(a:;,!,on < >GG INDÉPENDENT MEMBGR. Årsrapport 2Of4l2OI5. Vinterlege for Udviklingshæmmede. CVR-nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(a:;,!,on < >GG INDÉPENDENT MEMBGR. Årsrapport 2Of4l2OI5. Vinterlege for Udviklingshæmmede. CVR-nummer 19684970"

Transkript

1 (a:;,!,on Dansk Revlslon slagelse godkendt revislonsaktleselskab Tjørne Allé 2 K.42 Slagelse slag Telefonr Têlêfex: CVR: DK Bank: Vinterlege for Udviklingshæmmede CVR-nummer Årsrapport 2Of4l2OI5 < >GG INDÉPENDENT MEMBGR

2 Vinterlege for Udviklingshæm mede lndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Arsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resu ltatopgørelse Aktiver Passiver Noter \oå$,!,". 1 <ÞG(3 INDEPENDTNT MEMETR

3 Foreningsoplysninger Forening Vinterlege for Udviklingshæmmede Telefon: Hjemmeside: CVR-nummer: Regnskabsperiode: marts 2L4-28. februar 2 Bestyrelse Lene Philippon, formand Vivi Helsted, næstformand Tina Thylkjær, kasserer Per Mejnecke Karina Dannerfjord Rasmus Gyldenøhr Maren Christensen Marianne Andersen Lone Thorup Rasmus S. Sørensen, suppleant Grethe Østergaard, suppleant Pengeinstitut Danske Bank Revisor Dansk Revision Slagelse God kendt revisionsaktieselska b TjØrne Allé 2 42 Slagelse ) Dansk 2 -',I)GG \ Revision INO'PTNûfNI MEMBIR

4 Ledelsespåtegning Undertegnede bestyrelse har i dag behandlet og godkendt årsrapport f or 2t4 / 2O!5. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 28. februar 2 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. marts februar 2. Bestyrelsen Randers, den 1. april 2 á-/cl'(]/\ Lene Philippon Formand Per Mej KW 1i*T\", V,ø Vivi Helsted Næstformand rina Da rd Tina ThylkjæY t Kasserer Oøørtr- Rasn fs Gyldenøhr l/)ln*(ln Maren Christensen Marianne Andersen k,y4 lå$,1,"" 3 {-ÐGG INDFPfNDINT MEMBER

5 Den uafhæng ge rev sors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Vinterlege for Udviklingshæmmede Vi har revideret årsregnskabet for Vinterlege for Udviklingshæmmede for regnskabsåret 1. marts 2Ot4-28. februar 2 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ärsregnska bet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag afvores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad afsikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fej linformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin- ger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige sk6n er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. marts februar 2 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Slagelse, 1. april 2 Dansk Revision Slagelse God kendt revisionsektieselskeb Henrik Partner, Registreret revisor \oå$,!,"" 4 I,T)G(3J INDFPfNDENT MTMSFR

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med å rsregnskabslovens bestem melser for regnskabsklasse A-virksomheder. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring Ärsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagefprsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Finansielle ndtægter og omkostninger Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, rea liserede kursta b vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Likvide beholdninger Omfatter likvide beholdninger Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. ) Dansk 5.'T)GC \ Revision INOEPENDENl MfMB R

7 Vinterlege for Udviklingshæm mede Note Resultatopgørelse 2L4/Ls 2O!3/L4 1. Perioden 1. marts februar lndtægter lndtægtsrelaterede omkostni nger Dækningsbidrag Lønomkostninger og godtgørelser Dækningsbidrag ll Salgsfremmende om kostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Arets resultat L.72t.6Lt -L L3 -t t L s9-6 -L t L s Forslag til resultatdisponering: Overført resultat Resultatdisponering i alt s {å$å,"" 6 <!>G(3i INDÊPfNDINI MEMBfR

8 Note Balance 2t4/ls 2OL3/t4 1. Aktiver pr. 28. februar Tilgodehavender Tilgodehavender s [ikvide beholdninger t.32 Omsætningsaktiver i alt t Akiver i alt t.t s (å$,!,",., 7 <Í>GG lñdëp f' DENl t',llembtr

9 Note Balance 2O!4/ts 2L3/t4 1. Passiver pr. 28. februar Egenkapital Egenkapital i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser 2r Kortfristede gældsforpligtelser Gælds- og hensatte forpligtelser i alt 2t Passiver i alt t.t tt Eventu a lforpligtelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser {å$,!,"" 8 <f>ggi INÞEP NDTNT MÈMgTR

10 Noter 214/Ls 2OL3/t Indtægter Tilskud- og støttebeløb, note 12 Rejseindbetalinger Medlemskontingent Salg af trøjer m.v. lndtægter madkasser Qvrige indtægter Indtægter alt 59s. L.O7t s t.72t.6tt 552 L.4LL OL3 2 lndtægtsrelaterede omkostninger Rejsebeta linger deltagere Køb til videresalg Instruktører Køb af kælke m.v. Præmier og gaver deltagere Underholdning Rejseudgifter ledergru ppe Fortæring ledergruppe Beklædning ledergruppe Tryksager Madkasser lndtægtsrelaterede omkostninger i alt L s s r \L t lønomkostninger og godtg6relser LØnkompensation Skattefr godtgørelse, k6rsel Skattefri godtgørelse, administration Skattefr godtgørelse, beklæd ning Skattefri godtgørelse, telefon- og internetforbrug LØnadministration LØnomkostninger og godtgørelser i alt s L4t 4 Salgsfremmende omkostn nger Gaver og blomster Hjemmesideomkostninger Salgsfremmende omkostninger i alt 2.L s9 6 ) Dansk \ Revision 9 ' "t> (3G INDEPfND NI MEMBfR

11 Noter 2OL4/ls 2].3/L Ad ministrationsomkostninger Kontora rti kler/tryksa ger EDB-omkostninger Småanskaffelser Telefon Gebyrer Porto Revisorhonorar Revisorhonorar, sidste år Regnskabsassistance Regnskabsassistance, sidste år Forsikringer Transportomkostninger Bestyrelsesmøder Administrationsomkostninger i alt 6.4L9 s LL.76t L Lt LL L 9 29 t t49 6 Finansielle indtægter Danske Bank Finansielle indtæ$er i alt t L [ikvide beholdninger Danske Bank Likvide beholdninger i alt t.32 I Egenkapital Egenkapital, primo Årets overførte resultat Egenkapital i alt s Leverandører af varer og tjenesteydelser Levera ndører af tjenesteydelser leverandører af varer og t enesteydelser i alt 2r9.94 2t ) Dansk \ Revision L '(-">GG; INDTPfNDçNT M MB!Ê

12 Vinterlege for Udviklingshæm mede Noter 2t4/Ls 2L3/L Eventualforpligtelser Der foreligger ingen eventualposter ll Pantsætn nger og sikkerhedsstillelser Der er ikke stillet sikkerhed i foreningens aktiver (å$'!,"'. t1" <f>gg INDEPENDTNI MEMBER

13 Noter 2OL4/Ls 2Ot3/t Tilskuds- og støttebeløb Toyota Fonden Lemvigh-Müller Fonden Frantz Hoffmanns Mindelegat Marie og M.B. Richters Fond Jascha Fonden Frants Richters Fond Aase og Ejnar Danielsens Fond Familie Hede Nielsens Fond Brødrene Hartmanns Fond Jubilæumsfonden af 12. august 1973 De Bergske Blades Fond Knud og Dagny Gad Andresens Fond Fabrikant Mads Clausen Fond General Friedrich Bøhm og datter Else Bøhms Fond Chr. P. Hansen & Hustrus Fond Uden navn Jubilæumsfonden for Grundfos A/S VKRs Familiefond Grosserer L.F. Foghts Fond Danske Banks Fond Marthe og Paul Kernn-Jespersens Fond Den lngwersenske Fond Frimodt-Heineke Fonden Lauritzen Fonden Eivind Eckbos dansk-norsk Legat Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Tilskud- og støttebeløb alt 1. s s s. 3.. s t s ) Dansk \ Revision L2 {->GGi IND PENDIN1 MEMB R

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 70 IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG ÅRSRAPPORTEN

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere