Danmarks Nationalbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Nationalbank"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

2 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af Århus rådhustårn, der er valgt som motiv for den første temamønt i en serie af i alt 7-10 mønter, der vil udkomme over en årrække. Danmarks Nationalbank Havnegade København K Telefon: Fax: Websted: Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Henvendelser om finansiel stabilitet kan sendes til Danmarks Nationalbank, Kapitalmarkedsafdelingen, på Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Tal foreligger ikke Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Redaktionen er afsluttet den 1. maj Tryk: Scanprint as, Viby J ISSN: (online)

3 3 Indhold INDLEDNING... 9 DEN REALØKONOMISKE UDVIKLING ANALYSE AF FINANSIEL STABILITET DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansielle koncerner Danske pengeinstitutter Følsomhedsanalyse og stresstest af danske pengeinstitutter Realkreditinstitutterne Pensionsselskaberne ERHVERV OG HUSHOLDNINGER Erhverv Landbrug Husholdninger KAPITALMARKEDERNE Markedsudviklingen Vurdering af aktiekurser Effekterne på de finansielle institutioner af markedsudviklingen TEMAER I RELATION TIL FINANSIEL STABILITET PENSIONSSELSKABERNE Pensionsordninger og pensionsselskaber Pensionsselskabernes risici, rammer og gennemsigtighed GRÆNSEOVERSKRIDENDE KONCERNER BANKERS KAPITALSTRUKTUR CLS OG STABILITET I BETALINGSAFVIKLINGEN Betydningen af CLS for finansiel stabilitet Stresstest af den danske afviklingsstruktur ORDLISTE OVER FINANSIELLE BEGREBER

4 4 Figurer Figur 1 Privatforbrug og forbrugertillid, Huspriser og antal handler, Egenkapitalforrentning efter skat for de største nordiske finansielle koncerner, Rating for udvalgte nordiske koncerner og europæiske banker, primo marts 2002 samt primo marts Bankernes indtjening pr. omkostningskrone, Bankernes solvens- og kernekapitalprocent, Udlånsvækst samt tab og hensættelser i pct. af udlån og garantier, alle pengeinstitutter i gruppe 1-3, Pengeinstitutternes tab og hensættelser i pct. af udlån og garantier, Pengeinstitutternes gennemsnitlige ind- og udlånsmarginaler, pengeinstitutter i gruppe 1 og 2, kvartal Udlånsvækst til erhverv for pengeinstitutgrupper, Pengeinstitutternes nettogebyrindtægter i pct. af de samlede nettorente- og gebyrindtægter, alle pengeinstitutter i gruppe 1-3, Pengeinstitutternes indlånsoverskud og nettogæld til andre kreditinstitutter, alle pengeinstitutter i gruppe 1-3, Pengeinstitutternes nettogæld til andre kreditinstitutter og udstedte obligationer opdelt på restløbetid, Antal pengeinstitutter med underskud ved forøgelse af tab på udlån og garantier, 2001 og Antal pengeinstitutter med solvensprocent under 8 ved forøgelse af tab på udlån og garantier, 2001 og Realkreditinstitutternes stødpude over for tab, Udviklingen i pensionsselskabernes sammensætning af investeringsaktiver, Pensionsselskabernes økonomiske stødpuder målt i forhold til livsforsikringshensættelserne, Antal konkurser i erhvervslivet,

5 5 20 Branchefordeling af pengeinstitutternes udlån til erhverv, , ultimo Pengeinstitutternes branchefordelte tabsprocent, Afkastningsgraden i de 10 pct. mindst rentable selskaber i forskellige brancher, Soliditeten i de 10 pct. mindst solide selskaber i forskellige brancher, Konkurssandsynligheden i de svageste selskaber i forskellige brancher, Spredning for konkurssandsynligheder, Andel af bankgæld i 2002 fordelt efter konkurssandsynlighed Udviklingen i heltidsbedrifternes driftsresultat og prisen på svinekød, Kontantprisindeks for landbrugsejendomme over 60 ha og forbrugerprisindeks, Indberetning af dårlige betalere og restanceprocent, Udlånsvækst fra penge- og realkreditinstitutter, Gældsbelastningen for de 10 pct. mest forgældede husholdninger fordelt efter indkomstgruppe, Rentebelastningen for de 10 pct. mest rentebelastede husholdninger fordelt efter indkomstgruppe, Aktieindeks i USA, euroområdet og Danmark samt implicit volatilitet i USA, Korrelationer mellem danske og amerikanske kapitalmarkeder, årige renter i USA, Tyskland og Danmark samt implicit volatilitet i euroområdet, Korrelation mellem aktiekurser og 10-årige renter, Amerikansk aktieindeks og BNP i løbende priser, Realkursudvikling i amerikanske aktier efter et højdepunkt Price-earning for amerikansk aktieindeks og 10-årig amerikansk rente, Amerikansk 10-årig rente fratrukket E/P (Fed-modellen), Eksempel på Tobins q for USA,

6 6 42 Aktieomsætning og kursudvikling på Københavns Fondsbørs, Udviklingen i antal selskaber noteret på Københavns Fondsbørs, Virksomhedsfusioner og -overtagelser, globalt og i Danmark, Udviklingen i balancesummen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, , og den samlede pensionsformue Egenkapitalreserve og bonusreserve i henholdsvis livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Maksimale grundlagsrenter og den effektive rente på en 10-årig statsobligation efter pensionsafkastskat/ realrenteafgift, De fem største kreditinstitutters andel af de samlede aktiver, Gennemsnitlige omkostninger for forskellige finansieringsformer og egenkapitalforrentningen i Egenkapitalforrentning og fremmedkapitalandel i perioden Afviklinger af danske kroner i afviklingsdøgnet Overtræksadgang på foliokonti og størrelsen af indbetalinger til afviklinger Følsomhedsanalyse CLS Følsomhedsanalyse Sumclearingen (detailbetalinger) Følsomhedsanalyse periodiske betalinger Følsomhedsanalyse handelsafviklingen

7 7 Teksttabeller Tabel 1 Officielle skøn på dansk økonomi, 2003 og Følsomhedstests på pengeinstitutternes ordinære resultat, 2001 og De finansielle institutters beholdning af værdipapirer Forenklet balanceopstilling for pensionsselskaber Fusioner og opkøb blandt finansielle virksomheder i EU og Norden, Bankernes relative balancesammensætning i pct., ultimo Bokse Boks 1 Udvikling i pengeinstitutternes regnskaber, De mindste pengeinstitutter Følsomhedsanalyse Ny årsregnskabslov Datagrundlag og metode Model til kvantificering af konkurssandsynligheder Rentebegreber i pensionsselskaberne Pensionsselskabernes risici Beregnede risikoscenarier Koncernrisici Banker anvendt i analysen Principperne i CLS-afviklingen CLS-afviklingscyklus i centraleuropæisk tid Sikkerhedsretten Anvendelsen af den udvidede sikkerhedsret Forudsætninger i stresstestene

8

9 9 Indledning Nationalbanken offentliggør årligt en rapport om den finansielle stabilitet i Danmark. Formålet er at vurdere, hvorvidt det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer de finansielle markeder i at fungere som effektive formidlere af kapital til virksomheder og husholdninger. Indfaldsvinklen er de generelle risici for det finansielle system og ikke situationen i de enkelte finansielle institutter. Den opgave varetages af Finanstilsynet. Rapporten består af to dele. I første del analyseres udviklingen i den finansielle stabilitet med hovedvægten på pengeinstitutterne, mens anden del af rapporten indeholder fire aktuelle temaer. De danske pengeinstitutter har været robuste over for den afdæmpede økonomiske vækst og den forøgede usikkerhed på kapitalmarkederne med faldende aktiekurser og renter i 2001 og Pengeinstitutternes samlede indtjening er fortsat god. Tab og hensættelser er endog faldet, selvom spredningen mellem institutterne er øget. De institutter, der de seneste år har haft den højeste udlånsvækst, har også de største tab. Enkelte pengeinstitutter har kunnet nedbringe omkostningerne, men de fleste pengeinstitutter inden for alle grupper har fortsat voksende omkostninger. Kapitaldækningen er gennemgående øget lidt i 2002, hvilket harmonerer med den større usikkerhed om konjunkturudviklingen. Det samlede billede er således, at pengeinstitutternes modstandskraft over for tab er lidt bedre end for et år siden. Usikkerheden knytter sig i stedet til, hvor lang tid den afdæmpede økonomiske udvikling vil vare ved. Nationalbanken har estimeret en model, der kan beregne virksomhedernes sandsynlighed for at gå konkurs inden for de førstkommende år. Modellens resultater peger på, at sandsynligheden for at gå konkurs er steget lidt inden for alle brancher. IT og tele er fortsat den mest udsatte branche. Spredningen i konkurssandsynlighederne er forøget i alle brancher i de seneste år, hvilket betyder, at usikkerheden ved kreditgivning til erhverv er forøget. Husholdningerne har øget gældsbelastningen, men som følge af det lave renteniveau er rentebelastningen ikke steget tilsvarende. Mange har anvendt realkreditlån til at indfri bankgæld som konsekvens af, at pengeinstitutternes udlånsrenter gennemgående er højere end renten på realkreditlån.

10 10 Kapitalmarkedsudviklingen i 2002 har især påvirket pensionssektoren negativt. Der har været massive kurstab på aktier, og kursgevinsterne på obligationsbeholdningerne kan ikke dække behovet for yderligere hensættelser til pensionsforpligtelser. Pensionsselskaberne har imidlertid samlet set kunnet forøge reserverne, idet det regnskabsteknisk er blevet muligt at medregne en del af hensættelserne som reserve. En sikker og effektiv infrastruktur vedrørende afvikling af betalinger er en forudsætning for finansiel stabilitet. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig likviditet på de rette tidspunkter, således at eventuelle problemer hos én eller flere deltagere ikke spredes til andre. Der er simuleret et krisescenario, hvor adgangen til at mobilisere likviditet reduceres væsentligt. Resultatet viser, at sektoren som helhed i den nuværende situation har rigelig likviditet til rådighed. På institutniveau er der også generelt rigelig likviditet.

11 11 Den realøkonomiske udvikling DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Den internationale økonomi har udviklet sig svagt i de seneste år, og udsvingene på de finansielle markeder har været betydelige. De internationale aktiemarkeder er faldet markant, samtidig med at renterne på både penge- og obligationsmarkederne også er faldet. I euroområdet, som i de sidste 1½ år har haft meget beskedne vækstrater, er problemerne især udtalte i de tre store medlemslande, Tyskland, Frankrig og Italien. Den amerikanske økonomi havde en forholdsvist pæn vækst i 2002, men med et meget stort underskud på betalingsbalancens løbende poster, som afspejler et stigende opsparingsunderskud i den offentlige sektor. Det forventede tidspunkt for et fornyet internationalt opsving er udskudt flere gange i det seneste år, og der er ringe tillid til den fremtidige økonomiske udvikling hos både forbrugere og virksomheder. Det er dog en udbredt opfattelse, senest udtrykt i OECDs økonomiske prognose fra april, at den amerikanske økonomi vil rejse sig i 2. halvdel af 2003, om end de nævnte ubalancer, særligt det voksende underskud i den offentlige sektor, kan bidrage til at holde væksten nede. Udsigterne for europæisk økonomi, og specielt Tyskland, er mere pessimistiske. For Tyskland er konsensus-skøn for væksten i indeværende år nu nedrevideret til under 1 pct. Også andre af Danmarks samhandelspartnere har oplevet en vækstnedgang i 2. halvdel af 2002, bl.a. Sverige og England, og udviklingen på danske virksomheders eksportmarkeder under ét tyder ikke på fremgang i eksporten i umiddelbar fremtid. DEN DANSKE ØKONOMI Den økonomiske aktivitet i Danmark blev afdæmpet i løbet af Ifølge de seneste nationalregnskabstal steg bruttonationalproduktet kraftigt i 1. halvår 2002 efterfulgt af et fald i 3. kvartal og siden en beskeden stigning i 4. kvartal. For 2002 under ét blev der tale om en lidt højere vækst end i Ifølge de seneste officielle prognoser ventes i 2003 en vækst omkring 1½ pct., jf. tabel 1. Det er lidt lavere end ventet ved årsskiftet og bekræfter således billedet af afdæmpning. Væksten i dansk økonomi i 2002 blev især trukket af privatforbruget, der efter nogle år med en svag udvikling er accelereret gennem 2002, jf. figur 1. I 4. kvartal 2002 lå privatforbruget således knap 3 pct. over ni-

12 12 OFFICIELLE SKØN PÅ DANSK ØKONOMI, 2003 OG 2004 Tabel 1 Det Økonomiske Råd Regeringen Arbejderbevægelsens erhvervsråd EU OECD Nov Dec Feb Apr Apr Procentvis ændring i forhold til året før 2003 BNP... 1,9 1,8 1,3 1,5 1,6 Privat forbrug... 2,7 2,2 2,3 1,8 1,9 Erhvervsinvesteringer... 0,8 2,7-0,1 1,6 0,8 Eksport... 3,6 3,8 1,6 2,0 3,1 Timeløn... 4,0 3,9 3,7 3,8 3,9 Beskæftigelse... 0,3 0,1-0,5-0,3 0, BNP... 1,9 2,1 2,0 2,2 2,6 Privat forbrug... 1,9 2,4 2,4 2,3 2,2 Erhvervsinvesteringer... 2,2 3,8 0,4 3,8 3,5 Eksport... 4,2 5,8 3,8 4,7 7,5 Timeløn... 3,8 3,7 3,7 3,9 4,2 Beskæftigelse... 0,2 0,5 0,1 0,4 0,5 veauet i samme kvartal året før. For indeværende og næste år ligger skønnene på det samlede privatforbrug omkring intervallet 2-2½ pct. De seneste tal for nyregistreringer af personbiler og forbrugertillid er begge svage, mens detailomsætningen vokser meget stærkt. Solid vækst i de disponible realindkomster og det lave renteniveau ventes at bidrage til fortsat forbrugsvækst, ligesom en forholdsvis høj formuekvote og lav forbrugskvote giver et solidt udgangspunkt. Erhvervsinvesteringerne lå i 2002 på stort set samme niveau som i Materielinvesteringerne ligger på et højt niveau efter flere års kraftig stigning. Investeringerne relaterer sig i høj grad til IT- og andet teknologisk udstyr, som har en kortere økonomisk levetid end andet kapitalapparat. Opgangen i investeringsniveauet har således modstykke i større afskrivninger og kan derfor være af mere permanent karakter. Det reducerer samtidig sandsynligheden for et egentligt tilbageslag i investeringerne. Bygningsinvesteringerne ligger på et mere beskedent niveau uden tegn på mærkbar opgang. De seneste skøn på de samlede erhvervsinvesteringer tyder kun på beskeden vækst i år og er dermed på linje med svage konjunkturbarometre for erhvervene. En rolig vækst i boligbyggeriet opvejer ikke fald i erhvervsbyggeriet, så den samlede byggeaktivitet har udviklet sig svagt de seneste år. Boligbyggeriet vil blive understøttet af regeringens boligpakke fra 2002 til fremme af fx privat udlejningsbyggeri og renovering af almene boliger.

13 13 PRIVATFORBRUG OG FORBRUGERTILLID, Figur = 100 Nettotal Forbrugertillidsindikator (højre akse) Samlet privatforbrug (Nationalregnskabet) Detailomsætningsindeks, 2 mdr. gns. -20 Anm.: Sæsonkorrigerede data. Kilde: Danmarks Statistik. De seneste års stærke stigninger i huspriserne synes at være ophørt, mens antallet af hushandler har udviklet sig fladt siden 1999, jf. figur 2. Væksten i huspriserne ventes i den kommende tid næppe at overstige den generelle prisudvikling, men omvendt øjnes der ikke umiddelbart nogen risiko for et mærkbart tilbageslag på boligmarkedet, og tidligere årtiers store udsving i huspriserne er der ikke udsigt til. Det afspejler, at balanceproblemerne i dansk økonomi i dag er væsentligt mindre end tidligere. Den danske eksport har til dels trodset den beskedne vækst på de internationale markeder og har i de senere år vundet markedsandele. Den gunstige reaktion på den internationale udvikling afspejler i høj grad sammensætningen af den danske eksport, herunder en forholdsvis lav andel af investeringsgoder, som traditionelt er meget konjunkturfølsomme. Dertil kommer i den nuværende situation, at markedet for nogle af de produkter, der fylder meget i eksporten, fx vindmøller og farmaceutiske produkter, ikke har været kraftigt berørt af tilbageslaget. Trods afdæmpningen har den danske økonomi indtil videre klaret sig godt gennem svækkelsen af den internationale økonomi. Fald i beskæftigelsen i 2002 og en beskeden stigning i ledigheden har reduceret presset på det danske arbejdsmarked, som dog fortsat er stramt i en international sammenligning. Lønstigningerne har i en årrække været højere end i udlandet, og sammen med en stærkere effektiv kronekurs svækker

14 14 HUSPRISER OG ANTAL HANDLER, Figur 2 Pct., år-år handler Husprisstigning Antal handler (højre akse) 0 Anm.: Sæsonkorrigerede data. Kilde: Realkreditrådet. det konkurrenceevnen. Konkurrencen på produktmarkederne såvel nationalt som internationalt sætter en grænse for, i hvilket omfang virksomhederne kan overvælte øgede lønomkostninger på priserne, og det kan følgelig lægge et pres på virksomhedernes indtjening. Generelt er balanceproblemerne i dansk økonomi beskedne. Således var der i 2002 et solidt overskud såvel på den offentlige sektors saldo som på betalingsbalancens løbende poster. Den private sektor har gradvist vendt sit finansielle opsparingsunderskud, dvs. bruttoinvesteringer minus bruttoopsparing, fra 2 pct. af BNP i 1998 til et overskud på godt 1 pct. af BNP i 2002 primært som følge af øget opsparing og et fald i boligbyggeriet.

15 Analyse af finansiel stabilitet

16

17 17 Den finansielle sektor Den finansielle sektor er påvirket af den internationale økonomiske afmatning, udviklingen på kapitalmarkederne og usikkerhed om fremtiden. For de nordiske koncerner er indtjeningen gået tilbage. Niveauet for tab og hensættelser er øget for hovedparten af koncernerne, men gennemsnittet er uændret. I europæisk perspektiv, herunder specielt i sammenligning med den tyske banksektor, fremstår de nordiske koncerner robuste. De danske pengeinstitutters indtjening er fortsat god, og tab og hensættelser er endog faldet. Institutterne har foreløbigt modstået effekterne af de afdæmpede konjunkturer og tilbageslaget på kapitalmarkederne, men der er en tendens til øget spredning i indtjeningen. En række af de danske pengeinstitutter har øget kapitaldækningen, hvilket harmonerer med den større usikkerhed om konjunkturudviklingen. Følsomheden af pengeinstitutternes resultat på et års sigt er stort set uændret over det seneste år. Tendensen til øget kapitaldækning har samtidig medvirket til, at den samlede modstandskraft over for tab på udlån og garantier er bedret. Usikkerheden knytter sig i stedet til, hvor længe den afdæmpede økonomiske udvikling vil vare ved. Kapitalmarkedsudviklingen i 2002 har påvirket pensionssektoren negativt. Pensionsselskaberne har imidlertid kunnet øge reserverne som følge af nye regnskabsprincipper. FINANSIELLE KONCERNER De største finansielle koncerner i Danmark er alle væsentlige markedsdeltagere inden for bank-, realkredit- og forsikringsvirksomhed. Samtidig opererer koncernerne i vid udstrækning på det nordiske finansielle marked som helhed. Udviklingen i de største finansielle koncerner i Norden sætter derved udviklingen for de største danske koncerner samt den danske pengeinstitutsektor i perspektiv 1. Udviklingen i koncernernes resultater Resultatet før skat var lavere i 2002 end i 2001 i de fleste af de nordiske finansielle koncerner, og egenkapitalforrentningen er overvejende fal- 1 Analysen omfatter Danske Bank, Den norske Bank (DnB), Swedbank (FöreningsSparbanken), Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og Svenska Handelsbanken.

18 18 EGENKAPITALFORRENTNING EFTER SKAT FOR DE STØRSTE NORDISKE FINANSIELLE KONCERNER, Figur 3 Pct DnB Swedbank Nordea Svenska Handelsbanken SEB Danske Bank Anm.: Datasættet består af de 6 analyserede nordiske koncerner plus de virksomheder, som tilbage i tiden var selvstændige institutter, men som nu indgår i koncernerne. Egenkapitalforrentningen er beregnet som resultatet efter skat i pct. af egenkapitalen ultimo perioden. Kilde: Årsregnskaber. det, jf. figur 3. Koncernerne har dog formået at øge nettorenteindtægterne, selvom både renteindtægter og renteudgifter er faldet. Forretningsomfanget, målt ved mængden af ind- og udlån, er vokset, særligt er realkreditudlån gået frem. Nedgangen på aktiemarkederne afspejler sig i lavere nettogebyrindtægter i forbindelse med investeringsbankaktiviteter og fald i afkastet på fondsbeholdningen i 2002 i forhold til 2001 for hovedparten af koncernerne. For at modsvare de vigende indtægter har flere koncerner valgt at reducere omfanget af investeringsbankaktiviteter og skære kraftigt i medarbejderstaben i de berørte afdelinger. For hovedparten af de nordiske koncerner spiller investeringsbankaktiviteter dog ikke en afgørende rolle. Det kan være en årsag til, at de klarer sig godt i internationalt perspektiv. Koncernernes tab og hensættelser på udlån i forhold til samlede udlån og garantier er for hovedparten øget, men er i gennemsnit uændret 0,14 pct. Enkelte koncerner har øget kapitaldækningen, hvilket synes i overensstemmelse med større usikkerhed om konjunkturerne. Størrelsen af kernekapitalen målt i forhold til de risikovægtede aktiver er 7,3 pct., hvilket er det samme som i De nordiske koncerner er påvirket af problemerne i pensionssektoren, dels via koncernernes livsforsikringsvirksomhed, dels via egne firmapen-

19 19 RATING FOR UDVALGTE NORDISKE KONCERNER OG EUROPÆISKE BANKER, PRIMO MARTS 2002 SAMT PRIMO MARTS 2003 Figur 4 Langsigtet udstedt gæld A- A A+ AA- AA AA+ AAA Commerzbank HypoVereinsbank Swedbank SEB Svenska Handelsbanken, ING Bank Nordea og Danske Bank ABN Amro C.S.F.B. Deutsche Bank BNP Paribas, R.B.S. og Societe General Barclays Bank og Credit Agricole UBS Dresdner Bank A A/B B B/C C C/D D Individuel rating Anm.: Ratingbureauet Fitch anvender for deres såkaldte long-term ratings en overordnet bogstavskala fra AAA til -A, hvor AAA-klassen er den højeste. Tilsvarende er ratingen af de enkelte institutter rangordnet fra A til D. Ratingen for det enkelte institut (individuel rating) angiver en bedømmelse af bankens finansielle styrke uden hensyntagen til evt. støtte fra tredjepart, mens rating på langsigtet gæld godt kan være højere som følge af implicitte eller eksplicitte garantier fra fx offentlige myndigheder. C.S.F.B. er en forkortelse af Credit Suisse First Boston, mens R.B.S. er en forkortelse af Royal Bank of Scotland. Kilde: Fitch. sionskasser. Livsforsikringsselskaberne er blevet klemt af den lave rente og udviklingen på aktiemarkederne, og nogle af koncernerne har været tvunget til at yde ansvarlige lån til forsikrings- og pensionsselskaberne. Flere af koncernerne har firmapensionsordninger, som potentielt kan give anledning til tab. En enkelt koncern har oplyst, at der har været behov for at indskyde kapital i en firmapensionsordning. Kreditværdighed i europæisk perspektiv Med henblik på at vurdere de nordiske koncerners kreditværdighed er den individuelle rating primo marts 2002 og primo marts 2003 for udvalgte europæiske finansielle koncerner samt rating af disses langsigtede udstedte gæld angivet i figur 4. De højeste ratings findes mod "sydvest" i diagrammet, og pilene viser de institutter, hvis rating er blevet nedjusteret siden marts De banker, der er udvalgt til sammenligningen, er de største europæiske banker målt ved størrelsen af de samlede aktiver. Det er fire tyske banker, tre franske, to hollandske, to schweiziske samt to britiske banker. De nordiske koncerner har alle som udgangspunkt en høj rating, og ingen af koncernerne er blevet nedjusteret i perioden.

20 20 UDVIKLING I PENGEINSTITUTTERNES REGNSKABER, Boks 1 De danske pengeinstitutter havde i 2002 et samlet resultat på 20,2 mia.kr., hvilket var en lille stigning i forhold til Pengeinstitutternes resultat er stagneret i de senere år, hvilket afspejler en lavere vækst i forretningsomfanget i forhold til perioden fra 1996 til 2000, hvor vækstraterne i udlånet var meget høje. På indtægtssiden har pengeinstitutterne samlet set fastholdt en uændret renteindtjening. På baggrund af de store markedsudsving, der satte ind i anden halvdel af 2001, og som specielt har forringet pengeinstitutternes grundlag for indtjening gennem investeringsbankaktivitet og kapitalforvaltning, er gebyrindtægterne faldet yderligere. Tilsvarende er institutternes indtjening fra kursreguleringer af egne beholdninger gået tilbage. Samlet set er kursreguleringernes betydning i forhold til rente- og gebyrindtægterne dog relativt beskeden. Driftsomkostningerne er uændrede, men særligt de største institutters tilpasning af omkostningerne i forhold til indtægterne medvirker til at fastholde det samlede resultat for sektoren. Tab og hensættelser blev nedbragt i 2002, og de fortsat afdæmpede konjunkturer er således ikke slået igennem på det samlede resultat, om end der underliggende er blevet større indbyrdes forskelle mellem de enkelte pengeinstitutter og pengeinstitutgrupper. PENGEINSTITUTTERNES RESULTATER, Mia.kr Indtægter Nettorenteindtægter... 29,1 31,2 34,2 34,9 Nettogebyrindtægter... 11,5 14,0 13,3 13,0 Kursregulering af værdipapirer mv... 1,8 4,6 1,9 0,8 Kursregulering af kapitalinteresser... 3,5 4,6 5,8 6,2 Andre ordinære indtægter... 1,9 1,6 1,6 1,6 Omkostninger Driftsomkostninger mv ,8 35,1 32,3 32,2 Tab og hensættelser... 2,6 3,1 5,0 4,2 Ordinært resultat... 14,3 17,8 19,4 20,2 Anm.: Pengeinstitutter i gruppe 1-3. Kilde: Finanstilsynet. Særligt i sammenligning med den tyske banksektor fremstår de nordiske koncerner robuste. De tyske banker har fået nedjusteret rating overvejende som følge af en generelt lav profitabilitet med baggrund i strukturelle forhold, der er blevet forstærket af det ugunstige økonomiske klima, med vigende indtægter og tab på dårlige lån til følge. Den strukturelle udvikling De nordiske koncerner har foretaget en række strukturtilpasninger i 2002, og konsolideringen blandt regionale og lokale danske pengeinstitutter er fortsat.

21 21 Nordea meddelte i juni 2002, at koncernen overdrager Tryg Skade til Tryg i Danmark. I september købte Nordea 37 pct. af LG Petro Bank i Polen, hvorved banken når op på 92 pct. af aktierne. Nordea opkøbte Postgirot Bank i 2001 og har drevet den som et datterselskab indtil december 2002, hvor den blev fusioneret med Nordea Bank Sverige. Danske Bank solgte Danica Life, et datterselskab af Danica Pension, i oktober. Endvidere er Danske Securities nedlagt som en selvstændig enhed. Opgaverne overflyttes til Danske Markets. Desuden nedlægges Danske Securities aktiviteter helt eller delvist i en række lande. Svenska Handelsbanken fusionerede med Midtbank i maj Midtbank omdannedes fra januar 2002 til en filial af Handelsbanken. I maj 2002 meddelte Handelsbanken, at den opbygger en ny regionalbank i Storbritannien. Den norske Bank har i februar 2002 gennem køb af aktier i Nordlandsbanken sikret sig den fulde kontrol over banken. I juni 2002 erhvervede Den norske Bank Skandia's asset management aktiviteter, hvilket er et led i etableringen af Den norske Banks asset management. Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord fusionerede med virkning fra 1. januar 2002 under navnet Nordjyske Bank. Egnsbank Nord er den fortsættende bank. I maj fusionerede Sydbank med Egnsbank Fyn. Sydbank ejede i forvejen mere end 60 pct. af aktiekapitalen i Egnsbank Fyn. Ringkjøbing Landbobank fusionerede med Tarm Bank i august 2002 med Ringkjøbing Landbobank som fortsættende selskab. Endelig fusionerede Nordvestbank og Vestjysk Bank i marts 2003 med virkning fra 1. januar 2002 med Nordvestbank som fortsættende selskab under navnet Vestjysk Bank. DANSKE PENGEINSTITUTTER Der er 181 pengeinstitutter i Danmark, hvoraf de 5 største har en samlet andel af balancen på 81 pct. De danske pengeinstitutter er således en meget heterogen gruppe, og den gennemsnitlige udvikling afspejler ikke de betydelige underliggende forskelle mellem de enkelte institutter. Det kommer bl.a. til udtryk i spredningen i en række af de analyserede nøgletal 1. 1 I analyserne belyses fortrinsvis udviklingen i pengeinstitutvirksomheden, herunder pengeinstitutter der indgår i finansielle koncerner. Udvikling i indtjening og kapitaldækning analyseres for koncernerne som helhed for de pengeinstitutter, der indgår i koncerner, mens de øvrige pengeinstitutter indgår i analyserne med tal for selve pengeinstitutvirksomheden. Analyser af spredningen i forskellige nøgletal er baseret på samme population som de efterfølgende følsomhedsanalyser og stresstests, der omfatter 48 udvalgte pengeinstitutter og koncerner.

22 22 BANKERNES INDTJENING PR. OMKOSTNINGSKRONE, Figur 5 Kr. 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Median 10 pct. fraktil 90 pct. fraktil Gennemsnit Anm.: Baseret på 48 udvalgte banker i gruppe 1-3. Indtjening pr. omkostningskrone er defineret som det finansielle resultat i forhold til omkostninger inkl. personale- og administrationsomkostninger, afskrivninger samt tab og hensættelser. Kilde: Årsregnskaber og Finanstilsynet. Danske pengeinstitutters indtjening og kapitaldækning Pengeinstitutternes samlede resultat for 2002 er øget lidt i forhold til 2001, jf. boks 1. Den gennemsnitlige indtjening pr. omkostningskrone er faldet lidt, og spredningen mellem bankerne øges fortsat, jf. figur 5. Enkelte pengeinstitutter har været i stand til at nedbringe omkostningerne, men de fleste pengeinstitutter i alle grupper har fortsat voksende omkostninger. For mere end halvdelen af pengeinstitutterne er indtjeningen pr. omkostningskrone gået tilbage. Kapitaldækningen er samlet set faldet i perioden , men øget lidt i 2002, hvilket harmonerer med den større usikkerhed om konjunkturudviklingen. Det er fortsat de mindste pengeinstitutter, der har den højeste kapitaldækning, jf. figur 6. Jo mindre pengeinstitutterne er, desto mindre udgør den supplerende kapital af det samlede kapitalgrundlag. Især de mellemstore banker har øget andelen af supplerende kapital. Supplerende kapital indebærer alt andet lige lavere finansieringsomkostninger end egenkapital, jf. temaet om bankers kapitalstruktur på side 89. Omvendt har supplerende kapital typisk en fast løbetid, og andelen af den supplerende kapital, der kan medregnes i solvensopgørelsen, falder i den sidste del af løbetiden 1. 1 Se Birgitte Bundgaard og Suzanne Hyldahl, Sammensætning af pengeinstitutternes kapital nye lovkrav og muligheder, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2002.

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2004 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille rigsvåben, der i 2003 er nytegnet til bagsiden

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere