dit udtryk -din oplevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dit udtryk -din oplevelse"

Transkript

1 Projektbeskrivelse, af Kultur af Kultur og fritidschef og Thomas Thomas Østergaard Frederikshavn Komune, Februar Februar

2 INDLEDNING BAGGRUND: Projekt Karzma tager udgangspunkt i via borger- og brugerinddragelse samt støtte til oprettelse af erhvervsnetværk, at skabe og udvikle nye organisatoriske rammer for oplevelses- og kulturerhvervene. Målet er, at skabe nye jobs, nye udannelsesmuligheder og nye oplevelsesprodukter for Frederikshavn Kommunes borgere - nuværende som kommende. Frederikshavn Kommune er som randområde hårdt ramt af globaliseringen og den internationale finanskrise. Hertil kommer en række infrastrukturelle og uddannelsesmæssige udfordringer: 1. Produktionsvirksomheder lukker eller flytter til udlandet på grund af den økonomiske krise og ønsket om at benytte den billigere arbejdskraft. Det betyder, at mange af kommunens borgere enten har eller har udsigt til at miste deres job. 2. Frederikshavn kommune har et af landets laveste uddannelsesgennemsnit. Det hænger bl.a. sammen med, at Frederikshavn kommune har få uddannelsesmuligheder, sammenlignet med andre kommuner, samt en erhvervsstruktur med mange produktions- og håndværksvirksomheder. 3. Frederikshavn Kommune har svært ved at fastholde og tiltrække unge, højtuddannede og børnefamilier. Disse grupper ser ikke Frederikshavn Kommune som et attraktivt sted, hvor der er mulighed for at udvikle og udfolde sine talenter samt bruge sin viden og uddannelse i et attraktivt job. 4.Kultur- og oplevelsessektorens mangeartede aktører (event, sport, teater, musik, museer, biblioteker osv.) opererer ofte som selvstændige øer med lav grad af samarbejde og indbyrdes udnyttelse af sammenhænge og i meget ringe grad med inklusion og brugerdreven innovation på dagsordenen. Sektoren har brug for at skabe nye brugere og nye produkter gennem involvering og brugerindflydelse. Kultur- og oplevelsessektorens vækstpotentiale og muligheder for inklusion savner med andre ord forløsning og retning. Projekt Karizma er et oplæg til at udvikle løsninger på nogle af de skitserede problemstillinger i et dynamisk samarbejde mellem offentlige og private aktører, mellem institutioner, brugere og borgere for ved socia inklusion og brugerdrevet innovation at styrke Frederikshavn kommunes potentiale som vækstkommune. I Karizma projektet indgår desuden tværkommunalt samarbejde mellem kulturinstitutioner, kreative erhverv og udøvende kreative, i regi af Kulturaftale Nordjylland. Disse aktører vil både bidrage til projektet og få adgang til viden, kompetencer og best-cases, som inspiration for det videre arbejde i hele Region Nordjylland. Kulturaftale Nordjylland ansøges om støtte og medvirken til udviklingen af projektet, som regionalt mønstereksempel, med aftalens mulighed for vidensspredning og påvirkning indeholdt. SIDE 1 FORMÅL MED PROJEKTET 1. At pofessionalisere og formalisere brugerinddragelsen gennem et involverende oplevelses, kultur- og fritidsliv, der fremmer og styrker brugerdreven innovation og giver afsmittende effekt i form af vækst, kompetenceløft og iværksætteri. 2. At fastholde og tiltrække kreative erhverv, uddannelsesinstitutioner og professionelle gennem en målrettet satsning indenfor hele oplevelses-sektoren på brugerdreven fornyelse, vækstlag og talentudvikling. 3. At styrke involveringen af borgeren og erhvervslivet i udviklingen af kommunen, gennem en styrkelse af foreninger, kreative erhverv og kultur- og oplevelsessektorens adgang til ny viden, nye uddannelser og kompetencer. 4. At skabe nye jobs og give kompetenceløft til de eksisterende jobs i oplevelsessektoren gennem samarbejde og deling af viden i de eksisterende institutioner og foreninger, bistået af professionelle kreative, samt lokale og eksterne undervisningsinstitutioner. 5. At stimulere vækstlag og talenter i kommunen ved at inddrage dem i udvikling af nye oplevelsesprodukter og kulturtilbud. 6. At udvikle og facilitere brugeren, talentet, vækstlaget og erhvervslivet med professionelle mødesteder og scener, i hvilke den professionelle møder amatøren og skaber rammerne for nye udtryk og oplevelsesprodukter. 7. At oprette nye oplevelsesklynger på tværs af kommuner og institutioner i hele Region Nordjylland, og tiltrække talenter og professionelle udøvere, og på den måde skabe en platform for nye uddannelser og nye arbejdspladser i Frederikshavn Kommune.

3 HVAD ER KARIZMA? Karizma er en ny retning for arbejdet indenfor kultur, erhvervs og oplevelsessektoren i Frederikshavn Kommune. Karizma er opr. græsk og betyder foræring. Projektet Karizma benytter de i forvejen eksisterende erhverv og oplevelses-ressourcer som en foræring og tilfører dem nye kompetencer via mødet mellem brugeren, erhvervslivet, professionelle kreative, uddannelser og etableringen af nye markedsrettede netværk. Dette skal ske ved at sammensætte de eksisterende kultur og oplevelsesinstitutioner, uddannelser, erhvervsliv, foreninger og ildsjæle i forpligtende fora. Disse fora etbaleres under en ny organisation, Karizma, som kommunikativt og faciliterende skal fremme udviklingen af nye brugerdrevne oplevelser. Erhvervslivet vil gennem det tætte samarbejde med kultur og oplevelsessektoren og brugerne kunne skabe nye produkter. På samme måde vil oplevelsesektoren gennemgå markeds og bruger-rettet produktudvikling og fornyelse. Karizma består af følgende elementer: 1.Et fokuseret kommunikations-, ledelses- og udviklingsværktøj. Omdrejningspunktet er den fælles og målrettede udvikling af nye brugere, involvering af foreningslivet og facilitering af samarbejdet mellem uddannelser, brugere erhvervsliv, opleveles- og kulturinstitutioner i forpligtende udviklingsfora. 2.Udvikling af lokalsamfundet via involvering af vækstlaget via inklusion. Med fokus på hensigten om at fastholde og tiltrække kreative og kreative erhverv, kan en målrettet indsats øge kommunens tiltræknings og bosætningskraft og skabe nye vidensnetværk og kompetence tilbud. 3. En paraply-organisation. Denne udvikler decentralt nye brugerdrevne oplevelsesprodukter og uddannelsestilbud for brugere og erhvervsliv. 4. Uddannelses og kompetencetilbud. Disse udvikles for såvel erhvervslivet, fritids, kultur og oplevelsesinstitutionerne, foreningerne og kommunale forvaltninger på tværs. 5. Markedsrettet, tværgående kulturel distribution af oplevelser. Kultur og oplevelsesprodukterne opnår synergi, distribution og ejerskab fra institutionerne og ud til erhvervslivet, borgeren og brugerne gennem udviklingen af nye decentrale produkter i de etablerede fora. 6. Etablering af nye vækstfora indenfor Karizma s tematikker. Tematikkerne, som skitseret i denne projektbeskrivelse kan ændres, sammenlægges eller udvides, alt efter brugernes, samt de lokale udviklingscentres ønsker og behov. SIDE 2

4 baggrund:brugerindragelse &organisation Professionalisering af brugerinddragelsen. Projekt Karizma bygger bl.a. på Kulturministeriets strategi Kultur for alle, fra I Frederikshavn Kommune er der, som i resten af Danmark, en stigende tendens til, at de traditionelle kultur og oplevelsestilbud har svært ved at tiltrække nye brugere, ligesom foreningslivet har svært ved at rekrutere nye ledere og frivillige. De etablerede institutioner og fritidstilbud udfordres af nye medier og et større ønske om personligt tilrettede oplevelser og engagerende udtryksformer. I strategien Kultur for alle hedder det bl.a.: Generelt kan man sige om brugerne i dag, at de i meget højere grad end tidligere ønsker at indgå aktivt i kulturtilbuddene. Deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden er således blevet en selvfølge for mange. Kulturen er ikke længere kun for borgeren, men i højere grad med og af borgeren. Mange kulturinstitutioner vil gerne henvende sig til et bredt publikum og skabe relevante og vedkommende oplevelser for brugerne. Det kræver i dag mere end nogensinde, at man kender, forstår og inddrager publikum. Uanset om det drejer sig om besøgende på museer eller om publikum til f.eks. musik, teater og film. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet på i højere grad at professionalisere brugerinddragelse i kulturen. Karizma er desuden inspireret af de engelske rammeprogrammer; Social Inclusion og Creating New Audiences for The Heritage. ( ). Social Inclusion brugte kultur og oplevelsesinstitutionerne som rammer for en involverende og inkluderende udvikling af det engelske samfund fra 1999 til Social Inclusion programmet har med succes brugt social inklusion, dvs. borgerog brugerinddragelse, som udviklingsværktøj for at skabe sammenhæng, identitet og nye involverende tilbud i kultur og oplevelsessektoren. Hertil kommer udviklingen af nye kompetencer og erhverv gennem satsningen på udviklingen af nye uddannelsestilbud i regi af kultur og oplevelsessektoren. Programmet har medført, at man i dag kan tage pointgivende og kvalificerende kurser i eks. kommunikation, service, udstillingsdesign, scenografi, performance, workshops, m.v. på museer, teatre, oplevelsesvirksomheder og i erhvervslivet. Social Inclusion har sammenbragt foreninger, amatører og professionelle med erhvervsliv og uddannelsessektoren og derved opnået både at skabe nye brugergrupper, øge kompetence og uddannelsesniveauet, samt at fremme udviklingen af brugerdrevne oplevelser og nye uddannelser. Vækst gennem brugerinddragelse og formel organisation. Karizma kan skabe nye mødesteder, nye scener for brugerens udfoldelse og ikke mindst helt nye brugerdrevne kulturelle og oplevelsesmæssige udtryk, gennem etableringen af en formel organisation, tema-fora, som arbejder målrettet med nye interaktions og samarbejdsformer. Måske åbner Nordjyllands Kystmuseum en Marin-arkæologisk udstilling i svømmehallen, finder nye veje til performance under historiske temaer og kombinerer et modeshow med præsentationen af en bilserie på Skagens museum, Pikkerbakkerne ved Bangsbo eller på Sæbygaard. Brugeren vil tilføre netværkene innovation, erhvervslivet vil kunne markedsrette og tilmed se fortjenesten i at medvirke til en kommercialisering af oplevelser og atter komme i nærkontakt med nye brugergrupper. Social Inclusion har i England skabt vækst i de kreative erhverv, ligesom der er skabt nye brugergrupper, demokratiske fora, kulturelle udtryk og publkiumstilvækst på op mod 125% i dele af oplevelsessektoren. Den nye samarbejdsform mellem brugere, foreninger, erhvervsliv og kulturinsitutioner er nu en integreret og naturlig del af kultur og oplevelsessektorens arbejde. Karizma har i sit afsæt kultur og erhvervslivet som omdrejningspunkt for mobiliseringen af lokale sociale og kulturelle ressourcer i nye kreative netværk. Organisatorisk vækstpotentiale i oplevelsessektoren: I kommunens allerede eksisterende kulturinstitutioner og oplevelsestilbud ligger der er et stort uudnyttet erhvervsmæssigt vækstpotentiale. Området savner primært organisatorisk og ledelsesmæssig retning. Ved at forbinde brugere, erhvervsliv, foreninger og kulturinstitutioner er det dette projekts formål, at fremme udviklingen af nye oplevelsesprodukter, bl.a. indenfor film, musik, dans, performance og den nye vidensøkonomi, der ligger i udviklingen af kursus og uddannelsesformer. Projekt Karizma vil skabe en innovationsplatform og paraplyorganisation, der vil forpligte både erhvervsliv og kultur og oplevelsessektoren i nye fora. Dette arbejde vil naturligvis indbefatte leverancer fra eksterne såvel som interne aktører, fra Aalborg Teater, Vendsyssel Teater, Nordkraft, Det Jyske Musikkonservatorium, Musikalsk Grundkursus, Nord, til de relevante oplevelseserhverv, som er indbefattet af samarbejdet i APEX og Kulturaftale Nordjylland. Der oprettes kontraktbaserede talent-fonde, nye produkter indenfor film og musik, ligesom der vil udvikles nye uddannelsesprojekter mellem kultur og erhvervsliv. Forudsætningen for at fremme udviklingen af nye produkter og jobs, er at skabe synergi, sammenhæng og udviklingsfora at organisere en kritisk masse, af interessenter indenfor de enkelte temaer; musik, film, museer, digital formidling, service, m.v. Organiseringen af denne kritiske masse er en forudsætning for at skabe udvikling og samtidig en enestående chance for at kunne anvende kommunens aktører som tilgængelige demonstratorier for universiteter og videregående uddannelser i hele Danmark. Det langsigtede mål er at disse etablerer nye uddannelser i kommunen. SIDE 3

5 HVAD ER KARIZMA? Kompetence og innovationsudvikling gennem netværk Karizma har, tilsvarende de engelske, en uddannelsesdimension, med formål at oprette helt nye kultur og erhvervs-uddannelser i kommunen. Frederikshavn Kommune har tidligere bevist, at man gennem en målrettet satsning indenfor oplevelseserhverv, erhvervsliv og uddannelser kan skabe nye jobs, ny viden og helt nye erhvervsuddannelser. (jvf. Eventeknikeruddannelsen, EUC NORD) I dette felt er der endnu uopdyrkede muligheder, der netop kombinerer vidensspredning mellem hele regionens universiteter, erhvervsliv og kultur og oplevelsessektor. Dette samarbejde indledes bl.a. med de eksisterende lokale uddannelser, (EUC Nord, University College Nordjylland, Frederikshavn Gymnasium og Handelsskolen) og eksterne partnere; Aalborg Universitet, (AAU), (APEX, institut for kommunikation og oplevelsesdesign), Roskilde Universitets Center, (Performance Design) Aarhus Universitet, (Center for Uformel Læring) samt Performers House, Silkeborg. Projekt Karizma, har som mål at skabe: 1.Nye kreative oplevelses-netværk og kompetenceudvikling. Ved oprettelse af nye Karizma netværk mellem kunstnere, professionelle, foreninger, erhvervsliv, oplevelses og kulturinstitutioner, skabes innovative fora for udvikling af nye oplevelsesprodukter i erhvervslivet, kultur, fritids og oplevelsesinstitutioner i hele kommunen. 2.Brugerdreven innovation; nye udtryk og nye oplevelsesprodukter. Ved en reorganisering af de kreative erhverv, gennem uddannelse, bruger og borgerinddragelse. Vækstlaget møder de professionelle i nye forpligtende fora og udvikles heri. 3.Talentudvikling via inklusion. Gennem inddragelse af foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner i nye forpligtende del-netværk. Der oprettes talentfonde og indgås nye alliancer mellem erhvervsliv og kulturelle aktører, ligesom oplevelsessektoren styrkes organisatorisk mod en erhvervsretning. 4.Etablering af nye erhverv og nye oplevelsesprodukter i samarbejde mellem brugere, erhvervsliv og oplevelseserhverv. 5.Udvikling af nye uddannelsestilbud og kompetence forløb mellem erhverv, kultur, oplevelses og fritidssektoren og uddannelsessektoren. Karizma programmet vil sammensætte aktører fra fire grupper af oplevelseserhvervene i nye udviklings fora og derved skabe nye produkter, involvering og samarbejdsformer. Disse fire grupper af er: 1.Vækstlaget. Borgeren, brugeren af oplevelserne, sports-talentet, kunstneren in spe, musik-eleven, kommunens 189 kulturforeninger fra kulturelt Samråd, som spænder fra litterære foreninger over Ballet i Milen til Nordjyske Strygere, samt sports og fritidsforeninger, der spænder fra håndbold, over floorball til elite ishockey og istôlt. 2.De kreative erhverv. Her tænkes på aktører indenfor oplevelsessektoren i kommunen; Filmfestivaler, musikfestivaler, kulturhusene, sports og fritidsfaciliteter og organisationer, (Arena Nord, Det Musiske Hus), private firmaer med relation til oplevelsesproduktion og design, (Roblon Lys, Martin Group (Top- Event, Frederikshavn Event), kommunikationsbureauer, (Tankegang, CorBizz), medier, (Nordjyske, Kanal Frederikshavn, TV2Nord, m.fl.) handelsstandsforeningerne i kommunen, teatre, festivaler, catering, servicesektoren, finanssektoren, Tordenskjoldsdagene, producenter og leverandører til oplevelseserhvervene, musikbutikker, fagmesser, m.v. 3.De professionelle kreative. Her tænkes på allerede etablerede kulturinstitutioner i kommunen, såvel som i hele Danamrk og Region Nordjylland, som museer, biblioteker, scenografer, filminstruktører, billedkunstnere, lys, lyd og audio-designere, grafikere, eventudviklere, arrangører, skuespillere, turismens udviklingsfora, festivaler, m.v. De professionelle er bidragsydere til de tfaglige niveaus fastholdelse og bibringelse af impulser udefra. 4.Uddannelsessektoren. Her involveres Handelsskolen, Frederikshavn, Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, Art&Technology og Oplevelsesdesigneruddannelsen, EUCNORD s eventteknikeruddannelser, Aarhus Universitets Center for Uformel Læring, Danfoss Universe, Learning Lab, Frederikshavn Gymnasium, Performers House, Silkeborg til udvikling af kompetencer hos kultur og oplevelseserhvervene og facilitering af talenter, brugere og nye oplevelsesprodukter. I dette forum udvikles pointgivende og kvalificerende kurser i eks. kommunikation, service, udstillingsdesign, scenografi, performance, workshops, m.v.det er målet, at uddannelsessektoren gennem Karizma satsningen får lettere adgang til at skabe anvendt forskning og på længere sigt, at etablere uddannelser i kommunen, i nær relation til erhverv og oplevelsesområdet. 6.Tiltrækning og fastholdelse af kreative, nye erhverv, oplevelsesagenter og akademikere i kommunen. SIDE 4

6 KARIZMA FASER Projektet forestilles afviklet i tre faser: Fase 1A: ( ) Bruger og markedsrettet innovationsfase. I denne fase kortlægges de potentielle interne og eksterne aktører for udviklingen af nye produkter og nye fora. Denne fase indeholder samarbejde mellem brugere, erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger, professionelle, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Der foreligger programskitse for de forskellige Karizma temaer og netværk; Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. Disse fora udvikler markedsorienterede, brugerinvolverende tilbud og nye koncepter, som indeholder videns-deling og spredning mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreninger. Dette kan medvirke til at finde nye kommercielle nicher, oplevelser, festivaler og konkrete produkter. De enkelte foreninger, kulturinstitutioner og erhvervslivet samarbejder om at identificere talentmassen og styrke vækstlaget indenfor de enkelte temaer. Fase 1B: Konsolideringsfase Der etableres et centralt Karizma sekretariat under den nye organisationsform ved Det Musiske Hus, Arena Nord og Frederikshavn Event i Frederikshavn. Der oprettes tilsvarende decentrale centre for Karizma-programmer i erhvervslivet, foreninger og på kultur og oplevelsesinstitutioner. (Se skitse for Karizma-centre vedlagt denne skrivelse). (Karizma Idé: Bibliotekerne, Karizma Sport: Arena Nord, Karizma Perfomance & Music: Det Musiske Hus, m.v.) Sideløbende med innovationsfasen etableres et kursus og kompetence forløb for ledere og medarbejdere i kultur, erhvervsliv og foreninger med fokus på innovation af markedsorienterede produkter og involvering af brugeren. Denne fase involverer samarbejde mellem interne uddannelser, som EUC Nord, Gymnasiet og Handelsskolen, og eksterne videregående uddannelser; Aalborg Universitet, inst. for kommunikation, Oplevelsesdesign, Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, APEX, Performers House, Silkeborg og Roskilde Universitet, Performance Design. Fase 2A: ( ) Realiserings og kommunikationsfase. I denne fase præsenteres de nye konkrete oplevelses-produkter. Disse produkter kan bestå af nye oplevelsestilbud, nye samarbejdsformer og nye ideer til events og festivaler mellem erhvervsliv, foreninger og kultur og oplevelsesinstitutionerne. Kultur og oplevelsestilbuddene distribueres og netværkene konsolideres med den nye retning for samarbejdet i denne fase. Der udarbejdes tilsvarende en ny kommunikationsplatform for Karizma; Kariz- Magazin et livstilsprodukt der tilbyder de nye og eksisterende oplevelsesprodukter for brugerne, som distribueres i hele kommunen, med tilhørende webdel og blogs. De etablerede fora fortsætter arbejdet med at udvikle Karizma koncepterne, som involverer nye brugere og fortsat markedsretter produkterne. Identifikation og kortlægning Formalisering af samarbejde Brugerinddragelse og innovation Vidensdeling og uddannelse SIDE 5 Fase 2B: ( ) Udvikling af brugerdrevne oplevelser og kompetencenetværk. Sideløbende med fase 2A etableres et uddannelses og kompetencenetværk, som udarbejder nye kurser og forløb indenfor Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. Denne fase involverer samarbejde mellem interne uddannelser og eksterne videregående uddannelser. I denne fase udvikles nye produkter og tilbud. De professionelle uddannelsesinstitutioner udarbejder og koordinerer point og kompetencegivende forløb på kultur og oplevelsesinstitutionerne indenfor eksempelvis design, kommunikation, service, fortælleteknikker, m.v., som kvalificerer både kultursektoren og deltagere i kursusforløbene til videre uddannelse. Erhvervslivet bidrager ved at målrette tilbuddene behovet i erhvervslivet. Heri udvikles også kompetencegivende markeds- og brugerrettede kurser for kultur og oplevelsessektorens ansatte, ligesom det nye netværk identificerer både lokale, regionale og nationale potentielle undervisere og bidragsydere. Der udvikles nye produkter, samt kurser indenfor oplevelsessektoren, som gør Frederikshavn til et oplevelses-demonstratorium. Samtidigt opkvalificeres foreninger såvel som oplevelses og kultursektoren til at arbejde i markedsøkonomisk og dialogbaseret forandring med brugerne og erhvervslivet. Fase 3A: ( ): Oprettelse af kursus og kompetenceforløb for kulturinstitutioner, borgere, brugere og talenter. Kompetencenetværket præsenterer kompetence og kursusforløbene for brugerne via KarizMAgazin og de øvrige netværk. Der er nu udviklet nye kommercielle videns-økonomiske tilbud for kulturaktører, borgere, brugere og talenter indenfor Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. De professionelle uddannelsesinstitutioner udarbejder, sammen med kulturinstitutioner og foreninger 1.Point- og kompetencegivende forløb på kultur og oplevelsesinstitutionerne indenfor eksempelvis design, kommunikation, service, fortælleteknikker, m.v., som kvalificerer både kultursektoren og deltagere i kursusforløbene til videre uddannelse. Erhvervslivet bidrager ved at målrette tilbuddene behovet i deres kompetencebehov. 2.Nye formelle erhvervs og oplevelsesuddannelser fra erhvervsskole til bachelorniveau, som etableres i det efterfølgende år. (Efter model fra eventtekniker-uddannelsen) Heri udvikles også kompetence givende kurser for kultur og oplevelsessektorens ansatte, ligesom det nye netværk identificerer både lokale, regionale og nationale potentielle undervisere og bidragsydere. Der udvikles nye kommercielle kurser indenfor oplevelsessektoren, som gør Frederikshavn til et nyt demonstratorium og giver brugere af tilbuddene pointgivende kvalifikationsforløb før ansøgning til uddannelser.

7 KARIZMA EFFEKTER Fase 3B: ( ) oprettelse af nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune I denne fase udarbejdes nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune, i nært samarbejde mellem de eksisterende og eksterne partnere bar Karizma projektet. Der vil nu foreligge en formel samarbejdsorganisation og et kommunikations og kompetencegrundlag uden sidestykke i de danske kommuner. EFFEKTER AF KARIZMA: Frederikshavn Kommunes erhvervsliv, kultur og oplevelsessektor vil gennem Karizma-programmerne kunne tiltrække og fastholde professionelle, virksomheder og kunstnere og styrke bosætningspolitikken. De unge vil samtidigt få kvalificerende kompetenceforløb før, under og efter et ungdomsuddannelsesforløb, ligesom der vil være nye videregående bachelor uddannelser på vej til at fastholde de unge i kommunen. Projekt Karizma vil: 1.Skabe vækst gennem det organisatoriske potentiale i oplevelsessektoren 2.Skabe ny brugerdreven innovation og nye oplevelsesprodukter 3.Øge kompetenceniveauet i hele oplevelsessektoren og de relaterede erhverv 4.Skabe minimum 250 nye arbejdspladser på indenfor fire år i uddannelsessektoren, de kreative erhverv og oplevelsessektoren 5.Skabe nye uddannelser 6.Øge vidensspredningen mellem universiteter, videregåendeuddannelser og oplevelsessektoren 7.Etablere nye forpligtede innovationsfora mellem aktørerne i kommunen 8.Øge muligheden for talenter og vækstlaget i hele kommunen KARIZMA PARTNERE 1. Vækstlag: Fredrikshavn Kommunes Musikskole, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, Idræts- Samvirket, kommunens 189 kulturforeninger fra Kulturelt Samråd, som spænder fra litterære foreninger over Ballet i Milen til Nordjyske Strygere, samt sports og fritidsforeninger, der spænder fra håndbold, over floorball til elite ishockey og istôlt. 2. De kreative erhverv. Laterna Nordica Filmfestival, musikfestivaler; Skagen Festival, Knivholt Festival, Vendsyssel Festival, kulturhusene, sports og fritidsfaciliteter og organisationer, (Arena Nord, Det Musiske Hus), private firmaer med relation til oplevelsesproduktion og design, (Roblon Lys, Martin Group (Top-Event, Frederikshavn Event), kommunikationsbureauer, (Tankegang, CorBizz), medier, (Nordjyske, Kanal Frederikshavn, TV2Nord, m.fl.) handelsstandsforeningerne i kommunen, teatre, festivaler, catering, servicesektoren, finanssektoren, Tordenskjoldsdagene, producenter og leverandører til oplevelseserhvervene, musikbutikker, fagmesser, m.v. 3. De professionelle kreative. Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, Frederikshavn Kommunes Biblioteker, scenografer, filminstruktører, billedkunstnere, lys, lyd og audio-designere, grafikere, eventudviklere, arrangører, skuespillere, turismens udviklingsfora, festivaler, m.v. 4. Uddannelsessektoren. Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, Art&Technology og Oplevelsesdesigneruddannelsen, EUCNORD (eventteknikeruddannelsern) Aarhus Universitet, Center for Uformel Læring, Danfoss Universe, Learning Lab, Frederikshavn Gymnasium, Performers House, Silkeborg, m.fl. Projeket initieres og administreres centralt af Kultur og fritidsforvaltningen, Frederikshavn Kommune, som har tilsagn om deltagelse fra de her nævnte aktører. Der oprettes decentrale Karizma Udviklings Centre. Se planche for organisationsskitse. 9.Skabe sammenhæng og identitet for oplevelsessektoren 10.Fastholde og tiltrække kreative erhverv til kommunen 11.Skabe nye udfoldelsesmuligheder for unge, borgere og talenter i hele kommunen SIDE 6

8 KARIZMA BUDGET SIDE 7 BUDGET FOR KARIZMA: Fase 1A + 1B: ( ) Bruger og markedsrettet innovationsfase. Etablering af netværksfora, møder og facilitering Kompetencegivende kurser for kulturaktører, foreninger og oplevelseserhverv, AAU, Performers House, UCN og RUC Decentralt udviklede aktiviteter Design, kommunikation, web og markedsføring kr. Administration Transport, hoteller, rejser og diæter Oprettelse af Vækst og talentfond: I alt: Finansiering fase 1: Frederikshavn Kommune REACH OUT- Center For Kultur og Oplevelsesøkonomi Region Nordjylland, Vækstforum / Kulturaftale Nordjylland Private fonde, erhvervsliv og sponsorer kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Fase 3B: ( ) oprettelse af nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune Konferencer, honorarer, workshops og produktudvikling Projektledelse, udvikling af organisation og administration: Etablering af Oplevelses-demonstratorium I alt Finansiering for fase 3: Frederikshavn Kommune Kultur i hele landet, Kulturministeriet / Kulturaftale Nordjylland Region Nordjylland, Vækstforum Erhvervsliv og fonde kr Projektets samlede budget: kr. Fase 2A og 2B: ( ) Realiserings og kommunikationsfase, samt udvikling af uddannelses og kompetencenetværk. Udvikling af kommunikationsplatform, web, KarizMagazin, m.v. Udvikling af nye kursus og uddannelsestilbud Konferencer, honorarer, workshops og produktudvikling Udvikling af organisation og administration: I alt Finansiering for fase 2: Frederikshavn Kommune Kultur i hele Landet, Kulturministeriet Region Nordjylland / Kulturaftale Nordjylland kr kr kr kr

9 SIDE 8

10 KARIZMA organisation Fritids og kulturinstitutionerne indtager, sammen med uddannelsesinstitutionerne, en central rolle i opbygningen og organiseringen af Karizma programmet. Disse institutioner skal sammen med foreninger og frivillige organisere og koordinere erhvervs og talentudviklingen, bruger og borgerinddragelsen, ligesom de skal arbejde målrettet for udviklingen af uddannelses og kursustilbuddene. Der etableres flere Karizma-centre med fokus på udvikling af talentudvikling, uddannelsesudvikling og erhvervsudvikling indenfor: KARIZMA Sport Administrationscenter: Arena Nord, Frederikshavn Samarbejdspartnere:Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, forenings og sportslivet i Frederikshavn Kommune, FUF, DGI, Idrætssamvirket, EUC NORD, m.fl. KARIZMA PERFORMANCE Administrationscenter: Det Musiske Hus Samarbejdspartnere: Musikskolen i Frederikshavn, Arena Nord, Frederikshavn Event, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, dans, teater og gymnastik foreninger i Frederikshavn Kommune, FUF, ungdomsnetværket, DGI, DIF, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, m.fl. KARIZMA music Administrationscenter; Musikskolen /Det Musiske Hus/ Kappelborg Samarbejdspartnere; Gymnasiet i Frederikshavn, EUC NORD, Musikskolen i Frederikshavn, Musicals, Kulturmanegen, Kappelborg, Arena Nord, Sæby Big Band, kunststyrelsen, foreninger, interne og eksterne orkestre KARIZMA ide Administrationscenter;Frederikshavn Kommunes Biblioteker Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, Frederikshavn litterære Selskab, Tankegang, CorBizz KARIZMA FILM Administrationscenter:Frederikshavn Gymnasium Samarbejdspartnere; Laterna Nordica, EUC NORD, Maskinhallen, Det Musiske Hus, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, TV2Nord, Musikskolen i Frederikshavn, Frederikshavn Event, m.v. KARIZMA EVENT Administrationscenter EUC-Nord Samarbejdspartnere Arena Nord, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, forenings og sportslivet i Frederikshavn Kommune, Skagen Festival, Tordenskjold Dagene, Blues festival, AAU, oplevelsesdesign, RUC KARIZMA BUSINESS Administrationscenter: Handelsskolen i Frederikshavn Samarbejdspartnere: Musikskolen i Frederikshavn, Arena Nord, Frederikshavn Event, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, dans, teater og gymnastik foreninger i Frederikshavn Kommune, FUF, ungdomsnetværket, DGI, DIF, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, m.fl. Kultur, sport, fritds, oplevelsesinstitutioner og foreninger bringes sammen i nye fora. Brugeren og amatøren møder det profressionelle via uddannelses og kursustilbud. Institutionerne involveres og involverer borgeren, amatøren og vækstlaget i nye fora, ligesom den professionelle tiltrækkes og fastholdes i miljøerne. Brugerne, foreninger og amatører opnår større indflydelse på institutionerne og vice versa. Der opstår nye fora for publikumsudvikling og talentudviklingi forpligtede netværk. Uddannelses, oplevelses og kulturinstitutionerne udvikler sig sammen om oprettelse af nye uddannelser i forpligtende fora. Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. SIDE 9 Erhvervslivet og lokalsamfundet kan bruge borgeren, den professionelle og kulturinstitutionerne til låse kommunens potentialer op. Erhvervslivet og institutionerne udvikler nye oplevelsesprodukter og netværk, som kan skabe ny vækst og udvikling i oplevelses, kultur og erhvervslivet.

11 KARIZMA CLUB Medlemsbetaling til aktiviteter i hele Karizma. Som medlem får du en række fordele; foredrag, behind the scenes, workshops, cliniques, m.v. KARIZMA TALENT Som Karizma Talent får du en lang række skræddersyede og personlige tilbud serveret via samarbejdet med foreningerne, kulturinstitutionerne og uddannelsesstederne. Du stimuleres både kulturelt, fysisk, menneskeligt, socialt og fagligt uanset om du er badminton spiller eller cellist. Du går evt. på det nye sports&culture college i Frederikshavn, udviklet i samarbejde med AAU, Gymnasiet og Performers House. KARIZMA Volunteer Du er en af de mange hundrede frivillige og har derved en række privillegier som du opnår gennem din forening, dit professionelle arbejde eller via din aktivitet. KARIZMA PERFORMER Du er måske en af de mange professionelle, enten underviser eller udøvende og har derfor en lang række forpligtelser og sammenhænge du virker i. SIDE 10 KARIZMA TECH Du er tekniker eller teknisk frivillig, eller underviser på linien for oplevelsesdesign under event, music eller sport. KARIZMA STUDENT Du er studerende på en af de tilbudte uddannelser indenfor Karizma, du er ung eller midaldrende, gammel eller bare begejstret. KARIZMA MENTOR Du er måske en af grundlæggerne af en af foreningerne, konsulent, politiker eller har en særlig rolle i forhold til events, musicals, sport m.v.

12 KARIZMA MUSIC Administrationscenter;Det Musiske Hus Filialer: Musikskolen / Kappelborg SIDE 11 Skitse til netværksgruppe: Gymnasiet i Frederikshavn, EUC NORD, Musikskolen, KODA, Dansk Musiker Forbund,Musicals, Kulturmanegen, Kappelborg, Arena Nord, Sæby Big Band, øve-foreninger, CorBizz,Top-Event, Tankegang, Nordjyske Medier,Event Frederikshavn, Kanal Frederikshavn,restauratørnetværket, perfomers House, Nordjyske Bank, Spar Nord, MGK NORD samt interne og eksterne orkestre Aktørernes ressourcer og kvalifikationer: Det Musiske Hus opretter en række udviklingsfora med fokus på talentudvikling og brugerinddragelse, med bidrag fra Musikskolen, Gymnasiet, EUC, Bands, medier og erhvervslivet. Hesigten er, at skabe nye vækstlag og direkte dialog med talenter og brugere. Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. Det Musiske Hus er regionalt spillested og vært for mere end 90 koncerter, over 200 arrangementer og udgør kommunens professionelle ramme for event-afvikling. Det Musiske Hus har de professionelle faciliteter og rammer for store kunstneriske og kulturelle aktiviteter, ligesom man organsiatorisk har en salgs, marketing og koordineringsenhed. Musikskolen i Kommunen deler desuden fysisk administrativt fællesskab i huset, hvorfor det er naturligt at huset udgør omdrejningspunktet for udviklingsforaene, hvervningen og formidlingen af projektet. Musikskolen er første trin i fødekæden i fht udviklingen af talenterne. gennem et målrettet samarbejde om performance, stageing, promotion og udviklingen af nye workshops med nationale og internationale profiler kan Musikskolen skabe den kunstneriske vækst for projektet. Netværkene identificerer behov og ønsker hos brugerne, ligesom talenter og vækstlag indenfor genrerne initieres og involveres. Erhvervslivet kan medvirke til at rekruttere og co-udvikle indenfor de kreative erhverv; kommunikation, IT, musik, lys / lyd, web, m.v. Nye erhverv kan opstå. Der oprettes en talentfond i samarbejde med finanssektoren og medie-samarbejde etableres. MGK NORD, KODA & Dansk Musikerforbund sikrer den professionelle og kunstneriske udvikling i talentudviklingen sammen med Musikskolen. De faglige organisationer bidrager foruden økonomisk, også med kompetencer og profilerfra deres nationale og internationale netværk. Uddannelsesinstitutionerne er centrale for udviklingen og understøttelsen af vækstlaget og talenterne indenfor det musiske felt. Gymnasiets satsninger indenfor musicals, musik, film og kreative linier kan ligesom EUC Nords Eventtekniker uddannelse give vækstlagene stimulans og involvering 24 timer i døgnet. Ved at satse på både kunsteriske og tekniske tilbud hverves flere unge og der skabes sammenhæng og respekt i miljøerne. Performers House, Silkeborg, kan ydermere udvikle særlige performance-relaterede tilbud til de unge som kvalificerer dem yderligere og skabe nye særlige kompetencer i miljøerne. Det nye Kappelborg, (Skagen) Kulturmanegen, (Sæby) og Maskinhallen danner de naturlige rammer for koncerter, øve-faciliteter og decentrale kurser. Foreningslivet får gennem det nye samarbejde en ny scene for udfoldelse og involveres direkte i udformingen af tilbud og events, ligesom amatører og talenter møder det professionelle miljø og herved opnår nye kompetencer og ressourcer. Erhvervslivet kan bidrage indenfor kommunikationsområdet med firmaerne CorBizz og Tankegang ligesom finansfirmaerne Nordjyske Bank og Spar Nord, sammen med andre firmaer kan skabe en talent-fond. Synliggørelse og kommunikation er afgørende for vækstlagsudviklingen hvorfor Nordjyske Medier og evt. kanal Fredeikshavn er involverede i distributions og formidlingen af projektet. Det Musiske Hus udarbejder i samarbejde med netværkene nye rammer for vækstlagenes udfoldelse; herunder nye oplevelser, festivaler, nye erhvervsevents, og fag-messer. Talenterne modnes og styrkes gennem inddragelse, udvikling og mødet med det professionelle lag af lokale, regionale og nationale aktører indenfor lyd, lys, musik, kommunikation og design. Det Musiske Hus udvikler sammen med Performers House, EUC Nord, Gymnasiet, AAU og UCN kurser og uddannelser indenfor promotion, kommunikation, workshops, cliniques, Audio/Video /lights, events, m.v. Kommunen tiltrækker nye professionelle aktører; musikere, undervisere og iscenesættere, som kan udvikle nye oplevelser og talenter i hele kommunen, i samarbejde med Musikskolerne og uddannelsessteder. Borgeren og talentet kan opnå kvalificerende pointgivende kurser, som letter adgangen til gymnasiet, konservatorierne, Musikalsk Grundkursus, EUC- eventtekniker og bidrager derved til udviklingen af nye kulturelle udtryk i lokalsamfundet.

13 KARIZMA FILM Administrationscenter:Frederikshavn Gymnasium SIDE 12 Skitse til netværksgruppe: Gymnasiet i Frederikshavn, EUC NORD, Musikskolen, NEXT FILM, Laterna Nordica, EUC NORD, Maskinhallen, Det Musiske Hus, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, TV2Nord, Musikskolen i Frederikshavn, Frederikshavn Event, m.v. Japp-Production, Nordjyske Medier,Nordjyske Bank, Spar Nord, Aktørernes ressourcer og kvalifikationer: Frederikshavn Gymnasium er omdrejningspunktet for identifikation af talenter og vækstlaget indenfor film. EUC NORD medvirker til at koble event-teknikere og evt. scenografi-talenter sammen med lys, lyd og audio-designere. Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. Frederikshavn Gymnasium har igennem en årrække arbejdet for at etablere en medie og filmlinie, hvorved det første grundlag for faglig udvikling og talentmassen er tilstede. Gymnsasiet er således en vigtig vækstlags-aktør i Laterna Nordica, den nordsike filmfestival med hovedsæde i Frederikshavn. Gymnasiet indgår i det nationale netværk; NEXT-film under Det danske filminstitut, hvorfor det er naturligt at gymnasiet udgør omdrejningspunktet for udviklings-foraene, hvervningen og formidlingen af projektet. Musikskolen kan koble musikproduktion og lyddesign til projektet og derved medvirke til at skabe synergi i miljøerne. Laterna Nordica Er den lokalt forankrede filmfestival, med store nationale nordiske og internationale netværk. Festivalen afholdes hvert andet år og danner en fornem ramme for formidlingen af arbejdet samt mødested for vækstlaget og de professionelle. festivalen kan skabe PR og medieopmærksomhed ligesom den kan medvirke til at fremme udviklingen af talentmasserne og tiltrække private investorer og erhvervslivet. Frederikshavn Gymnasium og EUC NORD samarbejder tæt med AAU Kommunikation og Performers House om udarbejdelse af kvalificerende og kompetencegivende forløb og kurser for vækstlaget. Erhvervslivet kan medvirke til at rekruttere og co-udvikle indenfor de kreative erhverv; film, TV, kommunikation, IT, musik, lys / lyd, web, m.v. Der oprettes en talentfond i samarbejde med finanssektoren og medie-samarbejde etableres. Uddannelsesinstitutionerne er centrale for udviklingen og understøttelsen af vækstlaget og talenterne indenfor Karizma Film. EUC Nords Eventtekniker uddannelse og de tekniske uddannelser kan tilføje vækstlagenestimulans og involvering 24 timer i døgnet. Ved at satse på både kunsteriskeog tekniske tilbud hverves flere unge og der skabes sammenhæng ogrespekt i miljøerne. Performers House, Silkeborg, kan ydermere udvikle særlige performance-relaterede tilbud til de unge som kvalificerer dem yderligere og skabe nye særlige kompetencer i miljøerne. Det nye Kappelborg, (Skagen) Kulturmanegen, (Sæby) og Maskinhallen danner de naturlige rammer for film-event og decentrale kurser. Vendsyssel Teater er det regionale teater og har igennem de senere år arbejdet med TV-produktion, ligesom teatret kan bidrage med viden og undervisning i scenografi, lys og lyd teknik, fortælleteknik, m.v. Erhvervslivet kan bidrage indenfor kommunikationsområdet med firmaerne CorBizz og Tankegang ligesom finansfirmaerne Nordjyske Bank og Spar Nord, sammen med andre firmaer kan skabe en film-talent-fond. Synliggørelse og kommunikation er afgørende for vækstlagsudviklingen hvorfor Nordjyske Medier og evt. kanal Fredeikshavn er involverede i distributions og formidlingen af filmprojektet. Filmfestivalen Laterna Nordica samarbejder med nationale og internationale professionelle netværk og fungerer som medie og udstillingsvindue for vækstlaget og talenterne. laterna Nordica formidler kontakter og netværk mellem amatører og professionelle og skaber sammenhænge mellem undervisere og talenter. Frederikshavn Gymnasium og EUC NORD skaber systematisk sammenhæng og forpligtende samarbejde, som opsamler og plejer vækstlaget. Kommunen tiltrækker nye professionelle aktører; filminstruktører, scenografer, lys og lydfolk, musikere, undervisere og iscenesættere, som kan udvikle nye oplevelser og talenter i hele kommunen, i samarbejde med de øvrige aktører. Borgeren og talentet kan opnå kvalificerende pointgivende kurser, som letter adgangen til gymnasiet, filmskolen, medievidenskab, Kommunikation, EUC- eventtekniker og bidrager derved til udviklingen af nye kulturelle udtryk i lokalsamfundet. De nye projekter og fortællinger kan desuden indgå i museernes eller den samlede satsning indenfor Karizma Idé.

14 KARIZMA ide Administrationscenter;Frederikshavn Kommunes Biblioteker SIDE 13 Skitse til netværksgruppe: Frederikshavn Kommunes Biblioteker, Nordjyllands Kystmuseum, (Bangsbo, Sæby & Skagen By og Egnsmuseum)Skagens Museum, Frederikshavn Kunstmuseum, litterære Selskab, Tankegang, CorBizz, Nordjyske Medier. Aktørernes ressourcer og kvalifikationer: Frederikshavn Kommunes biblioteker har direkte kontakt med det bredeste udsnit af kommunens borgere. Alle samfundslag og aldersgrupper benytter bibliotekerne, ligesom de har en stor kontaktflade med turister. Frederikshavn Kommunes Biblioteker besøges hvert år af henved mennesker Bibliotekerne benytter mange af de nyeste formidlingsformer, som bl.a. Det Åbne Bibliotek, udlånsteknikker, borgerservice og kontakt, og udfører generelt en stor social og inkluderende rolle i lokalsamfundene. De lokale biblioteker har et solidt kendskab til befolkningen og en stor kontakt, som kan bruges kommunikativt og involverende i denne sammenhæng. Det er derfor naturligt, at bibiliotekerne indtager en central rolle for formidlingen af projektets tilbud og muligheder for borgerne, ligesom bibliotekerne kan danne rammen for mange udviklingsfora på tværs af befolkningens sammensætning. Museerne birdrager i dette netværk på baggrund af adgangen til og formidlingen af den lokale regionale og nationale kulturarv. Museerne er centrale bidragsydere til projektudviklingen, idét de har en lang tradition for formidling af svært tilgængeligt materiale, erfaring med ustillingsopbygning, fortælleteknik, samt naturligvis en endeløs række af faktiske relaterede genstande og autentiske historier. Museerne kan bidrage til samarbejdet som iscenesættere, formidlere af betydningen af identitet, historie og udtryk, ligesom de kan bidrage med dokumentations og registrerings teknikker. Frederikshavn Kommunes biblioteker samler erhvervsliv, CorBizz, Tankegang, Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, samt foreninger og professionelle i nye udviklingsfora, som skaber nye aktiviteter og inkluderende projekter. Institutionerne og foreningerne samarbejder om at identificere talenter og særlige ressourcer i lokalsamfundene i forpligtende netværk. Nye sponsorater og samarbejdsformer opstår Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. Erhvervslivet kan medvirke til at rekruttere og co-udvikle kommunikationen, aktiviteterne og udbuddet af kultur og oplevelsestilbuddene. Nye erhverv kan opstå. Nordjyllands Kystmuseum samarbejder med Aarhus Universitet og DANFOSS Universe Lab, som et nationalt center for uformel læring, og kan derved bidrage projektet stor national viden om formidling. På samme måde er museernes lange erfaring med digital formidling i Digitales og Cultural Heritales af stor betydning for udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Frederikshavn Kommunes litterære selskab, litteraturfestivalen, Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, kommunikationsvirksomheder arbejder i forpligtede netværk. Borgeren og talentet kan opnå kvalificerende pointgivende kurser, som letter adgangen til gymnasiet, AAU kommunikation, EUC, UCN og bidrager til innovationen i lokalsamfundet. Netværket kan give museerne stor viden og impulser om fremtidens udstillingsformer, etablering af lærings-netværk, digitale formidlingsformer og direkte dialog med brugerne. Foreningslivet i Frederikshavn Kommune dækker et meget bredt udsnit af interesser af relevans for Karizma Idé. i denne sammenhæng kan det være Bangsbo Forts Venner, De litterære selskaber, ungdomsnetværket, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, marineforeningnen m.fl. som går sammen. Erhvervslivet kan bidrage væsentligt til dette udviklingsforum. Frederikshavn kommune har meget stærke aktører indenfor kommunikationsområdet i form af firmaerne CorBizz og Tankegang, som begge beskæftiger sig nationalt med bl.a. offentlig kommunikation. Nordjyske Medier er også centrale for udviklingen af distributions og formidlingsformer for projektet. Hertil kommer handelstandsforeningen, Frederikshavn Maritime erhvervspark, m.fl. som kunne have glæde af at medvirke til og påvirke udviklingen af nye tilbud, uddanelser og formidlingsformer indenfor området. Frederikshavn Kommunes biblioteker, EUC Nord, Gymnasiet, AAU og UCN udarbejder tilbud for borgeren om kurser, uddannelser indenfor manuskriptudvikling, forfatterskab, fortælleteknik, medieformidling, m.v. Kommunen tiltrækker nye professionelle aktører; forfattere, formidlere og iscenesættere, som kan udvikle nye fortælleformer og ustillingsformer, sammen med brugerne og erhvervslivet.

15 KARIZMA TALENT SIDE 14 Som Karizma Talent får du en lang række skræddersyede og personlige tilbud serveret via samarbejdet med foreningerne, kulturinstitutionerne og uddannelsesstederne. Du stimuleres både kulturelt, fysisk, menneskeligt, socialt og fagligt uanset om du er badmintonspiller, danser eller cellist. Du går evt. på det nye sports&culture college i Frederikshavn, udviklet i samarbejde med AAU, Gymnasiet og Performers House, Silkeborg. På KariZma TALENT har du måske valgt Karizma FILM og går på FIlmCollege Frederikshavn eller EUC NORD s Eventtekniker uddannelse, som samarbejder med filmfestivalen Laterna Nordica, Det danske filminstitut og Musikskolen. Her får du ekstra timer og særlig undervisning i film og fortælleteknik. Du kan efter din skoletid arbejde videre med dine ideer på værkstederne i ungdoms og kulturhuset Maskinhallen og deltager ved filmfestivalen med dine film og eventuelle kompositioner. Du ønsker at arbejde med video, TV, film, fortælleteknikker og multimedier og søger en bred vifte af tilbud som indeholder nok muligheder i dit lokal samfund. Du savner faciliteter, overblik, professionelk undervisning og ligesindende multimedie-freaks at lege sammen med. Måske tager du forløbet som kursus og giver din virksomhed nye inputs eller skaber et helt nyt produkt eller en ny oplevelse. Du får tilbud om undervisning i scenografi, foredrag om film og TV-teknikker af skuespillerne fra Vendsyssel Teater, Peter Schrøder, TV2 Nord, Bibliotekerne, samt scenografer og lys og lydteknikere. Du kan også være Du tilmelder dig det nye samarbejdsforum Karizma Film, som drives af Frederikshavn Gymnasium, og koordinerer tilbuddene mellem og for EUC NORD, Filmfestivalen Latera Nordica og ungdoms og kulturhuset Maskinhallen. Netværket arrangerer kurser, foredrag og ekskursioner i samarbejde med Vendsyssel Teater, Aalborg Teater og TV2Nord, det regionale TV-selskab. I dit møde med de professionelle indenfor branchen, de kreative og mange del-brancher som lyd, scenografi, casting, m.v. får du måske ideen til hvilken del af TV- film, skuespil eller multimedie verdenen du vil arbejde med i fremtiden. Netværket arbejder desuden tæt sammen med AAU og RUC. I løbet af et forløb på 2-4 år får du en diplomuddannelse som udarbejdes mellem AAU, RUC, EUC NORD og Frederikshavn Gymnasium. Forløbet kan kvalificere dig til dit videre studieforløb og give dig ideer til nye produkter.

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål A N S Ø G N I N G O M T I L S K U D T I L U D V I K L I N G S P R O J E K T E R I N D E N F O R R E G I O N A L U D V I K L I N G O G V Æ K S T F O R U M 2 0 1 0 Vedlagt denne ansøgning: Budget med kommentarer

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere