Risici ved erklæringsafgivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risici ved erklæringsafgivelse"

Transkript

1 Risici ved erklæringsafgivelse 1

2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk Tlf

3 Program Statistik Faldgruber Forbehold Supplerende oplysninger Krydret med eksempler 3

4 Udviklingen i antal forbehold eller supplerende oplysninger i regnskabet (FSR + Experian) Forbehold eller supplerende oplysninger 4

5 Påtegninger analyse 2013 Ca selskaber har fravalgt revision regnskaberne regnskaber og frem: Supplerende oplysninger om tabt selskabskapital tælles med. 5

6 Påtegninger analyse Hvilken erklæring? Hvilken erklæring? 2% 3% 9% Revision Review Assistance Ingen erklæring 86% 6

7 Påtegninger analyse Hvilken erklæring? Hvilken erklæring? Revision Review Assistance Ingen erklæring 7

8 Udvikling i andel af samlet antal reviderede regnskaber, der har en revisionsanmærkning på regnskabet (Experian) Udvikling Samlet antal reviderede regnskaber Antal regnskaber med revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning Andel af reviderede regnskaber med en revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning 5% 5% 6% 8% 15% 19% 18% 8

9 Udviklingen i antallet af regnskaber med anmærkninger fordelt på virksomhedsform Øvrige A/S ApS 9

10 Udviklingen i antallet af regnskaber med anmærkninger fordelt på virksomhedsform 20,2% 19,3% 15,7% 15,0% 13,8% 13,4% 13,9% 11,7% 11,6% 5,7% 5,7% 3,4% 3,2% 3,3% 3,5% 6,9% 6,1% 4,8% 8,3% 6,8% 5,7% Øvrige A/S ApS 10

11 Hvor kommer problemerne fra? Forbehold / supplerende oplysninger Anmærkninger 2011 Anmærkninger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 11

12 Hvor kommer problemerne fra? Forbehold / supplerende oplysninger 25,0% Problemer 2011 Problemer ,0% 20,3% 19,9% 19,0% 18,5% 17,7% 16,9% 17,2% 16,8% 15,9% 15,9% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 12

13 Hvor bor virksomhederne? Antal virksomheder % Antal virksomheder ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

14 Hvor kommer problemerne relativt fra? Forbehold / supplerende oplysninger 45,0% Andel virksomheder 2012 Anmærkninger ,0% 35,0% 30,0% 35,0% 38,7% 25,0% 20,0% 20,0% 18,7% 24,0% 22,4% 15,0% 10,0% 11,3% 11,6% 9,3% 8,2% 5,0% 0,0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 14

15 Antal anmærkninger på brancheniveau Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 32% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 32% Kultur, forlystelser og sport 26% Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 25% Undervisning f.eks. køreskoler, kursusvirksomheder, coaching mv. 22% Andre serviceydelser 22% Information og kommunikation 21% Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 20% Bygge- og anlægsvirksomhed 20% Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 20% Fast ejendom 20% Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 19% Fremstillingsvirksomhed 19% Råstofindvinding 18% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring excl. Holdingselskaber 17% Transport og godshåndtering 17% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 16% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 15% Holdingselskaber 14% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 12% El-, gas- og fjernvarmeforsyning 12% 15

16 Stikprøve 500 med anmærkninger. Fordeling 20,0% 18,0% 16,0% 17,2% 14,0% 12,0% 13,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Antal med anmærkninger i strikprøven i alt (nogle har 2 forbehold) 6,0% 1,0% Værdiansættelse Going concern Andet 16

17 Forbehold værdiansættelse 4,0% 3,5% 3,0% 3,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,7% 0,5% 0,0% 17

18 Supplerende oplysninger 100,0% 90,0% 88,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 47,0% 39,0% 20,0% 10,0% 0,0% 16,0% I alt Tabt kapital Going concern Indregning / måling 8,0% 3,0% 2,0% Urigtig moms Andet Overtrædelse BFL 18

19 Supplerende oplysninger om indregning / måling 6,0% 5,0% 4,8% 4,6% 4,0% 3,6% 3,0% 2,0% 1,0% 1,4% 1,1% 0,0% 0,1% 0,1% 19

20 Hvilken konklusion 12% 4% 1% 83% Blank Med forbehold Afkræftende Manglende 20

21 Faldgruber Typiske problemer 21

22 Faldgruber 1 Fejl uden forbehold 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusion er bortset-fra 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Forbehold Konklusion GFS 7 Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet mangler 8 Supplerende oplysninger vedr. forståelsen af revisionen 9 Overtrædelse bogføringslov mangler 10 Ledelsesansvar mangler Supplerende opl. 11 Ledelsesberetningsudtalelse ikke tilpasset 22 Udtalelse

23 Påtegning generelt (ISA/UG) En påtegning uden anmærkninger Ingen forbehold Ingen supplerende oplysninger Vi har fået nok relevant revisionsbevis. Bogføringsloven er overholdt. Kontrol Regnskabet giver et retvisende billede. Ledelsen overholder sine formalia. Kontrol Virksomheden fortsætter til næste balancedag. Vi er ikke blevet bekendt med ledelsesansvar. Bekendt med 23

24 1-2 Forbehold Dobbelte overskrifter ved forbehold Regel kommer fra Erklæringsbekendtgørelsen Forbehold ISA Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for manglende konklusion ISA hvornår Ved uenighed der resulterer i væsentlig fejlinformation Ved utilstrækkeligt revisionsbevis og mulig væsentlig fejlinformation Ved uenighed der resulterer i gennemgribende fejlinformation Ved utilstrækkeligt revisionsbevis og mulig gennemgribende fejlinformation 24

25 1-2 Forbehold Forbehold skal tages når (generelt, ERKL 6.1): 1. revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, eller 2. revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. 25

26 1-2 Forbehold Skal tages når (specifikt, ERKL 6.2): 1. regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav, 2. regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, 3. usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst, 4. regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt, 5. forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor, 6. revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed, eller 7. regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. 26

27 1-2 Forbehold Udvalgte krav 1. Skal fremgå klart (Erkl.Bek 6.3) 2. Skal begrundes (Erkl.Bek 6.4 og ISA ) 3. Henvisning skal ske til konkrete poster, noter eller afsnit i ledelsesberetningen (Erkl.Bek 8). 4. Skal indeholde de manglende oplysninger, medmindre de er urimeligt omfangsrige ift. erklæringen eller ikke er tilgængelige (ISA c). 5. Hvis forbehold vedrører specifikke beløb, skal forbehold indeholde en beløbsmæssig angivelse. Hvis det ikke er muligt, skal revisor anføre dette (ISA ) 6. Hvis forbeholdet er for manglende revisionsbevis, skal revisor oplyse årsagerne hertil (ISA ). 27

28 1-2.1 Forbehold skal være klare Ikke godt skrevet

29 1-2.1 Forbehold skal være klare Ikke godt skrevet

30 1-2.1 Forbehold skal være klare Godt skrevet (se bort fra overskrifter)

31 1-2.1 Forbehold skal være klare Råd Formulering: Jeg tager forbehold for revisionsmålet af regnskabsposten (evt. henvisning). Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr. Vi tager forbehold for tilstedeværelsen af varebeholdninger, som er indregnet under aktiver med 402 tkr. Vi tager forbehold for fuldstændigheden af nettoomsætningen, som er indregnet i resultatopgørelsen med 4,2 mio. kr. (pas på tavshedspligten). 31

32 1-2.2 Forbehold skal begrundes Råd Hvorfor er posten fejlbehæftet? Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr., da tilgodehavenderne efter vores mening skal nedskrives med 200 tkr. til en lavere nettorealisationsværdi. Vi tager forbehold for fuldstændigheden af nettoomsætningen, der er indregnet i linjen Bruttofortjeneste i resultatopgørelsen på side 4, i det denne efter vores mening skulle indregnes med yderligere 150 tkr. 32

33 1-2.3 Henvisninger Erklæringsvejledningen: Tager revisor forbehold eller giver supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, kan det være hensigtsmæssigt at henvise til regnskabet. Henvisninger skal ske til konkrete poster eller noter i regnskabet, til konkrete afsnit i en eventuel ledelsesberetning eller til andre dele af regnskabet. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til en bestemt side i regnskabet, hvis denne side omhandler flere forhold. 33

34 1-2.3 Henvisninger Kan man henvise til noget, man ikke har revideret? Årsrapporten (Skal overholde årsregnskabsloven) Ledelsespåtegning Årsregnskabet Revideres. (Skal give et retvisende billede) Revisors påtegning el. erklæring Resultatopgørelse Balance Noter Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning 34

35 1-2.3 Henvisninger Råd Henvisninger ikke direkte et lovkrav Henvis ikke til ledelsesberetningen fra revisionspåtegningen Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr. Selskabets aftaler om finansiering udløber, og restgælden forfalder den 19. marts 20X1. Selskabet har ikke været i stand til at genforhandle eller opnå ny finansiering. Denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. Årsregnskabet og noterne hertil giver ikke fyldestgørende oplysning om usikkerheden. Årsregnskabet påvirkes ikke finansielt heraf. 35

36 1-2.4 Forbehold skal indeholde manglende oplysninger Ikke godt skrevet

37 1-2.4 Forbehold skal indeholde manglende oplysninger Godt skrevet 1 Råd: Vær opmærksom på alle krav om oplysning. Hvis det ikke må komme med, tag forbehold og giv de manglende oplysninger. 37

38 1-2.5 Forbehold skal indeholde finansiel indvirkning Ikke godt skrevet

39 1-2.5 Forbehold skal indeholde finansiel indvirkning Godt skrevet

40 1-2.5 Forbehold skal indeholde finansiel indvirkning Råd Anfør fejlinformationens finansielle indvirkning. Hvis ikke muligt, anfør dette. Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som er indregnet under aktiver med 498 tkr., da tilgodehavenderne efter vores mening skal nedskrives 200 tkr. til en lavere nettorealisationsværdi. Hvis tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser var blevet indregnet til denne lavere nettorealisationsværdi, ville Andre eksterne omkostninger i resultatopgørelsen have været 200 tkr. større, Skat af årets resultat i resultatopgørelsen ville have været 50 tkr. Mindre, og årets i resultatopgørelsen resultat ville have været 150 tkr. mindre. Aktiverne ville være 200 tkr. mindre, jf. ovenfor, og Overført overskud eller underskud under egenkapitalen ville være 150 tkr. Mindre. Selskabsskab under passiverne ville være 50 tkr. mindre. Vi tager forbehold for kapitalandele i tilknyttede virksomheder, da vi ikke har fået adgang til at foretage revisionshandlinger for at sikre tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for disse. Det har ikke været muligt at opgøre evt. finansielle beløbsmæssige indvirkninger. 40

41 1-2.6 Forbehold for manglende revisionsbevis Godt skrevet? 1 2 Indeholder disse en begrundelse for manglende revisionsbevis? 41

42 1-2.6 Forbehold for manglende revisionsbevis Råd Anfør i forbeholdet årsagen til manglende bevis. En af de interessante ting er, om det er ledelsens skyld. Selskabets bogføring og øvrige grundlag for selskabets årsregnskab er mangelfuldt og indeholder adskillige fejl i relation til varelager, tilgodehavender og varekreditorer. På tidspunktet for afgivelse af vores erklæring på årsregnskabet har det endnu ikke været muligt for ledelsen at rette op på manglerne og rette fejlene. Vi har ikke på anden vis haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte de i årsregnskabet anførte tilgodehavender, varebeholdninger og varekreditorer på henholdsvis kr. xxx, kr. xxx og kr. xxx. Som følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige i relation til registrerede eller ikkeregistrerede varelager, tilgodehavender og varekreditorer samt resultatopgørelsen, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. Forbehold da ledelsen ikke har givet os mulighed for at undersøge de tilknyttede virksomheder. 42

43 1 Fejl uden forbehold Regnskabet er forkert eller mangelfuldt. Hedder også Uenighed med ledelsen Det kan være beløb som er forkerte. Det kan også være den generelle præsentation af årsregnskabet. En note oplyser sjældent noget forkert. En manglende note er ikke en fejl, men en mangel. 43

44 1 Fejl uden forbehold Ofte forekommende problemer Noter mangler. Note oplyser ikke det krævede. Der er for mange omkostninger i årsregnskabet. Ulovlige lån er ikke regnskabsmæssigt behandlet korrekt. Klassifikationen er forkert. Gæld til tilknyttede virksomheder hedder i regnskabet Anden gæld. Der er modregnet i regnskabet. Debitorer med kreditsaldo er ikke flyttet. Igangværende arbejder er usynligt modregnes i forudbetalinger for samme. 44

45 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold 45

46 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold Oftest forekommende problemer Ikke bevis for at virksomheden er en forsat drift. Ikke bevis for dagsværdi på ejendom. Ikke bevis for udskudt skatteaktiv. Ikke bevis for fysisk tilstedeværelse af varebeholdninger. 46

47 2 Manglende revisionsbevis uden forbehold Råd Undersøg alle forhold Husk at 4 uvæsentlige ting, kan blive væsentlige tilsammen. Problemerne opstår bl.a.: Du skal ikke revidere lageret. Du må ikke udsende engagementsforespørgsler De vil ikke betale for, at du taler med datterselskabers revisor. Erklæring Revision Udvidet gennemgang Review Assistance Bevis baserer sig på Primært eksterne bekræftelser, fx tinglysning, engagementsforespørgsler, saldomeddelelser, efterfølgende indbetalinger, advokatbreve osv. Forespørgsel og analyse og andre. Samt 4 danske. Samt bogføringslov og formalia. Forespørgsel og analyse og andre. Gennemlæsning 47

48 Konklusion Forhold væsentlige Ja Ja Ja Forhold gennemgribende Nej Ja Ja Konklusion Med forbehold Afkræftende Ingen Forhold kommer fra begrænsning i revisors arbejde Forhold kommer fra uenighed med ledelsen bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver retvisende bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver - På grund af betydeligheden af Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet. som følge af det betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion ikke retvisende - 48

49 Revision konklusion efter ISA er Forbehold + gennemgribende 49

50 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Eksempler 1 50

51 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Eksempler 2 51

52 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Eksempler 3 52

53 3 Forbehold hvor konklusion ikke er påvirket Råd Alle forbehold påvirker konklusionen ingen undtagelser. Supplerende oplysninger påvirker ikke konklusionen derfor nedenunder. 53

54 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Ikke godt skrevet

55 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Ikke godt skrevet 3 55

56 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Ikke godt skrevet 4 56

57 4 Gennemgribende forbehold hvor konklusionen ikke er afkræftende Råd Hvis regnskabet indeholder gennemgribende fejl eller mangler = Afkræftende konklusion = Giver ikke et retvisende billede. Going concern giver en afkræftende konklusion. Undtagelse er meget sjælden når ledelsen ikke vil frembringe revisionsbevis. Hvis man tager forbehold for fx 98 procent af balancesummen. Overvej situationen hvis man tager forbehold for manglende note om usikkerhed om fortsat drift. ISA 705.5: Gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter revisors vurdering: ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet, eller i relation til oplysninger er grundlæggende for brugeres forståelse af regnskabet 57

58 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion ikke godt skrevet 1 58

59 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion Godt skrevet 1 59

60 5 Manglende bevis som er potentielt gennemgribende afgivelse af konklusion - råd Når du har manglende bevis, og beviset er muligt gennemgribende = Ingen konklusion Forbehold Grundlag for manglende konklusion Vi tager forbehold for værdiansættelsen og tilstedeværelsen mv. af varebeholdninger, som vi ikke kan opnå revisionsbevis for, idet ledelsen ikke ønsker at give os adgang til at overvære den fysiske lageroptælling, vurdere procedurerne, inspicere lageret og foretage kontroloptælling. Det har ikke været muligt at opgøre den finansielle beløbsmæssige indvirkning af ovenstående. Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet. 60

61 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Erklæringsbekendtgørelsens 6.5: Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. Erklæringsvejledningen: Vurderer revisor, at et eller flere forbehold er af så afgørende betydning, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, skal revisor oplyse dette i påtegningen. En sådan oplysning er f.eks. relevant, hvis revisor vurderer, at virksomhedens ledelse er i stand til at udarbejde et regnskab, der opfylder lovgivningens krav, men ikke har gjort det. Dette vil være tilfældet, hvis virksomhedens ledelse har valgt værdiansættelsesmetoder, som efter revisors opfattelse fører til, at regnskabet bliver misvisende. Oplysningen kan særlig være relevant, når revisor har afgivet en afkræftende konklusion, eller revisor slet ikke er i stand til at afgive en konklusion Oplysningen kan passende gives i konklusionen. 61

62 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Godt skrevet 62

63 6 Generalforsamlingsanbefaling mangler Råd Skriv Når et korrekt regnskab kan lade sig gøre. Eksempler på situationer: Going concern Forbehold fordi varelager som udgør 95% af balancesummen, er forkert Forbehold for manglende bevis for datter, som udgør 100% af balancesummen Skriv ikke Når det alligevel ikke kan lade sig gøre, at lave et korrekt regnskab Eksempler på situationer Konklusion med forbehold (overvej alligevel) Forbehold for at varelager, som udgør 15 % af balancesummen, er forkert. Forbehold fordi du ikke må se datter, og fejlen udgør potentielt 10% af balancesummen. 63

64 7 Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet mangler Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Må ikke tilføre information udover hvad allerede der står i regnskabet (note). Påpeger et forhold. Afgørende forhold Going concern usikkerhed SKAL påpeges. Påvirker ikke konklusionen. 64

65 7 Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet mangler - Råd Det er kun going concern usikkerhed som SKAL beskrives. Derfor den eneste man kan tjekke hvis man skal se, om påtegningen er fejlbehæftet. Anfør supplerende oplysning i regnskabet om afgørende forhold: Usikkerhed om evnen til fortsat drift. Regnskab aflagt efter realisationsprincipper. Usikkerhed om en retssag, som er substantiel for selskabet. Usikkerhed om et substantielt aktiv, fx udskudt skatteaktiv. 65

66 8 Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Anvendes relativt sjældent. Skal anvendes når: Tidligere periodes regnskab, der fremgår som sammenligningstal, er ikke revideret, ISA Revisors konklusion i en erklæring på et regnskab til sammenligning afviger fra den konklusion revisor tidligere har udtrykt på dette regnskab, jf. ISA 710 afsnit 16. Regnskabet til sammenligning er revideret af en anden revisor, jf. ISA 710 afsnit 17 og 19. Andre oplysninger i et dokument der indeholder et revideret regnskab indeholder fejl, som revisor mener, det er nødvendigt at rette, jf. ISA 720, afsnit 10 a). 66

67 9 Overtrædelse bogføringslov mangler Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig 67

68 9 Overtrædelse bogføringslov mangler At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin. Beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren. Ved vurdering af væsentlighed, kan revisor f.eks. overveje: Er overtrædelserne bragt til ophør? Ligger overtrædelserne flere år tilbage? Gentagne overtrædelser? Omfanget af overtrædelsen? 68

69 9 Overtrædelse bogføringslov mangler Godt skrevet

70 10 Ledelsesansvar mangler Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: 1. straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 2. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 3. lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. 70

71 10 Ledelsesansvar mangler 71

72 10 Ledelsesansvar mangler Lovlige og ulovlige lån Lån til moderselskab Lån til holding- (ikke-moder) selskab Lån til personlig aktionær Lån til ledelse Balance Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Notekrav Nej Nej Nej Ja Rente Markedsvilkår Nationalbankens udlån+9 (+10 fra ) Nationalbankens udlån+9 (+10 fra ) Nationalbankens udlån+9 (+10 fra ) Supplerende oplysning Nej Ja Ja Ja 72

73 10 Ledelsesansvar mangler Skat på ulovlige lån. Lån sep. 100 tkr. Kilde: FSR tværgående udvalg. Forbehold for fuldstændighed. Lån 100 tkr. 50 tkr. tilbagebetalt på balancedagen? Tilbagebetalt Ikke tilbagebetalt Aftale om løn, senest på balancedagen På plads Ikke på plads Indberettet kildeskat på balancedagen Indberettet Ikke på plads Indbetalt kildeskat på balancedagen Indbetalt Ikke på plads Regnskab Løn 100 tkr. Løn 100 tkr. Tilgode ulovligt lån 100 tkr. + rente Note hvis ledelsesmedlem. Note hvis ledelsesmedlem. Tilgode ulovligt lån 50 tkr. + rente Yderligere tilgode hos aktionær 50 tkr. +rente Gæld til Skat 50 kr. Note hvis ledelsesmedlem. Kan omposteres i næste år, når aftale om konvertering er på plads. Revision Supplerende oplysning om lån i årets løb. Evt. supplerende oplysning om manglende indberetning i tide. Supplerende oplysning om lån i årets løb. Evt. supplerende oplysning om manglende indberetning i tide. Supplerende oplysning om lån i årets løb. Evt. supplerende oplysning om manglende indberetning i tide. Rente Ja 9%+ fra hævning til konvertering (+10% fra ). Ja 9%+ fra hævning til konvertering (+10% fra ). Ja 9%+ fra hævning til balancedag (+10% fra ). 73

74 10 Ledelsesansvar mangler Aktionærlån eksempel Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Selskabet har et tilgodehavende hos direktører på 1,2 mio. kr. som er præsenteret under Andre tilgodehavender i balancen. Vi tager forbehold for præsentationen, som er i strid med årsregnskabsloven, idet beløbet skulle have været præsenteret under Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse. Forholdet har ingen betydning for årets resultat, balancesummen eller egenkapitalen. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af de(t) forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter [og pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar 31. december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven. (Det er vor opfattelse af generalforsamlingen ikke bør godkende årsregnskabet.) Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabets tilgodehavende hos direktører på 1,2 mio. kr. er ikke forrentet, hvorved resultatopgørelsesposten Andre finansielle indtægter mangler en indtægt på ca. 120 tkr. Hvis forholdet havde været behandlet korrekt, ville resultatet være 90 tkr. større, aktivsummen 120 tkr. større og gældsposten Selskabsskat 30 tkr. større. Selskabets tilgodehavende hos ledelsen er ikke noteoplyst, hvilket er i strid med årsregnskabslovens regler. Vi tager forbehold for den manglende note. De manglende oplysninger er, at lånet er ydet til direktionen, at der ikke er aftalt tilbagebetaling af lånet, og at der ikke er stillet sikkerhed for lånet, at renten udgør 0% og at tilbagebetalte beløb i året udgør 0 kr. Selskabet har i strid med selskabsloven 210, stk.1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og bestyrelsen kan ifalde ansvar herfor. Lånet er ikke forrentet, hvilket er i strid med selskabslovens 215, hvorved ledelsen yderligere kan ifalde ansvar. Selskabet har i strid med årsregnskabsloven undladt at oplyse note om lån til ledelsen, undladt at indregne renteindtægt af samme lån samt fejlklassificeret dette lån i årsregnskabet. Efter årsregnskabslovens 164 kan ledelsen ifalde ansvar herfor. 74

75 10 Ledelsesansvar mangler Råd Der er ledelsesansvar, fx. hvis Kapitalejerlån primo (SEL 210) Der ikke er afholdt GFS 6 måneder kapitaltab er konstateret (SEL 119) Direktion ikke har sikret forsvarligt kapitalberedskab (SEL 118) Formalia ikke overholdt, fx, ingen ejerbog (SEL ) Ledelsen ikke stiller alt til revisors rådighed (SEL 133) Ingen ledelsesberetning (årsregnskabsloven 77) (man ikke aflægger korrekt regnskab, jf. årsregnskabslovens 164) 75

76 10 Ledelsesansvar mangler Råd Der er ikke ledelsesansvar, fx. hvis Der udloddes udbytte uden brug af mellembalance Regnskabet indsendes for sent Man skylder moms 76

77 11 Ledelsesberetningsudtalelse ikke tilpasset Væsentlige fejl i ledelsesberetningen (ej gennemgribende) Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20xx samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 20xx i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen V har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har vi imidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om frasalg af en væsentlig aktivitet, som er krævet efter årsregnskabsloven. 77

78 11 Ledelsesberetningsudtalelse ikke tilpasset Gennemgribende fejl i årsregnskabet Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny selskabskapital, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer. Disse forhandlinger er endt uden resultat. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af 78

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2013/14

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2013/14 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nissen Group Nr. Aaby ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Nissen Group Nr. Aaby ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Nissen Group Nr. Aaby ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NONASOFT ApS CVR-nr Dronninggårds Allé Holte. Årsrapport 2015

NONASOFT ApS CVR-nr Dronninggårds Allé Holte. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk NONASOFT ApS CVR-nr. 34892334

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DH Muld Holding ApS CVR-nr. 32281885

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2015 Mads Østergaard Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

HOLMEGAARD EJENDOMME APS

HOLMEGAARD EJENDOMME APS Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLMEGAARD EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere