Risici ved erklæringsafgivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risici ved erklæringsafgivelse"

Transkript

1 Risici ved erklæringsafgivelse 1

2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk Tlf

3 Program Statistik Faldgruber Forbehold Supplerende oplysninger Krydret med eksempler 3

4 Udviklingen i antal forbehold eller supplerende oplysninger i regnskabet (FSR + Experian) Forbehold eller supplerende oplysninger 4

5 Påtegninger analyse 2013 Ca selskaber har fravalgt revision regnskaberne regnskaber og frem: Supplerende oplysninger om tabt selskabskapital tælles med. 5

6 Påtegninger analyse Hvilken erklæring? Hvilken erklæring? 2% 3% 9% Revision Review Assistance Ingen erklæring 86% 6

7 Påtegninger analyse Hvilken erklæring? Hvilken erklæring? Revision Review Assistance Ingen erklæring 7

8 Udvikling i andel af samlet antal reviderede regnskaber, der har en revisionsanmærkning på regnskabet (Experian) Udvikling Samlet antal reviderede regnskaber Antal regnskaber med revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning Andel af reviderede regnskaber med en revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning 5% 5% 6% 8% 15% 19% 18% 8

9 Udviklingen i antallet af regnskaber med anmærkninger fordelt på virksomhedsform Øvrige A/S ApS 9

10 Udviklingen i antallet af regnskaber med anmærkninger fordelt på virksomhedsform 20,2% 19,3% 15,7% 15,0% 13,8% 13,4% 13,9% 11,7% 11,6% 5,7% 5,7% 3,4% 3,2% 3,3% 3,5% 6,9% 6,1% 4,8% 8,3% 6,8% 5,7% Øvrige A/S ApS 10

11 Hvor kommer problemerne fra? Forbehold / supplerende oplysninger Anmærkninger 2011 Anmærkninger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 11

12 Hvor kommer problemerne fra? Forbehold / supplerende oplysninger 25,0% Problemer 2011 Problemer ,0% 20,3% 19,9% 19,0% 18,5% 17,7% 16,9% 17,2% 16,8% 15,9% 15,9% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 12

13 Hvor bor virksomhederne? Antal virksomheder % Antal virksomheder ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

14 Hvor kommer problemerne relativt fra? Forbehold / supplerende oplysninger 45,0% Andel virksomheder 2012 Anmærkninger ,0% 35,0% 30,0% 35,0% 38,7% 25,0% 20,0% 20,0% 18,7% 24,0% 22,4% 15,0% 10,0% 11,3% 11,6% 9,3% 8,2% 5,0% 0,0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 14

15 Antal anmærkninger på brancheniveau Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 32% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 32% Kultur, forlystelser og sport 26% Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 25% Undervisning f.eks. køreskoler, kursusvirksomheder, coaching mv. 22% Andre serviceydelser 22% Information og kommunikation 21% Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 20% Bygge- og anlægsvirksomhed 20% Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 20% Fast ejendom 20% Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 19% Fremstillingsvirksomhed 19% Råstofindvinding 18% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring excl. Holdingselskaber 17% Transport og godshåndtering 17% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 16% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 15% Holdingselskaber 14% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 12% El-, gas- og fjernvarmeforsyning 12% 15

16 Stikprøve 500 med anmærkninger. Fordeling 20,0% 18,0% 16,0% 17,2% 14,0% 12,0% 13,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Antal med anmærkninger i strikprøven i alt (nogle har 2 forbehold) 6,0% 1,0% Værdiansættelse Going concern Andet 16

17 Forbehold værdiansættelse 4,0% 3,5% 3,0% 3,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,7% 0,5% 0,0% 17

18 Supplerende oplysninger 100,0% 90,0% 88,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 47,0% 39,0% 20,0% 10,0% 0,0% 16,0% I alt Tabt kapital Going concern Indregning / måling 8,0% 3,0% 2,0% Urigtig moms Andet Overtrædelse BFL 18

19 Supplerende oplysninger om indregning / måling 6,0% 5,0% 4,8% 4,6% 4,0% 3,6% 3,0% 2,0% 1,0% 1,4% 1,1% 0,0% 0,1% 0,1% 19

20 Hvilken konklusion 12% 4% 1% 83% Blank Med forbehold Afkræftende Manglende 20

21 Faldgruber Typiske problemer 21

22 Faldgruber 1 Fejl uden forbehold 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusion er bortset-fra 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Forbehold Konklusion GFS 7 Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet mangler 8 Supplerende oplysninger vedr. forståelsen af revisionen 9 Overtrædelse bogføringslov mangler 10 Ledelsesansvar mangler Supplerende opl. 11 Ledelsesberetningsudtalelse ikke tilpasset 22 Udtalelse

23 Påtegning generelt (ISA/UG) En påtegning uden anmærkninger Ingen forbehold Ingen supplerende oplysninger Vi har fået nok relevant revisionsbevis. Bogføringsloven er overholdt. Kontrol Regnskabet giver et retvisende billede. Ledelsen overholder sine formalia. Kontrol Virksomheden fortsætter til næste balancedag. Vi er ikke blevet bekendt med ledelsesansvar. Bekendt med 23

24 1-2 Forbehold Dobbelte overskrifter ved forbehold Regel kommer fra Erklæringsbekendtgørelsen Forbehold ISA Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for manglende konklusion ISA hvornår Ved uenighed der resulterer i væsentlig fejlinformation Ved utilstrækkeligt revisionsbevis og mulig væsentlig fejlinformation Ved uenighed der resulterer i gennemgribende fejlinformation Ved utilstrækkeligt revisionsbevis og mulig gennemgribende fejlinformation 24

25 1-2 Forbehold Forbehold skal tages når (generelt, ERKL 6.1): 1. revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, eller 2. revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. 25

26 1-2 Forbehold Skal tages når (specifikt, ERKL 6.2): 1. regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav, 2. regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, 3. usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst, 4. regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt, 5. forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor, 6. revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed, eller 7. regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. 26

27 1-2 Forbehold Udvalgte krav 1. Skal fremgå klart (Erkl.Bek 6.3) 2. Skal begrundes (Erkl.Bek 6.4 og ISA ) 3. Henvisning skal ske til konkrete poster, noter eller afsnit i ledelsesberetningen (Erkl.Bek 8). 4. Skal indeholde de manglende oplysninger, medmindre de er urimeligt omfangsrige ift. erklæringen eller ikke er tilgængelige (ISA c). 5. Hvis forbehold vedrører specifikke beløb, skal forbehold indeholde en beløbsmæssig angivelse. Hvis det ikke er muligt, skal revisor anføre dette (ISA ) 6. Hvis forbeholdet er for manglende revisionsbevis, skal revisor oplyse årsagerne hertil (ISA ). 27

28 1-2.1 Forbehold skal være klare Ikke godt skrevet

29 1-2.1 Forbehold skal være klare Ikke godt skrevet

30 1-2.1 Forbehold skal være klare Godt skrevet (se bort fra overskrifter)

31 1-2.1 Forbehold skal være klare Råd Formulering: Jeg tager forbehold for revisionsmålet af regnskabsposten (evt. henvisning). Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr. Vi tager forbehold for tilstedeværelsen af varebeholdninger, som er indregnet under aktiver med 402 tkr. Vi tager forbehold for fuldstændigheden af nettoomsætningen, som er indregnet i resultatopgørelsen med 4,2 mio. kr. (pas på tavshedspligten). 31

32 1-2.2 Forbehold skal begrundes Råd Hvorfor er posten fejlbehæftet? Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr., da tilgodehavenderne efter vores mening skal nedskrives med 200 tkr. til en lavere nettorealisationsværdi. Vi tager forbehold for fuldstændigheden af nettoomsætningen, der er indregnet i linjen Bruttofortjeneste i resultatopgørelsen på side 4, i det denne efter vores mening skulle indregnes med yderligere 150 tkr. 32

33 1-2.3 Henvisninger Erklæringsvejledningen: Tager revisor forbehold eller giver supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, kan det være hensigtsmæssigt at henvise til regnskabet. Henvisninger skal ske til konkrete poster eller noter i regnskabet, til konkrete afsnit i en eventuel ledelsesberetning eller til andre dele af regnskabet. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til en bestemt side i regnskabet, hvis denne side omhandler flere forhold. 33

34 1-2.3 Henvisninger Kan man henvise til noget, man ikke har revideret? Årsrapporten (Skal overholde årsregnskabsloven) Ledelsespåtegning Årsregnskabet Revideres. (Skal give et retvisende billede) Revisors påtegning el. erklæring Resultatopgørelse Balance Noter Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning 34

35 1-2.3 Henvisninger Råd Henvisninger ikke direkte et lovkrav Henvis ikke til ledelsesberetningen fra revisionspåtegningen Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr. Selskabets aftaler om finansiering udløber, og restgælden forfalder den 19. marts 20X1. Selskabet har ikke været i stand til at genforhandle eller opnå ny finansiering. Denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. Årsregnskabet og noterne hertil giver ikke fyldestgørende oplysning om usikkerheden. Årsregnskabet påvirkes ikke finansielt heraf. 35

36 1-2.4 Forbehold skal indeholde manglende oplysninger Ikke godt skrevet

37 1-2.4 Forbehold skal indeholde manglende oplysninger Godt skrevet 1 Råd: Vær opmærksom på alle krav om oplysning. Hvis det ikke må komme med, tag forbehold og giv de manglende oplysninger. 37

38 1-2.5 Forbehold skal indeholde finansiel indvirkning Ikke godt skrevet

39 1-2.5 Forbehold skal indeholde finansiel indvirkning Godt skrevet

40 1-2.5 Forbehold skal indeholde finansiel indvirkning Råd Anfør fejlinformationens finansielle indvirkning. Hvis ikke muligt, anfør dette. Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr., da tilgodehavenderne efter vores mening skal nedskrives 200 tkr. til en lavere nettorealisationsværdi. Hvis tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser var blevet indregnet til denne lavere nettorealisationsværdi, ville Andre eksterne omkostninger i resultatopgørelsen have været 200 tkr. større, Skat af årets resultat i resultatopgørelsen ville have været 50 tkr. Mindre, og årets i resultatopgørelsen resultat ville have været 150 tkr. mindre. Aktiverne ville være 200 tkr. mindre, jf. ovenfor, og Overført overskud eller underskud under egenkapitalen ville være 150 tkr. Mindre. Selskabsskab under passiverne ville være 50 tkr. mindre. Vi tager forbehold for kapitalandele i tilknyttede virksomheder, da vi ikke har fået adgang til at foretage revisionshandlinger for at sikre tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for disse. Det har ikke været muligt at opgøre evt. finansielle beløbsmæssige indvirkninger. 40

41 1-2.6 Forbehold for manglende revisionsbevis Godt skrevet? 1 2 Indeholder disse en begrundelse for manglende revisionsbevis? 41

42 1-2.6 Forbehold for manglende revisionsbevis Råd Anfør i forbeholdet årsagen til manglende bevis. En af de interessante ting er, om det er ledelsens skyld. Selskabets bogføring og øvrige grundlag for selskabets årsregnskab er mangelfuldt og indeholder adskillige fejl i relation til varelager, tilgodehavender og varekreditorer. På tidspunktet for afgivelse af vores erklæring på årsregnskabet har det endnu ikke været muligt for ledelsen at rette op på manglerne og rette fejlene. Vi har ikke på anden vis haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte de i årsregnskabet anførte tilgodehavender, varebeholdninger og varekreditorer på henholdsvis kr. xxx, kr. xxx og kr. xxx. Som følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige i relation til registrerede eller ikkeregistrerede varelager, tilgodehavender og varekreditorer samt resultatopgørelsen, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. Forbehold da ledelsen ikke har givet os mulighed for at undersøge de tilknyttede virksomheder. 42

43 1 Fejl uden forbehold Regnskabet er forkert eller mangelfuldt. Hedder også Uenighed med ledelsen Det kan være beløb som er forkerte. Det kan også være den generelle præsentation af årsregnskabet. En note oplyser sjældent noget forkert. En manglende note er ikke en fejl, men en mangel. 43

44 1 Fejl uden forbehold Ofte forekommende problemer Noter mangler. Note oplyser ikke det krævede. Der er for mange omkostninger i årsregnskabet. Ulovlige lån er ikke regnskabsmæssigt behandlet korrekt. Klassifikationen er forkert. Gæld til tilknyttede virksomheder hedder i regnskabet Anden gæld. Der er modregnet i regnskabet. Debitorer med kreditsaldo er ikke flyttet. Igangværende arbejder er usynligt modregnes i forudbetalinger for samme. 44

45 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold 45

46 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold Oftest forekommende problemer Ikke bevis for at virksomheden er en forsat drift. Ikke bevis for dagsværdi på ejendom. Ikke bevis for udskudt skatteaktiv. Ikke bevis for fysisk tilstedeværelse af varebeholdninger. 46

47 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold Råd Undersøg alle forhold Husk at 4 uvæsentlige ting, kan blive væsentlige tilsammen. Problemerne opstår bl.a.: Du skal ikke revidere lageret. Du må ikke udsende engagementsforespørgsler De vil ikke betale for, at du taler med datterselskabers revisor. Erklæring Revision Udvidet gennemgang Review Assistance Bevis baserer sig på Primært eksterne bekræftelser, fx tinglysning, engagementsforespørgsler, saldomeddelelser, efterfølgende indbetalinger, advokatbreve osv. Forespørgsel og analyse og andre. Samt 4 danske. Samt bogføringslov og formalia. Forespørgsel og analyse og andre. Gennemlæsning 47

48 Konklusion Forhold væsentlige Ja Ja Ja Forhold gennemgribende Nej Ja Ja Konklusion Med forbehold Afkræftende Ingen Forhold kommer fra begrænsning i revisors arbejde Forhold kommer fra uenighed med ledelsen bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver retvisende bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver - På grund af betydeligheden af Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet. som følge af det betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion ikke retvisende - 48

49 Revision konklusion efter ISA er Forbehold + gennemgribende 49

50 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Eksempler 1 50

51 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Eksempler 2 51

52 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Eksempler 3 52

53 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Råd Alle forbehold påvirker konklusionen ingen undtagelser. Supplerende oplysninger påvirker ikke konklusionen derfor nedenunder. 53

54 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Ikke godt skrevet

55 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Ikke godt skrevet 3 55

56 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Ikke godt skrevet 4 56

57 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Råd Hvis regnskabet indeholder gennemgribende fejl eller mangler = Afkræftende konklusion = Giver ikke et retvisende billede. Going concern giver en afkræftende konklusion. Undtagelse er meget sjælden når ledelsen ikke vil frembringe revisionsbevis. Hvis man tager forbehold for fx 98 procent af balancesummen. Overvej situationen hvis man tager forbehold for manglende note om usikkerhed om fortsat drift. ISA 705.5: Gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter revisors vurdering: ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet, eller i relation til oplysninger er grundlæggende for brugeres forståelse af regnskabet 57

58 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion ikke godt skrevet 1 58

59 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion Godt skrevet 1 59

60 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion - råd Når du har manglende bevis, og beviset er muligt gennemgribende = Ingen konklusion Forbehold Grundlag for manglende konklusion Vi tager forbehold for værdiansættelsen og tilstedeværelsen mv. af varebeholdninger, som vi ikke kan opnå revisionsbevis for, idet ledelsen ikke ønsker at give os adgang til at overvære den fysiske lageroptælling, vurdere procedurerne, inspicere lageret og foretage kontroloptælling. Det har ikke været muligt at opgøre den finansielle beløbsmæssige indvirkning af ovenstående. Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet. 60

61 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Erklæringsbekendtgørelsens 6.5: Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. Erklæringsvejledningen: Vurderer revisor, at et eller flere forbehold er af så afgørende betydning, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, skal revisor oplyse dette i påtegningen. En sådan oplysning er f.eks. relevant, hvis revisor vurderer, at virksomhedens ledelse er i stand til at udarbejde et regnskab, der opfylder lovgivningens krav, men ikke har gjort det. Dette vil være tilfældet, hvis virksomhedens ledelse har valgt værdiansættelsesmetoder, som efter revisors opfattelse fører til, at regnskabet bliver misvisende. Oplysningen kan særlig være relevant, når revisor har afgivet en afkræftende konklusion, eller revisor slet ikke er i stand til at afgive en konklusion Oplysningen kan passende gives i konklusionen. 61

62 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Godt skrevet 62

63 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Råd Skriv Når et korrekt regnskab kan lade sig gøre. Eksempler på situationer: Going concern Forbehold fordi varelager som udgør 95% af balancesummen, er forkert Forbehold for manglende bevis for datter, som udgør 100% af balancesummen Skriv ikke Når det alligevel ikke kan lade sig gøre, at lave et korrekt regnskab Eksempler på situationer Konklusion med forbehold (overvej alligevel) Forbehold for at varelager, som udgør 15 % af balancesummen, er forkert. Forbehold fordi du ikke må se datter, og fejlen udgør potentielt 10% af balancesummen. 63

64 7 Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet mangler Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Må ikke tilføre information udover hvad allerede der står i regnskabet (note). Påpeger et forhold. Afgørende forhold Going concern usikkerhed SKAL påpeges. Påvirker ikke konklusionen. 64

65 7 Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet mangler - Råd Det er kun going concern usikkerhed som SKAL beskrives. Derfor den eneste man kan tjekke hvis man skal se, om påtegningen er fejlbehæftet. Anfør supplerende oplysning i regnskabet om afgørende forhold: Usikkerhed om evnen til fortsat drift. Regnskab aflagt efter realisationsprincipper. Usikkerhed om en retssag, som er substantiel for selskabet. Usikkerhed om et substantielt aktiv, fx udskudt skatteaktiv. 65

66 8 Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Anvendes relativt sjældent. Skal anvendes når: Tidligere periodes regnskab, der fremgår som sammenligningstal, er ikke revideret, ISA Revisors konklusion i en erklæring på et regnskab til sammenligning afviger fra den konklusion revisor tidligere har udtrykt på dette regnskab, jf. ISA 710 afsnit 16. Regnskabet til sammenligning er revideret af en anden revisor, jf. ISA 710 afsnit 17 og 19. Andre oplysninger i et dokument der indeholder et revideret regnskab indeholder fejl, som revisor mener, det er nødvendigt at rette, jf. ISA 720, afsnit 10 a). 66

67 9 Overtrædelse bogføringslov mangler Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig 67

68 9 Overtrædelse bogføringslov mangler At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin. Beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren. Ved vurdering af væsentlighed, kan revisor f.eks. overveje: Er overtrædelserne bragt til ophør? Ligger overtrædelserne flere år tilbage? Gentagne overtrædelser? Omfanget af overtrædelsen? 68

69 9 Overtrædelse bogføringslov mangler Godt skrevet

70 10 Ledelsesansvar mangler Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: 1. straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 2. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 3. lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. 70

71 10 Ledelsesansvar mangler 71

72 10 Ledelsesansvar mangler Lovlige og ulovlige lån Lån til moderselskab Lån til holding- (ikke-moder) selskab Lån til personlig aktionær Lån til ledelse Balance Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Notekrav Nej Nej Nej Ja Rente Markedsvilkår Nationalbankens udlån+9 (+10 fra ) Nationalbankens udlån+9 (+10 fra ) Nationalbankens udlån+9 (+10 fra ) Supplerende oplysning Nej Ja Ja Ja 72

73 10 Ledelsesansvar mangler Skat på ulovlige lån. Lån sep. 100 tkr. Kilde: FSR tværgående udvalg. Forbehold for fuldstændighed. Lån 100 tkr. 50 tkr. tilbagebetalt på balancedagen? Tilbagebetalt Ikke tilbagebetalt Aftale om løn, senest på balancedagen På plads Ikke på plads Indberettet kildeskat på balancedagen Indberettet Ikke på plads Indbetalt kildeskat på balancedagen Indbetalt Ikke på plads Regnskab Løn 100 tkr. Løn 100 tkr. Tilgode ulovligt lån 100 tkr. + rente Note hvis ledelsesmedlem. Note hvis ledelsesmedlem. Tilgode ulovligt lån 50 tkr. + rente Yderligere tilgode hos aktionær 50 tkr. +rente Gæld til Skat 50 kr. Note hvis ledelsesmedlem. Kan omposteres i næste år, når aftale om konvertering er på plads. Revision Supplerende oplysning om lån i årets løb. Evt. supplerende oplysning om manglende indberetning i tide. Supplerende oplysning om lån i årets løb. Evt. supplerende oplysning om manglende indberetning i tide. Supplerende oplysning om lån i årets løb. Evt. supplerende oplysning om manglende indberetning i tide. Rente Ja 9%+ fra hævning til konvertering (+10% fra ). Ja 9%+ fra hævning til konvertering (+10% fra ). Ja 9%+ fra hævning til balancedag (+10% fra ). 73

74 10 Ledelsesansvar mangler Aktionærlån eksempel Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Selskabet har et tilgodehavende hos direktører på 1,2 mio. kr. som er præsenteret under Andre tilgodehavender i balancen. Vi tager forbehold for præsentationen, som er i strid med årsregnskabsloven, idet beløbet skulle have været præsenteret under Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse. Forholdet har ingen betydning for årets resultat, balancesummen eller egenkapitalen. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af de(t) forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter [og pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar 31. december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven. (Det er vor opfattelse af generalforsamlingen ikke bør godkende årsregnskabet.) Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabets tilgodehavende hos direktører på 1,2 mio. kr. er ikke forrentet, hvorved resultatopgørelsesposten Andre finansielle indtægter mangler en indtægt på ca. 120 tkr. Hvis forholdet havde været behandlet korrekt, ville resultatet være 90 tkr. større, aktivsummen 120 tkr. større og gældsposten Selskabsskat 30 tkr. større. Selskabets tilgodehavende hos ledelsen er ikke noteoplyst, hvilket er i strid med årsregnskabslovens regler. Vi tager forbehold for den manglende note. De manglende oplysninger er, at lånet er ydet til direktionen, at der ikke er aftalt tilbagebetaling af lånet, og at der ikke er stillet sikkerhed for lånet, at renten udgør 0% og at tilbagebetalte beløb i året udgør 0 kr. Selskabet har i strid med selskabsloven 210, stk.1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og bestyrelsen kan ifalde ansvar herfor. Lånet er ikke forrentet, hvilket er i strid med selskabslovens 215, hvorved ledelsen yderligere kan ifalde ansvar. Selskabet har i strid med årsregnskabsloven undladt at oplyse note om lån til ledelsen, undladt at indregne renteindtægt af samme lån samt fejlklassificeret dette lån i årsregnskabet. Efter årsregnskabslovens 164 kan ledelsen ifalde ansvar herfor. 74

75 10 Ledelsesansvar mangler Råd Der er ledelsesansvar, fx. hvis Kapitalejerlån primo (SEL 210) Der ikke er afholdt GFS 6 måneder kapitaltab er konstateret (SEL 119) Direktion ikke har sikret forsvarligt kapitalberedskab (SEL 118) Formalia ikke overholdt, fx, ingen ejerbog (SEL ) Ledelsen ikke stiller alt til revisors rådighed (SEL 133) Ingen ledelsesberetning (årsregnskabsloven 77) (man ikke aflægger korrekt regnskab, jf. årsregnskabslovens 164) 75

76 10 Ledelsesansvar mangler Råd Der er ikke ledelsesansvar, fx. hvis Der udloddes udbytte uden brug af mellembalance Regnskabet indsendes for sent Man skylder moms 76

77 11 Ledelsesberetningsudtalelse ikke tilpasset Væsentlige fejl i ledelsesberetningen (ej gennemgribende) Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20xx samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 20xx i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen V har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har vi imidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om frasalg af en væsentlig aktivitet, som er krævet efter årsregnskabsloven. 77

78 11 Ledelsesberetningsudtalelse ikke tilpasset Gennemgribende fejl i årsregnskabet Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny selskabskapital, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer. Disse forhandlinger er endt uden resultat. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af 78

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere