VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

2 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den enkeltes lyst og evner. Med udgangspunkt i det enkelte medlems interesse og engagement, skal HI-Fodbold skabe et socialt liv, der appellerer til fællesskab og medansvar. 1.2 Hos HI-Fodbold gives for alle aldersklasser og begge køn mulighed for at spille fodbold på såvel elite- som motionsplan. For børn mellem 5 og 10 år vægtes det sociale sammenhold højest. I HI-Fodbold tilstræbes det at fastholde og tiltrække medlemmer. Det sker ved: - At udvikle og skole talentfulde fodboldspillere, med det langsigtede mål at gøre dem til spillere på klubbens bedste seniorhold. - Med udgangspunkt i den enkelte spillers fysiske og mentale styrke, at tilbyde denne et inspirerende miljø såvel på som uden for fodboldbanen, så han eller hun kan gennemleve en menneskelig og fodboldmæssig udvikling. - At tilbyde målrettet fysisk, teknisk og mental træning herunder opdragelse af spilleme til fair play. 1.3 De økonomiske midler som HI-Fodbold råder over, skal i udstrakt grad anvendes til udvikling og fastholdelse af spillere i klubben gennem investeringer i gode faciliteter samt dygtige trænere og ledere. 2. Generalforsamling 2.1 Generalforsamlingen er HI-Fodbolds højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på HI fodbolds hjemmeside. Generalforsamlingen afholdes i klubhuset eller et andet af bestyrelsen udpeget sted. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år, senest i juli kvartal. 2.2 Dagsordenen af den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: - Valg af dirigent. - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår. - Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse. - Forelæggelse af budget til godkendelse. 2

3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab. i henhold til det godkendte årsregnskab. - Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en eller flere suppleanter. - Valg af revisor og revisorsuppleant. - Eventuelt. Forslag som af et medlem ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen. 2.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det hensigtsmæssigt, eller senest 14 dage efter det til behandling af et bestemt angivet emne, skriftligt er blevet forelagt af medlemmer, der repræsenterer mindst 20 % af det indbetalte kontingent. 2.4 Hvert medlem fra ynglingeafdelingen, damejunior og opefter har en stemme. Alle ungdomsspillere har taleret på en generalforsamling, men kan vælge at være repræsenteret af en forælder. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. En beslutning om opløsning af foreningen er dog kun gyldig, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er fremmødt indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning af foreningen træffes ved simpelt stemmeflertal. 3. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3.1 Hovedbestyrelsen består af 5-12 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valgene sker for to år af gangen. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges en formand, en næstformand, en eliteformand, en ungdomsformand for 11 mandsfodbold, en ungdoms formand for 7 mandsfodbold, en formand for dame-/pige-afdelingen samt en formand for seniormotionsfodbold. Der kan tillige vælges en økonomiansvarlig (kasserer). En repræsentant for klubbens støtteklub, "Champagneklubben", deltager i hovedbestyrelsens møder og er samtidig ansvarlig for oldboys og motionsfodbold i dette regi. Det samme vil være tilfældet, såfremt der oprettes andre klubber med det formål at støtte HI-Fodbold eller dele heraf. 3.2 Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningens anliggender. Det påhviler hovedbestyrelsen at nedsætte et forretningsudvalg (FU), blandt bestyrelsens medlemmer. Formand og næstformand skal være medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager foreningens daglige drift og følger nøje foreningen såvel fodboldmæssigt som økonomisk. 3

4 Formanden for elitefodbold udpeger en elitebestyrelse, der varetager ledelsen af foreningens l. og 2. herreseniorhold samt U21. I ungdomsafdelingen udpeger formanden for 11 mandsfodbold en leder for hver af afdelingerne: Ynglinge, junior, drenge og lilleput. Formanden for 7 mands fodbold udpeger en leder for hver af afdelingerne: Miniput og mikroput. 3.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder grund hertil. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med meddelelse om dagsorden samt tid og sted for mødet. Over bestyrelsesmøder føres referat. 4. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4.1 Foreningens regnskabsår er 1/7-30/ Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor. En revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. 4.3 Foreningens midler er indsat i bank og på giro. Foreningens giro nr. er: Foreningen råder tillige over en kassebeholdning på maks. kr ,-. 5. Foreningens hjemsted 5.1 Foreningens navn er Herlev Idrætsforening - Fodbold og har hjemsted i Herlev Kommune på adressen Tvedvangen Betingelser for medlemskab 6.1 For alle personer, der er fyldt 5 år og kan tilslutte sig foreningens formål, vil det være muligt at blive medlem. Dette gælder uanset køn, etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre forhold, der kan give anledning til diskrimination. 4

5 7. Tegningssæt for foreningen 7.1 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Herlev Kommunes retningslinier. Det er således den samlede hovedbestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Foreningen forpligtes ved underskrift af to medlemmer fra forretningsudvalget, hvoraf den ene skal være formanden. 7.2 I forbindelse med ansøgning om tilskud fra Herlev Kommune tegnes foreningen af klubbens forretningsudvalg. 8. Procedure for vedtægtsændringer 8.1 Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, som er rettidigt indvarslet og med oplysning om at dette punkt er på dagsordenen. 8.2 Vedtægtsændringer kan besluttes i henhold til Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør 9.1 Såfremt generalforsamlingen med det i 2.4 nævnte kvalificerede flertal har truffet beslutning om opløsning af foreningen, skal generalforsamlingen vælge en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidatorerne træder i stedet for foreningens hovedbestyrelse. 9.2 Aktiverne, efter at al gæld er betalt tilfalder ungdomsafdelingerne i de øvrige fodboldklubber i Herlev Kommune, fordelt efter antal ungdomsmedlemmer under 25 år, der senest er opgjort af Herlev Kommune. 9.3 Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af generalforsamlingen. Navnene på HI Fodbolds bestyrelsesmedlemmer kan ses på herlevfodbold.dk. 5

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere