En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank"

Transkript

1 Specialeafhandling, HDFR Aalborg Universitet 2013 En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Af Kristian Hedermann Nielsen, studienr Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse BILAGSOVERSIGT...3 TABEL- OG FIGUROVERSIGT ENGLISH SUMMARY INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING PRÆSENTATION AF PENGEINSTITUTTER NORDJYSKE BANK NØRRESUNDBY BANK VALG AF PENGEINSTITUTTER LOVGIVNINGSKRAV SOLVENSKRAV KAPITALKRAV RISIKOVÆGTEDE POSTER TILSYNSDIAMANTEN DELKONKLUSION REGNSKABSANALYSE PRÆSENTATION AF REGNSKABER FOR WACC WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL ICGR INTERNAL CAPITAL GENERATION RATIO ROE EGENKAPITALFORRENTNINGEN ROA AFKASTNINGSGRADEN I/O INDTJENING PR. OMKOSTNINGSKRONE LOAN RATIO GAP ANALYSE DELKONKLUSION PROJEKT- OG ORGANISATIONSMÆSSIGE OVERVEJELSER PROJEKTGRUPPE- OG STYRING SMART MODELLEN X5 MODELLEN KULTUREN I PENGEINSTITUTTET DELKONKLUSION DEN FUSIONEREDE BANK DRIFTOPTIMERING NØGLETAL DELKONKLUSION KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG

3 Bilagsoversigt 1. Uddrag af årsrapport 2012 Nordjyske Bank s Uddrag af årsrapport 2012 Nørresundby Bank s Artikel: Nørresundby fyrer og lukker tre filialer s Artikel: Regnskab: Overskud i Nørresundby giver udbytte s Organisationsdiagram Nordjyske Bank s Organisationsdiagram Nørresundby Bank s Mellemregninger til regnskabsanalysen s. 82 3

4 Tabel- og Figuroversigt Tabel Tabel 1: Solvensprocent s. 19 Tabel 2: Basiskapital s. 20 Tabel 3: Risikovægte af udlånseksponeringer s. 21 Tabel 4: Nordjyske- og Nørresundby Banks tilsynsdiamant 2012 s. 26 Tabel 5: WACC for årene s. 32 Tabel 6: Gennemsnitlig Cibor 3 rente s. 33 Tabel 7: ICGR for s. 35 Tabel 8: ROE for s. 37 Tabel 9: ROA for s. 38 Tabel 10: I/O for s. 39 Tabel 11: Loan Ratio for s. 40 Tabel 12: GAP nøgletal s. 43 Tabel 13: Udvalgte nøgletal for den fusionerede bank s. 64 Figur Figur 1: Filialfordeling i Nordjylland s. 15 Figur 2: Tilsynsdiamanten s. 24 Figur 3: Renteudviklingen fra s. 41 Figur 4: Mintzbergs organisationsformer s. 47 Figur 5: Tidsforhold i projektstyring s. 49 Figur 6: Projektplan s. 53 Figur 7: 5x5 modellen s. 56 Figur 8: Organisationens samlede kultur s. 59 4

5 1. English summary The financial markets throughout the international scene, have experienced tough times and will continue to do so in the future. Banks and other financial companies must therefore ask themselves: can we succeed alone or do we need to find a partner to merge with? This report investigates whether a merger between Nørresundby- and Nordjyske Bank, is a benefit for the shareholders in the two banks. Furthermore the report investigates which concerns regarding the managing- and organizational setup that are required. The report is divided into five overall chapters, which is a presentation of the two banks, theory regarding laws of banking, financial analysis, managing- and organizational concerns and finally the merger bank. Each section will have its own sub-conclusion but the report will have one conclusion at the end. During the presentation of the two banks I will present them to give the reader an impression of wich kind of banks the report is dealing with. In this chapter I will not comment on any financial information, this is reserved for the financial analysis. I will also explain why I have chosen these two banks. Graphically I will present a map where all satellites of the two banks are shown. Hereafter I will account for the present law and rules regarding banking in Denmark. This chapter will contain which is existing law at the moment and how the banks live up to this. In the financial analysis I will compare the banks year-reports for and comment on the development in the result. To give an interesting comparison, I will calculate the banks WACC (Weighted average cost of capital), ICGR (Internal Capital Generation Ratio), ROE (Return Of Equity), ROA (Return On Assets) and I/O (Earning pr. Share). This result will give me a useable picture of the banks state which I can use to find out whether or not it will be recommendable for the shareholders to go into a merger between Nordjyske- and Nørresundby Bank. 5

6 Managing- and organizational concerns is a chapter where I will explain which challenges lie ahead for a merging bank. I will describe the culture in each bank and pinpoint which elements might be of concern for the CEOs. Using theory and models I will account for possible solutions and options that make a merger more smooth for the organization. Following this chapter, will be a section where the merging bank is described and accounted for. I will calculate this new banks financial key figures and thereby establishes which pros and cons a merger will result in. This report should sum up the theory and models that I have read and learned during my education HD 2 Financial Counseling at the University of Aalborg. 6

7 2. Indledning I en artikel i fagforeningsbladet Finans fra 2010 stod der beskrevet hvorledes en typisk arbejdsdag i en bankdirektørs liv forløb for 60 år siden: mødte kl hvorefter morgenmaden blev indtaget mens dagens avis blev gennemgået, dette efterfulgt af en gåtur med hunden inden frokosten blev indtaget i byen i 1 ½ time med forretningsforbindelser. Arbejdsdagen sluttede kl. 15 ikke senere, da han som direktør ikke skulle slide sig selv op før tid. Denne beskrivelse tegner et billede af en tid hvor bankdirektører mere agerede som frontfigurer uden videre krav til resultater, måltal mv. Titlen blev der tjent til gennem lang tid og når den var opnået kunne man læne sig tilbage og nyde de sidste år på arbejdsmarkedet. Men i denne tid var samfundets holdning til banker og bankdrift en anden, dengang var ens tilhørsforhold til den lokale bank ligeså selvfølgeligt som at banken tog rente for udlån samt gebyrer for serviceydelser. Tiderne har ændret sig. Til det værre eller til det bedre skal jeg lade være usagt, men kan konstatere, at vi nu lever i en tid hvor bankernes gøren og laden er til konstant diskussion både privat og i det offentlige forum. Finanssektoren er presset på indtjeningen og må kæmpe for tilfredsstillende resultater, dette medfører et pres på netop bankdirektører og direktioner rundt i landet. Konsekvensen er stigende måleparametre, alt skal så at sige kunne måles for at retfærdiggøre at det har sin berettigelse. Kan det betale sig for os at have en kassefunktion i denne afdeling målt ud fra kasseekspeditioner? Hvor meget vækster vi på billån og hvis ikke, hvilke tiltag og handlingsplaner skal vi så have implementeret? For blot at nævne nogle af dagligdagens spørgsmål i pengeinstitutterne. I en tid hvor det kan være svært, at tjene penge for sig selv, vælger flere og flere pengeinstitutter at slå sig sammen med et eller flere andre pengeinstitutter. Disse fusioner bliver mere og mere almindelige og langt de fleste minder mere om deciderede opkøb af den ene part, end en direkte fusion på lige vilkår. Fusionen kan være redningen for pengeinstitutterne i det lange løb, da antallet af spillere på det danske finansielle marked er rekordhøjt i forhold til vores nabolande. Vi har et højt antal af forskellige pengeinstitutter set i forhold til antal indbyggere. For at kunne efterkomme krav 7

8 fra det moderne samfund i form af skærpede lovkrav og stigende brugerkrav fra erhvervs- og privatkunder, bør man i bestyrelses- og direktionslokaler rundt i landet tænke på forretningen forud for følelserne hvis man vil bibeholde sit pengeinstitut i fremtiden. Med stigende lovkrav tænkes der på øget regulering og kontrol fra eksempelvis Finanstilsynet og med stigende krav fra kunderne tænkes der på øget samfundsmæssig interesse for bankforretningen, rentesatser og fordele/ulemper ved ens bankengagement. Det er derfor sværere nu, at drive bank end for 8-10 år siden og en bankfusion kan være løsningen på, at to eller flere pengeinstitutter sammen kan overleve i fremtiden. I det følgende vil jeg opsætte en tænkt situation på en fusion mellem to pengeinstitutter der, set på økonomisk- og fysisk størrelse, er oplagte kandidater til sammenlægning. 3. Problemformulering Vil det være fordelagtigt for aktionærerne i Nørresundby- og Nordjyske Bank at fusionere? I givet fald, hvilke projekt- og organisationsmæssige overvejelser bør ledelserne gøre sig for at sikre aktionærerne mest muligt? 4. Metode I besvarelsen af ovenstående problemformulering vil jeg komme ind på følgende overordnede emner: - Præsentation af de to banker - Lovgivningskrav - Regnskabsanalyse - Projekt- og organisationsmæssige overvejelser - Den fusionerede bank Denne opdeling er valgt ud fra et ønske om, at skabe overblik i opgaveløsningen samt gøre det lettere for læseren at danne sig et indtryk af de forskellige dele af opgaven. Opgaven vil tage udgangspunkt i bankernes to seneste årsregnskaber, dvs. regnskaber for årene 2011 og 2012, samt de tilhørende risikorapporter. 8

9 I præsentationen af de to banker, vil jeg overordnet set, give læseren et indblik i den enkelte banks basisoplysninger, såsom geografi, historie, vision/mission, ledelse mv. Der vil her ikke fremgå nøgletal, da de vil være forbeholdt regnskabsanalysen. Efter præsentationen vil mine årsager til valg af netop disse pengeinstitutter blive forelagt og gennemgået. Under afsnittet lovgivningskrav vil reglerne for bankdrift blive gennemgået. Afsnittet er koncentreret om reglerne for kapitalforhold og risikostyring. I regnskabsanalysen vil jeg på baggrund af seneste årsregnskaber, beregne nøgletal såsom WACC, ICGR, ROE, ROA, I/O og GAP, for derigennem at anskueliggøre om en fusion rent økonomisk er en fordel for bankernes aktionærer. De to bankers nøgletal vil blive sammenlignet, analyseret og diskuteret i forhold til ovenstående problemformulering. Dernæst vil jeg i afsnittet om projekt- og organisationsmæssige overvejelser, gennemgå og diskutere de værktøjer man som virksomhed kan benytte sig af og drage fordel af, ved en fusion med lignende virksomhed. I dette afsnit vil modeller som 5x5 modellen og Mintzbergs Organisationsformer blive gennemgået. Endeligt vil den fusionerede bank blive beskrevet og gennemgået, udfra opdaterede nøgletal og organisationsændringer. Der vil løbende i de enkelte afsnit være delkonklusioner, der opsummerer det vigtigste fra hvert afsnit, mens der som afslutning på opgaven vil være én samlet konklusion ud fra de behandlede områder i afsnittene samt problemformuleringen. På denne måde afrundes hvert enkelt afsnit og de vigtigste pointer samles i én konklusion. Løbende gennem opgavebesvarelsen vil jeg understøtte teorier og argumenter med tabeller og figurer der forholder sig til de enkelte emner. Umiddelbart efter indholdsfortegnelsen er der indsat en bilags-, tabel- og figuroversigt for at fastholde overblikket over de medtagne tabeller og figurer. 9

10 5. Afgrænsning Analysen af Nordjyske- og Nørresundby Bank vil kun tage udgangspunkt i de seneste årsregnskaber, det vil sige for årene Derved afgrænser jeg mig fra, at medtage økonomiske nøgletalsoplysninger fra tidligere regnskabsår og opgaven afgrænses derfor fra at tage en videre analyse af eksempelvis bevæggrundene til sammensætningen af udlånsporteføljer. Årsagen til dette er, at jeg ikke mener det tjener et videre brugbart formål med for mange historiske data i denne opgave, der hovedsagligt har til formål at klargøre om en fusion vil være fordelagtigt, altså en mere fremadrettet orientering. Derudover har årsregnskaberne i årene umiddelbart efter Finanskrisens indtrædelse i 2008, været unormale i den forstand, at bankdriften har været ramt ekstraordinært hårdt disse år over en bred kam men i de seneste par år er billedet vendt og driften synes mere normal, hvorfor det giver mest mening at sammenligne disse regnskabsår. Fordelingen af bankernes udlån vil ikke blive gennemgået på grund af pladsmangel og det vurderes endvidere, at sammensætningen ikke har afgørende betydning for besvarelsen af problemformuleringen. Ved en fusion vil der være en del engangsomkostninger i forbindelse med sammenlægning af to pengeinstitutter, men disse omkostninger vil jeg ikke forholde mig yderligere til, andet end fastslå at de findes. Jeg afgrænser mig derfor fra, at beregne størrelserne på disse. Dog vil jeg komme med et estimat på besparelser i forbindelse med rationalisering, driftsoptimering og lignende. I forhold til anvendelsen af 5x5 modellen, vil det kun være de relevante elementer af modellen der vil blive benyttet i opgaven, her afgrænses der fra at lave en gennemgående analyse af modellen i forhold til en fusion mellem disse banker. Afsnittets omfang tillader ikke en udførlig og detaljeret gennemgang af hele modellen. Herved fravælges medtagelsen af en interessentanalyse for fusionen men det vurderes ikke at være så relevant som de andre medtagen figurer og vurderinger. 10

11 Under afsnittet Projekt- og organisationsmæssige overvejelser, nævnes en projektplan i forbindelse med fusioneringen af bankerne, og her afgrænses der fra at udarbejde en udførlig og detaljeret projektplan, da den vil blive meget omfattende. I stedet beskrives projektplanen overordnet og anføres hvorfor den er relevant i denne opgave. Herudover antages det, at samtlige aktionærer vil tilslutte sig en fusion, såfremt analysen og behandlingen af dataene viser at det vil være en fordel, jf. problemformuleringen. Den information jeg har tilegnet mig i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave, stammer hovedsagligt fra relevante fagbøger, love & bekendtgørelser, årsregnskaber fra pengeinstotutter samt internettet. 11

12 6. Præsentation af pengeinstitutter 6.1 Nordjyske Bank Nordjyske Bank er en mindre bank geografisk placeret med 17 filialer i den nordlige del af Vendsyssel, samt én filial i København. Bankens tilblivelse i forhold til nuværende form, stammer fra 2002 hvor bankerne Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank fusionerede til den nuværende Nordjyske Bank. De to fusionerende banker var begge resultatet af endnu mindre banker der havde fusioneret, så Nordjyske Bank som vi kender den i dag er resultatet af sammensmeltningen af flere mindre banker. Filialernes placering er givet ud fra de oprindelige placeringer og er fortrinsvist afgrænset til den nordlige del af Nordjylland, jf. Figur 1 nedenfor. Med filialplacering i umiddelbar nærhed af hinanden er Nordjyske Bank et pengeinstitut der sætter lokalmiljøet højt, da banken er tilgængelig stort set hvorend du bor i Vendsyssel. Banken fører de gængse finansielle produkter til både privat- og erhvervskunder, i samarbejde med eksempelvis Totalkredit, DLRkredit, Letpension, Privatsikring osv. Pt. har banken privatkunder, erhvervskunder samt aktionærer og i forhold til medarbejderne, har banken siden 2008 haft et såkaldt intelligent ansættelsesstop, der betyder at banken har overvejet alle nyansættelser ved naturlig afgang. Udviklingen for banken har, som så mange andre, betydet at man har set sig nødsaget til at reducere i antallet af filialer og siden 2008 har banken reduceret sine filialer med 9 stk. og antal medarbejdere med 34 personer. Ultimo 2012 har Nordjyske Bank 277 medarbejdere. Banken har et sæt strategiske værdier, den arbejder ud fra og de lyder: Tryghed, Handlekraft, Kompetence. Disse signalerer ifølge banken selv 1 at man er lokalt forankret og engageret samtidig med, at man har mulighederne for og kompetencerne til at træffe beslutninger med det samme lokalt i afdelingen frem for centralt styrede beslutninger. Bankens mission er: "Nordjyske Bank er nordjydernes eget pengeinstitut - til at regne med." 1 Jf. Nordjyske Banks hjemmeside: 12

13 Bankens vision er: Det sikre valg Nordjyske Banks ledelse består af en direktion, bestående af bankdirektør Claus Andersen og bankdirektør Mikael Jakobsen, en bestyrelse på 9 personer, hvoraf 3 er medarbejdervalgte, et revisionsudvalg på 3 personer samt endelig et repræsentantskab på 51 personer med forskellige baggrunde. Under den øverste ledelse findes de enkelte filialchefer/direktører, finanschef, HR-chef, kreditchef og økonomichef. 6.2 Nørresundby Bank Historien bag Nørresundby Bank starter i 1897, hvor banken opstår i den daværende form på baggrund af et initiativ fra borgerne i Nørresundby. I starten hed den blot Aktieselskabet Banken for Nørresundby & Omegn og slog dørene op for første gang i juni måned Banken i dens nuværende form og navn har eksisteret siden 1975 og banken har sit hovedsæde placeret centralt på Nørresundby Torv. Bankens logo eller symbol om man vil, hedder Triskelen og er egentlig et vikingesymbol der repræsenterer den uendelige treenighed: styrke, mod og udholdenhed. Banken opererer med et idegrundlag hvorudfra man har et ønske om, at tilbyde finansielle ydelser til såvel eksisterende som potentielle kunder, i kraft af at være et lokalt selvstændigt pengeinstitut. Deres virke ser de som værende med til, at bidrage til væksten og fremme den økonomiske udvikling i Region Nordjylland. Men derudover skal indtjeningen i banken være af en karakter der gør det fordelagtigt, at være både kunde, aktionær og medarbejder i banken. Banken har som sådan ikke en defineret vision og mission man arbejder ud fra, dette er i stedet afløst af dels idegrundlaget beskrevet ovenfor og dels nogle fastsatte kerneværdier man arbejder ud fra. Disse kerneværdier er frie, nære og ordentlige. 13

14 Ordene frie og nære er ifølge banken ord der symbolisere og kendetegner banken igennem hele organisationen og som både ansatte og kunder kan forholde sig til og samtidig efterspørger. Ordentlige skal forstås således, at Nørresundby Banks ansatte yder ordentlig kunderådgivning, i forhold til at tilbyde og rådgive om de produkter som kunderne har brug for. Man har i banken defineret sit markedsområde som værende Region Nordjylland, men den geografiske placering af filialer fortæller et lidt andet sprog. Bankens 16 filialer er hovedsagligt placeret i eller omkring Aalborg og Nørresundby mens der er et par yderligt placerede filialer i Nibe, Aabybro, Brønderslev og Hjallerup, så i praksis er det geografiske område, rent filial placeringsmæssigt, indsnævret til Aalborg og omegn. Nørresundby Bank er at betegne som et aktieselskab men ejerskabet er lidt unormalt i forhold til den normale sammensætning i andre banker. Det forholder sig nemlig således, at aktiemajoriteten ejes af konkurrenten Spar Nord, der ligeledes som Nørresundby Bank driver bankdrift i Danmark med fokus på Region Nordjylland. Udadtil er det dog ikke noget man udtaler sig negativt om i Nørresundby Bank, men umiddelbart tror jeg hellere man ville være selvejet eller ejet af kunder i form af aktionærer, således man kunne tilgodese disse med eksempelvis udbetaling af udbytte, frem for at se konkurrenten få fordel af dette. Direktionen i Nørresundby Bank består af de to bankdirektører: Andreas Rasmussen og Finn Øst Andersson, en bestyrelse bestående af 6 medlemmer (heraf 2 medarbejdervalgte) samt et repræsentantskab bestående af 25 medlemmer med forskellig baggrund. Antal medarbejdere er opgjort til 260 personer. I nedenstående figur fremgår de to bankers nuværende placering af filialer i Nordjylland. Som tidligere nævnt ovenfor er Nørresundby Banks filialer hovedsagligt placeret i- og omkring Aalborg mens Nordjyske Banks filialer er mere spredte i den nordlige del af Vendsyssel. I forbindelse med en eventuel fusion, de to banker imellem, vil man derfor kunne opnå en næsten fuldstændig geografisk placering i Vendsyssel. Spørgsmålet er så blot, om et større og mere komplekst filialnet er på ønskesedlen for banker i det nuværende økonomiske marked. Jeg mener det er tvivlsomt, da tendensen er, at flere og 14

15 flere pengeinstitutter skærer ned på antallet af filialer, samler aktiviteterne i større centrale filialer, der skal og kan servicere flere kunder. Men for begge bankers vedkommende gælder det, at ved en fusion vil man opnå større markedsandele i områder man ikke tidligere har været engageret i. Figur 1: Filialfordeling i Nordjylland Rød cirkel = Nordjyske Bank filialer, Blå cirkel = Nørresundby Bank filial Kilde: Egen tilvirkning pba. og 6.3 Valg af pengeinstitutter Ved fusioner mellem to pengeinstitutter gøres der oftest meget for, at forklare omverdenen, aktionærerne, ansatte samt pressen, at der er tale om en ligeværdig fusion mellem to pengeinstitutter der ønsker at udnytte stordriftsfordelene. Men reelt er der som regel tale om et opkøb af den ene part og ligevægtsforholdet er derfor ikke altid i balance. 15

16 Men grunden til, at disse pengeinstitutter er interessant, er efter min mening fordi der netop er ligevægt i forholdet mellem dem. Ser man på deres umiddelbare udvidelsesområder geografisk set i Nordjylland vil de supplere hinanden godt, jf. figur 1 ovenfor. Man kan groft sagt sige, at den eneste mulighed for Nordjyske Bank er at kigge sydpå, mens Nørresundby Bank har flere muligheder for at rykke sig på sit markedsområde. At kigge mod nord for Nørresundby Banks vedkommende er et oplagt valg, der harmonerer med bankens filisofi i forhold til, at man sætter der jordnære og frie i højsæde. Denne mentalitet findes måske i højere grad i Vendsyssel end i Østjylland. Dette beror jeg på, at vendelboer, i min optik, er anset for at være tålmodige, loyale og selvstændige. Nordjyske Banks placering er hovedsagligt i større byer i Vendsyssel men de mangler måske placering i Nordjyllands største by, Aalborg, hvor mulighederne for udlånsvækst sandsynligvis er større end i eks. Hals, Vrå og Aabybro hvor de pt. ikke har filialer. Personligt har jeg ikke et indgående kendskab til nogle af bankerne, men udefra set, syner begge banker som værende velkonsoliderede og veldrevne, men begge med formålet at være og forblive lokale i det nordjyske. Jeg mener derfor, at valget af Nørresundby Bank og Nordjyske Bank er interessant set i forhold til en fusion. Begge banker er produkter af mindre pengeinstitutter der er smeltet sammen over årene, men i deres nuværende form har de hver især dannet sig deres egen identitet og image i forhold til dem selv samt i forhold til omverdenen. Men tiden hvor mindre banker både kan forblive lokale og loyale mod nærområdet og samtidig være en profitabel forretning for aktionærerne, er måske forbi og ovre. Dette ses på antallet af pengeinstitutter der nedlægger mindre filialer i oplandet, fordi der ikke er ekspeditioner til at bibeholde dem. Pengeinstitutterne tvinges derfor hen hvor forretningerne ligger og det er i de større byer. Umiddelbart virker det derfor som et godt match, hvor der ligger potentielle fordele for begge banker i forhold til at optimere forretningen, men udfra det rent geografiske vil det i det følgende anskueliggøres hvorvidt en fusion også i praksis vil være en fordel for parterne med hensyn til økonomien for aktionærerne. 16

17 Derudover har jeg endvidere bemærket, at de to bankers direktioner er forskellige i forhold til alder og placering i deres finansielle karriere. I Nordjyske Bank består direktionen af forholdsvis yngre kræfter sammenlignet med Nørresundby Bank, hvor direktionen består af erfarne direktører der potentielt kan se muligheder i, at overlade roret til yngre kræfter. I forhold til de organisatoriske overvejelser ved en eventuel fusion er dette et interessant element, da de derfor vil være mere modtagelig og interesseret i en fusion sammenlignet med hvis de var i starten af deres karriere. 17

18 7. Lovgivningskrav 7.1 Solvenskrav Banker er underlagt krav om en minimumsgrænse for solvensen, hvilket betyder at bankerne som minimum skal præsentere overskud af aktiver fratrukket passiver. Solvensprocenten angives i procent. Solvens udtrykker hvor stor andelen af basiskapital er, set i forhold til risikovægtede poster i banken. Mere specifikt fremgår denne minimumsgrænsen for solvens i Lov om Finansiel Virksomhed (FIL). Af denne lovs 124 fremgår af stk. 2, at basiskapitalen som minimum skal udgøre 8 % af de risikovægtede poster og minimum 5 mio. euro. På trods af reguleringen i 124 skal den enkelte bank dog selv beregne og angive dens eget individuelle solvensbehov hvilket fremgår i lovens 124, stk. 4. Et individuelt solvensbehov kan aldrig opgøres som værende lavere end lovbestemt. Bankerne er derved underlagt, at skulle tage aktivt stilling til deres egen solvenssituation og Finanstilsynet kan, efter FIL 125, stk. 5 faktisk fastsætte et højere individuelt solvenskrav end 8%, såfremt de finder dette nødvendigt. Dette kunne eksempelvis være tilfældet i forbindelse med besøg hos pengeinstitutter med likviditetsproblemer. De vil i så fald få et påbud om, at bringe situationen i orden, dvs. fremvise en acceptabel solvensprocent ved at finde yderligere ansvarlig kapital. I modsat fald kan banken erklæres konkurs. I Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinsituttter er der beskrivelse af hvordan ledelserne i pengeinstitutterne skal beregne det individuelle solvensbehov. Der skal i beregningen tages hensyn til de risici, som banken har i øjeblikket, men også hensyn til de risici som banken måtte få på et senere tidspunkt. Derved indgår et fortolkningsspørgsmål i forhold til de fremtidige risici men ledelserne (direktion og bestyrelse) skal altså vurdere disse risici realistisk og ansvarligt. Regnskabet vil i denne forbindelse bliver udsat for stress-tests og konsekvenserne heraf kan efterfølgende vurderes og fortolkes. Baggrunden for minimumsgrænsen på 8% er, at beskytte indskyderne i pengeinstitutterne, imod tab såfremt pengeinstituttet ikke kan opretholde solvensen. Hvis Finanstilsynet fastsætter en højere solvensprocent end 8%, er det et udtryk for at risikoen for eventuelle tab i 18

19 det pågældende pengeinstitut er højere. I så fald bør pengeinstituttet have tilstrækkeligt basiskapital for at fortsætte sit virke. Solvensprocenten beregnes som: Solvens = Basiskapital x 100 / Risikovægtede poster Tabel 1: Solvensprocent Solvens Nordjyske Bank Nørresundby Bank Beregnet 18,8% 19,3% 17,7% 17,7% Individuelt 9,9% 11,9% 9,4% 10,8% Kilde: Egen påvirkning pba. Årsregnskaber 2012 og 2011 for Nordjyske- og Nørresundby Bank. Af ovenstående tabel fremgår det, at begge banker har en pæn solvensoverdækning i forhold til deres individuelle solvensbehov og de står derfor godt i forhold til at kunne øge deres udlån. 7.2 Kapitalkrav Der stilles også krav til hvorledes pengeinstitutterne skal opgøre deres basiskapital og dette fremgår i FIL 128 som: Basiskapital = Kernekapital + Supplerende kapital m. fradrag Førhen var reglerne for opgørelsen af basiskapitalen, reguleret efter FIL , men de er nu afløst af FIL 128, stk. 2, der giver Finanstilsynet bemyndigelse til at fastsætte reglerne. Reglerne for, hvordan Finanstilsynet, skal fastsætte reglerne for basiskapitalen findes i bekendtgørelsen for opgørelse af basiskapital. Nedenfor, i tabel 2, er vist hvorledes basiskapitalen kan opgøres. 19

20 Tabel 2: Basiskapital Kernekapital + Indbetalt aktiekapital + Overskud ved emission + Reserver + Hybrid kernekapital (ansvarlig lånekapital med uendelig løbetid) - Egne aktier - Immaterielle aktiver - Skatteaktiver fra årets løbende underskud = Kernekapital efter fradrag + Supplerende + Opskrivningshenlæggelser kapital + Værdipapirer med ubestemt løbetid (udstedte obligationer) + Ansvarlig lånekapital med begrænset løbetid - Kapitalelementer i andre kreditinstitutter uden konsolidering - Andele i forsikringsselskaber = Supplerende kapital efter fradrag = Basiskapital Kilde: Egen tilvirkning pba. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 7.3 Risikovægtede poster I beregningen af solvensen ovenfor fremgår, hvorledes basiskapitalen indgår og derudover indgår de risikovægtede poster ligeledes i beregningen af solvensen. Risikovægtede poster, eller blot vægtede poster, dækker over pengeinstitutternes risici. De er et mål for den samlede risiko for tab på pengeinstituttets aktiviteter og fremgår af FIL 142. Finanstilsynet kan efter FIL 143, fastsætte regler for selve opørelsen af de risikovægtede poster og dette har tilsynet udarbejdet i Bekendtgørelse om kapitaldækning. Ud af de risikovægtede poster er den mest fremtrædende kreditrisikoen men derudover udgøres de vægtede poster også af markedsrisici, operationelle risici samt øvrige forhold. Kreditrisiko Kreditrisikoen vedrører de risici pengeinstitutterne har på deres udlån. Når kreditrisikoen skal opgøres, kan pengeinstitutterne vælge enten at opgøre risikoen efter standardmetoden for kreditrisiko eller IRB-metoden, hvilket står for Interne RatingBaserede metode. Standardmetoden fremgår af bilag 3 til Kapitaldækningsbekendtgørelsen og IRB-metoden 20

21 fremgår af bilag 8 til Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Ifølge årsregnskaberne for 2012, benytter både Nordjyske- og Nørresundby Bank standardmetoden til opgørelse af kreditrisiko og derfor vil denne metode blive beskrevet yderligere. I bilag 3 til Kapitaldækningsbekendtgørenlsen er standardmetoden beskrevet og hvorledes de enkelte udlån skal vægte. Forskellige eksponeringer med forskelligt udlån vægtes udfra risikomomentet i udlånet. Tabel 3: Risikovægte af udlånseksponeringer Eksponering mod ECB eller centralbank i EU Kommune eller den danske stat Institutter inden for EU Øvrige institutter Risikovægt 0 % 0 % 10 % % (afhængigt af hjemlandets kreditkvalitetstrin) Erhvervsvirksomheder % (afhængigt af kreditkvalitetstrin) Foreligger der ikke kreditvurdering fra et godkendt ratingbureau, vægtes i stedet med den største vægt af 100 % og vægten for den pågældende centralregering (dvs. alm. danske virksomheder: 100 %) Detailkunder (forbrugere og erhvervsvirksomheder med samlet udlån til koncernen < 1 mio. euro) = Blancolån, billån, boliglån o. 80 % Engagementer med pant i ejendomme som følger: Helårsbeboelse inden for 80 % af værdien Fritidshuse inden for 60 % af værdien Erhvervsejendomme inden for 50 % af værdien Engagement i overtræk > 90 dage Engagementer med pant i danske realkreditobligationer 75 % 35 % 150 % 10 % Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 til Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Af ovenstående tabel 3 fremgår hvorledes forskellige eksponeringer vægtes og det forstås således, at hvert af pengeinstituttets udlån kategoriseres og herefter ganges udlånet med dens risikovægt. Ud fra tabellen ses således, at udlån til kunder i overtræk over 90 dage vil vægte meget i forhold til udlån til bolig med pant indenfor 80% af værdien. For erhverskundernes 21

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Bankfusion i Østjylland

Bankfusion i Østjylland Bankfusion i Østjylland En tænkt situation mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Af Britta Holm Hansen Studie nr. 20102237 25. april 2012 Vejleder Jesper Raalskov

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

En analyse af Danske Andelskassers Bank A/S

En analyse af Danske Andelskassers Bank A/S Speciale i HD Finansiel Rådgivning: En analyse af Danske Andelskassers Bank A/S Udarbejdet af: Stefan Dideriksen Studienummer: 20091875 Afleveret: d. 29. april 2011 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere