Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven"

Transkript

1 Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1

2 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap. 8, 29 stk. 4, kan Kommunalbestyrelsen fastsætte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision. Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har fastsat, at der sondres mellem, hvilken form for revision større og mindre regnskaber skal underkastes. For større tilskud gælder det, at regnskaberne skal revideres af en professionel, altså en statsautoriseret eller registreret revisor, mens de foreninger, som modtager mindre tilskud, kan anvende en foreningsvalgt/udpeget revisor. Revisoren skal udpeges uden for foreningens ledelse. Kommunalbestyrelsen har besluttet, følgende grænser for, hvornår en foreningens tilskudsregnskaber skal revideres af en professionel: Frivillige folkeoplysende foreninger, der modtager mere end kr. i kommunale tilskud (inkl. lokaletilskud) i kalenderåret, skal anvende en registreret eller statsautoriseret revisor. Frivillige folkeoplysende foreninger, der modtager mindre end kr. i tilskud i kalenderåret, kan benytte sig af en foreningsvalgt revisor. Aftenskoler, der modtager mere end kr. i kommunale tilskud i kalenderåret, skal lade sine tilskudsregnskaber revidere og påtegne af en registreret eller statsautoriseret revisor. Aftenskoler, der modtager mindre end kr. i tilskud i kalenderåret, kan benytte sig af en foreningsvalgt revisor, men kan af Kulturområdet blive pålagt at lade sine tilskudsregnskaber revidere og påtegne af en registreret eller statsautoriseret. Revisorens pligter er i detaljer beskrevet i det følgende. For mindre tilskud gælder det overordnet, at revisoren skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt, om foreningen har overholdt Folkeoplysningsloven og kommunens tilskudsregler, og i øvrigt anføre sine bemærkninger herunder eventuelle forbehold til regnskabet i en påtegning. For større tilskud skal ovenstående kontrol suppleres med en revision efter god revisionsskik. Der skal foretages uanmeldt kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol. Revisoren skal endvidere påse, at foreningen inden 3 uger efter, at revisoren har påtalt lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning, har underrettet Kommunalbestyrelsen. Hvis dette ikke er sket, underretter revisoren snarest Kommunalbestyrelsen. Endelig kan kommunen i henhold til Folkeoplysningslovens 30 indhente yderligere oplysninger hos foreningen, såfremt der er mistanke om uregelmæssigheder, eller hvis kommunen i øvrigt ønsker at kontrollere foreningens oplysninger. Generelt kan Kommunalbestyrelsen forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne, herunder få adgang til kontrol af foreningernes medlemslister. Foreningerne skal på forlangende indsende bilag som dokumentation for de afholdte lokaleudgifter. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol, og dokumentation kan endvidere blive indkaldt med henblik på tematiserede kontroller. 2

3 REVISORENS OPGAVER I FORBINDELSE MED TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN Revisionens omfang Revisionen omfatter foreningens regnskaber for tilskud givet efter kap. 4, 5 og 7 i folkeoplysningsloven. Revisionsplan - overordnet Revisionen tilrettelægges af revisor under hensyn til reglerne i denne instruks. For større tilskud gælder specielt følgende: Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. Der skal foretages uanmeldt kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol. For alle tilskud gælder følgende: Det gennemgående princip i Folkeoplysningsloven er, at det er foreningens ledelse, der har ansvaret for foreningens økonomi. Revisionen skal efterprøve, om tilskudsregnskabet er rigtigt. Revisionen skal sikre, at regnskabet giver et retvisende billede af de reelle forhold. Det kræves, at tilskudsmodtageren fremlægger et regnskab for den virksomhed, til hvilken der er ydet tilskud efter Folkeoplysningsloven. Foreningerne vil dog oftest vælge at aflevere regnskab for hele foreningen. Det skal da tydeligt fremgå heraf, hvilken del der vedrører den tilskudsberettigede del af foreningen. Revisionen skal påse, at de kommunale tilskud fremgår de relevante steder i regnskabet. Revisionen skal sikre, at foreningen har overholdt de tilskudsbetingelser, som loven giver mulighed for, og som Kommunalbestyrelsen har fastsat inden for lovens rammer. Revisionen skal endvidere undersøge, om regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med regnskabsbilagene. Endelig skal det kontrolleres, at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede. 3

4 REVISORENS OPGAVER I FORBINDELSE MED TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN Revisionsplan kontrollister Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning revisorens pligter: Det forventes, at revisor som minimum kontrollerer følgende: Det samlede antal undervisningstimer er korrekt. Det samlede antal deltagere og deltagertimetal, fordelt på undervisning, instrumentalundervisning, fleksible undervisningsformer, undervisning af handicappede samt foredrag er korrekt. Ved beregning af deltagertimetal for instrumentalundervisning, undervisning af handicappede og foredrag påses det, at de i lov og bekendtgørelser fastsatte omregningsfaktorer er anvendt. Et eventuelt tilskud til debatskabende aktiviteter er beregnet i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes regler herom. Det samlede antal deltager- og aktivitetstimer er korrekt opgjort, samt at det nødvendige bilagsmateriale foreligger. Der foreligger kvittering for deltagerbetaling fra alle, der har deltaget i tilskudsudløsende undervisning og at den samlede deltagerbetaling er beregnet korrekt. Udbetalt lærerløn og lederhonorarer overholder de gældende regler i Undervisningsministeriets cirkulære om løn- og andre ansættelsesforhold for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter lov om støtte til folkeoplysning. Der er indberettet korrekt til SKAT, og A-skat, ATP og feriegodtgørelse er tilbageholdt og indbetalt som foreskrevet i gældende regler. Der er indberettet og afregnet korrekt til SKAT angående moms. Det samlede kommunale tilskud højst udgør en vis andel af udbetalt lærerløn og lederhonorar m.v. jf. gældende regler. Undervisningen har været tilbudt offentligt. Der ikke søges tilskud til emner oplistet på Undervisningsministeriets "Emnebegrænsningsliste", medmindre Kommunalbestyrelsen har dispenseret herfra. Navn, adresse og personnummer på samtlige deltagere i undervisningen, der ikke har bopæl i kommunen, er afleveret til Rudersdal Kommune i henhold til de fastsatte frister. Holdstørrelserne ikke overskrider de i reglerne fastsatte størrelser. 4

5 Der forefindes underskrevne erklæringer fra hver enkelt deltager, der anses som handicappet i relation til det konkrete emne/fag. Aktivitetstilskud Revisors pligter: Det forventes, at revisor som minimum kontrollerer følgende: Aldersfordelingen/medlemssammensætningen er afstemt med foreningens medlemslister. De registrerede, tilskudsberettigede medlemmer har betalt det kontingent, som er fastlagt på den årlige generalforsamling. Der er foretaget afstemning mellem de faktiske kontingentindbetalinger og foreningens medlemslister. Størrelsen af de afholdte lønudgifter samt fordelingen heraf på de relevante aldersgrupper er korrekt. Der er indberettet korrekt til SKAT, og A-skat, ATP og feriegodtgørelse er tilbageholdt og indbetalt som foreskrevet i gældende regler. Der er indberettet og afregnet korrekt til SKAT angående moms. De afgivne oplysninger er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rudersdal Kommunes regelsæt på området. Såvel tilskudsregnskabet som årsregnskabet, forinden indsendelse til Rudersdal Kommune, er forsynet med underskrifter fra samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet, forinden indsendelse til Rudersdal Kommune, er påført revisorpåtegning, herunder eventuelle anmærkninger/forbehold. 5

6 Lokaletilskud Revisors pligter: Det forventes, at revisor som minimum kontrollerer følgende: De afholdte udgifter er afstemt med bilag. Regnskabsbilagene skal være originalbilag, der er stilet/adresseret til foreningen. Udgifterne vedrørende tilskudsberettigede lokaler er i overensstemmelse med tilsagn, herunder eventuel fordeling af udgifter mellem tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler. Antallet af aktivitetstimer samt fordelingen heraf er korrekt. Medlemstallet samt fordelingen heraf på de relevante aldersgrupper er korrekt. Udgifterne er korrekt periodiseret. Udgifterne vedrører foreningens normale drift og er inden for rammerne af, hvad der ydes tilskud til i henhold til de gældende regler. Der er indberettet korrekt til SKAT, og A-skat, ATP og feriegodtgørelse er tilbageholdt og indbetalt som foreskrevet i gældende regler. Der er indberettet og afregnet korrekt til SKAT angående moms. De afgivne oplysninger er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rudersdal Kommunes regelsæt på området. Såvel tilskudsregnskabet som årsregnskabet, forinden indsendelse til Rudersdal Kommune, er forsynet med underskrifter fra samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet, forinden indsendelse til Rudersdal Kommune, er påført revisorpåtegning, herunder eventuelle anmærkninger/forbehold. 6

7 ORDFORKLARING God revisionsskik God revisionsskik er et samlebegreb for, hvorledes en revisor skal handle. Begrebet giver kun mening for professionelle revisorer og udvikles hele tiden gennem responsa afgivet af revisorernes responsumudvalg. Ansvar Ansvaret for foreningens forvaltning af de tildelte midler fremgår af folkeoplysningslovens 31, stk. 2. Efter denne bestemmelse påhviler det foreningen, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler og at sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på en betryggende måde. Med denne bestemmelse fastslås det gennemgående princip i folkeoplysningsloven, nemlig at det er foreningens ledelse, der har ansvaret for foreningens økonomi. Ansvaret for professionelle revisorer fremgår af love om henholdsvis registrerede og statsautoriserede revisorer. Derudover er det klart, at der gælder almindelige strafferetlige regler for revisorer af alle regnskaber, hvis man som revisor har haft fortsæt til at besvige det offentlige eller andre. Så vidt vides er der aldrig søgt rejst et erstatningskrav over for en foreningsvalgt revisor. Forbehold Revisoren skal anføre i påtegningen, hvis der er forbehold i forhold til revisionen af regnskabet. Det betyder, at revisoren kan anvende denne instruks som en checkliste, og såfremt han ikke kan kontrollere et givent forhold, skal han skrive i sin påtegning, at han har taget forbehold, og hvorfor han har taget forbehold. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn En gennemgang, hvor revisor uden forudgående varsel indfinder sig hos foreningen for at gennemgå, om kassen stemmer, og om foreningens værdier er til stede på foreningens konti. Revisionsprotokol En revisionsprotokol er en form for rapport fra revisor til foreningens ledelse, hvor revisor redegør for, hvilke handlinger han har foretaget i forbindelse med gennemgangen af regnskabet og eventuelle uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn. 7

8 IKRAFTTRÆDEN Disse regler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2012 til ikrafttræden den 1. oktober

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere