FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12"

Transkript

1 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

3 Fysio- og ergoterapeutiske ydelser ved offentlige sygehuse 2004 og 2005 Første publikation omhandlende fysio- og ergoterapi Den 1. januar 2004 blev det obligatorisk at indberette fysio- og ergoterapeutisk ydelser, udført på offentlige sygehuse, til Landspatientregisteret. Dette er den første publikation fra Sundhedsstyrelsen, omhandlende fysio- og ergoterapi, der gør brug af disse indberetninger. Fysioterapi omhandler træning, bevægelse, berøring og kommunikation med fokus på menneskets bevægelse og funktionsevne. Ergoterapi omfatter træning og genoptræning af fysiske, kognitive og sociale færdigheder med fokus på aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Datakilder Nærværende publikation er baseret på indberetningerne til Landspatientregisteret og omhandler alle fysio- og ergoterapeutiske ydelser på landets offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse i 2004 og Med undtagelse af Tabel 10 opgøres ydelser udført i somatisk og psykiatrisk regi under ét i publikationen. For 2005 baserer statistikken sig på foreløbige opgørelser (markeret med *). Opgørelsen har til formål at give et billede af aktiviteten for alle dele af det fysio- og ergoterapeutiske område i det offentlige sygehusvæsen. Det indebærer, at der ikke er afgrænset alene til ydelser med takstbærende virkning, dvs. ydelser der indgår i DRG-systemet. Endvidere ej heller genoptræning som et særligt interessefelt i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Såvel de takstbærende ydelser som genoptræning indgår i den samlede opgørelse af fysio- og ergoterapeutiske ydelser i denne publikation. Opgørelserne skal læses med forbehold I perioden 2004 til 2005 har Århus Amt haft dispensation for indberetningen af deres fysio- og ergoterapeutiske ydelser. Amtssygehuset i Gentofte har, for perioden 2004, ligeledes haft dispensation for indberetning. Endelig skal det bemærkes, at Vejle Amt ikke har foretaget en særskilt registrering af den fysio- og ergoterapeutiske aktivitet på det psykiatriske område. Se endvidere kommentarerne til Tabel 10 på side 13. Opgørelserne i publikationen fra disse enheder skal derfor tolkes med store forbehold. Fysio- og ergoterapi er, i datamæssig henseende, et helt nyt område. Som nævnt er det først fra 2004 blevet obligatorisk, at foretage indberetninger på dette område til Landspatientregisteret. Ved en sådan introduktion af helt nye fagområder i Landspatientregisteret må der generelt påregnes en indkøringsperiode inden registreringspraksis på de enkelte sygehuse når et tilfredsstillende og ensartet niveau. Opgørelserne i publikationen skal derfor læses med et generelt forbehold. Registrering af fysio- og ergoterapi Udarbejdelsen af registreringsvejledninger og kodekataloger er foregået i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. De godkendte koder til indberetning af fyiso- og ergoterapeutiske ydelser er et uddrag af den fælles behandlings- og plejeklassifikation fra Sundhedsstyrelsen. De anvendte koder er således ikke fagspecifikke for det fysio- og ergoterapeutisk personale. For at kunne udskille de fysio- og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

4 ergoterapeutiske ydelser fra andre ydelser, der registreres med de samme koder, er det kun ydelser indberettet fra afdelinger med speciale i fysioog ergoterapi, der medtages i opgørelserne. 1 Registreringsmæssigt er begge fagområder samlet under samme specialekode hvilket bevirker, at der i det følgende ikke laves separate opgørelser for henholdsvis fysio- og ergoterapi. Over 3 mio. fysio- og ergoterapeutiske ydelser om året Tabel 1 viser den overordnede aktivitetsudvikling inden for det fysio- og ergoterapeutiske område samt antallet af forskellige personer, der i løbet af de enkelte år modtog ydelser inden for disse fagområder. Som det fremgår af tabellen, falder antallet af fysio- og ergoterapeutiske ydelser med 3,1 procent på landsplan til i alt 3,3 mio. ydelser i Til trods for det generelle fald i antallet af ydelser, ses der en stigning i antallet af personer som modtager disse ydelser på godt 7 pct. i samme periode. Disse modsatrettede tendenser medfører, at det gennemsnitlige antal ydelser pr. person falder med 9,4 pct. fra 2004 til Disse resultater skal imidlertid tolkes i lyset af de tidligere nævnte forbehold omkring datausikkerhed, der følger af at disse fagområder, rent registreringsmæssigt, er i en indkøringsfase. Faldet i det gennemsnitlige antal ydelser pr. person skal således ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at der generelt gives færre fysio- og ergoterapeutiske ydelser til patienterne. Tendensen kan meget vel tilskrives registreringsmæssige forhold. Tabel 1 Antal fysio- og ergoterapeutiske ydelser samt antal personer der får disse ydelser, * Absolut I pct. Fysio- og ergoterapeutiske ydelser ,1 Personer ,9 Gennemsnitligt antal ydelser 15,9 14,4-1,5-9,4 pr. person Anm.: Et antal sygehuse har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser til Landspatientregisteret. 4 hovedgrupper af ydelser Omkring 84 pct. af de fysio- og ergoterapeutiske ydelser falder inden for 4 overordnede grupper. Det drejer sig om ydelser med fokus på patientens bevægeapparat, ydelser med relation til psykosociale behov og funktioner, ydelser der relaterer sig til patientens daglige livsførelse samt ydelser inden for kommunikation og generelle pædagogiske interventioner. Landstotalerne for disse grupper af ydelser er gengivet i nedenstående Tabel 2. For ydelser vedrørende bevægeapparatet og daglig livsførelse ses markante variationer i aktiviteten på tværs af de undersøgte år, mens aktiviteten inden for de 2 andre hovedgrupper ligger mere stabilt. De resterende 16 procent af de fysio- og ergoterapeutiske ydelser er desuden medtaget i tabellen under gruppen andre ydelser. Denne gruppe dækker over eksempelvis ødem- og sårbehandling, interventioner ved behandling af respirationslidelser samt nerve- og ansigtsstimulation. 1 For somatiske afdelinger gælder således at speciale 1 for den producerende afdeling skal være 98 (fysio- og ergoterapi). For psykiatriske afdelinger gælder, at enten speciale 1 eller speciale 2 for den producerende afdeling skal være 98. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

5 Amtssygehuset i Gentofte samt sygehusene i Århus Amt har, som nævnt, dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser til Landspatientregisteret. Dette til trods, er der alligevel blevet indberettet en række ydelser fra disse sygehuse. De i parentes angivne værdier i Tabel 2 viser antallet af ydelser, hvor indberetningerne fra disse sygehuse er udeladt. Tabel 2 Antal fysio- og ergoterapeutiske ydelser opdelt på overordnede grupper, Fysio- og ergoterapeutiske * ydelser Absolut I pct. I alt ( ) ( ) ( ) -3,1 (-8,2) Bevægeapparatet ( ) ( ) ( ) -11,1 (-15,5) Kommunikation og generelle pædagogiske interventioner ( ) ( ) ( ) -1,3 (-8,7) Daglig livsførelse ( ) ( ) (65 474) 17,3 (15,0) Psykosociale behov og funktioner ( ) ( ) (- 979) 2,5 (-0,6) Andre ydelser ( ) ( ) ( ) -0,2 (-6,5) Anm.: Et antal sygehuse har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser til Landspatientregisteret, men har alligevel indberettet en række ydelser. De i parentes angivne værdier er opgjort uden disse sygehuse. Figur 1 illustrerer den relative fordeling mellem de forskellige hovedgrupper af ydelser. Til trods for en markant aktivitetsnedgang inden for ydelser med fokus på bevægeapparatet, står denne hovedgruppe, med 43,6 pct., dog stadig for klart den største andel af de fysio- og ergoterapeutisk ydelser efterfulgt af kommunikation og generelle pædagogiske interventioner med 19,1 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

6 Figur 1 Procentvise ændring i andelen af fysio- ergoterapeutiske ydelser, Andel (pct.) Bevægeapparatet Komm. og pædg.interventioner Daglig livsførelse Psyko-sociale behov og funktioner Andre ydelser Anm.: Et antal sygehuse har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser til Landspatientregisteret. Opgørelser på sygehusejer- og sygehusniveau Tabel 3 viser udviklingen inden for det fysio- og ergoterapeutiske område på sygehusejer- og sygehusniveau. I forhold til aktivitetsnedgangen på landsplan ses de mest markante afvigelser på sygehusejerniveau i Københavns og Århus Amt. For Københavns Amt er der tale om en aktivitetsstigning på over 60 pct. Udelades Amtssygehuset i Gentofte (grundet sin dispensation) af beregningerne ændrer aktivitetsudviklingen for amtet sig dog til et fald på 11,7 pct., hvilket er mere i tråd med landstendensen. Sammenholdes den abnorme aktivitetsstigning på 110 pct. for Århus Amt med amtets dispensation inden for det fysio- og ergoterapeutiske område, må det konstateres, at der på nuværende tidspunkt ikke kan fæstes lid til opgørelserne fra amtet inden for disse 2 fagområder. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

7 Tabel 3 Antal fysio- og ergoterapeutiske ydelser 2004 og 2005 Sygehus / Sygehusejer * Hele landet ,1 Rigshospitalet ,6 Bispebjerg Hospital ,5 Sct. Hans Hospital ,8 Hvidovre Hospital ,5 Amager Hospital ,5 Frederiksberg Hospital ,4 H:S ,1 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,6 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,4 Københavns Amt ,9 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,1 Frederiksborg Amt ,1 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,5 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,5 Amtssygehuset Fjorden Roskilde Amt ,2 Sygehus Vestsjælland ,9 Vestsjællands Amt ,9 Storstrømmens Sygehus ,1 Psykiatrien i Storstrøm Amt ,3 Storstrøms Amt ,0 Bornholms Centralsygehus ,4 Bornholms Regionskommune ,4 Odense Universitetshospital ,8 Sygehus Fyn ,0 Fyns Amt ,4 Sønderborg Sygehus ,2 Haderslev Sygehus ,2 Tønder Sygehus ,8 Aabenraa Sygehus ,2 Sønderjyllands Amt ,8 Sydvestjysk Sygehus ,9 Amtssygehuset (Ribe Amt) ,1 Ribe Amt ,5 Brædstrup Sygehus ,0 Fredericia Sygehus ,6 Give Sygehus ,7 Horsens Sygehus ,7 Kolding Sygehus ,0 Vejle Sygehus ,5 Vejle Amt ,2 Holstebro Sygehus ,1 Herning Sygehus ,5 Tarm Sygehus ,6 Ringkøbing Sygehus ,7 Lemvig Sygehus ,4 Psykiatrien i Ringkøbing Amt ,1 Ringkøbing Amt ,8 Silkeborg Centralsygehus ,9 Århus Kommunehospital ,5 Århus Amtssygehus Randers Centralsygehus Hammel Neurocenter Psykiatrien i Århus Amt Skejby Sygehus Århus Amt ,3 Sygehus Viborg ,5 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

8 Sygehus / Sygehusejer * Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,1 Distr.psyk. enhed Nord ,8 Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Amt /Distr.psyk. Enh.Viborg ,6 Distr.psyk. enhed Midt ,3 Distr.psyk. enhed Syd ,3 Viborg Amt ,4 Aalborg Sygehus ,2 Sygehus Vendsyssel ,8 Sygehus Himmerland ,6 Psykiatrien i Nordjyllands Amt ,6 Nordjyllands Amt ,0 Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og I de følgende tabeller 4 til 7 gennemgås udviklingen inden for det fysioog ergoterapeutiske område, opdelt på de 4 overordnede hovedgrupper af ydelser. De nævnte forbehold som følge af indkøringsproblemer og dispensationer skal derfor også tages i forhold til disse opgørelser. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

9 Tabel 4 Ydelser med fokus på bevægeapparatet, 2004 og 2005 Sygehus / Sygehusejer * Hele landet ,1 Rigshospitalet ,5 Bispebjerg Hospital ,4 Sct. Hans Hospital ,0 Hvidovre Hospital ,6 Amager Hospital ,0 Frederiksberg Hospital ,0 H:S ,3 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,2 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,3 Københavns Amt ,3 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,2 Frederiksborg Amt ,2 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,8 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,4 Amtssygehuset Fjorden Roskilde Amt ,1 Sygehus Vestsjælland ,0 Vestsjællands Amt ,0 Storstrømmens Sygehus ,5 Psykiatrien i Storstrøm Amt ,8 Storstrøms Amt ,7 Bornholms Centralsygehus ,2 Bornholms Regionskommune ,2 Odense Universitetshospital ,1 Sygehus Fyn ,5 Fyns Amt ,7 Sønderborg Sygehus ,4 Haderslev Sygehus ,7 Tønder Sygehus ,6 Aabenraa Sygehus ,1 Sønderjyllands Amt ,8 Sydvestjysk Sygehus ,8 Amtssygehuset (Ribe Amt) Ribe Amt ,0 Brædstrup Sygehus ,6 Fredericia Sygehus ,5 Give Sygehus ,9 Horsens Sygehus ,7 Kolding Sygehus ,5 Vejle Sygehus ,3 Vejle Amt ,9 Holstebro Sygehus ,9 Herning Sygehus ,5 Tarm Sygehus ,9 Ringkøbing Sygehus ,9 Lemvig Sygehus ,1 Psykiatrien i Ringkøbing Amt ,0 Ringkøbing Amt ,8 Silkeborg Centralsygehus ,3 Århus Kommunehospital ,7 Århus Amtssygehus Hammel Neurocenter Psykiatrien i Århus Amt Skejby Sygehus Århus Amt ,3 Sygehus Viborg ,5 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

10 Sygehus / Sygehusejer * Distr.psyk. enhed Nord Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Amt /Distr.psyk. Enh.Viborg Viborg Amt ,0 Aalborg Sygehus ,8 Sygehus Vendsyssel ,6 Sygehus Himmerland ,9 Psykiatrien i Nordjyllands Amt ,7 Nordjyllands Amt ,9 Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

11 Tabel 5 Ydelser med fokus på psykosociale behov og funktioner, 2004 og 2005 Sygehus / Sygehusejer * Hele landet ,5 Rigshospitalet ,5 Bispebjerg Hospital ,3 Sct. Hans Hospital ,6 Hvidovre Hospital ,7 Amager Hospital ,2 Frederiksberg Hospital ,3 H:S ,8 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,5 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,7 Københavns Amt ,6 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,5 Frederiksborg Amt ,5 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,0 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,6 Amtssygehuset Fjorden Roskilde Amt ,0 Sygehus Vestsjælland ,8 Vestsjællands Amt ,8 Storstrømmens Sygehus ,5 Psykiatrien i Storstrøm Amt Storstrøms Amt ,9 Bornholms Centralsygehus ,8 Bornholms Regionskommune ,8 Odense Universitetshospital ,1 Sygehus Fyn ,4 Fyns Amt ,4 Sønderborg Sygehus ,1 Haderslev Sygehus ,2 Tønder Sygehus ,3 Aabenraa Sygehus Sønderjyllands Amt ,6 Sydvestjysk Sygehus ,1 Amtssygehuset (Ribe Amt) ,5 Ribe Amt ,2 Brædstrup Sygehus ,3 Fredericia Sygehus ,7 Give Sygehus ,9 Horsens Sygehus ,7 Kolding Sygehus ,6 Vejle Sygehus ,8 Vejle Amt ,8 Holstebro Sygehus ,5 Herning Sygehus ,6 Tarm Sygehus Ringkøbing Sygehus ,0 Lemvig Sygehus ,4 Psykiatrien i Ringkøbing Amt ,7 Ringkøbing Amt ,0 Silkeborg Centralsygehus ,1 Århus Kommunehospital ,0 Århus Amtssygehus Hammel Neurocenter Psykiatrien i Århus Amt Skejby Sygehus Århus Amt ,4 Sygehus Viborg ,3 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

12 Sygehus / Sygehusejer * Distr.psyk. enhed Nord ,4 Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Amt /Distr.psyk. Enh.Viborg ,9 Distr.psyk. enhed Midt ,3 Distr.psyk. enhed Syd ,3 Viborg Amt ,6 Aalborg Sygehus ,7 Sygehus Vendsyssel ,3 Sygehus Himmerland ,2 Psykiatrien i Nordjyllands Amt ,6 Nordjyllands Amt ,9 Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

13 Tabel 6 Ydelser der relaterer sig til patientens daglige livsførelse, 2004 og 2005 Sygehus / Sygehusejer * Hele landet ,3 Rigshospitalet ,8 Bispebjerg Hospital ,4 Sct. Hans Hospital ,2 Hvidovre Hospital ,9 Amager Hospital ,4 Frederiksberg Hospital ,0 H:S ,0 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,2 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,2 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,0 Københavns Amt ,2 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,2 Frederiksborg Amt ,2 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,6 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,1 Amtssygehuset Fjorden Roskilde Amt ,0 Sygehus Vestsjælland ,3 Vestsjællands Amt ,3 Storstrømmens Sygehus ,2 Psykiatrien i Storstrøm Amt ,5 Storstrøms Amt ,8 Bornholms Centralsygehus ,6 Bornholms Regionskommune ,6 Odense Universitetshospital ,7 Sygehus Fyn ,6 Fyns Amt ,1 Sønderborg Sygehus ,1 Haderslev Sygehus ,3 Tønder Sygehus ,8 Aabenraa Sygehus ,9 Sønderjyllands Amt ,9 Sydvestjysk Sygehus ,3 Amtssygehuset (Ribe Amt) ,2 Ribe Amt ,3 Brædstrup Sygehus ,3 Fredericia Sygehus ,9 Give Sygehus ,7 Horsens Sygehus ,6 Kolding Sygehus ,8 Vejle Sygehus ,7 Vejle Amt ,6 Holstebro Sygehus ,8 Herning Sygehus ,1 Tarm Sygehus ,8 Ringkøbing Sygehus ,4 Lemvig Sygehus ,0 Psykiatrien i Ringkøbing Amt ,1 Ringkøbing Amt ,9 Silkeborg Centralsygehus ,9 Århus Kommunehospital ,8 Århus Amtssygehus Psykiatrien i Århus Amt Skejby Sygehus Århus Amt ,0 Sygehus Viborg ,0 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,4 Distr.psyk. enhed Nord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

14 Sygehus / Sygehusejer * Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Amt /Distr.psyk. Enh.Viborg Viborg Amt ,2 Aalborg Sygehus ,5 Sygehus Vendsyssel ,4 Sygehus Himmerland ,6 Psykiatrien i Nordjyllands Amt ,3 Nordjyllands Amt ,9 Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

15 Tabel 7 Ydelser vedr. kommunikation og generelle pædagogiske interventioner, 2004 og 2005 Sygehus / Sygehusejer * Hele landet ,3 Rigshospitalet ,7 Bispebjerg Hospital ,5 Sct. Hans Hospital ,2 Hvidovre Hospital ,9 Amager Hospital ,9 Frederiksberg Hospital ,7 H:S ,6 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,7 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,4 Københavns Amt ,6 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,5 Frederiksborg Amt ,5 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,0 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,8 Amtssygehuset Fjorden Roskilde Amt ,7 Sygehus Vestsjælland ,0 Vestsjællands Amt ,0 Storstrømmens Sygehus ,3 Psykiatrien i Storstrøm Amt ,8 Storstrøms Amt ,1 Bornholms Centralsygehus ,0 Bornholms Regionskommune ,0 Odense Universitetshospital ,0 Sygehus Fyn ,9 Fyns Amt ,3 Sønderborg Sygehus ,6 Haderslev Sygehus ,9 Tønder Sygehus ,3 Aabenraa Sygehus ,7 Sønderjyllands Amt ,0 Sydvestjysk Sygehus ,5 Amtssygehuset (Ribe Amt) ,8 Ribe Amt ,9 Brædstrup Sygehus ,9 Fredericia Sygehus ,2 Give Sygehus ,3 Horsens Sygehus ,5 Kolding Sygehus ,0 Vejle Sygehus ,0 Vejle Amt ,5 Holstebro Sygehus ,3 Herning Sygehus ,1 Tarm Sygehus ,3 Ringkøbing Sygehus ,3 Lemvig Sygehus ,9 Psykiatrien i Ringkøbing Amt ,1 Ringkøbing Amt ,2 Silkeborg Centralsygehus ,3 Århus Kommunehospital ,9 Århus Amtssygehus Hammel Neurocenter Psykiatrien i Århus Amt Skejby Sygehus Århus Amt ,1 Sygehus Viborg ,3 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

16 Sygehus / Sygehusejer * Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,9 Distr.psyk. enhed Nord Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Amt /Distr.psyk. Enh.Viborg Viborg Amt ,4 Aalborg Sygehus ,7 Sygehus Vendsyssel ,0 Sygehus Himmerland ,9 Psykiatrien i Nordjyllands Amt ,1 Nordjyllands Amt ,7 Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og Ydelser fordelt på patienttyper På landsplan nogenlunde uændret fordeling fra 2004 til 2005 Tabel 8 viser fordelingen af fysio- og ergoterapeutiske ydelser efter patienttype. Skadestuepatienter er udeladt af denne opgørelse, idet de tegner sig for en yderst beskeden andel af patientmassen (henholdsvis 0,03 og 0,11 pct. i 2004 og 2005). På landsplan ligger fordelingen mellem de to patienttyper forholdsvis stabilt for de undersøgte år og der ses en mindre overvægt i andelen af indlagte patienter. Således udføres omkring 45 pct. af ydelserne i forbindelse med ambulante besøg mens de resterende 55 pct. udføres på indlagte patienter. Den mest markante afvigelse fra landstendensen findes i Fyns Amt, hvor praktisk talt alle de fysio- og ergoterapeutiske ydelser leveres til ambulante patienter. Tabel 8 Fysio- og ergoterapeutiske ydelser fordelt på patienttype (pct.), 2004 og 2005 Sygehusejer Ambulant Indlagt * * Hele landet 45,6 44,8 54,4 55,2 H:S 39,5 39,6 60,5 60,4 Københavns Amt 44,9 34,6 55,1 65,4 Frederiksborg Amt 33,8 34,5 66,2 65,5 Roskilde Amt 45,9 45,3 54,1 54,7 Vestsjællands Amt 48,0 45,9 52,0 54,1 Storstrøms Amt 39,1 40,5 60,9 59,5 Bornholms Regionskommune 42,0 45,5 58,0 54,5 Fyns Amt 100,0 99,7 0,0 0,3 Sønderjyllands Amt 41,1 38,6 58,9 61,4 Ribe Amt 49,6 50,9 50,4 49,1 Vejle Amt 34,4 35,1 65,6 64,9 Ringkøbing Amt 40,3 41,1 59,7 58,9 Århus Amt 23,3 36,3 76,7 63,7 Viborg Amt 46,0 48,0 54,0 52,0 Nordjyllands Amt 32,3 34,8 67,7 65,2 Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

17 Ydelser fordelt på diagnosegrupper I Tabel 9 ses antallet af fysio- og ergoterapeutiske ydelser fordelt på 19 hoveddiagnosegrupper (efter aktionsdiagnose). Af tabellen fremgår det, at omkring 1 mio. af ydelserne udføres på patienter, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet med henblik på særlige foranstaltninger og behandlinger/undersøgelser frem for egentlig sygdomsbehandling. En nærmere undersøgelse af denne gruppe viser, at mere end 93 pct. Af ydelserne udføres på patienter, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet som følge af et genoptræningsbehov. Analysen underbygger tillige det forhold, at fysio- og ergoterapien som fagområder står centralt i forhold til rehabilitering/genoptræning af patienter i sygehusregi. Tabel 9 Fysio- og ergoterapeutiske ydelser fordelt på diagnosegrupper, 2004 og 2005 Diagnosegruppe * I alt ,1 1 Infektionssygdomme og parasitære sygdomme ,1 2 Ondartede svulster ,3 3 Godartede svulster ,9 4 Endokrine sygdomme, ernæringssygdomme og stofskiftesygdomme ,4 5 Sygdomme i blod og bloddannende organer ,5 6 Psykiske lidelser m.v ,8 7 Sygdomme i nervesystem og sanseorganer ,3 8 Sygdomme i kredsløbsorganer ,9 9 Sygdomme i åndedrætsorganer ,6 10 Sygdomme i fordøjelsesorganer ,1 11 Sygdomme i urin- og kønsorganer ,3 12 Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselseng ,3 13 Sygdomme i hud og underhud ,5 14 Sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv ,8 15 Medfødte misdannelser ,2 16 Årsager til sygdomme i perinatalperiode og død som følge heraf ,9 17 Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande ,2 18 Traumer, forgiftninger, anden voldelig legemsbeskadigelse (beskadigelsens natur) ,9 19 Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose ,7 Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

18 Ydelser på det psykiatriske og somatiske område Tabel 10 viser antallet af fysio- og ergoterapeutiske ydelser der er udført i henholdsvis psykiatrisk og somatisk regi. For Vestsjællands Amt bemærkes, at de psykiatriske ydelser, rent registreringsmæssigt, er blevet henregnet under somatikken. Dette forhold gør sig gældende for såvel 2004 som De fysio- og ergoterapeutiske ydelser, der er registreret for 2004 er således ikke et udtryk for den samlede aktivitet i psykiatrisk regi i amtet det pågældende år. Som tidligere nævnt er den manglende terapeutiske aktivitet på det psykiatriske område i Vejle Amt udtryk for, at der ikke er sket en særskilt registrering af denne aktivitet i amtet. Tabel 10 Fysio- og ergoterapeutiske ydelser i somatisk og psykiatrisk regi, 2004 og 2005 Sygehusejer Psykiatri Somatik * * Hele landet H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm.: Amtssygehuset i Gentofte har dispensation for indberetning af fysio- og ergoterapeutiske ydelser for Århus Amt har dispensation for både 2004 og Henvendelse: Olaf Barfoed, tlf , Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10 Nr. 12, juni

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Notat om sygehusenes produktivitet

Notat om sygehusenes produktivitet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 385 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 16. marts 2007 Notat om sygehusenes produktivitet (En kort gennemgang af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger vedr.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2003 2004:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI 2004-1. HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere