En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank"

Transkript

1 Specialeafhandling, HDFR Aalborg Universitet 2013 En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Af Kristian Hedermann Nielsen, studienr Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse BILAGSOVERSIGT...3 TABEL- OG FIGUROVERSIGT ENGLISH SUMMARY INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING PRÆSENTATION AF PENGEINSTITUTTER NORDJYSKE BANK NØRRESUNDBY BANK VALG AF PENGEINSTITUTTER LOVGIVNINGSKRAV SOLVENSKRAV KAPITALKRAV RISIKOVÆGTEDE POSTER TILSYNSDIAMANTEN DELKONKLUSION REGNSKABSANALYSE PRÆSENTATION AF REGNSKABER FOR WACC WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL ICGR INTERNAL CAPITAL GENERATION RATIO ROE EGENKAPITALFORRENTNINGEN ROA AFKASTNINGSGRADEN I/O INDTJENING PR. OMKOSTNINGSKRONE LOAN RATIO GAP ANALYSE DELKONKLUSION PROJEKT- OG ORGANISATIONSMÆSSIGE OVERVEJELSER PROJEKTGRUPPE- OG STYRING SMART MODELLEN X5 MODELLEN KULTUREN I PENGEINSTITUTTET DELKONKLUSION DEN FUSIONEREDE BANK DRIFTOPTIMERING NØGLETAL DELKONKLUSION KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG

3 Bilagsoversigt 1. Uddrag af årsrapport 2012 Nordjyske Bank s Uddrag af årsrapport 2012 Nørresundby Bank s Artikel: Nørresundby fyrer og lukker tre filialer s Artikel: Regnskab: Overskud i Nørresundby giver udbytte s Organisationsdiagram Nordjyske Bank s Organisationsdiagram Nørresundby Bank s Mellemregninger til regnskabsanalysen s. 82 3

4 Tabel- og Figuroversigt Tabel Tabel 1: Solvensprocent s. 19 Tabel 2: Basiskapital s. 20 Tabel 3: Risikovægte af udlånseksponeringer s. 21 Tabel 4: Nordjyske- og Nørresundby Banks tilsynsdiamant 2012 s. 26 Tabel 5: WACC for årene s. 32 Tabel 6: Gennemsnitlig Cibor 3 rente s. 33 Tabel 7: ICGR for s. 35 Tabel 8: ROE for s. 37 Tabel 9: ROA for s. 38 Tabel 10: I/O for s. 39 Tabel 11: Loan Ratio for s. 40 Tabel 12: GAP nøgletal s. 43 Tabel 13: Udvalgte nøgletal for den fusionerede bank s. 64 Figur Figur 1: Filialfordeling i Nordjylland s. 15 Figur 2: Tilsynsdiamanten s. 24 Figur 3: Renteudviklingen fra s. 41 Figur 4: Mintzbergs organisationsformer s. 47 Figur 5: Tidsforhold i projektstyring s. 49 Figur 6: Projektplan s. 53 Figur 7: 5x5 modellen s. 56 Figur 8: Organisationens samlede kultur s. 59 4

5 1. English summary The financial markets throughout the international scene, have experienced tough times and will continue to do so in the future. Banks and other financial companies must therefore ask themselves: can we succeed alone or do we need to find a partner to merge with? This report investigates whether a merger between Nørresundby- and Nordjyske Bank, is a benefit for the shareholders in the two banks. Furthermore the report investigates which concerns regarding the managing- and organizational setup that are required. The report is divided into five overall chapters, which is a presentation of the two banks, theory regarding laws of banking, financial analysis, managing- and organizational concerns and finally the merger bank. Each section will have its own sub-conclusion but the report will have one conclusion at the end. During the presentation of the two banks I will present them to give the reader an impression of wich kind of banks the report is dealing with. In this chapter I will not comment on any financial information, this is reserved for the financial analysis. I will also explain why I have chosen these two banks. Graphically I will present a map where all satellites of the two banks are shown. Hereafter I will account for the present law and rules regarding banking in Denmark. This chapter will contain which is existing law at the moment and how the banks live up to this. In the financial analysis I will compare the banks year-reports for and comment on the development in the result. To give an interesting comparison, I will calculate the banks WACC (Weighted average cost of capital), ICGR (Internal Capital Generation Ratio), ROE (Return Of Equity), ROA (Return On Assets) and I/O (Earning pr. Share). This result will give me a useable picture of the banks state which I can use to find out whether or not it will be recommendable for the shareholders to go into a merger between Nordjyske- and Nørresundby Bank. 5

6 Managing- and organizational concerns is a chapter where I will explain which challenges lie ahead for a merging bank. I will describe the culture in each bank and pinpoint which elements might be of concern for the CEOs. Using theory and models I will account for possible solutions and options that make a merger more smooth for the organization. Following this chapter, will be a section where the merging bank is described and accounted for. I will calculate this new banks financial key figures and thereby establishes which pros and cons a merger will result in. This report should sum up the theory and models that I have read and learned during my education HD 2 Financial Counseling at the University of Aalborg. 6

7 2. Indledning I en artikel i fagforeningsbladet Finans fra 2010 stod der beskrevet hvorledes en typisk arbejdsdag i en bankdirektørs liv forløb for 60 år siden: mødte kl hvorefter morgenmaden blev indtaget mens dagens avis blev gennemgået, dette efterfulgt af en gåtur med hunden inden frokosten blev indtaget i byen i 1 ½ time med forretningsforbindelser. Arbejdsdagen sluttede kl. 15 ikke senere, da han som direktør ikke skulle slide sig selv op før tid. Denne beskrivelse tegner et billede af en tid hvor bankdirektører mere agerede som frontfigurer uden videre krav til resultater, måltal mv. Titlen blev der tjent til gennem lang tid og når den var opnået kunne man læne sig tilbage og nyde de sidste år på arbejdsmarkedet. Men i denne tid var samfundets holdning til banker og bankdrift en anden, dengang var ens tilhørsforhold til den lokale bank ligeså selvfølgeligt som at banken tog rente for udlån samt gebyrer for serviceydelser. Tiderne har ændret sig. Til det værre eller til det bedre skal jeg lade være usagt, men kan konstatere, at vi nu lever i en tid hvor bankernes gøren og laden er til konstant diskussion både privat og i det offentlige forum. Finanssektoren er presset på indtjeningen og må kæmpe for tilfredsstillende resultater, dette medfører et pres på netop bankdirektører og direktioner rundt i landet. Konsekvensen er stigende måleparametre, alt skal så at sige kunne måles for at retfærdiggøre at det har sin berettigelse. Kan det betale sig for os at have en kassefunktion i denne afdeling målt ud fra kasseekspeditioner? Hvor meget vækster vi på billån og hvis ikke, hvilke tiltag og handlingsplaner skal vi så have implementeret? For blot at nævne nogle af dagligdagens spørgsmål i pengeinstitutterne. I en tid hvor det kan være svært, at tjene penge for sig selv, vælger flere og flere pengeinstitutter at slå sig sammen med et eller flere andre pengeinstitutter. Disse fusioner bliver mere og mere almindelige og langt de fleste minder mere om deciderede opkøb af den ene part, end en direkte fusion på lige vilkår. Fusionen kan være redningen for pengeinstitutterne i det lange løb, da antallet af spillere på det danske finansielle marked er rekordhøjt i forhold til vores nabolande. Vi har et højt antal af forskellige pengeinstitutter set i forhold til antal indbyggere. For at kunne efterkomme krav 7

8 fra det moderne samfund i form af skærpede lovkrav og stigende brugerkrav fra erhvervs- og privatkunder, bør man i bestyrelses- og direktionslokaler rundt i landet tænke på forretningen forud for følelserne hvis man vil bibeholde sit pengeinstitut i fremtiden. Med stigende lovkrav tænkes der på øget regulering og kontrol fra eksempelvis Finanstilsynet og med stigende krav fra kunderne tænkes der på øget samfundsmæssig interesse for bankforretningen, rentesatser og fordele/ulemper ved ens bankengagement. Det er derfor sværere nu, at drive bank end for 8-10 år siden og en bankfusion kan være løsningen på, at to eller flere pengeinstitutter sammen kan overleve i fremtiden. I det følgende vil jeg opsætte en tænkt situation på en fusion mellem to pengeinstitutter der, set på økonomisk- og fysisk størrelse, er oplagte kandidater til sammenlægning. 3. Problemformulering Vil det være fordelagtigt for aktionærerne i Nørresundby- og Nordjyske Bank at fusionere? I givet fald, hvilke projekt- og organisationsmæssige overvejelser bør ledelserne gøre sig for at sikre aktionærerne mest muligt? 4. Metode I besvarelsen af ovenstående problemformulering vil jeg komme ind på følgende overordnede emner: - Præsentation af de to banker - Lovgivningskrav - Regnskabsanalyse - Projekt- og organisationsmæssige overvejelser - Den fusionerede bank Denne opdeling er valgt ud fra et ønske om, at skabe overblik i opgaveløsningen samt gøre det lettere for læseren at danne sig et indtryk af de forskellige dele af opgaven. Opgaven vil tage udgangspunkt i bankernes to seneste årsregnskaber, dvs. regnskaber for årene 2011 og 2012, samt de tilhørende risikorapporter. 8

9 I præsentationen af de to banker, vil jeg overordnet set, give læseren et indblik i den enkelte banks basisoplysninger, såsom geografi, historie, vision/mission, ledelse mv. Der vil her ikke fremgå nøgletal, da de vil være forbeholdt regnskabsanalysen. Efter præsentationen vil mine årsager til valg af netop disse pengeinstitutter blive forelagt og gennemgået. Under afsnittet lovgivningskrav vil reglerne for bankdrift blive gennemgået. Afsnittet er koncentreret om reglerne for kapitalforhold og risikostyring. I regnskabsanalysen vil jeg på baggrund af seneste årsregnskaber, beregne nøgletal såsom WACC, ICGR, ROE, ROA, I/O og GAP, for derigennem at anskueliggøre om en fusion rent økonomisk er en fordel for bankernes aktionærer. De to bankers nøgletal vil blive sammenlignet, analyseret og diskuteret i forhold til ovenstående problemformulering. Dernæst vil jeg i afsnittet om projekt- og organisationsmæssige overvejelser, gennemgå og diskutere de værktøjer man som virksomhed kan benytte sig af og drage fordel af, ved en fusion med lignende virksomhed. I dette afsnit vil modeller som 5x5 modellen og Mintzbergs Organisationsformer blive gennemgået. Endeligt vil den fusionerede bank blive beskrevet og gennemgået, udfra opdaterede nøgletal og organisationsændringer. Der vil løbende i de enkelte afsnit være delkonklusioner, der opsummerer det vigtigste fra hvert afsnit, mens der som afslutning på opgaven vil være én samlet konklusion ud fra de behandlede områder i afsnittene samt problemformuleringen. På denne måde afrundes hvert enkelt afsnit og de vigtigste pointer samles i én konklusion. Løbende gennem opgavebesvarelsen vil jeg understøtte teorier og argumenter med tabeller og figurer der forholder sig til de enkelte emner. Umiddelbart efter indholdsfortegnelsen er der indsat en bilags-, tabel- og figuroversigt for at fastholde overblikket over de medtagne tabeller og figurer. 9

10 5. Afgrænsning Analysen af Nordjyske- og Nørresundby Bank vil kun tage udgangspunkt i de seneste årsregnskaber, det vil sige for årene Derved afgrænser jeg mig fra, at medtage økonomiske nøgletalsoplysninger fra tidligere regnskabsår og opgaven afgrænses derfor fra at tage en videre analyse af eksempelvis bevæggrundene til sammensætningen af udlånsporteføljer. Årsagen til dette er, at jeg ikke mener det tjener et videre brugbart formål med for mange historiske data i denne opgave, der hovedsagligt har til formål at klargøre om en fusion vil være fordelagtigt, altså en mere fremadrettet orientering. Derudover har årsregnskaberne i årene umiddelbart efter Finanskrisens indtrædelse i 2008, været unormale i den forstand, at bankdriften har været ramt ekstraordinært hårdt disse år over en bred kam men i de seneste par år er billedet vendt og driften synes mere normal, hvorfor det giver mest mening at sammenligne disse regnskabsår. Fordelingen af bankernes udlån vil ikke blive gennemgået på grund af pladsmangel og det vurderes endvidere, at sammensætningen ikke har afgørende betydning for besvarelsen af problemformuleringen. Ved en fusion vil der være en del engangsomkostninger i forbindelse med sammenlægning af to pengeinstitutter, men disse omkostninger vil jeg ikke forholde mig yderligere til, andet end fastslå at de findes. Jeg afgrænser mig derfor fra, at beregne størrelserne på disse. Dog vil jeg komme med et estimat på besparelser i forbindelse med rationalisering, driftsoptimering og lignende. I forhold til anvendelsen af 5x5 modellen, vil det kun være de relevante elementer af modellen der vil blive benyttet i opgaven, her afgrænses der fra at lave en gennemgående analyse af modellen i forhold til en fusion mellem disse banker. Afsnittets omfang tillader ikke en udførlig og detaljeret gennemgang af hele modellen. Herved fravælges medtagelsen af en interessentanalyse for fusionen men det vurderes ikke at være så relevant som de andre medtagen figurer og vurderinger. 10

11 Under afsnittet Projekt- og organisationsmæssige overvejelser, nævnes en projektplan i forbindelse med fusioneringen af bankerne, og her afgrænses der fra at udarbejde en udførlig og detaljeret projektplan, da den vil blive meget omfattende. I stedet beskrives projektplanen overordnet og anføres hvorfor den er relevant i denne opgave. Herudover antages det, at samtlige aktionærer vil tilslutte sig en fusion, såfremt analysen og behandlingen af dataene viser at det vil være en fordel, jf. problemformuleringen. Den information jeg har tilegnet mig i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave, stammer hovedsagligt fra relevante fagbøger, love & bekendtgørelser, årsregnskaber fra pengeinstotutter samt internettet. 11

12 6. Præsentation af pengeinstitutter 6.1 Nordjyske Bank Nordjyske Bank er en mindre bank geografisk placeret med 17 filialer i den nordlige del af Vendsyssel, samt én filial i København. Bankens tilblivelse i forhold til nuværende form, stammer fra 2002 hvor bankerne Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank fusionerede til den nuværende Nordjyske Bank. De to fusionerende banker var begge resultatet af endnu mindre banker der havde fusioneret, så Nordjyske Bank som vi kender den i dag er resultatet af sammensmeltningen af flere mindre banker. Filialernes placering er givet ud fra de oprindelige placeringer og er fortrinsvist afgrænset til den nordlige del af Nordjylland, jf. Figur 1 nedenfor. Med filialplacering i umiddelbar nærhed af hinanden er Nordjyske Bank et pengeinstitut der sætter lokalmiljøet højt, da banken er tilgængelig stort set hvorend du bor i Vendsyssel. Banken fører de gængse finansielle produkter til både privat- og erhvervskunder, i samarbejde med eksempelvis Totalkredit, DLRkredit, Letpension, Privatsikring osv. Pt. har banken privatkunder, erhvervskunder samt aktionærer og i forhold til medarbejderne, har banken siden 2008 haft et såkaldt intelligent ansættelsesstop, der betyder at banken har overvejet alle nyansættelser ved naturlig afgang. Udviklingen for banken har, som så mange andre, betydet at man har set sig nødsaget til at reducere i antallet af filialer og siden 2008 har banken reduceret sine filialer med 9 stk. og antal medarbejdere med 34 personer. Ultimo 2012 har Nordjyske Bank 277 medarbejdere. Banken har et sæt strategiske værdier, den arbejder ud fra og de lyder: Tryghed, Handlekraft, Kompetence. Disse signalerer ifølge banken selv 1 at man er lokalt forankret og engageret samtidig med, at man har mulighederne for og kompetencerne til at træffe beslutninger med det samme lokalt i afdelingen frem for centralt styrede beslutninger. Bankens mission er: "Nordjyske Bank er nordjydernes eget pengeinstitut - til at regne med." 1 Jf. Nordjyske Banks hjemmeside: 12

13 Bankens vision er: Det sikre valg Nordjyske Banks ledelse består af en direktion, bestående af bankdirektør Claus Andersen og bankdirektør Mikael Jakobsen, en bestyrelse på 9 personer, hvoraf 3 er medarbejdervalgte, et revisionsudvalg på 3 personer samt endelig et repræsentantskab på 51 personer med forskellige baggrunde. Under den øverste ledelse findes de enkelte filialchefer/direktører, finanschef, HR-chef, kreditchef og økonomichef. 6.2 Nørresundby Bank Historien bag Nørresundby Bank starter i 1897, hvor banken opstår i den daværende form på baggrund af et initiativ fra borgerne i Nørresundby. I starten hed den blot Aktieselskabet Banken for Nørresundby & Omegn og slog dørene op for første gang i juni måned Banken i dens nuværende form og navn har eksisteret siden 1975 og banken har sit hovedsæde placeret centralt på Nørresundby Torv. Bankens logo eller symbol om man vil, hedder Triskelen og er egentlig et vikingesymbol der repræsenterer den uendelige treenighed: styrke, mod og udholdenhed. Banken opererer med et idegrundlag hvorudfra man har et ønske om, at tilbyde finansielle ydelser til såvel eksisterende som potentielle kunder, i kraft af at være et lokalt selvstændigt pengeinstitut. Deres virke ser de som værende med til, at bidrage til væksten og fremme den økonomiske udvikling i Region Nordjylland. Men derudover skal indtjeningen i banken være af en karakter der gør det fordelagtigt, at være både kunde, aktionær og medarbejder i banken. Banken har som sådan ikke en defineret vision og mission man arbejder ud fra, dette er i stedet afløst af dels idegrundlaget beskrevet ovenfor og dels nogle fastsatte kerneværdier man arbejder ud fra. Disse kerneværdier er frie, nære og ordentlige. 13

14 Ordene frie og nære er ifølge banken ord der symbolisere og kendetegner banken igennem hele organisationen og som både ansatte og kunder kan forholde sig til og samtidig efterspørger. Ordentlige skal forstås således, at Nørresundby Banks ansatte yder ordentlig kunderådgivning, i forhold til at tilbyde og rådgive om de produkter som kunderne har brug for. Man har i banken defineret sit markedsområde som værende Region Nordjylland, men den geografiske placering af filialer fortæller et lidt andet sprog. Bankens 16 filialer er hovedsagligt placeret i eller omkring Aalborg og Nørresundby mens der er et par yderligt placerede filialer i Nibe, Aabybro, Brønderslev og Hjallerup, så i praksis er det geografiske område, rent filial placeringsmæssigt, indsnævret til Aalborg og omegn. Nørresundby Bank er at betegne som et aktieselskab men ejerskabet er lidt unormalt i forhold til den normale sammensætning i andre banker. Det forholder sig nemlig således, at aktiemajoriteten ejes af konkurrenten Spar Nord, der ligeledes som Nørresundby Bank driver bankdrift i Danmark med fokus på Region Nordjylland. Udadtil er det dog ikke noget man udtaler sig negativt om i Nørresundby Bank, men umiddelbart tror jeg hellere man ville være selvejet eller ejet af kunder i form af aktionærer, således man kunne tilgodese disse med eksempelvis udbetaling af udbytte, frem for at se konkurrenten få fordel af dette. Direktionen i Nørresundby Bank består af de to bankdirektører: Andreas Rasmussen og Finn Øst Andersson, en bestyrelse bestående af 6 medlemmer (heraf 2 medarbejdervalgte) samt et repræsentantskab bestående af 25 medlemmer med forskellig baggrund. Antal medarbejdere er opgjort til 260 personer. I nedenstående figur fremgår de to bankers nuværende placering af filialer i Nordjylland. Som tidligere nævnt ovenfor er Nørresundby Banks filialer hovedsagligt placeret i- og omkring Aalborg mens Nordjyske Banks filialer er mere spredte i den nordlige del af Vendsyssel. I forbindelse med en eventuel fusion, de to banker imellem, vil man derfor kunne opnå en næsten fuldstændig geografisk placering i Vendsyssel. Spørgsmålet er så blot, om et større og mere komplekst filialnet er på ønskesedlen for banker i det nuværende økonomiske marked. Jeg mener det er tvivlsomt, da tendensen er, at flere og 14

15 flere pengeinstitutter skærer ned på antallet af filialer, samler aktiviteterne i større centrale filialer, der skal og kan servicere flere kunder. Men for begge bankers vedkommende gælder det, at ved en fusion vil man opnå større markedsandele i områder man ikke tidligere har været engageret i. Figur 1: Filialfordeling i Nordjylland Rød cirkel = Nordjyske Bank filialer, Blå cirkel = Nørresundby Bank filial Kilde: Egen tilvirkning pba. og 6.3 Valg af pengeinstitutter Ved fusioner mellem to pengeinstitutter gøres der oftest meget for, at forklare omverdenen, aktionærerne, ansatte samt pressen, at der er tale om en ligeværdig fusion mellem to pengeinstitutter der ønsker at udnytte stordriftsfordelene. Men reelt er der som regel tale om et opkøb af den ene part og ligevægtsforholdet er derfor ikke altid i balance. 15

16 Men grunden til, at disse pengeinstitutter er interessant, er efter min mening fordi der netop er ligevægt i forholdet mellem dem. Ser man på deres umiddelbare udvidelsesområder geografisk set i Nordjylland vil de supplere hinanden godt, jf. figur 1 ovenfor. Man kan groft sagt sige, at den eneste mulighed for Nordjyske Bank er at kigge sydpå, mens Nørresundby Bank har flere muligheder for at rykke sig på sit markedsområde. At kigge mod nord for Nørresundby Banks vedkommende er et oplagt valg, der harmonerer med bankens filisofi i forhold til, at man sætter der jordnære og frie i højsæde. Denne mentalitet findes måske i højere grad i Vendsyssel end i Østjylland. Dette beror jeg på, at vendelboer, i min optik, er anset for at være tålmodige, loyale og selvstændige. Nordjyske Banks placering er hovedsagligt i større byer i Vendsyssel men de mangler måske placering i Nordjyllands største by, Aalborg, hvor mulighederne for udlånsvækst sandsynligvis er større end i eks. Hals, Vrå og Aabybro hvor de pt. ikke har filialer. Personligt har jeg ikke et indgående kendskab til nogle af bankerne, men udefra set, syner begge banker som værende velkonsoliderede og veldrevne, men begge med formålet at være og forblive lokale i det nordjyske. Jeg mener derfor, at valget af Nørresundby Bank og Nordjyske Bank er interessant set i forhold til en fusion. Begge banker er produkter af mindre pengeinstitutter der er smeltet sammen over årene, men i deres nuværende form har de hver især dannet sig deres egen identitet og image i forhold til dem selv samt i forhold til omverdenen. Men tiden hvor mindre banker både kan forblive lokale og loyale mod nærområdet og samtidig være en profitabel forretning for aktionærerne, er måske forbi og ovre. Dette ses på antallet af pengeinstitutter der nedlægger mindre filialer i oplandet, fordi der ikke er ekspeditioner til at bibeholde dem. Pengeinstitutterne tvinges derfor hen hvor forretningerne ligger og det er i de større byer. Umiddelbart virker det derfor som et godt match, hvor der ligger potentielle fordele for begge banker i forhold til at optimere forretningen, men udfra det rent geografiske vil det i det følgende anskueliggøres hvorvidt en fusion også i praksis vil være en fordel for parterne med hensyn til økonomien for aktionærerne. 16

17 Derudover har jeg endvidere bemærket, at de to bankers direktioner er forskellige i forhold til alder og placering i deres finansielle karriere. I Nordjyske Bank består direktionen af forholdsvis yngre kræfter sammenlignet med Nørresundby Bank, hvor direktionen består af erfarne direktører der potentielt kan se muligheder i, at overlade roret til yngre kræfter. I forhold til de organisatoriske overvejelser ved en eventuel fusion er dette et interessant element, da de derfor vil være mere modtagelig og interesseret i en fusion sammenlignet med hvis de var i starten af deres karriere. 17

18 7. Lovgivningskrav 7.1 Solvenskrav Banker er underlagt krav om en minimumsgrænse for solvensen, hvilket betyder at bankerne som minimum skal præsentere overskud af aktiver fratrukket passiver. Solvensprocenten angives i procent. Solvens udtrykker hvor stor andelen af basiskapital er, set i forhold til risikovægtede poster i banken. Mere specifikt fremgår denne minimumsgrænsen for solvens i Lov om Finansiel Virksomhed (FIL). Af denne lovs 124 fremgår af stk. 2, at basiskapitalen som minimum skal udgøre 8 % af de risikovægtede poster og minimum 5 mio. euro. På trods af reguleringen i 124 skal den enkelte bank dog selv beregne og angive dens eget individuelle solvensbehov hvilket fremgår i lovens 124, stk. 4. Et individuelt solvensbehov kan aldrig opgøres som værende lavere end lovbestemt. Bankerne er derved underlagt, at skulle tage aktivt stilling til deres egen solvenssituation og Finanstilsynet kan, efter FIL 125, stk. 5 faktisk fastsætte et højere individuelt solvenskrav end 8%, såfremt de finder dette nødvendigt. Dette kunne eksempelvis være tilfældet i forbindelse med besøg hos pengeinstitutter med likviditetsproblemer. De vil i så fald få et påbud om, at bringe situationen i orden, dvs. fremvise en acceptabel solvensprocent ved at finde yderligere ansvarlig kapital. I modsat fald kan banken erklæres konkurs. I Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinsituttter er der beskrivelse af hvordan ledelserne i pengeinstitutterne skal beregne det individuelle solvensbehov. Der skal i beregningen tages hensyn til de risici, som banken har i øjeblikket, men også hensyn til de risici som banken måtte få på et senere tidspunkt. Derved indgår et fortolkningsspørgsmål i forhold til de fremtidige risici men ledelserne (direktion og bestyrelse) skal altså vurdere disse risici realistisk og ansvarligt. Regnskabet vil i denne forbindelse bliver udsat for stress-tests og konsekvenserne heraf kan efterfølgende vurderes og fortolkes. Baggrunden for minimumsgrænsen på 8% er, at beskytte indskyderne i pengeinstitutterne, imod tab såfremt pengeinstituttet ikke kan opretholde solvensen. Hvis Finanstilsynet fastsætter en højere solvensprocent end 8%, er det et udtryk for at risikoen for eventuelle tab i 18

19 det pågældende pengeinstitut er højere. I så fald bør pengeinstituttet have tilstrækkeligt basiskapital for at fortsætte sit virke. Solvensprocenten beregnes som: Solvens = Basiskapital x 100 / Risikovægtede poster Tabel 1: Solvensprocent Solvens Nordjyske Bank Nørresundby Bank Beregnet 18,8% 19,3% 17,7% 17,7% Individuelt 9,9% 11,9% 9,4% 10,8% Kilde: Egen påvirkning pba. Årsregnskaber 2012 og 2011 for Nordjyske- og Nørresundby Bank. Af ovenstående tabel fremgår det, at begge banker har en pæn solvensoverdækning i forhold til deres individuelle solvensbehov og de står derfor godt i forhold til at kunne øge deres udlån. 7.2 Kapitalkrav Der stilles også krav til hvorledes pengeinstitutterne skal opgøre deres basiskapital og dette fremgår i FIL 128 som: Basiskapital = Kernekapital + Supplerende kapital m. fradrag Førhen var reglerne for opgørelsen af basiskapitalen, reguleret efter FIL , men de er nu afløst af FIL 128, stk. 2, der giver Finanstilsynet bemyndigelse til at fastsætte reglerne. Reglerne for, hvordan Finanstilsynet, skal fastsætte reglerne for basiskapitalen findes i bekendtgørelsen for opgørelse af basiskapital. Nedenfor, i tabel 2, er vist hvorledes basiskapitalen kan opgøres. 19

20 Tabel 2: Basiskapital Kernekapital + Indbetalt aktiekapital + Overskud ved emission + Reserver + Hybrid kernekapital (ansvarlig lånekapital med uendelig løbetid) - Egne aktier - Immaterielle aktiver - Skatteaktiver fra årets løbende underskud = Kernekapital efter fradrag + Supplerende + Opskrivningshenlæggelser kapital + Værdipapirer med ubestemt løbetid (udstedte obligationer) + Ansvarlig lånekapital med begrænset løbetid - Kapitalelementer i andre kreditinstitutter uden konsolidering - Andele i forsikringsselskaber = Supplerende kapital efter fradrag = Basiskapital Kilde: Egen tilvirkning pba. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 7.3 Risikovægtede poster I beregningen af solvensen ovenfor fremgår, hvorledes basiskapitalen indgår og derudover indgår de risikovægtede poster ligeledes i beregningen af solvensen. Risikovægtede poster, eller blot vægtede poster, dækker over pengeinstitutternes risici. De er et mål for den samlede risiko for tab på pengeinstituttets aktiviteter og fremgår af FIL 142. Finanstilsynet kan efter FIL 143, fastsætte regler for selve opørelsen af de risikovægtede poster og dette har tilsynet udarbejdet i Bekendtgørelse om kapitaldækning. Ud af de risikovægtede poster er den mest fremtrædende kreditrisikoen men derudover udgøres de vægtede poster også af markedsrisici, operationelle risici samt øvrige forhold. Kreditrisiko Kreditrisikoen vedrører de risici pengeinstitutterne har på deres udlån. Når kreditrisikoen skal opgøres, kan pengeinstitutterne vælge enten at opgøre risikoen efter standardmetoden for kreditrisiko eller IRB-metoden, hvilket står for Interne RatingBaserede metode. Standardmetoden fremgår af bilag 3 til Kapitaldækningsbekendtgørelsen og IRB-metoden 20

21 fremgår af bilag 8 til Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Ifølge årsregnskaberne for 2012, benytter både Nordjyske- og Nørresundby Bank standardmetoden til opgørelse af kreditrisiko og derfor vil denne metode blive beskrevet yderligere. I bilag 3 til Kapitaldækningsbekendtgørenlsen er standardmetoden beskrevet og hvorledes de enkelte udlån skal vægte. Forskellige eksponeringer med forskelligt udlån vægtes udfra risikomomentet i udlånet. Tabel 3: Risikovægte af udlånseksponeringer Eksponering mod ECB eller centralbank i EU Kommune eller den danske stat Institutter inden for EU Øvrige institutter Risikovægt 0 % 0 % 10 % % (afhængigt af hjemlandets kreditkvalitetstrin) Erhvervsvirksomheder % (afhængigt af kreditkvalitetstrin) Foreligger der ikke kreditvurdering fra et godkendt ratingbureau, vægtes i stedet med den største vægt af 100 % og vægten for den pågældende centralregering (dvs. alm. danske virksomheder: 100 %) Detailkunder (forbrugere og erhvervsvirksomheder med samlet udlån til koncernen < 1 mio. euro) = Blancolån, billån, boliglån o. 80 % Engagementer med pant i ejendomme som følger: Helårsbeboelse inden for 80 % af værdien Fritidshuse inden for 60 % af værdien Erhvervsejendomme inden for 50 % af værdien Engagement i overtræk > 90 dage Engagementer med pant i danske realkreditobligationer 75 % 35 % 150 % 10 % Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 til Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Af ovenstående tabel 3 fremgår hvorledes forskellige eksponeringer vægtes og det forstås således, at hvert af pengeinstituttets udlån kategoriseres og herefter ganges udlånet med dens risikovægt. Ud fra tabellen ses således, at udlån til kunder i overtræk over 90 dage vil vægte meget i forhold til udlån til bolig med pant indenfor 80% af værdien. For erhverskundernes 21

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Specialeafhandling på HD FR 2011 Kasper Kortsen: Studie nr: 20091892 Indhold 1. Abstract... 4 2. Indledning... 5 3. Problemformulering... 6 4. Begrebsafklaring...

Læs mere

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske bank Sparekassen Hvetbo Speciale HD Finansiel rådgivning 2012 8. semester - Aalborg Universitet af: Anni Bissø Kildeberg Studienr. 20102244 Vejleder:

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland.

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. HDFR - Hovedopgave Jannie Østergaard Bro Eksamens nummer: 20091847 April 2011. Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse: English resume:...

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Specialeafhandling. Fusion eller selvstændig fremtid?

Specialeafhandling. Fusion eller selvstændig fremtid? HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2011-2013 Specialeafhandling Fusion eller selvstændig fremtid? En analyse af fordele og ulemper ved fusion med i en tænkt situation Af: Christian Nielsen,

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation Indholdsfortegnelse Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation 1. English summary 4 2. Indledning 5 3. Problemformulering 6 3.1. Metode 6 3.2. Afgrænsning 7 4. Introduktion af et

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning HD Finansiel rådgivning HD-FR Speciale 30. april.2013 ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL Speciale HD i Finansiel Rådgivning Udarbejdet af Danny Lawets og Søren Schnedler Studienr.:

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skabelsen af en ny storbank i Nordjylland. En tænkt fusion mellem. HD Finansiel Rådgivning. Aalborg Universitet 2013

Skabelsen af en ny storbank i Nordjylland. En tænkt fusion mellem. HD Finansiel Rådgivning. Aalborg Universitet 2013 Skabelsen af en ny storbank i Nordjylland En tænkt fusion mellem & HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2013 Udarbejdet af: Kristian Rishøj Krøgh Studienummer: 20111949 Vejleder: Jesper Raalskov

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011 FUSION Af Kaare Lundorff Hansen Aalborg Universitet HD-FR Vejleder Christian Farø Den 29.04.2011 Indholdsfortegnelse!"# $!"% &' #' (($ %) *+,) -)., / 0, / 0,,1 ",.2+,1 3.4,,5 + 6,$ ", $& -$2 ",.2+,7, 3.4,6,7,

Læs mere

HD Finansiel rådgivning. Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro

HD Finansiel rådgivning. Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro HD Finansiel rådgivning Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro Hovedopgave afleveret d. 29. april 2011 Udarbejdet af Helle Seier Nyvang Studienr. 20091855 Email:hsn@sparv.dk Vejleder: Jesper Raalskov

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Michael Søbygge Jyske Bank overtager Vestjysk Bank 28-04-2013

Michael Søbygge Jyske Bank overtager Vestjysk Bank 28-04-2013 1. Modeloversigt... 3 2. Engelsk resumé... 4 3. Disposition... 5 4. Beskrivelse af bankerne... 8 5. Love og regler... 10 5.1 Basiskapital... 11 5.2 Solvens... 13 5.3 Likviditet... 14 5.4 Tilsynsdiamant...

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Sydbank opkøb af Østjydsk Bank. Speciale HD i Finansielrådgivning Foråret 2011

Sydbank opkøb af Østjydsk Bank. Speciale HD i Finansielrådgivning Foråret 2011 Sydbank opkøb af Østjydsk Bank Speciale HD i Finansielrådgivning Foråret 2011 Udarbejdet af: Pernille Wiberg Kruse Studienummer 20093984. Vejleder: Jesper Raalskov Indholdsfortegnelse Résumé... 4 Indledning...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank Fusionsprojekt mellem Ringkjøbing Landbobank og Skjern Bank HDFR Aalborg Universitet 2012 Joan Ørskov Pedersen Studienr.: 20102201 Vejleder: Jesper Raalskov 1 English summary The main purpose of this project

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Indskydergaranti Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Er dine penge i sikkerhed hos os? Den nye indskydergaranti Den 1. oktober 2010 indførtes en permanent forhøjelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank?

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? (Et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning, Aalborg Universitet Udarbejdet af Mette Lindgaard Kristensen, Studienr.: 20111610 Vejleder

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere