Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver"

Transkript

1 Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr ) Udbud af stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et udbud ( Udbuddet ) af stk. nye aktier a nominelt 10 kr. (de Udbudte Aktier ) i Nordjyske Bank A/S ( Nordjyske Bank eller Banken ). De Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 2:1 og til en fast kurs på 115 kr. pr. Udbudt Aktie ( Tegningskursen ). Beslutningen om at forhøje Bankens aktiekapital er vedtaget af Bestyrelsen den 1. juni 2015 i henhold til 2a i Bankens vedtægter ( Vedtægterne ). Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Bankens aktiekapital nominelt kr. fordelt på stk. eksisterende aktier a nominelt 10 kr., der alle er fuldt indbetalt ( Eksisterende Aktier ). Den 8. juni 2015, kl (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP Securities ) som aktionær i Banken ( Eksisterende Aktionærer ) blive tildelt en (1) tegningsret ( Tegningsretter ) for hver Eksisterende Aktie (Eksisterende Aktier og Udbudte Aktier benævnes under ét Aktierne ). Der skal anvendes to (2) Tegningsretter til tegning af en (1) Udbudt Aktie a nominelt 10 kr. mod betaling af Tegningskursen. Tegningsretterne er blevet godkendt til og forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen i ISIN -koden DK Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 4. juni 2015 til og med den 18. juni 2015, kl (dansk tid) ( Handelsperioden ). Perioden for tegning af de Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter ( Tegningsperioden ) løber fra den 9. juni 2015 til den 22. juni 2015, kl (dansk tid). Tegningsretter, som ikke ønskes udnyttet, kan sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne. Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehavere af såd anne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer blive tildelt foreløbige beviser for tegning af Udbudte Aktier til investo rs konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK De foreløbige beviser for tegning af Udbudte Aktier vil ikke blive særskilt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen. De Udbudte Aktier vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter gennemførelse af Udbuddet, hvilket forventes at ske senest den 26. juni 2015, og de Udbudte Aktier vil hurtigst muligt derefter blive tilføjet og optaget til handel og officiel notering under ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, hvilket forventes at ske med første handelsdag den 30. juni Handel med Tegningsretter og/eller foreløbige beviser for tegning af Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko. Udbuddet er, som beskrevet i Del II, punkt Garantiaftale, fuldt ud garanteret af Jyske Bank A/S ( Jyske Bank ). Nordjyske Bank indgik den 18. december 2014 en garantiaftale med Jyske Bank, hvor Jyske Bank har garanteret at ville tegne op til det s amlede antal Udbudte Aktier til Tegningskursen. Jyske Banks garantiforpligtelse for tegning af Udbudte Aktier er s ubsidiær i den forstand, at garantien kun effektueres, i det omfang Eksisterende Aktionærer, der har fået tildelt Tegningsretter, eller investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter, ikke måtte have udnyttet udstedte Tegningsretter til at tegne de Ud budte Aktier. Investorer skal være opmærksomme på, at investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier indebærer en høj risiko. Investorer bør nøje overveje alle relevante risici, herunder de faktorer, der er beskrevet i Risikofaktorer i dette Prospekt, i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som f ølge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en Udelukket Jurisdiktion ), og Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz eller en Udelukket Jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Banken skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge heraf forventer Banken, at nogen eller alle investorer hjemmehørende uden for Danmark muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter og/eller tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Tegningsretterne og Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA el ler værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden for Danmark og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. Der henvises til "Generel information" for en beskrivel se af disse og visse yderligere begrænsninger. Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

2 GENEREL INFORMATION Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til dansk ret, herunder lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v. ( Værdipapirhandelsloven ), Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer ( Prospektforordningen ), Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 486/2012 af 30. marts 2012 ( Prospektændringsforordningen ), Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 og Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 9. oktober 2014 vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR ( Prospektbekendtgørelsen ). Prospektet er underlagt dansk ret. Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet samt i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen af Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Prospektet er udarbejdet efter reglerne om proportional oplysningspligt ved udstedelser med fortegningsret i henhold Prospektændringsforordningen. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalel ser i forbindelse med dette Udbud bortset fra, hvad der er indeholdt i dette Prospekt. Afgivelse af sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Banken. Nordjyske Bank påtager sig ikke noget ansvar for sådanne oplysning er eller udtalelser. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Banken og andre kilder, der er angivet i Prospektet. Oplysningerne i Prospektet relaterer sig til den dato, der er trykt på forsiden medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Udlevering af Prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Bankens forhold efter denne dato, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter dets datering. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden eller starten af handlen på de Udbudte Aktier, vil blive offentliggjort som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark. Investorer, der har indvilget i at udnytte Tegningsretter og/eller købe Udbudte Aktier inden offentliggørelse af tillægget, har ret til at trække deres accept tilbage i 2 Børsdage efter tillæggets offentliggørelse, dog senest frem til tidspunktet for afslutningen af Udbuddet til offentligheden. Investorer bør være opmærksomme på, at investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller Eksisterende Aktier indebærer en meget høj risiko. Investorer bør nøje overveje alle relevante risici, herunder de faktorer, der er beskrevet i Risikofaktorer i dette Prospekt, i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretter, de Udbudte Aktier eller Eksisterende Aktier. Potentielle tegnere eller købere af Tegningsretter og/eller de Udbudte Aktier skal selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante for deres egne forhold, og en eventuel tegning eller et eventuelt køb af Tegningsretter og/eller de Udbudte Aktier bør baseres på de undersøgelser af Prospektet og investorrelaterede forhold, som potentielle tegnere eller købere finder nødvendige for deres egne forhold. Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde videredistribueres af andre end Nordjyske Bank. Investorer må ikke reproducere eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse om køb af Tegningsretter og køb eller tegning af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Investorer tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. SALGSBEGRÆNSNINGER Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark samt privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Banken har ikke foretaget sig og vil ikke foretage sig noget i nogen jurisdiktion bortset fra Danmark, som måtte medføre et offentligt udbud af Tegningsretterne og/eller de Udbudte Aktier. Udleveringen af Prospektet eller markedsføring af tegningsretter eller aktier er i visse lande begrænset ved lov og/eller omfattet af andre restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes af Nordjyske Bank selv at indhente oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med Udbuddet. De enkelte investorer opfordres til gennem egne rådgivere at undersøge de skattemæssige konsekvenser af at investere i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier eller handle Tegningsretter. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller købe eller tegne Udbudte Aktier i nogen Udelukket Jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig eller kræver skridt, som Banken ikke har foretaget. Der gælder endvidere overdragelses- og videresalgsbegrænsninger for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier i visse jurisdiktioner. En potentiel køber af Tegningsretter og/eller tegner af de Udbudte Aktier skal overholde alle gældende love og bestemmelser i lande eller områder, hvor vedkommende køber, tegner, udbyder eller sælger Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier eller er i besiddelse af eller distribuerer Prospektet og skal indhente samtykke, godkendelse eller tilladelse, som måtte kræves for at erhverve Tegningsretter eller de Udbudte Aktier. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes af Banken selv at indhente oplysninger om samt at overholde disse begrænsninger. Banken påtager sig ikke noget ansvar for en eventuel overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en Eksisterende Aktionær eller en potentiel køber af Tegningsretter og/ell er tegner af de Udbudte Aktier. Ved køb eller tegning af Tegningsretter eller Udbudte Aktier vil en køber eller tegner blive anset for at have bekræftet, at Banken, dennes tilknyttede virksomheder, Bankens revisor samt Bankens øvrige rådgivere kan henholde sig til, at de erklæringer, indeståelser, garantier og aftaler, der er indeholdt i Prospektet, eller som den pågældende afgiver ved k øb eller tegning, er overholdt af den pågældende køber eller tegner. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Banken har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. MEDDELELSE TIL PERSONER HJEMMEHØRENDE I USA Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (the Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. 2 GENEREL INFORMATION

3 Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S. Udbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab. Udbuddet er underlagt danske oplysn ingsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i henhold til amerikansk ret. Regnskaber i dokumentet er udarbejdet i henhold til Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter o g fondsmæglerselskaber m.fl., og er muligvis ikke sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Det kan være vanskeligt at håndhæve investors rettigheder og krav i henhold til amerikanske føderale værdipapirlove, da Nordjyske Bank er hjemmehørende i Danmark, og nogle eller alle i Nordjyske Banks Ledelse (Bestyrelse og Direktion) kan være hjemmehørende i Danmark. Det vil muligvis ikke være muligt at anlægge sag mod et ikke -amerikansk selskab som Nordjyske Bank eller dets Ledelse ved en domstol uden for USA vedrørende overtrædelse af amerikanske værdipapirlove. Det kan være vanskeligt at tvinge et ikke-amerikansk selskab som Nordjyske Bank og dets tilknyttede selskaber til at efterleve afgørelser truffet af domstole i USA. MEDDELELSE VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDE I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Europa - Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 med senere ændringer ( Prospektdirektivet ) (hver især herefter en Relevant Medlemsstat ), foretages intet udbud af Tegningsretter eller Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretter og de Udbudte Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet bortset fra, at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid: i. Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, ii. Til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra Kvalificerede Investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Nordjyske Bank, eller iii. Under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Banken offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden vedrørende Tegningsretter og Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Udbuddet og Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb af Tegningsretterne eller køb eller tegning af de Udbudte Aktier, som denne måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdir ektivet implementeres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket Prospektdirektiv betyder direktiv 2003/71/EF (med efterfølgende ændringer, herunder ændringsdirektiv 2010/73/EU) og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. MEDDELELSE TIL PERSONER HJEMMEHØRENDE I CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, S CHWEIZ OG ANDEN UDE- LUKKET JURISDIKTION Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen myndigheder har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvo rvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. TVANGSFULDBYRDELSE AF DOMME Nordjyske Bank er et aktieselskab indregistreret i Danmark, og alle eller en væsentlig del af Bankens aktiver befinder sig i Danmark. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning uden for Danmark mod Nordjyske Bank eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt af domstole uden for Danmark på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. MARKEDS- OG BRANCHEOPLSYNINGER SAMT OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND Dette Prospekt indeholder oplysninger om de markeder, hvor Nordjyske Bank driver virksomhed. En betydelig del af oplysningerne stammer fra analyser udarbejdet af eksterne organisationer. Oplysningerne anses for at være pålidelige, men der er ikke foretaget en egentlig efterprøvning af oplysningerne, og Nordjyske Bank afgiver ikke nogen erklæring om nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Det kan således ske, at udviklingen i Nordjyske Banks aktiviteter afviger fra den markedsudvikling, der er angivet i dette Prospekt. Nordjyske Bank påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Såfremt oplysninger er indhentet hos tredjemand, bekræfter Nordjyske Bank, at disse oplysninger er nøjagtigt gengivet, og efter Nordjyske Banks overbevisning, og så vidt det kan konstateres på baggrund af oplysninger offentliggjort af denne tredjemand, er der ikke sket undladelser, som medfører, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller misvisende. FREMADRETTEDE UDSAGN Prospektet indeholder fremadrettede udsagn vedrørende blandt andet Nordjyske Banks strategi, vækst, aktiviteter, driftsresultat, finansielle stilling og pengestrømme, der er underlagt risici og usikkerheder. De fremadrettede udsagn indeholder udtryk som søger, skønner, vurderer, forventer, forudsætter, har til hensigt, kan og lignende udtryk samt negative former heraf. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, forudsætninger, antagelser og vurderinger, som Nordjyske Bank finder rimelige, og som kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. Sådanne fremadrettede udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerheder forbundet med en investering i Nordjyske Bank. Bankens faktiske udvikling kan adskille sig væsentligt fra den udvikling, der er omtalt eller underforstået i de fremadrettede udsagn. Faktorer, der måtte kunne forårsage en sådan forskel, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, de faktorer, der er omtalt i Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn er afgivet pr. Prospektdatoen. Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, før der træffes en investeringsbeslutning. Hvis en eller flere af disse risici materialiseres, kan det få negativ indvirkning på Nordjyske Banks aktiviteter, stilling, driftsresultater eller målsætninger. Endvidere kan andre risici, som endnu ikke er blevet identificeret, eller som Nordjyske Bank ikke har anset for væsentlige, få negativ indvirkning, og investorer kan tabe hele eller en del af deres investering. Der henvises til Risikofaktorer. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Banken efter dansk ret er forpligtet til at offentliggøre, agter Banken ikke at påtage sig nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i Prospektet efter Prospektdatoen. GENEREL INFORMATION 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL INFORMATION... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 4 RESUMÉ... 8 RISIKOFAKTORER RISICI RELATERET TIL MAKROØKONOMISKE FORHOLD KREDITRISICI MARKEDSRISIKO KAPITAL- OG LIKVIDITETSRISICI OPERATIONELLE RISICI SEKTORRISICI RISICI FORBUNDET MED UDBUDDET DEL I. BESKRIVELSE AF BANKEN ANSVAR OG ERKLÆRINGER LEDELSENS ERKLÆRING REVISORER NAVN OG ADRESSE PÅ NORDJYSKE BANKS REVISORER RISIKOFAKTORER OPLYSNINGER OM NORDJYSKE BANK NAVN, HJEMSTED M.V VÆSENTLIGE INVESTERINGER FORRETNINGSOVERSIGT FORRETNINGSBESKRIVELSE MARKEDSBESKRIVELSE OG KONKURRENCESITUATION PATENTER, LICENSER, INDUSTRI-, HANDELS- ELLER FINANSKONTRAKTER REGULATORISKE FORHOLD FOR NORDJYSKE BANK ORGANISATIONSSTRUKTUR NORDJYSKE BANKS ORGANISATIONSSTRUKTUR DATTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER LEDELSENS ERKLÆRING VEDRØRENDE RESULTATFORVENTNINGER FOR NORDJYSKE BANK FOR DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM RESULTATFORVENTNINGER FOR RESULTATFORVENTNINGER FOR FORVENTNINGER TIL BESTYRELSE, DIREKTION, TILSYNSORGANER SAMT NØGLEMEDARBEJDERE NORDJYSKE BANKS BESTYRELSE NORDJYSKE BANKS DIREKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

5 9.3 SLÆGTSKAB DOMME, ANKLAGER OG INTERESSEKONFLIKTER BEGRÆNSNINGER I VÆRDIPAPIRHANDEL AFLØNNING OG GODER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS NORDJYSKE BANKS BESTYRELSES ARBEJDSPRAKSIS BESTYRELSESUDVALG CORPORATE GOVERNANCE PERSONALE MEDARBEJDERE AFLØNNINGSPROGRAMMER FOR MEDARBEJDERE AKTIEBEHOLDNINGER OG OPTIONER STØRRE AKTIONÆRER TRANSAKTIONER MELLEM TILKNYTTEDE PARTER TRANSAKTIONER MED ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER TRANSAKTIONER MED PARTER MED BESTEMMENDE INDFLYDELSE ELLER BETYDELIG INDFLYDELSE TRANSAKTIONER MED NORDJYSKE BANKS BESTYRELSE OG DIREKTION TRANSAKTIONER MED TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OPLYSNINGER OM NORDJYSKE BANKS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER HISTORISKE REGNSKABSOPLYSNINGER FOR NORDJYSKE BANK MED GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER PROFORMA REGNSKABSOPLYSNINGER MIDLERTIDIGE REGNSKABSOPLYSNINGER UDBYTTEPOLITIK RETS- OG VOLDGIFTSSAGER VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I NORDJYSKE BANKS FINANSIELLE ELLER HANDELSMÆSSIGE STILLING KAPITALRESSOURCER YDERLIGERE OPLYSNINGER AKTIEKAPITAL VEDTÆGTER VÆSENTLIGE KONTRAKTER BANKDATA AFTALE OM IT-SAMARBEJDE TOTALKREDIT SAMARBEJDSAFTALE DLR KREDIT SAMARBEJDSAFTALE PRIVATSIKRING SAMARBEJDSAFTALE LETPENSION AFTALE OM FORMIDLING AF INDIVIDUELT TEGNEDE LIVS- OG PEN-SIONSFORSIKRINGSPRODUKTER PFA-PENSION AFTALE OM LEVERING AF PENSIONS- OG FORSIKRINGSPRODUKTER INDHOLDSFORTEGNELSE 5

6 17.7 BANKINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB AFTALE OM MARKEDSFØRING OG INVE-STERINGSRÅDGIVNING SPARINVEST SAMARBEJDSAFTALE OM FORMIDLING AF INVESTERINGSFORENINGSANDELE GARANTIAFTALE MED JYSKE BANK OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSE- ERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE RISIKORAPPORTER DEL II. UDBUDDET ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER ERKLÆRING OM ARBEJDSKAPITALEN KAPITALISERING OG GÆLDSSITUATION FYSISKE OG JURIDISKE PERSONERS INTERESSE I UDBUDDET ÅRSAG TIL UDBUDDET OG ANVENDELSE AF PROVENUET OPLYSNINGER OM DE UDBUDTE VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRTYPE OG FONDSKODER LOVVALG OG VÆRNETING REGISTRERING VALUTA TEGNINGSRETTERNE OG DE UDBUDTE AKTIERS RETTIGHEDER BESLUTNINGER, BEMYNDIGELSER OG GODKENDELSER UDSTEDELSESDATO FOR TEGNINGSRETTERNE OG DE UDBUDTE AKTIER AKTIERNES NEGOTIABILITET OG OMSÆTTELIGHED SKATTEMÆSSIGE FORHOLD VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET BETINGELSER FOR UDBUDDET, TEGNINGSKURS OG TEGNINGSFORHOLD TILDELING KURSFASTSÆTTELSE PLACERING OG GARANTI OPTAGELSE TIL HANDEL OG HANDELSAFTALER OPTAGELSE PÅ ET REGULERET MARKED ANDRE REGULEREDE MARKEDER HVOR VÆRDIPAPIRER OPTAGES PÅ LIKVIDITETSMÆGLERE FASTFRYSNINGSAFTALER UDGIFTER OG NETTOPROVENU VED UDBUDDET UDVANDING YDERLIGERE OPLYSNINGER RÅDGIVERE INDHOLDSFORTEGNELSE

7 10.2 OPLYSNINGER REVIDERET AF REVISOR OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND DEL III. DEFINITIONER OG ORDLISTE INDHOLDSFORTEGNELSE 7

8 RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes elementer. De enkelte elementer er nummererede og opdelt i 5 afsnit nummereret i rækkefølgen A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer, der skal være indeholdt i et resumé for denne type værdipapirer og udsteder i henhold til Prospektforordningen nr. 486/2012, med senere ændringer. Da enkelte elementer ikke skal medtages, kan der forekomme huller i nummereringen af elementerne. Selvom et element skal indsættes i resuméet på grund af typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af elementet med angivelsen ikke relevant. Afsnit A indledning og advarsler A.1 Advarsel til investorerne Dette resumé bør læses som en introduktion til Prospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen kan indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet, herunder eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med Prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. A.2 Tilsagn til formidlere Ikke relevant. Der er ikke indgået nogen aftale om anvendelse af Prospektet i forbindelse med et efterfølgende salg eller en endelig placering af de Udbudte Aktier. 8 RESUMÉ

9 Afsnit B udsteder og eventuelle garanter B.1 Juridisk navn og binavn Nordjyske Bank A/S I henhold til Nordjyske Bank Vedtægterne 1 har Nordjyske Bank følgende registrerede binavne: A/S Egnsbank Nord, Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab, Aktieselskabet Frederikshavns Bank, Aktieselskabet Skagens Bank, Aktieselskabet Sæby Bank, A/S Nordbank, Vendsyssel Bank A/S, A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, Lokalbanken i Hjørring A/S, Lokalbanken i Vendsyssel A/S, Øster Brønderslev Sparekasse A/S, Hallund Sparekasse A/S, Brønderslev Sparekasse A/S, A/S Banken for Nørresundby og omegn, A/S Nørresundby Bank. B.2 Domicil og retlig form Torvet 4, 9400 Nørresundby, Danmark Nordjyske Bank er et dansk aktieselskab indregistreret i Danmark og underlagt dansk ret. Nordjyske Banks Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen, og Nordjyske Bank er således underlagt gældende dansk lovgivning for børsnoterede selskaber. Nordjyske Bank har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive bankvirksomhed i henhold til Lov om finansiel virksomhed samt tilladelse til bl.a. at udøve værdipapirhandel. B.3 Virksomhedsbeskrivelse Forretningsbeskrivelse Nordjyske Bank er en lokal nordjysk bank med 28 filialer i Nordjylland og har dermed en betydelig position i det nordjyske område samt 1 filial i København. Bankens hovedsæde er placeret i Nørresundby. Nordjyske Banks forretningsmodel og principper bygger på et ønske om at betjene både privatkunder og erhvervskunder i en selvstændig bank, hvor beslutningskraften er placeret i markedsområdet. Banken søger at holde sig til de bankforretninger og kunder, som den har forstand på og kender, og som den søger at betjene på en seriøs og langtidsholdbar måde. RESUMÉ 9

10 Nordjyske Bank har efter Fusionen 2 filialer i både Brønderslev og Hjallerup, der vil blive lagt sammen i løbet af Endvidere vil Nordjyske Banks filialer i Aalbæk og Østervrå blive lagt sammen med andre filialer i løbet af 1. halvår Nordjyske Bank havde 483 medarbejdere pr. 31. marts 2015 omregnet til heltidsansatte herunder specialuddannede medarbejdere på de væsentlige rådgivningsområder. Antallet af medarbejdere forventes reduceret i løbet af 2015 som følge af synergier. Nordjyske Bank tilbyder rådgivning og ekspertise på alle områder inden for betalingsformidling, udlandsforretninger, kreditformidling, bolig, investering, pension og forsikring. Nordjyske Bank lægger vægt på en individuel rådgivning til såvel erhvervs- som privatkunder. Nordjyske Bank har besluttet at etablere et nyt erhvervscenter i Aalborg for at udnytte de forretningsmuligheder, der er i Aalborg-området. Forretningsomfang Det samlede forretningsomfang for Nordjyske Bank udgjorde pr. 31. marts ,7 mia. kr. Stigningen på 1,5 mia. kr. fra 31. marts 2014 (proforma) til 31. marts 2015 skyldes især stor aktivitet med kundernes omlægning af realkreditlån og deraf følgende stigning i garantier. Af nedenstående figur fremgår udviklingen i Nordjyske Banks forretningsomfang målt på udlån, garantier og indlån. Udvikling i forretningsomfang (udlån, garantier og indlån) ikke revideret Mio. kr. Rapporteret Proforma Udlån Garantier Indlån Samlet forretningsomfang Kilder: Uddrag af ikke-reviderede kvartalsregnskaber pr. 31.marts 2015 for Nordjyske Bank og pr. 31. marts 2014 for Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank har via tilgang af nye kunder formået at fastholde et stabilt udlånsniveau fra 31. marts 2014 til 31. marts 2015 trods faldende låneefterspørgsel hos kunderne. 10 RESUMÉ

11 Det historisk lave renteniveau har øget incitamentet til værdipapirinvestering. På trods heraf er indlån steget med 525 mio. kr. fra 31. marts 2014 til 31. marts 2015, idet en del kunder fortsat ønsker trygheden ved en kontantkonto. Kundefokus og krediteksponering Nordjyske Bank betjener både privatkunder og mindre og mellemstore erhvervskunder med en sund økonomi i Nordjyske Banks primære markedsområde. På udlånssiden ønsker Nordjyske Bank primært helkundeforhold. Det er Nordjyske Banks mål, at den samlede eksponering til erhverv under ét maksimalt udgør 65 % af Nordjyske Banks udlån og garantier, og dermed skal udlån og garantier til private og offentlige kunder samlet udgøre minimum 35 % af de samlede udlån og garantier. Pr. 31. marts 2015 udgjorde udlån og garantier til privatkunder 49 % af Nordjyske Banks samlede udlån og garantier, mens de resterende 51 % vedrørte erhvervskunder. Markedsbeskrivelse Den danske banksektor består i dag af godt 80 selvstændige pengeinstitutter, hvoraf de to internationale finanskoncerner, Danske Bank og Nordea, har en markedsandel på ca. 68 % målt på arbejdende kapital. Herudover findes en række landsdækkende institutter: Jyske Bank, Nykredit Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank og Handelsbanken. Nordjyske Banks primære markedsområde er privat- og erhvervskunder i Nordjylland, som udgjorde 81 % pr. 31. marts 2015 af Nordjyske Banks udlån og garantier. Herudover er Nordjyske Bank også aktiv i hovedstadsområdet, som pr. 31. marts 2015 udgjorde 7 % af Nordjyske Banks udlån og garantier. Bankens primære konkurrenter er andre lokalbanker i Nordjylland og de landsdækkende pengeinstitutter, som er repræsenteret i Nordjylland. RESUMÉ 11

12 B.4a Tendenser Nordjyske Bank er påvirket af makroøkonomiske samt markedsmæssige faktorer. Der har over de seneste år været en aftagende efterspørgsel af udlån fra både erhvervs- og privatkunder. Udlånsmængden i Nordjyske Bank er fastholdt ved tilgang af nye kunder og kan under de nuværende markedsforhold kun øges ved tilgang af kunder. Som følge af en skærpet konkurrencesituation på udlånsområdet kan Nordjyske Bank registrere en tendens til pres på udlånsrentesatserne, hvilket presser Bankens indtjening. Det lave renteniveau har medført en øget interesse for konvertering af realkreditlån og optagelse af realkreditlån med fast rente, hvilket medfører øget indtjening som følge af omlægning til realkreditlån, men samtidig medfører mindre indtjening på sigt som følge af lavere udlån. Herudover medfører det lave renteniveau pres på rentemarginalen som følge af de lave indlånsrentesatser og begrænsede muligheder for reduktion heraf. Endvidere medfører det lave renteniveau et mindre afkast af bankens overskudslikviditet. B.5 Koncernstruktur Hele Bankens drift ligger i ét selskab, Nordjyske Bank A/S. Pr. Prospektdatoen er Nordjyske Bank moderselskab for Sæbygård Skov A/S, som ejes 100 %. Nordjyske Bank har ingen øvrige datterselskaber og ingen associerede selskaber. B.6 Større aktionærer I henhold til Værdipapirhandelslovens 29 og Selskabslovens 55 har Banken modtaget meddelelser om beholdninger på mindst 5 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne fra nedenstående aktionærer: Nykredit Realkredit A/S (>5 % ejerskab, stemmer) 12 RESUMÉ

13 Stemmeret udøves således: Hvert påbegyndt kr. 100 i samlet aktiebesiddelse giver 1 stemme stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen Aktionær kan afgive på egne vegne. Banken har ikke kendskab til, at den direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, ligesom Banken ikke har kendskab til aftaler, som senere kan medføre at andre overtager kontrollen med Banken. B.7 Udvalgte historiske regnskabsoplysninger Udvalgte regnskabsoplysninger for Nordjyske Bank Nordjyske Banks årsrapporter for 2012, 2013 og 2014 og kvartalsrapporten pr. 31. marts 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsbørsmæglerselskaber m.fl. Bestemmelserne i denne regnskabsbekendtgørelse anses at være forenelige med bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), samt de af NASDAQ Copenhagen fastsatte oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsregnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er revideret af Nordjyske Banks uafhængige revisorer, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Preben Randbæk ( ) og BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Flemming Bro Lund (2014) og Peter Have Jensen (2012 og 2013). Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2015 er ikke revideret. Der er ikke sket væsentlige ændringer i Nordjyske Banks finansielle eller handelsmæssige stilling siden offentliggørelsen af den seneste kvartalsrapport pr. 31. marts RESUMÉ 13

14 Resultatopgørelse Nordjyske Bank Året Året Året Beløb i mio. kr Renteindtægter 371,6 395,9 423,4 Renteudgifter 48,2 58,6 70,8 Netto renteindtægter 323,4 337,3 352,6 Udbytte af aktier m.v. 5,8 5,4 6,5 Gebyrer og provisionsindtægter 164,4 133,4 116,3 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 5,4 3,9 3,3 Netto rente- og gebyrindtægter 488,2 472,2 472,1 Kursreguleringer 43,8 18,6 22,6 Andre driftsindtægter 4,5 5,0 6,1 Udgifter til personale og administration 265,6 270,6 262,5 Af- og nedskr. på immat. og matr. aktiver 6,8 6,5 9,1 Andre driftsudgifter 16,3 16,8 11,9 Nedskr. på udlån og tilgodehavender m.v. 139,2 129,3 130,7 Resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virks. 1,0-1,8 0,0 Resultat før skat 109,4 70,8 86,6 Skat 21,2 17,9 25,6 Årets resultat 88,2 52,9 61,0 Balance Nordjyske Bank Året Året Året Beløb i mio. kr Aktiver i alt Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringsejendomme Domicilejendomme Aktiver i midlertidig besiddelse Indlån, inkl. puljer Indlån, ekskl. puljer Indlån, i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantier (eventualforpligtelser) Nedskrivningskonto og konto for underkurs på overtagne engagementer Samlet krediteksponering RESUMÉ

15 Nøgletal Nordjyske Bank Året Året Året Solvens Solvensprocent 19,6 19,9* 19,3* Kernekapitalprocent 19,6 19,9* 19,2* Egentlig kernekapitalprocent 19,6 19,9* 19,2* Indtjening Resultat før skat / gns. egenkapital % p.a. 7,9 5,3 6,8 Resultat efter skat / gns. egenkapital % p.a. 6,4 4,0 4,8 Indtjening pr. omkostningskrone 1,3 1,2 1,2 Markedsrisici Renterisiko i procent af kernekapital 0,4-0,5-0,8 Valutaposition i procent af kernekapital 1,3 0,8 0,9 Valutarisiko i procent af kernekapital 0,0 0,0 0,0 Kreditrisici Udlån i forhold til egenkapital 3,9 4,1 4,3 Årets udlånsvækst i procent -1,0-0,1-3,4 Summen af store engagementer i procent af kapitalgrundlag 11,1 11,6*) 23,3*) Årets nedskrivningsprocent p.a. 1,9 1,9 1,8 Akkumuleret nedskrivningsprocent 9,0 8,2 7,5 Ejendomseksponering jf. Tilsynsdiamanten 6,5 6,7 6,4 Likviditetsrisici Udlån inkl. nedskrivninger ift. indlån 85,4 83,9 88,9 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i procent 173,9 215,0 209,7 Stabil funding-ratio 0,64 0,64 0,68 Medarbejdere og filialer Antal beskæftigede (gns. for året, heltid) Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal filialer (ekskl. hovedkontoret) Nordjyske Bank aktien, kr. pr. aktie a 10 kr. Årets resultat efter skat pr. aktie p.a. 11,4 6,7 7,6 Indre værdi pr. aktie 184,5 175,2 169,1 Børskurs 105,0 109,0 83,0 Udbytte pr. aktie 3,0 2,0 1,0 Børskurs/årets resultat pr. aktie 9,20 16,20 10,93 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,57 0,62 0,49 *) Beregnet i henhold til tidligere regler, idet Nordjyske Bank ikke er i besiddelse af et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne foretage beregning efter det aktuelle regelsæt. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledninger. Udvalgte regnskabsoplysninger for Nordjyske Bank for 1. kvartal 2015 med sammenligningstal for 1. kvartal 2014 Beløb i mio. kr. 1. kvt kvt Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre indtægter og driftsudgifter, netto Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Aktiver i alt Egenkapital Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Kilde: uddrag af ikke-revideret kvartalsrapport for Nordjyske Bank pr. 31. marts 2015 RESUMÉ 15

16 Udvalgte regnskabsoplysninger for Nørresundby Bank Nørresundby Banks årsrapporter for 2012, 2013 og 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsbørsmæglerselskaber m.fl. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse anses at være forenelige med bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS) samt de af NASDAQ Copenhagen fastsatte oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsregnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er revideret af Nørresundby Banks uafhængige revisor, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Jens Rytter Andersen ( ). Resultatopgørelse Nørresundby Bank Året Året Året Beløb i mio. kr Renteindtægter 309,9 334,4 371,7 Renteudgifter 46,8 60,8 77,1 Netto renteindtægter 263,1 273,6 294,6 Udbytte af aktier m.v. 9,9 9,7 2,1 Gebyrer og provisionsindtægter 174,9 155,2 140,5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 16,0 15,5 13,0 Netto rente- og gebyrindtægter 431,9 423,0 424,2 Kursreguleringer 34,8 22,4 31,6 Andre driftsindtægter 2,7 3,3 3,8 Udgifter til personale og administration 249,3 246,5 256,5 Af- og nedskr. på immat. og matr. Aktiver 3,9 6,4 5,8 Andre driftsudgifter 13,8 15,3 11,2 Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. 24,9 59,6 88,2 Resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virks Resultat før skat 177,5 120,9 97,9 Skat 37,7 31,6 24,4 Årets resultat 139,8 89,3 73,5 16 RESUMÉ

17 Balance Nørresundby Bank Året Året Året Beløb i mio. kr Aktiver i alt Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringsejendomme Domicilejendomme Aktiver i midlertidig besiddelse Indlån, inkl. puljer Indlån, ekskl. puljer Indlån, i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantier (eventualforpligtelser) Nedskrivningskonto og konto for underkurs på overtagne engagementer (incl. hensættelse på garantier) Samlet krediteksponering RESUMÉ 17

18 Nøgletal Nørresundby Bank Året Året Året Solvens Solvensprocent 20,0 19,0* 17,5* Kernekapitalprocent 20,0 19,0* 17,5* Egentlig kernekapitalprocent 20,0 19,0* 17,5* Indtjening Resultat før skat / gns. egenkapital % p.a. 11,9 8,7 7,5 Resultat efter skat / gns. egenkapital % p.a. 9,4 6,4 5,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,61 1,37 1,27 Markedsrisici Renterisiko i procent af kernekapital 0,5 0,2 2,1 Valutaposition i procent af kernekapital 4,1 3,9 6,4 Valutarisiko i procent af kernekapital 0,0 0,0 0,0 Kreditrisici Udlån i forhold til egenkapital 3,4 3,8 3,9 Årets udlånsvækst i procent -4,2 4,6-8,3 Summen af store engagementer i procent af kapitalgrundlag 42,2 43,6 31,7 Årets nedskrivningsprocent p.a. 0,3 0,8 1,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,7 4,8 4,6 Ejendomseksponering jf. Tilsynsdiamanten 21,4 22,7 20,0 Likviditetsrisici Udlån inkl. nedskrivninger ift. indlån 77,3 82,7 76,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i procent 202,0 211,6 248,8 Stabil funding-ratio 0,60 0,65 0,61 Medarbejdere og filialer Antal beskæftigede (gns. for året, heltid) Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal filialer (ekskl. hovedkontoret) Nørresundby Bank aktien kr. pr. aktie a 10 kr. Årets resultat efter skat pr. aktie p.a. 30,4 19,4 16,0 Indre værdi pr. aktie 343,5 318,4 301,3 Børskurs Udbytte pr. aktie 0,0 5,0 2,0 Børskurs/årets resultat pr. aktie 13,7 10,6 9,4 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,22 0,65 0,50 *) Beregnet i henhold til gældende regler, dog er samlet risikoeksponering opgjort efter tidligere regler, da det ikke har været muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt datagrundlag for tilpasning til aktuelt regelsæt. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledninger. B.8 Udvalgte proformaregnskabsoplysninger De ureviderede proforma regnskabsoplysninger er baseret på en hypotetisk og estimeret situation, som ikke afspejler Nordjyske Banks reelle finansielle stilling og resultat. Proforma regnskabsoplysningerne er udelukkende af vejledende karakter og er udarbejdet for at vise en anslået/skønnet virkning på den Nordjyske Banks aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultat for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, såfremt Købstilbuddet var gennemført og Nordjyske Bank havde fusioneret med Nørresundby Bank med regnskabsmæssig effekt pr. 31. december 2014 henholdsvis 1. januar RESUMÉ

19 Ved udarbejdelse af proforma regnskabsoplysningerne er der balancemæssigt forudsat, at gennemførelsen af Købstilbuddet og Fusionen fandt sted den 31. december I proforma resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2014 er det forudsat, at Købstilbuddet og Fusionen blev gennemført 1. januar 2014 for at illustrere en effekt på resultatet for perioden 1. januar til 31. december I proforma resultatopgørelsen for 1. kvartal 2015, der også udelukkende er af vejledende karakter, er det forudsat at Købstilbuddet og Fusionen blev gennemført den 1. januar 2015 for at illustrere en effekt på resultatet for perioden 1. januar til 31. marts I proforma balancen pr. 31. marts 2015 er det forudsat, at Udbuddet blev gennemført pr. 31. marts Proforma regnskabsoplysningerne kan ikke anses for at udtrykke Nordjyske Banks fremtidige aktiver og passiver, resultat, pengestrømme eller finansielle stilling og bør således ikke anvendes som grundlag for forventningerne til Nordjyske Banks resultat. Proforma regnskabsoplysningerne omhandler en hypotetisk situation, som derfor ikke afspejler Nordjyske Banks reelle finansielle stilling og resultater. Resultatopgørelse (proforma) ikke revideret Beløb i mio. kr kvt kvt Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og adm Af- og nedskr. på immat. og matr. Aktiver Andre driftsudgifter Nedskr. på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kap.andele i ass. og tilkn. virks. 1 0 Resultat før fusionsomkostninger Fusionsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat RESUMÉ 19

20 Balance (proforma) ikke revideret Beløb i mio. kr kvt kvt Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Kunderelationer Immaterielle aktiver i øvrigt Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån i alt indlån og anden gæld indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser B.9 Resultatforventninger for 2015 Der er flere positive tegn på, at konjunkturerne bevæger sig i den rigtige retning. Arbejdsmarkedet udvikler sig positivt. Beskæftigelsen er steget og ledigheden faldet. Inflationen er lav, blandt andet som følge af faldet i oliepriserne, og renteniveauet har nået nye historiske lavpunkter. Endvidere ligger detailsalget i 2014 i det samlede EU på det højeste niveau siden krisen i 2008 forhold som umiddelbart skulle påvirke det private forbrug, investeringerne og omsætningen på fast ejendom. På trods heraf er investeringstakten i de danske virksomheder fortsat lav og opsparingen høj. For privatøkonomierne ses tilsvarende et tilbageholdt forbrug. 20 RESUMÉ

21 På baggrund heraf forventes det, at bankens indtægter også vil være udfordret i 2015 som følge af en lav efterspørgsel på udlån samt en faldende rentemarginal blandt andet som følge af en stigende konkurrence. Omkostningerne i 2015 vil være påvirket af engangsudgifter i forbindelse med Fusionen, primært til medarbejdere, der forlader banken samt endvidere til øget markedsføring m.v. Banken forventer herefter en basisindtjening i 2015 før betaling til Garantiformuen, nedskrivninger på udlån m.v., kursreguleringer samt før fusionsomkostninger i niveauet 330 til 380 mio. kr. ved proformaopgørelse af resultatet. Nedskrivninger i 2015 forventes at ligge i niveauet 1¼ procent dog meget afhængig af udviklingen i landbrugserhvervet. Overtagelsen af Nørresundby Bank vil i Nordjyske Banks regnskaber blive indregnet efter overtagelsesmetoden. Konsekvensen ved anvendelse af denne metode er, at Nørresundby Banks realiserede driftsresultat for marts måned 2015 efter overtagelse ultimo februar 2015 og indtil fusion ultimo marts 2015 alene indgår som et enkelt beløb i Nordjyske Banks resultatopgørelse for 1. kvartal 2015 under posten resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Endvidere optræder goodwill i balancen, som vedrører købet af Nørresundby Bank. Driftsresultater i Nørresundby Bank for januar og februar 2015 indgår alene i de overtagne værdier. Når resultatet opgøres i henhold til overtagelsesmetoden forventes en basisindtjening i 2015 før betaling til Indskydergarantifonden, nedskrivninger på udlån m.v., kursreguleringer samt før fusionsomkostninger i niveauet 275 til 325 mio. kr. B.10 Forbehold i revisionsrapporten Ikke relevant, da årsrapporterne for 2012, 2013 og 2014 for både Nordjyske Bank og Nørresundby Bank ikke indeholder forbehold. RESUMÉ 21

22 B.11 Bemærkninger til arbejdskapital Nordjyske Bank vurderer, at Bankens arbejdskapital pr. Prospektdatoen er tilstrækkelig til at dække dens likviditetsbehov for en periode på minimum 12 måneder. 22 RESUMÉ

23 Afsnit C værdipapirer C.1 Udbudte Aktier Udbuddet omfatter stk. Udbudte Aktier a nominelt 10 kr., der udbydes med fortegningsret til Eksisterende Aktionærer. De Udbudte Aktier skal noteres på navn og udstedes i Nordjyske Banks eneste aktieklasse og er således i samme aktieklasse som de Eksisterende Aktier. De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen under ISIN-koden DK Ved tegning af Udbudte Aktier gennem udnyttelse af Tegningsretter vil der efter indbetaling af tegningsbeløbet blive udstedt foreløbigt bevis for de således tegnede Udbudte Aktier i en midlertidig ISIN-kode (DK ). De foreløbige beviser for de Udbudte Aktier optages ikke til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen. Når Udbuddet gennemføres, vil de Udbudte Aktier blive endelig udstedt samt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen. Optagelsen til handel sker ved sammenlægning af de midlertidige ISIN-koder for de foreløbige beviser for de Udbudte Aktier med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier (ISIN-kode DK ). Sammenlægningen vil ske hurtigst muligt efter registreringen i Erhvervsstyrelsen af de Udbudte Aktier, hvilket forventes at ske den 26. juni C.2 Valuta Udbuddet gennemføres, og handel med Tegningsretterne og Udbudte Aktier finder sted, i danske kroner (DKK). De Udbudte Aktier er denomineret i danske kroner (DKK). C.3 Beskrivelse af Nordjyske Banks aktiekapital Nordjyske Banks registrerede aktiekapital udgør pr. Prospektdatoen nominelt kr., fordelt på stk. aktier a nominelt 10 kr., som alle er fuldt indbetalt. RESUMÉ 23

24 C.4 Rettigheder, knyttet til Nordjyske Bank Aktierne Alle Nordjyske Bank Aktier har samme rettigheder, og der er ikke udstedt andele, som ikke repræsenterer Nordjyske Banks aktiekapital. De Udbudte Aktier er af samme klasse og har samme rettigheder som de Eksisterende Aktier. Møde- og stemmeret Enhver, der besidder aktier i Nordjyske Bank på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til Nordjyske Bank. Registreringsdatoen ligger én uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærernes stemmeret udøves således: Hvert påbegyndt kr. 100 i samlet aktiebesiddelse giver én stemme stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Det er en forudsætning for at udøve stemmeret på Nordjyske Bank aktier, at disse er noteret på navn i Nordjyske Banks ejerbog, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Udbytterettigheder Nordjyske Bank Aktier giver ret til at modtage udbytte deklareret af Nordjyske Bank. Indløsning og ombytning Udover hvad der følger af dansk ret, er ingen aktionær forpligtet til at lade sine aktier i Nordjyske Bank indløse eller ombytte. Aktiens negotiabilitet og omsættelighed Nordjyske Banks Aktier er omsætningspapirer og er frit omsættelige. Fortegningsret Ved enhver kontant forhøjelse af aktiekapitalen har Nordjyske Banks aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, medmindre andet følger af lovgivning eller vedtægter. 24 RESUMÉ

25 C.5 Indskrænkninger i Nordjyske Bank Aktiernes omsættelighed Nordjyske Bank Aktier er omsætningspapirer og er frit omsættelige. Overdragelse af Nordjyske Bank Aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af Nordjyske Banks aktiekapital, kræver dog Bankens samtykke. Der er givet konkret samtykke til at Jyske Bank kan eje mere end 10 % af Nordjyske Banks aktiekapital, som et led i garantiaftalen. I henhold til Lov om finansiel virksomhed skal en fysisk eller juridisk person, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel på 10 % eller derover af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et pengeinstitut, på forhånd ansøge Finanstilsynet herom og opnå Finanstilsynet godkendelse af den påtænkte erhvervelse. Det samme gælder ved erhvervelser, hvorved den kvalificerede andel forøges, således at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 %, 33 % eller 50 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i pengeinstituttet, eller hvor pengeinstituttet bliver til en dattervirksomhed. En erhverver af en kvalificeret andel af et pengeinstitut vil kun blive godkendt af Finanstilsynet, hvis erhververen anses for at opfylde visse krav om egnethed og hæderlighed (fit & proper). C.6 Optagelse til handel De Udbudte Aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen forventeligt den 30. juni 2015 under ISIN-koden for de Eksisterende Aktier. RESUMÉ 25

26 C.7 Udbyttepolitik Nordjyske Bank har hidtil udbetalt udbytte under hensyntagen til et ønske om et konkurrencedygtigt afkast til aktionærer kombineret med hensyntagen til at sikre en fornuftig kapitalstruktur samt et ønske om at indgå i strukturtilpasning i sektoren. Nordjyske Bank har betalt udbytte de seneste fem år, hvorimod der var forbud mod udbyttebetaling i 2008 og 2009 efter finanskrisen. Det er Bestyrelsens mål at udbetale mellem % af årets resultat før skat i form af egentligt udbytte eller som aktietilbagekøb; dog under hensyntagen til Bankens solvensmål, samt hensyntagen til at sikre, at Banken har tilstrækkelig kapital til at opfylde lovgivningsmæssige krav samt samfundsøkonomiske og forretningsmæssige forhold. Bestyrelsen vurderer løbende Bankens solvensmål, og minimum kvartalsvist i forbindelse med fastsættelse af det Individuelle Solvensbehov. Bestyrelsen har pt. fastsat solvensmålet til minimum 15,5 %. 26 RESUMÉ

27 Afsnit D risici D.1 Risici vedrørende Nordjyske Bank eller branchen Risici relateret til makroøkonomiske forhold Nordjyske Banks virksomhed og driftsresultat kan blive påvirket af makroøkonomiske forhold. Nordjyske Banks nedskrivninger på udlån og garantier påvirkes af generelle økonomiske forhold. Kreditrisici Nordjyske Bank har væsentlig kreditrisiko med kunder og modparter. Risici på landbrugsrelaterede udlån og garantier. Risici på den kommercielle ejendomssektor. Et fald i værdien af de sikkerheder, der er stillet for Nordjyske Banks lån, eller illikviditet kan medføre, at Nordjyske Bank må øge sine nedskrivninger. Markedsrisiko Renteudsving kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks lønsomhed. Nordjyske Banks økonomiske resultater kan blive negativt påvirket af ændringer i markedsværdien af dens værdipapirbeholdning eller andre aktiver. Væsentlige valutakursudsving kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks pengestrømme. Kapital- og likviditetsrisici Negative kapital- og kreditmarkedsforhold kan påvirke Nordjyske Banks evne til at rejse likviditet og kapital samt dens kapital- og kreditomkostninger i negativ retning. Nordjyske Banks funding og konkurrenceevne afhænger af dens kreditværdighed. Nordjyske Bank er afhængig af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at opfylde solvenskrav og tiltrække kapital. Nordjyske Bank risikerer i en kortere periode frem mod gennemførelse af Udbuddet ikke at opfylde det Individuelle Solvensbehov. RESUMÉ 27

28 Operationelle risici Sammenlægningen af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. Nordjyske Banks forretningsomfang vil måske ikke vokse i fremtiden, hvilket kan få negativ indvirkning på indtjeningen. Operationelle risici, herunder outsourcing-samarbejdspartnere og -leverandører, kan muligvis medføre økonomiske tab samt skade Nordjyske Banks omdømme. Nordjyske Banks risikostyringsmetoder kan vise sig utilstrækkelige til at dække uidentificerede, uventede og ukorrekt kvantificerede risici, hvilket kan medføre væsentlige tab eller væsentlig forøgelse af forpligtelser. Katastrofebegivenheder, terrorangreb, krigshandlinger, fjendtlige handlinger eller pandemier og andre uforudsigelige begivenheder kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed og resultater. Risici forbundet med informationsteknologi og -systemer og outsourcing. Nordjyske Bank er afhængig af sin øverste ledelse og medarbejdere, og den kan have vanskeligt ved at tiltrække og fastholde fagligt kvalificerede medarbejdere. Nordjyske Bank kan blive involveret i retssager, skattesager og klagesager, som kan medføre tab og skade Nordjyske Banks omdømme. Sektorrisici Som en del af den finansielle sektor er Nordjyske Bank udsat for væsentlig konkurrence. Nordjyske Bank er eksponeret over for forretnings- og imagemæssige risici. Nordjyske Banks driftsresultat og finansielle stilling kan blive negativt påvirket af udviklingen vedrørende regulering, skattelovgivning samt tilsynsmyndigheders tiltag. Ændrede forudsætninger og metoder for værdiansættelse kan påvirke Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling væsentligt. 28 RESUMÉ

29 D.3 Risici vedrørende de Udbudte Aktier Risici forbundet med Udbuddet Markedet for Tegningsretterne og Aktierne kan vise sig at tilbyde begrænset likviditet. Markedskursen på Aktierne kan være meget svingende. Efter Udbuddet vil Nordjyske Bank muligvis udstede yderligere aktier eller andre værdipapirer i fremtiden, hvilket kan få negativ indvirkning på kursen på de Udbudte Aktier. Tegningsretter, der ikke er udnyttet inden udløbet af Tegningsperioden vil bortfalde uden adgang til kompensation. Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive udvandet, og udvandingen kan være væsentlig. Risiko for, at Tegningsretter ikke kan erhverves og/eller udnyttes af aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark. Yderligere risici, der berører investorer uden for Danmark. Såfremt Udbuddet gennemføres, vil Jyske Bank muligvis blive storaktionær i Nordjyske Bank. Nordjyske Bank Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici. RESUMÉ 29

30 Afsnit E udbud E.1 Provenu og estimerede udgifter Bruttoprovenuet ved Udbuddet vil udgøre 704,0 mio. kr. De skønnede omkostninger, som skal betales af Nordjyske Bank i forbindelse med Udbuddet til advokater, revisorer og andre rådgivere, samt omkostninger til provisioner, trykning, layout og forsendelse udgør i alt ca. 20,0 mio. kr. Nettoprovenuet skønnes dermed at blive ca. 684,0 mio. kr. Investorerne pålægges ikke kurtage eller andre udgifter af Banken. E.2a Årsag til Udbuddet og anvendelse af provenuet Udbuddet af aktier er en planlagt del af finansieringen af Nordjyske Banks køb af Nørresundby Bank, som blev gennemført i februar Provenuet vil primært gå til styrkelse af Bankens Kapitalgrundlag samt til styrkelse af Bankens likviditetsberedskab i forbindelse med bortfald af midlertidig trækningsramme fra Jyske Bank. E.3 Vilkår og betingelser for Udbuddet Udbuddet omfatter stk. Udbudte Aktier, hver a nominelt 10 kr. Udbuddet gennemføres i forholdet 2:1, således at Eksisterende Aktionærer tildeles én (1) Tegningsret pr. én (1) Eksisterende Aktie. Der anvendes to (2) Tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie a nominelt 10 kr. Tegningsbeløbet udgør 115 kr. pr. Udbudt Aktie a nominelt 10 kr. Tegningsperioden for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra den 9. juni 2015 til den 22. juni 2015, kl (dansk tid). Udbuddet er fuldt ud garanteret af Jyske Bank A/S ( Jyske Bank ). Nordjyske Bank indgik den 18. december 2014 en garantiaftale med Jyske Bank, hvor Jyske Bank har garanteret at ville tegne op til det samlede antal Udbudte Aktier til Teg- 30 RESUMÉ

31 ningskursen. Jyske Banks garantiforpligtelse for tegning af Udbudte Aktier er subsidiær i den forstand, at garantien kun effektueres i det omfang, Eksisterende Aktionærer, der har fået tildelt Tegningsretter, eller investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter, ikke måtte have udnyttet udstedte Tegningsretter til at tegne de Udbudte Aktier. Nordjyske Bank kan til enhver tid tilbagekalde Udbuddet inden registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, herunder såfremt det vurderes, at der er andre forhold, der gør, at det vil være uhensigtsmæssigt at gennemføres Udbuddet. Udbuddets gennemførelse er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes af Nordjyske Bank. Aktionærens instruktion om anvendelse af Tegningsretter og tegning af de Udbudte Aktier kan afgives til Aktionærens kontoførende institut eller anden finansiel formidler.. Forventet tidsplan Offentliggørelse af Prospektet 1. juni 2015 Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive 3. juni 2015 Tegningsretter Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive 4. juni 2015 Tegningsretter Handelsperioden for Tegningsretter begynder 4. juni 2015 Tildelingstidspunkt for Tegningsretter 8. juni 2015, kl Tegningsperioden for de Udbudte Aktier begynder 9. juni 2015 Handelsperioden for Tegningsretter slutter 18. juni 2015, kl Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter 22. juni 2015, kl Meddelelse om allokering af de Udbudte Aktier til Jyske 25. juni 2015 Bank, forventeligt Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet, forventeligt 25. juni 2015 Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen, 26. juni 2015 forventeligt Gennemførelse af Udbuddet, forventeligt 26. juni 2015 Optagelse af de Udbudte Aktier til handel og officiel notering i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, forventeligt 30. juni 2015 E.4 Fysiske og juridiske personers interesser i Udbuddet Ikke relevant. Nordjyske Bank er ikke bekendt med væsentlige interesser eller interessekonflikter i relation til Udbuddet. RESUMÉ 31

32 E.5 Udsteder og fastfrysningsaftaler Udsteder er Nordjyske Bank A/S. Der er ikke indgået aftaler om fastfrysning eller lock-up med Jyske Bank eller andre tegnere af Udbudte Aktier. E.6 Udvanding Bankens aktiekapital vil blive forhøjet som følge af Udbuddet. Eksisterende Aktionærer, der udnytter tildelte Tegningsretter fuldt ud til tegning af Udbudte Aktier, vil ikke blive udvandet i forbindelse med Udbuddet. Undlader en Eksisterende Aktionær helt eller delvist at udnytte tildelte Tegningsretter, vil den Eksisterende Aktionærs ejerandel kunne blive udvandet med op til 33,3 % som følge af Udbuddet. Pr. 31. marts 2015 udgjorde Bankens egenkapital 1.894,1 mio. kr., svarende til 154,7 kr. pr. Eksisterende Aktie. Egenkapital pr. Eksisterende Aktie beregnes ved at dividere egenkapitalen med det samlede antal Eksisterende Aktier. Efter udstedelsen af de stk. Udbudte Aktier til 115 kr. pr. stk. og fradrag af provision og skønnede omkostninger, vil proforma egenkapitalen pr. 31. marts 2015 være ca ,1 mio. kr., svarende til 140,4 kr. pr. aktie. Dette svarer til en umiddelbar reduktion af egenkapitalen pr. aktie på 9,3 % (14,3 kr.). E.7 Udgifter, som investorer pålægges af udsteder Ikke relevant. Investorerne pålægges ikke kurtage eller andre udgifter af Banken. 32 RESUMÉ

33 RISIKOFAKTORER Investering i aktier indebærer risici. Følgende risikofaktorer, der af Nordjyske Banks Ledelse vurderes som væsentlige, bør sammen med øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om at tegne Aktier. De beskrevne risici er ikke de eneste, som er relevante for Nordjyske Bank. De bør tages som et udtryk for de risikofaktorer, som Nordjyske Banks Ledelse pr. Prospektdatoen vurderer kan være relevante for Nordjyske Bank. Hvis nogen af nedenstående risici indtræder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Dog kan yderligere risici og usikkerhedsmomenter, som Nordjyske Banks Ledelse i øjeblikket ikke kender til, eller som Nordjyske Banks Ledelse på nuværende tidspunkt betragter som uvæsentlige, også få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Kursen på de Udbudte Aktier kan falde, og en Aktionær kan miste hele eller en del af værdien af de Udbudte Aktier. Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der kan påvirkes af fremtidige begivenheder og er forbundet med risici og usikkerhed. Nordjyske Banks faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i de fremadrettede udsagn som følge af mange faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Nordjyske Bank er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. I overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav har Nordjyske Bank offentliggjort detaljerede informationer om risici, kapitaldækningsstruktur, kapitaldækning, risikostyring m.v. i form af risikorapporter. De senest udarbejdede risikorapporter (herunder den seneste rapport dateret den 31. marts 2015) er tilgængelige på Nordjyske Banks hjemmeside (www.nordjyskebank.dk). Efter Nordjyske Banks Ledelses opfattelse er der ikke siden datoen for offentliggørelse af Nordjyske Banks seneste risikorapport sket væsentlige ændringer i Nordjyske Banks risikosituation. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Nordjyske Bank, idet hver af de nævnte risikofaktorer kan indtræde i større eller mindre omfang og få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. De regnskabsmæssige oplysninger for 2014, 2013 og 2012 angår Tidligere Nordjyske Bank, bortset fra (i) regnskabsmæssige oplysninger for 1. kvartal 2015 samt (ii) medmindre andet er udtrykkeligt angivet. RISIKOFAKTORER 33

34 RISICI RELATERET TIL MAKROØKONOMISKE FORHOLD Nordjyske Banks virksomhed og driftsresultat kan blive påvirket af makroøkonomiske forhold Finanssektoren oplever generelt fremgang under forhold med økonomisk vækst, stabile geopolitiske forhold, gennemsigtige kapitalmarkeder, likvide og positive og med en positiv stemning blandt investorer. Nordjyske Banks forretningsområder berøres af generelle samfundsøkonomiske og geopolitiske forhold, som kan medføre udsving i Nordjyske Banks driftsresultater og finansielle stilling fra år til år samt på længere sigt. Den finansielle uro i årene efter 2008 og dens påvirkning af den bredere økonomi har medført generelt vanskeligere indtjeningsforhold for den finansielle sektor, og på daværende tidspunkt forårsagede den en række amerikanske og europæiske finansielle virksomheders konkurs samt at offentlige myndigheder, tilsynsmyndigheder og centralbanker over hele verden tog skridt, der var uden fortilfælde. Danmark har oplevet svingende økonomisk vækst, arbejdsløshed og aktivværdier siden Nordjyske Bank var i denne periode på en række måder påvirket af negative økonomiske forhold og markedsforhold, herunder bl.a. ved svagere efterspørgsel efter Nordjyske Banks produkter, øgede fundingomkostninger, volatile dagsværdier for flere af Nordjyske Banks finansielle instrumenter og stigende nedskrivninger på udlån og garantier, hvilket alt sammen medførte lavere lønsomhed. I 2013 og 2014 indtraf der dog en bedring i de økonomiske forhold og forretningsforholdene, om end der fortsat er tale om forringede vilkår i forhold til årene før finanskrisen. Banksektoren, som inkluderer Nordjyske Bank, er, i modsætning til mere defensive brancher, særligt eksponerede over for makroøkonomiske forhold, da en generel svækkelse af de økonomiske forhold vil påvirke bankernes kunder og derved påvirke bankerne. En fremgang i forretningsaktiviteten på Nordjyske Banks forretningsområder, der viser sig at være svagere eller tage længere tid end forventet, kan medføre indtægter under det forventede samt større nedskrivninger end forventet for Nordjyske Bank. Hvis de usikre og vanskelige makroøkonomiske forhold forringes, kan sådanne forhold samtidig medføre fortsatte fald i nettorentemarginaler, kreditbonitet og udlånsvækst samt yderligere korrektioner i prisniveauet for boliger, landbrugsejendomme og andre aktiver. Hvis de økonomiske forhold forværres, kan det endvidere få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Nordjyske Banks nedskrivninger på udlån og garantier påvirkes af generelle økonomiske forhold Tidligere Nordjyske Banks nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde henholdsvis 1,9 % af de samlede udlån og garantier i 2014, 1,9 % i 2013 og 1,8 % i RISIKOFAKTORER

35 Nørresundby Banks nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde henholdsvis 0,3 % af de samlede udlån og garantier i 2014, 0,8 % i 2013 og 1,3 % i Nørresundby Banks nedskrivninger har således vist en faldende tendens de seneste 3 år, hvilket er en kombination af dels en styring af engagementer, der udviser svaghedstegn, dels at kundernes økonomiske vilkår generelt er blevet forbedret. I 2014 udgjorde de samlede nedskrivninger på privat- og erhvervskundernes engagementer 40 mio. kr. Dette beløb er før korrektion af renteindtægter på disse engagementer. Heraf udgjorde nedskrivninger på engagementer relateret til dansk erhvervslandbrug (omfatter ikke fiskeri og landbrug i udlandet) og fast ejendom henholdsvis -3 mio. kr. og 5 mio. kr. Selvom sektorens nedskrivninger har haft et relativt lavt niveau de senere år, så ligger Tidligere Nordjyske Banks nedskrivninger på udlån og garantier fortsat på et højt niveau i forhold til Tidligere Nordjyske Banks historiske niveauer fra før finanskrisen. I 2014 udgjorde nedskrivninger på engagementer til privatkunder 31 mio. kr., og nedskrivninger på engagementer til erhvervskunder udgjorde 151 mio. kr.; heraf udgjorde nedskrivninger på engagementer relateret til dansk erhvervslandbrug (som ikke indbefatter fiskeri og landbrug i udlandet) og fast ejendom henholdsvis 94 mio. kr. og 24 mio. kr. Disse beløb er før korrektion af renteindtægter på disse engagementer. En svækkelse af Danmarks økonomi kan have negativ indvirkning på kreditboniteten i Nordjyske Banks udlånsportefølje og medføre, at nedskrivninger og tab på lån stiger, hvilket igen kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Endvidere kan et fald i værdien af de sikkerheder, der er stillet for Nordjyske Banks udlån og garantier, medføre, at Nordjyske Bank må øge sine nedskrivninger på udlån og garantier. KREDITRISICI Nordjyske Bank har væsentlig kreditrisiko med kunder og modparter Nordjyske Bank er udsat for en lang række forskellige kreditrisici som følge af sine bankforretninger, herunder primært udlån og garantier til privat- og erhvervskunder. Nordjyske Bank er eksponeret for kreditrisiko i forbindelse med kunder og tredjemænd, der skylder Nordjyske Bank penge, værdipapirer eller andre aktiver og som muligvis ikke betaler eller opfylder deres forpligtelser. Sådanne kunder og tredjemænd omfatter debitorer til lån ydet af Nordjyske Bank, værdipapirudstedere, hvis værdipapirer Nordjyske Bank ejer, handelsmodparter, modparter i swap-, kredit og andre finansielle instrumenter, clearingagenter, fondsbørser, clearinghuse og andre finansielle formidlere. Disse parter kan misligholde deres forpligtelser over for Nordjyske Bank på grund af konkurs, manglende likviditet, økonomisk nedgang eller fald i aktivværdier, driftsmæssige nedbrud eller af andre grunde. RISIKOFAKTORER 35

36 Inden for finanssektoren kan en given institutions misligholdelse også føre til misligholdelse fra andre institutioners side. Usikkerhed om eller misligholdelse fra en institution kan føre til omfattende likviditetsproblemer, tab eller misligholdelse hos andre institutioner, fordi mange finansielle virksomheders kommercielle og finansielle sundhedstilstand kan være meget tæt forbundet som følge af kredit-, handels-, clearing eller andre indbyrdes forhold. Selv en opfattet mangel på kreditværdighed eller at der stilles spørgsmålstegn ved en modparts solvens kan føre til likviditetsproblemer i hele markedet samt tab eller misligholdelse fra Nordjyske Banks eller andre institutioners side. Denne type risiko betegnes ofte "systemisk risiko", og den kan få negativ indvirkning på finansielle mellemmænd som clearinginstitutioner, clearinghuse, pengeinstitutter, børsmæglervirksomheder og fondsbørser, som Nordjyske Bank dagligt har kontakt med. En kreditrisiko kan også blive forstærket, hvis Nordjyske Bank ikke er i stand til at håndhæve sine rettigheder over for tredjemand. En forværring eller en opfattet forværring af kreditboniteten hos tredjemand, hvor Nordjyske Bank ejer dennes værdipapirer eller forpligtelser, kan medføre tab og/eller have en negativ indvirkning på Nordjyske Banks mulighed for at genbelåne eller på anden måde anvende sådanne værdipapirer eller forpligtelser til likviditetsformål. En kraftig nedjustering i kreditvurderinger af Nordjyske Banks modparter kan desuden få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks indtægter og risikovægtningen af Nordjyske Banks aktiver, hvilket kan medføre øgede kapitalkrav. Selvom Nordjyske Bank i mange tilfælde har mulighed for at kræve yderligere sikkerhed fra modparter, der oplever økonomiske vanskeligheder, kan der opstå tvister angående det sikkerhedsbeløb, Nordjyske Bank er berettiget til at modtage samt værdien af pantsatte aktiver. Desuden vil Nordjyske Bank måske ikke kunne realisere aktiver stillet som sikkerhed til en kurs, der fuldt ud og i tilstrækkeligt omfang dækker modpartseksponeringen. Hvis nogen af ovenfor beskrevne begivenheder indtræder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici på landbrugsrelaterede udlån og garantier Som følge af tilstedeværelsen i områder med meget landbrugserhverv er Nordjyske Bank mere eksponeret mod landbrugssektoren end gennemsnittet af danske pengeinstitutter. Tidligere Nordjyske Bank havde pr. 31. december 2014 en samlet eksponering mod dansk erhvervslandbrug på 17 % af samlede udlån og garantier i forhold til 19 % i 31. december Dansk erhvervslandbrug består af planteavl, mælkeproducenter, svineavl, samt pelsdyravl i Danmark. Endvidere udgjorde Tidligere Nordjyske Banks nedskrivninger på landbrugsrelaterede udlån og garantier 52 % af den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger i 2014 og 55 % af den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger i Endelig er Nordjy- 36 RISIKOFAKTORER

37 ske Bank eksponeret mod landbrugssektoren igennem aktieposten i DLR Kredit, som yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme mod pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Nørresundby Bank havde pr. 31. december 2014 en samlet eksponering mod dansk erhvervslandbrug på 5 % af samlede udlån og garantier (mod 4 % pr. 31. december 2013). Endvidere udgjorde Nørresundby Banks nedskrivninger på landbrugsrelaterede udlån og garantier -11 % af den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger i 2014 og 13 % af den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger i Efter Fusionen udgjorde krediteksponeringen relateret til dansk erhvervslandbrug for Nordjyske Bank mio. kr. pr. 31. marts 2015, svarende til 9 % af den samlede krediteksponering. Landbrugssektoren er en branche præget af høj gældsætning og langsomt omsættelig aktivmasse. Landbrugssektoren er som følge af den høje gældsætning følsom over for stigninger i renteniveauet, og negative udsving i afsætningspriser udgør et væsentligt parameter for indtjeningen i landbrugssektoren. Den aktuelle landbrugskrise, herunder den aktuelle handelskrise med Rusland, forringer markedsforholdene og forstærker de økonomiske udfordringer for landbrugssektoren. Fortsat dårlige eller forringede markedsforhold for landbrugssektoren kan derfor påvirke Nordjyske Banks kreditrisiko i væsentlig negativ grad og kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Selvom det er Nordjyske Banks politik, at udlån og garantier til landbrugssektoren generelt bør ydes mod sikkerhed, ydes udlån og garantier tillige uden sikkerhedsstillelse. Endvidere kan den forventede værdi af sikkerheden vise sig at være urealiserbar. Sikkerhedsstillelsen i forbindelse med såvel bank- som realkrediteksponeringer består hovedsageligt af landbrugsejendomme. Risici på den kommercielle ejendomssektor Tidligere Nordjyske Bank havde med en samlet eksponering mod den kommercielle ejendomssektor på 6 % af samlede udlån og garantier pr. 31. december 2014 og 6 % af samlede udlån og garantier pr. 31. december 2013 en lav ejendomseksponering i forhold til gennemsnittet af danske pengeinstitutter. Endelig er Nordjyske Bank eksponeret mod ejendomssektoren via ejerskab af domicil- og investeringsejendomme. Nørresundby Bank havde en eksponering i ejendomssegmentet på 20 % af samlede udlån og garantier pr. 31. december 2014 (22 % pr. 31. december 2013), hvoraf 6 % vedrørte lån til den almennyttige boligsektor. Nørresundby Banks nedskrivninger på udlån og garantier til RISIKOFAKTORER 37

38 ejendomssegmentet udgjorde 20 % af den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger i 2014 og 41 % af den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger i Efter Fusionen udgjorde krediteksponeringen relateret til den kommercielle ejendomssektor for Nordjyske Bank mio. kr. pr. 31. marts 2015, svarende til 13 % af den samlede krediteksponering. Selvom det er Nordjyske Banks politik, at ejendomsrelaterede udlån og garantier generelt bør ydes mod sikkerhed, ydes udlån og garantier tillige uden sikkerhedsstillelse. Endvidere, kan den forventede værdi af sikkerheden vise sig at være urealiserbar. Ejendomsbranchen har været hårdt ramt af de økonomiske konjunkturer, blandt andet i form af økonomiske problemer hos eksisterende lejere og/eller ændrede vilkår og forudsætninger for (gen-)udlejning, faldende ejendomspriser, forringede belånings- og refinansieringsmuligheder samt likviditetsmæssige udfordringer. Udover de lån og garantier, som Nordjyske Bank har ydet til kunder i ejendomsbranchen, vil Nordjyske Bank have indirekte ejendomseksponering, idet kunder i øvrige brancher ligeledes kan have investeret i ejendomme enten som en del af driften eller som investering. Fortsat dårlige eller forringede markedsforhold for fast ejendom kan derfor påvirke Nordjyske Banks kreditrisiko i væsentlig negativ grad og kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Et fald i værdien af de sikkerheder, der er stillet for Nordjyske Banks lån, eller illikviditet kan medføre, at Nordjyske Bank må øge sine nedskrivninger Pr. 31. december 2014 udgjorde Tidligere Nordjyske Banks og Nørresundby Banks modtagne sikkerheder tilsammen mio. kr., svarende til 37 % af den sammenlagte maksimale krediteksponering vedrørende udlån og garantier for Tidligere Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. Pr. 31. december 2014 udgjorde Tidligere Nordjyske Banks og Nørresundby Banks modtagne sikkerheder for erhvervssektoren og privatsektoren tilsammen henholdsvis 63 % og 37 % af de samlede modtagne sikkerheder. Efter Fusionen udgjorde Nordjyske Banks modtagne sikkerheder mio. kr. pr. 31. marts 2015, svarende til 36 % af Nordjyske Banks maksimale krediteksponering vedrørende udlån og garantier. Nordjyske Banks modtagne sikkerheder for erhvervssektoren og privatsektoren udgør henholdsvis 61 % og 39 % af de samlede modtagne sikkerheder pr. 31. marts Nordjyske Bank vil således være særligt eksponeret over for fald i værdien af sikkerheder eller manglende evne til at opnå yderligere sikkerhed i forhold til erhvervssektoren. En meget stor del af Nordjyske Banks sikkerheder er stillet i form af fast ejendom, hvorfor Nordjyske 38 RISIKOFAKTORER

39 Bank, i lighed med øvrige danske pengeinstitutter, er særligt eksponeret over for et fald i ejendomspriserne. Nordjyske Bank er endvidere særligt eksponeret over for landbrugssektoren, hvorfor en forværrelse af den nuværende krise i landbruget kan medføre et fald i værdien af sikkerhederne stillet af landbrugsvirksomheder. En generel forværring af konjunkturerne i Nordjyske Banks kunders brancher, eller på de markeder, hvor den stillede sikkerhed befinder sig, kan medføre illikviditet eller fald i værdien af den for udlånene stillede sikkerhed, herunder fald til niveauer, der ligger under de pågældende udlåns udestående hovedstol. Et fald i værdien af en sikkerhed stillet for udlån eller manglende evne til at opnå yderligere sikkerhed i de nævnte brancher eller generelt kan således medføre, at Nordjyske Bank skal foretage yderligere nedskrivninger på udlån og garantier, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. MARKEDSRISIKO Renteudsving kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks lønsomhed Nordjyske Bank optjener renter fra udlån og andre aktiver og betaler renter til sine indskydere og andre kreditorer. Nordjyske Banks driftsresultater afhænger derfor i høj grad af Nordjyske Banks nettorenteindtægter. Nordjyske Banks nettorentemarginal, som udtrykker forskellen mellem afkastet på dens rentebærende aktiver og udgifterne til dens rentebærende forpligtelser, varierer i henhold til de aktuelle renteniveauer og udgør en væsentlig faktor i beregningen af Nordjyske Banks lønsomhed. Nettorentemarginaler, især indlånsmarginaler, bliver typisk reduceret i et lavrentemiljø. Rentefald og indsnævring af rentespænd kan medføre et fald i Nordjyske Banks nettorenteindtægter og i dens nettorentemarginal, og hver enkelt eller begge faktorer kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Renteniveauet er meget følsomt over for mange faktorer, som er uden for Nordjyske Banks kontrol, herunder regeringers og centralbankers finans- og pengepolitik. I særdeleshed er virkningen af EU s Økonomiske og Monetære Union samt den førte politik i Danmark meget væsentlig for Nordjyske Bank og er i sagens natur forbundet med stor usikkerhed. For eksempel har nogle centralbanker nu rekordlave rentesatser, og renterne forblev lave i hele I et lavrentemiljø sænkes mange indlånsrenter næsten til nul, hvilket vanskeliggør en yderligere reduktion af indlånsrenter for at kompensere for et yderligere fald i renteniveauet. Således vil lavere renter som følge af virkningen fra pengepolitikken få negativ indvirkning på Nordjyske Banks indlånsmarginal med en tilsvarende negativ indvirkning på nettorenteindtægterne. Nordjyske Bank er ikke i stand til at forudsige, hvornår der eventuelt sker en ændring i denne lavrentepolitik, eller hvilken virkning stigende renter vil få for Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. RISIKOFAKTORER 39

40 Nordjyske Banks økonomiske resultater kan blive negativt påvirket af ændringer i markedsværdien af dens værdipapirbeholdning eller andre aktiver Pr. 31. december 2014 udgjorde markedsværdien af Tidligere Nordjyske Banks og Nørresundby Banks portefølje af børsnoterede værdipapirer tilsammen mio. kr. Efter Fusionen udgjorde markedsværdien af Nordjyske Banks portefølje af børsnoterede værdipapirer mio. kr. pr. 31. marts 2015 Baggrunden for den reducerede beholdning af børsnoterede værdipapirer pr. 31. marts 2015 er hovedsagligt den kontante betaling, jf. Købstilbuddet til aktionærer i Nørresundby Bank. Markedsværdien af Nordjyske Banks finansielle instrumenter, herunder (stats-, erhvervs- og realkredit-) obligationer, aktieinvesteringer, råvarer og afledte finansielle instrumenter (herunder kreditderivater) er følsomme over for volatilitet i og korrelationer mellem forskellige markedsvariabler, herunder rentesatser, kreditspænd, aktiekurser og valutakurser. Dagsværdien af Nordjyske Banks handelsportefølje kan falde fremover og medføre, at Nordjyske Bank må foretage yderligere nedskrivninger. Endvidere fastsættes dagsværdien af f i- nansielle instrumenter ved hjælp af finansielle modeller, hvori indgår forudsætninger, vurderinger og skøn, som i sagens natur er usikre og kan ændre sig over tid, og som i sidste ende kan vise sig ikke at være nøjagtige. Derudover er Nordjyske Bank aktionær i en række sektorselskaber, herunder DLR Kredit, PRAS, Sparinvest Holdings SE og BankInvest. Såfremt den underliggende forretning i disse selskaber udvikler sig negativt, kan dette medføre behov for nedskrivninger og kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Endvidere medfører Nordjyske Banks ejerskab af domicil- og investeringsejendomme almindelige risici forbundet hermed, såsom økonomiske problemer hos eksisterende lejere og/eller ændrede vilkår og forudsætninger for (gen-)udlejning, faldende ejendomspriser, forringede belånings- og refinansieringsmuligheder samt likviditetsmæssige udfordringer, samt risici for fremtidige nedskrivninger som følge af ændringer af de forudsætninger og skøn, som ligger til grund for værdiansættelserne af de enkelte ejendomme, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Endelig kan markedsvolatilitet og illikviditet gøre det vanskeligt at værdiansætte Nordjyske Banks beholdninger og aktiver. Enhver af disse faktorer kan bevirke, at Nordjyske Bank må udgiftsføre tab, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Da Nordjyske Banks handels- og investeringsindtægter i høj grad afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, kan volatile markeds- 40 RISIKOFAKTORER

41 forhold desuden medføre et væsentligt fald i Nordjyske Banks handels- og investeringsindtægter eller medføre et handelstab, hvilket igen kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Væsentlige valutakursudsving kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks pengestrømme Nordjyske Banks aktiviteter foregår i flere forskellige valutaer, som i hvert enkelt tilfælde skal omregnes til danske kroner til de gældende valutakurser med henblik på indarbejdelse i regnskabet. Da regnskabet angives i danske kroner, kan omregningseffekten af væsentlige valutaudsving få negativ indvirkning på Nordjyske Banks driftsresultat og finansielle stilling, og den kan påvirke sammenligneligheden mellem forskellige regnskabsperioder. Nordjyske Bank har desuden gæld i andre valutaer end danske kroner og handler valuta på vegne af kunder og for egen regning og har derved åbne valutapositioner. Valutakursbevægelser kan påvirke Nordjyske Bank og dens kunder negativt, især med hensyn til Nordjyske Banks gæld i fremmede valutaer og dens kunders åbne valutapositioner. Valutakursbevægelser kan også indvirke negativt på Nordjyske Banks indlånsmasse og låntagere samt på Nordjyske Banks eksponering mod sine långivere. Således kan valutakursudsving, især hvis de forekommer uventet eller pludseligt, få negativ indvirkning på Nordjyske Banks pengestrømme og kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. KAPITAL- OG LIKVIDITETSRISICI Negative kapital- og kreditmarkedsforhold kan påvirke Nordjyske Banks evne til at rejse likviditet og kapital samt dens kapital- og kreditomkostninger i negativ retning Likviditets- og fundingrisiko udgør et naturligt element af Nordjyske Banks forretning. Fundingrisiko kan opstå som følge af stigende renter, som kan øge Nordjyske Banks finansieringsomkostninger, eller på grund af begrænset adgang til finansieringskilder, herunder kapitalmarkeder, som kan tilskrives generelle markedsforhold eller den måde Nordjyske Bank opfattes på i kreditmarkederne. Kapital- og kreditmarkederne oplevede hidtil uset uro i årene efter finanskrisens begyndelse i Denne periodes uro fik en væsentlig negativ indvirkning på adgangen til såvel offentlig som privat finansiering, og i Nordjyske Banks tilfælde medførte den omfattende likviditetsproblemer for de finansielle virksomheder, der havde et hidtil uset behov for økonomisk støtte fra stats- og centralbankside. Adgangen til finansiering likviditetsrisiko afhænger af en række faktorer såsom markedsforhold, de generelle kreditmuligheder, omfanget af handelsaktiviteter, finanssektorens generelle kreditmuligheder, Nordjyske Banks kreditværdighed og kreditkapacitet, samt at kunderne eller eventuelt långiverne får en negativ opfattelse af udsigterne for Nordjyske Banks finansielle situation på lang eller kort sigt, selvom den væsentligste del af Nordjyske Banks RISIKOFAKTORER 41

42 finansiering stammer fra indlån dækket af Garantiformuen, samt trækningsrammer fra andre finansielle virksomheder og Nationalbanken. Hvis Nordjyske Banks fundingkilder begrænses eller bliver utilgængelige, eller markedsforholdene forringes, kan det få negativ indvirkning på Nordjyske Banks evne til at opnå langsigtet funding; eller sådanne markedsforhold kan medføre en væsentlig stigning i Nordjyske Banks fundingomkostninger. Hvis nogen af de ovenfor beskrevne begivenheder indtræder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Nordjyske Banks funding og konkurrenceevne afhænger af dens kreditværdighed Nordjyske Banks kreditværdighed er væsentlig for dens forretning og i særdeleshed dens funding, som primært stammer fra indlån dækket af Garantiformuen samt trækningsrammer fra andre finansielle virksomheder og Nationalbanken. Såfremt kunder eller andre finansielle virksomheder får en negativ opfattelse af udsigterne for Nordjyske Banks finansielle situation på langt eller kort sigt, eller Finanstilsynet offentliggør negative redegørelser om Nordjyske Bank, kan dette få negativ indvirkning på likviditet og konkurrenceevne, øge låneomkostninger eller begrænse adgangen til kapitalmarkederne. Da Nordjyske Banks trækningsrammer er indgået med et lille antal finansielle virksomheder, vil Nordjyske Bank således være særligt eksponerede over for en negativ opfattelse af udsigterne for Nordjyske Banks finansielle situation på lang eller kort sigt fra finansielle virksomheder. En sådan negativ opfattelse af Nordjyske Banks kreditværdighed kan også føre til tab af kunder og modparter, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Nordjyske Bank er afhængig af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at opfylde solvenskrav og tiltrække kapital Nordjyske Bank er underlagt de generelle solvens- og kapitalgrundlagskrav i henhold til Lov om finansiel virksomhed samt Kapitalkravsforordningen. Nordjyske Bank skal opfylde Bankens Individuelle Solvensbehov som opgjort af Bankens bestyrelse og direktion på grundlag af en vurdering af Bankens risici. Udover overholdelsen af Nordjyske Banks Individuelle Solvensbehov, som ikke må være mindre end Kapitalgrundlaget på 8 % af den Samlede Risikoeksponering, skal Nordjyske Bank også fortsat opfylde et Kombineret Kapitalbufferkrav. Minimumsstørrelsen af det Kombinerede Kapitalbufferkrav vil gradvist blive øget 1. januar hvert år frem til 1. januar 2019 som følge af den gradvise indfasning af en række buffere, som danner grundlag for beregningen af det Kombinerede Kapitalbufferkrav. Finanstilsynet kan, hvis Finanstilsynet ikke er enige i Nordjyske Banks opgørelse af det Individuelle Solvensbehov, fastsætte et solvenskrav, der er højere. Det er Nordjyske Banks strategi at skabe et solidt Kapitalgrundlag ved gennemførelse af Udbuddet. Uanset at Udbuddet er garanteret af Jyske Bank, kan der ikke gives fuldstændig sik- 42 RISIKOFAKTORER

43 kerhed for, at ovenstående kan gennemføres som forudsat. Nærmere information om Garantiaftalen findes under Del II, punkt Garantiaftale. Endvidere er det centralt for et robust Kapitalgrundlag, at Nordjyske Bank evner at gennemføre kapitalfremskaffelser og tiltrække eller fastholde finansielle samarbejdspartnere og aktionærer. Udviklingen i Nordjyske Banks Kapitalgrundlag og solvensoverdækning vil tillige afhænge af udviklingen i kreditrisici, herunder kunders kreditbonitet og værdiforringelse eller illikviditet i stillede sikkerheder, markedsrisici, operationelle risici eller andre forhold, der kan medføre tab eller øgede nedskrivninger og hensættelser eller behov for kapitaldækning, begrænsninger i muligheder for at gennemføre strategier, udvikling i indtjeningen, adgangen til kapital og andre forhold. Hvis der indtræder en negativ udvikling i nogle af de ovenfor anførte faktorer, kan dette have en væsentlig negativ påvirkning på Nordjyske Banks nedskrivninger og hensættelser, solvens, likviditet og kapitalfremskaffelsesmuligheder, driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter samt værdien af Nordjyske Bank Aktier, og denne påvirkning kan være væsentlig negativ. Nordjyske Bank risikerer i en kortere periode frem mod gennemførelse af Udbuddet ikke at opfylde det Individuelle Solvensbehov Pr. 31. marts 2015 er kapitalprocenten opgjort til 10,42 % og det Individuelle Solvensbehov opgjort til 10,15%. Eftersom kapitalprocenten kun er marginalt større end det Individuelle Solvensbehov er der en risiko for, at kapitalprocenten kan blive lavere end det Individuelle Solvensbehov frem mod indregning af Udbuddet. Udbuddet kan først indregnes i beregning af Kapitalgrundlaget på tidspunktet for modtagelse af provenuet, og som følge heraf er der en risiko for, at kapitalprocenten i perioden kan blive lavere end det Individuelle Solvensbehov i denne periode. Hvis kapitalprocenten bliver lavere end det Individuelle Solvensbehov, og Nordjyske Bank dermed ikke lever op til det Individuelle Solvensbehov i denne korte periode, kan dette medføre at Finanstilsynet offentliggør et påbud med krav om at Nordjyske Bank indsender en genopretningsplan til Finanstilsynet som skal indeholde en beskrivelse af de tiltag som Banken vil gennemføre for at bringe den faktiske solvens op over det Individuelle Solvensbehov. Endvidere kan påbuddet indeholde dispositionsbegrænsende foranstaltninger, herunder eksempelvis forbud mod at udbetale udbytte til Bankens aktionærer eller betale renter til indehavere af Bankens supplerende kapitalinstrumenter. Såvel offentliggørelsen af et eventuelt påbud som gennemførelse af elementerne i en genopretningsplan kan få en væsentlig negativ påvirkning på Banken. Udbuddet, som er garanteret af Jyske Bank, forventes at give et bruttoprovenu på ca. 704 mio. kr. Når Udbuddet er gennemført forventes det at Banken vil RISIKOFAKTORER 43

44 få en overdækning i forhold til Bankens Individuelle Solvensbehov på ca. 6%-point, svarende til ca. 60 %. OPERATIONELLE RISICI Sammenlægningen af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Den 31. marts 2015 blev Fusionen mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank endeligt vedtaget af bankernes respektive generalforsamlinger, og de to bankers aktiviteter videreføres herefter som én samlet bank. Der er en række risici forbundet hermed, herunder i relation til personalerationaliseringer, tab af kunder som følge af sammenlægningen, sammenkøring af IT-systemer, imagemæssige problemer, kulturforskelle, øgede omkostninger, juridiske eller skattemæssige problemer m.v. Såfremt de forventede synergier ved Fusionen ikke materialiserer sig som forudsat, helt eller delvist, eller hvis der i øvrigt indtræder omstændigheder eller konstateres forhold, herunder de ovenfor beskrevne udfordringer forbundet med sammenlægningen af de to banker, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Nordjyske Banks forretningsomfang vil måske ikke vokse i fremtiden, hvilket kan få negativ indvirkning på indtjeningen Hvis Nordjyske Bank ikke er i stand til at udvide sit forretningsomfang yderligere, vil Nordjyske Bank muligvis ikke kunne generere tilstrækkelig indtægter til at opveje de høje og stigende driftsomkostninger, der er forbundet med bankdrift. Nordjyske Bank er endvidere, som et mellemstort pengeinstitut, særligt eksponeret mod de stigende omkostninger til overholdelse af bankregulatoriske regler og anden lovgivning. Hvis Nordjyske Banks nuværende markedsområde i fremtiden oplever en mindre gunstig befolkningsudvikling end visse andre dele af Danmark, kan dette medføre, at Nordjyske Banks naturlige marked vokser langsommere end øvrige dele af Danmark, hvilket igen kan påvirke Nordjyske Banks mulighed for at øge forretningsomfanget. Hvis Nordjyske Bank ikke er i stand til at udvide sit forretningsomfang yderligere kan dette få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Operationelle risici, herunder outsourcing-samarbejdspartnere og -leverandører, kan muligvis medføre økonomiske tab samt skade Nordjyske Banks omdømme Nordjyske Bank er eksponeret mod operationelle risici i form af mulige tab fra uhe nsigtsmæssige eller utilstrækkelige interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller eksterne begivenheder. Operationelle risici omfatter juridiske risici og forbindes ofte med 44 RISIKOFAKTORER

45 enkeltstående begivenheder, såsom manglende overholdelse af forretningsgange og bemyndigelser eller arbejdsprocedurer, fejl eller nedbrud i den tekniske infrastruktur, bedrageri eller kriminelle handlinger, brand- eller stormskade samt retssager. Sådanne begivenheder kan potentielt medføre økonomiske tab og skade Nordjyske Banks omdømme. Nordjyske Banks forretning indebærer i sagens natur operationelle risici. Nordjyske Banks forretning er afhængig af bearbejdningen af en lang række komplekse transaktioner på tværs af et stort antal forskellige produkter, og den er underlagt en række forskellige juridiske og lovgivningsmæssige rammer. Registrering og bearbejdning af disse transaktioner kan være udsat for risikoen for menneskelige eller tekniske fejl eller et nedbrud i interne kontrolsystemer vedrørende den rette transaktionsgodkendelse. I betragtning af det store antal transaktioner, Nordjyske Bank har, kan fejl blive gentaget eller vokse, før de opdages og rettes, og der kan ikke gives sikkerhed for, at tidligere foretagne risikovurderinger i tilstrækkelig grad kan medvirke til at forudse eller at anslå omkostningerne ved sådanne fejl. Hvis Nordjyske Bank ikke formår at styre disse risici, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks omdømme, virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Nordjyske Banks risikostyringsmetoder kan vise sig utilstrækkelige til at dække uidentificerede, uventede og ukorrekt kvantificerede risici, hvilket kan medføre væsentlige tab eller væsentlig forøgelse af forpligtelser Nordjyske Bank anvender væsentlige ressourcer til at udvikle risikostyringspolitikker, procedurer og vurderingsmetoder for sine bankforretninger og anden forretning. Til disse formål anvender Nordjyske Bank en række forskellige risikovurderingsmodeller. Ikke desto mindre er Nordjyske Banks risikostyringsteknikker og -strategier muligvis ikke fuldt ud effektive til at afdække enhver risikoeksponering i alle økonomiske markeder eller mod alle typer risici, herunder risici Nordjyske Bank ikke formår at identificere eller forudse. Nogle af de kvalitative værktøjer og metoder, Nordjyske Bank anvender til at styre risici, baseres på brugen af observeret historisk markedsadfærd samt forventninger til fremtiden. Nordjyske Bank anvender bl.a. statistiske værktøjer til disse observationer og forventninger for at nå frem til en kvantificering af risikoeksponering. Disse værktøjer og metoder vil muligvis ikke kunne forudsige eller vil forudsige fremtidige risici ukorrekt, og Nordjyske Banks tab kan således blive væsentligt større end sådanne mål indikerer. Endvidere tager Nordjyske Banks risikostyringsmetoder ikke højde for alle risici og kan således vise sig at være utilstrækkelige. Hvis der sker kursbevægelser, som Nordjyske Banks risikomodeller ikke har forudset, kan Nordjyske Bank opleve væsentlige tab. Aktiver, der ikke handles på et offentligt marked, såsom afledte kontrakter mellem pengeinstitutter kan blive tildelt værdier, Nordjyske Bank har beregnet ved hjælp af matematiske modeller. En værdiforringelse af denne type aktiver kan være vanskelig at overvåge og kan RISIKOFAKTORER 45

46 medføre tab, som Nordjyske Bank ikke har forudsat. Uventede eller ukorrekt kvantificerede risici kan medføre væsentlige tab i Nordjyske Banks bank- og kapitalforvaltningsforretninger. Andre risikostyringsmetoder afhænger af vurderingen af information om markeder, kunder eller andre forhold, der er offentligt tilgængelige eller der på anden måde er adgang til. Sådan information er måske ikke i alle tilfælde fuldstændig, opdateret eller korrekt vurderet. Til styring af operationelle, juridiske eller lovgivningsmæssige risici kræves bl.a. politikker og procedurer til på rette vis at registrere og verificere et stort antal transaktioner og begivenheder, og Nordjyske Banks politikker og procedurer er måske ikke fuldt effektive. Hvis Nordjyske Bank ikke formår at indarbejde og efterleve effektive risikostyringsmetoder, herunder præcist at vurdere sine kunders kreditrisici, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Katastrofebegivenheder, terrorangreb, krigshandlinger, fjendtlige handlin ger eller pandemier og andre uforudsigelige begivenheder kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed og resultater Katastrofebegivenheder, terrorangreb, krigshandlinger, fjendtlige handlinger eller pandemier og andre lignende uforudsigelige begivenheder samt reaktionen på sådanne begivenheder eller handlinger kan skabe økonomisk eller politisk usikkerhed, som kan få direkte eller indirekte negativ indvirkning på de økonomiske forhold i Danmark, og mere konkret gribe forstyrrende ind i Nordjyske Banks forretning og medføre væsentlige tab. Sådanne begivenheder eller handlinger og de deraf følgende tab er vanskelige at forudsige og kan berøre ejendomme, finansielle aktiver, handelspositioner eller nøglemedarbejdere. Hvis Nordjyske Banks katastrofeberedskabsplaner ikke omfatter sådanne begivenheder eller ikke kan implementeres under de givne omstændigheder, kan det medføre, at sådanne tab bliver endnu større. Uforudsete begivenheder kan også medføre yderligere driftsudgifter, som højere forsikringspræmier. Forsikringsdækning for visse uforudsigelige risici vil måske heller ikke være tilgængelig, hvilket vil øge Nordjyske Banks risici. Hvis Nordjyske Bank ikke formår effektivt at styre disse risici, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat eller finansielle stilling. Risici forbundet med informationsteknologi og -systemer og outsourcing Nordjyske Bank er udsat for risici vedrørende IT-platform og egenudviklede systemer og er afhængig af velfungerende IT-systemer for at kunne udføre egne og kunders bankforretninger og tilbyde kunderne tjenesteydelser. Nordjyske Banks IT-drift sker primært via Bankdata som ekstern datacentral. Nordjyske Bank er derfor afhængig af, at Bankdata varetager driften forsvarligt, samt at Bankdata formår at udvikle IT-systemer på en for Nordjyske Bank tilfredsstillende måde. 46 RISIKOFAKTORER

47 Fejl eller nedbrud i IT-systemerne, herunder svigt hos eksterne IT-leverandører, virus, hacking eller andre begivenheder kan påvirke Nordjyske Banks drift og kan få væsentlig negativ indvirkning på driften og kvaliteten af Nordjyske Banks kundeservice, virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og omdømme. Nordjyske Bank er endvidere afhængig af at kunne udvikle og implementere nye systemer eller tilpasse eksisterende systemer med henblik på at kunne tilpasse sig et ændret forretningsomfang, markedsføre nye produkter eller leve op til kunders ønsker og behov. Hvis Nordjyske Bank ikke er i stand til at opnå eller ikke har et tilstrækkeligt Kapitalgrundlag til at udvikle og implementere nye systemer, eller tilpasse eksisterende IT-systemer, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling, konkurrenceevne og omdømme. Nordjyske Bank er afhængig af sin øverste ledelse og medarbejdere, og den kan have vanskeligt ved at tiltrække og fastholde fagligt kvalificerede medarbejdere Nordjyske Banks fremtidige driftsresultater afhænger i stor udstrækning af de fortsatte bidrag fra den øverste ledelse. Nordjyske Bank kan blive negativt påvirket, hvis en eller flere af dens ledende medarbejdere ikke længere deltager aktivt i ledelsen af dens aktiviteter. Desuden er Nordjyske Bank i høj grad afhængig af dens evne til at tiltrække, uddanne, fastholde og motivere højtuddannede ledere og medarbejdere. Der er stor efterspørgsel efter medarbejdere med den bankmæssige erfaring og de kvalifikationer, som Nordjyske Bank er afhængig af, og det kan i fremtiden blive vanskeligt for Nordjyske Bank at ansætte og fastholde kvalificerede medarbejdere. Nordjyske Bank kan miste nogle af sine mest talentfulde medarbejdere til konkurrenter, hvilket kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks forretning og forhindre den i at fastholde og tiltrække kunder, styre eksisterende og nye juridiske krav samt myndighedskrav, implementere eller overvåge politikker og procedurer vedrørende intern finansiel rapportering, bibeholde eller forbedre driftsmæssige resultater. For at kunne rekruttere kvalificerede og erfarne medarbejdere, og for at minimere muligheden for, at de søger til andre selskaber, tilbyder Nordjyske Bank lønpakker, som det forventes er på niveau med de dele af arbejdsmarkedet, som Nordjyske Bank har aktiviteter i, og som følge heraf kan Nordjyske Bank få øgede driftsudgifter. Nordjyske Bank er endvidere, som et mellemstort pengeinstitut hvor kompetencer og viden i mange tilfælde er samlet hos relativt få personer, særligt eksponeret for tab af nøglepersoner, der muligvis ikke eller alene i ringere omfang kan erstattes. Hvis Nordjyske Bank ikke kan tiltrække, uddanne, fastholde og motivere kvalificerede medarbejdere, kan Banken være ude af stand til at konkurrere effektivt i banksektoren, og dette kan begrænse Nordjyske Banks vækststrategier, hvilket i hvert enkelt tilfælde kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. RISIKOFAKTORER 47

48 Nordjyske Bank kan blive involveret i retssager, skattesager og klagesager, som kan medføre tab og skade Nordjyske Banks omdømme Nordjyske Bank kan som led i den almindelige bankdrift blive involveret i rets- og voldgiftssager samt klagesager ved Pengeinstitutankenævnet. Disse sager omhandler primært tvister om rådgivning af kunder, herunder ved salg af investeringsprodukter og håndtering af andre kundetransaktioner, håndhævelse af sikkerheder for kundeengagementer modtaget af eller stillet af Nordjyske Bank samt omstødelse af betalinger ved kunders konkurs m.v. Nordjyske Bank kan endvidere blive omfattet af skattesager, hvor Nordjyske Bank indirekte kan blive påvirket som følge af skade på omdømme. Negative udfald af sådanne rets-, skatte- og klagesager kan have en væsentlig direkte negativ påvirkning på Nordjyske Banks nedskrivninger og hensættelser, solvens, likviditet og kapitalfremskaffelsesmuligheder, driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter samt værdien af Nordjyske Banks aktier, og denne påvirkning kan være væsentlig. SEKTORRISICI Som en del af den finansielle sektor er Nordjyske Bank udsat for væsentlig konkurrence Der er i Danmark betydelig konkurrence inden for finansielle ydelser og produkter. Nordjyske Bank konkurrerer med internationale, nationale og regionale pengeinstitutter samt med andre lokale pengeinstitutter. Nordjyske Bank søger at skabe kundeloyalitet og fastholde sine kunder, hvilket kan ske gennem en række virkemidler, herunder relationer til kunderne, opmærksomhed, serviceniveau, produkternes og ydelsernes priser og indhold, finansiel styrke og konkurrenternes tiltag. Hvis Nordjyske Bank ikke er i stand til at konkurrere med attraktive og lønsomme produkter og ydelser, kan Banken miste markedsandele eller opleve tab på nogle eller alle sine aktiviteter. Konkurrencen inden for den finansielle sektor påvirkes af stor koncentration på såvel nationalt som regionalt plan, samt fremkomsten af alternative distributionskanaler for mange af de produkter, Nordjyske Bank udbyder. Endvidere kan større pengeinstitutter som ikke eller kun i begrænset omfang er til stede i Nordjylland, i højere grad end tidligere beslutte sig for at fokusere på Nordjylland og derved forværre konkurrencesituationen for Nordjyske Bank. Kundeefterspørgsel, teknologiske fremskridt, regulatoriske tiltag eller andre faktorer påvirker også Nordjyske Banks konkurrencesituation. Hvis Nordjyske Bank ikke formår at styre disse konkurrencerisici, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat eller finansielle stilling. 48 RISIKOFAKTORER

49 Nordjyske Bank er eksponeret over for forretnings- og imagemæssige risici Mediedækning og offentlig omtale generelt kan få betydelig indflydelse på kundeadfærd samt investorernes interesse for at investere i bankaktier. Nordjyske Bank forsøger løbende at differentiere sig fra og skærpe profilerne i forhold til konkurrenterne og at tilpasse sig kundernes og øvrige væsentlige interessenters ønsker og behov, i takt med at de ændrer sig. Imidlertid kan Nordjyske Bank ligesom andre pengeinstitutter risikere negativ mediedækning eller offentlig omtale, f.eks. i analyserapporter eller avisartikler. Negativ omtale af Nordjyske Bank eller sektoren generelt kan svække Nordjyske Banks konkurrenceevne og dermed mindske kundegrundlaget samt Nordjyske Banks evne til at tiltrække investorer. Eksempelvis fik Nordjyske Bank omtale i forbindelse med gennemførelsen af Købstilbuddet hvor danske skatteregler betød, at Nordjyske Bank var forpligtet til at indeholde udbytteskat. Uanset, at aktionærerne senere kan få den tilbageholdte skat retur hvis aktionæren i forbindelse med selvangivelsen ikke vælger at benytte sig af skattefri aktieombytning, medførte situationen kritik af Nordjyske Bank fra aktionærer, som havde solgt Nørresundby Bank aktier i forbindelse med Købstilbuddet. Nordjyske Bank har igennem de senere år ikke været eksponeret for væsentlig dårlig medieomtale eller andre imagemæssige krisesager, men såfremt Nordjyske Bank udsættes for en sådan omtale eller sådanne sager, kan det have en negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Nordjyske Bank er, som en bank med aktiviteter primært i Nordjylland, særligt eksponeret over for image- eller omdømmemæssig skadevirkninger af lokal karakter. Nordjyske Banks driftsresultat og finansielle stilling kan blive negativt påvirket af udviklingen vedrørende regulering, skattelovgivning samt tilsynsmyndigheders tiltag Nordjyske Bank driver sin forretning i henhold til den løbende regulering og de dermed forbundne reguleringsmæssige risici, herunder virkningen af ændringer i love, regler og politikker på nationalt niveau samt på EU-niveau og er afhængig af tilladelser udstedt af blandt andet Finanstilsynet. Tilsigtet eller utilsigtet overtrædelse af regler og bestemmelser kan medføre, at Nordjyske Banks tilladelser trækkes tilbage. Enhver overtrædelse af disse eller andre bestemmelser kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks omdømme eller økonomiske stilling. Nordjyske Bank er underlagt Finanstilsynets tilsyn samt danske bestemmelser om bl.a. solvens og kapitaldækningskrav, herunder kapitalprocenter og likviditetsregler. Nordjyske Banks bankaktiviteter har ligesom andre finansielle virksomheder fra tid til anden været udsat for myndighedsundersøgelser. Der kan ikke gives sikkerhed for, at fremtidige myndighedsundersøgelser ikke vil føre til negativ omtale, som kan få negativ indvirkning på Nordjyske Banks omdømme. RISIKOFAKTORER 49

50 Nordjyske Banks aktiviteter kan også blive negativt påvirket af ændringer i skattelovgivning, som Nordjyske Bank bliver underlagt, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed og driftsresultat og finansielle stilling. Regulering af og tilsyn med det globale finansielle system har været i fokus og det prioriteres fortsat højt af nationale regeringer og internationale organisationer. Nordjyske Bank er ikke i stand til at forudsige hvilke regulatoriske ændringer, der kan blive pålagt i fremtiden, eller at anslå, hvilken indvirkning eventuelle tilsynsmæssige ændringer der på nuværende tidspunkt er blevet foreslået vil have på Nordjyske Banks forretning, dens produkter eller tjenesteydelser e ller værdien af dens aktiver. Hvis Nordjyske Bank for eksempel pålægges at foretage yderligere hensættelser, øge sine reserver eller kapital, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Endvidere kan Nordjyske Banks manglende efterlevelse af lovgivningsmæssige krav medføre, at Nordjyske Bank pålægges væsentlige bøder. Ændrede forudsætninger og metoder for værdiansættelse kan påvirke Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling væsentligt Nordjyske Bank har sikkerhed i en lang række aktiver i forbindelse med sine udlån til kunder. Disse omfatter bl.a. fast ejendom, herunder beboelsesejendomme og landbrugsbedrifter, samt værdipapirer og rullende materiel. Herudover besidder Nordjyske Bank en række aktier, primært i form af unoterede aktier, samt ejendomme, som ikke er direkte relateret til Nordjyske Banks udlån til kunder. Fælles for værdiansættelse af Nordjyske Banks aktiver og sikkerheder er, at de er underlagt en række love, regler og anbefalinger fastsat af bl.a. Finanstilsynet, ligesom de er baseret på en række forudsætninger og skøn. Ved værdiansættelse af de enkelte aktiver og sikkerheder er der inden for lovgivningens rammer fleksibilitet med hensyn til valg af metode, hvorfor Nordjyske Bank anvender flere forskellige værdiansættelsesmetoder på tværs af aktivklasser. Lovgiver, Finanstilsynet eller andre myndigheder kan til enhver tid ændre love, regler og anbefalinger vedrørende værdiansættelse af de enkelte aktiver. Endvidere kan de forudsætninger og skøn, som ligger til grund for de enkelte værdiansættelser, ændres eller vise sig ikke længere at være gældende. Begge disse forhold kan påvirke værdien af Nordjyske Banks aktiver eller sikkerheder væsentligt negativt og dermed medføre behov for øgede nedskrivninger. Det fremgår af Del I, punkt 5.1 Forretningsbeskrivelse, hvilke sektorer Nordjyske Bank er særligt eksponeret over for, og det vil især være på disse områder, ændringer i love, regler og anbefalinger vedrørende værdiansættelse eller ændrede forudsætninger og skøn bag de enkelte værdiansættelser kan få væsentlig negativ indvirkning på Nordjyske Banks virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 50 RISIKOFAKTORER

51 RISICI FORBUNDET MED UDBUDDET Markedet for Tegningsretterne og Aktierne kan vise sig at tilbyde begrænset likviditet Tegningsretterne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen fra den 4. juni 2015 til den 18. juni Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil opstå et marked for Tegningsretterne og såfremt dette marked opstår, kan Tegningsretterne være udsat for store udsving i kursen og miste deres værdi. Efter indbetaling af Tegningskursen vil de Udbudte Aktier blive udstedt som foreløbige beviser for tegning til investorers depot i VP Securities. De foreløbige beviser for tegning vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen. Markedskursen på Aktierne kan være meget svingende Markedskursen på Aktierne kan variere kraftigt, og forskellige forhold kan medføre betydelige udsving, og nogle eller mange af disse forhold kan være uden for Nordjyske Banks kontrol og ikke nødvendigvis forbundet med Nordjyske Banks virksomhed, drift eller fremtidsudsigter. Faktorer, der kan påvirke markedskursen, omfatter ændringer i markedsforholdene for selskaber i den finansielle sektor, udsving i Nordjyske Banks kvartalsvise driftsresultater, udsving i kurser og omsætning på aktiemarkedet, en opfattelse af systemisk risiko, til - eller afgang af nøglemedarbejdere, ændringer i ejerstrukturen, ændringer i finansanalytikeres økonomiske estimater eller anbefalinger af Nordjyske Bank, fremtidig udstedelse af aktier eller andre værdipapirer, meddelelser fra Nordjyske Bank eller dens konkurrenter om nye tjenesteydelser eller teknologi, opkøb eller joint ventures, samt aktivitet fra short sellers og ændrede statslige restriktioner på den type aktivitet. Endvidere har der på aktiemarkedet generelt været kraftige kursudsving, som ikke nødvendigvis er knyttet til, eller som kan være uforholdsmæssigt store i forhold til, de pågældende selskabers driftsresultater. Sådanne generelle faktorer kan få negativ indvirkning på de Udbudte Aktiers markedskurs uanset Nordjyske Banks driftsresultater. Efter Udbuddet vil Nordjyske Bank muligvis udstede yderligere aktier eller andre værdipapirer i fremtiden, hvilket kan få negativ indvirkning på kursen på de Udbudte Aktier Udbuddet og eventuelle fremtidige udstedelser af nye aktier og andre værdipapirer kan få kursen på de Udbudte Aktier til at falde. Hvis Nordjyske Bank eller Nordjyske Banks større Aktionærer foretager et yderligere udbud af aktier, Tegningsretter eller andre værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til aktier, eller hvis det i offentligheden antages, at et udbud eller salg kan blive foretaget, kan dette få negativ indvirkning på kursen på Aktierne. RISIKOFAKTORER 51

52 Som beskrevet under Del II, punkt Garantiaftale garanterer Jyske Bank Udbuddet til en fast garanteret tegningskurs på 115 kr. pr. Udbudt Aktie, hvilket, såfremt den Udbudte Akties markedskurs på tidspunktet for gennemførelse af Udbuddet er under den garanterede tegningskurs på 115 kr. pr. Udbudt Aktie, kan medføre, at Jyske Bank tegner alle de i Udbuddet Udbudte Aktier. Såfremt dette sker, vil Jyske Bank eje ca. 33 % af Nordjyske Bank Aktierne. Ovenstående forudsætter (i) at der udstedes Udbudte Aktier i Udbuddet og (ii) at Jyske Bank ikke har købt eller tegnet aktier i Nordjyske Bank udover i henhold til tegningsgarantien i forbindelse med Udbuddet. Nordjyske Bank A/S er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lovgivning, hvilket kan gøre det svært for Nordjyske Banks aktionærer bosiddende eller hjemmehørende uden for Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. De rettigheder, der gælder for indehavere af Nordjyske Bank Aktier, er underlagt dansk lovgivning og Vedtægterne. Disse rettigheder kan afvige fra de rettigheder, aktionærer i USA og andre jurisdiktioner typisk har. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning mod Nordjyske Bank uden for Danmark eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme mod Nordjyske Bank, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Endvidere kan aktionærer uden for Danmark muligvis ikke udnytte deres stemmeret. Tegningsretter, der ikke er udnyttet inden udløbet af Tegningsperioden vil bortfalde uden adgang til kompensation Efter Tegningsperiodens udløb (den 22. juni 2015, kl dansk tid) bortfalder retten til tegning af Udbudte Aktier, og uudnyttede Tegningsretter er derefter ugyldige og uden værdi, uden at indehaveren vil være berettiget til kompensation. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre det gennem eget kontoførende institut eller anden finansiel formidler i overensstemmelse med disses regler. Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive udvandet, og udvandingen kan være væsentlig Eksisterende Aktionærer, der ikke udnytter Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier, helt eller delvist, vil blive udvandet i forhold til deres ejerandel og stemmerettigheder efter gennemførelsen af Udbuddet og endelig udstedelse af de Udbudte Aktier. Denne udvanding kan være væsentlig. Der henvises til del II, punkt 9 Udvanding. Selvom Eksisterende Aktionærer måtte have solgt deres Tegningsretter, vil den betaling, som de modtager herfor, muligvis ikke være tilstrækkelig til at udligne denne udvanding. 52 RISIKOFAKTORER

53 Risiko for, at Tegningsretter ikke kan erhverves og/eller udnyttes af aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark Aktionærer hjemmehørende i jurisdiktioner uden for Danmark, eksempelvis i USA, Canada, Australien, Japan og Schweiz, kan muligvis ikke erhverve og/eller udnytte deres Tegningsretter til at tegne værdipapirer på baggrund af deres aktiebesiddelser i Nordjyske Bank, medmindre Tegningsretterne og/eller de Udbudte Aktier eller eventuelle rettigheder eller andre værdipapirer, der udbydes, er registreret hos de relevante myndigheder i de pågældende jurisdiktioner, eller udnyttelsen sker i henhold til en undtagelse fra kravet om registrering. Nordjyske Bank har ingen forpligtelse til og har ikke til hensigt at indlevere en registreringserklæring i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark vedrørende Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier og afgiver ikke nogen erklæring vedrørende muligheden for at opnå dispensation fra registreringskravet i henhold til lovgivningen i andre jurisdiktioner uden for Danmark vedrørende sådanne rettigheder i fremtiden. Yderligere risici, der berører investorer uden for Danmark Nordjyske Bank er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lov, hvilket kan gøre det vanskeligt eller umuligt for Eksisterende Aktionærer, bosiddende eller hjemmehørende uden for Danmark, at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. De rettigheder, der gælder for Nordjyske Banks Eksisterende Aktionærer, er underlagt dansk lovgivning og vedtægterne. Disse rettigheder kan afvige fra de rettigheder, aktionærer i USA og andre jurisdiktioner typisk har. Der henvises til Generel Information. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning mod Nordjyske Bank uden for Danmark eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme mod Nordjyske Bank, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Endvidere kan aktionærer uden for Danmark muligvis ikke udnytte deres stemmeret. Såfremt Udbuddet gennemføres, vil Jyske Bank muligvis blive storaktionær i Nordjyske Bank Såfremt Udbuddet tegnes fuldt ud af Jyske Bank, vil Jyske Bank eje ca. 33 % af Nordjyske Bank Aktierne, hvilket kan reducere likviditeten i Nordjyske Bank Aktien, ligesom markedskursen kan blive påvirket af Jyske Banks eventuelle fremtidige salg af Nordjyske Bank Aktier. Ovenstående forudsætter, (i) at der udstedes Udbudte Aktier i Udbuddet, og (ii) at Jyske Bank ikke har købt eller tegnet aktier i Nordjyske Bank udover i henhold til tegningsgarantien i forbindelse med Udbuddet. Endvidere vil Jyske Bank ved ophævelse af stemmeloftet i Vedtægterne kunne kontrollere eller på anden måde påvirke vigtige handlinger, som Nordjyske Bank foretager, på en måde, som muligvis ikke er forenelig med Nordjyske Banks minoritetsaktionærers interesser, her- RISIKOFAKTORER 53

54 under valg eller afsættelse af medlemmer af Nordjyske Banks bestyrelse, deklarering af udbytte samt ændring af Vedtægterne. Nordjyske Bank har ikke forpligtet sig til at arbejde for en ophævelse af stemmeloftet i Vedtægterne. Nordjyske Bank Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici De Udbudte Aktier er prissat i danske kroner. Således vil værdien af de Udbudte Aktier sandsynligvis svinge med eventuelle udsving i valutakursen mellem den lokale valuta i det land, hvor en Aktionær uden for Danmark er baseret, og den danske krone. Hvis værdien af danske kroner falder i forhold til den lokale valuta i det land, hvor en Aktionær uden for Danmark er baseret, vil værdien af de Udbudte Aktier falde. 54 RISIKOFAKTORER

55 DEL I. BESKRIVELSE AF BANKEN 1 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Nordjyske Bank A/S er ansvarlig for Prospektet i henhold til dansk lovgivning. 1.1 LEDELSENS ERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. DEL I. BESKRIVELSE AF BANKEN 55

56 Nørresundby, den 1. juni 2015 Nordjyske Bank A/S Bestyrelse Mads Hvolby Hans Jørgen Kaptain Per Lykkegaard Christensen Bestyrelsesformand Viceformand Medlem Morten Jensen Poul Søe Jeppesen Henrik Lintner Medlem Medlem Medlem Sten Uggerhøj John Chr. Aasted Hanne Karlshøj Medlem Medlem Medarbejdervalgt Helle Juul Lynge Arne Ugilt Finn Aaen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Mads Hvolby er praktiserende landinspektør og partner i Landinspektørfirmaet LE34 A/S. Hans Jørgen Kaptain er advokat (H) og partner i advokatfirmaet HjulmandKaptain. Per Lykkegaard Christensen er gårdejer og direktør i Blahova ApS, Lykkegaard Landbrug Holdning ApS og Lykkegaard Landbrug ApS. Morten Jensen er advokat (H) og partner i Advokatfirmaet Børge Nielsen. Poul Søe Jeppesen er direktør for Aalborg Handelsskole. Henrik Lintner er apoteker. Sten Uggerhøj er autoforhandler og direktør i Uggerhøj A/S. John Chr. Aasted er direktør i Aasted Consult. Hanne Karlshøj er kunderådgiver i Nordjyske Bank. Helle Juul Lynge er Bolig- og Formuechef i Nordjyske Bank. Arne Ugilt er prokurist i Nordjyske Bank. Finn Aaen er erhvervsrådgiver i Nordjyske Bank. 56 ANSVAR OG ERKLÆRINGER

57 Direktion Claus Andersen Adm. direktør Andreas Rasmussen Viceadm. direktør Mikael Jakobsen Bankdirektør Finn Øst Andersson Bankdirektør ANSVAR OG ERKLÆRINGER 57

58 2 REVISORER 2.1 NAVN OG ADRESSE PÅ NORDJYSKE BANKS REVISORER Nordjyske Banks revisorer er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89 Postboks Frederikshavn og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej Aalborg SV Årsregnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er revideret af Nordjyske Banks uafhængige revisorer, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Preben Randbæk ( ) og BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Flemming Bro Lund (2014) og Peter Have Jensen (2012 og 2013). Endvidere er følgende revisorsuppleanter valgt: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gøteborgvej Aalborg SV og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skelagervej 1 A 9000 Aalborg Revisorsuppleanterne har ikke været aktiveret i de seneste tre regnskabsår. De ovennævnte revisorer er medlemmer af FSR Danske Revisorer og alle er fra 2014 certificerede til at påtegne regnskaber for pengeinstitutter. 58 REVISORER

59 3 RISIKOFAKTORER For en beskrivelse af risikofaktorer henvises der til Risikofaktorer. RISIKOFAKTORER 59

60 4 OPLYSNINGER OM NORDJYSKE BANK 4.1 NAVN, HJEMSTED M.V. Nordjyske Bank A/S CVR-nr Torvet Nørresundby Telefon: Hjemmeside: I henhold til Nordjyske Bank Vedtægterne 1 har Nordjyske Bank følgende registrerede binavne: A/S Egnsbank Nord, Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab, Aktieselskabet Frederikshavns Bank, Aktieselskabet Skagens Bank, Aktieselskabet Sæby Bank, A/S Nordbank, Vendsyssel Bank A/S, A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, Lokalbanken i Hjørring A/S, Lokalbanken i Vendsyssel A/S, Øster Brønderslev Sparekasse A/S, Hallund Sparekasse A/S, Brønderslev Sparekasse A/S, A/S Banken for Nørresundby og omegn, A/S Nørresundby Bank. Nordjyske Bank har hjemsted i Aalborg Kommune. 4.2 VÆSENTLIGE INVESTERINGER Som oplyst ved selskabsmeddelelse nr gennemførte Tidligere Nordjyske Bank det frivillige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nørresundby Bank ("Købstilbuddet). Købstilbuddet blev gennemført den 27. februar Nordjyske Bank modtog accepter, svarende til 92,0 % af Nørresundby Banks fulde aktiekapital og stemmerettigheder (svarende til 93,5 % af Nørresundby Banks aktiekapital og stemmerettigheder, fraregnet Nørresundby Banks beholdning af egne aktier). Efter gennemførelsen af Købstilbuddet blev der, som oplyst i selskabsmeddelelse nr , gennemført en Fusion af Tidligere Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. Fusionen blev gennemført den 31. marts Vederlaget, som aktionærerne i Nørresundby Bank modtog i Købstilbuddet og Fusionen, var fastsat til et kontant vederlag på 335 kr. samt én Nordjyske Bank Aktie for hver aktie i Nørresundby Bank. Den samlede værdi af aktie- og kontantvederlaget i Købstilbuddet og Fusionen var mio. kr. Tidligere Nordjyske Bank har i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 kun foretaget beskedne investeringer. For året 2014 androg de samlede investeringer ca. 3,4 mio. 60 OPLYSNINGER OM NORDJYSKE BANK

61 kr., som fuldt ud kan henføres til materielle anlægsaktiver (domicilejendomme, materiel og inventar). For regnskabsårene 2012, 2013 og 2014 udgjorde de samlede investeringer i materielle anlægsaktiver i alt 12,1 mio. kr. De foretagne investeringer i materielle anlægsaktiver i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2014 ligger alle inden for rammerne af almindelig drift og vedligeholdelse. Der er i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2014 ikke foretaget investeringer i immaterielle aktiver eller aktier og kapitalandele i associerede eller tilknyttede virksomheder. Tidligere Nordjyske Bank har ikke foretaget væsentlige igangværende investeringer i 2015 udover hvad der vedrører almindelig drift og vedligeholdelse. Nørresundby Bank har i perioden fra 1. januar til 31. december 2014 kun foretaget beskedne investeringer. For 2014 androg de samlede investeringer ca. 1,5 mio. kr., som fuldt ud kan henføres til materielle anlægsaktiver (domicilejendomme, materiel og inventar). For årerne 2012, 2013 og 2014 udgjorde de samlede investeringer i materielle anlægsaktiver i alt 30,4 mio. kr., heraf kan 22,8 mio. kr. henføres til investering i investeringsejendomme. Øvrige investeringer på 7,6 mio. kr. ligger inden for rammerne af almindelig drift og vedligeholdelse. Nørresundby Bank har ikke foretaget væsentlige igangværende investeringer i 2015, udover hvad der vedrører almindelig drift og vedligeholdelse. Nordjyske Bank forventer ikke at foretage væsentlige investeringer, udover hvad der vedrører almindelig drift og vedligeholdelse i den resterende del af OPLYSNINGER OM NORDJYSKE BANK 61

62 5 FORRETNINGSOVERSIGT 5.1 FORRETNINGSBESKRIVELSE Introduktion Nordjyske Bank er en lokal nordjysk bank med 28 filialer i Nordjylland og har dermed en betydelig position i det nordjyske område samt 1 filial i København. Bankens hovedsæde er placeret i Nørresundby. Nordjyske Banks forretningsmodel og principper bygger på et ønske om at betjene både privatkunder og erhvervskunder i en selvstændig bank, hvor beslutningskraften er placeret i markedsområdet. Banken søger at holde sig til de bankforretninger og kunder, som den har forstand på og kender, og som den søger at betjene på en seriøs og langtidsholdbar måde. Nordjyske Banks filialer Sjælland Nordjyske Bank har efter Fusionen 2 filialer i både Brønderslev og Hjallerup, der vil blive lagt sammen i løbet af Endvidere vil Nordjyske Banks filialer i Aalbæk og Østervrå blive lagt sammen med andre filialer i løbet af 1. halvår Nordjyske Bank havde 483 medarbejdere pr. 31. marts 2015 omregnet til heltidsansatte herunder specialuddannede medarbejdere på de væsentlige rådgivningsområder. Antallet af medarbejdere forventes reduceret i løbet af 2015 som følge af synergier, hvilket omtales i afsnittet om Fusion med Nørresundby Bank. Nordjyske Bank tilbyder rådgivning og ekspertise på alle områder inden for betalingsformidling, udlandsforretninger, kreditformidling, bolig, investering, pension og forsikring. Nordjyske Bank lægger vægt på individuel rådgivning til såvel erhvervs- som privatkunder. 62 FORRETNINGSOVERSIGT

63 Nordjyske Bank har besluttet at etablere et nyt erhvervscenter i Aalborg for at udnytte de forretningsmuligheder, der er i Aalborg-området. Nordjyske Banks historie En ny bank med én nordjysk historie Nordjyske Bank blev en realitet den 13. marts 2002, hvor fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank blev vedtaget på bankernes generalforsamlinger. Selvom Nordjyske Bank er en ny bank, er det en bank med historie; en historie, der går mere end 100 år tilbage i det nordjyske. Både Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank var blandt de stærkeste lokalbanker i deres lokalområde og i forbindelse med fusionen blev en stærk og lokal bank i Vendsyssel en realitet. Begge banker var allerede før fusionen velindtjenende og velkonsoliderede. Egnsbank Nord blev etableret i 1970 ved en sammenlægning af de lokale banker i henholdsvis Frederikshavn, Sæby og Skagen. Frederikshavns Bank blev oprindeligt etableret i Sæby Bank blev etableret i 1894, Skagens Bank så dagens lys i 1916 og Folkebanken for Frederikshavn og Omegn blev stiftet i I 1929 blev Vendsyssel Bank etableret under navnet A/S Handels- og Landbrugs-banken i Hjørring. I 1977 blev navnet ændret til Lokalbanken i Hjørring A/S, som Banken hed frem til 1999, hvor Banken skiftede navn til Vendsyssel Bank A/S. Navnet var dog ikke nyt, idet en bank allerede i 1904 hed Vendsyssel Bank A/S. Driften af den oprindelige Vendsyssel Bank blev dog indstillet i Nordjyske Banks køb af dele af Løkken Sparekasse i 2009 Nordjyske Bank købte pr. 1. april 2009 kerneaktiviteterne den såkaldte grønne del af Løkken Sparekasse af det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet. Da Nordjyske Bank gennem længere tid havde haft et ønske om at udvide markedsområdet nord for Limfjorden, passede overtagelsen af Løkken Sparekasse fint ind i Nordjyske Banks strategi. Ved købet af Løkken Sparekasse overtog Nordjyske Bank en udlånsportefølje på ca. 1,0 mia. kr., garantier for ca. 0,2 mia. kr. og samlet indlån på ca. 1,2 mia. kr., fordelt på ca kunder. Desuden betød overtagelsen, at 34 medarbejdere blev tilknyttet Nordjyske Bank. FORRETNINGSOVERSIGT 63

64 Sammenlægning af Nordjyske Bank og Ø. Brønderslev Sparekasse i 2010 Sammenlægningen skete i en fælles forståelse af og ønske hos de to bestyrelser, om at sikre Vendsyssel et solidt pengeinstitut. Sammenlægningen skal tillige ses i lyset af, at de stigende offentlige administrative krav blev vanskeligere og vanskeligere at opfylde for et mindre pengeinstitut. Da de to pengeinstitutter byggede på de samme grundlæggende værdier, var det naturligt, at Ø. Brønderslev Sparekasse blev lagt sammen med Nordjyske Bank. Sammenlægningen blev vedtaget og offentliggjort i 2009 og havde virkning fra 1. januar Ved sammenlægningen tilførte Ø. Brønderslev Sparekasse Nordjyske Bank ca. 212 mio. kr. (tal pr. 30. juni 2009) i udlån, 78 mio. kr. (tal pr. 30. juni 2009) i garantier og et indlån på ca. 266 mio. kr. (tal pr. 30. juni 2009). Sammenlægningen medførte, at Nordjyske Bank fik filialer i Ø. Brønderslev og Brønderslev. Filialen i Ø. Brønderslev blev senere lukket. Fusion med Nørresundby Bank i marts 2015 I januar 2015 fremsatte Nordjyske Bank et offentligt, anbefalet frivilligt købstilbud på Nørresundby Bank i forlængelse af fusionsdrøftelser i løbet af efteråret Ved tilbuddets udløb 26. februar 2015 havde over 93 % af aktionærerne i Nørresundby Bank accepteret købstilbuddet, og sammenlægningen, som omtrentligt resulterede i en fordobling af Bankens størrelse, var en realitet. Med sammenlægningen blev Nordjyske Bank den 11.-største bank i Danmark. Fusionen vil kunne sikre en fortsat stærk, selvstændig lokalbank, der kan koncentrere alle kræfter i Nordjylland til gavn for erhvervslivet og private kunder i regionen, ligesom sammenlægningen af de to banker udgør et godt strategisk match set i forhold til geografisk dækning, branchekoncentration af udlån og garantier samt fælles EDB-central. Forretningsmodellerne for de to banker var sammenlignelige, hvilket vil gøre integrationsprocessen lettere. Sammenlægningen vil resultere i en større lokal bank med en stærk markedsposition i Nordjylland, og Banken vil kunne bevare en høj lokal beslutningskompetence. Efter Fusionen vil Banken være i stand til at løfte større engagementer og betjene flere og større kunder end hidtil og vil kunne udnytte potentiale for forbedret effektivitet og indtjeningskraft. Endvidere vil Banken efter sammenlægningen have en bedre spredning af udlånene, hvilket vil være med til at reducere den samlede banks risiko. Desuden vil Fusionen reducere administrative og eksterne omkostninger samt medføre væsentlige besparelser inden for IT, ejendomme og andre faste omkostninger. De primære omkostningssynergier forventes at bestå i en reduktion i stabsfunktionerne på ca. 50 medar- 64 FORRETNINGSOVERSIGT

65 bejdere. Samlet set opgøres de årlige omkostningsbesparelser ved sammenlægningen til mindst 50 mio. kr. før skat. Derudover forventer Nordjyske Bank at Fusionen vil medføre engangsudgifter (herunder til rådgivere, den nedenfor omtalte medarbejderreduktion og integration af de to banker) på ca. 36 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. allerede er udgiftsført. Herudover er afsat ca. 41 mio. kr. i forbindelse med opgørelse af dagsværdier pr. 28. februar Sammenlægningsprocessen mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank forløber planmæssigt. Der er etableret en projektorganisation med styregruppe og projektgruppe, som står for integrationen af bankerne. Sammenlægningen lettes af, at bankerne benytter samme EDB-central. Projektorganisationen skal sikre implementeringen af den fusionsplan, som blev påbegyndt af ledelserne i de to banker i efteråret 2014, og som blev færdiggjort i marts og april 2015 efter vedtagelse af Fusionen. En del af fusionsplanen vil bestå i sammenlægningen af bankernes filialer i Hjallerup og Brønderslev, hvor begge banker har filialer. Projektet med integration af bankernes EDB-system er opstartet i slutningen af marts 2015 ved nedsættelse af en gruppe til analyse af mange delelementer og inddrager således ma nge medarbejdere. Systemkonverteringen forventes gennemført medio november Der er ligeledes opstartet en analyse af priser og produkter med det formål at harmonisere de to bankers priser og produkter. Andre elementer såsom forsikringsforhold er sikret straks efter Fusionen. Organisationsplanen er fastlagt ultimo april 2015, og i forlængelse heraf har Banken offentliggjort et fratrædelsesprogram til Bankens medarbejdere, som man kan søge. Målet er, at de udmeldte rationaliseringer sker ved frivillig ansøgning om fratrædelse i henhold til programmet. Banken vil være positiv over for fratrædelserne, men forbeholder sig ret til at afslå ansøgninger. Medarbejderreduktionen forventes at medføre en engangsudgift for Banken på mellem 25 og 30 mio. kr., hvoraf der er hensat 17 mio. kr. pr. 31. marts Forretningsomfang Det samlede forretningsomfang for Nordjyske Bank udgjorde 28,7 mia. kr. pr. 31. marts Stigningen på 1,5 mia. kr. fra 31. marts 2014 (proforma) til 31. marts 2015 skyldes især stor aktivitet med kundernes omlægning af realkreditlån og deraf følgende stigning i garantier. Af nedenstående figur fremgår udviklingen i Nordjyske Banks forretningsomfang målt på udlån, garantier og indlån. FORRETNINGSOVERSIGT 65

66 Udvikling i forretningsomfang (udlån, garantier og indlån) Nordjyske Bank ikke revideret Mio. kr. Rapporteret Proforma Udlån Garantier Indlån Samlet forretningsomfang Kilder: Uddrag af ikke-reviderede kvartalsregnskaber pr. 31. marts 2015 for Nordjyske Bank og pr. 31. marts 2014 for Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank har via tilgang af nye kunder formået at fastholde et stabilt udlånsniveau fra 31. marts 2014 til 31. marts 2015 trods faldende låneefterspørgsel hos kunderne. Det historisk lave renteniveau har øget incitamentet til værdipapirinvestering. På trods heraf er indlån steget med 525 mio. kr. fra 31. marts 2014 til 31. marts 2015, idet en del kunder fortsat ønsker trygheden ved en kontantkonto. Kundefokus og krediteksponering Nordjyske Bank betjener både privatkunder og mindre og mellemstore erhvervskunder med en sund økonomi i Nordjyske Banks primære markedsområde. På udlånssiden ønsker Nordjyske Bank primært helkundeforhold. Det er Nordjyske Banks mål, at den samlede eksponering til erhverv under ét maksimalt udgør 65 % af Nordjyske Banks udlån og garantier, og dermed skal udlån og garantier til private og offentlige kunder samlet udgøre minimum 35 % af de samlede udlån og garantier. Pr. 31. marts 2015 udgjorde udlån og garantier til privatkunder 49 % af Nordjyske Banks samlede udlån og garantier, mens de resterende 51 % vedrørte erhvervskunder. Der har i perioden 31. marts 2014 til 31. marts 2015 været en stigning i udlån og garantier til privatkunder. Dette skyldes primært stor aktivitet med især privatkundernes omlægning af realkreditlån og deraf følgende stigning i garantier. En stor del af forskydningen i eksponering over for erhverv og privat i denne periode må derfor anses som værende af midlertidig karakter. Af nedenstående tabel fremgår Nordjyske Banks udlåns- og garantieksponering fordelt på brancher. 66 FORRETNINGSOVERSIGT

67 Udlån og garantier efter nedskrivninger for Nordjyske Bank ikke revideret Brancher,% Rapporteret Proforma Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri: Landbrug 9,6 11,7 Planteavl i udlandet (EU) 2,2 2,3 Pelsdyravl 0,4 0,5 Fiskeri 2,4 2,7 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri i alt: 14,6 17,2 Industri og råstofudvinding 2,2 3,1 Energiforsyning 0,4 0,4 Bygge og anlæg 3,2 3,6 Handel 6,8 7,0 Transport, hoteller og restauranter 2,1 2,7 Information og kommunikation 0,4 0,3 Finansiering og forsikring 4,1 5,2 Fast ejendom 12,9 14,5 Øvrige erhverv 4,4 4,7 Erhverv i alt 51,1 58,8 Offentlige myndigheder i alt 0,0 0,0 Privatkunder i alt 48,9 41,2 I alt 100,0 100,0 Kilder: Uddrag af ikke-reviderede kvartalsregnskaber pr. 31. marts 2015 for Nordjyske Bank og pr. 31. marts 2014 for Nordjyske Bank og Nørresundby Bank I Nordjyske Banks primære markedsområde udgør landbrugserhvervet et væsentligt erhverv. Nordjyske Bank er naturligt meget engageret i landbrugserhvervet og har et forholdsvist stort udlån hertil. Nordjyske Bank har samlet kompetencerne inden for landbrug i et LandbrugsCenter. Eksponeringen mod landbrugssektoren, inkl. landbrug i udlandet, samt jagt og skovbrug udgjorde 12,2 % pr. 31. marts 2015 svarende til mio. kr. Fiskerierhvervet ligger naturligt i Nordjyske Banks primære markedsområde, og Nordjyske Bank har lang erfaring med erhvervet, som har stor betydning for lokalområdet. Nordjyske Bank ønsker derfor eksponering inden for fiskeriet, men henset til den politiske risiko og behovet for specielle kompetencer til denne branche, oprettede Nordjyske Bank i 2012 et fiskericenter i Frederikshavn med henblik på at øge kompetencen hos de tilknyttede erhvervsrådgivere. Banken har en eksponering mod fiskerierhvervet på 2,4 % pr. 31. marts 2015 svarende til 344 mio. kr. Ovennævnte eksponeringer på landbrugs- og fiskerierhvervet er målt på den offentliggjorte branchegruppering. Inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri har Nordjyske Bank relativt store eksponeringer mod landbrug i udlandet (EU) i alt 311 mio. kr. pr. 31. marts Denne eksponering består af kreditfaciliteter stillet til rådighed for danske landmænd, der beskæftiger sig med planteavl i EU. Kreditfaciliteterne er sikret ved første prioritets pant samt garanti fra Eksport Kredit Fonden og herudover andrager den kontant indskudte egenkapital procent af investeringen. Det bemærkes i den forbindelse, at denne relativt store eksponering mod landbrug i udlandet (EU), som er udgjort af få store engagementer, udgør en undtagelse fra Bankens nedenfor beskrevne kreditpolitikker, idet Bankens primære markedsområde er Region Nordjylland samt København. FORRETNINGSOVERSIGT 67

68 Bankens eksponering på fast ejendom udgjorde 12,9 % pr. 31. marts 2015 af Bankens samlede udlån og garantier. Heraf kan ca. 3 % henføres til lån m.v. til den almennyttige boligsektor, hvor risikobilledet er væsentligt lavere end på almindelig ejendomsfinansiering. Dette skyldes den specielle finansieringsmodel, der gælder for almennyttigt boligbyggeri. Kreditpolitik Bestyrelsen har i henhold til Bekendtgørelse om styring og ledelse i pengeinstitutter m.v., jf. 71 i Lov om finansiel virksomhed udarbejdet en kreditpolitik. Kreditpolitikken fastsætter principper for størrelsen, typen og omfanget af de kreditrisici, som Banken ønsker at påtage sig, samt principper for håndtering og styring af kreditrisici. Grundet sammenlægningen med Nørresundby Bank har Bestyrelsen vedtaget at Banken i en overgangsperiode har to kreditpolitikker de hidtidige gældende for Nordjyske Bank og Nørresundby Bank da det ikke vurderes muligt at sammenkøre disse på kort sigt. Grundet meget ens kreditmæssig tilgang til kunderne i de to banker vurderes dette uproblematisk. Hovedpunkterne i Nordjyske Banks kreditpolitik er: Nordjyske Banks risikoprofil på kreditområdet skal være passende forsigtig Der ønskes primært kunder med helkundeforhold med Banken Bankens udlånsvækst skal være kontrolleret, og være mindre end grænse fastsat i Finanstilsynets Tilsynsdiamant En højere udlånsvækst skal have sin baggrund i fusion, hele eller delvis overtagelse af andre pengeinstitutter eller lign. Bankens kreditkontor skal løbende foretage kontrol af overholdelse af kreditpolitikken og retningslinier på kreditområdet Bankens primære markedsområde er Region Nordjylland samt København I overensstemmelse med Nordjyske Banks forretningsmodel er målgruppen privatkunder, mindre og mellemstore erhvervskunder med en sund økonomi i bankens primære markedsområde, samt offentlige myndigheder Nordjyske Bank udbyder almindelige forekommende produkter på kreditområdet Banken ønsker ingen enkelteksponeringer, der er så store, at tab herpå vil kunne true Bankens eksistens. Enkelteksponeringer må som udgangspunkt maksimalt udgøre 10 % af Bankens kapitalgrundlag for så vidt angår den usikrede del af eksponeringen Banken ønsker som udgangspunkt ingen væsentlig eksponering uden for det primære markedsområde Banken ønsker kun at finansiere investeringsengagementer under overholdelse af en række principper omkring bl.a. sikkerhedsstillelse, krav til kreditrating, stop-lossklausuler m.v. Banken ønsker som hovedregel den højst opnåelige sikkerhedsmæssige og solvensmæssige afdækning af sine engagementer, men under respekt af Bankens individuelle vurdering af kunden og kundens samlede økonomi 68 FORRETNINGSOVERSIGT

69 Hovedpunkterne i Nørresundby Banks kreditpolitik er: Nørresundby Banks risikoprofil på kreditområdet skal være forsigtig Nørresundby Bank har et ønske om, at medvirke til udviklingen i markedsområdet, blandt andet gennem formidling af lån og kreditter Bankens primære markedsområde er Region Nordjylland Kreditgivning skal fortrinsvist ske til kunder bosat i det primære markedsområde Nørresundby Bank er tilbageholdende med kreditgivning til virksomheder eller filialer heraf, hvis hovedsæde er beliggende udenfor det primære markedsområde I overensstemmelse med Nørresundby Banks forretningsmodel er den kreditmæssige målgruppe privatkunder og erhvervskunder med fornuft i økonomien Ligesom Nørresundby Banks øvrige kunderelationer bygger kreditgivningen på forventninger om langvarige samarbejder Nørresundby Bank udbyder almindeligt forekommende produkter til kreditområdet, herunder kredit i fremmed valuta Nørresundby Bank ønsker, at væksten i udlån ikke overstiger 14 % p.a. Nørresundby Bank ønsker, at den samlede kreditrisiko begrænses via en branchemæssig spredning af udlån og garantier Kreditgivning til ejendomsprojektfinansiering sker efter særlige principper vedr. krav til egenfinansiering og særlig overvågning af engagementerne Både Nordjyske Bank og Nørresundby Bank har etableret opfølgnings-, kontrol- og rapporteringssystemer til løbende sikring af at kreditpolitikkerne overholdes. Disse systemer vil løbende blive ensartet i takt med integrationen af de to pengeinstitutter og endeligt i forbindelse med vedtagelse af en samlet kreditpolitik for Banken. Kreditkontorets funktion er at sikre, at Nordjyske Banks kreditpolitik og retningslinjer implementeres og efterleves i Nordjyske Banks kreditorganisation, at foretage overordnet kreditstyring ved bl.a. fastsættelse af rammerne omkring kreditbehandling samt overvågning og opfølgning af engagementer. Bankens bevillingshierarki er bestyrelsen, kreditkomité, direktion, kreditkomitéansvarlig, områdedirektører, filialleder og rådgivere. Bankens øverste bevillingsmyndighed er bestyrelsen, der har fastsat bevillingsbeføjelser for kreditkomité og direktion. Kreditkomitéen fastsætter inden for sine bevillingsbeføjelser, de bevillingsbeføjelser der tildeles kreditkomitéansvarlig og områdedirektør, der igen fastsætter bevillingsbeføjelserne inden for deres beføjelser for filialledere og rådgivere. FORRETNINGSOVERSIGT 69

70 Samtidig har Nordjyske Bank efter Fusionen taget stilling til grænserne for brancheeksponering: Det er Bankens mål, at den samlede eksponering til erhverv under ét maksimalt udgør 65 % af Bankens udlån og garantier o Det er Bankens mål, at udlån og garantier til landbrug, jagt og skovbrug inkl. landbrug i udlandet maksimalt udgør 16 % af Bankens udlån og garantier o Det er Bankens mål, at udlån og garantier til fiskeri maksimalt udgør 4 % af Bankens udlån og garantier o Det er Bankens mål, at udlån og garantier til erhvervsbranchen fast ejendom maksimalt inkl. almennyttigt boligbyggeri udgør 16 % o Udlån og garantier til øvrige brancher må for hver branchegruppe maksimalt udgøre 9 % af bankens udlån og garantier Ovennævnte værdier måles efter fradrag af nedskrivninger og kursreguleringer. Banken vil efter endelig fastlæggelse af organisationen opstarte analyse af og beslutning om kreditklassifikation og bevillingskompetencer med det formål at harmonisere de to bankers praksis og sikre god kreditstyring. Dette vil ske senest ultimo Samfundsansvar (Corporate Social Responsibility) Nordjyske Bank ønsker at sikre en fair behandling af sine interessenter, begrænse eventuelle negative påvirkninger på miljø og lokalsamfund samt bidrage til gensidige fordelagtige økonomiske resultater baseret på et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Nordjyske Banks strategi Efter sammenlægningen af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank vil Banken i 2. halvår 2015 fastlægge en strategi med henblik på at sikre investorerne et godt afkast. Herunder vil Banken skabe rammerne for initiativer til øget fokus på erhvervssegmentet samt et nyt erhvervscenter i Aalborg. Som et element i strategien vil Banken gerne give investorerne klare økonomiske målsætninger for Banken. Det er et ønske og mål, at Nordjyske Banks kerneværdier skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder. Samarbejdspartnere Nordjyske Bank har en række samarbejdspartnere på produkt- og rådgivningsområdet. Der henvises til Del I, punkt 17 Væsentlige kontrakter for en beskrivelse af de væsentligste aftaler. 70 FORRETNINGSOVERSIGT

71 Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet en Tilsynsdiamant med fem pejlemærker, der anses for at være særlige risikoområder for pengeinstitutvirksomhed. For hvert af de fem pejlemærker har Finanstilsynet opstillet en grænseværdi, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge indenfor. De fem pejlemærker skal dermed give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om instituttet er finansielt robust. Banken var pr. 31. marts 2015 inden for samtlige grænseværdier, bortset fra udlånsvækst, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Udlånsvæksten viser en stigning på 92 %, som er udtryk for fusionen med Nørresundby Bank, idet Nørresundby Banks udlån ikke indgår i sammenligningstallene i forhold til beregningen pr. 31. marts Tilsynsdiamanten Ikke revideret Rapporteret Proforma Stabil funding Skal være mindre end 1,0 0,63 0,65 Likviditetsoverdækning Skal være større end 50 % 165 % 208 % Udlånsvækst *) Skal være mindre end 20 % 92 % 1 % Summen af store engagementer Ejendomseksponering Skal være mindre end 125 % af Kapitalgrundlaget Andel af udlån og garantier skal være mindre end 25 % 57 % 44 % 14 % 15 % Kilder: Uddrag af ikke-reviderede kvartalsregnskaber pr. 31. marts 2015 for Nordjyske Bank og pr. 31. marts 2014 for Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. *) Udlånsvæksten beregnet år-til-år ud fra proforma udlånsvækst pr. 31. marts 2015 udgør -3 %. 5.2 MARKEDSBESKRIVELSE OG KONKURRENCESITUATION Den danske banksektor består i dag af godt 80 selvstændige pengeinstitutter, hvoraf de to internationale finanskoncerner, Danske Bank og Nordea, har en markedsandel på ca. 68 % målt på arbejdende kapital. Herudover findes en række landsdækkende institutter: Jyske Bank, Nykredit Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank og Handelsbanken. Nordjyske Banks primære markedsområde er privat- og erhvervskunder i Nordjylland, som udgjorde 81 % pr. 31. marts 2015 af Nordjyske Banks udlån og garantier. Herudover er Nordjyske Bank også aktiv i hovedstadsområdet, som pr. 31. marts 2015 udgjorde 7 % af Nordjyske Banks udlån og garantier. Bankens primære konkurrenter er andre lokalbanker i Nordjylland og de landsdækkende pengeinstitutter, som er repræsenteret i Nordjylland. FORRETNINGSOVERSIGT 71

72 Den danske banksektor er under fortsat konsolidering. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at fra ultimo 2011 til ultimo 2013 er gruppe 1- og 2-institutternes andel af den samlede sektor målt på arbejdende kapital steget fra 90 % til 94 %. For en beskrivelse af grundlaget for ovenfor nævnte udtalelser, henvises der til punkt 18 "Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer". 5.3 PATENTER, LICENSER, INDUSTRI-, HANDELS- ELLER FINANSKONTRAKTER Nordjyske Bank har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter, der giver anledning til registrerbare immaterielle rettigheder, og har ikke afholdt omkostninger i den henseende i de seneste tre regnskabsår. Nørresundby Bank havde ligeledes ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter, der gav anledning til registrerbare immaterielle rettigheder, og har heller ikke afholdt omkostninger i den henseende i de tre seneste regnskabsår. Nordjyske Bank kan alene drive pengeinstitutvirksomhed, såfremt Banken kan opretholde sin banklicens efter Lov om finansiel virksomhed. Der henvises yderligere til Del I, punkt 17 Væsentlige kontrakter. 5.4 REGULATORISKE FORHOLD FOR NORDJYSKE BANK Nordjyske Bank er omfattet af reguleringen beskrevet i dette punkt 5.4. Reguleringen af danske pengeinstitutter er navnlig fastsat i Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelserne udstedt af Finanstilsynet i medfør heraf. Derudover er der fastsat særlige regler for afviklingen af danske pengeinstitutter i Lov om finansiel stabilitet og regler for ydelse af dækning til indskydere og visse investorer i tilfælde af pengeinstitutters rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Danske pengeinstitutter er endvidere generelt underlagt de almindelige selskabsretlige regler med visse modifikationer. I tillæg til de danske regler finder en række europæiske regler endvidere direkte anvendelse på danske pengeinstitutter, herunder væsentligst reglerne om blandt andet kapital- og likviditetskrav i Kapitalkravsforordningen. Reguleringen af danske pengeinstitutter har overordnet til formål at sørge for finansiel stabilitet på det danske bankmarked ved at sikre, at danske pengeinstitutter kan opfylde sine forpligtelser, og at der er tillid til pengeinstitutterne. Med henblik på at sikre dette gælder der nogle grundlæggende krav til ejerne af pengeinstitutter samt detaljerede regler om ledelsen og styringen af pengeinstituttets virksomhed. Derudover sikres formålene ved, at det kræves, at et pengeinstitut til enhver tid har et tilstrækkeligt Kapitalgrundlag og råder over 72 FORRETNINGSOVERSIGT

73 interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af et Kapitalgrundlag af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække pengeinstituttets risici. Tilsvarende gælder der også krav, som sikrer, at et pengeinstitut har en forsvarlig likviditet, således at instituttet kan honorere sine forpligtelser. I det følgende gennemgås det væsentligste indhold af ovennævnte regler EJERFORHOLD I henhold til Lov om finansiel virksomhed skal en fysisk eller juridisk person, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel på 10 % eller derover af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et pengeinstitut, på forhånd ansøge Finanstilsynet herom og opnå Finanstilsynet godkendelse af den påtænkte erhvervelse. Det samme gælder ved erhvervelser, hvorved den kvalificerede andel forøges, således at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 %, 33 % eller 50 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i pengeinstituttet, eller hvor pengeinstituttet bliver til en dattervirksomhed. En erhverver af en kvalificeret andel af et pengeinstitut vil kun blive godkendt af Finanstilsynet, hvis erhververen anses for at opfylde visse krav om egnethed og hæderlighed (fit & proper). De relevante godkendelser i forbindelse med Garantiaftalen er opfyldt jf. Del II, punkt Garantiaftale. Pr. Prospektdatoen har Nordjyske Bank modtaget meddelelse fra Nykredit Realkredit A/S om at selskabet besidder over 5 % af aktiekapitalen i Nordjyske Bank. Herudover har Nordjyske Bank pr. Prospektdatoen ikke modtaget meddelelse om, at nogen aktionærer skulle eje kvalificerede andele eller andele på mindst 5 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne i Banken LEDELSE OG STYRING Bestyrelsen for et pengeinstitut er i henhold til Lov om finansiel virksomhed forpligtet til at fastlægge, hvilke hovedtyper af forretningsmæssige aktiviteter pengeinstituttet skal udføre, identificere og kvantificere virksomhedens væsentlige risici og fastlægge virksomhedens risikoprofil, herunder fastsætte hvilke og hvor store risici virksomheden må påtage sig, fastlægge politikker for, hvorledes virksomheden skal styre hver af virksomhedens væsentlige aktiviteter og de risici, der er knyttet hertil, under hensyntagen til samspillet mellem disse, samt fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer. På grundlag af den fastlagte risikoprofil og de fastlagte politikker skal bestyrelsen for virksomheden give direktionen skriftlige retningslinjer, der som minimum skal indeholde henholdsvis: (i) kontrollerbare rammer for, hvilke og hvor store risici direktionen må påføre FORRETNINGSOVERSIGT 73

74 virksomheden, (ii) principperne for opgørelse af de enkelte risikotyper, (iii) regler om, hvilke dispositioner der kræver bestyrelsens stillingtagen, og hvilke dispositioner direktionen kan foretage som led i sin stilling, og (iv) regler for, hvordan og i hvilket omfang direktionen skal rapportere til bestyrelsen om virksomhedens risici, herunder om udnyttelsen af rammerne i retningslinjerne for direktionen og om overholdelsen af de grænser, der er fastsat i lovgivningen vedrørende de risici, som virksomheden må påtage sig. Bestyrelsen for et pengeinstitut skal løbende tage stilling til, om virksomhedens risikoprofil og politikker samt retningslinjerne for direktionen er forsvarlige i forhold til virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, organisation og ressourcer, herunder kapital og likviditet, samt de markedsforhold som virksomhedens aktiviteter drives under. Bestyrelsen skal endvidere sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Derudover skal bestyrelsen løbende vurdere, om direktionen varetager sine opgaver i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker og retningslinjerne for direktionen. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis den finder, at dette ikke er tilfældet. Det er endvidere et krav i henhold til Lov om finansiel virksomhed, at et pengeinstitut har en effektiv form for virksomhedsstyring, herunder en klar og organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, god administrativ og regnskabsmæssig praksis, skriftlige forretningsgange for alle væsentlige forretningsområder, effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om risici, de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og hensigtsmæssig anvendelse af disse, procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, fyldestgørende interne kontrolprocedurer, betryggende foranstaltninger på IT-området samt en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, samt personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelige muligheder for introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen AFLØNNINGSREGLER Lov om finansiel virksomhed fastsætter en række regler for aflønningen af visse persongrupper i pengeinstitutter. Aflønningsreglerne er baseret på Kapitalkravsdirektivet, og de nærmere regler er særligt fastsat af Finanstilsynet i Aflønningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014). Aflønningsreglerne fastsætter navnlig regler for aflønningen af bestyrelsen og direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på pengeinstituttets risikoprofil (de Væsentlige Risikotagere ). Bestyrelsen har ansvaret for, at Væsentlige Risikotagere bliver udpeget. 74 FORRETNINGSOVERSIGT

75 Bestyrelsen skal fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser, for så vidt angår bestyrelsen, direktionen og de Væsentlige Risikotagere. Den fastlagte lønpolitik skal godkendes af virksomhedens øverste organ. Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken med regelmæssige mellemrum og mindst én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling. Såfremt pengeinstituttet tildeler bestyrelsen, direktionen eller de Væsentlige Risikotagere variabel løn, skal lønpolitikken sikre en passende balance mellem faste og variable løndele, herunder sikre at der inden for reglerne i Lov om finansiel virksomhed fastsættes et loft for den variable løndel, og at den faste løndel udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at virksomheden kan føre en fleksibel bonuspolitik. Pengeinstituttet skal som udgangspunkt sikre, at bestyrelsen, direktionen og de Væsentlige Risikotagere maksimalt får tildelt variabel løn, der svarer til 100 % af deres samlede faste løn. Virksomhedernes øverste organ kan dog beslutte at forhøje loftet til 200 % af den samlede faste løn. Udover ovennævnte aflønningskrav gælder der også en række indberetningskrav for pengeinstitutter til Finanstilsynet i relation til aflønningsreglerne KAPITALKRAV Et pengeinstituts bestyrelse og direktion skal opgøre pengeinstituttets Individuelle Solvensbehov på grundlag af en vurdering af pengeinstituttets risici. Solvensbehovet opgøres som det tilstrækkelige Kapitalgrundlag i procent af instituttets Samlede Risikoeksponering. Det Individuelle Solvensbehov må dog ikke være mindre end kapitalgrundlagskravet fastsat efter Kapitalkravsforordningen og Minimumskapitalkravet. Ifølge Kapitalkravsforordningen skal et pengeinstituts samlede kapitalprocent som minimum udgøre 8 %. Den samlede kapitalprocent er instituttets Kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af den Samlede Risikoeksponering. Derudover skal et pengeinstitut have en egentlig kernekapitalprocent på minimum 4,5 % og en kernekapitalprocent på minimum 6 % ifølge Kapitalkravsforordningen. Et pengeinstituts Kapitalgrundlag består af instituttets kernekapital (som igen består af instituttets egentlige kernekapital og hybride kernekapital) samt instituttets Supplerende Kapital. Finanstilsynet kan endvidere individuelt fastsætte et højere krav til Kapitalgrundlaget i form af et tillæg til kapitalgrundlagskravet fastsat efter Kapitalkravsforordningen, hvis Finanstil- FORRETNINGSOVERSIGT 75

76 synet finder, at det af pengeinstituttet beregnede solvensbehov ikke afspejler pengeinstituttets reelle risici. Derudover kan Finanstilsynet også fastsætte krav til typen af kapital, der anvendes til at opfylde det Individuelle Solvensbehov. Et pengeinstitut skal endvidere opfylde et Kombineret Kapitalbufferkrav i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Det Kombinerede Kapitalbufferkrav er summen af den samlede egentlige kernekapital, der er nødvendig for at opfylde kravet om en Kapitalbevaringsbuffer forhøjet med en Virksomhedsspecifik Kontracyklisk Kapitalbuffer, en G-SIFI-buffer og en Systemisk Buffer. Kravet til Kapitalbevaringsbufferen vil blive indfaset gradvist indtil 1. januar Kapitalbevaringsbufferen fastsættes i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 til 0 % af den Samlede Risikoeksponering. Den 1. januar 2016 forhøjes kravet til 0,625 % af den Samlede Risikoeksponering, den 1. januar 2017 forhøjes kravet yderligere til 1,25 %, den 1. januar 2018 forhøjes kravet yderligere til 1,875 % og den 1. januar 2019 vil kravet til Kapitalbevaringsbufferen blive fuldt indfaset og forhøjet til 2,5 % af den Samlede Risikoeksponering. Den kontracykliske kapitalbuffersats skal reflektere kreditcyklussen og de samfundsmæssige risici som følge af høj udlånsvækst. Den kontracykliske kapitalbuffersats fastsættes for hvert enkelt land i EU/EØS af de kompetente myndigheder, hvis myndighederne finder et behov herfor, og et pengeinstituts virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffersats udgør det vægtede gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, der gælder for de lande, hvor en virksomheds relevante krediteksponeringer befinder sig. I Danmark vil erhvervs- og vækstministeren på kvartalsmæssig basis fastsætte den kontracykliske buffersats vedrørende krediteksponeringer i Danmark. Den kontracykliske kapitalbuffersats indfases gradvist frem til 2019 og kan i 2015 maksimalt fastsættes til 0,5 %, i 2016 maksimalt til 1 %, i 2017 maksimalt til 1,5 %, i 2018 maksimalt til 2 % samt i 2019 og frem maksimalt til 2,5 %, når kravet er fuldt indfaset. G-SIFI-bufferen er en buffer, som alene gælder for globalt systemisk vigtige finansielle institutter ( G-SIFI ). Denne buffer er derfor ikke, og forventes ikke at blive, relevant for Nordjyske Bank. En Systemisk Buffer kan fastsættes af erhvervs- og vækstministeren med henblik på at forebygge og begrænse langsigtede ikke-cykliske systemiske eller makroprudentielle risici, der ikke er omfattet af Kapitalkravsforordningen. Reglerne vil blive anvendt til at fastsætte systemiske buffere for de identificerede SIFI-institutter, som Nordjyske Bank ikke er en del af. Danske pengeinstitutter skal løbende beregne deres gearingsgrad og indberette gearingsgraden til Finanstilsynet i henhold til Kapitalkravsforordningen. Gearingsgraden beregnes som instituttets kapitalmål divideret med instituttets samlede eksponeringsmål og udtrykkes 76 FORRETNINGSOVERSIGT

77 i procent. Finanstilsynet har med hjemmel i Kapitalkravsforordningen besluttet, at danske pengeinstitutter i 2014 alene behøvede at opgøre gearingsgraden ultimo hvert kvartal, selvom udgangspunktet i henhold til Kapitalkravsforordningen er en opgørelse på månedlig basis. Der er ikke truffet en tilsvarende beslutning for Indberetningspligten af gearingsgraden har ifølge Kapitalkravsforordningen til formål at gøre det muligt at gennemføre en fornyet gennemgang og kalibrering af gearingsgraden med henblik på at gå over til et bindende tal for gearingsgraden i Ifølge Basel III-standarderne skal udgangspunktet være en gearingsgrad på 3 %. Erhvervsog vækstministeren har imidlertid nedsat en ekspertgruppe, som blandt andet skal se på behovet for indførelse af og eventuelt niveau(er) for et gearingsmål. Ekspertgruppen skal afrapportere til erhvervs- og vækstministeren senest den 1. april LIKVIDITETSKRAV Der gælder et grundlæggende krav om, at et pengeinstitut skal have en forsvarlig likviditet. Ifølge Lov om finansiel virksomhed skal likviditeten mindst udgøre (i) 15 % af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned, og (ii) 10 % af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af Kapitalgrundlaget. Et pengeinstitut kan medregne følgende til likviditeten: Kassebeholdning, fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber, samt beholdninger af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler. Finanstilsynet kan udover ovennævnte likviditetskrav fastsætte et yderligere specifikt likviditetskrav for et pengeinstitut eller en gruppe af pengeinstitutter med lignende risikoprofiler, der tager højde for specielle likviditetsrisici i pengeinstituttet eller grupper af pengeinstitutter og for systemiske likviditetsrisici. Kapitalkravsforordningen fastsætter endvidere to nye krav til pengeinstitutters likviditet, henholdsvis likviditetsdækningskravet ( LCR-kravet ) og minimumskrav til stabil finansiering ( NSFR-kravet ). Likviditetsdækningskravet indebærer, at et pengeinstitut skal besidde likvide aktiver, hvis samlede størrelse dækker udgående pengestrømme minus indgående pengestrømme i stresssituationer, således at det sikres, at institutterne opretholder likviditetsbuffere, der er tilstrækkelige til at dække eventuelle ubalancer mellem indgående og udgående pengestrømme i alvorlige stresssituationer over en periode på 30 dage. FORRETNINGSOVERSIGT 77

78 Likviditetskravet indfases fra 1. januar 2015 med et minimumskrav på 60 %, hvilket vil blive forhøjet årligt med 10 %, indtil det udgør 100 % i For danske SIFI er i Danmark vil kravet dog formentlig skulle overholdes fuldt ud allerede fra 2015 i henhold til den politiske aftale om SIFI er af 10. oktober 2013, men da Nordjyske Bank ikke er designeret som en SI- FI, er dette uden betydning for Nordjyske Bank. De nærmere regler for henholdsvis likvide aktiver, udgående pengestrømme og indgående pengestrømme er fastsat i en delegeret forordning (en såkaldt niveau-2 forordning) under Kapitalkravsforordningen, som blev vedtaget af Kommissionen den 10. oktober Som følge af at den delegerede forordning navnlig efter stort pres fra den danske regering endte med generelt at fastsætte, at danske realkreditobligationer med visse begrænsninger anses for ekstremt likvide aktiver, forventes de fleste danske pengeinstitutter at kunne opfylde Likviditetsdækningskravet. Minimumskravet til stabil finansiering har til formål at sikre, at institutternes likvid itetsprofil er stabil over en etårig tidshorisont. Kravet til stabil finansiering fastsætter således et minimumniveau af stabil finansiering, som pengeinstituttet skal have adgang til på grundlag af likviditetsprofilen for de aktiver, som pengeinstituttet finansierer, og de potentielle likviditetstræk, der måtte opstå fra kredittilsagn til f.eks. kreditfaciliteter og andre ikkebalanceførte poster. Det er dog ikke endeligt blevet besluttet, om kravet til stabil finansiering skal indføres. Afgørelsen af dette afventer i første omgang, at EBA offentliggør en analyse af forholdet, som skal foreligge senest den 31. december 2015, og derefter i anden omgang at Kommissionen om nødvendigt under hensyn til rapporten fra EBA udarbejder et lovgivningsgrundlag, som i givet fald senest skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet den 31. december INDSKYDER- OG INVESTORGARANTIORDNING Nordjyske Bank er som pengeinstitut forpligtet til at være tilsluttet og yde bidrag til Garantiformuen. Garantiformuen blev oprettet ved lov nr. 334 af 31. marts 2015 med virkning fra 1. juni 2015, og per denne dag blev Garantifonden for indskydere og investorers aktiver og forpligtelser overtaget af Garantiformuen. Garantiformuen er reguleret af Lov om en indskyder- og investorgarantiordning og har til formål at yde indskydere og investorer i blandt andet pengeinstitutter dækning for tab inden for Garantiformuens dækningsområde i tilfælde af et pengeinstituts rekonstruktions-behandling eller konkurs. Garantiformuen yder dækning på op til EUR af en kundes indskud hos et pengeinstitut. Derudover yder Garantiformuen fuld dækning af indskud på visse typer af konti angivet i Lov om en indskyder- og investorgarantiordning. 78 FORRETNINGSOVERSIGT

79 Garantiformuen dækker endvidere også tab op til EUR , som en investor har lidt som følge af, at et pengeinstitut ikke kan tilbagelevere værdipapirer, der tilhører investoren, og som opbevares, administreres eller forvaltes af pengeinstituttet. Nordjyske Bank har som medlem af Garantiformuen pligt til at betale et årligt bidrag til Garantiformuen indtil Garantiformuen har nået den i Lov om en indskyder- og investorgarantiordning fastsatte størrelse. Herefter kan Nordjyske Bank blive forpligtet til at bidrage til genopbygning af Garantiformuen, hvis der sker udbetalinger fra denne, ligesom Nordjyske Bank i øvrigt kan blive forpligtet til at betale ekstraordinære bidrag til Garantiformuen REGLER OM AFVIKLING AF PENGEINSTITUTTER Ved lov nr. 333 af 31. marts 2015 ("Afviklingsloven") ændredes de hidtidige danske regler for afvikling af pengeinstitutter. Ændringerne, der trådte i kraft den 1. juni 2015, skete som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber ("BRRD"). Med BRRD er der skabt fælleseuropæiske regler for afvikling af bl.a. pengeinstitutter, der indebærer, at hvis et pengeinstitut bliver nødlidende eller forventet nødlidende, vil det pågældende pengeinstituts kapitalejere, herunder aktionærer, i første omgang bære tabene. Reglerne harmonerer på dette punkt således med de hidtidige danske regler for afvikling af pengeinstitutter. Reglerne i Afviklingsloven har afgørende betydning for aktionærers retsstilling i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende eller forventeligt nødlidende. Med Afviklingsloven tillægges Finansiel Stabilitet (der samtidig blev omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed) overordnet set fire nye afviklingsværktøjer, som kan anvendes til at skride ind overfor nødlidende eller forventeligt nødlidende pengeinstitutter. Det er en forudsætning for anvendelse af disse afviklingsværktøjer, at: (i) Finanstilsynet har vurderet, at det pågældende pengeinstitut er nødlidende eller forventeligt nødlidende, (ii) at Finanstilsynet har vurderet, at andre muligheder til håndtering af pengeinstituttet (f.eks. initiativer i den private sektor) er udtømte, og (iii) at offentlighedens interesse nødvendiggør iværksættelse af en eller flere afviklingsforanstaltninger. Det er et grundlæggende krav, at Finansiel Stabilitet ved anvendelse af afviklingsværktøjer og andre foranstaltninger til hver en tid sikrer, at: tab bæres i overensstemmelse med konkursordenen (som ændret ved Afviklingsloven), ingen kreditor påføres større tab, end kreditoren ville være blevet påført, hvis pengeinstituttet var taget under konkursbehandling, kreditorer i samme klasse behandles ens, medmindre andet er fastsat i Afviklingsloven, bestyrelse og direktion i pengeinstituttet som udgangspunkt udskiftes, og FORRETNINGSOVERSIGT 79

80 dækkede indskud er beskyttet fuldt ud, jf. Lov om en indskyder- og investorgarantiordning. De afviklingsværktøjer, som Finansiel Stabilitet har i medfør af Afviklingsloven, går i det væsentlige ud på følgende: Virksomhedssalg: Med dette afviklingsværktøj har Finansiel Stabilitet kompetence til at overdrage alle eller en del af alle aktier udstedt af det nødlidende pengeinstitut og/eller alle eller dele af aktiver, rettigheder og forpligtelser tilhørende det nødlidende pengeinstitut til en køber. Overdragelsen kan ske uden samtykke fra kapitalejerne eller det nødlidende pengeinstitut eller anden tredjemand, og overdragelsen skal som udgangspunkt finde sted på kommercielle vilkår under hensyntagen til forholdene i den konkrete situation. Ved overdragelse af aktier udstedt af det nødlidende pengeinstitut tilfalder vederlaget aktionærerne, mens vederlaget i tilfælde af overdragelse af aktiver, rettigheder og forpligtelser tilhørende det nødlidende pengeinstitut tilfalder det nødlidende pengeinstitut. Etablering af broinstitut: Med dette afviklingsværktøj har Finansiel Stabilitet kompetence til at overdrage alle eller en del af alle aktier udstedt af det nødlidende pengeinstitut og/eller alle eller dele af aktiver, rettigheder og forpligtelser tilhørende det nødlidende pengeinstitut til et broinstitut. Et broinstitut er et selskab, som kontrolleres af Finansiel Stabilitet eller Afviklingsformuen (en afviklingsfinansieringsordning etableret i forbindelse med Afviklingsloven). Formålet med overdragelsen til et broinstitut er at videreføre det nødlidende pengeinstituts aktiviteter i en periode med henblik på efterfølgende frasalg eller afvikling, når de rette vilkår herfor er til stede. Overdragelsen kan ske uden samtykke fra kapitalejerne eller det nødlidende pengeinstitut eller anden tredjemand. Ved overdragelse af aktier udstedt af det nødlidende pengeinstitut tilfalder vederlaget aktionærerne, mens vederlaget i tilfælde af overdragelse af aktiver, rettigheder og forpligtelser tilhørende det nødlidende pengeinstitut tilfalder det nødlidende pengeinstitut. Adskillelse af aktiver: Med dette afviklingsværktøj har Finansiel Stabilitet kompetence til at overdrage porteføljer af aktiver, rettigheder eller forpligtelser tilhørende det nødlidende pengeinstitut (eller et broinstitut) til et porteføljeadministrationsselskab. Et porteføljeadministrationsselskab er et selskab, som kontrolleres af Finansiel Stabilitet eller Afviklingsformuen, og som er etableret med henblik på at modtage aktiver, rettigheder og forpligtelser fra en eller flere virksomheder eller enheder under afvikling eller et broinstitut. Det er en betingelse for at Finansiel Stabilitet kan anvende værktøjet med adskillelse af aktiver, at (i) situationen på det specifikke marked for de pågældende aktiver, rettigheder eller forpligtelser er af en sådan art, at det kunne få negative virkninger for et eller flere finansielle markeder, hvis de blev afviklet ved konkursbehandling, (ii) overdragelsen er nødvendig for at sikre, at det nødlidende pengeinstitut 80 FORRETNINGSOVERSIGT

81 eller broinstituttet fungerer korrekt, eller (iii) overdragelsen er nødvendig for at maksimere midlerne fra afviklingen. Overdragelsen kan ske uden samtykke fra kapitalejerne eller det nødlidende pengeinstitut (eller broinstitut) eller anden tredjemand. Bail-in-værktøjet: Bail-in værktøjet består af to led: For det første skal Finansiel Stabiltiet konvertere hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter til egentlige kernekapitalinstrumenter, hvis betingelserne for afvikling af det nødlidende pengeinstitut er opfyldt. Nedskrivningen er permanent, og der betales ingen godtgørelse til ejerne af de relevante kapitalinstrumenter. For det andet kan Finansiel Stabilitet vælge at nedskrive det nødlidende pengeinstituts forpligtelser og/eller konvertere forpligtelser til egenkapital. Denne del af værktøjet kan anvendes på alle pengeinstituttets ikkeefterstillede forpligtelser samt efterstillede gældsforpligtelser, der ikke er nedskrevet eller konverteret i medfør af nedskrivningen beskrevet i første led ovenfor. Nedskrivningen skal ske i overensstemmelse med konkursordenen. Dette værktøj kan ikke benyttes alene men kun i kombination med et eller flere af de øvrige afviklingsværktøjer. Der skal i forbindelse med anvendelse af bail - in udarbejdes og gennemføres en restruktureringsplan. I forbindelse med anvendelse af bail-in-værktøjet iværksættes en eller begge af følgende foranstaltninger i forhold til ejerne af ejerskabsinstrumenter (f.eks. aktier, garantbeviser og andre instrumenter, der kan konverteres til eller giver ret til at erhverve instrumenter, der repræsenterer ejerskabsinteresser): 1) Eksisterende ejerskabsinstrumenter mortificeres (annulleres) eller overføres til de kreditorer, der er omfattet af konverteringen af relevante kapitalinstrumenter eller nedskrivningen. Dermed vil de eksisterende indehavere af ejerskabsinstrumenter miste både økonomiske og administrative rettigheder forbundet med disse ejerskabsinstrumenter. 2) Under forudsætning af at det nødlidende pengeinstitut ifølge en værdiansættelse foretaget i overensstemmelse med Afviklingsloven har en positiv nettoværdi, udvandes eksisterende ejere af ejerskabsinstrumenter som følge af konverteringen til ejerskabsinstrumenter. Det følger af Afviklingsloven, at det er et krav, at der skal ske en væsentlig udvanding af eksisterende indehavere af ejerskabsinstrumenter. Dette har den virkning, at eksisterende indehavere af sådanne instrumenter får mindsket deres økonomiske og administrative rettigheder væsentligt. Ud over disse overordnede afviklingsværktøjer er Finansiel Stabilitet også tillagt en række mere specifikke kompetencer for at sikre, at et nødlidende pengeinstitut kan afvikles hen- FORRETNINGSOVERSIGT 81

82 sigtsmæssigt. Disse kompetencer indebærer for eksempel (men ikke kun), at Finansiel Stabilitet har beføjelser til at: overtage kontrollen over et nødlidende pengeinstitut og udøve alle de rettigheder og beføjelser, der tillægges pengeinstituttets kapitalejere og bestyrelsen i det pågældende pengeinstitut, nedskrive den nominelle værdi af ejerskabsinstrumenter i et nødlidende pengeinstitut og annullere sådanne ejerskabsinstrumenter, sikre, at det nødlidende pengeinstitut eller en relevant modervirksomhed udsteder nye ejerskabsinstrumenter eller andre kapitalinstrumenter, herunder præferenceaktier og betingede konvertible instrumenter, og fjerne eller erstatte bestyrelsen og den daglige ledelse i det nødlidende pengeinstitut. Hertil kommer, at Finansiel Stabilitet på visse betingelser kan ophæve eller ændre vilkår i kontrakter, som er indgået af et nødlidende pengeinstitut, samt i det hele taget intervenere i og suspendere rettigheder og forpligtelser i sådanne kontrakter. Når en eller flere afviklingsforanstaltninger er blevet anvendt, skal kapitalejere og de kreditorer, hvis krav ikke er blevet overført, når Finansiel Stabilitet har foretaget delvis overførsel af aktiver, rettigheder og forpligtelser, der tilhører det nødlidende pengeinstitut, modtage dækning for deres krav mindst svarende til det, de ville have modtaget ved konkursbehandling af pengeinstituttet. Med Afviklingsloven kan Finansiel Stabilitet desuden forhindre konkurs- eller rekonstruktionsbehandling af et nødlidende pengeinstitut, hvis Finansiel Stabilitet inden 7 dage efter at være underrettet af skifteretten om indgivelse af en begæring om konkurs- eller rekonstruktionsbehandling meddeler, at Finansiel Stabilitet vil træffe afviklingsforanstaltninger over for pengeinstituttet. Afviklingsloven ændrer endvidere konkursordenen for pengeinstitutter, således at simple fordringer omfattet af konkurslovens 97 først betales efter (i) krav, der tilkommer Garantiformuen for dækning af indskydere i medfør af Lov om en indskyder- og investorgarantiordning, og (ii) krav, der tilkommer visse indskydere, der på grund af de beløbsmæssige grænser for Garantiformuens dækning ikke får dækket deres krav fuldt ud af Garantiformuen REGLER OM TIDLIG INDGRIBEN Reglerne i Afviklingsloven suppleres af lov om finansiel virksomheds regler om tidlig indgriben. Disse regler har til formål at sikre, at der tages de nødvendige skridt til at genoprette et pengeinstitut, hvis der er en risiko for, at instituttet på kortere eller længere sigt vil miste sin pengeinstituttilladelse. Reglerne giver Finanstilsynet adgang til at gribe ind over for pen- 82 FORRETNINGSOVERSIGT

83 geinstituttet, hvis det overtræder (eller det er overvejende sandsynligt at det vil overtræde) visse dele af den finansielle lovgivning. Finanstilsynet kan i så fald påbyde pengeinstituttet at (i) iværksætte eller opdatere sin genopretningsplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, (ii) udarbejde og indsende en handlingsplan til Finanstilsynet, (iii) indkalde pengeinstituttets øverste myndighed, (iv) et eller flere medlemmer af bestyrelse eller direktion skal nedlægge hvervet, (v) udarbejde og indsende en plan for forhandlinger om omstrukturering af pengeinstituttets gæld, (vi) ændre sin forretningsstrategi, (vii) ændre sin retlige eller operationelle struktur og (viii) kontakte potentielle købere med henblik på at forberede en afvikling af pengeinstituttet. Såfremt sådanne påbud ikke vurderes tilstrækkelige til at genoprette pengeinstituttets finansielle situation, kan Finanstilsynet påbyde et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i pengeinstituttet at nedlægge hvervet, såfremt virksomhedens finansielle situation forværres betydeligt eller der foreligger en eller flere alvorlige overtrædelser af den finansielle lovgivning. Såfremt disse foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, kan Finanstilsynet påbyde pengeinstituttet at indsætte en eller flere uvildige, midlertidige administratorer. Formålet med en midlertidig administrator er at fremme løsninger til at genoprette virksomhedens finansielle situation. Udover at give sådanne påbud, har Finanstilsynet pligt til uden ugrundet ophold at nedskrive eller konvertere relevante kapitalinstrumenter (hybride kernekapitalinstrumenter, supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån) til egentlige kernekapitalinstrumenter, hvis Finanstilsynet konstaterer, at pengeinstituttet ikke vil være levedygtigt, medmindre beføjelsen anvendes. Såfremt den tidlige indgriben ikke er tilstrækkelig til at redde pengeinstituttet, vil der kunne træffes foranstaltninger efter Afviklingsloven, såfremt betingelserne herfor er opfyldt MEDGIFTSORDNINGEN Den såkaldte medgiftsordning blev indført ved lov nr. 619 af 14. juni 2011 og blev udvidet med vedtagelse af aktstykke 181 i september Formålet med medgiftsordningen var at gøre det muligt for Garantifonden for indskydere og investorer (nu Garantiformuen) at skabe et incitament til, at et andet pengeinstitut overtager et nødlidende pengeinstitut, som ellers ville blive afviklet under den dagældende Bankpakke III-ordning, ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af samtlige det nødlidende pengeinstituts ikke-efterstillede kreditorer. Medgiftsordningen er bevaret efter ikrafttrædelsen af lov nr. 334 af 31. marts 2015, hvorved Garantifonden for indskydere og investorer blev omdannet til Garantiformuen. Det FORRETNINGSOVERSIGT 83

84 er blandt andet en forudsætning for anvendelse af medgiftordningen, at det skønnes, at det vil være økonomisk mere fordelagtigt for Garantiformuen at give en medgift end at lade det nødlidende pengeinstitut afvikle ved almindelig konkursbehandling. 84 FORRETNINGSOVERSIGT

85 6 ORGANISATIONSSTRUKTUR 6.1 NORDJYSKE BANKS ORGANISATIONSSTRUKTUR Bankens organisationsstruktur er vist nedenfor: Direktion IR, Risiko, Compliance Sekretariat Integration Finans Økonomi IT drift HR/Forretningssupport IT udvikling Salg/Marketing Kredit Vest Øst Syd Kreditkomité ErhvervsCenter Hjørring LandbrugsCenter ErhvervsCenter Sæby ErhvervsCenter Frederikshavn ErhvervsCenter Nord ErhvervsCenter Syd Hjørring Hirtshals Brønderslev Sindal Løkken ErhvervsCenter Skagen FiskeriCenter Sæby Frederikshavn Skagen Dronninglund Hjallerup Strandby Bangsbostrand København Læsø Nørresundby Nr. Uttrup Vesterbro Vejgaard Kastetvej Vestre Allé Bredegade Aabybro Vodskov Vestbjerg Nibe 6.2 DATTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER Hele Bankens drift ligger i ét selskab, Nordjyske Bank A/S. Pr. Prospektdatoen er Nordjyske Bank moderselskab for Sæbygård Skov A/S, som ejes 100 %. Sæbygård Skov A/S resultat pr. 31. marts 2015 er indeholdt i Nordjyske Banks resultatopgørelse under "resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". Aktierne er optaget til 11,4 mio. kr. i regnskabet for Nordjyske Banks pr. 31. marts 2015, hvilket er den regnskabsmæssige indre værdi. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet Sæbygård Skov A/S virksomhed, både med hensyn til balance og resultat set i forhold til Nordjyske Banks, er ubetydelig. Nordjyske Bank har ingen øvrige datterselskaber og ingen associerede selskaber. ORGANISATIONSSTRUKTUR 85

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere