Faaborg Gymnasium Dato: Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00"

Transkript

1 Faaborg Gymnasium Dato: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud Hvidberg-Hansen Søren Brandi Morten Østerlund Krog Malene Sørensen Lasse Gorm Nielsen Anne Eskelund Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.) Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent) Revisor Brian Skovhus Jakobsen og Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet JM Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Årsrapport 2014 og underskrivelse af revisionsprotokol (bilag) Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager 4. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag) Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager 5. Evaluering af bestyrelsens arbejde 6. Meddelelser fra elevråd 7. Meddelelser fra rektor (bilag) 8. Rektors resultatlønskontrakt 1. februar juli 2015 (bilag) 9. Nyt koncept for MUS (bilag) 10. Vision, mål og strategi proces i relation til arbejde med udviklingsplan for Faaborg Gymnasium (bilag) 11. Evt.

2 Dagsorden 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde Indstilling: Til godkendelse Det er besluttet at ændre godkendelsesprocessen, så bestyrelsen pr. mail får tilsendt referatet inden for en uge efter seneste bestyrelsesmøde. Efter modtagelsen er der en uge til gennemlæsning og godkendelse. Ændringen skal indføres i bestyrelsens forretningsorden. 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse Formanden gjorde opmærksom på at punkt 8 ikke kun var til orientering, men til beslutning. 3. Gennemgang af årsrapport for 2014 (bilag) Sagsfremstilling: Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår årsrapporten, og bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til revisor. Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift 4. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag) Sagsfremstilling: Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår årsrapporten, og bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til revisor. Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift En blank revisor påtegning, dvs. alt er i den bedste orden. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til punkterne: - Pkt Sparsommelighed Bestyrelsen ønskede og har fået en bekræftelse på at de indestående beløb, der overskrider statens indskydergaranti, er blevet geninvesteret d i obligationer. - Pkt Produktivitet Bestyrelsen ønsker ved en senere lejlighed at belyse omkostningerne ved Undervisningens gennemførelse pr. årselev s. 186, gennem sammenligning med de øvrige fynske gymnasier. - Pkt Økonomisk styring Det er bestyrelsens ønske, at der udarbejdes budgetmæssige langtidsprognoser, så der i tide bl.a. kan tages højde for faldende taxameter og børnetal. - Pkt. 5.2 Risikovurdering Bestyrelsen ønsker fremover, at Vores risikovurdering og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet er uændret i forhold til sidste år (s. 188), omformuleres. - Pkt. 5.5 Bestyrelsens forhandlingsprotokollat Det blev understreget fra bestyrelsens side, at referater fra bestyrelsen ikke er forhandlingsprotokollater men beslutningsprotokollater. - Pkt Resultatopgørelsesposter - Omsætning Bestyrelsen ønsker fremadrettet i revisionen af om skolen overholder den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0, at den faktiske klassekvotient fremgår. 2

3 - Pkt Balanceposter Beholdningseftersyn Bestyrelsen fik en status på fuldmagtsforholdene efter tidligere rektor Claus Jensens fratrædelse. Der mangler kun at få afklaret en fuldmagt i et pengeinstitut. Det blev understreget, at fuldmagten alene ikke giver dispositionsret over denne konto. - Pkt Balanceposter Merarbejdsforpligtigelse Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af den begrænsede brug af merarbejde og ønskede linjen fortsat. - Pkt Særlige revisionsområder Undervisningsmiljø Som det fremgår af rektors resultatlønskontrakt, vil der blive udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering i Her benævnt en ETU elevtrivselsundersøgelse - Pkt Særlige revisionsområder Sociale klausuler Bestyrelsen udtrykte ønske om, at ledelsen arbejder på at opfylde kravet om at minimum 3,5 % af de ansatte er ansat under de sociale klausuler. - Pkt Særlige revisionsområder Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen vil blive opdateret med små ændringer i forbindelse med ansættelsen af rektor Sophie Holm Strøm. - Pkt Særlige revisionsområder Måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning Bestyrelsen pålagde ledelsen at opstille og udarbejde, dels måltal for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen og dels politikker for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen generelt. Generelle bemærkninger: - I relation til at minimere risici, blev der spurgt ind til funktionsadskillelsen i administrationen. Revisor gav udtryk for, at der er fornuftige procedure for opdeling og opfølgning, skolens størrelse taget i betragtning. - Formanden konkluderede, at revisionsprotokollen var godkendt og de ændringer, der var foreslået, ændres i det kommende års protokol. 5. Evaluering af bestyrelsens arbejde Punkt fra årsplan for bestyrelsen fra , JO Som ny bestyrelse er det begrænset, hvad der kan evalueres. Den største opgave har været rektoransættelsen. Formanden konstaterede, at bestyrelsen har et godt arbejdsredskab i årsplanen og desuden er engageret, tager ansvar og går seriøst til bestyrelsesarbejdet. Det blev på det grundlag besluttet, at bestyrelsen venter med en evaluering, der eventuelt kan være skriftlig. Som en særlig bemærkning, kom det frem at bestyrelsen meget gerne vil møde skolen i dens hverdag og forventer at få en invitation, ex. til et pædagogisk arrangement. 6. Meddelelser fra elevråd a. Orientering fra elevråd - Elevrådet planlægger en Livsglædeuge med forskellige arrangementer - Valgprocedurerne omkring valget til elevrådet er blevet diskuteret og står til at blive ændret. Dels har der været uklarhed over, hvem der skal repræsentere de nye studieretningsklasser, når det går i gang efter grundforløbet. Dels har repræsentationen i bestyrelsen været disku- 3

4 teret. Elevrådet bruger i den forbindelse DGS og andre gymnasier som sparringspartner til den diskussion. - Elevrådet arbejder desuden på en undervisningsmiljøkampagne som udspringer fra DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) 7. Rektors meddelelser a. Orientering om søgetal b. Orientering om fremdriften i Campusplanerne c. Orientering om samtaler med medarbejdere og rektors besøg i alle klasser (bilag) d. Evt. a. Søgetal 4

5 Søgetallet er meget tilfredsstillende og lidt højere end budgetteret. b. Campus Vi afventer den politiske proces og Syddansk Erhvervsskoles indstilling efter den seneste afrapportering. Der er tilmeldingsfrist til Campus for de involverede institutioner den 1. april. c. Samtaler med medarbejdere og rektors besøg i alle klasser Generelt er både eleverne og lærerene meget tilfredse med Faaborg Gymnasium. Det har været nogle informative samtaler og besøg, som skal danne baggrund og afsæt for nedsættelsen af en bredt sammensat Udviklingsgruppe. Denne gruppe af lærere og ledelse skal starte et empirisk, vidensinformeret og praksisorienteret skoleudviklingsarbejde, kendt som Synlig læring. Startskuddet vil være på det kommende personalemøde onsdag d. 18. marts. 8. Rektors resultatlønskontrakt 1. februar juli 2015 (bilag) JO orienterer om processen dette halvår samt om processen for det følgende års resultatkontrakt Indstilling: Til orientering Formanden fremførte, at punktet ikke kun var til orientering, men til godkendelse. Kontrakten blev godkendt med en ændring, da afsnittet om ETU elevtrivselsundersøgelse blev fjernet. Der vil blive udarbejdet en ETU i efteråret Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at rektors resultatlønskontrakt bliver mere fokuseret med færre punkter og er effektorienteret og langsigtet. 9. Nyt koncept for MUS (bilag) Efter at Faaborg Gymnasium har droppet personaleplanssystemet fra Innomate, har den daglige ledelse ønsket at udvikle et nyt MUS koncept med mere målrettet undervisningsobservation og fokus på at synliggøre elevernes læring og elevernes bevidsthed om deres egen læringsproces. Det af ledelsen fremlagte MUS-koncept med ovenstående fokus og med et særligt ønske om at styrke kompetenceudviklingen i netop det fokus, er blevet drøftet og bredt anerkendt af SU. Det nye MUS-koncept er udmeldt i Nyhedsbrevet uge 10 og samtalerne starter i uge 11. Der udsendes individuelle indbydelser, og de relevante bilag vedhæftes skemabrikken i Lectio. Bestyrelsen bakkede op om den nye proces og tilgang til MUS. Samtidig udtrykte bestyrelsen et ønske om, at ledelsen har øje for at give den enkelte medarbejder ordentlig feedback og plads til mulighed for personlig professionel udvikling. 10. Vision, mål og strategi proces i relation til arbejde med udviklingsplan for Faaborg Gymnasium Input fra samtalerunde med alle medarbejdere gennemført i februar-marts og fra rektors besøg i alle klasser samt drøftelser med lærergruppen af de forskellige pointer ved personalemøde d. 18. marts kommer til at indgå i en proces med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan for 5

6 Faaborg Gymnasium. Der vil i forbindelse med processen med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan blive nedsat i udviklingsgruppe. Se vedlagte bilag. Indstilling: Til orientering og indledende drøftelse Punktet blev udsat til næste møde. 11. Evt. Brev fra Undervisningsministeriet, som indeholdt tre forslag: - Opfordring til at bestyrelsesformand og ledelser mødes på tværs af regionen. Campusdannelser og fokus på kvalitetsudvikling er forslag til emner, der kunne drøftes på disse møder - Indgå i forum for bestyrelsesarbejde, som Ministeriet vil oprette - Ministeriet vil lade fremstille en velkomstpakke for nye bestyrelsesmedlemmer Der blev spurgt til hvornår vi skal vælge en ny revisor. Erik Larsen fremførte, at vi har en bindende kontrakt frem til

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere