SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00"

Transkript

1 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 Tlf.nr Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl

2 Referat af møde 171 i Skjoldhøjkollegiets bestyrelse den 30. oktober 2014 kl på kollegiet Til stede: Fraværende: Søren Ahlers Hans Jørgen Hansen Bo Bjerre Jakobsen Torben Dreier Claus Gumprecht Desuden deltog fra Kollegiekontoret varmemester Ernst J. Sørensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh og Jette Bergendorff. Dagsorden 1. Forhandlingsprotokollen Revisionsprotokollen 2. Valg til bestyrelsen 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse 4. Meddelelser 5. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2013/2014 Herunder orientering om regnskabet for Skjoldhøj Bar & Café 6. Kollegiets drift 7. Evt. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Referatet af møde 171 blev godkendt og forhandlingsprotokollen blev underskrevet af formanden. Udover det fra revisoren udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet som gennemgås under pkt. 5, var der udsendt revisionsprotokollat vedr. Revision i årets løb som blev underskrevet af bestyrelsen samt vedr. Ajourføring af afsnit om revisionens formål samt pligter for ledelse og revisor m.v. som blev tiltrådt og underskrevet af bestyrelsen og af direktør Per Juulsen. Ad 2. Valg til bestyrelsen Den tidligere formand er flyttet og beboerrådet har konstitueret sig med Søren Ahlers som ny formand. Beboerne på kollegiet har valg på dagsordenen til beboermødet i november hvor beboerne vil vælge yderligere et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen valgte Søren Ahlers som formand og bestyrelsen ser dermed således ud: Formand Søren Spangsberg Ahlers (valgt af beboerne) Menige medlemmer vakant (valgt af beboerne) Hans Jørgen Hansen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Bo Bjerre Jakobsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Torben Dreier (udpeget af Aarhus Byråd) Claus Gumprecht (udpeget af Aarhus Byråd) Referat af beboermødet med information om nyvalg sendes til Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse Bestyrelsen valgte Søren S. Ahlers.

3 Ad 4. Meddelelser Der var udsendt følgende meddelelser som Per Juulsen gennemgik: Regelændringer på vej Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nedsat et udvalg med opgaven at fremlægge forslag til forenkling og modernisering af regelsættet vedrørende offentligt støttede ungdomsboliger. Udvalget er fremkommet med en række forslag under 4 hovedtemaer: 1. Den berettigede personkreds til ungdomsboliger 2. Organiseringen af fælles anvisning 3. Driftsvilkår 4. Det kommunale tilsyn Forslagene sigter mod at harmonisere reglerne, så selvejende kollegier i højere grad ligestilles med almene ungdomsboliger. Grundlæggende ændres dog ikke på de selvejende kollegiers organisation og vilkår som selvstændige institutioner. Kapitalforvaltning De selvejende kollegiers kapitalforvaltning er siden 2012/13 (ligesom Kollegiekontorets) opdelt på to forvaltere Sirius og Alm. Brand Bank. Opdelingen er sket for at mindske afhængigheden af én forvalters vurderinger af markedsudviklingen. Opdragene til forvalterne er ens: at opnå det bedst mulige afkast samtidig med en begrænsning af risiko. De seneste 5 regnskabsårs afkast fordelt på forvaltere fremgår af følgende tabel (de selvejende kollegiers afkast afviger kun marginalt fra hinanden, hvorfor Skjoldhøjkollegiets er vist). Afkast fra kapitalforvaltning Forvalter/år 2009/ / / / /14 Sirius ** 5,90 % -0,15 % 3,78 % 1,81 % 1,95 % Alm. Brand** *0,69 % 3,15 % Danske Bank 3,81 % 1,54 % 4,59 % 1,49 % 2,38 % Nykredit *3,59 % 1,54 % 7,86 % 1,67 % 3,64 % *: For ca. ½ år **: Skjoldhøjkollegiet Forskellene i afkast afspejler forskellige konkrete investeringsbeslutninger inden for samme segment af primært realkreditobligationer og i mindre grad statsobligationer. Der findes en række kapitalforvaltere på markedet, som har specialiseret sig i forvaltning af støttet boligbyggeris opsparing. Der er derfor rig mulighed for at skifte forvalter, såfremt de opnåede resultater ikke findes tilfredsstillende. Ad 5. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2013/14 Der var, sammen med indkaldelsen, udsendt årsregnskab til bestyrelsen samt revisionsprotokol direkte fra revisoren. Torben Kragh gennemgik regnskabet og fremhævede bl.a.: Årets resultat er et overskud på kr. Nettoprioritetsydelser Ydelser på lån. Renteudgifter i øvrigt Disse udgifter er realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk ( kr.) samt kurtage ved obligationshandel ( kr.) dette skal sammenholdes med posten Renteindtægter. Vandforbruget Der har været en besparelse på ca kr. pga. et mindre forbrug end budgetteret. Renovation Der var en besparelse på ca kr., boligbidrag og behandlingspris er blevet mindre. Varme Der er brugt kr. mindre end budgetteret pga. den meget varme vinter. Elforbruget En besparelse på ca kr. i forhold til budgettet.

4 Rengøring indvendig og alm. vedligehold Der er bl.a. brugt ca kr. på ekstra rengøring (rengøring i fællesarealer for værelser som ikke var udlejede) og to årlige vinduespudsninger for hele kollegiet. Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse - Detaljerede oplysninger kan ses i referatet fra driftsmøde nr. 35, som er udsendt pr. til bestyrelsen. Tab på fraflyttede Der har været tab på ca som dækkes af henlæggelserne og der hensættes kun kr. i dette regnskabsår, det giver en saldo på henlæggelseskontoen som svarer til 50 % af det beløb som er sendt til advokat. Lejetab Der har været et lejetab på kr. Per Juulsen oplyste at årsag til at lejetabet ikke er større i høj grad skyldes udlejning til håndværkere. Der var kr. i lejeindtægt fra håndværkerne. Håndværkerne tilbydes b-lejlighederne på tidsbegrænsede kontrakter som udløber 15. august eller 1. september, så boligerne kan lejes ud til studerende ved studiestart. Telefon Der er bl.a. indkøbt fastnettelefoner til nogle boliger. Særlige serviceydelser Årsagen til differencen mellem budget og regnskab er en større del af årets udgift end forventet var dækket af tilskud fra staten. Diverse udgifter Indeholder primært udgift til vagtordning. Beboerfaciliteter - Et af beboerne fastsat beløb, som beboerrådet råder over til afholdelse af beboerarrangementer, samt udgift til drift af vaskeri. Der er brugt ca kr. til beboerråds-arrangementer. Indtægter Renteindtægterne Der har været en større renteindtægt end budgetteret og der har været en realiseret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer på kr. Diverse indtægter Denne post indeholder hovedsageligt indtægtsføring af ydelser på udamortiserede lån. Der indgår også en indtægt på kr. for inddrevne fordringer, som var afskrevet. Driftssikring Løbende driftstilskud fra stat og kommune. Årets resultat er et overskud på kr. som overføres til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Der overføres ikke til tabs- og vindingskontoen i år derimod trækkes der kr. fra kontoen som overføres til henlæggelserne, da der maksimalt må stå 2 % af årets udgifter på denne konto. Saldoen på tabs- og vindingskontoen er herefter på det maksimale kr. Der henvistes til spørgeskemaets afkrydsninger, som Torben Kragh gennemgik og fremhævede bl.a. at der i 2014 udløber to lån med en årlig ydelse på kr. Dette beløb kan opspares og bruges til delvis tilbagebetaling af rente- og afdragsfrie statslån. Revisionsprotokollen Revisors gennemgang har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger, men Per Juulsen gjorde opmærksom på revisors bemærkning vedr. låneindfrielse i 2020, hvor der forfalder statslån på kr. Bo Bjerre Jakobsen spurgte mere præcist indtil til revisors bemærkning s. 257 om, at Man bør allerede nu overveje, hvorledes man vil håndtere denne byrde. Per Juulsen forklarede det og bekræftede, at bestyrelsen har løftet sin forpligtelse med de nuværende tiltag. Årsagen til denne situation, er hovedsageligt at der i 70 erne var en større økonomisk krise på kollegiet og der blev derfor bevilget yderligere statslån. Bo Bjerre Jakobsen spurgte yderligere indtil til revisors bemærkning s. 257 om, at Man bør allerede nu

5 overveje, hvorledes man vil håndtere denne byrde. Per Juulsen forklarede det og bekræftede, at bestyrelsen har løftet sin forpligtelse med de nuværende tiltag. Kollegiet har gjort opmærksom på udfordringen over for kommunens tilsyn, men det forventes ikke at kommunen og den ansvarlige minister vil drøfte situationen før tidligst 2-3 år inden lånenes udløb. Denne udfordring for kollegiet forventes at blive løftet op politisk og regnskab og revisionsprotokol sendes til Aarhus Kommunes tilsyn hvert år. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for kollegiet. Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet og regnskabserklæring til revisor blev underskrevet. Revisorerklæringen sendes som pdf fil til bestyrelsen. Regnskab for Skjoldhøj Bar og Cafeteria A.m.b.a. Der var til orientering udsendt årsrapport og revisionsprotokol for Skjoldhøj Bar og Cafeteria, som udviser et underskud efter skat på kr. Den alvorlige situation for Baren blev drøftet, bl.a. hvad konsekvensen vil være, hvis andelsforeningen ikke kan betale indskuddet tilbage til kollegiet, ved en evt. nedlæggelse af foreningen. Per Juulsen svarede, at så må Baren erklæres konkurs, medmindre kollegiets bestyrelse vil afstå tilgodehavendet på kr., som Skjoldhøjkollegiet har indskudt i andelskapital. Per Juulsen informerede også om, at Barens bestyrelsesmedlemmer, ved en evt. likvidation, vil være ansvarlige og kan, hvis det vurderes, at de har haft kendskab til at der er stiftet gæld, som ikke kan forventes tilbagebetalt, hæfte personligt overfor f.eks. Skat. Per Juulsen anbefaler at likvidation besluttes af barens bestyrelse og derefter kan baren drives på frivillig basis, som på andre kollegier. Hvis barens bestyrelse ikke ønsker at følge anbefalingen om at likvidere, så fremfører Bo Bjerre at Barens bestyrelse må overveje, hvilke tiltag der skal ske, for at få genoprettet barens økonomi. Formanden oplyste, at der har været en periode på 3 mdr. hvor baren var lukket, da den tidligere bestyrelse havde glemt at søge om bevilling. Det afspejler sig dog ikke tilsvarende i udgifterne, da der blev udbetalt løn, selvom baren var lukket. Revisors påtegning i regnskabet Revisor skriver i sin påtegning, at der tages forbehold for at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, og at foreningen de seneste år har haft underskud, hvorfor egenkapitalen nu er negativ. Der er et aktuelt behov for tilførsel af yderligere kapital, hvis driften skal fortsættes. Revisionsprotokollat kommentar vedr. betydelige forhold. Revisor skriver på revisionsprotokollatet, at han ikke har opnået overbevisning om, at driften kan fortsætte i resten af det kommende regnskabsår og skriver at de ikke har modtaget oplysninger om forhold, der kunne medvirke til at ændre på dette forhold. Egenkapitalen er herefter minus kr. Regnskabet tages til efterretning. Ad 6. Kollegiets drift Der kan findes flere oplysninger i det udsendte driftsmødereferat nr. 35. Torben Kragh orienterede bl.a. om følgende: Renovering af gavle, sterne og beton Der var en rundvisning inden mødet, hvor bestyrelsen bl.a. kunne se de renoverede gavle.

6 Status er, at der mangler malerbehandling af de udførte betonreparationer inden renoveringen kan afsluttes. Malearbejde i c-lejligheder Forud for mødet havde bestyrelsen besigtiget en c-lejlighed. Torben Kragh omdelte en beregning for maling af lodrette betonflader i c-lejligeheder. Prisen vil være ca kr. pr. lejlighed og der skal desuden henlægges til vedligeholdelse. Det vil give en huslejestigning på 80 kr. pr. beboer pr. år. Formanden oplyste, at der ikke er særlig stor efterspørgsel efter dette og udfordringen for beboerrådet vil være at forklare og forsvare, at udgiften til malerbehandling i c-lejligheder skal fordeles på alle lejemål og ikke blot dem der får forbedringen. Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal males yderligere i c- lejligheder. Bygningsskader Betonaltaner (pudsealtaner) har tydelige tegn på nedbrydning, som viser sig ved, at betonen er begyndt at få afskalninger. Ligeledes er der problemer med at tagpap, på brandkamme, revner med utætheder til følge. Indtil videre holdes skadeudvikling under observation og reparation foretages, hvor det skønnes, at være strengt nødvendigt. Pulterrum Beboerrådet ønsker at de nuværende rum nedlægges, dog bortset fra et, da kollegiet jf. gældende bygningsreglement er forpligtet til at kunne tilbyde et pulterrum til beboerne. Der ønskes i stedet etableret cykelparkeringsrum og evt. et antal nye, aflåselige pulterrum. Det besluttes at etableringen af nye pulterrum stilles i bero. Kollegiets kunst Kollegiet er blevet kontaktet at Statens Kunstfond, som ønsker at vide, om Skjoldhøjkollegiet kan bidrage med midler til genopretning, alternativt overtage fremtidig vedligeholdelsesforpligtelse efter genopretning. Dette er i første omgang afvist pga. kollegiets økonomi, men beslutningen skal træffes af kollegiets bestyrelse. Bestyrelsen besluttede, at afvente tilbagemelding fra fonden. Vaskeri Torben Kragh udarbejder en beregning af priserne til næste driftmøde, så beboerrådet kan vurdere om priserne skal justeres. Fastnettelefoner Der indkøbes fastnettelefoner på kollegiets regning. Det aftaltes at Beboerrådet drøfter om der fortsat skal indkøbes telefoner eller om ordningen skal udfases. Fuldmagter for nyansat økonomimedarbejder til Alm. brand Bank og Jyske bank blev underskrevet. Ad 7. Evt. På forespørgsel forklarede Torben Kragh kort ansættelsesbetingelserne for kollegiets nye ejendomsfunktionær. Mødet slut kl. 12,05 Referent: Jette Bergendorff Formanden

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 45 den 13. marts 2014 kl. 16.00 18. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk 205 Referat af møde nr. 45 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere