Danmarks Nationalbank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Nationalbank"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

2 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af Århus rådhustårn, der er valgt som motiv for den første temamønt i en serie af i alt 7-10 mønter, der vil udkomme over en årrække. Danmarks Nationalbank Havnegade København K Telefon: Fax: Websted: Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Henvendelser om finansiel stabilitet kan sendes til Danmarks Nationalbank, Kapitalmarkedsafdelingen, på Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Tal foreligger ikke Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Redaktionen er afsluttet den 1. maj Tryk: Scanprint as, Viby J ISSN: (online)

3 3 Indhold INDLEDNING... 9 DEN REALØKONOMISKE UDVIKLING ANALYSE AF FINANSIEL STABILITET DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansielle koncerner Danske pengeinstitutter Følsomhedsanalyse og stresstest af danske pengeinstitutter Realkreditinstitutterne Pensionsselskaberne ERHVERV OG HUSHOLDNINGER Erhverv Landbrug Husholdninger KAPITALMARKEDERNE Markedsudviklingen Vurdering af aktiekurser Effekterne på de finansielle institutioner af markedsudviklingen TEMAER I RELATION TIL FINANSIEL STABILITET PENSIONSSELSKABERNE Pensionsordninger og pensionsselskaber Pensionsselskabernes risici, rammer og gennemsigtighed GRÆNSEOVERSKRIDENDE KONCERNER BANKERS KAPITALSTRUKTUR CLS OG STABILITET I BETALINGSAFVIKLINGEN Betydningen af CLS for finansiel stabilitet Stresstest af den danske afviklingsstruktur ORDLISTE OVER FINANSIELLE BEGREBER

4 4 Figurer Figur 1 Privatforbrug og forbrugertillid, Huspriser og antal handler, Egenkapitalforrentning efter skat for de største nordiske finansielle koncerner, Rating for udvalgte nordiske koncerner og europæiske banker, primo marts 2002 samt primo marts Bankernes indtjening pr. omkostningskrone, Bankernes solvens- og kernekapitalprocent, Udlånsvækst samt tab og hensættelser i pct. af udlån og garantier, alle pengeinstitutter i gruppe 1-3, Pengeinstitutternes tab og hensættelser i pct. af udlån og garantier, Pengeinstitutternes gennemsnitlige ind- og udlånsmarginaler, pengeinstitutter i gruppe 1 og 2, kvartal Udlånsvækst til erhverv for pengeinstitutgrupper, Pengeinstitutternes nettogebyrindtægter i pct. af de samlede nettorente- og gebyrindtægter, alle pengeinstitutter i gruppe 1-3, Pengeinstitutternes indlånsoverskud og nettogæld til andre kreditinstitutter, alle pengeinstitutter i gruppe 1-3, Pengeinstitutternes nettogæld til andre kreditinstitutter og udstedte obligationer opdelt på restløbetid, Antal pengeinstitutter med underskud ved forøgelse af tab på udlån og garantier, 2001 og Antal pengeinstitutter med solvensprocent under 8 ved forøgelse af tab på udlån og garantier, 2001 og Realkreditinstitutternes stødpude over for tab, Udviklingen i pensionsselskabernes sammensætning af investeringsaktiver, Pensionsselskabernes økonomiske stødpuder målt i forhold til livsforsikringshensættelserne, Antal konkurser i erhvervslivet,

5 5 20 Branchefordeling af pengeinstitutternes udlån til erhverv, , ultimo Pengeinstitutternes branchefordelte tabsprocent, Afkastningsgraden i de 10 pct. mindst rentable selskaber i forskellige brancher, Soliditeten i de 10 pct. mindst solide selskaber i forskellige brancher, Konkurssandsynligheden i de svageste selskaber i forskellige brancher, Spredning for konkurssandsynligheder, Andel af bankgæld i 2002 fordelt efter konkurssandsynlighed Udviklingen i heltidsbedrifternes driftsresultat og prisen på svinekød, Kontantprisindeks for landbrugsejendomme over 60 ha og forbrugerprisindeks, Indberetning af dårlige betalere og restanceprocent, Udlånsvækst fra penge- og realkreditinstitutter, Gældsbelastningen for de 10 pct. mest forgældede husholdninger fordelt efter indkomstgruppe, Rentebelastningen for de 10 pct. mest rentebelastede husholdninger fordelt efter indkomstgruppe, Aktieindeks i USA, euroområdet og Danmark samt implicit volatilitet i USA, Korrelationer mellem danske og amerikanske kapitalmarkeder, årige renter i USA, Tyskland og Danmark samt implicit volatilitet i euroområdet, Korrelation mellem aktiekurser og 10-årige renter, Amerikansk aktieindeks og BNP i løbende priser, Realkursudvikling i amerikanske aktier efter et højdepunkt Price-earning for amerikansk aktieindeks og 10-årig amerikansk rente, Amerikansk 10-årig rente fratrukket E/P (Fed-modellen), Eksempel på Tobins q for USA,

6 6 42 Aktieomsætning og kursudvikling på Københavns Fondsbørs, Udviklingen i antal selskaber noteret på Københavns Fondsbørs, Virksomhedsfusioner og -overtagelser, globalt og i Danmark, Udviklingen i balancesummen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, , og den samlede pensionsformue Egenkapitalreserve og bonusreserve i henholdsvis livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Maksimale grundlagsrenter og den effektive rente på en 10-årig statsobligation efter pensionsafkastskat/ realrenteafgift, De fem største kreditinstitutters andel af de samlede aktiver, Gennemsnitlige omkostninger for forskellige finansieringsformer og egenkapitalforrentningen i Egenkapitalforrentning og fremmedkapitalandel i perioden Afviklinger af danske kroner i afviklingsdøgnet Overtræksadgang på foliokonti og størrelsen af indbetalinger til afviklinger Følsomhedsanalyse CLS Følsomhedsanalyse Sumclearingen (detailbetalinger) Følsomhedsanalyse periodiske betalinger Følsomhedsanalyse handelsafviklingen

7 7 Teksttabeller Tabel 1 Officielle skøn på dansk økonomi, 2003 og Følsomhedstests på pengeinstitutternes ordinære resultat, 2001 og De finansielle institutters beholdning af værdipapirer Forenklet balanceopstilling for pensionsselskaber Fusioner og opkøb blandt finansielle virksomheder i EU og Norden, Bankernes relative balancesammensætning i pct., ultimo Bokse Boks 1 Udvikling i pengeinstitutternes regnskaber, De mindste pengeinstitutter Følsomhedsanalyse Ny årsregnskabslov Datagrundlag og metode Model til kvantificering af konkurssandsynligheder Rentebegreber i pensionsselskaberne Pensionsselskabernes risici Beregnede risikoscenarier Koncernrisici Banker anvendt i analysen Principperne i CLS-afviklingen CLS-afviklingscyklus i centraleuropæisk tid Sikkerhedsretten Anvendelsen af den udvidede sikkerhedsret Forudsætninger i stresstestene

8

9 9 Indledning Nationalbanken offentliggør årligt en rapport om den finansielle stabilitet i Danmark. Formålet er at vurdere, hvorvidt det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer de finansielle markeder i at fungere som effektive formidlere af kapital til virksomheder og husholdninger. Indfaldsvinklen er de generelle risici for det finansielle system og ikke situationen i de enkelte finansielle institutter. Den opgave varetages af Finanstilsynet. Rapporten består af to dele. I første del analyseres udviklingen i den finansielle stabilitet med hovedvægten på pengeinstitutterne, mens anden del af rapporten indeholder fire aktuelle temaer. De danske pengeinstitutter har været robuste over for den afdæmpede økonomiske vækst og den forøgede usikkerhed på kapitalmarkederne med faldende aktiekurser og renter i 2001 og Pengeinstitutternes samlede indtjening er fortsat god. Tab og hensættelser er endog faldet, selvom spredningen mellem institutterne er øget. De institutter, der de seneste år har haft den højeste udlånsvækst, har også de største tab. Enkelte pengeinstitutter har kunnet nedbringe omkostningerne, men de fleste pengeinstitutter inden for alle grupper har fortsat voksende omkostninger. Kapitaldækningen er gennemgående øget lidt i 2002, hvilket harmonerer med den større usikkerhed om konjunkturudviklingen. Det samlede billede er således, at pengeinstitutternes modstandskraft over for tab er lidt bedre end for et år siden. Usikkerheden knytter sig i stedet til, hvor lang tid den afdæmpede økonomiske udvikling vil vare ved. Nationalbanken har estimeret en model, der kan beregne virksomhedernes sandsynlighed for at gå konkurs inden for de førstkommende år. Modellens resultater peger på, at sandsynligheden for at gå konkurs er steget lidt inden for alle brancher. IT og tele er fortsat den mest udsatte branche. Spredningen i konkurssandsynlighederne er forøget i alle brancher i de seneste år, hvilket betyder, at usikkerheden ved kreditgivning til erhverv er forøget. Husholdningerne har øget gældsbelastningen, men som følge af det lave renteniveau er rentebelastningen ikke steget tilsvarende. Mange har anvendt realkreditlån til at indfri bankgæld som konsekvens af, at pengeinstitutternes udlånsrenter gennemgående er højere end renten på realkreditlån.

10 10 Kapitalmarkedsudviklingen i 2002 har især påvirket pensionssektoren negativt. Der har været massive kurstab på aktier, og kursgevinsterne på obligationsbeholdningerne kan ikke dække behovet for yderligere hensættelser til pensionsforpligtelser. Pensionsselskaberne har imidlertid samlet set kunnet forøge reserverne, idet det regnskabsteknisk er blevet muligt at medregne en del af hensættelserne som reserve. En sikker og effektiv infrastruktur vedrørende afvikling af betalinger er en forudsætning for finansiel stabilitet. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig likviditet på de rette tidspunkter, således at eventuelle problemer hos én eller flere deltagere ikke spredes til andre. Der er simuleret et krisescenario, hvor adgangen til at mobilisere likviditet reduceres væsentligt. Resultatet viser, at sektoren som helhed i den nuværende situation har rigelig likviditet til rådighed. På institutniveau er der også generelt rigelig likviditet.

11 11 Den realøkonomiske udvikling DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Den internationale økonomi har udviklet sig svagt i de seneste år, og udsvingene på de finansielle markeder har været betydelige. De internationale aktiemarkeder er faldet markant, samtidig med at renterne på både penge- og obligationsmarkederne også er faldet. I euroområdet, som i de sidste 1½ år har haft meget beskedne vækstrater, er problemerne især udtalte i de tre store medlemslande, Tyskland, Frankrig og Italien. Den amerikanske økonomi havde en forholdsvist pæn vækst i 2002, men med et meget stort underskud på betalingsbalancens løbende poster, som afspejler et stigende opsparingsunderskud i den offentlige sektor. Det forventede tidspunkt for et fornyet internationalt opsving er udskudt flere gange i det seneste år, og der er ringe tillid til den fremtidige økonomiske udvikling hos både forbrugere og virksomheder. Det er dog en udbredt opfattelse, senest udtrykt i OECDs økonomiske prognose fra april, at den amerikanske økonomi vil rejse sig i 2. halvdel af 2003, om end de nævnte ubalancer, særligt det voksende underskud i den offentlige sektor, kan bidrage til at holde væksten nede. Udsigterne for europæisk økonomi, og specielt Tyskland, er mere pessimistiske. For Tyskland er konsensus-skøn for væksten i indeværende år nu nedrevideret til under 1 pct. Også andre af Danmarks samhandelspartnere har oplevet en vækstnedgang i 2. halvdel af 2002, bl.a. Sverige og England, og udviklingen på danske virksomheders eksportmarkeder under ét tyder ikke på fremgang i eksporten i umiddelbar fremtid. DEN DANSKE ØKONOMI Den økonomiske aktivitet i Danmark blev afdæmpet i løbet af Ifølge de seneste nationalregnskabstal steg bruttonationalproduktet kraftigt i 1. halvår 2002 efterfulgt af et fald i 3. kvartal og siden en beskeden stigning i 4. kvartal. For 2002 under ét blev der tale om en lidt højere vækst end i Ifølge de seneste officielle prognoser ventes i 2003 en vækst omkring 1½ pct., jf. tabel 1. Det er lidt lavere end ventet ved årsskiftet og bekræfter således billedet af afdæmpning. Væksten i dansk økonomi i 2002 blev især trukket af privatforbruget, der efter nogle år med en svag udvikling er accelereret gennem 2002, jf. figur 1. I 4. kvartal 2002 lå privatforbruget således knap 3 pct. over ni-

12 12 OFFICIELLE SKØN PÅ DANSK ØKONOMI, 2003 OG 2004 Tabel 1 Det Økonomiske Råd Regeringen Arbejderbevægelsens erhvervsråd EU OECD Nov Dec Feb Apr Apr Procentvis ændring i forhold til året før 2003 BNP... 1,9 1,8 1,3 1,5 1,6 Privat forbrug... 2,7 2,2 2,3 1,8 1,9 Erhvervsinvesteringer... 0,8 2,7-0,1 1,6 0,8 Eksport... 3,6 3,8 1,6 2,0 3,1 Timeløn... 4,0 3,9 3,7 3,8 3,9 Beskæftigelse... 0,3 0,1-0,5-0,3 0, BNP... 1,9 2,1 2,0 2,2 2,6 Privat forbrug... 1,9 2,4 2,4 2,3 2,2 Erhvervsinvesteringer... 2,2 3,8 0,4 3,8 3,5 Eksport... 4,2 5,8 3,8 4,7 7,5 Timeløn... 3,8 3,7 3,7 3,9 4,2 Beskæftigelse... 0,2 0,5 0,1 0,4 0,5 veauet i samme kvartal året før. For indeværende og næste år ligger skønnene på det samlede privatforbrug omkring intervallet 2-2½ pct. De seneste tal for nyregistreringer af personbiler og forbrugertillid er begge svage, mens detailomsætningen vokser meget stærkt. Solid vækst i de disponible realindkomster og det lave renteniveau ventes at bidrage til fortsat forbrugsvækst, ligesom en forholdsvis høj formuekvote og lav forbrugskvote giver et solidt udgangspunkt. Erhvervsinvesteringerne lå i 2002 på stort set samme niveau som i Materielinvesteringerne ligger på et højt niveau efter flere års kraftig stigning. Investeringerne relaterer sig i høj grad til IT- og andet teknologisk udstyr, som har en kortere økonomisk levetid end andet kapitalapparat. Opgangen i investeringsniveauet har således modstykke i større afskrivninger og kan derfor være af mere permanent karakter. Det reducerer samtidig sandsynligheden for et egentligt tilbageslag i investeringerne. Bygningsinvesteringerne ligger på et mere beskedent niveau uden tegn på mærkbar opgang. De seneste skøn på de samlede erhvervsinvesteringer tyder kun på beskeden vækst i år og er dermed på linje med svage konjunkturbarometre for erhvervene. En rolig vækst i boligbyggeriet opvejer ikke fald i erhvervsbyggeriet, så den samlede byggeaktivitet har udviklet sig svagt de seneste år. Boligbyggeriet vil blive understøttet af regeringens boligpakke fra 2002 til fremme af fx privat udlejningsbyggeri og renovering af almene boliger.

13 13 PRIVATFORBRUG OG FORBRUGERTILLID, Figur = 100 Nettotal Forbrugertillidsindikator (højre akse) Samlet privatforbrug (Nationalregnskabet) Detailomsætningsindeks, 2 mdr. gns. -20 Anm.: Sæsonkorrigerede data. Kilde: Danmarks Statistik. De seneste års stærke stigninger i huspriserne synes at være ophørt, mens antallet af hushandler har udviklet sig fladt siden 1999, jf. figur 2. Væksten i huspriserne ventes i den kommende tid næppe at overstige den generelle prisudvikling, men omvendt øjnes der ikke umiddelbart nogen risiko for et mærkbart tilbageslag på boligmarkedet, og tidligere årtiers store udsving i huspriserne er der ikke udsigt til. Det afspejler, at balanceproblemerne i dansk økonomi i dag er væsentligt mindre end tidligere. Den danske eksport har til dels trodset den beskedne vækst på de internationale markeder og har i de senere år vundet markedsandele. Den gunstige reaktion på den internationale udvikling afspejler i høj grad sammensætningen af den danske eksport, herunder en forholdsvis lav andel af investeringsgoder, som traditionelt er meget konjunkturfølsomme. Dertil kommer i den nuværende situation, at markedet for nogle af de produkter, der fylder meget i eksporten, fx vindmøller og farmaceutiske produkter, ikke har været kraftigt berørt af tilbageslaget. Trods afdæmpningen har den danske økonomi indtil videre klaret sig godt gennem svækkelsen af den internationale økonomi. Fald i beskæftigelsen i 2002 og en beskeden stigning i ledigheden har reduceret presset på det danske arbejdsmarked, som dog fortsat er stramt i en international sammenligning. Lønstigningerne har i en årrække været højere end i udlandet, og sammen med en stærkere effektiv kronekurs svækker

14 14 HUSPRISER OG ANTAL HANDLER, Figur 2 Pct., år-år handler Husprisstigning Antal handler (højre akse) 0 Anm.: Sæsonkorrigerede data. Kilde: Realkreditrådet. det konkurrenceevnen. Konkurrencen på produktmarkederne såvel nationalt som internationalt sætter en grænse for, i hvilket omfang virksomhederne kan overvælte øgede lønomkostninger på priserne, og det kan følgelig lægge et pres på virksomhedernes indtjening. Generelt er balanceproblemerne i dansk økonomi beskedne. Således var der i 2002 et solidt overskud såvel på den offentlige sektors saldo som på betalingsbalancens løbende poster. Den private sektor har gradvist vendt sit finansielle opsparingsunderskud, dvs. bruttoinvesteringer minus bruttoopsparing, fra 2 pct. af BNP i 1998 til et overskud på godt 1 pct. af BNP i 2002 primært som følge af øget opsparing og et fald i boligbyggeriet.

15 Analyse af finansiel stabilitet

16

17 17 Den finansielle sektor Den finansielle sektor er påvirket af den internationale økonomiske afmatning, udviklingen på kapitalmarkederne og usikkerhed om fremtiden. For de nordiske koncerner er indtjeningen gået tilbage. Niveauet for tab og hensættelser er øget for hovedparten af koncernerne, men gennemsnittet er uændret. I europæisk perspektiv, herunder specielt i sammenligning med den tyske banksektor, fremstår de nordiske koncerner robuste. De danske pengeinstitutters indtjening er fortsat god, og tab og hensættelser er endog faldet. Institutterne har foreløbigt modstået effekterne af de afdæmpede konjunkturer og tilbageslaget på kapitalmarkederne, men der er en tendens til øget spredning i indtjeningen. En række af de danske pengeinstitutter har øget kapitaldækningen, hvilket harmonerer med den større usikkerhed om konjunkturudviklingen. Følsomheden af pengeinstitutternes resultat på et års sigt er stort set uændret over det seneste år. Tendensen til øget kapitaldækning har samtidig medvirket til, at den samlede modstandskraft over for tab på udlån og garantier er bedret. Usikkerheden knytter sig i stedet til, hvor længe den afdæmpede økonomiske udvikling vil vare ved. Kapitalmarkedsudviklingen i 2002 har påvirket pensionssektoren negativt. Pensionsselskaberne har imidlertid kunnet øge reserverne som følge af nye regnskabsprincipper. FINANSIELLE KONCERNER De største finansielle koncerner i Danmark er alle væsentlige markedsdeltagere inden for bank-, realkredit- og forsikringsvirksomhed. Samtidig opererer koncernerne i vid udstrækning på det nordiske finansielle marked som helhed. Udviklingen i de største finansielle koncerner i Norden sætter derved udviklingen for de største danske koncerner samt den danske pengeinstitutsektor i perspektiv 1. Udviklingen i koncernernes resultater Resultatet før skat var lavere i 2002 end i 2001 i de fleste af de nordiske finansielle koncerner, og egenkapitalforrentningen er overvejende fal- 1 Analysen omfatter Danske Bank, Den norske Bank (DnB), Swedbank (FöreningsSparbanken), Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og Svenska Handelsbanken.

18 18 EGENKAPITALFORRENTNING EFTER SKAT FOR DE STØRSTE NORDISKE FINANSIELLE KONCERNER, Figur 3 Pct DnB Swedbank Nordea Svenska Handelsbanken SEB Danske Bank Anm.: Datasættet består af de 6 analyserede nordiske koncerner plus de virksomheder, som tilbage i tiden var selvstændige institutter, men som nu indgår i koncernerne. Egenkapitalforrentningen er beregnet som resultatet efter skat i pct. af egenkapitalen ultimo perioden. Kilde: Årsregnskaber. det, jf. figur 3. Koncernerne har dog formået at øge nettorenteindtægterne, selvom både renteindtægter og renteudgifter er faldet. Forretningsomfanget, målt ved mængden af ind- og udlån, er vokset, særligt er realkreditudlån gået frem. Nedgangen på aktiemarkederne afspejler sig i lavere nettogebyrindtægter i forbindelse med investeringsbankaktiviteter og fald i afkastet på fondsbeholdningen i 2002 i forhold til 2001 for hovedparten af koncernerne. For at modsvare de vigende indtægter har flere koncerner valgt at reducere omfanget af investeringsbankaktiviteter og skære kraftigt i medarbejderstaben i de berørte afdelinger. For hovedparten af de nordiske koncerner spiller investeringsbankaktiviteter dog ikke en afgørende rolle. Det kan være en årsag til, at de klarer sig godt i internationalt perspektiv. Koncernernes tab og hensættelser på udlån i forhold til samlede udlån og garantier er for hovedparten øget, men er i gennemsnit uændret 0,14 pct. Enkelte koncerner har øget kapitaldækningen, hvilket synes i overensstemmelse med større usikkerhed om konjunkturerne. Størrelsen af kernekapitalen målt i forhold til de risikovægtede aktiver er 7,3 pct., hvilket er det samme som i De nordiske koncerner er påvirket af problemerne i pensionssektoren, dels via koncernernes livsforsikringsvirksomhed, dels via egne firmapen-

19 19 RATING FOR UDVALGTE NORDISKE KONCERNER OG EUROPÆISKE BANKER, PRIMO MARTS 2002 SAMT PRIMO MARTS 2003 Figur 4 Langsigtet udstedt gæld A- A A+ AA- AA AA+ AAA Commerzbank HypoVereinsbank Swedbank SEB Svenska Handelsbanken, ING Bank Nordea og Danske Bank ABN Amro C.S.F.B. Deutsche Bank BNP Paribas, R.B.S. og Societe General Barclays Bank og Credit Agricole UBS Dresdner Bank A A/B B B/C C C/D D Individuel rating Anm.: Ratingbureauet Fitch anvender for deres såkaldte long-term ratings en overordnet bogstavskala fra AAA til -A, hvor AAA-klassen er den højeste. Tilsvarende er ratingen af de enkelte institutter rangordnet fra A til D. Ratingen for det enkelte institut (individuel rating) angiver en bedømmelse af bankens finansielle styrke uden hensyntagen til evt. støtte fra tredjepart, mens rating på langsigtet gæld godt kan være højere som følge af implicitte eller eksplicitte garantier fra fx offentlige myndigheder. C.S.F.B. er en forkortelse af Credit Suisse First Boston, mens R.B.S. er en forkortelse af Royal Bank of Scotland. Kilde: Fitch. sionskasser. Livsforsikringsselskaberne er blevet klemt af den lave rente og udviklingen på aktiemarkederne, og nogle af koncernerne har været tvunget til at yde ansvarlige lån til forsikrings- og pensionsselskaberne. Flere af koncernerne har firmapensionsordninger, som potentielt kan give anledning til tab. En enkelt koncern har oplyst, at der har været behov for at indskyde kapital i en firmapensionsordning. Kreditværdighed i europæisk perspektiv Med henblik på at vurdere de nordiske koncerners kreditværdighed er den individuelle rating primo marts 2002 og primo marts 2003 for udvalgte europæiske finansielle koncerner samt rating af disses langsigtede udstedte gæld angivet i figur 4. De højeste ratings findes mod "sydvest" i diagrammet, og pilene viser de institutter, hvis rating er blevet nedjusteret siden marts De banker, der er udvalgt til sammenligningen, er de største europæiske banker målt ved størrelsen af de samlede aktiver. Det er fire tyske banker, tre franske, to hollandske, to schweiziske samt to britiske banker. De nordiske koncerner har alle som udgangspunkt en høj rating, og ingen af koncernerne er blevet nedjusteret i perioden.

20 20 UDVIKLING I PENGEINSTITUTTERNES REGNSKABER, Boks 1 De danske pengeinstitutter havde i 2002 et samlet resultat på 20,2 mia.kr., hvilket var en lille stigning i forhold til Pengeinstitutternes resultat er stagneret i de senere år, hvilket afspejler en lavere vækst i forretningsomfanget i forhold til perioden fra 1996 til 2000, hvor vækstraterne i udlånet var meget høje. På indtægtssiden har pengeinstitutterne samlet set fastholdt en uændret renteindtjening. På baggrund af de store markedsudsving, der satte ind i anden halvdel af 2001, og som specielt har forringet pengeinstitutternes grundlag for indtjening gennem investeringsbankaktivitet og kapitalforvaltning, er gebyrindtægterne faldet yderligere. Tilsvarende er institutternes indtjening fra kursreguleringer af egne beholdninger gået tilbage. Samlet set er kursreguleringernes betydning i forhold til rente- og gebyrindtægterne dog relativt beskeden. Driftsomkostningerne er uændrede, men særligt de største institutters tilpasning af omkostningerne i forhold til indtægterne medvirker til at fastholde det samlede resultat for sektoren. Tab og hensættelser blev nedbragt i 2002, og de fortsat afdæmpede konjunkturer er således ikke slået igennem på det samlede resultat, om end der underliggende er blevet større indbyrdes forskelle mellem de enkelte pengeinstitutter og pengeinstitutgrupper. PENGEINSTITUTTERNES RESULTATER, Mia.kr Indtægter Nettorenteindtægter... 29,1 31,2 34,2 34,9 Nettogebyrindtægter... 11,5 14,0 13,3 13,0 Kursregulering af værdipapirer mv... 1,8 4,6 1,9 0,8 Kursregulering af kapitalinteresser... 3,5 4,6 5,8 6,2 Andre ordinære indtægter... 1,9 1,6 1,6 1,6 Omkostninger Driftsomkostninger mv ,8 35,1 32,3 32,2 Tab og hensættelser... 2,6 3,1 5,0 4,2 Ordinært resultat... 14,3 17,8 19,4 20,2 Anm.: Pengeinstitutter i gruppe 1-3. Kilde: Finanstilsynet. Særligt i sammenligning med den tyske banksektor fremstår de nordiske koncerner robuste. De tyske banker har fået nedjusteret rating overvejende som følge af en generelt lav profitabilitet med baggrund i strukturelle forhold, der er blevet forstærket af det ugunstige økonomiske klima, med vigende indtægter og tab på dårlige lån til følge. Den strukturelle udvikling De nordiske koncerner har foretaget en række strukturtilpasninger i 2002, og konsolideringen blandt regionale og lokale danske pengeinstitutter er fortsat.

21 21 Nordea meddelte i juni 2002, at koncernen overdrager Tryg Skade til Tryg i Danmark. I september købte Nordea 37 pct. af LG Petro Bank i Polen, hvorved banken når op på 92 pct. af aktierne. Nordea opkøbte Postgirot Bank i 2001 og har drevet den som et datterselskab indtil december 2002, hvor den blev fusioneret med Nordea Bank Sverige. Danske Bank solgte Danica Life, et datterselskab af Danica Pension, i oktober. Endvidere er Danske Securities nedlagt som en selvstændig enhed. Opgaverne overflyttes til Danske Markets. Desuden nedlægges Danske Securities aktiviteter helt eller delvist i en række lande. Svenska Handelsbanken fusionerede med Midtbank i maj Midtbank omdannedes fra januar 2002 til en filial af Handelsbanken. I maj 2002 meddelte Handelsbanken, at den opbygger en ny regionalbank i Storbritannien. Den norske Bank har i februar 2002 gennem køb af aktier i Nordlandsbanken sikret sig den fulde kontrol over banken. I juni 2002 erhvervede Den norske Bank Skandia's asset management aktiviteter, hvilket er et led i etableringen af Den norske Banks asset management. Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord fusionerede med virkning fra 1. januar 2002 under navnet Nordjyske Bank. Egnsbank Nord er den fortsættende bank. I maj fusionerede Sydbank med Egnsbank Fyn. Sydbank ejede i forvejen mere end 60 pct. af aktiekapitalen i Egnsbank Fyn. Ringkjøbing Landbobank fusionerede med Tarm Bank i august 2002 med Ringkjøbing Landbobank som fortsættende selskab. Endelig fusionerede Nordvestbank og Vestjysk Bank i marts 2003 med virkning fra 1. januar 2002 med Nordvestbank som fortsættende selskab under navnet Vestjysk Bank. DANSKE PENGEINSTITUTTER Der er 181 pengeinstitutter i Danmark, hvoraf de 5 største har en samlet andel af balancen på 81 pct. De danske pengeinstitutter er således en meget heterogen gruppe, og den gennemsnitlige udvikling afspejler ikke de betydelige underliggende forskelle mellem de enkelte institutter. Det kommer bl.a. til udtryk i spredningen i en række af de analyserede nøgletal 1. 1 I analyserne belyses fortrinsvis udviklingen i pengeinstitutvirksomheden, herunder pengeinstitutter der indgår i finansielle koncerner. Udvikling i indtjening og kapitaldækning analyseres for koncernerne som helhed for de pengeinstitutter, der indgår i koncerner, mens de øvrige pengeinstitutter indgår i analyserne med tal for selve pengeinstitutvirksomheden. Analyser af spredningen i forskellige nøgletal er baseret på samme population som de efterfølgende følsomhedsanalyser og stresstests, der omfatter 48 udvalgte pengeinstitutter og koncerner.

22 22 BANKERNES INDTJENING PR. OMKOSTNINGSKRONE, Figur 5 Kr. 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Median 10 pct. fraktil 90 pct. fraktil Gennemsnit Anm.: Baseret på 48 udvalgte banker i gruppe 1-3. Indtjening pr. omkostningskrone er defineret som det finansielle resultat i forhold til omkostninger inkl. personale- og administrationsomkostninger, afskrivninger samt tab og hensættelser. Kilde: Årsregnskaber og Finanstilsynet. Danske pengeinstitutters indtjening og kapitaldækning Pengeinstitutternes samlede resultat for 2002 er øget lidt i forhold til 2001, jf. boks 1. Den gennemsnitlige indtjening pr. omkostningskrone er faldet lidt, og spredningen mellem bankerne øges fortsat, jf. figur 5. Enkelte pengeinstitutter har været i stand til at nedbringe omkostningerne, men de fleste pengeinstitutter i alle grupper har fortsat voksende omkostninger. For mere end halvdelen af pengeinstitutterne er indtjeningen pr. omkostningskrone gået tilbage. Kapitaldækningen er samlet set faldet i perioden , men øget lidt i 2002, hvilket harmonerer med den større usikkerhed om konjunkturudviklingen. Det er fortsat de mindste pengeinstitutter, der har den højeste kapitaldækning, jf. figur 6. Jo mindre pengeinstitutterne er, desto mindre udgør den supplerende kapital af det samlede kapitalgrundlag. Især de mellemstore banker har øget andelen af supplerende kapital. Supplerende kapital indebærer alt andet lige lavere finansieringsomkostninger end egenkapital, jf. temaet om bankers kapitalstruktur på side 89. Omvendt har supplerende kapital typisk en fast løbetid, og andelen af den supplerende kapital, der kan medregnes i solvensopgørelsen, falder i den sidste del af løbetiden 1. 1 Se Birgitte Bundgaard og Suzanne Hyldahl, Sammensætning af pengeinstitutternes kapital nye lovkrav og muligheder, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2002.

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2004 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille rigsvåben, der i 2003 er nytegnet til bagsiden

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere