Foreningen Søby Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Søby Forsamlingshus"

Transkript

1 Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1

2 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser. 06: Udtrædelse som medlem 07: Valgbarhed 08: Stemmeret 09: Foreningen Søby Forsamlingshus drift 10: Køb og salg af fast ejendom 11: Generalforsamling 12: Afstemning på generalforsamling 13: Generalforsamlingens dirigent 14: Ordinær generalforsamling 15: Dagsorden til ordinær generalforsamling 16: Ekstraordinær generalforsamling 17: Foreningen Søby Forsamlingshus regnskabsperiode 18: Foreningen Søby Forsamlingshus kasserer 19: Foreningen Søby Forsamlingshus revisorer 20: Foreningen Søby Forsamlingshus ledelse 21: Indtræden af Bestyrelses suppleant 22: Udvalg 23: Eksklusion af medlemmer 24: Foreningens ophør. 2

3 Vedtægter for Foreningen Søby Forsamlingshus 01: Navn Selskabets navn er Foreningen Søby Forsamlingshus 02: Hjemsted Foreningen Søby Forsamlingshus har hjemsted Syddjurs Kommune, Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet. 03: Formål Foreningen Søby Forsamlingshus er en ikke erhvervsdrivende forening og har til formål at drive Søby Forsamlingshus til benyttelse til foredrag, møder, udstilling, stævner, kurser, teater, koncerter, selskabelige lejligheder og lignende efter bestyrelsens afgørelse i hvert enkelt tilfælde 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem Enhver myndig person med naturlig tilknytning til forsamlingshuset, der har betalt sit kontingent og er indstillet på at fremme foreningens formål, og overholde dets vedtægter er medlem af foreningen. 05: Hæftelse, forpligtigelser. For alle forpligtigelser i Foreningen Søby Forsamlingshus hæfter Foreningen Søby Forsamlingshus kun med sin formue. Medlemmerne og bestyrelsen hæfter kun med maksimum et års kontingent. 06: Udtrædelse som medlem Ved udtrædelse som medlem, sker der ikke nogen form for tilbagebetaling af kontingent eller lignede. 07: Valgbarhed Ethvert aktivt medlem med naturlig tilknytning til forsamlingshuset, der har betalt sit kontingent rettidigt, kan vælges til Foreningen Søby Forsamlingshus tillidsposter. Genvalg kan finde sted. 08: Stemmeret Stemmeret har ethvert personligt fremmødt aktivt medlem, der kan fremvise gyldig kvittering for betalt medlemskab af Foreningen Søby Forsamlingshus. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Passive medlemmer har ikke stemmeret 09: Foreningen Søby Forsamlingshus drift Foreningen Søby Forsamlingshus drift tilvejebringes ved tilskud, sponsorater, donationer, udlejning, ydelser Foreningen Søby Forsamlingshus skal leverer vedrørende udlejning, entre, samt medlemskontingent. Hverken Foreningen Søby Forsamlingshus bestyrelse eller medlemmer har andel i formue eller overskud, ligesom de heller ikke hæfter for foreningens gæld eller evt. driftsunderskud. Der kan ingensinde udbetales udbytte, tantieme eller direkte aflønning til personer i deres egenskab af bestyrelse. 3

4 10: Køb og salg af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom, samt optagelse af lån, kan kun ske efter en beslutning truffet på en generalforsamling. 11: Generalforsamling Ordinær generalforsamlingen holdes en gang årligt. Generalforsamlingen er Foreningen Søby Forsamlingshus øverste myndighed og enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. 12: Afstemninger på generalforsamling På generalforsamlingen foregår afstemninger ved håndsoprækning. Alle afgørelser afgøres ved simpelt flertal af de afgivne gyldige stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Er der stemmelighed ved personvalg foretages ny afstemning. Er der fortsat stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Skriftlig afstemning foretages på forlangende af ét medlem 13: Generalforsamlingens dirigent På enhver generalforsamling vælges en dirigent, som leder forhandlingerne og sikrer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dirigenten afgør opståede procedurespørgsmål i henhold til bestemmelserne i Foreningen Søby Forsamlingshus vedtægter. Dirigenten påser at Foreningen Søby Forsamlingshus vedtægter i øvrigt overholdes under generalforsamlingen. Dirigenten påser, at der føres en beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten. 14: Ordinær generalforsamling Stk. 1 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes senest i februar måned, skal ske med mindst 14 dages varsel ved udsendelse til hvert medlem med dagsorden til generalforsamlingen. Stk. 2 Medlemmerne kan fremsende forslag til ordinære generalforsamlings dagsorden, der skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Ændringsforslag til de indkomne forslag kan fremsættes på generalforsamlingen. 15: Dagsorden til ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 3 stemmetællere 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Formandens/bestyrelsens beretning 5. Foreningen Søby Forsamlingshus regnskab til godkendelse 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Bestyrelsens forslag til næste års budget 9. Valg til bestyrelse, revisorer og udvalg. 10. Eventuelt (Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt). 4

5 Valgprocedure Valg til bestyrelsesposterne sker for 2 år. Første valg efter ikrafttræden af vedtægterne foregår således: Valg af formand. Første gang valgt for 2 år. Valg af sekretær, der fungerer som næstformand. Første gang valgt for 1 år. Valg af kasserer. Første gang valgt for 1 år. Hvert år: Valg af en 1. og 2. bestyrelsessuppleant Valg af 2 revisorer Valg af 1 revisorsuppleant Valg til stående udvalg Valg af formand og minimum 2 medlemmer til bygge/vedligeholdelsesudvalg. Valg af formand og minimum 2 medlemmer til udlejningsudvalg. Valg af formand og minimum 4 medlemmer til aktivitetsudvalg. Valg til evt. øvrige udvalg. 16: Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder dette påkrævet, eller mindst 10 medlemmer skriftlig ved navns underskrift tilstiller et bestyrelsesmedlem forslaget med begrundelse om, hvad der ønskes behandlet. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun forslag, der har givet anledning til indkaldelse gøres til genstand for afgørelse. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter den dag, bestyrelsen har modtaget lovlig begæring herom, og den skal indvarsles til afholdelse senest 14 dage efter indvarsling. Dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling skal altid indeholde: Valg af dirigent Valg af 3 stemmetællere En udførlig beskrivelse af den eller de sager, der skal behandles. 17: Foreningen Søby Forsamlingshus regnskabsperiode Foreningen Søby Forsamlingshus regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december 18: Foreningen Søby Forsamlingshus kasserer Kassereren i Foreningen Søby Forsamlingshus fører regnskabet i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab for generalforsamlingen. 19: Foreningen Søby Forsamlingshus revisorer Revisorerne, der skal være myndige, må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisorerne skal kritisk revidere regnskabet. Revisorerne skal påse, at ingen udgift er afholdt uden, at der foreligger beslutning derom af generalforsamlingen eller bestyrelsen og at ingen udgift er afholdt uden, at der foreligger bilag med formandens eller kassererens påtegning. Revisorerne har til enhver tid ret til at gennemgå regnskabet og foretage uanmeldt kasseeftersyn og revision. Ved gennemgang af regnskabet, kasseeftersyn eller revision, skal der af regnskabet ved påtegning fremgå, at der har været gennemgang, kasseeftersyn eller revision med påført dato og underskrift af hvem, der har foretaget ovennævnte. Revisorerne har pligt til at foretage revision af Foreningen Søby Forsamlingshus regnskab 5

6 efter anmodning fra kassereren eller efter beslutning truffet af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Revisorerne har pligt til ved regnskabsårets afslutning at revidere Foreningen Søby Forsamlingshus årsregnskab, så det kan fremlægges i revideret stand for bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen. Revisorerne skal ved en påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret. Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkning, den har givet anledning til. 20: Foreningen Søby Forsamlingshus ledelse Foreningen Søby Forsamlingshus ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen repræsenterer Foreningen Søby Forsamlingshus i alle forhold. 21: Bestyrelsen Afgår eller forhindres en revisor eller et af bestyrelsens medlemmer i at udføre sit hverv indtræder suppleanterne i prioriteret rækkefølge. 22 Udvalg Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden med antal møder og aktiviteter. Aktiviteter og lignende, som udvalgene vil iværksætte, skal godkendes af bestyrelsen, Udvalgenes økonomi indgår i årsregnskabet. 23 Eksklusion af medlemmer Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling 24: Ophør af Foreningen Søby Forsamlingshus. Ophør af Foreningen Søby Forsamlingshus skal godkendes på 2 af hinanden følgende generalforsamling med 28 dages mellemrum, hvor mindst 50 % af de fremmødte, hver gang skal stemme for ophør af foreningen. Ved ophør af foreningen vælger den senest afholdte generalforsamling et likvidations udvalg, der opgør aktiver og passiver. Likvidationsudvalget kan entrere sig med revisor og/eller advokat. Overskud skal gå til velgørende formål i forsamlingshusets lokalområde. Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2008 Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december 2007 Mogens Skovgård Dirigent 6

7 7

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere