Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade Hjørring 46. regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår"

Transkript

1 Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade Hjørring 46. regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning Ledelsens årsberetning Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse 1/ / Balance 30/6 2014: Aktiver Passiver Noter

3 INTRODUKTION Teaterforeningen Hjørring Teater Nørregade Hjørring CVR-nr Regnskabsår : 1. juli 30. juni Daglig leder Bestyrelse Revision Inge Reenberg Anne Mette Ovesen, formand Gitte Kragh, næstformand Helle S. Sørensen Jonna Petersen Per Toft Jan G. Kyhnau Erik Vadsager, udpeget af Hjørring Kommune JH Regnskab Jan Ekmann Hørsel Skagen Landevej 81, Bjergby 9800 Hjørring Pengeinstitut Sparekassen Vendsyssel (primær pengeinstitut) Brinck Seidelins Gade Hjørring Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 2. september 2014 på foreningens adresse. 3

4 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2013/2014 for Hjørring Teater. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hjørring, den 2. september 2014 Bestyrelsen Anne Mette Ovesen Gitte Kragh Helle S. Sørensen Formand Næstformand Jonna Petersen Per Toft Jan G. Kyhnau Erik Vadsager 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til bestyrelsen for Hjørring Teater Vi har revideret årsrapporten for Hjørring Teater for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå et revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurdering overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING - FORTSAT Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Bjergby, den 2. september 2014 JH Regnskab Jan Ekmann Hørsel Registreret revisor 6

7 LEDELSENS ÅRSBERETNING Selskabets hovedaktivitet Foreningens aktiviteter har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive teaterbutik med salg af teaterforestillinger og hermed beslægtede aktiviteter. Foreningens medarbejdere Foreningen har i årets løb beskæftiget 1 fast medarbejder samt løst ansat hjælp til forestillingerne. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabsåret udviser et resultat på kr og en egenkapital på kr ved regnskabsårets slutning. Hjørring Teater spillede i sæsonen , 24 forskellige forestillinger med i alt 39 forestillinger/opførelser. Heraf blev 31 opført på Vendelbohus-scenen. Hjørring Teater viste i sæsonen forestillinger fra følgende teatre: Det Kgl. Teater, Folketeatret, Comedieteatret, Nepo Teatret, Figaros, Teater O, Teatret st.tv, Mungo Park, Louise Schouw Teater, Dansk Danseteater, Husets Teater, Miller Production og Opgang 2. For 5. år i træk arrangerede Hjørring Teater Opera i det fri i Sct. Knuds Kilde for ca publikummer. Hjørring kommune og ENV Fonden var lokale sponsorer, koncerten var gratis for publikum. Hjørring Teater viste to opførelser i Bønnehuset i Mygdal og indkøbte gadeteater for Handelsstandsforeningen til Kulturnatten. Samarbejde 6 forestillinger havde ekstra arrangementer med introduktion og eftersnak med skuespillerne og til Sonnetter fra det Kgl. Teater introducerede instruktør Elisa Kragerup forestillingen bl.a. for 300 gymnasieelever. Hjørring Teater har samarbejdet med integrationsrådet og vist 4 opførelser af ungdomsforestillingen URO for unge i 9. og 10. klasse og unge på ungdomsuddannelser i Hjørring kommune. 2 forestillinger med i alt 8 opførelser er vist som skoleteater for 4. og 6. klassernes ca elever og skolelærere i Hjørring kommune, henholdsvis Ronja Røverdatter med Folketeatret og Europamesteren med Teater O. 2 forestillinger er vist i samarbejde med Vendsyssel Teater, hvor hvert teater har solgt halvdelen. 7

8 LEDELSENS ÅRSBERETNING - FORTSAT Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold - fortsat Hjørring Teater har samarbejdet med lokale restauranter, så publikum samlet har kunnet spise inden og efter de fleste forestillinger. Billettilskudsordninger 14 børneforestillinger er indkøbt under refusionsordningen, hvor Hjørring kommune indhenter 50 % refusion. 19 forestillinger er indkøbt med støtte fra billetkøbsordningen. 2 forestillinger er vist med støtte fra Turnenetværket. 2 forestillinger er vist med støtte fra Garantiordningen. Teaterbutikken har solgt billetter for: Nytårskoncerten/Hjørring Brass Band, Hjørring Sommerspil, Vendsyssel festival, Hjørring revyen samt billetter via billetten.dk til bl.a. arrangementer i Frederikshavn og Skagen. Foreningens forventninger til fremtiden Foreningens driftsbudget for regnskabsåret 2014/15 opererer med balance mellem indtægter og udgifter. Hjørring, den 2. september 2014 Daglig leder Inge Reenberg Bestyrelsen Anne Mette Ovesen Gitte Kragh Helle S. Sørensen Formand Næstformand Jonna Petersen Per Toft Jan G. Kyhnau Erik Vadsager 8

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt følgende regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år: Periodisering Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af billetkøbstilskud og merværdiafgift. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Materielle anlægsaktiver Teaterbutikken, Nørregade 24 A er optaget til anskaffelsessum. Der afskrives ikke på bygningen. Tilgodehavender Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er opført til nominelle værdier. 9

10 Resultatopgørelse 1/ / note 2013/ / /12 tkr. tkr. Indtægter: Abonnementsindtægter Løssalg Hjørring Teater og øvrige billetsalg m.v Løssalg med rabat Løssalg børn og unge Kontingent Renter og øvrige indtægter Køb af forestillinger m.v Direkte omkostninger ved forestillinger Resultat af forestillinger m.v Øvrige omkostninger Billetkontorets drift Resultat før tilskud Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen, regulering Garantiordningen Kunststyrelsen Turne-netværket Hjørring Kommune: Ordinært tilskud Ekstraordinært tilskud (opera i det fri) ENV Fonden (opera i det fri) Legat Håndværker-borgerforeningen (indkøb af EDB) Regnskabsårets resultat

11 Balance 30. juni 2014 Aktiver 2013/ / /12 tkr. tkr. Anlægsaktiver Billetkontor Nørregade 24 A, anskaffelsessum ( offentlig ejendomsværdi udgør kr ) Materielle anlægsaktiver Aktier nominel 300 stk. Spar Nord A/S Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende tilskud Forudbetalte omkostninger (sæson 2014/15) Moms Tilgodehavender Kassebeholdning Danske Bank Spar Nord , Sparekassen Vendsyssel Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

12 Balance 30. juni 2014 Passiver 2013/ / /12 tkr. tkr. Egenkapital Egenkapital ved periodens begyndelse Regnskabsårets resultat Egenkapital Kulturstyrelsen Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtigelse Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig bonus Forudbetalt billetter m.m Kortfristet gæld Gæld Passiver

13 Noter Note / / /12 tkr. tkr. Direkte omkostninger ved forestillinger Leje af teatersal Hjørring Kommune Brandvagt Blomster, scenegaver, traktement m.v Billetmateriale Note 2. Øvrige omkostninger Lønninger Telefon og EDB Porto Kontorartikler og tryksager Annoncer og reklame Annonceindtægter Kontingent Dansk Teaterforening Kontingent øvrige Kurser og seminar Rejse- og mødeudgifter Regnskabsassistance Repræsentation Forsikringer Øvrige omkostninger Note 3. Billetkontorets drift El Rengøring og vedligeholdelse Ejendomsskat og forsikring Andel fællesudgifter

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere