LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB"

Transkript

1 LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade København Ø Danmark CVR-nr INDSAMLINGSREGNSKAB 2009

2 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskab 1. januar 31. december 2009 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse og balance 7 Noter 8

3 2 Ledelsens regnskabspåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget regnskab for indsamlinger til fordel for Læger uden Grænsers Fond for Vi anser det opstillede regnskab for indsamlinger til fordel for Læger uden Grænsers Fond for 2009 for udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis og bekendtgørelse nr. 523 af 15. december København, den 27. maj Direktør Michael G Nielsen Bestyrelse Jesper H. L. Jørgensen Jonas Torp Ohlsen Birthe Roelsgaard Formand Vibeke Brix Christensen Mauro Lucardi Vanessa van Schoor Thilde Knudsen

4 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Læger uden Grænsers Fond Vi har revideret regnskabet for Læger uden Grænsers Fond s indsamlinger i regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om offentlige indsamlinger nr. 523 af 15. december Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab for fondens indsamlinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentlige indsamlinger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision

5 4 omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af resultatet af Læger uden Grænsers Fonds indsamlinger i regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 samt af aktiver og passiver vedrørende indsamlede midler pr. 31. december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentlige indsamlinger. København, den 27. maj Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Svend Duelund Jensen statsautoriseret revisor Henning I. Jensen statsautoriseret revisor

6 5 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for Læger uden Grænsers Fond s indsamlinger i 2009 aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 523 af 15. december 1971 om offentlige indsamlinger. Der anvendes den samme regnskabspraksis som anvendes ved aflæggelsen af årsrapporten for Læger uden Grænsers Fond med de tilføjelser og ændringer, der følger af bekendtgørelsen om offentlige indsamlinger. Regnskabet for Læger uden Grænsers Fond s indsamlinger i 2009 omfatter indtægter og udgifter vedrørende de aktiviteter, som fonden har afholdt i henhold til den meddelte bevilling til indsamling, som omfatter flere aktiviteter. Disse indtægter og udgifter er tillige indregnet i fondens årsrapport for 2009, der omfatter samtlige fondens aktiviteter. Regnskabet omfatter de indtægter, som med stor sandsynlighed kan henføres til indsamlingsaktiviteter i henhold til bevillinger. Støtte fra offentlige midler, andre almenvelgørende fonde, støtte i henhold til faste aftaler med donorerne samt arv og lejlighedsvise gaver m.m. er ikke indregnet i indsamlingsregnskabet. Indsamlingsregnskabet for 2009 indeholder indtægter, som fonden har modtaget i Nogle af disse indtægter er et synligt resultat af indsamlingsaktiviteter i de forudgående år. Tilsvarende forventes der erfaringsmæssigt indbetalinger efter balancedagen den 31. december 2009, som kan henføres til aktiviteterne i Læger uden Grænsers Fond udfører bl.a. indsamlingsaktiviteter med ønske om at hverve og tilknytte nye donorer med fast aftale om løbende støtte. Regnskabsårets indbetalinger på tilgangen af nye faste aftaler (PBS) opgøres skønsmæssigt og indregnes i resultatopgørelsen som en indtægt af årets indsamlingsaktiviteter. Bidrag fra tidligere indgåede faste aftaler anses ikke som et resultat af årets indsamlinger og indregnes ikke i indsamlingsregnskabet, idet bestanden af faste aftaler normalt ikke kan øremærkes som værende et resultat af indsamlinger.

7 6 Udgifter, der direkte kan henføres til indsamlingsaktiviteter, indregnes i indsamlingsregnskabet. Dette omfatter bl.a. udgifter til udarbejdelse, trykning og udsendelse af informationsmateriale, for eksempel fondens årsberetning, annoncering og lignende. Indirekte omkostninger, herunder omkostninger til administration, er ikke indregnet i indsamlingsregnskabet. Læger uden Grænsers Fond formidler information og har i 2009 blandt andet udarbejdet nogle TV film, der har så generelle formål, at omkostningerne hertil ikke indgår i indsamlingsregnskabet. Fondens samlede udgifter fremgår af fondens årsrapport, der offentliggøres på fondens hjemmeside. Alle modtagne midler registreres som hørende til det formål, giveren har oplyst. I de tilfælde, hvor indsamlingen ikke er rettet mod et bestemt afgrænset formål, og hvor giveren ikke har øremærket bidraget til et nærmere angivet formål, træffer fondens ledelse afgørelse om midlernes anvendelse i overensstemmelse med fondens vedtægter. Som følge af at indsamlingsregnskabet omfatter midler modtaget frem til regnskabsårets udløb, kan der på balancedagen være indsamlede midler, som endnu ikke er anvendt. Sådanne midler hensættes til anvendelse i det følgende år. I tiden mellem modtagelsen og anvendelsen af midler anbringes disse på konti i et pengeinstitut med henblik på at opnå den bedst mulige forrentning. Renter af likvide beholdninger er ikke indregnet i indsamlingsregnskabet, da de ikke er et direkte resultat af indsamlingen. Læger uden Grænsers Fond opsparer ikke egen formue, og renteindtægter indgår sammen med anden støtte i midler, der uddeles og anvendes til fondens administration.

8 7 Læger uden Grænsers Fonds indsamlingsregnskab for 2009 Resultatopgørelse Note (kr.) (kr.) Indtægter vedr. tidligere års indsamlinger Indtægter vedr. dette års indsamlinger Nye PBS-donorer; beregnet stigning Indtægter i alt Direkte fundraising omkostninger Resultat før uddelinger Der anvendes således: Uddelinger Anvendelse af tidligere års hensættelser Hensat til uddeling i Balance Likvider Aktiver i alt Hensættelse til senere uddelinger Passiver ialt

9 8 1 Indtægter Indtægter, der kan henføres til tidligere års aktivitieter Indtægter af årets indsamlingsaktiviteter Skønnet andel, forøgelse af faste aftaler som resultat af indsamlingsaktiviteter Indsamlingsaktiviteter Faste aftaler (PBS, gavebreve m.m.) Skønnet andel, forøgelse af faste aftaler som resultat af indsamlingsaktiviteter Arv og lejlighedsgaver Private bidrag m.m., der ikke kan henføres til indsamlingsaktiviteter Tilskud fra offentlige myndigheder (kommuner) Fonde, foreninger og selskaber Andre aktiviteter Private indtægter i alt Direkte fundraising omkostninger Årsberetning og opgørelse for Direct Mail nr Nyhedsjournal nr Nyhedsjournal nr Direct Mail nr Nyhedsjournal nr Nyhedsjoutnal nr Direct Mail nr Avis-indstik om Læger uden Grænser generelt, forår Avis-indstik om Læger uden Grænser generelt, efterår Årskampagne Avis-indstik om Etiopien Indsamlingsbøsse i lufthavne Kalendermail CM Stigning i PBS-donorer Direkte fundraising omkostninger

10 9 3 Uddelinger Afghanistan Burundi Burma Cambodia Colombia Congo Etiopien Guinea Haiti Liberia Malawi Mali Mozambique Niger Sierra Leone Sudan, Darfur provinsen Syd Sudan Sydafrika Tchad, Darfur provinsen Zimbabwe Ud over de direkte fundraisingomkostninger er der afholdt indirekte omkostninger til fundraising/markedsføring. Der henvises til fondess årsrapport der offentliggøres på fondes hjemmeside. 4 Hensat til senere uddeling Angola Katastrofeberedskab (heraf anv. 2,1 mio til Haiti i 2010) Anvendelse af tidligere års hensættelser: 0 0 Hensættelsen pr. 31. december specificeres således: Angola Katastrofeberedskab (heraf anv. 2,1 mio til Haiti i 2010)

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere