ØNSKEFONDEN. Årsregnskab regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØNSKEFONDEN. Årsregnskab 2004 . - 6. regnskabsår"

Transkript

1 . - Foreningen 0nskefondens formål er ot opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år som er bosiddende i Donmork og lider of en livstruende eller uhelbredelig sygdom. ØNSKEFONDEN Årsregnskab regnskabsår

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsdata Foreningsdata. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning.... R evlslonspategnlng... o. 3 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse. Balance. 6 7 Suplerende beretning Bidragydere. 8-9

3 2 FORENINGS DATA Foreningen Ønskefonden Bådstedhedevej 243, Vrensted 9480 Løkken Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: april 1999 Skanderborg l. januar -31. december Bestyrelse Erik Buus, formand Niels Aage Nielsen, næstformand Poul Erik Aaen, kasserer Ulrik Hemmingsen, sekretær Helle Tychsen Susanne Skov Jørgen Thisted Advokat Anne Mette Ovesen, vi A/S Advokaterne Amtsmandstoften, Amtmandstoften Hjørring Pengeinstitutter Jyske Bank østergade Hjørring Kontonummer: Løkken Sparekasse Søndergade Løkken Kontonummer: Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box Hjørring

4 3 LEDELSESP ÅTEGNING Bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskabet for 2004 for 0nskefonden. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse, der afholdes i Skanderborg den 20. april Knebel, den 20. april 2005 Bestyrelse: Erik Buus Formand Niels Aage Nielsen Næstformand Poul Erik Aaen

5 4 REVISIONSPÅTEGNING Til medlemmerne af Ønskefonden Vi har revideret årsregnskabet for 0nskefonden for regnskabsåret l. januar december 2004, side 1-7. Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinfonnation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af infonnation, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Forbehold Det bemærkes, at der ved revision af indtægter, kun er foretaget en bilagsmæssig sammenholdelse over til 0nskefondens bogholderi. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi henvise til omtale i ledelsesberetningens afsnit "Usikkerhed ved indregning og måling", vedrørende usikkerhed i forbindelse med periodisering af kontingentindbetalinger. Hjørring, den 20. april 2005 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab

6 5 LEDELSESBERETNING Formål Foreningen har til formål af opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år i Danmark (Grønland og Færøerne er undtaget), som lider af en livstruende eller uhelbredelig sygdom. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for år 2004 må bedømmes at være meget tilfredsstillende. Nedgangen i bidrag og arv i forhold til forrige år skyldes, at 0nskefonden i 2003 havde ekstraordinære høje indtægter. Uanset denne nedgang har 0nskefonden i 2004 opnået et regnskabsmæssigt overskud på 76 tkr. og står således ved årets udgang godt rustet med en forøget formue på tkr. Dette resultat er opnået ved en meget flot opbakning fra bidragydere og en tilfredsstillende medlemstilgang. Foreningen har på nuværende tidspunkt mere end medlemmer fordelt over hele landet. 0nskefonden har opfyldt 102 ønsker i 2004 og har i alt opfyldt 311 ønsker siden starten i august Regnskabsårets samlede omkostninger til indfrielse af ønsker andrager 797 tkr. 0vrige omkostninger 152 tkr. udgør i procent af regnskabsårets samlede indtægter 985 tkr. en omkostningsprocent på 15,4%. Omkostningsprocenten målt over 0nskefondens levetid opfylder således fuldt ud vor ambition om, at 85% af indtægterne skal gå til at indfri ønsker for syge børn. Når 0nskefonden kan arbejde på så lavt et omkostniveau skyldes det selvfølgelig, at fondens aktivitet fuldt ud udføres på frivillig basis af mere end 50 meget engagerede medarbejdere, hvis løn alene består i at opleve glæden ved dette arbejde. Bidrag og arv har i regnskabsåret andraget 881 tkr. mod tkr. f. å. Bidragene er i 2004 fordelt på 807 enkelte bidrag. Oversigten over bidrag på mere end DKK 1.000,- fremgår af bilag til regnskabet side 8. En betydelig presseomtale gennem året har været medvirkende til et fortsat forbedret kendskab til 0nskefonden over hele landet, men uanset dette synes der stadig i visse områder at være et beskedent kendskab. Takket være Bjørns Bogtrykkeri-Offset, Hjørring har det igen i 2004 været muligt at udsende 2 nyhedsbreve. 0nskefondens hjemmeside er i 2004 blevet opdateret og ajourført med hjælp fra UpNavigator. 0nskefonden arbejder dog stadig på at skabe en mere levende og informativ kommunikation via vor hjemmeside, brochure og nyhedsbreve. Med dette formål for øje arbejdes der på at tilknytte frivillige medarbejdere med kendskab til journalistik, design og mediekommunikation. Usikkerhed ved indregning eller måling I forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev i oktober blev der som tidligere vedlagt indbetalingskort, men ved en fejl var dette påført "kontingent 2004". Det har medført mange indbetalinger, også fra medlemmer, der havde indbetalt kontingent for Disse indbetalinger er indtægtsført som bidrag, og det har i den forbindelse ikke været muligt at foretage en realistisk periodisering af kontingentindbetalingerne. I årets resultat for 2004 er der derfor indregnet kontingentindbetalinger for Omfanget heraf er ikke opgjort nøjagtigt. Fremtiden I løbet af år 2005 forventer vi gennemført et betydeligt antal ønsker. Bestyrelsen vil fortsat søge omkostningerne til ethvert ønske minimeret ved bidrag.

7 6 RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR-31. DECEMBER kr. tkr. Kontingenter. Bidrag / Donationer / Arv... INDTÆGTER I ALT OPFYLDELSE AF ØNSKER... Rejseomkostninger... Kontingenter Porto.. Administration. OMKOSTNINGER I ALT... RESULTAT FØR RENTER... Finansielle indtægter... Finansielle omkostninger... ÅRETS RESULTAT l Omkostningsprocent... 15,4 5,0

8 7 BALANCE31. DECEMBER AKTIVER Andre tilgodehavender... Tilgodehavender. Andre værdipapirer... Værdipapirer. Jyske bank... Løkken Sparkasse.... BG Bank... Kassebeholdning. Likvide beholdninger... AKTIVER kr. tkr O O O PASSIVER Egenkapital1.januar... Overførtaf åretsresultat,jf. resultatopgørelse... EGENKAPITAL... Skyldige omkostninger... Forudbetalte kontingenter fra medlemmer... Kortfristede gældsforpligtelser... GÆLDSFORPLIGTELSER... PASSIVER

9 Bidragydere Bidragsydere til Ønskefonden 2004 Alle som er opført på denne liste og på website har ydet min. kr ,00 Ole Kirks' Fond, Billund Frimurerlogen Dominicus, Holbæk Odd Fellow Broderloge nr. 40 Kong Skjold, Holbæk Odd Fellow Søsterloge nr. 33 Ingrid, Holbæk Nybo Jensen Konfektion A/S, Viborg. Tina Siel Odd Fellow Broderloge nr. 2 Scandinavia, København Odd Fellow Broderloge nr. 109 John Welch, Vejle Odd Fellow Broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark, København N d" k St"ftst"d d A Ib or JYs e I I en e, a org Nordform, Hjallerup Mindcreation. København Arhus Malertorretning Menighedsrådet Ingstrup, Løkken Karl Bille. Karsten Ree Kim Lylloff, København. Kipp Revision I/S, Aabyhøj Max Birkelund, Vorbasse ~ Løkken Sparekasse, Løkken Lur Web Design, Hjerm i Lund Bugge Fonden Lions Club Vendia Hjørring :, Odd Fellow Broderloge nr. 32 Esbern Snare,. Arhus Odd Fellow Broderloge nr. 71 Richard Marley, Brønderslev! Søs Egelind Statsaut. Revisor Freddy Rasmussen, Hjørring. Sigma Coatings A/S, Køge Scania Danmark A/S. Herlev, Sascha Dupont Tess Management 8cEngineering A/S, Reersø Restaurant Mama's, Lalandia Restaurant Hedelund, Brønderslev PV-marked, Vrensted, Løkken Plus A/S, Vejen. Plettner-Data l/s, Skibby Peter Nielsen, Slangerup Odd Fellow Søsterloge nr. 89 Rebekka, Kolding Odd Fellow Søsterloge Nr. 7 Terra Nova. Arhus Odd Fellow Søsterloge nr. 18 Vesta, Vejle Tagkompagniet, Karlslunde Julie Berthelsen DJ Aligator Den Danske Frimurerorden Dansk Broder Orden, Aalborg Børge Nielsen og Max Wonsylds fond til almenvelgørende formål Birthe Kjær Lalandia Skoda Ishøj, F. J, Biler A/S Johnny Hansen (Kandis) Inner Wheel, Hellerup Inner Wheel, Charlottenlund Hybena, Løkken Frimurerlogen St. Martin, Randers Joan Records, Pandrup Ensomme Gamles Vel, Frederiksbjerg Aabybro Husmoderkreds 10. klasse Roslev skole Simpson Strong Tie, Odder Helen Petersen, Gadstrup Ingrid Nielsen, Frederiksberg TobiCo ApS, Skjern Kvickly, Odder BG Bank, Odder D-A-D Lions Club Odder, Odder Nordea Bank, Odder Erik Ferre Jensen, København Topdanmark Forsikring A/S C. Reinhard A/S, Ballerup Anonym i Aalborg Danfoss Jubilæumsfond Ensomme Gamles Vel, Frederiksbjerg Odd Fellow Søsterloge nr. 57 Anne Marie,, Kalundborg Odd Fellow Broderloge nr. 9 Andreas Holck, : Kalundborg Jørlunde Totalenterprise ApS., Slangerup Egeriis-Slips, Brande Design Plastvinduer, Vrensted, Løkken. Dansommer A/S. Christian Den Fjerdes Laugs Fond, Aalborg. BonBon-land, Holme-Olstrup.. Atofina Norden A/S, Herlev.. Elf Smøreolie FOA Seniorer, Hjørring Materna Information, Roskilde ; Inner Wheel, Gentofte ; I.O.O.F. Storlogen Odd Fellow Ordenen Grosserer A. F. Andersens Mindelegat. Frie Funktionærer, Odense. ABB A/S Top-Karaoke, Hvidovre Plan-Danmark Datarevision, Frederiksberg. Fredriksberg Byggeentreprise A/S, Hvidovre Rockwool A/S, Hobro Gitte Steffensen / Ove Kvist, Grenå. Jyske Bank, Odder Danske Bank, Odder. Urtekram A/S, Mariager. Aabybro Husmoderkreds Odder Turistbureau, Odder Christian Drenge og Herretøj, Hjørring. Skanderborg Soroptimistklub, Skanderborg Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge's Legat. Brønshøj Sogns Menighedssamfund UONS Club Slagelse Trelleborg. Båre, Kurt Larsen, Nørresundby Foreningen Plan-Danmark

10 Nordbolig ApS, Tårs Galerie Wolfsen, Aalborg EUC Nord, Træafdelingen, Hjørring Brønderslev og omegns Husmoderforening CA Computer Associates A/S, Holte Aalborg Vestre Rotary Klub, Aalborg Set. Olai Menighedsråd, Hjørring NH Løft, Østervrå I.O.O.F. Matriarklejr nr. 10 Lotus Siemens A/S, Mobile Phones Development, Nørresundby Mols-Linien A/S Sigrid Holmbjerg, Roskilde Agnete og Poul Næsby, Aalborg. Nordjyske Bank B.L. Biler, Nørre Alslev Jens Stenz, Arhus Bidragydere Make-A-Wish Foundation Texas Gulf Coast, USA Anonym, Hjørring Frimurerlaugslogen Den Rette Vinkel, Aalborg Holstebro Soroptimistklub Ladies Circle nr. 15 Amager Lis Christensen's båre, Gilleleje : Inner Wheel, Odder Nyhavn Rejser, København Bech Distribution A/S, Hedehusene Symantec, Danmark Helge B. Larsen, Esbønderup Christian Hjortlund Christensen, Hjørring. Spar, Knebel Odd Fellow Søsterloge nr. 45 Tre Gyldne Ringe,. Tønder :Knud og Dagny Andresens Fond : Odd Fellow Broderloge nr. 108 Nordsøen, : Hjørring : DanInfo Messerne, Them Birkelund Biler ApS, Vorbasse Ingrid Nielsen, Frederiksberg Nordjyske Stiftstidende Slagter Bob, Hvidovre Christian IV's laugs Fond, Aalborg Marianne Petersen, Frederiksberg Cockney Pub, Arhus Peter H. Fogtdal, København keys2passion, Silkeborg / København. Lions Club Hedeland, Tåstrup Super Brugsen, Løkken. Microsoft Danmark ApS ALKA Forsikring Inner Wheel, Nr. Sundby Logen»Aurora«Glostrup : A/S Nørre Aaby Maskinfabrik, Nørre Aaby Inner wheel, Rønde Rasco A/S, Frederiksberg Odd Fellow Broderloge nr. 65 Morgenstjernen, Haslev Odd Fellow Broderloge 90 Morten Børup, Skanderborg M. Toubro Agentur, København System Cleaners A/S, Aalborg SV Anne Gadegaard Serapionslogen»Set. Stephan«, Arhus Pro-Movec A/S, Egå Jevo - Jensen ApS, København Greene Industri, Skjern AutoMedia Bilreklamer ApS, Frederiksberg Garban-Intercapital Scandinavia A/S, København Baltship, Arhus Limousine Service og Business Kørsel, Slangerup Metax Oile A/S Rasco A/S, Frederiksberg Odd Fellow Søsterloge nr. 48 Perlen, Korsør Odd Fellow Broderloge Grindsted nr. 82»James Ridgely«, Aktiva Messer, Silkeborg Poul Næsby, Aalborg Odd Fellow Broderloge nr. 23»Chr. D.4.«, København S : Grosserer A.F. Andersens Mindelegat Jørlunde Ejendomme ApS, Slangerup, TOTALpetrochemicals Nordic Filial, Herlev Advokat Anne Mette Ovesen, Hjørring j SONOFON Vincent Data, Lystrup :A/S Vest-Tex, Brønderslev UP Navigator.Skoda Roskilde, Roskilde Bilcenter A/S Skoda Ballerup, Midtgaards Automobiler ApS j Jensen Skilte A/S, Hedehusene Skoda Glostrup, Bjørn Canings Eftf, ApS i Skoda Valby, J. H. Auto

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2005. 34. regnskabsår

Årsrapport 2005. 34. regnskabsår Årsrapport 2005 34. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ledelsesberetning Side Indhold Virksomhedsoplysninger 3 Beretning 4 Påtegninger: Ledelsespåtegning 8 Revisionspåtegning 9

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere