LOKALPLAN NR. 53. i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser nævnte område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 53. i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser nævnte område."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 53 i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet og sammenhæng i planlægningen, 2. at give borgeren indsigt i og indflydelse på planlægningen, 3. at fastlægge bindende bestemmelser for et områdes udformning og anvendelse. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af kommuneplanen, der er den overordnede plan for hele Holmsland Kommune. Hvad betyder lokalplanen. Et lokalplanforslag betyder almindeligvis en ændring i de vante omgivelser. Eksempelvis et større byggeri eller en ændret anvendelse af en ejendom. Trods hensyntagen til helheden i lokalsamfundet, kan der alligevel være delte meninger om det hensigtsmæssige i en plan. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvilke konsekvenser det lokalplanforslag kan få, både i forhold til ens egen hverdag, men også i forhold til lokalsamfundet. Hvordan godkendes lokalplanen. Fra lokalplanforslaget er offentliggjort er der 8 ugers debatperiode. Borgerne har her lejlighed til at komme med kommentarer eller ændringsforslag. Efter debatperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen selv godkende planen, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen afgør, om indkomne ændringsforslag kan imødekommes. Afviger lokalplanbestemmelserne fra kommuneplanen, kan kommunalbestyrelsen først godkende lokalplanen endeligt med Ringkøbing Amts accept. Overordnede planmyndigheder påser tillige, at lokalplanen ikke strider mod anden lovgivning eller planlægning.

3 Hvordan læses lokalplanen. En lokalplan er et juridisk dokument, der fastlægger bindende bestemmelser for lokalplanområdet. Samtidig er det et informationsmateriale, der redegør for planens indhold og konsekvenser. Lokalplanen er udformet således, at redegørelse, intentioner og administrative retningslinier står først i planen og de bindende lokalplanbestemmelser står til sidst. Kortmateriale er vedhæftet bagest i lokalplanen. Lokalplankortet er juridisk bindende. Andet kort- og illustrationsmateriale anvendes for at anskueliggøre bestemmelserne i planen. Indsigelsesfrist og ændringsforslag. Dette forslag til lokalplan er offentliggjort i tidsrummet og 8 uger frem. Indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den Lokalplanforslaget er offentligt tilgængeligt. Det er sendt til de parter, lokalplanforslaget vedrører direkte. Lokalplanforslaget kan desuden læses på biblioteket eller mod et mindre beløb afhentes på Holmsland kommunes administrationsbygning, Kirkevej 4, Hvide Sande. Redegørelse Lokalplanens indhold. Lokalplanområdet er et større sammenhængende område til sommerhusbebyggelse, hvilket ikke ændres ved gennemførelse af planen. Gennemførelsen af lokalplanen vil ikke forringe helhedsindtrykket af de landskabelige værdier i området, idet det i forvejen bærer præg af bebyggelser til fritidsformål. Offentlighedens adgang til kysten samt mulighed for færdsel i området vil ikke ændres ved planens gennemførelse, idet området fortsat er et privat område, hvor uvedkommende færdsel ikke er tilladt. Hensigten med lokalplanen er at overføre området fra landzone til sommerhusområde, at indføre begrænsning for husstørrelsen, samt at sikre området dets attraktive karakter.

4 Lokalplanområdet er beliggende i kystzone. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Området er stort set fuldt udbygget med sommerhuse. Delområde I og II er beliggende i landzone, og delområde III er omfattet af byplanvedtægt nr. 10. Med vedtagelse af lokalplanen overføres hele området fra landzone til sommerhuszone. Spildevandet føres overalt i området til nedsivning. Vandforsyning sker fra kommunens vandværk. Vejadgang til området sker fra Vestklitvej. Landbrugspligt Området er ikke omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Indtil lokalplanforslaget er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme og de arealer forslaget vedrører, ikke udnyttes på en sådan måde, at de kan komme i strid med den endelige lokalplan. Der gælder derfor et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Men en eksisterende lovlig anvendelse af ejendomme og arealer kan fortsættes som hidtil. Når fristen for indsigelser udløber, kan kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til udnyttelse af en ejendom eller et areal i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den og indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter denne dato.

5 Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Drejer det sig om større ændringer, kræver dette en ny lokalplan. _1 Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: at områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser og herunder begrænsning af husstørrelsen for området. at hele området overføres fra landzone til sommerhusområde. at sikre de i lokalplanen udlagte friarealer, samt at sikre en hensigtsmæssig beplantning og pleje af naturen i området. 2 Område- og zonestatus. 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på kortbilag nr. l og omfatter følgende matr.nr. 201f, 201g, del af 201i, 201k, 201l, 201m, 201n, 201o, 201p, 201q, 201r, 201s, 201t, 201u, 201v, 201x, 201y, 201z, 201æ, 201ø, 201aa, 201ab, 201ae, 201af, 201ag, 201ah, 201ai, 201ak, 201al, 201am, 201an, 201ao, 201ap, 201aq, 201ar, 201as, 201at, 201au, 201av, 201ax, 201ay, 201az, 201aæ, 201aø, 201ba, 201bb, 201bc, 201bd, 201be, 201bf, 201bg, 201bh, 201bk, 201bl, 201bm, 201bo, 201bp, 201bq, 201br, 201bs, 201bt, 201bu, del af 200d, 200e, 200f, 200h, 200k, 200l, 200m, 200n, 200o, 200p, 200q, 200r, 200s, 200t, 200u, 200v, 200x, 200y, 200z, 200æ, 200ø, 200aa, 200ab, 200ac, 200ad, 200ae, 200af,

6 200ag, 200ah, 200ai, 200ak, 200al, 200am, 200an, 200ao, 200ap, 200aq, 200ar, 200as, 200at, 200au, 200av. Alle af Søgård Hovedgård Holmsland Klit. 31g, del nr. 2 af 31o og del nr. 3 af 31g, 31m, 31n, 31o, 31g, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31x, 31y, 31z, del af 31æ, 31ø, 33g, 41d, 41h, 41i, 41l, 41m, 41n, 41o, 62b, del af 62c, 62d, 62e, 62f, 62g, 62h, 62i, 62k, 62l, 62m, 62n, 62o, 62p, 62q, del af 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 55i, 55k, 55l, 55m, 55n, 55o, 55p, 55q, 55r, 55s, 55t, 55u, 55v, 55x, 55y, 55z, 55æ, 55ø, 55aa, 55ab, 55ac, 55ad, 55ae, 55af, 55ag, 55ah, 55ai, 55ak, 55al, 55am, 55an, 55ao, 55ap, 55aq, 55ar, 55as, 55at, 55au, del af 3f, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar, 3as, del af 17c, 17i, 17k, 17l, 17m, 17n, del af 51c, 51f, 51g, 51i, 51l, 51o, 51p, del af 129. Alle af Strandgårde Holmsland Klit. 2.2 Delområde III og IV er beliggende i sommerhuszone. Delområderne I, II, V og VI er beliggende i landzone, og overføres til sommerhuszone med kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan. 2.3 I forbindelse med tinglysning af lokalplan nr. 53 annulleres byplanvedtægt nr. 10. _3 Områdets anvendelse. 3.1 Delområderne I, II og III må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d.v.s. bebyggelse, der kun beboes i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum, kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. På matr.nr. 200 d er beliggende en ferielejr. 3.2 Delområderne IV, V og VI udlægges som friarealer for områdets beboere, og må kun tages i anvendelse til etablering af fælles anlæg af bygningsmæssigt art, såfremt både grundejerforeningen i området samt kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. 3.3 Brugsretten til matr.nr. 129, der tilhører Holmsland kommune, er overdraget Klegod Grundejerforening i et samarbejde med kommunen.

7 _4 Udstikninger. Delområde I, II og III. Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 2000 m 2. _5 Vejforhold. 5.1 Der er arealer til veje og stier med beliggenhed og bredde som vist på kortbilaget. 5.2 Veje og stier kan bruges af beboerne til færdsel til off. vej og til havet. 5.3 Den gennemgående sti i området som vist på kortbilaget er udlagt, som off. sti, jvnf. lokalplan nr. 32 og kommunalbestyrelsens beslutning. Byggelinie 5.4 Ved delområde I og II fastlægges en byggelinie på 40 m. fra hovedlandevejens midte, og ved delområde III er byggelinien 100 m. fra hovedlandevejens midte. I henhold til vejloven er der tinglyst en byggelinie på 20 m. fra hovedlandevejens midte, excl. højdetillæg og passagetillæg. Ved Vestklitvejs tilslutning til hovedlandevejen er der tinglyst skråbyggelinier på 40 x 200 m. Parkeringsforhold 5.5 På vejene må kun kortvarig parkering finde sted. Der må aldrig parkeres således, at den frie til - og frakørsel fra de øvrige grunde hindres. 5.6 På matr.nr. 201i, 200aq, 55b og 3f er der som vist på kortbilaget udlagt parkeringspladser til brug for områdets beboere. _6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Delområde I 6.2 På hver grund må kun opføres en enkelt bebyggelse med mindst 50 m 2 og max. 120 m 2 bebygget areal foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage.

8 På grunde, der er på 4000m 2 og derover, må det bebyggede areal være max. 240 m2, foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage. 6.3 Bygninger må kun opføres med een etage uden udnyttelig tagetage. 6.4 Bygningers facadehøjde må ikke overstige 2,50 m. og bygningshøjden over terræn må ikke overstige 5 m. Facadehøjden måles fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. 6.5 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15 og Bygninger skal holdes mindst 5 m. fra skel mod nabogrund, garage, udhuse og lign. mindre bygninger kan dog opføres 2,50 m. fra naboskel. 6.7 Bebyggelsens placering på grunden, og herunder gulvhøjden skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bygningsmyndigheden. 6.8 Beplantning, opsætning af raftehegn og lign. må kun foretages som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen. 6.9 Grundens skel kan dog markeres med brunt f arvede træpæle, max 30 cm. over terræn, og anbragt med en indbyrdes afstand på mindst 5 m. Jordvolde må kun etableres med en max. højde på 1,20 m. og skal i hvert tilfælde godkendes af Holmsland kommune Delområde II. På hver grund må kun opføres en enkelt bebyggelse med mindst 50 m 2 og max. 120 m 2 bebygget areal foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage. På grunde, der er på 4000 m 2 og derover, må det bebyggede areal være max 240 m 2, foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage Bygninger må kun opføres med een etage uden udnyttelig tagetage Bygningens facadehøjde må ikke overstige 2,50 m og bygningshøjde over terræn må ikke overstige 5 m. Facadehøjden måles fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade

9 mødes Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15 og Bygninger holdes mindst 5 m. fra skel mod nabogrund. Garage, udhuse og lign. mindre bygninger kan dog opføres 2,50 m. fra naboskel. Bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale holdes mindst 10 m. fra naboskel Bebyggelsens placering på grunden, og herunder gulvhøjden skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bygningsmyndigheden Beplantning, opsætning af raftehegn og lign. må kun foretages som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen Grundens skel kan dog markeres med bruntfarvede træpæle, max. 30 cm over terræn, og anbragt med en indbyrdes afstand på mindst 5 m. Jordvolde må kun etableres med en højde på 1,20 m, og skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Holmsland kommune Delområde III På hver grund må kun opføres en enkelt bebyggelse med mindst 50 m 2 og max. 120 m 2 bebygget areal foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage. På grund, der er på 4000 m 2 og derover, må det bebyggede areal være max. 240 m2 foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage Bygninger må kun opføres med een etage uden udnyttelig tagetage Bygningens facadehøjde må ikke overstige 2,50 m og bygningshøjden over terræn må ikke overstige 5 m. Facadehøjden måles fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes Tagets vinkel med det vandrette plan skal være max. 45 for stråtækte huse, og for hårdttækte huse må tagets vinkel med det vandrette plan ikke overstige Bygninger holdes mindst 5 m. fra nabogrund. Garage, udhuse og lign. mindre bygninger kan dog opføres 2,50 m. fra naboskel.

10 Bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale holdes mindst 10 m. fra naboskel Bygninger skal placeres således, at den på kortbilaget viste kreds ligger indenfor bygningens grundareal. Bebyggelsens placering på grunden, og herunder gulvhøjden skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bygningsmyndigheden Beplantning, opsætning af raftehegn og lign. må kun foretages som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen Grundens skel kan dog markeres med brunt f arvede træpæle, max. 30 cm over terræn, og anbragt med en indbyrdes afstand på mindst 5 m. Jordvolde må kun etableres med en højde på 1,20 m, og skal i hvert tilfælde godkendes af Holmsland kommune. _7_ Bebyggelsens ydre fremtræden 7.0 Generelle regler 7.1 Kommunalbestyrelsen kan gøre byggetilladelsen afhængig af, at bebyggelsen i sine væsentligste træk får en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet kan opnås en god helhedsvirkning. 7.2 Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommen må finde sted. 7.3 Grundenes udnyttelse og bebyggelse skal ske under hensyntagen til stedets natur og den naturlige vegetation. 7.4 Bebyggelserne i området må ikke forfalde, men skal til enhver tid holdes i en passende vedligeholdelsesstand. Grundene skal ligeledes holdes rene, og klitter og beplantning på grundene holdes vedlige, således at bl.a. sandflugt undgås og brandfare minimeres. Specielle regler i delområde I 7.5 Udvendige vægge må kun udføres i brunlig behandlet træ. 7.6 Som tagbeklædning må kun anvendes skifergråt tagpap. Specielle regler i delområde II OQ III

11 7.7 Husets ydre bygningsdele skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop) eller disse sidste farvers blanding med hvidt, sort eller gråt. 7.8 Udvendige vægge skal udføres i tegl eller træ. Såfremt der anvendes tegl, skal det være rødlige eller brunlige farver. 7.9 Som tagdækning må kun anvendes strå, tegl, eternit eller tagpap (eventuelt med grus, græstørv eller lign.) Tegl, eternit og tagpap må kun anvendes i mørke farver (mørkebrun, mørkeblå eller sort) Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. _8 Ledningsanlæg Delområde I, II og III 8.1 El- og telefonledninger må kun fremføres i jordkabler. 8.2 Såfremt det af tekniske grunde viser sig hensigtsmæssig at etablere de fornødne ledninger til dræn, vand, el, telefon m.v. over parcellerne, er grundejerne forpligtet til uden vederlag at tåle dette. Ledningerne lægges sådan, at normal bebyggelse ikke hindres. _9 Tinglysninger 9.1 For den overvejende del af grundene indenfor delområde I er der tinglyst en deklaration vedr. bebyggelse m.v. den 16. juni 1962, og for alle grunde indenfor delområde III er der tinglyst en deklaration den 28. marts Deklarationen for delområde I vil fortsat være gældende, medens deklarationen for delområde III tillige med byplanvedtægt nr. 10 ophæves i forbindelse med tinglysning af lokalplan nr. 53.

12 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Holmsland kommunalbestyrelse, den 27. oktober I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Holmsland kommunalbestyrelse, den

13 Nærværende lokalplan begæres tinglyst på følgende matr.nr. 201f, 201g, del af 201i, 201k, 201l, 201m, 201n, 201o, 201p, 201q, 201r, 201s, 201t, 201u, 201v, 201x, 201y, 201z, 201æ, 201ø, 201aa, 201ab, 201ae, 201af, 201ag, 201ah, 201ai, 201ak, 201al, 201am, 201an, 201ao, 201ap, 201aq, 201ar, 201as, 201at, 201au, 201av, 201ax, 201ay, 201az, 201aæ, 201aø, 201ba, 201bb, 201bc, 201bd, 201be, 201bf, 201bg, 201bh, 201bk, 201bl, 201bm, 201bo, 201bp, 201bq, 201br, 201bs, 201bt, 201bu, del af 200d, 200e, 200f, 200h, 200k, 200l, 200m, 200n, 200o, 200p, 200q, 200r, 200s, 200t, 200u, 200v, 200x, 200y, 200z, 200æ, 200ø, 200aa, 200ab, 200ac, 200ad, 200ae, 200af, 200ag, 200ah, 200ai, 200ak, 200al, 200am, 200an, 200ao, 200ap, 200aq, 200ar, 200as, 200at, 200au, 200av. Alle af Søgård Hovedgård Holmsland Klit. 31g, del nr. 2 af 31o og del nr. 3 af 31g, 31m, 31n, 31o, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31x, 31y, 31z, del af 31æ, 31ø, 33g, 41d, 41h, 41i, 41l, 41m, 41n, 41o, 62b, del af 62c, 62d, 62e, 62f, 62g, 62h, 62i, 62k, 62l, 62m, 62n, 62o, 62p, 62q, del af 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 55i, 55k, 55l, 55m, 55n, 55o, 55p, 55q, 55r, 55s, 55t, 55u, 55v, 55x, 55y, 55z, 55æ, 55ø, 55aa, 55ab, 55ac, 55ad, 55ae, 55af, 55ag, 55ah, 55ai, 55ak, 55al, 55am, 55an, 55ao, 55ap, 55aq, 55ar, 55as, 55at, 55au, del af 3f, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar, 3as, del af 17c, 17i, 17k, 17l, 17m, 17n, del af 51c, 51f, 51g, 51i, 51l, 51o, 51p, del af 129. Alle af Strandgårde Holmsland Klit. samt parceller, der herefter udstykkes fra ovennævnte matr.nr. indenfor lokalplanens område. Delområderne III og IV er beliggende i sommerhuszone. Del områderne I, II, V og VI er beliggende i landzone, og overføres til sommerhuszone. Påtaleretten tilkommer Holmsland kommunalbestyrelse. Samtidig begæres deklarationen (tinglyst den ) og byplanvedtægt nr. 10) aflyst i medfør af Planlovens 15 stk. 2 nr. 16 på følgende ejendomme:

14 del af 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 55i, 55k, 55l, 55m, 55n, 55o, 55p, 55q, 55r, 55s, 55t, 55u, 55v, 55x, 55y, 55z, 55æ, 55ø, 55aa, 55ab, 55ac, 55ad, 55ae, 55af, 55ag, 55ah, 55ai, 55ak, 55al, 55am, 55an, 55ao, 55ap, 55aq, 55ar, 55as, 55at, 55au, del af 3f, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar, 3as, del af 17c, 17i, 17k, 17l, 17m, 17n, del af 51c, 51f, 51g, 51i, 51l, 51o, 51p, del af 129. Alle af Strandgårde Holmsland Klit. Hvide Sande, den 17. marts 1995

15 Vi begærer herved byplanvedtægt nr. 10 aflyst på følgende matr.nr. 55b, 3f og 17c Strandgårde Holmsland Klit. Holmsland kommune, den

16

17 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (/ København kvarter) eller (\ de sønderjydske landsdele) bd. og bl. l tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 2 kr. o o 2oli og 2ooi Søgaard Hovedgaard m.m. Holmsland Klitsogn. 55 2l 65 j Strandgaard ni.m. Holmsland Klitsogn. Købers l Kred/torsr 0^ Anmelder: Advokatfirmaet; J.&. K.Dalgaard-Knudsen Ringkøbing D E K L A R A T I O N. Undertegnede 1/3 Klegod Sommerhuse v/arkitekt Gunnar Quist, statsaut. revisor A. Mathiasen og landsretssagfører E. Korch, alle af Fredericia, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af de os tilhørende ejendomme matr. nr. 2o1i og 2ooi Søgaard Hovedgaard m.m., Holmsland Klitsogn, h og 63g Strandgaard m.m. 1. at grundenes udnyttelse og bebyggelse skal ske under hensyntagen til stedets natur og den naturlige vegetation, således at området i det væsentlige skal henligge i dets nuværende naturtilstand og ethvert indgreb i denne tilstand skal godkendes. Læbeplantning må dog foretages i lav højde, der ikke virker generende. for udsigten over terrænet og fortrinsvis kun ved bebyggelsen og med beplantning, der falder ind i naturen, såsom klitfyr, bjergfyr, ene, gyvel, rugosaroser o.l. Hegning må ikke finde sted. 2. De til hvem grundparceller måtte blive overdraget må ikke udmatrikulere disse yderligere eller udleje dem delvis eller udnytte dem i andet erhvervsmæssigt øjemed end udlejning af hele parcellen med evt. påstående bygninger til benyttelse i ferieøjemed. Enhver form for jagt er forbudt. 3. På hver parcel må kun opføres eet træsommerhus med mørkbrunligbehandlede facader og skifergråt tagpaptag og i een etage uden udnyttet tagetage. Huset skal opføres med lav rejsning. Tegning af huset og husets placering på grunden skal forud godkendes. Garager, udhuse og skure kan kun undtagelsesvis tillades opført og først efter derom forud indhentet godkendelse. De pågældende bygninger skal i alle tilfælde opføres i samme materialer og med samme taghældning og orientering som det sommerhus, hvortil de hører og i umiddelbar nærhed af dette. Opstilling af campingvogne og telte - bortset fra sådanne der tilhører ejeren og dennes private gæster - er ikke tilladt. Skraldespande tenien & Ki'eldskov A/S. København.

18 må ikke opstilles, men dagrenovation og affald iøvrigt lægges i poser, der fjernes af renovationsforeningen. Bygningerne må ikke forfalde, men skal stedse holdes i sømmelig stand og de påtaleberettigede forbeholder sig at pålægge ejerne af husene og grundene at foretage fornødne vedligeholdelser og renholdelser, herunder vedligeholdelse af de til hver parcel hørende klitter, så at sandflugt forhindres. Der må ikke opsættes flagstænger eller antenner. 4. Forsyning med vand og el skal ske ved tilslutning til de ved vejene nedlagte hovedledninger og på de for det pågældende område gældende betingelser. Afløb skal ske gennem septictank og sivebrønd. Henlægning af affald og nedgravning heraf og af dagrenovation er forbudt på hele området. 5. Alle i området beliggende matr.nr. deltager ligeligt i udgifterne til vedligeholdelsen af de over området anlagte veje, på hvilke parkering ikke må finde sted. Samtlige matr.nr. deltager ligeledes ligeligt i udgifterne til vedligeholdelse af vandværk og hovedledninger for vand og el samt til vandværksdrift, herunder strømforbrug, rensning af filter, analyser og pasning iøvrigt. For hvert hus installeres egen el-måler og husejeren betaler selv tilslutningsafgift til transformatorforeningen og underkaster sig dennes bestemmelser. 6. Nærværende deklaration vil være at tinglyse servitutstiftende på forannævnte ejendom forud for pantegæld og med påtaleret for I/S Klegod Sommerhuse eller den af interessentskabet bemyndigede eller den hvem interessentskabet måtte overdrage retten, og/eller fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter eller den myndighed statsministeriet hertil måtte bestemme. Deklarationen kan ikke udslettes uden tilladelse fra de påtaleberettigede. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og byrder henvises, til ejendommens blad i tingbogen. F r e d e r i c i a, der. 14.juni 1962, Som ejere: I/S Klegod Sommerhuse v/gunnar Quist. E. Korcli. A.Mathiasen. Til vitterlighed om ægte underskrifter, rette dato og underskrivernes myndighed: Navn: Edith Nielsen. Navn: Ingelise Rasmussen. Stilling: Kontorass. Stilling: Kontorelev, Bopæl: Istedvej 7, Fredericia. Bopæl: Jens Baggesensvej 2o, Fredericia.

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG

LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG ANMELDELSE: 96 59 59 59 Holmsland kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2B. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l KLEGOD

LOKALPLAN NR. 2B. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l KLEGOD LOKALPLAN NR. 2B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. 1 nævnte område.

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I ARGAB

LOKALPLAN NR. 56 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I ARGAB LOKALPLAN NR. 56 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I ARGAB i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 25 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG

LOKALPLAN NR. 25 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG ANMELDER: 96 59 59 59 Holmsland kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 25 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 74. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l BJERREGÅRD

LOKALPLAN NR. 74. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l BJERREGÅRD ANMELDELSE: 96 59 59 59 Holmsland kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 74 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l BJERREGÅRD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens indhold. Arealet er overført fra landzone til byzone/sommerhusområde.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 68. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l HOUVIG

LOKALPLAN NR. 68. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l HOUVIG ANMELDELSE: 96 59 59 59 Holmsland Kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 68 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l HOUVIG i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer)

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou LOKALPLAN NR. 7.20 For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou HALS KOMMUNE Teknisk Forvaltning September 1997 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen.

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997.

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997. Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak Endelig godkendt den 4. september 1997. Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXIV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.5.3 Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE JAI\JUAR 1984 INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Lokaiplanen omfatter del af matr. nr. samt matr. nr 4E Tårup by Frørup. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag.

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag. Matr. nr. l i Neder Holluf by, Fraugde DEKLARATION Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Odense deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere a ejendommen matr. nr. I i Neder Holluf by, Fraugde samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere