NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl

2 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab Årsbudget Kasse- og Regnskabsregulativ 5. Organisationsplan Ny Frederikssund Kommune er en sammenlægning af kommunerne: Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup, med virkning fra 1. januar Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsopgaven Indledning Udbudsform Udvælgelseskriterier Aftaleperiode Afgrænsning af tilbud Opsigelse Eventuelle tvister Formkrav og indhold i tilbud Andre forhold omkring tilbud Beslutningsprocedure m.v Tildeling af ordren

3 2 Beskrivelse af Ny Frederikssund Kommune Ny Frederikssund Kommune i tal Politisk organisation Administrativ organisation Økonomifunktionens organisering Beskrivelse af revisionsopgaven Revisionsopgavens afgrænsning Revisionens udførelse Revisionens omfang Revisors rolle Rapportering Tilbudsspecifikation Tilbudssum Revisionsplan og metodikker Revisionsmedarbejdere Referencer Forsikring Lokaleforhold Øvrige tilbudsbetingelser Bilag vedlagt udbudsmaterialet Bilag A - Specifikation af årlig tilbudssum Bilag B - Beregning af vederlagsregulering

4 1 Udbud af revisionsopgaven 1.00 Indledning Ny Frederikssund Kommune udbyder revisionsopgaven med det hovedsigte: at opnå en samlet økonomisk gevinst for kommunen at opnå en øget synlighed og fleksibilitet for opgaveløsningen at opnå en udviklingseffekt i form af inspiration og faglig fornyelse i forhold til det interne finansielle tilsyn og kommunens øvrige administrative medarbejdere at sikre en opgaveløsning uden unødig risiko for kommunen, f.eks. svigtende vidensgrundlag og ressourcegrundlag at sikre en løsning, som baserer sig på et økonomisk sundt grundlag Udbudsform Begrænset udbud med 3 til 5 tilbudsgivere i henhold til Begrænset udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter Udvælgelseskriterier Tilbudsgivers seneste årsregnskab. Kort beskrivelse af virksomheden, herunder organisation. Faglige formåen og kontaktperson. Erfaring med / reference fra lignende ydelser. Erklæring om udelukkelseskriterierne i art. 45 i udbudsdirektivet 2004/18/EF, dokumentation herfor i form af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens serviceattest max. 6 måneder gammel, jfr. Bilag 7. Erklæring om forfalden ubetalt gæld i offentlige myndigheder, jfr. Bilag Aftaleperiode Aftalen skal være gældende for revision af regnskab 2007 til og med revision af regnskab Der vil derfor være tale om en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse med yderligere 1 år, på uændrede vilkår. 4

5 Nuværende revisor skal revidere Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup Kommuners samt Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikssund Kommunes regnskaber for Afgrænsning af tilbud Opgaven omfatter den samlede revisionsopgave i Ny Frederikssund Kommune. Tilbuddet skal omfatte: 1. Den lovpligtige revision Den lovpligtige revision, som udføres i overensstemmelse med vedtagne love, bekendtgørelser og cirkulærer. Herudover også de erklæringer, beretninger m.v. som skal afgives til andre offentlige myndigheder i løbet af året. Endvidere skal tilbuddet omfatte løbende forvaltningsrevision med en vurdering af, om forvaltningen af kommunens anliggender varetages under nødvendige økonomiske hensyn og hensigtsmæssige forretningsgange, j.fr. afsnit Udvidet forvaltningsrevision I tilbuddet skal der indregnes en option på 100 timer til udvidet forvaltningsrevision. Udvidet forvaltningsrevision indebærer, at revisionen hvert år gennemfører 1-3 større planlagte og målrettede undersøgelser af udvalgte områder. Undersøgelserne skal afdække områdernes produktivitet, effektivitet, sparsommelighed samt ledelse og styring med henblik på at kunne påpege eventuelle forbedringsområder. Revisionen udarbejder mindst en årlig rapport, der fremsendes til Byrådet. De faktiske anvendte timer til udvidet forvaltningsrevision afregnes særskilt. 3. Konsulentbistand Endvidere skal der i tilbuddet indregnes en option på 100 timer til konsulentbistand, som kan anvendes i forbindelse med forespørgsler fra Ny Frederikssund Kommunes forvaltninger. De faktiske anvendte timer afregnes særskilt. 4. Timepris I tilbuddet skal der angives en timepris for opgaver udenfor revisionsopgaven, herunder køretid, kilometergodtgørelse m.v. 1.3 Opsigelse Aftalen er uopsigelig for begge parter i aftalens løbetid. Såfremt parterne ønsker at forlænge aftalen med 1 år, skal parterne positivt tilkendegive dette senest 9 måneder forinden kontraktperiodens udløb. Såfremt aftalen forlænges med 1 år har begge parter mulighed for at opsige aftalen med 9 måneders skriftlig varsel til udgangen af et regnskabsår. 5

6 I tilfælde af misligholdelse er Ny Frederikssund Kommune berettiget til at hæve kontrakten. Der foreligger misligholdelse såfremt revisionsfirmaet tilsidesætter sine forpligtigelser i henhold til kontrakten, eller i øvrigt bliver dømt for forhold, der kan rejse tvivl om revisionsfirmaets hæderlighed. Kommunen er ligeledes berettiget til at hæve kontrakten, såfremt revisionsfirmaet standser sine betalinger eller går konkurs. 1.4 Eventuelle tvister Eventuelle tvister skal afgøres ved dansk værneting 1.5 Formkrav og indhold i tilbud Tilbud skal være Frederikssund Kommune i hænde senest onsdag den 16. august 2006 kl Tilbud der fremkommer senere end denne frist vil blive afvist. Åbning af tilbud vil ikke ske offentligt. Tilbud fremsendes i 5 eksemplarer til: Ny Frederikssund Kommune Torvet 2 På kuverten anføres: Fortroligt - Tilbud på revisionsopgaven, idet samtlige tilbud først bliver åbnet af kommunen efter tidsfristens udløb. Bekræftelse af modtagne tilbud vil efterfølgende blive tilsendt tilbudsgiver. Eller pr. mail: der ligeledes mærkes Fortroligt Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver følge nedennævnte disposition, der vedrører udbudsmaterialets afsnit 4 og bilag A: 4.1 Tilbudssum* 4.2 Revisionsplan og -metodikker 4.3 Revisionsmedarbejdere 4.4 Referencer 4.5 Forsikring 4.6 Lokaleforhold *Bilag A Specifikation af årlig tilbudssum 6

7 1.6 Andre forhold omkring tilbud Ny Frederikssund Kommune giver ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af oplysninger om indholdet heraf. Samtlige tilbud vil blive behandlet fortroligt. Tilbudsgiver vil være bundet af sit tilbud til og med den 15. december Kommunen forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk og tilbud, der indikerer, at kommunikation med tilbudsgiver i hele aftaleperioden ikke kan foregå på dansk. Tilbud gives i 2007-priser. Vederlagsregulering kan ske en gang årligt, første gang for januar Regulering skal ske ud fra Danmarks Statistiks nettoprisindeks med basis i nettoprisindekset for januar måned Beregningen skal ske som angivet i bilag B. Fejl i tilbud kan under ingen omstændigheder give grundlag for forhøjelse af tilbudsprisen. Såfremt der er supplerende spørgsmål til det fremsendte udbudsmateriale, skal disse sendes til adressen, som er angivet i afsnit 1.5. Alle spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Det oplyses ikke til tredjemand, hvem der retter henvendelse. Der vil blive arrangeret et afklarende møde den 9. august 2006, hvor der er mulighed for supplerende spørgsmål til Ny Frederikssund Kommune. Alle spørgsmål og svar vil tilgå samtlige tilbudsgivere. Ny Frederikssund Kommune kan afvise tilbud, der ikke opfylder tilbudsbetingelserne. 1.7 Beslutningsprocedure m.v. Indkomne tilbud behandles administrativt i den nedsatte styregruppe, hvorefter Direktionen indstiller til sammenlægningsudvalget for Ny Frederikssund Kommune den 2. november Samtlige tilbudsgivere vil i umiddelbar tilslutning til tildeling af ordren modtage skriftlig meddelelse om, hvorvidt deres tilbud er blevet valgt eller fravalgt. Indgåelse af aftale vil ske under forbehold af Tilsynsrådets godkendelse, jævnfør Styrelseslovens 42, stk Tildeling af ordren Ordren vil blive tildelt den tilbudsgiver, der ud fra en helhedsbetragtning, afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud for kommunen. Følgende kriterier vil indgå i kommunens vurdering: tilbudssummen på den primære revisionsydelse (lovpligtig revision samt løbende forvaltningsrevision) optionstilbudssummer på udvidet forvaltningsrevision, konsulentbistand og ydelser udenfor revisionsopgaven 7

8 revisionsplanlægning og metode, herunder anvendelse af revisions- og edb-værktøjer antallet og sammensætningen af medarbejdere, som tilbudsgiver stiller til rådighed for løsning af opgaven samt deres videns baggrund og erfaring med revision af kommunal virksomhed kontraktlige forhold herunder omfanget af eventuelle forudsætninger og forbehold samt tilbudsgivers anvendelse af kommunens systemer, medarbejder ressourcer og materiel. Eventuelle forbehold skal være tydeligt markeret og begrundet. Ny Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at kunne tage kontakt til en eller flere tilbudsgivere med henblik på afklaring af eventuelle spørgsmål, forinden aftalen indgås. Optagelse af kontakt betyder hverken forhåndsaccept eller forkastelse af det/de andre tilbud. Den endelige aftale er først indgået, når begge parter, Ny Frederikssund Kommune og revisionsfirmaet har underskrevet kontrakten og når Tilsynsrådet har godkendt revisionsfirmaet. 2 Beskrivelse af Ny Frederikssund Kommune 2.1 Ny Frederikssund Kommune i tal Ny Frederikssund Kommune er en sammenlagt kommune pr. 1. januar 2007 mellem Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup Kommuner med et samlet indbyggertal på pr. 1/1 2006, og kommunen dækker et areal på ca ha. 2.2 Politisk organisation Kommunens øverste styrende organ Byrådet, der har 27 medlemmer, starter sin funktionsperiode 1. januar I 2006 fungerer byrådet som et sammenlægningsudvalg, med følgende politiske grupperinger: Socialdemokratiet medlemmer Venstre, Danmarks Liberale Parti... 8 medlemmer Det Konservative folkeparti... 3 medlemmer Det Radikale Venstre... 1 medlem Dansk Folkeparti... 1 medlem Socialistisk Folkeparti... 1 medlem Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning vil der fra 1. januar 2007 blive nedsat et Økonomiudvalg, samt følgende stående udvalg: 8

9 Børne- og Ungeudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Plan- og Udviklingsudvalg Social- og Ældreudvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg 2.3 Administrativ organisation Kommunens øverste administrative leder er borgmesteren. Direktionen består af Ordførende Direktør samt 6 Direktører. Kommunens opgaveområder er fordelt på følgende områder: Ordførende Direktør: Direktør: Direktør: Direktør: Direktør: Direktør: Direktør: Ansvar - Strategi og koordination Ansvar - Organisation Ansvar - Sundhed, social og arbejdsmarked Ansvar - Erhverv og teknik Ansvar - Jura og politisk sekretariat Ansvar - Kultur og borgerservice Ansvar - Opvækst og uddannelse Den foreløbige organisationsplan er vedlagt som bilag Økonomifunktionens organisering Opbygningen af Ny Frederikssund Kommunes regnskabsvæsen vil blive beskrevet i kommunens nye kasse- og regnskabsregulativ, der godkendes endeligt den 2. november Frederikssund Kommunes nuværende kasse- og regnskabsregulativ er vedlagt som bilag. Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikssund Kommune godkendte, på mødet den 12. januar 2006, at anvende Frederikssund Kommunes nuværende kasse- og regnskabsregulativ i Den fremtidige organisering af økonomifunktionen forventes først på plads i 2. halvdel af 2006, hvorfor der er taget udgangspunkt i nuværende Frederikssund Kommunes opbygning: Organisatorisk varetages regnskabsopgaven dels decentralt på institutionsniveau med lokal bilagsarkivering og dels centralt i afdelingerne på rådhuset med bilagsarkivering samme sted. Revisionen skal selv sørge for transport mellem de enkelte institutioner og afdelinger. Økonomisk afdeling varetager den koordinerende regnskabsfunktion. Herudover varetager afdelingen følgende primære opgaver: 9

10 Overordnet styring af kommunens økonomisystem. Bogføring af bilag. Koordinering af budgetlægningen i kommunen. Likviditetsstyring. Budgetopfølgning på ordinær drift. Budgetopfølgning og kontrol af bevillingsstyring på anlægsside, særligt herunder budget, aktivitets og bevillingskontrol på store byudviklingsprojekter. Intern regnskabs- og kassekontrol. Finansforvaltning, bl.a. låneoptagelse og særlige bankaftaler. Udvikling og vedligeholdelse af kasse- og regnskabsregler. Internt finanstilsyn. Årligt kontrolbesøg ved samtlige decentrale bogføringssteder, samt årligt kontrolbesøg hos 10% af de øvrige kasseenheder. Årlig kontrol af de bogførte bilag, med hovedvægten lagt på kontrol af artskontering og anvisningsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kontrollen foretages som stikprøver. Kvartalsvis kontrol af afstemning af alle statuskonti. Ny Frederikssund Kommune anvender KMD som hovedleverandør af økonomidata, herunder Web-betaling, økonomisystem, debitorsystem, modregningssystem, KMD-aktiv, børnvoksne udbetaling, KMD-udbetaling samt opkrævningssystem herunder bl.a. ejendomsskattesystem, daginstitutionssystem, LBN-system og FAS (forbrugsafgiftssystem). Herudover anvendes Word, Excel og Mail m.v. fra programpakken Microsoft. Kommunen er ved at planlægge, hvilket elektronisk dokumenthåndteringssystem, der skal anvendes fra Bilagsarkiveringer sker i KMD s elektroniske posteringsarkiv samt i KMD-webbetaling. Bilagsarkiveringer der ikke er elektroniske, vil ske efter dato og ekspeditionsnummer. 3 Beskrivelse af revisionsopgaven 3.1 Revisionsopgavens afgrænsning Revisionen skal omfatte alle regnskaber og regnskabsområder som hører under Ny Frederikssund kommune. Revisionen skal omfatte finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision og skal ske i overensstemmelse med god kommunal revisionsskik. 10

11 Revisionen skal endvidere omfatte, såfremt der ikke er fastsat andet, regnskaber for private og selvejende institutioner, legater og fælleskommunale virksomheder, for hvilke Kommunen varetager kasse- og regnskabsfunktioner, er regnskabsførende for, eller hvor revision skal foretages af kommunens revisor. Revisionsopgaven omfatter ikke selvejende eller private institutioner, der ifølge overenskomst selv ansætter og honorerer revisor. Uanset ovenstående er kommunens revisor ansvarlig for, at vurdere om institutionernes regnskaber er udarbejdet på tilfredsstillende måde og hvorvidt institutionernes regnskaber indgår korrekt i kommunens regnskab. Revisionen skal endvidere omfatte erklæringer, opgørelser og indberetninger m.v., som i henhold til lov m.v. skal forsynes med særskilt revisionspåtegning. Endvidere ønsker kommunen fra den der får revisionsopgaven forslag til et nyt revisionsregulativ med virkning fra 1/ Revisionens udførelse Revisionen skal hvert år udarbejde en revisionsplan før revisionen påbegyndes. Planen skal sendes til orientering i Byrådet. Planen skal indeholde en redegørelse for revisionens indhold og omfang i det enkelte år. Den skal endvidere beskrive, hvorledes revisionen vil blive udført, herunder hvilke forventninger, der vil være til kommunal medvirken, og efter hvilken tidsplan revisionen vil blive gennemført, således at arbejdet kan tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til revisionens og administrationens arbejde. Samtidig skal revisionen udarbejde forslag til udvidet forvaltningsrevision. Planen skal godkendes af Byrådet. I forbindelse med revisionens udførelse er revisor forpligtet til at holde sig orienteret om den nationale lovgivning og EU-regelsæt samt andre regler, der har betydning for udførelse af revisionsopgaven. Den finansielle revision/løbende forvaltningsrevision skal omfatte bevillingskontrol, økonomisk juridisk-kritisk revision og den grundlæggende kontrol af regnskabets rigtighed. Revisionen skal tage stilling til, om regnskabet og specialopgørelser er retvisende. Revisionen skal efterprøve om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens kasse og regnskabsregulativ, samt om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådsbeslutninger, love, EU-regler og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der skal regelmæssigt foretages finansiel-juridisk/kritisk revision og forvaltningsrevision på følgende områder: Revision af driftsregnskab inklusiv løn herunder udbetalinger til byrådsmedlemmer og ledende medarbejdere. Revision af omkostningsregnskabet. 11

12 Anlægsregnskaber, bevillingskontrol herunder årsopgørelser og afsluttede anlægsarbejder. Kontrol af afregningsmetode og afstemning af undersystemer til KMD-ØS, eks. forbrugsafgiftssystemet FAS og ejendomsskattesystem. Renter. Finansforskydninger og afdrag på lån. Finansiering: Låneoptagelse, tilskud, udligning og skatter. Statusbalance herunder finansiel status. Beholdningseftersyn, herunder gennemgang af deponerede effekter, værdipapirer og lignende. Udover ovennævnte opgaver forudsætter Ny Frederikssund Kommune, at bl.a. følgende opgaver løses: Revision af takstberegninger. Vurdering af dokumentation i personsager der bygger på skøn. Kontrol af at betalingsbetingelser, leverandøraftaler og leverandørrabatter på indkøb overholdes. Det forudsættes også, at revisionen omfatter vurdering og rådgivning ved udarbejdelse af og ajourføring af kasse- og regnskabsregulativ, revisionsregulativ og forretningsgangsbeskrivelser. Efter nærmere aftale får revisor den fornødne adgang til kommunens EDB-systemer. I så fald skal revisor til Ny Frederikssund Kommune udarbejde en redegørelse for, hvorledes de omhandlede oplysninger sikres mod misbrug og uvedkommendes kendskab, og hvorledes der skabes sikkerhed for, at oplysningerne slettes efter revisionens gennemførelse. En sådan redegørelse skal vedlægges tilbuddet. Endvidere skal revisionen løbende foretage en kritisk gennemgang af regnskabsføringen og de i forbindelse hermed etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Den finansielle revision/løbende forvaltningsrevision omfatter desuden en vurdering af, hvorvidt de anvendte forretningsgange og interne rapporterings- og informationssystemer tilgodeser hensynet til en økonomisk og hensigtsmæssig forvaltning og administration. Revisionen tilrettelægger og gennemfører årligt analyser af ressourcebevidsthed, produktivitet, effektivitet samt ledelse og styring på konkrete områder. Revisionen har ret til, og under særlige omstændigheder pligt til at udvide revisionen, såfremt der under arbejdets udførelse forekommer forhold, der bør undersøges nærmere, ek- 12

13 sempelvis ved mistanke om uretsmæssige økonomiske transaktioner. Undersøgelserne skal ske med henblik på at begrænse kommunens tab mest muligt. Udvidet forvaltningsrevision er et led i Byrådets kontrol med, at kommunens midler bliver anvendt på en økonomisk og hensigtsmæssig måde og i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingerne er givet. Forvaltningsrevisionen er samtidig et redskab til at vurdere de opnåede resultater. Revisionen skal løbende vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden af den samlede forvaltning i bred forstand, og fremdrage relevante informationer til beslutningstagerne. Det er Ny Frederikssund Kommunes forventning, at der hvert år skal gennemføres 1-3 planlagte og målrettede undersøgelser af udvalgte områder. Revisionen er ansvarlig for den samlede revision af kommunens regnskaber - både den finansielle revision, den løbende forvaltningsrevision og den udvidede forvaltningsrevision. Byrådet kan træffe aftale med revisionen om udførelse af andre opgaver og undersøgelser af revisionsmæssige, regnskabsmæssige eller driftsøkonomisk art. 3.3 Revisionens omfang Revision af kommunens regnskab omfatter bl.a.: Gennemgang af årsregnskab, årsberetning og bilag til regnskabet. Revision og påtegning af samme. Revision og påtegninger på specialregnskaber og tilskudsopgørelse, jf. efterfølgende oversigt. Påtegning af afsluttede anlægsregnskaber (der er særskilt aflagt). Kasseeftersyn. Revisionen skal påse, at de indtægter, der tilkommer kommunen, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt uden hjemmel, samt at bogføringen i øvrigt er korrekt og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag. Der skal foretages mindst 2 årlige uanmeldte eftersyn, eller så ofte revisionen finder anledning dertil, af kommunens likvide beholdninger og konti i pengeinstituttet m.v. Der skal foretages mindst 1 årligt uanmeldt eftersyn af kommunens let realisable aktiver. Revisionen har dog ikke pligt til at foretage eftersyn af mindre væsentlige udlægs- og forskudskasser. 13

14 Revisionen skal påse, at de i den finansielle status opførte aktiver og passiver er undergivet den fornødne kontrol. Tilsvarende skal det påses at øvrige aktiver herunder fast ejendom, lagerbeholdning, maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt for kautions- og garantiforpligtigelser m.v. ligeledes er undergivet den fornødne kontrol. I årets løb eller ved regnskabsafslutningen skal revisionen foretage undersøgelser med henblik på at kunne opnå en overbevisning om aktivernes tilstedeværelse og deres tilhørsforhold til kommunen. Endvidere skal det undersøges, om de forpligtigelser, der revisionen bekendt påhviler kommunen, er rigtigt registeret. Ved revision af opgørelser og indberetninger, som kommunen skal afgive til staten eller andre offentlige myndigheder herunder EU, skal revisionen endvidere iagttage de særlige bestemmelser, der måtte være gældende herfor. Revisionsarbejdet kan udføres ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter og god offentlige revisionsskik ikke er til hinder herfor. Ved den afsluttende revision af årsregnskabet skal revisionen bl.a. påse: at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning at årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af den udførte bogføring at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og Byrådets beslutninger at tilsynsmyndighedens godkendelse forligger til de dispositioner, hvor dette er fornødent at Byrådets afgørelse af revisionens bemærkninger til tidligere års regnskaber foreligger og at afgørelsen ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Efter afslutning af revision af årsregnskabet, skal revisionen forsyne årsregnskabet med påtegning om, at regnskabet er revideret, og at revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. For seneste regnskabsår har kommunens nuværende revision påtegnet følgende specialregnskaber, opgørelser og indberetninger: Afgivne revisionsberetninger Det Sociale område Integrationsområdet Beskæftigelsesområdet 14

15 Regnskaber, institutioner J. F. Willumsens museum Frederikssund hallerne AOF FOF LOF HHU FO Bella Corpus DFO Gigtforeningens oplysningskreds PPR Selvejende daginstitutioner: Legestuen Fioma Legestuen Spiren Slangerup Børnehave Aktivitetshuset Kongshøj Skibby Skovbørnehave Legatregnskaber: Fælleslegatet for værdigt trængende og børnehaver i Frederikssund Kommune Steiners legat Gravermester J.P. Werdelin og hustrus mindelegat Kunstfonden gavebrev af 28. januar 1993 Fælleslegatet til sociale formål i Slangerup Kommune K. og R. Sønderups Legat Legat for værdige trængende Refusionsregnskaber m.v. Endelig restafregning af refusion på integrationsområdet i regnskabsåret Endelig restafregning af refusion af udgifter til sociale ydelser i regnskabsåret Endelig opgørelse over forbrugte midler til koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats efter lov om aktiv socialpolitik 47 b, st.5, 15

16 Opgørelse om statsrefusion af afholdte børneteaterforestillinger Refusionsberettigede enhedstimer der er anvendt til frivillige i det kommunale redningsberedskab Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret Statsrefusion for boligstøtteområdet Boligsikring Boligydelse Boligydelseslån Statsrefusion af Beboerindskud som lån 56, 56a, 57 og 64b og 64e i lov om individuel boliglån (Pligtlån) 60a, 66 og 67 i lov om individuel boligstøtte (Pligtlån flygtninge) 68 i lov om individuel boligstøtte (Frivillige lån flygtninge) Opgørelse over istandsættelse ved fraflytning jf. 70 i lov om individuel boligstøtte Tilskud til drift af musikskoler Årsopgørelse over modtaget tilskud for personer ansat i kommunale servicejob Årsopgørelse over modtaget tilskud i forbindelse med ansættelse af dagpengeberettigede ledige i jobtræning, individuel jobtræning eller puljejob Årsopgørelse over modtaget tilskud i forbindelse med modtaget orlovsydelse Årsopgørelse vedrørende miljøstøtte til landbruget i henhold til Miljøstyrelsens cirkulære af 1. september 1998 om regnskaber over og revision af administration af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. Opgørelse over driftsudgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere til brug for opgørelsen af budgetgaranti, samt hjemtagelse af refusion under sociale ydelser. Opgørelser, projektregnskaber m.v. Oversigt over reviderede op påtegnede opgørelser, projektregnskaber m.v. : Opgørelser Antal børn og unge anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 40 stk. 3, nr. 8 og 42 og 45 pr. 31. december BOSSINF (By- og Boligministeriets Informations- og forvaltningssystem) Projekter Botilbud og andre sociale tilbud til yngre fysisk handicappede (BOFY) 16

17 Distriktspsykiatrien (kommunepuljen FREM) Formidlingscenter Vest, lige nu 3 projekter, (4 bevillinger) Regnskabsskema for tilskud fra FREM-Puljen til Værestedet Askely Regnskabsskema for tilskud fra 15M-Puljen til Værestedet Askely Regnskabsskema for tilskud fra PUF-Puljen til Værestedet Askely Driftsregnskab for Værestedet Askely Regnskabsskema for tilskud fra FREM-Puljen til Værestedet Askely for 2002 Opgørelse over børneteater og opsøgende teater 3.4 Revisors rolle Kommunen forventer, at revisor: udøver en aktiv, dynamisk og fremadrettet revision, som kan understøtte effektiviseringen af den kommunale virksomhed gennem den løbende forvaltningsrevision udøver en uvildig, ikke politisk vurdering af kommunens forvaltning af det økonomiske område, og herunder fremdrager sager af principiel betydning for Byrådet, stående udvalg m.v. virker som inspirator, rådgiver, konsulent og sparringspartner for kommunen ved tvivlsspørgsmål, ny lovgivning, reformer og lignende rådgiver kommunen både på eget initiativ og på opfordring indgår i en konstruktiv dialog med kommunens ledelse og øvrige administration med henblik på en løbende vurdering og eventuel en justering af områder indenfor kommunens økonomifunktioner er synlig og fleksibel overfor opgaveløsningen kan tilføre kommunen en udviklingseffekt i form af inspiration og faglig fornyelse, i forhold til det interne finansielle tilsyn og kommunens øvrige administrative medarbejdere. Revisionsfirmaet og personale, der er ansat i revisionsfirmaet, skal være underlagt tavshedspligt. Personalet må således ikke afgive oplysninger om kommunen eller kommunale forhold til uvedkommende, som de i hvervets medfør får kendskab til. 3.5 Rapportering Revisor rapporterer sine resultater gennem påtegninger af regnskaber og specielle opgørelser og fremsender desuden revisionsberetninger til Byrådet. Påtegning af årsberetning og - regnskab skal foreligge så lovgivningens frister for behandling og godkendelse kan overholdes. 17

18 Ny Frederikssund Kommune ønsker følgende afrapportering fra revisor: Når revisionen af årsregnskabet er tilendebragt, afleverer revisors sin beretning/protokol i forbindelse med det årlige møde mellem Økonomiudvalget og revisionen, hvor revisionens konklusioner og andre iagttagelser drøftes. Der fremsendes delberetninger til Byrådet efter hvert revisionsbesøg. Revisionen udarbejder årligt rapport over det arbejde, der er udført i kommunen, med det formål at give kommunens administrative ledelse et overblik over revisionsydelsens sammensætning i det pågældende år på de enkelte forvaltningsområder. Den udvidede forvaltningsrevisionen dokumenteres i rapportering til Byrådet. Rapporteringen suppleres med revisors forslag til implementering af de anbefalinger, analysen resulterer i. Revisor skal føre et timesagsregnskab pr. medarbejder, der registrerer alt arbejde for kommunen. Timesagsregnskabet skal være opdelt på timer, satser, arbejdsarter samt institutioner og skal forelægges Kommunen på anfordring. I beretningerne skal der redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Revisionen har pligt til at gøre bemærkninger, såfremt den mener: at regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger at der er handlet i strid med gældende love og forskrifter at lovligheden af en post eller disposition må anses for værende tvivlsom at der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterende mangler at de foreskrevne forretningsgange, i øvrigt ikke er fulgt. Bemærkningerne afgives til Byrådet. 4 Tilbudsspecifikation 4.1 Tilbudssum Tilbuddet skal følge den specifikation, der er optrykt i bilag A. De enkelte tilbudspriser skal være totalpriser, der omfatter det samlede årlige vederlag for de enkelte ydelser inkl. alle omkostninger som f. eks. køretid og kilometerpenge. Tilbuddet angives ekskl. moms. Betalingen sker kvartalsvis bagud med ¼ af det årlige vederlag med betalingsbetingelse 30 dage netto. Tilbud gives i 2007 priser. 18

19 Revisor skal give konkrete oplysninger om hvilke ydelser, rådgivning og vejledning, der ikke er indeholdt i tilbudssummen. 4.2 Revisionsplan og metodikker Tilbuddet skal indeholde en overordnet revisionsplan, i hvilken der redegøres for revisionens indhold og omfang. Ved udarbejdelsen af revisionsplanen, som skal give et eksempel på første års revision, tager tilbudsgiver udgangspunkt i kommunens nuværende organisation og struktur. Revisionsplanens specifikationsgrad skal svare til tilbudsspecifikationen og vise fordelingen mellem finansiel revision og forvaltningsrevision og en beskrivelse af, hvilke overvejelser der ligger til grund for sondringen mellem den finansielle-, juridisk/kritiske revision og forvaltningsrevision. Revisionsplanen skal samtidig indeholde en beskrivelse af de forventninger, tilbudsgiver har til kommunal medvirken og efter hvilken tidsplan revisionen vil blive foretaget, således at arbejdet fra kommunens side kan tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til revisionens arbejde. 4.3 Revisionsmedarbejdere Tilbudsgiver skal give oplysninger om de medarbejdere, der forventes afsat til revisionsopgaven. Som minimum gives følgende oplysninger: antallet af revisorer revisorernes kvalifikationer, videns baggrund og erfaring revisorernes erfaring med løsning af kommunal revisions opgaver Det er et krav, at revisionen er i stand til at anvende data og kommunikere med kommunen i kommunes EDB-miljø. Eventuelle omkostninger i denne forbindelse betales af revisionsfirmaet. 4.4 Referencer Tilbuddet skal vedlægges en komplet referenceliste. Endvidere anmodes tilbudsgiver om, at henvise til en eller flere nuværende primærkommunale samarbejdspartnere, som Ny Frederikssund Kommune eventuelt må rette henvendelse til. 4.5 Forsikring Tilbuddet skal vedlægges en kopi af forsikringspolice og forsikringsbetingelser på eksisterende eller tilbud på påtænkt tegnet erhvervsansvarsforsikring, som dækker såvel revisionsarbejde som rådgivning. 19

20 Policen og forsikringsbetingelserne skal været skrevet på dansk og indeholde betingelserne for dækning. 4.6 Lokaleforhold Ny Frederikssund Kommune stiller et mødelokale til rådighed for revisionen. Lokalet er møbelleret med mødebord og stole, endvidere er der 2 pc arbejdspladser. Såfremt tilbudsgiver har yderligere krav til lokaleforhold, skal dette oplyses i tilbudet. 4.7 Øvrige tilbudsbetingelser Der kan ikke afgives alternative tilbud. Fremgangsmåden med begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakten, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser. Der må ikke drøftes/stilles direkte/indirekte krav om priser, prisniveauer og rabatstørrelser eller andre former for tilbudsvilkår med tilbudsgivere, som afhænger af tilbudsgiverne selv. Der må kun ske drøftelser/forhandling med henblik på præcisering af kommunens krav eller indhold af tilbud, og dette kun på en sådan måde, at der ikke opstår forskelsbehandling og konkurrencefordrejning. 4.8 Bilag / dokumenter vedlagt udbudsmaterialet Følgende bilagsmateriale fremsendes sammen med udbudsmaterialet: 2. Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup Kommuners Årsberetning/ regnskab for Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup Kommuners Årsbudgetter for Frederikssund Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ. 5. Organisationsplan. 20

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven

NY HJØRRING KOMMUNE. Udbudsmateriale for revisionsopgaven NY HJØRRING KOMMUNE Udbudsmateriale for revisionsopgaven Indholdsfortegnelse DEL 1 Udbud af revisionsopgaven 3 1 Indledning 3 1.1 Aftaleperiode 3 1.2 Opsigelse 3 1.3 Formkrav og indhold i tilbud 3 1.4

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 AFTALEPERIODE... 3 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere