Bilag 1 - Budgetaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Budgetaftale"

Transkript

1 Bilag 1 - Budgetaftale 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Resultatopgørelse Budgetprioritering Skattefinansieret område Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Sundheds- og Seniorudvalget Uddannelsesudvalget Skattefinansieret drift P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Anlæg fra Investeringsoversigten Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område Resultat før renter Renter Resultat efter renter Finansiering Optagne lån Optagne lån ældreboliger og handicapboliger Afdrag på lån Finansforskydninger Budgetbalance Lov & Cirkulæreprogram (ark 1) Medfinansiering (ark 2) Økonomiaftalen (ark 3) Overførselsudgifter (ark 4) Perspektivanalyser (ark 5) Brugerfinansierede område (ark 6) Tværgående effektiviseringsforslag (ark 7) Fagudvalgenes effektiviseringsforslag (ark 8) Direktionens handlemuligheder (ark 9) Drifts ønsker (ark 10) Nye Anlægsønsker (ark 11) Afledt drift af nye anlægsønsker (ark 12) Ændring i eksisterende anlæg (ark 13) Lånefinansiering (ark 14) Finansforskydninger (ark 15) Øvrige muligheder (ark 16) Ny budgetbalance Tal er i Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud 6

7 Lov & Cirkulære program (1) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Afbureaukratisering af arbejdsprocesser på beskæftigelsesområdet JA ØU Kompensation til udligning af administrative udgifter JA EPM Vandområdeplaner og Natura 2000-planer JA HP Tilbud om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere JA LTE Ændring af Vejloven JA SSU Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp JA SSU Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft JA UU Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler JA UU Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl

8 Medfinansiering (2) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA SSU Aktivitetsbestemt medfinansiering

9 Økonomiaftalen (3) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA SSU Økonomiaftalen - Ældremilliard

10 Overførselsudgifter (4) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA BI Introduktionsprogammet JA BI Kontanthjælp til udlændinge JA BI Personlige tillæg JA BI Førtidspension tilkendt før med 50% kommunal medfinansiering JA BI Førtidspension tilkendt før med 65% kommunal medfinansiering JA BI Førtidspension tilkendt efter med 65% kommunal medfinansiering JA BI Sygedagpenge JA BI Kontanthjælpområdet - merudgifter JA BI Boligsikring og boligydelse JA BI Forsikrede ledige - A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse JA BI Kontantydelse (ny lovgivning) JA BI Revalidering - mindreudgifter JA BI Løntilskud til personer i fleksjob mv JA BI Ressourceforløb JA BI Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats JA BI Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige JA BI Seniorjob JA BI Beskæftigelsesordninger

11 Perspektivanalyser (5) Prioritering (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA UU Perspektivanalyse - Børn, Unge og Familie JA UU Perspektivanalyse - Specialundervisning JA HP Perspektivanalyse - Handicap og Psykiatri JA UU Takstreduktion på egne tilbud JA UU Taksttilpasning Klostermarken JA UU Ændring af visitationspraksis JA HP Klar rollefordeling med Jobcenter for fælles borgere JA HP Sagsgennemgang alle sager JA HP Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder JA BI Rammebesparelse på BI

12 Brugerfinansieret område (6) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA EPM Nedbringelse af mellemværende med renovationen

13 Tværgående effektiviserings- og handlemuligheder (7) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Indkøbsaftaler JA ØU Kilometergodtgørelse JA ØU Tværgående digitale gevinstpotentialer JA LTE Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte mv JA SSU Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte mv ØU Rengøring ALT.1 - Effektivisering bl.a. ved øget udlicitering JA LTE Rengøring ALT.2 - Effektivisering af egenproduktion JA LTE Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena)

14 Fagudvalgenes Effektiviserings- og Besparelseskatalog (8) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Digitale gevinstpotentialer JA ØU Øgede gebyrindtægter JA ØU Administrationen - Rammebesparelse JA EPM Reduktion af projektpulje JA EPM Projektpulje - Plan og Byggesager JA EPM Generel besp., Natur, Klima/Bæredygtighed eller Jord/Grun JA HP Meropfyldelse af Handleplan for året JA HP Generel procentbesparelse JA KFT Hidtidigt driftstilskud til Borreby nedsættes JA KFT Kongegården tilskud nedsættes (uforbrugt) JA KFT Biblioteker - besparelse på drift JA KFT Musikhuset/Badeanstalten - besparelse på drift JA KFT Kulturpuljen - mindre tilskud til kulturelle arrangementer JA KFT Rammebesparelse folkeoplysningsudvalget JA KFT Reduktion i projektpulje JA LTE Reduktion af LTE-projektpulje JA LTE Færgedrift (færre afgange) JA LTE Kollektiv bustrafik JA LTE Optimering af arbejdsgange JA LTE Tømning af skraldespande mv. - optimering JA LTE Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje JA LTE Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning JA LTE Dækning af underskud på kollektiv trafik JA LTE Omlægning af bygningsdrift JA SSU Sundhedsområdet JA SSU Tandplejen JA SSU Folkesundhed JA SSU Besparelse ledelse JA SSU Omsorgstandpleje JA UU Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP JA UU Reduktioner UngSlagelse JA UU Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel

15 Fagudvalgenes Effektiviserings- og Besparelseskatalog (8) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA UU Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsynsfør. pædagog JA UU Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret JA UU Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, og 31.12) JA UU Ændring i tilskud til privat pasning JA UU Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag JA UU Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård JA UU Myndighedsområdet JA ØU Reduktion i puljer JA HP Optimering af organisation i HS Mere stringent ledelsesstruktur på det administrative JA ØU område,hvorved der fjernes mellemledere JA KFT Rammebesparelse på KFT JA ØU Arbejdsmarked, tværgående tiltag, højt sygefravær JA ØU tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra JA BI tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra JA EPM tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra JA HP tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra JA KFT tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra JA LTE tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra JA SSU tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra JA UU tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra

16 Direktionens handlemuligheder (9) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Reduktion af udgifter til konsulentydelser JA ØU Reduktion af udgifter til IT JA ØU 14a Justering af anlægsramme - scenarie 1, forskydning JA ØU 14a Salg af ejendomme JA ØU 14a Salg af arealer JA ØU Optimering af arealanvendelse / samlokalisering JA LTE Gadelys

17 Drifts ønsker (10) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA LTE Færgedrift JA UU Udvidelse af antal sagsbehandlere JA KFT Udmøntning af idrætspolitik

18 Nr. Anlægsønsker (11) Priori terin g Udvalg Tekst (JA/ NEJ) I alt Nye anlægsønsker JA SSU Skælskør Plejecenter, udvikling af faciliteter og ombygning af boliger a JA ØU Salg af ejendomme a JA ØU Salg af arealer

19 Afledt drift af anlæg (12) Prioritering (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU 14a Salg af arealer

20 Nr. Investeringsoversigt ved Scenarie 1: Forskydning af anlæg (13.1) Priori terin g UdvalgTekst (JA/ NEJ) I alt Anlæg fra investeringsoversigten JA ØU Ej fordelte rådighedsbeløb JA ØU IT-strategisk pulje JA ØU PCB-sanering Nørrevangsskolen JA ØU Campus JA ØU Udvikling Korsør/Strandparken JA ØU Indtægt grund ifm. opførelse af autismeboliger JA ØU Areal Halskov Færgehavn JA ØU Uddybning af havneanlæg JA EPM Tude Å projekt JA HP 25 Almene boliger - Autismecentret JA HP 25 Almene boliger - Autismecentret JA HP 18 boliger Kastanievej JA KFT Ny Trelleborg, udvikling/udbygning JA KFT Ombygning af Slagelse Teater JA KFT Dansk Kulturarv JA LTE Renovering af Ormeslev Gadekær inkl. støttemur JA LTE Vintermateriel JA LTE Energibesparende foranstaltninger JA LTE Hovedistandsættelse af broer JA LTE Støjvold langs motorvejen i Slagelse JA LTE Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper JA LTE Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger JA LTE Tilgængelighedsfremmende tiltag JA LTE Anlæg af nye cykelstier JA LTE Rundkørsel ved Grønningen JA SSU Velfærdsteknologi JA UU Skoleudbygning

21 Lånefinansiering (14) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Skælskør Plejecenter - lånefinansiering JA ØU Lånemulighed på ordinære anlæg JA ØU Lånemulighed til styrkelse af likviditet

22 Finansforskydninger (15) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Skælskør Plejecenter - Grundkapital JA ØU Skælskør Plejecenter - Beboerindskud JA Skælskør Plejecenter indtægt grundkapital indtægt

23 Øvrige muligheder (16) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Aktivitetsbestemt medfinansiering - kompensation i bloktilskud JA ØU Reduktion i bloktilskud som følge af refusionsreform JA ØU Særtilskud 17 Socialpulje

24 Noter vedr. prioriteringsopgørelserne: Prioriteringsopgørelserne viser de budgetforslag, der indgår i budgetaftalen. Overskrifter og skemanumre i prioriteringsopgørelserne henviser generelt til det materiale, der var udarbejdet til Byrådets budgetseminar den 1. og 4. september, og som var udsendt til 1. høringsrunde. På nogle områder er der i budgetforhandlingerne udarbejdet yderligere forslag, ligesom der efterfølgende vil ske fordeling på fagudvalgene af nogle af de tværgående forslag. Nedenstående gives et kort overblik over særlige forhold vedr. de enkelte prioriteringsopgørelser, herunder områder, hvor der er fremkommet nye forslag i løbet af forhandlingerne (nummeret henviser til det nummer, der er vist i parentes for den enkelte prioriteringsopgørelse). Der ud over henvises til skemamateriale udsendt til budgetseminar / 1. høringsrunde. 1. Lov- og Cirkulæreprogram: Er opdateret på bl.a. beskæftigelsesområdet. Ingen bemærkninger i øvrigt. 2. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Der er siden 1. høringsrunde indgået økonomiaftale mellem regionerne og Regeringen, som betyder en merudgift for Slagelse Kommune på 14,1 mio. kr. pr. år. Beløbet kompenseres dog for størstedelen gennem de generelle tilskud. 3. Økonomiaftalen: Ingen bemærkninger. 4. Overførselsudgifter: Beløb vedrører dels forventede merudgifter i henhold til udvikling i ydelsesmodtagere og dels omlægning fra refusioner til generelle tilskud. I forhold til materiale fra 1. høringsrunde er der sket en ajourføring af grundlaget, herunder refusionsomlægningen. 5. Perspektivanalyser: Udgiftsudvikling i henhold til perspektivanalyserne er indarbejdet, og en række forslag til udgiftsreduktioner er anført. Der er ikke på nuværende tidspunkt yderligere uddybning af de viste overskrifter 6. Brugerfinansieret område: Ingen bemærkninger 7. Tværgående effektiviserings- og handlemuligheder: Der er tale om overordnede beløb for hele kommunen, hvor der sker en fordeling på fagudvalg, centre og virksomheder af de enkelte forslag. Det drejer sig om: Indkøbsaftaler: besparelsespotentialet på 4,5 mio. kr. fordeles på politikområder efter separate fordelingsnøgler (forbrug, andel af serviceudgifter m.v.). Kilometergodtgørelse: I 2016 og 2017 nedsættes godtgørelse for tjenestekørsel til 2,50 kr. pr. km. Fra 2018 anvendes statens lave takst (p.t. 2,05 kr.). Besparelsen er fordelt på politikområder efter det aktuelle kørselsforbrug. Tværgående digitale gevinstpotentialer: Besparelse på 3,49 mio. kr. er fordelt på politikområder efter andel af serviceudgifter. Foreløbig opgørelse over de nævnte områder udsendes snarest til fagcentrene. I forlængelse af nærværende noter er vist en foreløbig samleopgørelse over tværgående reduktioner incl. nogle af de reduktioner, der er nævnt under ark Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelseskatalog: Ud over de forslag fra fagudvalg, der var beskrevet til budgetseminar/1. høringsrunde indeholder opgørelsen følgende: Reduktion i puljer: Med udgangspunkt i notat forelagt Økonomiudvalget den 24. august 2015 er der fordelt en reduktion på 7,5 mio. kr. på politikområderne. 24

25 Arbejdsmarked, tværgående tiltag, højt sygefravær: Der reduceres 8 mio. kr. i udgifter til beskæftigelsesområdet. Gennem tværgående tiltag bl.a. optimering af bilpark reduceres med 2,5 mio. kr. og nedbringelse af sygefravær budgetteres med at reducere udgifterne med 4,5 mio. kr. I henhold til Budgetaftalen fremlægger Direktionen oplæg til disse reduktioner inden den 1. december Optimering af organisation i Handicap og Psykiatri: det fremgår af budgetaftalen, at der tages initiativ til organisatoriske justeringer, som medvirker til en udgiftsreduktion inden for handicap- og psykiatriområdet Mere stringent ledelsesstruktur på det administrative område, hvorved der fjernes mellemledere: reduktion under Økonomiudvalget. Er endnu ikke nærmere beskrevet Rammebesparelse KFT: Reduktion udmøntes efterfølgende af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Tilbagekøb af rammebesparelse: Der er tale om en teknisk korrektion for effektiviseringer indarbejdet som overordnede rammereduktioner fra Direktionens handlemuligheder: I forhold til 1. høringsrunde indgår i budgetforslaget 2 yderligere tiltag: Optimering af arealanvendelse og reduktion i udgift til gadelys. Forslag vedr. justering af anlægsramme, og salg af ejendomme hhv. arealer indgår i andre forslag og er derfor ikke medregnet i den samlede sum. 10. Driftsønsker: Ingen bemærkninger 11. Nye anlægsønsker: Skælskør Plejecenter er vist med anlægsudgiften. Finansiering fremgår af opgørelse 14 og Afledt drift af anlæg: Ingen bemærkninger 13. Investeringsoversigten , forskydning af anlæg: Oversigten viser de anlæg, der indgår i budget 2018, og som fortsat planlægges gennemført. For nogle projekters vedkommende med en tidsmæssig forskydning i forhold til det tidligere planlagte. Det beløb, der er vist i resultatopgørelsen (s. 1) under ark 13 viser ændringen i forhold til det tidligere budgetterede, mens summen i ark 13 viser den samlede sum af de nævnte projekter. 14. Lånefinansiering: Ud over lånefinansiering vedr. Skælskør Plejecenter har Social- og Indenrigsministeriet for 2016 givet kommunen adgang til at låne 11,4 mio. kr. til ordinære anlæg samt 2 mio. kr. for at styrke likviditeten. 15. Finansforskydninger: Vedrører alle finansieringen af Skælskør Plejecenter 16. Øvrige muligheder: I forhold til 1. høringsrunde er 3 forhold kommet til: Regionernes økonomiaftale med Regeringen betyder øgede kommunale udgifter til medfinansiering af sygehusvæsenet, jfr. ark 2. Der ydes delvis kompensation til kommunen via bloktilskuddet fra staten. Omlægning af statens refusioner til bloktilskud til kommunerne betyder en forskydning fra drift til finansiering. Samtidig indgår i lovforslaget en overgangsordning, der mindsker en kommunens over-/underskud på omlægningen på kort sigt. De afsatte beløb er en teknisk regulering, der skal ses i sammenhæng med de budgetterede driftsudgifter. Social- og Indenrigsministeriet har den 28. august 2015 meddelt, at Slagelse Kommune i 2016 modtager 8,2 mio. kr. i tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer ( 17) 25

26 Pol. Oversigt over besparelser fordelt på udvalg og politikområder Indkøbsaftaler Kilometergodtgørelse Tværgående digitale gevinster Konsulenter Udgifter til IT Puljer 2016 Tværgående tiltag Reduktion sygefravær udv. Politik område 01 Økonomiudvalget Administration Tværgående initiativer Køb og salg af ejendomme Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie I alt Fradrag for indtægtsdækkede områder mv I alt Noter: 1: Se tabellen "Fordeling af gevinstoptimering af indkøbsaftaler" 2: Se tabellen "Fordeling af reduktion af takst for kilometergodtgørelse" 3: Se tabellen "Fordeling af tværgående digitale gevinstpotentialer" 4: Der skal spares 3,0 mio. kr. på politikområde 1.2, og de resterende 3,0 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af servicerammen 5, 7 og 8: Beløbet er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af servicerammen 6: Se tabellen "Fordeling af besparelser på puljer" 26

27 Pol. Fordeling af gevinstoptimering af indkøbsaftaler AKA, AIA og vagtydelser Administrative pc'ere og skærmbriller Kompressionsstrømper og genbrugshjælpemidler Sygeplejeartikler Undervisningspc'ere og -tablets Kontorartikler og tablets Fradrag for indtægtsdækkede områder mv. udv. Politik område 01 Økonomiudvalget Administration Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt 03 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Fradrag for indtægtsdækkede områder mv I alt Noter: 1: Vedrører automatisk brandalarmeringsanlæg og service på anlæg (AKA), automatisk tyveri/adgangsalarmer og service på anlæg (AIA) samt vagtydelser og tilkald på alarmer 2: Ingen bemærkninger 3: Sygeplejeartikler er fordelt forholdsmæssigt mellem Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri på baggrund af indkøb i : De t.kr. vedr. pc'ere og 50 t.kr. vedr. skærmbriller er i første omgang fordelt forholdsmæssigt på baggrund af servicerammen. 5: Ingen bemærkninger 6: De 390 t.kr. vedr. kontorartikler og 285 t.kr. vedr. tablets er fordelt på baggrund af forbruget for 2014 på konti vedr. kontorhold og IT 7: Afsat til at dække mindreindtægter som følge af besparelserne på områder med takstfinansiering, forældrebetaling og indtægtsdækket virksomhed 27

28 Fordeling af reduktion af takst for kilometergodtgørelse Besparelse Besparelse Pol.udv. Politik område Økonomiudvalget Administration Tværgående områder og initiativer Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget Miljø og Natur Handicap- og psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhed og forebyggelse Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Børn, unge og familie Investeringspulje og fradrag for indtægtsdækkede områder mv I alt Noter: Besparelsen er beregnet på baggrund af antal kilometer på de enkelte områder, der er udbetalt høj sats for i I nedsættes taksten fra 3,70 kr. til 2,50 kr., dvs. en besparelse på 1,20 kr. pr. km. I nedsættes taksten fra 3,70 kr. til 2,05 kr., dvs. en besparelse på 1,65 kr. pr. km. Der er afsat hhv. 851 t.kr. i og t.kr. i til investeringer mv. samt til at dække mindreindtægter som følge af besparelserne på områder med takstfinansiering, forældrebetaling og indtægtsdækket virksomhed. 28

29 Fordeling af tværgående digitale gevinstpotentialer Digital post fase II + Digitalt samarbejde Fælles medicinkort Fælles bibliotekssystem Telemedicinsk sårbehandling Pol.udv. Politik område 02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur -6-6 I alt 04 Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie I alt Noter: 1: t.kr. vedr. digital post fase II og 100 t.kr. vedr. digitalt samarbejde er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af servicerammen. 2: Ingen bemærkninger 3: Ingen bemærkninger 4: Ingen bemærkninger 29

30 Fordeling af besparelser på puljer Budget Budgetoverslag Pol.udv. Politik område Økonomiudvalget Administration Tværgående initiativer Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Plan og byggesager Miljø og natur Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv Kommunale ejendomme Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud I alt Fordelingen er foretaget med udgangspunkt i notat som er behandlet på økonomiudvalgsmøde d. 24. august

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346. Budget 2015-2018 Budget Bilag 2 - Resultatopgørelse 2015 og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2015-2018 Budget Budgetoverslag 2015

Læs mere

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Budget 2017-2020 Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Der er udarbejdet et teknisk-administrativt budgetoplæg for 2017-2020, som

Læs mere

Resultatopgørelse Budget 2011-2014

Resultatopgørelse Budget 2011-2014 Resultatopgørelse Budget 20-204 Budgetforslag VKO 20 202 203 204 Skattefinansieret område Skatter -2.784.600-2.899.600-3.003.200-3.06.200 Generelle tilskud mv. -.620.400 -.50.300 -.462.900 -.437.000 Indtægter

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Nr. 216 217 218 219 (1. kr.) -4.75-53.986-67.322-7.72 Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder -17.49-17.49-17.49-17.49 2.1.3.1 Indkøbsaftaler -4.5-4.5-4.5-4.5 2.1.3.2 Kilometergodtgørelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater Tekniske korrektioner - Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2012 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2012 2013 2014 2015 Udenfor serviceramme Indenfor serviceramme Økonomiudvalget TL101 Arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere