Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Du har som medlem af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune den 21. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende borgmesterens beslutning af 19. maj 2008 om anvendelse af ikke-organiseret BUPLpersonale under konflikten på skole- og dagtilbudsområdet. Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke var i strid med lovgivningen, at borgmesteren vurderede, at sagen var af hastende karakter, og at du ikke fik din indsigelse mod formandsbeslutningen tilført protokollen. Statsforvaltningen foretager derfor ikke mere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Følgende fremgår af Esbjerg Kommunes besvarelse af 18. juni 2008 til statsforvaltningen : På baggrund af konflikten på skole- og dagtilbudsområdet var der mandag den 19. maj 2008 en forhandling med repræsentanter fra Esbjerg Kommune og BUPL Sydjylland amt FOA. Formålet med drøftelserne var at afklare i hvilken udtrækning Esbjerg Kommune med respekt for den lovlige konflikt kunne tilbyde børnepasning ved anvendelse af personale, som ikke var organiseret i BUPL. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /349 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Økonomiudvalget var samme dag kl indkaldt til ekstraordinært møde med et enkelt punkt på dagsordenen og da Økonomiudvalget alligevel var samlet, benyttede borgmesteren lejligheden til sammen med direktøren for Børn & Familie at redegøre for mødet med BUPL og FOA samme dag. Af redegørelsen fremgik, at hvis de medarbejdere, der ikke var organiseret i BUPL, og som derfor ikke var strejkeramt, kunne varetage deres normale arbejde med børnepasning, ville det

2 betyde, at kommunen kunne passe yderligere ca. 300 børn i Dagtilbud, og SFO tilbuddet ville kunne opretholdes i et begrænset omfang varierende fra skole til skole. Redegørelsen indeholdt samme oplysninger som fremgår af bilag 1. På baggrund af denne redegørelse og under henvisning til sagens hastende karakter anmodede borgmesteren om, at der blev afholdt et ekstraordinært møde samme dag, hvor Økonomiudvalget kunne tage stilling til, om de medarbejdere, der ikke var ramt af konflikten, skulle møde på arbejde næste dag og dermed ville kommunen være i stand til at tilbyde pasning til yderligere ca. 300 børn. Socialdemokraterne kunne ikke acceptere et ekstraordinært møde før næste dags eftermiddag, da de ville have mulighed for at sætte sig yderligere ind i sagen. Borgmesteren foreslog herefter, at punktet kunne medtages på en tillægsdagsorden til byrådsmødet samme dag, hvilket Socialdemokraterne ligeledes ikke kunne acceptere. Efter Økonomiudvalgets møde traf Borgmesteren beslutning i sagen i henhold til Den kommunale styrelseslovs 31, stk. 1. På det efterfølgende byrådsmøde orienterede Borgmesteren Byrådet om beslutningen, jf. Den Kommunale styrelseslovs 31, stk. 2. Orienteringen blev meddelt uden for dagsordenen, jfr. bilag 2. Orienteringen blev således ikke tilført Byrådets protokol. Byrådets udtalelse vedrørende sagen: Esbjerg Kommunes borgmester har truffet beslutning om sagen vedrørende børnepasning i medfør af Den kommunale styrelseslovs 31, stk. 1. Baggrunden herfor var, at det vurderedes, at der var tale om en sag af uopsættelig karakter ( 31, stk. 1, 1. led). Anvendelsen af fremgangsmåden blev aktualiseret af, at det ikke var muligt at opnå enighed om, at sagen kunne behandles på de samme dag berammede møder i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet. Med hensyn til sagens uopsættelige karakter henvises til, at konflikten var iværksat fra og med mandag den 19. maj Det var således meget væsentligt, at der omgående blev taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang det var muligt at tilbyde børnepasning trods konflikten. Det var således vigtigt, at der omgående kunne gives besked til forældrene om, hvorvidt og i hvilket omfang de kunne få passet deres børn, således at forældrene havde mulighed for at finde alternativ pasning, hvis dette ikke var tilfældet. Det var endvidere vigtigt, at der omgående kunne gives besked til de ansatte, som ikke var omfattet af konflikten, således at de SIDE 2

3 kunne få mulighed for at tilrettelægge arbejdet med behørig hensyntagen til den særlige situation, som konflikten havde medført. Der henvises i den forbindelse til, at Esbjerg Kommune allerede næste dag på baggrund af beslutningen var i stand til via kommunens hjemmeside at orientere de berørte forældre om den samlede situation på børnepasningsområdet. Det bemærkes for god ordens skyld, at der var tale om en helt ukompliceret sag, som det var muligt at have fuldt overblik over ud fra de oplysninger, der forelå og mundtligt tilgik Økonomiudvalgets medlemmer mandag den 19. maj 2008, jfr. bilag 1. Der ville ikke kunne tilføres sagen yderligere oplysninger, og det var således forsvarligt umiddelbart at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Det bemærkes endvidere, at beslutningen blev truffet i overensstemmelse med Borgmesterens vurdering af, hvordan Byrådets flertal ville have afgjort sagen. Det er korrekt, at det på Økonomiudvalgsmødet blev foreslået, at der kunne indkaldes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag den 20. maj 2008 om eftermiddagen. Under hensyntagen til det anførte om sagens uopsættelige karakter blev dette imidlertid ikke vurderet at være hurtigt nok, idet det var nødvendigt omgående at informere forældre og personale. Der er som anført ikke tilført Økonomiudvalgets protokol noget om sagen. Dette skyldes alene, at sagen blev drøftet uden for dagsordenen, og det har været som følge heraf ikke været muligt at indføre noget i protokollen herom. For så vidt angår Borgmesterens orientering af Byrådet blev denne ligeledes foretaget uden for dagsordenen, og der har således heller ikke her været et dagsordenspunkt, hvortil der kunne foretages et protokollat. Det blev i stedet udarbejdet et notat vedrørende orienteringen af Byrådet til brug som dokumentation herfor. Særligt vedrørende inhabilitet : Afslutningsvis bemærkes, at Borgmesterens medlemskab af Kommunernes Landsforenings bestyrelse samt Kommunernes Landsforenings løn- og pensionsudvalg ikke fører til, at Borgmesteren kan anses for inhabil i relation til sagen vedrørende konflikten på børnepasningsområdet. Borgmesteren er udpeget til i de pågældende fora at varetage generelle interesser, hvilket i almindelighed ikke medfører inhabilitet i forhold til en konkret sag i den enkelte kommune. Der ses endvidere ikke at foreligge relevant sammenhæng mellem de interesser, der varetage i forbindelse med de ge- SIDE 3

4 nerelle overenskomstforhandlinger og den konkrete sag vedrørende tilbud om børnepasning ved anvendelse af personale, som ikke var organiseret i BUPL. Der foreligger således efter Esbjerg Kommunes vurdering hverken en særlig personlig eller økonomisk interesse, jfr. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, tilknytning til en forening, som har en særlig interesse i sagen, jfr. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3 eller i øvrigt omstændigheder, der kan vække tvivl om den pågældende upartiskhed, jfr. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Den generelle administration af bestemmelserne: Den kommunale styrelseslovs 31, stk. 1 administreres i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og den almindelige forståelse af bestemmelsen. Bestemmelsen anvendes primært i relation til uopsættelige sager, hvor der altid foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en sag af så hastende karakter, at den ikke kan afvente behandling i Byrådet. Kommunen er fuldt opmærksom på, at der skal udvises tilbageholdenhed med anvendelse af bestemmelsen. En beslutning i henhold til 31, stk. 1 følges altid op af en orientering af Byrådet senest på det førstkommende møde, jfr. 31, stk. 2. Bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs 13, stk. 2 administreres ligeledes i overensstemmelse med sin ordlyd. Det er således altid muligt for byrådsmedlemmerne at få deres afvigende mening tilført Byråds protokol, såfremt der fremsættes begæring herom. Dette gælder dog ikke, såfremt der drøftes spørgsmål uden for dagsordenen, herunder orienteringspunkter uden for dagsordenen, idet kun særstandpunkter der relaterer sig til dagsordenspunkter og/eller procedurespørgsmål tilføres protokollen. Af mindretallets udtalelse til statsforvaltningen fremgår : Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti kan ikke tilslutte sig svarskrivelsen, idet vi ikke finder at grundlaget for borgmesterens formandsbeslutning er til stede. Samtidig ønsker vi nedenstående medsendt som mindretallets udtalelse : Vi mener ikke sagen var af så hastende karakter, at afgørelsen ikke kunne afvente et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde dagen efter. Det er oplyst, at de forældre der ved denne beslutning ville kunne tilbydes pasning i en begrænset åbningstid ville blive kontaktet direkte. SIDE 4

5 De første forældre fik besked den 23/5, og de første børn blev passet den 26/5. Vi mener der er tvivl om der var et flertal bag beslutningen,. Her henvises til at det både i økonomiudvalget og byrådet efterfølgende er et lille flertal, der har taget beslutningen til efterretning. Det blev på intet tidspunkt - under den udelukkende mundtlige fremlæggelse oplyst, at sagen skulle dreje sig om hvorvidt medarbejdere der ikke var omfattet af konflikten skulle møde på arbejde næste dag. Dette fremgår heller ikke af bilag 1 (så vidt vi er orienteret, er alle medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, mødt hver dag.) Vi er af den opfattelse, at sagen blev behandlet, både på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde og på det ordinære byrådsmøde. På det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 19/5 orienterede og anmodede borgmesteren om at få sagen behandlet efter der var budt velkommen til mødet, og inden vi gik i gang med behandlingen af den sag, der var baggrunden for det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde. Da vi afviste at behandle sagen, men meddelte, at vi var villige til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag den 20/5, blev vi orienteret om, at dette ikke kunne lade sig gøre. Ikke med baggrund i at sagen var af hastende karakter, men med baggrund i, at byråds- og økonomiudvalgsmedlem Preben Rudiengaard på dette tidspunkt var i Folketinget og således ikke kunne deltage i et økonomiudvalgsmøde. Borgmesteren orienterede herefter byrådet på byrådsmødet den 19/5 om, at han havde truffet en formandsbeslutning, denne orientering blev givet under punktet orientering på den lukkede del af byrådsmødet og inden protokollen blev oplæst og godkendt. Vi er derfor af den opfattelse at det var under byrådets møde. Du har den 10. juli 2008 derudover supplerende tilføjet : At sagen ikke var af så hastende karakter, af afgørelsen ikke kunne afvente et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde dagen efter, er jeg enig i, og Borgmesteren bliver citeret i Jyske Vestkysten torsdag den 22. maj 2008 for følgende Han (undertegnede) kunne jo se, at hvis vi ventede en dag, så ville vi mangle Preben Rudiengaard (V) og sagen ville falde, siger Søtrup. Alene den bemærkning, mener jeg viser at det slet ikke handler om at sagen ikke kunne tåle udsættelse. SIDE 5

6 Jeg vil også henlede opmærksomheden på, at sagen blev behandlet på både økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet, og ikke uden om mødet. I forbindelse med byrådsmødet gjorde jeg indsigelse mod at min indsigelse ikke kom med i protokollen. Men fik at vide at det ville komme i et særskilt notat. Endelig ønsker jeg spørgsmålet om inhabilitet afgjort af statsforvaltningen, da jeg mener, der kan være tale om inhabilitet, idet borgmesteren samtidig er medlem af KL s bestyrelse, og KL s løn- og personaleudvalg. KL er som bekendt part i den igangværende konflikt, og besluttede fredag den 16/5 at afsende lockout varsel. Følgende fremgår blandt andet af redegørelsen af 19. maj 2008 Om anvendelse af ikke BUPL organiseret personale i konflikten på dagtilbud og skoleområdet : Der er brug for, at byrådet beslutter, hvorvidt Esbjerg Kommune også skal anvende de ikke BUPL organiserede ansatte til at passe børn. Dagtilbud har endnu ikke et overblik over de ekstra børn, der kan passes under konflikten. Et forsigtigt skøn er ca. 300 børn. Vurdering af alternativer Vælges kun at lade ansatte arbejde, hvor der er enighed med BUPL, er konsekvensen, at der kan passes ca børn med variationer fra uge til uge. Det må forventes, at det ikke er muligt at opretholde et tilbud i SFO. Vælges at lade ikke BUPL organiserede passe børn, forventes i et forsigtigt skøn, at ca. 600 børn kan passes i Dagtilbud og SFO tilbuddet kan opretholdes i et begrænset omfang varierende fra skole til skole. Formandsbeslutning i henhold til styrelseslovens 31 Udover at lade ansatte arbejde, hvor der er enighed med BUPL, vil Esbjerg Kommune ligeledes vælge at lade de ikke BUPL organiserede passe børn. Det fremgår kommunens hjemmeside på internettet, at økonomiudvalget består af 9 medlemmer, hvor V er repræsenteret med tre medlemmer, O et medlem, C et medlem, A tre medlemmer og F et medlem. Statsforvaltningen udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes sty- SIDE 6

7 relse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger, eksempelvis om kommunen i sin skønsudøvelse har inddraget ulovlige kriterier. Statsforvaltningen omfatter også borgmesterens virksomhed på kommunalbestyrelsens vegne, for eksempel de afgørelser borgmesteren træffer på kommunalbestyrelsens vegne i medfør af 31, stk. 1 i styrelsesloven. Din henvendelse har givet statsforvaltningen anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål : 1. Vedrørende borgmesteren adgang til at træffe beslutninger på vegne af kommunalbestyrelsen 2. Vedrørende adgangen til at indkalde til ekstraordinære møder i økonomiudvalg 3. Vedrørende retten til at få sin afvigende mening ført til protokol 4. Vedrørende spørgsmålet om habilitet Ad 1. Vedrørende borgmesteren adgang til at træffe beslutninger på vegne af kommunalbestyrelsen : Følgende fremgår af 18, stk. 3, 22, stk. 2, og 31, stk. 1 i styrelsesloven : 18, stk. 3. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. 22, stk. 2. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget. 31. Formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Ifølge 18, stk. 3 i styrelsesloven varetager økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens personaleforhold. Statsforvaltningen konstaterer, at kommunens styrelsesvedtægt vedrørende dette punkt ikke indeholder en mere uddybende beskrivelse af denne kompetence. Statsforvaltningen har noteret sig, at den pågældende beslutning er vurderet til at falde ind under kommunalbesty- SIDE 7

8 relsens kompetence, eftersom borgmesteren har henvist til 31, stk. 1 i styrelsesloven og ikke til 22, stk. 2. Statsforvaltningen har ingen bemærkninger til den vurdering. Bestemmelsen i 31, stk. 1 indeholder en lovbestemt adgang for borgmesteren til at træffe afgørelse i sager på kommunalbestyrelsens vegne. Derimod er der ikke tillagt borgmesteren en ret til at afgøre sager på udvalgenes vegne. Bestemmelsen vedrører særligt sager, der ikke skal til udvalgsbehandling og sager, der har været til udvalgsbehandling og hvor der foreligger en indstilling til kommunalbestyrelsen. Hvis det på grund af en sags hastende karakter hverken er muligt at forelægge sagen i kommunalbestyrelsen eller i vedkommende udvalg, vil borgmesteren dog kunne træffe afgørelse efter at have indhentet en erklæring fra udvalgets formand, jf. 22, stk. 2. Er det heller ikke muligt at få kontakt til udvalgsformanden, må borgmesteren, hvis han skønner, at sagen ikke tåler yderligere opsættelse, være berettiget til alene at afgøre sagen. Han må i forbindelse hermed overveje, hvordan kommunalbestyrelsens flertal mest sandsynligt ville have afgjort sagen og træffe sin afgørelse i overensstemmelse hermed. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at der ikke stilles særlige krav til størrelsen af dette flertal. Eftersom borgmesteren også er formand for økonomiudvalget opstår problemet med at indhente erklæring fra udvalgets formand ikke i denne sag. Det er i første omgang borgmesteren, der må træffe afgørelse om lovens betingelserne er opfyldt. Styrelseslovgivningen regulerer ikke, hvornår en sag må anses for at være af hastende karakter, og der må derfor ved vurderingen heraf overlades borgmesteren et vist skøn. I det skøn må hensynet til udgangspunktet om, at kommunalbestyrelsen og udvalgene udøver deres virksomhed i møder afvejes overfor hensynet til de, der berøres af, at en beslutning udskydes i den pågældende sag. Statsforvaltningen har noteret sig, at der den 19. maj 2008 blev afholdt et ordinært økonomiudvalgsmøde kl. 7.30, at der i dette møde blev indkaldt til et ekstraordinært møde i udvalget samme dag kl , at Byrådet havde planlagt ordinært møde samme dag kl , og at SIDE 8

9 Esbjerg Kommune i løbet af den 19. maj 2008 holdt møde med BUPL og FOA i anledning af konflikten. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at borgmesteren i det ekstraordinære møde kl stillede forslag om få punktet behandlet i endnu et ekstraordinære møde i økonomiudvalget senere på dagen og i det efterfølgende byrådsmøde, og at der kom indsigelser mod begge forslag. Statsforvaltningen er opmærksom på, at der blev stillet forslag om afholdelse af ekstraordinært økonomiudvalgsmøde næste dags eftermiddag. Statsforvaltningen har derudover noteret sig, at borgmesteren i sin vurdering af sagens hastende karakter inddrog hensynet til de forældre, der benyttede kommunens dagtilbud eller skolefritidsordninger, ligesom borgmesteren inddrog hensynet til tilrettelæggelsen af arbejdet for det ikke BUPL organiserede personale i de institutioner, der var blevet berørt af strejken. Statsforvaltningen konstaterer, at den lovlige strejke startede den 19. maj 2008, som indebar, at BUPL-organiseret personale i kommunens dagtilbud og skolefritidsordninger ikke længere udførte deres arbejdsfunktioner. Dette medførte, at mange forældre måtte finde alternative pasningstilbud denne dag. Statsforvaltningen finder ikke anledning til at tilsidesætte borgmesterens vurdering af, at sagen var af hastende karakter, ligesom det er statsforvaltningens opfattelse, at borgmesteren ved vurderingen af, om sagen var af hastende karakter, har inddraget saglige hensyn. Statsforvaltningen lægger vægt på, at beslutningen indebar en afklaring af spørgsmålet om, hvorvidt kommunen ville kunne tilbyde en pasningsmulighed for yderligere ca. 300 børn i kommunens dagtilbud, og i hvilket omfang pasningstilbudet i skolefritidsordningerne ville kunne opretholdes under konflikten. Statsforvaltningen lægger endvidere vægt på, at kommunen straks næste dag på sin hjemmeside på internettet kunne orientere om den trufne beslutning. Ad 2. Vedrørende adgangen til at indkalde til ekstraordinære møder i økonomiudvalg : Spørgsmålet om afholdelse af ekstraordinære møder er for så vidt angår kommunalbestyrelsen reguleret i styrelseslovens 8, stk. 2. SIDE 9

10 Statsforvaltningen konstaterer, at der ikke i styrelsesloven er en tilsvarende regulering om afholdelse af ekstraordinære møder i økonomiudvalget eller et stående udvalg. Det bemærkes dog, at bestemmelsen i 20, stk. 1, hvorefter det tilkommer udvalget at vedtage en mødeplan for et regnskabsår, og som er bindende for udvalget, ikke antages at afskære udvalgets formand fra at indkalde til ekstraordinære møder, når formanden finder det fornødent. Et flertal i et udvalg kan endvidere pålægge en formand at indkalde til et ekstraordinært udvalgsmøde, hvilket er en følge af, at udvalgsformanden i enhver henseende er undergivet udvalgets beslutninger, jf. 22, stk. 3 i styrelsesloven. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 135, 146, Betænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, side 27. Det er således ikke udelukket, at der kan afholdes ekstraordinære møder i økonomiudvalget eller et stående udvalg. Betingelsen er, som det fremgår, at formanden finder det nødvendigt, eller at et flertal i udvalget pålægger formanden dette. Det følger heraf, at et mindretal ikke kan kræve, at formanden indkalder til ekstraordinært møde i økonomiudvalget eller i et stående udvalg. Ad 3. Vedrørende retten til at få sin afvigende mening ført til protokol: Følgende fremgår af 13, stk. 2, 1. led og 31, stk. 2 i styrelsesloven : 13, stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen 31, stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde, jf. 8, stk. 1, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af 31, stk. 1. Det bemærkes, at den afvigende mening, der kan kræves tilført beslutningsprotokollen, er begrænset til sådanne særstandpunkter, som direkte vedrører det punkt på dagsordenen, der behandles. Den afvigende mening består foruden det, som har fundet udtryk i selve stemmeafgivningen - i en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at kommunalbestyrelsen burde have besluttet. Der henvi- SIDE 10

11 ses til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 60. Det bemærkes, at retten til at få sin afvigende mening tilført protokol, jf. 13, stk. 2 i styrelsesloven således kun omfatter de sager, der har været optaget som et punkt på dagsordenen, og som følge heraf har været undergivet forhandling og afstemning i et møde i kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen i 31, stk. 2 medfører ikke en forpligtelse for borgmesteren til at forelægge en afgørelse truffet i medfør af 31, stk. 1, for kommunalbestyrelsen til drøftelse eller med henblik på eventuelt beslutning, men alene en forpligtelse til at orientere kommunalbestyrelsen herom. Ønsker et af de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen en drøftelse af afgørelsen på baggrund af den orientering, borgmesteren har givet, kan vedkommende i medfør af sin initiativret indbringe spørgsmålet for kommunalbestyrelsen, jf. 11, stk. 1. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 186. Statsforvaltningen har noteret sig, at borgmesteren orienterede byrådet i sit ordinære møde om den beslutning, han traf i medfør af 31, stk. 1 i styrelsesloven forud for byrådets møde. Som det fremgår ovenfor, indebærer pligten i medfør af 31, stk. 2 i styrelsesloven til at orientere byrådet om en sådan beslutning ikke en forpligtelse til at forelægge beslutningen for kommunalbestyrelsen til drøftelse eller med henblik på eventuel (en anden) beslutning. Adgangen til at benytte sig af retten til at få sin afvigende mening tilført protokollen vil således ikke kunne påberåbes i en situation, hvor der alene afgives en orientering. Det har således ikke været i strid med lovgivningen, at du ikke kunne få dine indsigelser mod formandsbeslutningen tilført protokollen. Ad 4. Vedrørende spørgsmålet om habilitet : For så vidt angår spørgsmålet om borgmesterens habilitet bemærkes, at statsforvaltningen ikke finder anledning til af tilsidesætte kommunens vurdering af, at borgmesterens medlemskab af KL s bestyrelse og KL s løn og personaleudvalg ikke i sig selv medfører, at han skulle være inhabil i sagen. SIDE 11

12 Da du ikke ud over en henvisning til medlemskabet har sandsynliggjort, at der foreligger en særlig interesse konflikt i sagen foretager statsforvaltningen ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. I øvrigt : Esbjerg Byråd har modtaget en kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet ( Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 12

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af en indkaldelse til et ekstraordinært møde i et stående udvalg. Det er statsforvaltningens opfattelse,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Esbjerg Byråd, har du den 19. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende byrådets

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r

B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Byrådsmedlemmers rettigheder... 2 - om sagsindsigt, initiativret og standsningsret.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere