fundingsituation Kandidatafhandling Lean Klarskov Jensen Cand.merc.fir Handelshøjskolen i København 79,4 sider satsenheder Oktober ,00%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fundingsituation Kandidatafhandling Lean Klarskov Jensen Cand.merc.fir Handelshøjskolen i København 79,4 sider 180.532 satsenheder Oktober 2011 3,00%"

Transkript

1 s s fundingsituation Kandidatafhandling Lean Klarskov Jensen Vejleder: Michael Ahm Institut: Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.fir Handelshøjskolen i København 79,4 sider satsenheder Oktober 2011 A2 3,00% Baa1 2,50% 2,25% Baa2

2 "#$%&'(#)*%++,-.) "#$%&'()'*+$,-./$01$/)$',$23&+1&/-.4-#$4)'&',)&5,/)+)+3-#&--#$)'-$/'&-).'&5,/$2)-6&/($-+4/.7$38#),#6&2$)-)61.++)%5$-..%-&)'49'2)'*-.-#$%&'()'* &,-):)-)$+;"#$<&')+#*.:$/'6$'-6&2$)-1.++)%5$-.%9=&*.:$/'6$'-*9&/&'-$$)',.''$,-).'8)-#%.'2)++9$+38#),#+#.952$'+9/$)':$+-./+&*&)'+-5.++$+;"#$/$)+ &5+.&%5$-..%-&)'#=%/)2,&1)-&5-#&-8.952$'+9/$-#&-%&'(+,.615=8)-#&115),&%5$,&1)-&5/$B9)/$6$'-+; 4)'&',)&5/&-)'*+3&+1&/-.4-#$%&'(/91-,=.4C6&*$/%&'($'&'2.-#$/<&')+#%&'(+3 8#),##&+#&61$/$2-#$%&'(D+49'2)'*.1-).'+49/-#$/;E-)+-.2&=$+-)6&-$2-#&-.'5= +)0<&')+#%&'(+,&'.%-&)'49'2)'*-#/.9*#4./$)*'5.&'6&/($-+8)-#.9--#$9+$.4 19/,#&+$2*9&/&'-$$; F1&/G./2-#$/$)+.'$.4-#$6&H./<&')+#%&'(+3#&:$$01$/)$',$2+)*')4),&'- 2)44),95-)$+)'.%-&)')'*+-&%5$49'2)'*;"#$%&'(#&2-.2/.1&15&''$2)++9$.4%.'2+&- -#$5)6)-$249'2)'*.1-).'+3-#$%&'(8)55#&:$2)44),95-)$+1/.:)2)'*-#$'$,$++&/= 49'2)'*&'2)-)+4.9'2-#&--#$%&'(8)55%$4./,$2-.+$55./+$--5$1&/-+.4)-+%9+)'$++;E4 F1&/G./269+-$'+9/$&+-&%5$49'2)'*4/.6-#$$01)/=.4-#$*9&/&'-$$3)-)+$+-)6&-$2 -#&--#$%&'(6&=+$55./5)B9)2&-$-#$%9+)'$++9')-O)'&'+G./2;"#$49'2)'*8)55-#$' %$&%5$-.6$$-&115),&%5$5$*&5/$B9)/$6$'-+&'25)6)-+3+.-#&-)-,&'%$,5&++)4)$2&+ +-&%5$49'2)'*; "#$49-9/$.44$/+&22)-).'&5,&1)-&5/$B9)/$6$'-+4/.6-#$P&+$5Q.66)--$$-.$'+9/$ -#&--#$%&'()'*+$,-./8)55%$1/$1&/$24./&'$*&-):$+#.,(4/.6-#$6&/($-&+8&+ +$$'29/)'*-#$4)'&',)&5,/)+)+;E-8)55%$2)44),95-4./-#$R9/.1$&'%&'()'*+$,-./-..%+$/:$49/-#$/,&1)-&5/$B9)/$6$'-+);$;4/.6-#$P&+$5Q.66)--$$29$-.-#$5&,(.4 +-&%5$49'2)'*1.++)%)5)-)$+;

3 "#$%&#'(%)*+,"+&'+- "#$%$ & %'%$()#")()*$ & %'+$,-./#"012(##()*$ 3 %'&$45*-6)1)()*$ 7 %'3$ $ : %'7$0"2."$ ; %':$9(#"9-(2(9$ < "#$+$ = +'%$1,4-$).-$/4)9$ = +'+$5.--"2)()*10."#$ %> #$#$"%&'(%)*(+'), "- #$#$#.(+/)%01&23/%(+/0&4,5/)6 "# #$#$#$"4789:;< "# "# #$#$#$C(9;?:8 "# "# "C #$#$#$J3K>7BK "C #$#$CLM+(+0+&,/ "D +'&$12-42"*($ %7 "#$&$ %; &'%$58)()* )4#?1"$ %; C$"$"3/N(%26)L('6&,), "O "O "O "O C$"$"$DLA8I7>K<<;8F9;F8 "R C$"$#S)),0 "R C$"$CL3+/M+206,3'63,(+(%T0) "U C$"$C$"'8:K?;?B<;?;F;;:8 "U C$"$C$"$"0:B?A8>VB ## #C C$"$C$CMBK>VB #G #O #U CC C$"$D0(4%)6N3,/),M+2(LL&,L(%/006,3'63,)+ CG C$"$G06(*M%L3+/M+2 CJ C$"$J0(44)+%M2+M+24)/3/)+%(+/0')*(+'), CO C$"$OL&,,)6+M+204&/)%N0L3+/M+206,3'63, CO C$"$R/)%'&+'%30M&+ CR &'+$-"*)194/14)4#?1"$ &= C$#$"M+/6W)+M+2 D- C$#$#0&%N)+0 D- C$#$C',)/M6,M0M'& D" C$#$C$"6?><PB<K?7Q7B;:B D# C$#$D4&&/TX0Y,)/M6&SM+M&+ DC C$#$G/)%'&+'%30M&+ DD "

4 "#$3$ D$"$")06M4(616S(,+&,/ DG DG D$"$"$#)<;?Q7; DJ D$"$#',M6M'(L)06M4(6 DO DO G" GC D$"$C'&,,M2),)6)06M4(6 GD D$"$D/)%'&+'%30M&+ GD "#$7$ G$#$"L3+/M+2NM(/,ML6)+ GG G$#$#)'06),+L3+/M+2 GJ G$#$#$"'8:K?;?B<;?;F;;:8 GJ GU J- J" G$#$#$DMBK>VB JD JD G$#$C('6M))4M00M&+ JG G$#$D,)/3Y),)L3+/M+2*).&N)6 JU G$#$D$"3K>VB JU O- O- O" 7'&$A4#*$45$58)()*$ ;+ G$C$"+TL3+/M+20M63(6M&+W3%M#-"C OD 7'3$"#$9.)9#81(.)$ ;7 "#$:$ ;; :'%$9.)9#81(.)$ ;; :'+$,"-1,"92(A"-()*$ ;= "#$;$ <> ;'%$#(22"-428-#(12"$ <> ;'+$/(#4*$ <= #

5 ./ "#&+#"3",- Q:KI^8;:9A>>7H<IA8I>:8:K7B<9:=7B9:8$ \P=8?K9:8B:97H?;7>]K:8<97><?98:=7B9:8B:<<A>E:B<$ @8[B<:E[8K?:8IA8]\E7KK:8:87ZZ:H;7=:>;IA8=7B9:8B:?IA8=?BK:><:Q:KE[9<;] Q?7$98$K7=:>^=:;?99:9FBB:\:B;:<HVK:?B;:8B7;?AB7>:>VB:Q789:K:8$0H78+A8K< C

6 124-5)%6&+7'*3&&3", I87"G$-O$#-"C$ "#$%&'()*+%,)-.'%/$%&0'(+12-)3'4*567(&*(8,63,%7&594'6)3'3)8'%'(3*,(: "#$%&'()$(*+&$(,#$%-(.#$$)/'0'1-2#%)34(#1(/03-01)$(%)'()'(5)-/)2/(.6'%0'1-/$67/6$8( "#$%&'()$(%)'('6"9$)'%)(.6'%0'1-/$67/6$4(#1(:"037)($0-0;0()$(7'<//)/(:)$/038( "&%()$(.$)2&%$)//)/(%)'(26301)(0%))33)(.6'%0'1(.#$(*+&$(,#$%8( D

7 128-9(,):"'"3",- 79;?E?;:;:8?9ABZ:8B:B<97>IFBK:<$ G

8 12;-<*)=>*=)- "#$8$ >#$,.$#%#&/ "#$)$ :%)*'167.$';/ 3)<'.#(+=1#/ $*$+,--"./0/123,4"#$ *$5.-6."10$)788*)78($ "#$($ "#$%#&'()"*(")+#+,-'./ 8.&#'*+9'+#+,-'./ "#$'$ "#$&$ $*$596-$:,-42$;<-4"-0/1$ *$=1"/$;<-4"-0/1$ "#$%#&6",%&7.$.)/ $*$+</40/1$;06$4-0>"/$ *A?B""30220,/$ *$C"4<D"-".$E"F,;$ 23+)/41)$'/*1#*).(./ 5"#$%#&6",%&7.$.)/ "#$%$ 01#*,"'%1#/ D.)'3.*=?.)%#&/ J

9 I8:Q7K8:;;:;$ O

10 - 12B-C3&#+>)3*3>- I87L?B7B<;?><PB:;]\EA8IA8K:;EF8K:8:<<AQE[8:BK:7I\^_9E7>?;:;]K7K?<<:9?>K:8:8 R

11 ./ <DE)-F%)#-GE">- 0H78:97<<:B+A8K_P>>7BK$L^8<;?"UUR[BK8:K:=7B9:BB7EB;?>0H78+A8K*7B9(e0 " $ # IF>>1<:8E?Z:8:;7?>=7B9 C $ K?8:9;^8IA89ABZ:8B:B$ 0H78+A8K78=:_K:8FKI87E?<?AB:Ba CD)'')2(3#7&3)(.$0:)%-1$&%)$("03("0(-7&5)(E&'2&$7-(2)-/(&//$&7/0")(5&'779%)F(E)/( "03("0(.#$(76'%)$4(2)%&$5)=%)$)(#1(&7/0#'9$)$C( E78?#-"-/7BQ789<<PE:BK:<;^8<;:=7B9Q:K:B78=:_K:BK:97H?;7>HVDU]DQ?7$98$] D $/:8Q:K:8 G "S8:<<:9?;0H78+A8K#-"-]<?K:# #0H78+A8KV8<87HHA8;#-"-]<?K:" <AQ?BK>VBeFK>VBe\F<>VBe97<<:98:K?;e<?99:8\:K<;?>>:><:QE$ G'F8<J"fGO$-JR$R"-79;?:8gC$DR"$"UO$D"-98$'F8<H8$C"$"#$#-"-hhh$:F8A?BE:<;A8$K9]7B;7>79;?:8 I87V8<87HHA8;#-"-]<?K:DG U

12 424-?%))+*"3",'7%#+&- L?B7B<+A8K :B<78;:;98:K?;9E7>?;:;$ %>E&+-GE">+)- # e C7I9ABZ:8B:B<Q:K78=:_K:8:IA8K:>;HVO"I?>?7>:8$ "-

13 ?3,=)-4- - Lokale Banker i mio.kr Basisindtægter Nedskrivninger Basisindtjening " e C7IK:B<7Q>:K: "#$%&'()*+,*-+.'.'($/0)/%#* "#$%&'()*+,*-+.'.'($/1%('()* %"#$ %&#$ '()*+,$-*.),/$ "#$ "%#$ '()*+,$-*.),/$ "#$ 0*.1,+23$(4$ 51+*.12(6/71,8$ <<#$ 0*.1,+23$(4$ 51+*.12(6/71,8$ 9:.*.2$;(/1$ 9:.*.2$;(/1$ - O $ R O(8;?9:>" R0H78+A8K<V8<87HHA8;#-"-]<?K:"C ""

14 U "- $ :;<<;V8IA87;<;P8:=7B9:B<>?9E?K?;:;<=:8:K<97=]\:8FBK:87;I8:Q<97II::>>: HE"#+&'I-%,-J#&E"#'%7)K#+* AE)>+*' L6&3,E*3%"+) >*3+) ;-M+"*+)-%,-NE&=*E- U(8;?9:># "-(8;?9:>" "#

15 Basisindtægter i mio.kr. Lokale Banker Handels- og udlandsområdet 359 Finans Nord Basisindtjening i mio.kr. Lokale Banker 215 Handels- og udlandsområdet 294 Finans Nord &'(% "#$#$%&'()'*+,$,-$./0 )(&% "#$#% "#$#$%&'1*%$%),$,-$./0 )($% >:K?I?B7B<98?<:B$ ))% "" $ Lokale Banker i mio.kr Basisindtægter Nedskrivninger Basisindtjening B-J#&E"#-?3,=)-;- Handels- og Udl.området Basisindtægter Driftsomkostninger Basisindtjening ""0H78+A8K<58<87HHA8;#--R]<?K:C "C

16 ?3"E"'-F%)#- L?B7B<+A8K "# "#$U--9FBK:8?#-"-Q:K:;<7Q>:;FK>VBHVJ]OQ?7$98$ "C $/7B<9:=?>?QHA8;^8:8IA8E:B;:8]7; "D $/7#D`7I7>>:HA;:B;?:>>:BP=?>9FBK:8 "G "C(8;?9:>C "D(8;?9:>C "G(8;?9:>D "D

17 Handels- og Udl.området Basisindtægter Driftsomkostninger Basisindtjening Finans Nord i mio.kr Basisindtægter Nedskrivninger Basisindtjening ;87K?;?AB:>>:=7B9E?89<AQ\:K$ +A8K_P>>7BK 0978H:8:IA9F<1<;[89:8:9[K: *:K8:=FBK>?B_:1=:K8:=7B9 "J0H78+A8KV8<87HHA8;#-"-]<?K:"C "G

18 ?3,=)-B- "#$#%&'()#$%*%%%%%%%%% :.?$&#$#%&?)#% I#)$#%C'()"/(D#%*%% C#)$#%C8(&% %(5#% 6$/78.&'()#$%-0%24333% (5#%#$97#$7:&'()#$% 6$4%;$%*%(#<-4% 1=%6>.4%;$"/0%7?&:.%/% 0#((#+:(/."/0.%,-$$#.(/(0:-+,8(0%6$4% &'()#4% #()('%+#$#%/%:6/"4% 1A/():.%==%6>.4%8,% $;)0/7#$#(:%B)%:&8"% 7?$#%&'()#B)4% 1A#)8$C#D)#$.$/7:#"% 9?7#:%B"%EFE3%G:&8"8% 2*=H4% % ')7/&"/(0:B+#$%6$4%;$% C$'0#:%B"%8.%:&8C#% "#<#":#$%/% &'()#C#.D#(/(0#(4% 1J+&-:.(/(0:6$->#(.% 6;%==%*%6;%(/7#8'%+#)% &-(&'$$#(.#$(#4% 1K#):&$/7(/(0:6$->#(.% /%)#(%C#):.#%.$#)D#)#"4% 1L$'()"80%,-$%8.% B"C80#C#.8"#%95C$/)% &#$(#&86/.8"%B"%:.8.#(4% "J

19 ./ ?="#3",'*)=>*=)E"E&O' J#NE&,*+-(E>*%)+) ?="#3",*OD+- "O "#+&-%,-=#N3>&3",- "R ]\7EK::BQ7897B;<;^88:;:BK:B<;?>7;9AQQ:?I?B7B<?:>>: "U $ L7>%'*"3",+)- "O

20 ;-?%)(E&#''*)=>*=)-- EF8K:8:<?7I<B?;G$"$ )' #- "R

21 Peer Group Arb. kapital Navn (mio. kr.) Sydbank A/S Vestjysk Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Sparbank A/S Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab ?3,=)-Q Fundingkilder i mio.kr Kreditinstitutter Repoforretninger Indlån Udstedte obligationer Ansvarlig lån Egenkapital I alt Fundingkilder i % Kreditinstitutter Repoforretninger Indlån Udstedte obligationer Ansvarlig lån Egenkapital I alt ?3,=)-P ?="#3",'*)=>*=)E"E&O'+- #" C)+#3*3"'*3*=**+)- #$%&'%()'*&+,"'"" ## '" %" $*" #C " (" &" $" #" $(" " #D $0:B?A8>VB=:BP;;:<H8?Q[8;;?>7; $#" $)" $+" #D(8;?9:>G "U

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 Spar Nord Banks strategiske og økonomiske positioner - en analyse heraf samt mulighed for opkøb af Sparekassen Sjælland til glæde for aktionærerne! Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere