,7% Øvrige indsatsklar / midlertidig passiv ,0% 0,0% 38,5% 1,1% Introduktionsydelse ,9% 0,0% -27,3% 0,0% Revalidering ,1% 0,3% -16,0% 0,3% Forrevalidering ,7% 0,0% -7,9% 0,1% Sygedagpenge ,4% 3,0% -0,4% 2,7% Ledighedsydelse ,9% 0,2% 12,5% 0,5% Fleksjob ,5% 1,3% -0,1% 1,4% Førtidspension ,7% 5,9% 0,1% 6,6% I alt ,8% 17,9% 1,6% 19,2% Jobindsats.dk Hvidovre Kommune afviger fra den generelle tendens på sygedagpengeområdet. Hvidovre har fra januar 2010 til januar 2011 haft en stigning i antallet af sygedagpengesager på 7,4 %, hvor gennemsnittet i klyngen ligger på et fald på 0,4 %. Som det fremgår af tabel 2 har Hvidovre fra december 2009 til december 2010 haft et fald på 8 % på antallet af sygedagpengesager over 26 uger og en stigning på 14 % på antallet af sager over 52 uger. Både klyngen og Østdanmark har oplevet et mindre fald i antallet af sager over 26 uger end 7 Flere af målgrupperne i opgørelsen over arbejdskraftreserven indeholder relativt få personer, og man skal derfor være påpasselig med at konkludere på udviklingerne. 8 Landets jobcentre er inddelt i klynger efter sammenlignelige rammevilkår. Jobcenter Hvidovre er i klynge med: Esbjerg/ Fanø, Helsingør, Herlev, Horsens og Rødovre (jobindsats.dk). 9 Antallet af personer på kontanthjælp i matchgruppe 3 er steget markant fra 2009 til 2011, dette skyldes hovedsageligt en ændring af matchsystemet fra fem til tre kategorier, der trådte i kraft den 20. april

11 Hvidovre. Både klyngen og Østdanmark har oplevet et fald i antallet af sager over 52 uger, hvor Hvidovre har haft en stigning på 14 %. Tabel 2 viser dog, at til trods for en markant stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, så udgør andelen af langvarige sager ikke en større del af alle sygedagpengesager i Hvidovre i forhold til niveauet i klyngen og Østdanmark. Jobcenter Hvidovre har dog en udfordring i at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Tabel 2, Udvikling i langvarige sygedagpengeforløb dec dec Andel forløb dec Over 26 uger Over 52 uger Over 26 uger Udvikling i antal forløb Over 52 uger Hvidovre 29 % 12 % -8 % 14 % Klynge 33 % 13 % - 1 % - 1 % Østdanmark 32 % 14 % - 4 % - 7 % Resultater, s Arbejdskraftreserven I perioder med stigende ledighed har jobcentrene en vigtig rolle i forhold til at understøtte, at de arbejdsløses ledighedsperioder bliver kortest mulige, da langvarige ledighedsperioder gør det vanskeligere at komme i beskæftigelse igen. Udviklingen i arbejdskraftreserven er en indikator for, hvor længe jobklare kontanthjælps- og dagpengemodtagere går ledige. I januar 2011 udgør arbejdskraftreserven 3,9 % af arbejdsstyrken i Hvidovre Kommune, hvilket er klyngens laveste niveau. Klyngens gennemsnit er 4,5 % og gennemsnittet for Østdanmark er 4,7 %. I Hvidovre Kommune er de 3,9 % fordelt med 2,9 % dagpengemodtagere og 1,0 % kontanthjælpsmodtagere. Denne fordeling mellem kontanthjælps- og dagpengemodtagere svarer til fordelingen i klyngen og Østdanmark (jobindsats.dk). Af tabel 3 nedenfor fremgår det, at Hvidovre Kommune fra januar 2010 til januar 2011 har haft en lidt lavere stigning i arbejdskraftreserven (9,5 %) end klyngen (10,9 %). Som tidligere beskrevet har krisen først ramt brancher som traditionelt primært har beskæftiget etnisk danske mænd, men har nu også ført til øget ledighed i brancher, der har mange kvinder ansat. Denne tendens afspejles i arbejdskraftreserven i Hvidovre Kommune, som både i januar 2010 og januar 2011 udgøres af flest mænd, men fra 2010 til 2011 har der været en væsentlig tilgang af kvinder med en stigning på 15,8 %. En tilsvarende stigning af kvinder i arbejdskraftreserven ses også i klyngen, hvor stigningen har været 15,7 %. 10

12 Tabel 3. Udvikling i arbejdskraftreserven i Hvidovre Kommune og klyngen, opgjort på køn, herkomst og alder, januar 2010 januar 2011 Køn Herkomst Alder jan-10 Hvidovre jan-11 Ændring jan 10 - jan 11 Klyngen Ændring jan 10 - jan 11 Kvinder ,8% 15,7% Mænd ,9% 7,3% Dansk oprindelse ,3% 11,3% Ikke-vestlige indvandrere ,9% 6,9% Ikke-vestlige efterkommere ,9% 13,2% Vestlige indvandrere og efterkommere ,5% 14,4% Under 25 år ,1% -0,1% år ,8% -0,3% år ,0% 11,6% år ,6% 10,0% 50 år eller mere ,7% 22,2% I alt ,5% 10,9% Jobindsats.dk At krisen har flyttet sig fra byggeri mv. til andre brancher afspejles også i en væsentlig stigning i andelen af indvandrere og efterkommere i arbejdskraftreserven. Andelen af unge under 25 år i arbejdskraftreserven er faldet mere i Hvidovre Kommune (4,1 %) end i klyngen (0,1 %). Hvidovre Kommune adskiller sig fra klyngen med en stigning blandt unge årige (8,8 %), hvor der i klyngen har været et lille fald (0,3 %). I Hvidovre Kommune har der derimod været et fald i arbejdskraftreserven blandt årige (3,6 %), hvor klyngen har haft en væsentlig stigning (10 %). Arbejdskraftreserven er særligt steget for personer over 50 år både i Hvidovre Kommune og i klyngen. Arbejdskraftreserven udgør således en lidt mindre andel af arbejdsstyrken i Hvidovre Kommune end i klyngen og Østdanmark, og Hvidovre Kommune har oplevet en lidt mindre stigning i arbejdskraftreserven end klyngen fra januar 2010 til januar Jobcenter Hvidovre laver en aktiv indsats for at modvirke at job- og indsatsklare ledige bliver langtidsledige, blandt andet har jobcentret fokus på en målrettet aktivering og har stort fokus på de virksomhedsnære redskaber. Figur 5 viser, at Jobcenter Hvidovre for kontanthjælpsmodtagere har øget brugen af de virksomhedsnære tilbud fra 15,7 % i december 2009 til 30,1 % af alle tilbud i april 2011, og det er sket samtidig med, at der har været en stigning i aktiveringstilbuddene fra 631 til 815 i perioden. 11

13 For dagpengemodtagere har der fra december 2009 til april 2011 været et fald i andelen af virksomhedsnære redskaber fra 45,7 % til 37,2 % ud af det samlede antal aktiverede. Faldet er dog sket i en periode, hvor der har været en stigning i det samlede antal aktiverede dagpengemodtagere fra 278 til 443. Figur 5. Aktiveringstilbud Antal aktiverede dec-09 45, ,7 278 jan-10 feb-10 Tilbud til kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere Pct 50,0 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb mar-11 37,2 30,1 443 apr-11 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Tilbud i alt, kontanthjælp Tilbud i alt, dagpenge Virksomhedsnære tilbud i pct af alle tilbud, kontanthjælp Virksomhedsnære tilbud i pct af alle tilbud, dagpenge jobindsats.dk Jobcenter Hvidovre har gennem en aktiv indsats medvirket til at begrænse andelen af langtidsledige (ledige i mindst 40 sammenhængende uger) af bruttoledige til 17 %, hvilket, af figur 6 fremgår, er under niveauet i størstedelen af jobcentrene i Østdanmark. 12

14 Figur 6. Andel langtidsledige af bruttoledige i Østdanmark opgjort på kommuner, 3. kvt Permanente forsørgelsesordninger Hvidovre Kommune, s.7 For at imødegå de problemstillinger, som de demografiske udfordringer medfører (jf. 2.2 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer), hvor andelen af ældre i befolkningen stiger markant, og som på arbejdsmarkedet skal erstattes af mindre årgange, har jobcentrene en stor udfordring i, at medvirke til at sikre at arbejdsstyrken holdes så stor og velkvalificeret som muligt. Et væsentligt element heri er at sikre, at permanente ydelser kun tildeles personer, hvor der ikke er andre alternativer. Jobcenter Hvidovre arbejder ud fra en opfattelse af, at en lille tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end ingen tilknytning. Jobcentret har som ambition at bruge ledighedsydelse og fleksjob, hvis det er muligt frem for førtidspension, således at en restarbejdsevne udnyttes til gavn for den enkelte borger og for samfundsøkonomien. Hvidovre Kommune har i 2010 oplevet en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 og har modsat tendenserne i klyngen og i Østdanmark haft en stigning i antallet af sygedagpengesager med varighed over 52 uger. Jobcentret har således fortsat en udfordring i at begrænse tilgangen til permanente ydelser ved at lave en effektiv indsats over for målgrupperne, der er de største fødekilder til de permanente ydelser. Tabel 1 (s. 9) viser udviklingen på de permanente ydelser fra januar 2010 til januar Ledighedsydelse er faldet med 4,9 % 10 i Hvidovre mod en stigning på 12,5 % i klyngen. På fleksjob har Hvidovre et lille fald på 0,5 %, hvor klyngen oplever et lille fald på 0,1 %. På førtidspension har 10 Svarer til seks fuldtidspersoner. 13

15 Hvidovre en stigning på 1,7 % og klyngen en stigning på 0,1 % Hvidovre Kommune ligger lige under niveauet i klyngen på alle tre ydelsesgrupper. Figur 7 viser at Hvidovre Kommune ligger på næstlaveste niveau blandt kommunerne i klyngen i forhold til andelen af arbejdsstyrken, der er på ledighedsydelse og på førtidspension og midt i klyngen med hensyn til niveauet på fleksjob. Figur 7. Permanente forsørgelsesordninger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år, april , ,8 9 8,1 8,6 7,2 Ledighedsydelse 6 Førtidspension ,4 1,7 1,4 1,4 0,4 0,6 0,4 0,3 1,1 2,8 0,5 1,6 Fleksjob Jobindsats.dk Hvidovre Kommune har fra januar 2010 til januar 2011 haft et fald i antallet af tilkendelser af permanente ydelser til etniske danskere. Til gengæld er der en stigning i de permanente ydelser tilkendt til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande særligt er tilgangen til førtidspension steget (indvandrere 13,4 % og efterkommere 60 %, svt. 8 personer). Samlet set udgør andelen på permanent offentlig forsørgelse 7,3 % af befolkningen i Hvidovre Kommune mod 7,2 % i Østdanmark Unge Indsatsen for at få unge under 30 år i uddannelse eller arbejde er særlig vigtig, da der er risiko for, at de får et langt forløb på offentlige forsørgelsesordninger. Tabel 4 viser, at unge under 30 år på offentlig forsørgelse udgør 3,0 % af befolkningen i Hvidovre Kommune mod 2,8 % i klyngen. Over halvdelen af de unge på offentlig forsørgelse modtager kontant- eller starthjælp, de udgør 1,6 % af befolkningen i Hvidovre Kommune, hvilket er over niveauet i klyngen, som er 1,3 %. 14

16 Cirka en femtedel af de unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre Kommune modtager a-dagpenge og antallet af unge på a-dagpenge i Hvidovre Kommune er steget med 11,1 % fra januar 2010 til januar 2011 mod 1,3 % i klyngen. Tabel 4. Unge på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner Hvidovre Klyngen jan-10 jan-11 Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan 11 Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan 11 A-dagpenge ,1% 0,7% 1,3% 0,6% Kontantog starthjælp Matchkategori i alt ,8% 1,6% 3,9% 1,3% Match 1: Jobklar ,9% 0,7% -8,6% 0,5% Match 2: Indsatsklar ,8% 0,6% 5,7% 0,6% Match 3: Midlertidig passiv ,9% 0,2% 58,1% 0,2% Øvrige indsatsklar / midlertidig passiv ,3% 0,0% -42,3% 0,0% Introduktionsydelse 3 3 0,0% 0,0% 43,5% 0,0% Revalidering ,5% 0,1% 0,0% 0,1% Forrevalidering ,0% 0,0% -6,9% 0,1% Sygedagpenge ,3% 0,4% -6,9% 0,3% Ledighedsydelse ,3% 0,0% -14,3% 0,0% Fleksjob 8 8 0,0% 0,0% 6,8% 0,0% Førtidspension ,0% 0,2% 10,1% 0,3% I alt ,7% 3,0% 2,3% 2,8% Jobindsats.dk Antallet af unge på sygedagpenge er steget med 13,3 % fra januar 2010 til januar 2011, gennemsnittet i klyngen er et fald på 6,9 %. Hvidovres atypiske udvikling på sygedagpengeområdet er således også gældende for unge under 30 år. Antallet af unge på førtidspension i Hvidovre Kommune er uændret fra januar 2010 til 2011 (90 fuldtidspersoner), hvorimod klyngen har en stigning på 10,1 %. Unge på førtidspension udgør en lidt mindre andel i Hvidovre (0,2 %) end i klyngen (0,3 %). I januar 2009 havde 38 % af de ledige under 30 år (a-dagpenge, kontant- og starthjælp match 1-3) i Hvidovre Kommune en uddannelse, i Østdanmark var andelen 37 %. Jobcentrene har en væsentlig rolle i forhold til at motivere og afklare de unge i forhold til valg af og opstart på uddannelse. Samtidig er det vigtigt at have fokus på de 38 % af de ledige unge, der har en uddannelse, men som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Her kan jobcentret hjælpe med at åbne døre for disse unge på arbejdsmarkedet ved at etablere virksomhedspraktikker, løntilskud, bruge mentorer mv. således, at de får mulighed for at bruge deres kvalifikationer. Med ungepakke 2 fra oktober 2009 har jobcentrene fået en mere aktiv rolle over for de årige, som ikke er i uddannelse eller arbejde. Jobcentrene kan blandt andet tilbyde læse-skrivekurser eller virksomhedspraktik, hvis det vurderes at kunne hjælpe den unge nærmere uddannelse eller 15

17 job. Tabel 5 viser, at 9 % af de årige i Hvidovre Kommune ikke i gang med en uddannelse. Jobcentrene har her en opgave i gennem samarbejde med relevante aktører (Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskoler, arbejdsgivere mv.) at forsøge at motivere og afklare de unge til uddannelsesstart. Tabel årige fordelt på uddannelsesstatus pr. 1. januar 2010 Jobcenter Hvidovre Østdanmark Antal Pct. Antal Pct. Unge uden uddannelse/igangværende uddannelse 163 9% % Unge i gang med uddannelse % % I alt (N) % % Kilde: IDA og egne beregninger Note: Tallet viser, hvor mange af kommunens samtlige årige, som ikke var i gang med en uddannelse (og som ikke havde fuldført en uddannelse efter grundskolen) pr. 1. januar 2010 Uddannelsesstart, s. 1 Af de årige uden uddannelse har følgende grupper særlig stor risiko for at blive kontanthjælpsmodtagere som 18-årige: Mænd Ikke-vestlig oprindelse Enlige forældre Hvor forældrene er på offentlig forsørgelse og/eller uden uddannelse Udeboende v Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Et område, der er oplagt at fokusere på i forhold til at udvide arbejdsstyrken, er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, da de udgør et væsentligt arbejdskraftpotentiale. Som det fremgår af tabel 6, så er erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen for denne gruppe i 2009 lavere end for etniske danskere både i Hvidovre Kommune og på landsplan. Af tabellen fremgår det også, at der er flere både med ikke-vestlig og dansk oprindelse, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og som er i beskæftigelse i Hvidovre Kommune end på landsplan. Gruppen har generelt set klaret sig forholdsvist godt under den økonomiske krise og har generelt oplevet lavere procentvise stigninger i antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere end etniske danskere. vi Dette kan i et vist omfang forklares med, at indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande i mindre grad end de etniske danskere er beskæftiget inden for de brancher, som har været særligt hårdt ramt af den økonomiske krise (bygge og anlæg mv.). 16

18 Tabel 6. Andel indvandrere og efterkommere i Hvidovre i forhold til hele landet. Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens 12 Personer med dansk oprindelse 78,4 77,6 Hvidovre Indvandrere fra ikke-vestlige lande 65,5 63,1 Hele landet Efterkommere fra ikke-vestlige lande 68,9 67,7 Personer med dansk oprindelse 76,8 75,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 56,3 53,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 66,7 64,6 Jobindsats.dk Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 12,1 % af befolkningen (16-66 årige) i Hvidovre Kommune mod 9,1 % i Østdanmark (jobindsats.dk). Af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Hvidovre Kommune er 24,1 % af dem på offentlig forsørgelse, hvilket er lavere end niveauet i Østdanmark, som er 28,5 %. vii Hvidovre Kommune har på trods af en større andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere en højere erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens end landsgennemsnittet og har en mindre andel på offentlig forsørgelse end Østdanmark. Tabel 7 nedenfor viser, at Hvidovre Kommune har haft en lidt større stigning i antallet af ikkevestlige indvandrere på a-dagpenge fra januar 2010 til januar 2011 end klyngen. For efterkommerne har klyngen til gengæld haft en noget større tilgang end Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune har i samme periode haft en lille stigning (3,6 %) i antallet af indvandrere på kontant- og starthjælp, hvor klyngen har haft et fald (5,5 %). Efterkommerne er steget med 35,9 % i Hvidovre Kommune, hvor klyngen har haft et fald på 5,7 %. Udviklingen på sygedagpenge er også for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande atypisk i Hvidovre Kommune. Hvidovre har fra januar 2010 til januar 2011 haft en stigning på henholdsvis 2,3 % og 25 % for indvandrere og efterkommere. Klyngen derimod har haft et fald på 5 % og 9,4 %. Hvidovre har ligeledes oplevet en stigning for indvandrere på 13,4 % på førtidspension, hvor klyngen har haft en stigning på 10,1 %. 13 Til trods for at Hvidovre har haft større stigninger på flere ydelser for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, så udgør grupperne ikke nævneværdige større andele af befolkning i Hvid- 11 Erhvervsfrekvensen defineres som antallet af personer i arbejdsstyrken i pct. af hele populationen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. 12 Beskæftigelsesfrekvensen defineres som antallet af beskæftigede i pct. af hele populationen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som er i beskæftigelse. 13 Der har været en markant stigning i antallet af efterkommere på førtidspension i Hvidovre (60 %), men populationen udgøres kun af otte fuldtidspersoner. 17

19 ovre end i klyngen. Jobcentret har dog en opgave i at medvirke til at sikre, at flest mulig af indvandrerne og efterkommerne fra ikke-vestlige lande kommer i beskæftigelse. Tabel 7. Udvikling af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Hvidovre Kommune og klyngen, fuldtidspersoner, januar 2010 januar 2011 ikke-vestlige indvandrere Ikke-vestlige efterkommere jan- 11 Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan 11 Hvidovre Ikke-vestlige efterkommere jan- 11 Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan 11 ikke-vestlige indvandrere Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan 11 Klyngen Ændring jan 10 - jan 11 Andel af befolkningen jan 11 A-dagpenge 214 8,6% 0,7% 35 6,1% 0,1% 4,5% 0,5% 39,4% 0,1% Kontantog starthjælp Matchkategori i alt 257 3,6% 0,8% 53 35,9% 0,2% -5,1% 0,8% -5,7% 0,1% Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Øvrige indsatsklar / midlertidig passiv 52 18,2% 0,2% 26 13,0% 0,1% -13,1% 0,2% -22,1% 0,0% ,1% 0,3% 18 38,5% 0,1% -12,4% 0,3% -1,9% 0,0% 98 58,1% 0,3% 7 133,3% 0,0% 12,1% 0,3% 86,7% 0,0% 1 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% -100% 0,0% Introduktionsydelse 4-42,9% 0,0% 0 0,0% 0,0% 46,2% 0,1% 0,0% 0,0% Revalidering 4-33,3% 0,0% 5 150,0% 0,0% -22,2% 0,0% 44,4% 0,0% Forrevalidering 0 0,0% 0,0% 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% Sygedagpenge 131 2,3% 0,4% 20 25,0% 0,1% -5,0% 0,3% -9,4% 0,0% Ledighedsydelse 11 37,5% 0,0% 1-50,0% 0,0% 19,7% 0,0% -33,3% 0,0% Fleksjob 23-8,0% 0,1% 5 150,0% 0,0% -0,7% 0,1% 0,0% 0,0% Førtidspension ,4% 0,9% 8 60,0% 0,0% 10,1% 0,9% 38,9% 0,0% I alt 940 6,8% 2,9% ,0% 0,2% 2,9% 2,6% 9,7% 0,1% Jobindsats.dk 18

20 2.3 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats I dette afsnit beskrives Jobcenter Hvidovres indsats for at nå jobcentrets mål i Beskæftigelsesplan 2012 (se samlet oversigt over målene i Tillæg 1). Målene listes op et ad gangen, hvorefter den overordnede indsats for at nå målet beskrives. Flere målgrupper er inkluderet i flere af målene, og derfor vil en indsats i forhold til det ene mål også have en effekt på andre mål eksempelvis kan en indsats rettet mod unge under 30 år have en effekt på alle fire ministermål. Under beskrivelserne af indsatserne for de enkelte mål, vil der derfor blive refereret til indsatsen under andre mål, hvor det vurderes at være relevant. Jobcentret vil løbende følge udviklingen på de enkelte mål og justere indsatserne, hvis udviklingen viser, at der er behov for det. Mål 1. Begrænse arbejdskraftreserven Mål 1 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven 14 ) skal begrænses til 864 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 12 pct. fra december 2010 til december Jobcenter Hvidovre vil begrænse tilgangen i arbejdskraftreserven gennem en tidlig og aktiv indsats over for nyledige. Nyledige bliver mødt med en proaktiv indsats ved tilmeldingen, hvor de bl.a. bliver bedt om at benytte jobcentrets selvbetjeningsmaskiner til at finde konkrete ledige jobs, som de vil søge. Nyledige kontanthjælpsmodtagere skal melde sig ledige i jobcentret, hvor forsikrede ledige kan vælge at melde sig ledige via hjemmesiden jobnet.dk. Jobsamtalerne vil have fokus på job og jobsøgning og på mobilitet i forhold til geografi og branche. I 2011 og ind i 2012 udvikler jobcentret et tilbud om åben jobklub, hvor de ledige får en fast kontaktperson, som tilbyder vejledning og coaching i forhold til jobsøgning. Tilbuddet er åbent for jobklare ledige. Ligeledes etableres et fremskudt heldags informationsmøde for nyledige, hvor der informeres om rettigheder og pligter under ledighed, funktionaliteterne i Jobnet.dk gennemgås, og der gives råd til jobsøgningen. Jobklare kontanthjælpsmodtagere deltager i Springbrættet, som er et straksaktiveringstilbud på en uge, hvor der stilles krav til den lediges engagement og deltagelse i jobsøgningen. 14 Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Gruppen udvides i forhold til tidligere til også at omfatte deltidsledige og ledige fra arbejdskraftreserven, der hurtigt (inden for en måned) vender tilbage til ydelsen. 19

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Side 1 Sammenfatning af beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplanen fastsætter mål og strategi for indsatsen i forhold til ministerens fire udmeldte mål

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere