BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk"

Transkript

1 BDO Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej 1 DK-9320 Hjallerup CVR-nr DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Aktiver 8 Passiver 8 Noter 9-17 Budget BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 FORENINGSOPLYSNINGER Navn Dansk Blindesamfund Vendsyssel v/anna-grethe Christensen Ravnholtvej 31, Agersted 9330 Dronninglund CVR-nr Bestyrelse Flemming Vejrum, formand Lars Peter Pedersen, næstformand Anna-Grethe Christensen Marlene Pedersen Else Marie Stenderup Inge Gammeljord Christensen Else Nørnberg Kasserer Anna-Grethe Christensen Ravnholtvej 31 Agersted 9330 Dronninglund Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej Hjallerup Side 1

4 LEDELSESPATEGNING Årsregnskabet for 2010 er vedtaget af bestyrelsen og indstilles til godkendelse. A ersted, d / Flem forma ejrum Anna- ethe Chrrstensen kasserer Side 2

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PATEGNING Til medlemmer i Dansk Blindesamfund Vendsyssel Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Blindesamfund Vendsyssel for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter retningslinier for opstilling af kredsregnskaber udarbejdet af hovedforeningen. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med retningslinier for opstilling af kredsregnskaber udarbejdet af hovedforeningen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på, at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anfød i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Side 3

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PATEGNING Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret I. januar december 2010 i overensstemmelse med retningslinier for opstilling af kredsregnskaber udarbejdet af hovedforeningen. Hjallerup, den I BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab )/f Ni, ls Jørgen Pedersen Siatsautoriseret revisor Side 4

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med instruks for Dansk Blindesamfund. Regnskabsopstillingen er uændret i forhold til tidligere år, hvorfor de indsatte sammenligningstal er tilsvarende uændrede. Ved regnskabsudarbejdelsen er anvendt følgende regnskabspraksis, som er uændret fra tidligere år. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægterne fra salg af tjenesteydelser medtages i det år, hvor levering, normalt fakturadatoen, har fundet sted. Periodisering af indtægter og omkostninger Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget. Kørselsrefusion fra hovedforeningen Kredsens samlede udgifter til kørsel til folkeoplysning, omsorgsvirksomhed og sportsklubber er større end det kredsen får refunderet fra hovedforeningen. Refusion fra hovedforeningen er fordelt procentuelt og fratrukket kredsens udgifter til omsorgsarbejde og klubvirksomhed, idrætsklubber samt kursusvirksomhed. Side 5

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Balancen Tilgodehavender Udestående fordringer måles ud fra en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Side 6

9 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note 2010 Budget 2009 Kontingenter 368 medlemmer Kontingent Kredsmedlemmer Bidrag og gaver under Salg af Blindes Jul Forventet tab Blindes Jul Tilskud fra hovedforeningen Tilskud kommuner drift Renter og aktieudbytte INDTÆGTER Omkostninger Kredsbevill. og andre ydelser Omsorgsarb. og klubvirksomhed Udflugter, fester m.m. Idrætsklubber Kursusvirksomhed Honorarer Kredsbladet Medlemsmøder Generalforsamling Bestyrelsesmøder Andre møder Kontorhold Revision Andre udgifter Underskud ejendomme UDGIFTER RESULTAT FØR KURSREG. Kursregulering ÅRETS RESULTAT Side 7

10 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Andre aktiver AKTIVER PASSIVER Kred itorer Skyldige lønomkostninger GÆLDSFORPLIGTELSER Egenkapital primo (heraf formue til udlån ) Årets resultat EGENKAPITAL PASSIVER EVENTUALFORPLIGTELSER 23 SIKKERHEDSSTILLELSER 24 Side 8

11 NOTER 1 Kontingenter 2010 Budget 2009 Medlemstal pr. 31. december Bidrag og gaver u/ Anonym gave Renter og aktieudbytte Renter obligationer Renter driftskonto Renter opsparingskonto og kapitalkonto Kurtage og gebyrer Kredsbevillinger og andre ydelser Gaver og blomster Side 9

12 NOTER 5 Omsorgsarb. og klubvirksomhed 2010 Budget 2009 Deltagerbetaling transport Forventet refusion fra hovedforening Mødeudgifter Kørselsudgifter Hjælpemidler (medlemmer) Hjælpemidler konsulenter Møder konsulenter Tilskud fra kommuner Klub Netværkscafe administration Arrangementer Netværkscafe Deltagerbetaling transport Kørselsudgifter Klub Netværkscafe Total Omsorgsarb. og klubvirk Side 10

13 NOTER 6 Udflugter, fester m.m Budget 2009 Julefest Deltagerbetaling Kørselsudgifter Diæter/forplejning/underholdning Total fester Sommerudflugt Deltagerbetaling Kørselsudgifter Entre og diæt m.v Fuglsangcentertur Deltagerbetaling Kørselsudgifter bus/opsamling Opholdsudgifter m.v Tilskud Hjørring/Brønderslev frivillige Tilskud fra Aalborg Blindekreds Total udflugter, fester m.m Side 11

14 NOTER 7 Idrætsktubber 2010 Budget 2009 Deltagerbetaling transport Kørselsudgifter Forventet refusion fra hovedforening Kursusvirksomhed Kursusvirksomhed folkeoplysning Deltagerbetaling Kursusgebyr Deltagerbetaling transport Kørselsudgifter Forventet refusion fra hovedforening Honorarer A-indkomst ifølge oplysningsseddel Medlemsmøder Deltagerbetaling Kørselsudgifter Diæter Mødeudgifter hvide stoks dag Side 12

15 NOTER 11 Generalforsamling 2010 Budget 2009 Deltagerbetaling Mødeudgifter Kørselsudgifter Bestyrelsesmøder Mødeudgifter Kørselsudgifter Andre møder Udvalgsmøder/seminar Landsmøde - Kassererseminar Transport udvalgsmøder/seminar SU møder diæt SU møder transport Møder Institut for Syn og Teknologi kør Andre møder kommuner + DH kørsel Side 13

16 NOTER 14 Kontorhold 2010 Budget 2009 Kontorartikler Telefon Porto Gebyr giro/bank Udskrift af kontingent opkrævninger PR udgifter /Brochure Information Revision Revision kørselsregnskab/kommuner Revision Revision - regulering tidligere år Andre udgifter Forsikringer Repræsentation Småanskaffelser Kontingenter / webhotel Side 14

17 NOTER 17 Underskud ejendomme 2010 Budget 2009 Husleje (driftstilskud) Husleje Forbrugsudgifter Forsikringer Edb-udstyrsomkostninger Telefon internet Diverse udgifter - materialer/inventar Rengøring/rengøringsartikler/papir Løn rengøring Seende assistance/kørsel Kursreguleringer Aktier Spar Nord Bank Bl højrentelande, nom stk Bl højrentelande lokalv., nom stk Obligationer SICAV, nom. 420 stk Side 15

18 NOTER 19 Likvide beholdninger Kassebeholdning Nordjyske Bank Driftskonto Nordjyske Bank Opsparingskonto Nordjyske Bank Kapitalkonto Danske Bank ForeningsGiro Sparekassen Vendsyssel Foreningskonto Værdipapirer Investeringsforeninger BI højrentelande nom stk BI højrentelande lokalvaluta nom stk BI højrentelande lokalvaluta nom. 193 stk Obligationer SICAV nom. 420 stk Investeringsforeninger i alt Værdipapirer i alt Side 16

19 NOTER 21 Tilgodehavender Tilgodeh. kørselsrefusion Hovedforening Indestående i I/S Blindes Jul Andre tilgodehavender Mellemregning Aalborg Kreds Mellemregning Thy-Mors kreds Tilgodehavende salg Blindes Jul Forudbetalt kursusgebyr BORN Tilgodehavende debitorer Andre aktiver Tilgodehavende udlån til medlemmer Eventualforpligtelser Ingen. 24 Sikkerhedsstillelser Ingen. Side 17

20 RESULTATBUDGET 2011 Budget Regnskab t. t. Medlemskontingent Salg af Blindes Jul Tilskud Hovedforening Tilskud kommuner drift Renter INDTÆGTER Omsorgsarbejde og klubvirksomhed Udflugter, fester m.m. Kursusvirksomhed Honorarer Kredsbladet Medlemsmøder Generalforsamling Bestyrelsesmøder Andre møder Kontorhold Revision Andre udgifter Underskud ejendomme UDG1FTER RESULTAT FØR KURSREGULERING Kursregulering ÅRETS RESULTAT Side 18

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 70 IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG ÅRSRAPPORTEN

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere