Projektforslag Ny træpillekedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag Ny træpillekedel"

Transkript

1 Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Formål Sammenfatning Organisation og projektansvarlig Berørte parter Indstilling Projektets gennemførelse Redegørelse for projektforslaget Plangrundlag Andre forundersøgelser Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Beregningsmetode Varmegrundlag Produktionsanlæg Produktion og afsætning Økonomiske forudsætninger Vurdering af projektforslaget Selskabsøkonomi Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser... 9 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Energiomsætning reference Energiomsætning projekt Selskabsøkonomi reference Selskabsøkonomi projekt Samfundsøkonomi reference Samfundsøkonomi projekt

3 Indledning 3 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Rønde Fjernvarme producerer fjernvarme til sine forbrugere på en 6,3 MW halmkedel og i spids og reservelastsituationer på to oliekedler på henholdsvis 5,5 MW og 3,15 MW. Antallet af forbrugere ved Rønde Fjernvarme har været stigende over en del år, og analyser viser, at antallet fortsat vil stige. Halmkedlen på 6,3 MW producerer konstant på maksimal ydelse i de kolde måneder. I en nødsituation, hvor halmkedlen er ude af drift vil oliekedlerne på tilsammen 8,65 MW ikke kunne yde tilstrækkeligt til at dække varmebehovet. Desuden er oliekedlen på 3,15 MW 28 år gammel. Rønde Fjernvarme har derfor undersøgt muligheden for at sikre den nuværende og fremtidige varmeproduktion og er kommet frem til, at etablering af en biomassefyret træpillekedel på 5,5 MW er økonomisk mest fordelagtig. Træpillekedlen installeres i eksisterende bygninger på Skrejrupvej og erstatter den ene eksisterende oliekedel. Rønde Fjernvarme udskifter yderligere en eksisterende olietank med en ny olietank. Denne indgår ikke i projektforslaget. 1.2 Formål Rønde Fjernvarme fremsender hermed projektforslag for etablering af en træpillekedel på Skrejrupvej 9 C i Rønde. Træpillekedlen på 5,5 MW vil erstatte produktionen på den eksisterende oliekedel på 3,15 MW, der tages ud af drift og konserveres, og samtidig forøges varmeproduktionskapaciteten ved Rønde Fjernvarme. Projektforslaget fremsendes til Syddjurs Kommune med henblik på godkendelse efter Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven), idet der henvises til Klima Energi og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.3 Sammenfatning Dette projektforslag behandler etablering af en ny træpillekedel på Skrejrupvej til erstatning for en eksisterende oliekedel. Den nye træpillekedel vil have en højere termisk ydelse end den oliekedel, der skal erstattes, idet der er et behov for større varmekapacitet. Den samlede investering til installering af den nye træpillekedel er vurderet til 5,7 mio. kr. Selskabsøkonomisk resulterer projektet i et akkumuleret overskud over 20 år på i alt 32,6 mio. kr. for Rønde Fjernvarme. Samfundsøkonomisk viser projektet et overskud over 20 år på 9,9 mio. kr. i nutidsværdi.

4 Indledning Organisation og projektansvarlig Rønde Fjernvarme er ansvarlige for projektet, mens Syddjurs Kommune er den projektgodkendende myndighed. I forbindelse med udarbejdelse af dette projektforslag er Plan & Projekt A/S rådgiver for Rønde Fjernvarme. 1.5 Berørte parter I henhold til Varmeforsyningsloven, vurderes projektet ikke at have berørte parter, og Syddjurs Kommune kan derfor sende projektforslaget direkte til politisk godkendelse. 1.6 Indstilling Rønde Fjernvarme ønsker at etablere én ny træpillekedel på Skrejrupvej som erstatning for en eksisterende oliekedel, og Rønde Fjernvarme ansøger hermed om Syddjurs Kommunes godkendelse af dette projektforslag efter Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven), idet der henvises til Klima Energi og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I indstillingen tages der forbehold for at der kan opnås øvrige myndighedsgodkendelser af projektet at der kan indgås en endelig aftale med en totalleverandør af træpillekedlen Indstillingen baseres på god selskabs og samfundsøkonomi, samt forsyningssikkerhed. 1.7 Projektets gennemførelse Projektet forventes godkendt i efteråret 2015 i henhold til Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Herefter bliver projektet udbudt i totalentreprise, således der kan foreligge en kontrakt med en leverandør i efteråret Installationsfasen planlægges, således drift med træpillekedlen kan ske fra fyringssæsonen 2015/2016.

5 Redegørelse for projektforslaget 5 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Plangrundlag Lov om varmeforsyning Jf. Varmeforsyningsloven Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 er det forudsat, at der udarbejdes projektforslag for ændringer af kollektive varmeforsyningsanlæg, hvilket er uddybet i Klima Energi og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeanlæg for biomasse Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget berører ikke direkte den øvrige varmeplanlægning i Syddjurs Kommune. 2.2 Andre forundersøgelser Arealafståelse Projektet medfører ikke behov for arealafståelse eller pålæg om servitut, da kedlen etableres i Rønde Fjernvarmes eksisterende bygninger på Skrejrupvej Brandmyndighederne Syddjurs Kommune vil i forbindelse med etablering af den nye olietank blive hørt angående brandmæssige forhold. 2.3 Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Lov om miljøbeskyttelse Inden udarbejdelse af projektforslaget har Rønde Fjernvarme, den 7. april 2015, afholdt møde med Syddjurs Kommune om de miljømæssige aspekter ved projektet. Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en miljøansøgning for hele værket. 2.4 Beregningsmetode De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger ved projektet er gennemført som marginale beregninger, hvor der kun er inddraget de faktorer, der berører selve projektet. Afskrivninger af eksisterende anlæg, eksisterende lån, administration og lignende, der ikke påvirker projektet, er derfor ikke indeholdt. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i henhold til Energistyrelsens anvisninger for vurdering af projekter for kollektiv varmeforsyning. Beregningerne er foretaget over en planperiode på 20 år. Beregningerne er udført i faste 2015 priser, og således er eksempelvis afgifter, der ikke følger nettoprisindekset, diskonteret.

6 Redegørelse for projektforslaget 6 Der er udført to beregninger: Én ved fortsat drift med halmkedlen og oliekedel 1 samt etablering af en ny oliekedel 2 (referencen) Én ved fortsat drift med halmkedlen og oliekedel 1 samt etablering af en ny træpillekedel (projektet) Som reference til projektet er der forudsat fortsat produktion på halmkedlen og to oliekedler. Der er indhentet tilbud på en ny 5,5 MW oliekedel, som erstatning for den 28 år gamle 3,15 MW oliekedel, således at forsyningssikkerheden også sikres i referencesituationen. Til simulering af energiomsætningen er der anvendt programmet energypro, hvor driftsstrategien er bestemt efter princippet om en prioritering af produktionsanlæg ud fra de laveste nettovarmeproduktionsomkostninger. De selskabs og samfundsøkonomiske beregninger er udført i et regneark. Resultatet af beregningerne kan udelukkende bruges til at sammenligne projektet og referencen i forhold til hinanden. Beregningerne siger ikke noget om den generelle selskabsøkonomi for Rønde Fjernvarme. 2.5 Varmegrundlag Varmegrundlaget er bestemt med udgangspunkt i varmeproduktionen og varmesalget for regnskabsåret 2013/2014. Varmegrundlag 2014 Varmesalg Ledningstab Sum Rønde Fjernvarme MWh MWh MWh I projektforslaget er der ikke regnet med tilslutning af nye forbrugere, og dermed er varmebehovet regnet uændret i planperioden. 2.6 Produktionsanlæg På Rønde Fjernvarme er der opstillet følgende varmeproduktionsanlæg: Anlæg Indfyret effekt Termisk effekt Termisk virkningsgrad Brændsel Halmkedel 6,87 MW 6,30 MW 91,7 % Halm Oliekedel 1 6,11 MW 5,50 MW 90,0 % Olie Oliekedel 2 3,50 MW 3,15 MW 90,0 % Olie Sum 16,48 MW 14,95 MW Halmkedlen er idriftsat i 2005, mens oliekedel 1 er idriftsat i 1996 og oliekedel 2 i For at optimere produktionen i forhold til varmebehovet er der opstillet en akkumuleringstank, hvormed det er muligt at lagre varmeproduktionen. Varmeakkumuleringstanken har en nyttevolumen på m 3 svarende til lagring af ca. 50 MWh varme.

7 Redegørelse for projektforslaget 7 Den nye træpillekedel bliver tilsluttet, så det også er muligt at lagre varmeproduktionen fra denne i akkumuleringstanken. Træpillekedlen får en termisk effekt på 5,5 MW ved en termisk virkningsgrad på 90 %. 2.7 Produktion og afsætning Produktionen er tilrettet efter princippet om en prioritering af produktionsanlæg ud fra de laveste nettovarmeproduktionsomkostninger. Der produceres varme på de anlæg, der resulterer i den laveste varmeproduktionspris. Af nedenstående skema fremgår produktionen og brændselsforbruget i henholdsvis reference og projektsituationen i år Reference Varmeproduktion Halmforbrug Olieforbrug Halmkedel MWh MWh Oliekedel MWh MWh Ny oliekedel 0 MWh 0 MWh Sum MWh MWh MWh Som det ses af ovenstående baseres varmeproduktionen primært på halm. Projekt Varmeproduktioforbrug Træpille Halmforbrug Olieforbrug Halmkedel MWh MWh Oliekedel 1 0 MWh 0 MWh Træpillekedel MWh MWh Sum MWh MWh 0 MWh MWh Som det ses af ovenstående vil varmeproduktionen på den nye træpillekedel fortrænge varmeproduktionen på oliekedlen. Af bilag 1 og 2 fremgår flere detaljer omkring energiomsætning. 2.8 Økonomiske forudsætninger Investering referencen Etablering af en ny 5,5 MW oliekedel er budgetteret til 2,7 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpris fra en leverandør. Investeringen i etableringen af en ny oliekedel omfatter: 5,5 MW oliekedel Oliebrænder Shuntpumpe

8 Redegørelse for projektforslaget Investering projektet Etablering af træpillekedlen er budgetteret til ca. 5,7 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpriser fra en leverandør samt priser på tilsvarende anlæg. Investeringen i etablering af den nye træpillekedel omfatter Træpillekedel Multicyklon Posefilter Filterposer Isolering Bypass, posefilter Askesnegl Transportbånd Fundament Installationsarbejde Fragt, montering og opstart Projektering og myndighedsbehandling Uforudsete udgifter Investeringer er forudsat finansieret med et 20 årigt fastforrentet aftalelån, som serielån med en rente på 1,5 % hos Kommunekredit. Som garantiprovision opkræver Syddjurs Kommune 0,75 % af restgælden. For oprettelse af garantiprovision skal der betales et stiftelsesgebyr, der er et engangsbeløb, på 1,0 % af lånet. Den samlede investering afskrives lineært over 20 år Brændselspriser Halm Prisen for halm er 625 kr./ton. Halm er pålagt NO X afgift på 35,6 kr./ton og SO 2 afgift på 26,5 kr./ton Gasolie Prisen for gasolie er 5,4 kr./liter. Gasolie er belagt med energiafgift på 1,955 kr./liter, NO X afgift på 0,047 kr./liter samt CO 2 afgift på 0,451 kr./liter Træpiller Prisen for træpiller er kr./ton. Træpiller er pålagt NO X afgift på 35,6 kr./ton Drift og vedligehold af kedler Drift og vedligehold af halmkedlen er forudsat til 35 kr./mwh. Drift og vedligehold af de to oliekedler er forudsat til 10 kr./mwh. Drift og vedligehold til den nye træpillekedel forudsættes til 30 kr./mwh.

9 Vurdering af projektforslaget 9 3 Vurdering af projektforslaget I det følgende er givet en nærmere vurdering af projektets økonomiske konsekvenser samt de miljø og samfundsøkonomiske forhold. 3.1 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne, at Rønde Fjernvarme, over en betragtningsperiode på 20 år, ved etablering af en ny træpillekedel vil opnå en besparelse i de samlede omkostninger på i alt 32,6 mio. kr. eller gennemsnitlig 1,63 mio. kr. årligt. For en gennemsnitlig fjernvarmeforbruger i Rønde vil det, ved den anvendte forudsætning, hvor halmkedlens effekt svarer til den påstemplede maksimum effekt på 6,3 MW, svare til en marginal besparelse på den årlige varmeregning på kr. inklusive moms. Nærmere oplysninger om de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 3 og Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske forhold er behandlet i henhold til forudsætningerne i Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med tilhørende appendiks fra december Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført ved opgørelse af de samlede omkostninger ved anvendelse af halmkedlen, oliekedel 1 og en ny oliekedel, set i forhold til drift med halmkedlen, oliekedel 1 og en ny træpillekedel. Samfundsøkonomisk besparelse Faste priser Nuværdi Sum 16,8 mio. kr. 9,9 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående, giver projektet et samfundsøkonomisk overskud både i faste og nutidspriser. De miljømæssige skadesomkostninger er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet i ovenstående samfundsøkonomiske besparelser. De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 5 og Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige fordele, i forhold til udledninger af emissioner, er illustreret i skemaet, og som det ses, medfører projektet reduktioner af CO 2 og SO 2. Udledning 20 år CO 2 NO X SO 2 PM 2,5 Reference ton 284 ton 397 ton 38 ton Projekt ton 293 ton 394 ton 39 ton Reduktion ton 9 ton 3 ton 1 ton

10 Bilag 1 Energiomsætning Reference

11 Ny gasoliekedel.epp Rønde Varmeværk Ny gasoliekedel Udskrevet/Side :55:35 / 1 Brugerlicens : Plan & Projekt A/S Godthåbsvej 19 DK-8660 Skanderborg energypro Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Rumvarme Brugsvand Nettab Total Max varmebehov ,1 MWh 6.217,2 MWh ,4 MWh ,7 MWh 10,6 MW Varmeproduktioner: Halmkedel ,3 MWh/år 92,6 % Ny oliekedel 3.071,4 MWh/år 7,4 % Oliekedel 0,0 MWh/år 0,0 % Total ,7 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Halmkedel 8.565,0 97,5% Ny oliekedel 2.363,0 26,9% Oliekedel 0,0 0,0% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Halmkedel 3 Ny oliekedel 11 Oliekedel 0 Brændsler: Som brændsler Halm Gasolie Træpiller Brændselsforbrug ,7 tons ,3 liter 0,0 ton Som energianlæg Halmkedel ,6 MWh =10.483,7 tons Ny oliekedel 3.412,6 MWh = ,3 liter Oliekedel 0,0 MWh =0,0 liter Total ,2 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

12 Bilag 2 Energiomsætning Projekt

13 Ny træpillekedel.epp Rønde Varmeværk Ny træpillekedel Udskrevet/Side :54:14 / 1 Brugerlicens : Plan & Projekt A/S Godthåbsvej 19 DK-8660 Skanderborg energypro Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Rumvarme Brugsvand Nettab Total Max varmebehov ,1 MWh 6.217,2 MWh ,4 MWh ,7 MWh 10,6 MW Varmeproduktioner: Halmkedel ,3 MWh/år 92,6 % Ny træpillekedel 3.071,4 MWh/år 7,4 % Oliekedel 0,0 MWh/år 0,0 % Total ,7 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Halmkedel 8.565,0 97,5% Ny træpillekedel 2.363,0 26,9% Oliekedel 0,0 0,0% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Halmkedel 3 Ny træpillekedel 11 Oliekedel 0 Brændsler: Som brændsler Halm Gasolie Træpiller Brændselsforbrug ,7 tons 0,0 liter 696,4 ton Som energianlæg Halmkedel ,6 MWh =10.483,7 tons Ny træpillekedel 3.412,6 MWh =696,4 ton Oliekedel 0,0 MWh =0,0 liter Total ,2 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside:

14 Bilag 3 Selskabsøkonomi Reference

15 Rønde Fjernvarme B100 Reference Plan & Projekt A/S Halmkedel og to oliekedler Maj 2015 Driftsudgifter Halm Halm 1000 kr Nox-afgift 1000 kr SO 2 -afgift 1000 kr Samlet udgift til halm 1000 kr Olie Olie 1000 kr Energafgift 1000 kr CO2-afgift 1000 kr Nox-afgift 1000 kr Samlet udgift til olie 1000 kr Drift og vedligeholdelse D&V halmkedel 1000 kr D&V ny oliekedel 1000 kr D&V oliekedel 1000 kr Samlet udgift til drift og vedligehold 1000 kr Samlede driftsudgifter 1000 kr Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift 1000 kr Finansielle omkostninger Finanseringsudgifter og afskrivninger Afskrivninger 1000 kr Renter 1000 kr Garantiprovision 1000 kr Stiftelsesgebyr 1000 kr Samlede finansieringsudgifter 1000 kr Resultat inklusive finansielle omkostninger 1000 kr Plan & Projekt A/S Side 1 af

16 Bilag 4 Selskabsøkonomi Projekt

17 Rønde Fjernvarme B101 Projekt Plan & Projekt A/S Halmkedel, oliekedel og ny træpillekedel Maj 2015 Driftsudgifter Halm Halm 1000 kr Nox-afgift 1000 kr SO 2 -afgift 1000 kr Samlet udgift til halm 1000 kr Træpiller Træpiller 1000 kr Nox-afgift 1000 kr Samlet udgift til træpiller 1000 kr Olie Olie 1000 kr Energafgift 1000 kr CO2-afgift 1000 kr Nox-afgift 1000 kr Samlet udgift til olie 1000 kr Drift og vedligeholdelse D&V halmkedel 1000 kr D&V træpillekedel 1000 kr D&V oliekedel 1000 kr Samlet udgift til drift og vedligehold 1000 kr Samlede driftsudgifter 1000 kr Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift 1000 kr Finansielle omkostninger Finanseringsudgifter og afskrivninger Afskrivninger 1000 kr Renter 1000 kr Garantiprovision 1000 kr Stiftelsesgebyr 1000 kr Samlede finansieringsudgifter 1000 kr Resultat inklusive finansielle omkostninger 1000 kr Projektets økonomi Resultat reference 1000 kr Resultat projekt 1000 kr Dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Økonomiske nøgletal Besparelse over 10 år 1000 kr Besparelse over 20 år 1000 kr Simpel, gennemsnitlig årlig besparelse ove 1000 kr Simpel tilbagebetalingstid år 3 Intern rente % 33,8% Plan & Projekt A/S Side 1 af

18 Bilag 5 Samfundsøkonomi Reference

19 Rønde Fjernvarme B100 Reference Plan & Projekt A/S Halmkedel og to oliekedler Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Energiforhold Varmeværk Halm MWh Olie MWh Miljøforhold CO 2 -ækvivalenter CO 2 ton 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 CH 4 ton 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 N 2 O ton 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 CO 2 -ækvivalenter i alt ton 1.193, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret ton 1.193, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 NO X ton 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 NO X akkumuleret ton 14,23 28,39 42,55 56,72 70,94 85,11 99,27 113,43 127,66 141,82 155,98 170,15 184,37 198,54 212,70 226,86 241,09 255,25 269,42 283,58 SO 2 ton 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 SO 2 akkumuleret ton 19,91 39,73 59,56 79,39 99,30 119,12 138,95 158,78 178,69 198,51 218,34 238,17 258,07 277,90 297,73 317,55 337,46 357,29 377,12 396,94 PM 2,5 ton 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 PM 2,5 akkumuleret ton 1,87 3,74 5,60 7,47 9,34 11,21 13,07 14,94 16,81 18,67 20,54 22,40 24,28 26,14 28,01 29,87 31,75 33,61 35,48 37,34 Akkumuleret CO 2 -ækvivalenter ton ,1 ton over 20 år NO X - netto ton 283,6 ton over 20 år SO 2 - netto ton 396,9 ton over 20 år PM 2,5 akkumuleret ton 37,3 ton over 20 år Plan & Projekt A/S Side 1 af

20 Rønde Fjernvarme B100 Reference Plan & Projekt A/S Halmkedel og to oliekedler Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Afgifter Halm NO X -afgift 1000 kr SO 2 -afgift 1000 kr Olie Energiafgift 1000 kr CO 2 -afgift 1000 kr NO x -afgift 1000 kr Afgifter i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger Halm 1000 kr Olie 1000 kr Drift og vedligeholdelse 1000 kr Investeringer 1000 kr Skrotværdi 1000 kr. 0 Miljøomkostninger 1000 kr Skatteforvridning - 20% af afgifter 1000 kr I alt 1000 kr Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - faste priser Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - nuværdi 257,3 mio. kr. 173,6 mio. kr. Plan & Projekt A/S Side 2 af

21 Bilag 6 Samfundsøkonomi - Projekt

22 Rønde Fjernvarme B101 Projekt Plan & Projekt A/S Halmkedel, oliekedel og ny træpillekedel Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Energiforhold Varmeværk Halm MWh Træpiller MWh Olie MWh Miljøforhold CO 2 -ækvivalenter CO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CH 4 ton 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 N 2 O ton 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 CO 2 -ækvivalenter i alt ton 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret ton 300,4 599,4 898, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 NO X ton 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 NO X akkumuleret ton 14,69 29,32 43,94 58,56 73,26 87,88 102,50 117,13 131,82 146,44 161,07 175,69 190,38 205,01 219,63 234,26 248,95 263,57 278,20 292,82 SO 2 ton 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 SO 2 akkumuleret ton 19,76 39,44 59,12 78,81 98,57 118,25 137,93 157,61 177,37 197,05 216,73 236,42 256,18 275,86 295,54 315,22 334,98 354,66 374,34 394,03 PM 2,5 ton 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 PM 2,5 akkumuleret ton 1,93 3,86 5,79 7,71 9,65 11,57 13,50 15,42 17,36 19,28 21,21 23,13 25,07 26,99 28,92 30,85 32,78 34,71 36,63 38,56 Akkumuleret CO 2 -ækvivalenter ton 5.987,1 ton over 20 år NO X - netto ton 292,8 ton over 20 år SO 2 - netto ton 394,0 ton over 20 år PM 2,5 akkumuleret ton 38,6 ton over 20 år Plan & Projekt A/S Side 1 af

23 Rønde Fjernvarme B101 Projekt Plan & Projekt A/S Halmkedel, oliekedel og ny træpillekedel Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Afgifter Halm Nox-afgift 1000 kr SO 2 -afgift 1000 kr Træpiller Nox-afgift 1000 kr Olie Energiafgift 1000 kr CO2-afgift 1000 kr NOx-afgift 1000 kr Afgifter i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger Halm 1000 kr Træpiller 1000 kr Olie 1000 kr Drift og vedligeholdelse 1000 kr Investeringer 1000 kr Skrotværdi 1000 kr. 0 Miljøomkostninger 1000 kr Skatteforvridning - 20% af afgifter 1000 kr I alt 1000 kr Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - faste priser Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - nuværdi 240,5 mio. kr. 163,7 mio. kr. Samfundsøkonomi ved projektet - faste priser -16,8 mio. kr. Samfundsøkonomi ved projektet - nuværdi -9,9 mio. kr. (negtive beløb er samfundsøkonomiske besparelser) Plan & Projekt A/S Side 2 af

24

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Sammenfatning... 3 1.4 Organisation og projektansvarlig...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk 26. juni 2008 Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt halmvarmeværk og forsyningsområde Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag Etablering af et nyt varmeværk

Projektforslag Etablering af et nyt varmeværk Projektforslag Etablering af et nyt varmeværk Udarbejdet for Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 12. april 2017 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Vestforsyning Spildevand A/S

Vestforsyning Spildevand A/S Vestforsyning Spildevand A/S Ændring af energiform Projektforslag VFS Vinderup Varmeværk Måbjergværket VHS Udarbejdet af Maabjerg BioEnergy A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S 1. december 2008 Ændring

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Vinderup Varmeværk Ændring af energiform

Vinderup Varmeværk Ændring af energiform Vinderup Varmeværk Ændring af energiform Projektforslag VFS Vinderup Varmeværk Måbjergværket VHS Udarbejdet af Maabjerg BioEnergy A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S 1. december 2008 Ændring af energiform

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 30. august 2011 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Indholdsfortegnelse

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Projektforslag i h.t. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Marts 2015 Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for et udskiftning af eksisterende halm kraftvarmeanlæg med 8,5 MW. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2016

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere