dit udtryk -din oplevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dit udtryk -din oplevelse"

Transkript

1 Projektbeskrivelse, af Kultur af Kultur og fritidschef og Thomas Thomas Østergaard Frederikshavn Komune, Februar Februar

2 INDLEDNING BAGGRUND: Projekt Karzma tager udgangspunkt i via borger- og brugerinddragelse samt støtte til oprettelse af erhvervsnetværk, at skabe og udvikle nye organisatoriske rammer for oplevelses- og kulturerhvervene. Målet er, at skabe nye jobs, nye udannelsesmuligheder og nye oplevelsesprodukter for Frederikshavn Kommunes borgere - nuværende som kommende. Frederikshavn Kommune er som randområde hårdt ramt af globaliseringen og den internationale finanskrise. Hertil kommer en række infrastrukturelle og uddannelsesmæssige udfordringer: 1. Produktionsvirksomheder lukker eller flytter til udlandet på grund af den økonomiske krise og ønsket om at benytte den billigere arbejdskraft. Det betyder, at mange af kommunens borgere enten har eller har udsigt til at miste deres job. 2. Frederikshavn kommune har et af landets laveste uddannelsesgennemsnit. Det hænger bl.a. sammen med, at Frederikshavn kommune har få uddannelsesmuligheder, sammenlignet med andre kommuner, samt en erhvervsstruktur med mange produktions- og håndværksvirksomheder. 3. Frederikshavn Kommune har svært ved at fastholde og tiltrække unge, højtuddannede og børnefamilier. Disse grupper ser ikke Frederikshavn Kommune som et attraktivt sted, hvor der er mulighed for at udvikle og udfolde sine talenter samt bruge sin viden og uddannelse i et attraktivt job. 4.Kultur- og oplevelsessektorens mangeartede aktører (event, sport, teater, musik, museer, biblioteker osv.) opererer ofte som selvstændige øer med lav grad af samarbejde og indbyrdes udnyttelse af sammenhænge og i meget ringe grad med inklusion og brugerdreven innovation på dagsordenen. Sektoren har brug for at skabe nye brugere og nye produkter gennem involvering og brugerindflydelse. Kultur- og oplevelsessektorens vækstpotentiale og muligheder for inklusion savner med andre ord forløsning og retning. Projekt Karizma er et oplæg til at udvikle løsninger på nogle af de skitserede problemstillinger i et dynamisk samarbejde mellem offentlige og private aktører, mellem institutioner, brugere og borgere for ved socia inklusion og brugerdrevet innovation at styrke Frederikshavn kommunes potentiale som vækstkommune. I Karizma projektet indgår desuden tværkommunalt samarbejde mellem kulturinstitutioner, kreative erhverv og udøvende kreative, i regi af Kulturaftale Nordjylland. Disse aktører vil både bidrage til projektet og få adgang til viden, kompetencer og best-cases, som inspiration for det videre arbejde i hele Region Nordjylland. Kulturaftale Nordjylland ansøges om støtte og medvirken til udviklingen af projektet, som regionalt mønstereksempel, med aftalens mulighed for vidensspredning og påvirkning indeholdt. SIDE 1 FORMÅL MED PROJEKTET 1. At pofessionalisere og formalisere brugerinddragelsen gennem et involverende oplevelses, kultur- og fritidsliv, der fremmer og styrker brugerdreven innovation og giver afsmittende effekt i form af vækst, kompetenceløft og iværksætteri. 2. At fastholde og tiltrække kreative erhverv, uddannelsesinstitutioner og professionelle gennem en målrettet satsning indenfor hele oplevelses-sektoren på brugerdreven fornyelse, vækstlag og talentudvikling. 3. At styrke involveringen af borgeren og erhvervslivet i udviklingen af kommunen, gennem en styrkelse af foreninger, kreative erhverv og kultur- og oplevelsessektorens adgang til ny viden, nye uddannelser og kompetencer. 4. At skabe nye jobs og give kompetenceløft til de eksisterende jobs i oplevelsessektoren gennem samarbejde og deling af viden i de eksisterende institutioner og foreninger, bistået af professionelle kreative, samt lokale og eksterne undervisningsinstitutioner. 5. At stimulere vækstlag og talenter i kommunen ved at inddrage dem i udvikling af nye oplevelsesprodukter og kulturtilbud. 6. At udvikle og facilitere brugeren, talentet, vækstlaget og erhvervslivet med professionelle mødesteder og scener, i hvilke den professionelle møder amatøren og skaber rammerne for nye udtryk og oplevelsesprodukter. 7. At oprette nye oplevelsesklynger på tværs af kommuner og institutioner i hele Region Nordjylland, og tiltrække talenter og professionelle udøvere, og på den måde skabe en platform for nye uddannelser og nye arbejdspladser i Frederikshavn Kommune.

3 HVAD ER KARIZMA? Karizma er en ny retning for arbejdet indenfor kultur, erhvervs og oplevelsessektoren i Frederikshavn Kommune. Karizma er opr. græsk og betyder foræring. Projektet Karizma benytter de i forvejen eksisterende erhverv og oplevelses-ressourcer som en foræring og tilfører dem nye kompetencer via mødet mellem brugeren, erhvervslivet, professionelle kreative, uddannelser og etableringen af nye markedsrettede netværk. Dette skal ske ved at sammensætte de eksisterende kultur og oplevelsesinstitutioner, uddannelser, erhvervsliv, foreninger og ildsjæle i forpligtende fora. Disse fora etbaleres under en ny organisation, Karizma, som kommunikativt og faciliterende skal fremme udviklingen af nye brugerdrevne oplevelser. Erhvervslivet vil gennem det tætte samarbejde med kultur og oplevelsessektoren og brugerne kunne skabe nye produkter. På samme måde vil oplevelsesektoren gennemgå markeds og bruger-rettet produktudvikling og fornyelse. Karizma består af følgende elementer: 1.Et fokuseret kommunikations-, ledelses- og udviklingsværktøj. Omdrejningspunktet er den fælles og målrettede udvikling af nye brugere, involvering af foreningslivet og facilitering af samarbejdet mellem uddannelser, brugere erhvervsliv, opleveles- og kulturinstitutioner i forpligtende udviklingsfora. 2.Udvikling af lokalsamfundet via involvering af vækstlaget via inklusion. Med fokus på hensigten om at fastholde og tiltrække kreative og kreative erhverv, kan en målrettet indsats øge kommunens tiltræknings og bosætningskraft og skabe nye vidensnetværk og kompetence tilbud. 3. En paraply-organisation. Denne udvikler decentralt nye brugerdrevne oplevelsesprodukter og uddannelsestilbud for brugere og erhvervsliv. 4. Uddannelses og kompetencetilbud. Disse udvikles for såvel erhvervslivet, fritids, kultur og oplevelsesinstitutionerne, foreningerne og kommunale forvaltninger på tværs. 5. Markedsrettet, tværgående kulturel distribution af oplevelser. Kultur og oplevelsesprodukterne opnår synergi, distribution og ejerskab fra institutionerne og ud til erhvervslivet, borgeren og brugerne gennem udviklingen af nye decentrale produkter i de etablerede fora. 6. Etablering af nye vækstfora indenfor Karizma s tematikker. Tematikkerne, som skitseret i denne projektbeskrivelse kan ændres, sammenlægges eller udvides, alt efter brugernes, samt de lokale udviklingscentres ønsker og behov. SIDE 2

4 baggrund:brugerindragelse &organisation Professionalisering af brugerinddragelsen. Projekt Karizma bygger bl.a. på Kulturministeriets strategi Kultur for alle, fra I Frederikshavn Kommune er der, som i resten af Danmark, en stigende tendens til, at de traditionelle kultur og oplevelsestilbud har svært ved at tiltrække nye brugere, ligesom foreningslivet har svært ved at rekrutere nye ledere og frivillige. De etablerede institutioner og fritidstilbud udfordres af nye medier og et større ønske om personligt tilrettede oplevelser og engagerende udtryksformer. I strategien Kultur for alle hedder det bl.a.: Generelt kan man sige om brugerne i dag, at de i meget højere grad end tidligere ønsker at indgå aktivt i kulturtilbuddene. Deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden er således blevet en selvfølge for mange. Kulturen er ikke længere kun for borgeren, men i højere grad med og af borgeren. Mange kulturinstitutioner vil gerne henvende sig til et bredt publikum og skabe relevante og vedkommende oplevelser for brugerne. Det kræver i dag mere end nogensinde, at man kender, forstår og inddrager publikum. Uanset om det drejer sig om besøgende på museer eller om publikum til f.eks. musik, teater og film. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet på i højere grad at professionalisere brugerinddragelse i kulturen. Karizma er desuden inspireret af de engelske rammeprogrammer; Social Inclusion og Creating New Audiences for The Heritage. ( ). Social Inclusion brugte kultur og oplevelsesinstitutionerne som rammer for en involverende og inkluderende udvikling af det engelske samfund fra 1999 til Social Inclusion programmet har med succes brugt social inklusion, dvs. borgerog brugerinddragelse, som udviklingsværktøj for at skabe sammenhæng, identitet og nye involverende tilbud i kultur og oplevelsessektoren. Hertil kommer udviklingen af nye kompetencer og erhverv gennem satsningen på udviklingen af nye uddannelsestilbud i regi af kultur og oplevelsessektoren. Programmet har medført, at man i dag kan tage pointgivende og kvalificerende kurser i eks. kommunikation, service, udstillingsdesign, scenografi, performance, workshops, m.v. på museer, teatre, oplevelsesvirksomheder og i erhvervslivet. Social Inclusion har sammenbragt foreninger, amatører og professionelle med erhvervsliv og uddannelsessektoren og derved opnået både at skabe nye brugergrupper, øge kompetence og uddannelsesniveauet, samt at fremme udviklingen af brugerdrevne oplevelser og nye uddannelser. Vækst gennem brugerinddragelse og formel organisation. Karizma kan skabe nye mødesteder, nye scener for brugerens udfoldelse og ikke mindst helt nye brugerdrevne kulturelle og oplevelsesmæssige udtryk, gennem etableringen af en formel organisation, tema-fora, som arbejder målrettet med nye interaktions og samarbejdsformer. Måske åbner Nordjyllands Kystmuseum en Marin-arkæologisk udstilling i svømmehallen, finder nye veje til performance under historiske temaer og kombinerer et modeshow med præsentationen af en bilserie på Skagens museum, Pikkerbakkerne ved Bangsbo eller på Sæbygaard. Brugeren vil tilføre netværkene innovation, erhvervslivet vil kunne markedsrette og tilmed se fortjenesten i at medvirke til en kommercialisering af oplevelser og atter komme i nærkontakt med nye brugergrupper. Social Inclusion har i England skabt vækst i de kreative erhverv, ligesom der er skabt nye brugergrupper, demokratiske fora, kulturelle udtryk og publkiumstilvækst på op mod 125% i dele af oplevelsessektoren. Den nye samarbejdsform mellem brugere, foreninger, erhvervsliv og kulturinsitutioner er nu en integreret og naturlig del af kultur og oplevelsessektorens arbejde. Karizma har i sit afsæt kultur og erhvervslivet som omdrejningspunkt for mobiliseringen af lokale sociale og kulturelle ressourcer i nye kreative netværk. Organisatorisk vækstpotentiale i oplevelsessektoren: I kommunens allerede eksisterende kulturinstitutioner og oplevelsestilbud ligger der er et stort uudnyttet erhvervsmæssigt vækstpotentiale. Området savner primært organisatorisk og ledelsesmæssig retning. Ved at forbinde brugere, erhvervsliv, foreninger og kulturinstitutioner er det dette projekts formål, at fremme udviklingen af nye oplevelsesprodukter, bl.a. indenfor film, musik, dans, performance og den nye vidensøkonomi, der ligger i udviklingen af kursus og uddannelsesformer. Projekt Karizma vil skabe en innovationsplatform og paraplyorganisation, der vil forpligte både erhvervsliv og kultur og oplevelsessektoren i nye fora. Dette arbejde vil naturligvis indbefatte leverancer fra eksterne såvel som interne aktører, fra Aalborg Teater, Vendsyssel Teater, Nordkraft, Det Jyske Musikkonservatorium, Musikalsk Grundkursus, Nord, til de relevante oplevelseserhverv, som er indbefattet af samarbejdet i APEX og Kulturaftale Nordjylland. Der oprettes kontraktbaserede talent-fonde, nye produkter indenfor film og musik, ligesom der vil udvikles nye uddannelsesprojekter mellem kultur og erhvervsliv. Forudsætningen for at fremme udviklingen af nye produkter og jobs, er at skabe synergi, sammenhæng og udviklingsfora at organisere en kritisk masse, af interessenter indenfor de enkelte temaer; musik, film, museer, digital formidling, service, m.v. Organiseringen af denne kritiske masse er en forudsætning for at skabe udvikling og samtidig en enestående chance for at kunne anvende kommunens aktører som tilgængelige demonstratorier for universiteter og videregående uddannelser i hele Danmark. Det langsigtede mål er at disse etablerer nye uddannelser i kommunen. SIDE 3

5 HVAD ER KARIZMA? Kompetence og innovationsudvikling gennem netværk Karizma har, tilsvarende de engelske, en uddannelsesdimension, med formål at oprette helt nye kultur og erhvervs-uddannelser i kommunen. Frederikshavn Kommune har tidligere bevist, at man gennem en målrettet satsning indenfor oplevelseserhverv, erhvervsliv og uddannelser kan skabe nye jobs, ny viden og helt nye erhvervsuddannelser. (jvf. Eventeknikeruddannelsen, EUC NORD) I dette felt er der endnu uopdyrkede muligheder, der netop kombinerer vidensspredning mellem hele regionens universiteter, erhvervsliv og kultur og oplevelsessektor. Dette samarbejde indledes bl.a. med de eksisterende lokale uddannelser, (EUC Nord, University College Nordjylland, Frederikshavn Gymnasium og Handelsskolen) og eksterne partnere; Aalborg Universitet, (AAU), (APEX, institut for kommunikation og oplevelsesdesign), Roskilde Universitets Center, (Performance Design) Aarhus Universitet, (Center for Uformel Læring) samt Performers House, Silkeborg. Projekt Karizma, har som mål at skabe: 1.Nye kreative oplevelses-netværk og kompetenceudvikling. Ved oprettelse af nye Karizma netværk mellem kunstnere, professionelle, foreninger, erhvervsliv, oplevelses og kulturinstitutioner, skabes innovative fora for udvikling af nye oplevelsesprodukter i erhvervslivet, kultur, fritids og oplevelsesinstitutioner i hele kommunen. 2.Brugerdreven innovation; nye udtryk og nye oplevelsesprodukter. Ved en reorganisering af de kreative erhverv, gennem uddannelse, bruger og borgerinddragelse. Vækstlaget møder de professionelle i nye forpligtende fora og udvikles heri. 3.Talentudvikling via inklusion. Gennem inddragelse af foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner i nye forpligtende del-netværk. Der oprettes talentfonde og indgås nye alliancer mellem erhvervsliv og kulturelle aktører, ligesom oplevelsessektoren styrkes organisatorisk mod en erhvervsretning. 4.Etablering af nye erhverv og nye oplevelsesprodukter i samarbejde mellem brugere, erhvervsliv og oplevelseserhverv. 5.Udvikling af nye uddannelsestilbud og kompetence forløb mellem erhverv, kultur, oplevelses og fritidssektoren og uddannelsessektoren. Karizma programmet vil sammensætte aktører fra fire grupper af oplevelseserhvervene i nye udviklings fora og derved skabe nye produkter, involvering og samarbejdsformer. Disse fire grupper af er: 1.Vækstlaget. Borgeren, brugeren af oplevelserne, sports-talentet, kunstneren in spe, musik-eleven, kommunens 189 kulturforeninger fra kulturelt Samråd, som spænder fra litterære foreninger over Ballet i Milen til Nordjyske Strygere, samt sports og fritidsforeninger, der spænder fra håndbold, over floorball til elite ishockey og istôlt. 2.De kreative erhverv. Her tænkes på aktører indenfor oplevelsessektoren i kommunen; Filmfestivaler, musikfestivaler, kulturhusene, sports og fritidsfaciliteter og organisationer, (Arena Nord, Det Musiske Hus), private firmaer med relation til oplevelsesproduktion og design, (Roblon Lys, Martin Group (Top- Event, Frederikshavn Event), kommunikationsbureauer, (Tankegang, CorBizz), medier, (Nordjyske, Kanal Frederikshavn, TV2Nord, m.fl.) handelsstandsforeningerne i kommunen, teatre, festivaler, catering, servicesektoren, finanssektoren, Tordenskjoldsdagene, producenter og leverandører til oplevelseserhvervene, musikbutikker, fagmesser, m.v. 3.De professionelle kreative. Her tænkes på allerede etablerede kulturinstitutioner i kommunen, såvel som i hele Danamrk og Region Nordjylland, som museer, biblioteker, scenografer, filminstruktører, billedkunstnere, lys, lyd og audio-designere, grafikere, eventudviklere, arrangører, skuespillere, turismens udviklingsfora, festivaler, m.v. De professionelle er bidragsydere til de tfaglige niveaus fastholdelse og bibringelse af impulser udefra. 4.Uddannelsessektoren. Her involveres Handelsskolen, Frederikshavn, Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, Art&Technology og Oplevelsesdesigneruddannelsen, EUCNORD s eventteknikeruddannelser, Aarhus Universitets Center for Uformel Læring, Danfoss Universe, Learning Lab, Frederikshavn Gymnasium, Performers House, Silkeborg til udvikling af kompetencer hos kultur og oplevelseserhvervene og facilitering af talenter, brugere og nye oplevelsesprodukter. I dette forum udvikles pointgivende og kvalificerende kurser i eks. kommunikation, service, udstillingsdesign, scenografi, performance, workshops, m.v.det er målet, at uddannelsessektoren gennem Karizma satsningen får lettere adgang til at skabe anvendt forskning og på længere sigt, at etablere uddannelser i kommunen, i nær relation til erhverv og oplevelsesområdet. 6.Tiltrækning og fastholdelse af kreative, nye erhverv, oplevelsesagenter og akademikere i kommunen. SIDE 4

6 KARIZMA FASER Projektet forestilles afviklet i tre faser: Fase 1A: ( ) Bruger og markedsrettet innovationsfase. I denne fase kortlægges de potentielle interne og eksterne aktører for udviklingen af nye produkter og nye fora. Denne fase indeholder samarbejde mellem brugere, erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger, professionelle, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Der foreligger programskitse for de forskellige Karizma temaer og netværk; Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. Disse fora udvikler markedsorienterede, brugerinvolverende tilbud og nye koncepter, som indeholder videns-deling og spredning mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreninger. Dette kan medvirke til at finde nye kommercielle nicher, oplevelser, festivaler og konkrete produkter. De enkelte foreninger, kulturinstitutioner og erhvervslivet samarbejder om at identificere talentmassen og styrke vækstlaget indenfor de enkelte temaer. Fase 1B: Konsolideringsfase Der etableres et centralt Karizma sekretariat under den nye organisationsform ved Det Musiske Hus, Arena Nord og Frederikshavn Event i Frederikshavn. Der oprettes tilsvarende decentrale centre for Karizma-programmer i erhvervslivet, foreninger og på kultur og oplevelsesinstitutioner. (Se skitse for Karizma-centre vedlagt denne skrivelse). (Karizma Idé: Bibliotekerne, Karizma Sport: Arena Nord, Karizma Perfomance & Music: Det Musiske Hus, m.v.) Sideløbende med innovationsfasen etableres et kursus og kompetence forløb for ledere og medarbejdere i kultur, erhvervsliv og foreninger med fokus på innovation af markedsorienterede produkter og involvering af brugeren. Denne fase involverer samarbejde mellem interne uddannelser, som EUC Nord, Gymnasiet og Handelsskolen, og eksterne videregående uddannelser; Aalborg Universitet, inst. for kommunikation, Oplevelsesdesign, Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, APEX, Performers House, Silkeborg og Roskilde Universitet, Performance Design. Fase 2A: ( ) Realiserings og kommunikationsfase. I denne fase præsenteres de nye konkrete oplevelses-produkter. Disse produkter kan bestå af nye oplevelsestilbud, nye samarbejdsformer og nye ideer til events og festivaler mellem erhvervsliv, foreninger og kultur og oplevelsesinstitutionerne. Kultur og oplevelsestilbuddene distribueres og netværkene konsolideres med den nye retning for samarbejdet i denne fase. Der udarbejdes tilsvarende en ny kommunikationsplatform for Karizma; Kariz- Magazin et livstilsprodukt der tilbyder de nye og eksisterende oplevelsesprodukter for brugerne, som distribueres i hele kommunen, med tilhørende webdel og blogs. De etablerede fora fortsætter arbejdet med at udvikle Karizma koncepterne, som involverer nye brugere og fortsat markedsretter produkterne. Identifikation og kortlægning Formalisering af samarbejde Brugerinddragelse og innovation Vidensdeling og uddannelse SIDE 5 Fase 2B: ( ) Udvikling af brugerdrevne oplevelser og kompetencenetværk. Sideløbende med fase 2A etableres et uddannelses og kompetencenetværk, som udarbejder nye kurser og forløb indenfor Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. Denne fase involverer samarbejde mellem interne uddannelser og eksterne videregående uddannelser. I denne fase udvikles nye produkter og tilbud. De professionelle uddannelsesinstitutioner udarbejder og koordinerer point og kompetencegivende forløb på kultur og oplevelsesinstitutionerne indenfor eksempelvis design, kommunikation, service, fortælleteknikker, m.v., som kvalificerer både kultursektoren og deltagere i kursusforløbene til videre uddannelse. Erhvervslivet bidrager ved at målrette tilbuddene behovet i erhvervslivet. Heri udvikles også kompetencegivende markeds- og brugerrettede kurser for kultur og oplevelsessektorens ansatte, ligesom det nye netværk identificerer både lokale, regionale og nationale potentielle undervisere og bidragsydere. Der udvikles nye produkter, samt kurser indenfor oplevelsessektoren, som gør Frederikshavn til et oplevelses-demonstratorium. Samtidigt opkvalificeres foreninger såvel som oplevelses og kultursektoren til at arbejde i markedsøkonomisk og dialogbaseret forandring med brugerne og erhvervslivet. Fase 3A: ( ): Oprettelse af kursus og kompetenceforløb for kulturinstitutioner, borgere, brugere og talenter. Kompetencenetværket præsenterer kompetence og kursusforløbene for brugerne via KarizMAgazin og de øvrige netværk. Der er nu udviklet nye kommercielle videns-økonomiske tilbud for kulturaktører, borgere, brugere og talenter indenfor Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. De professionelle uddannelsesinstitutioner udarbejder, sammen med kulturinstitutioner og foreninger 1.Point- og kompetencegivende forløb på kultur og oplevelsesinstitutionerne indenfor eksempelvis design, kommunikation, service, fortælleteknikker, m.v., som kvalificerer både kultursektoren og deltagere i kursusforløbene til videre uddannelse. Erhvervslivet bidrager ved at målrette tilbuddene behovet i deres kompetencebehov. 2.Nye formelle erhvervs og oplevelsesuddannelser fra erhvervsskole til bachelorniveau, som etableres i det efterfølgende år. (Efter model fra eventtekniker-uddannelsen) Heri udvikles også kompetence givende kurser for kultur og oplevelsessektorens ansatte, ligesom det nye netværk identificerer både lokale, regionale og nationale potentielle undervisere og bidragsydere. Der udvikles nye kommercielle kurser indenfor oplevelsessektoren, som gør Frederikshavn til et nyt demonstratorium og giver brugere af tilbuddene pointgivende kvalifikationsforløb før ansøgning til uddannelser.

7 KARIZMA EFFEKTER Fase 3B: ( ) oprettelse af nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune I denne fase udarbejdes nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune, i nært samarbejde mellem de eksisterende og eksterne partnere bar Karizma projektet. Der vil nu foreligge en formel samarbejdsorganisation og et kommunikations og kompetencegrundlag uden sidestykke i de danske kommuner. EFFEKTER AF KARIZMA: Frederikshavn Kommunes erhvervsliv, kultur og oplevelsessektor vil gennem Karizma-programmerne kunne tiltrække og fastholde professionelle, virksomheder og kunstnere og styrke bosætningspolitikken. De unge vil samtidigt få kvalificerende kompetenceforløb før, under og efter et ungdomsuddannelsesforløb, ligesom der vil være nye videregående bachelor uddannelser på vej til at fastholde de unge i kommunen. Projekt Karizma vil: 1.Skabe vækst gennem det organisatoriske potentiale i oplevelsessektoren 2.Skabe ny brugerdreven innovation og nye oplevelsesprodukter 3.Øge kompetenceniveauet i hele oplevelsessektoren og de relaterede erhverv 4.Skabe minimum 250 nye arbejdspladser på indenfor fire år i uddannelsessektoren, de kreative erhverv og oplevelsessektoren 5.Skabe nye uddannelser 6.Øge vidensspredningen mellem universiteter, videregåendeuddannelser og oplevelsessektoren 7.Etablere nye forpligtede innovationsfora mellem aktørerne i kommunen 8.Øge muligheden for talenter og vækstlaget i hele kommunen KARIZMA PARTNERE 1. Vækstlag: Fredrikshavn Kommunes Musikskole, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, Idræts- Samvirket, kommunens 189 kulturforeninger fra Kulturelt Samråd, som spænder fra litterære foreninger over Ballet i Milen til Nordjyske Strygere, samt sports og fritidsforeninger, der spænder fra håndbold, over floorball til elite ishockey og istôlt. 2. De kreative erhverv. Laterna Nordica Filmfestival, musikfestivaler; Skagen Festival, Knivholt Festival, Vendsyssel Festival, kulturhusene, sports og fritidsfaciliteter og organisationer, (Arena Nord, Det Musiske Hus), private firmaer med relation til oplevelsesproduktion og design, (Roblon Lys, Martin Group (Top-Event, Frederikshavn Event), kommunikationsbureauer, (Tankegang, CorBizz), medier, (Nordjyske, Kanal Frederikshavn, TV2Nord, m.fl.) handelsstandsforeningerne i kommunen, teatre, festivaler, catering, servicesektoren, finanssektoren, Tordenskjoldsdagene, producenter og leverandører til oplevelseserhvervene, musikbutikker, fagmesser, m.v. 3. De professionelle kreative. Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, Frederikshavn Kommunes Biblioteker, scenografer, filminstruktører, billedkunstnere, lys, lyd og audio-designere, grafikere, eventudviklere, arrangører, skuespillere, turismens udviklingsfora, festivaler, m.v. 4. Uddannelsessektoren. Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, Art&Technology og Oplevelsesdesigneruddannelsen, EUCNORD (eventteknikeruddannelsern) Aarhus Universitet, Center for Uformel Læring, Danfoss Universe, Learning Lab, Frederikshavn Gymnasium, Performers House, Silkeborg, m.fl. Projeket initieres og administreres centralt af Kultur og fritidsforvaltningen, Frederikshavn Kommune, som har tilsagn om deltagelse fra de her nævnte aktører. Der oprettes decentrale Karizma Udviklings Centre. Se planche for organisationsskitse. 9.Skabe sammenhæng og identitet for oplevelsessektoren 10.Fastholde og tiltrække kreative erhverv til kommunen 11.Skabe nye udfoldelsesmuligheder for unge, borgere og talenter i hele kommunen SIDE 6

8 KARIZMA BUDGET SIDE 7 BUDGET FOR KARIZMA: Fase 1A + 1B: ( ) Bruger og markedsrettet innovationsfase. Etablering af netværksfora, møder og facilitering Kompetencegivende kurser for kulturaktører, foreninger og oplevelseserhverv, AAU, Performers House, UCN og RUC Decentralt udviklede aktiviteter Design, kommunikation, web og markedsføring kr. Administration Transport, hoteller, rejser og diæter Oprettelse af Vækst og talentfond: I alt: Finansiering fase 1: Frederikshavn Kommune REACH OUT- Center For Kultur og Oplevelsesøkonomi Region Nordjylland, Vækstforum / Kulturaftale Nordjylland Private fonde, erhvervsliv og sponsorer kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Fase 3B: ( ) oprettelse af nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune Konferencer, honorarer, workshops og produktudvikling Projektledelse, udvikling af organisation og administration: Etablering af Oplevelses-demonstratorium I alt Finansiering for fase 3: Frederikshavn Kommune Kultur i hele landet, Kulturministeriet / Kulturaftale Nordjylland Region Nordjylland, Vækstforum Erhvervsliv og fonde kr Projektets samlede budget: kr. Fase 2A og 2B: ( ) Realiserings og kommunikationsfase, samt udvikling af uddannelses og kompetencenetværk. Udvikling af kommunikationsplatform, web, KarizMagazin, m.v. Udvikling af nye kursus og uddannelsestilbud Konferencer, honorarer, workshops og produktudvikling Udvikling af organisation og administration: I alt Finansiering for fase 2: Frederikshavn Kommune Kultur i hele Landet, Kulturministeriet Region Nordjylland / Kulturaftale Nordjylland kr kr kr kr

9 SIDE 8

10 KARIZMA organisation Fritids og kulturinstitutionerne indtager, sammen med uddannelsesinstitutionerne, en central rolle i opbygningen og organiseringen af Karizma programmet. Disse institutioner skal sammen med foreninger og frivillige organisere og koordinere erhvervs og talentudviklingen, bruger og borgerinddragelsen, ligesom de skal arbejde målrettet for udviklingen af uddannelses og kursustilbuddene. Der etableres flere Karizma-centre med fokus på udvikling af talentudvikling, uddannelsesudvikling og erhvervsudvikling indenfor: KARIZMA Sport Administrationscenter: Arena Nord, Frederikshavn Samarbejdspartnere:Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, forenings og sportslivet i Frederikshavn Kommune, FUF, DGI, Idrætssamvirket, EUC NORD, m.fl. KARIZMA PERFORMANCE Administrationscenter: Det Musiske Hus Samarbejdspartnere: Musikskolen i Frederikshavn, Arena Nord, Frederikshavn Event, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, dans, teater og gymnastik foreninger i Frederikshavn Kommune, FUF, ungdomsnetværket, DGI, DIF, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, m.fl. KARIZMA music Administrationscenter; Musikskolen /Det Musiske Hus/ Kappelborg Samarbejdspartnere; Gymnasiet i Frederikshavn, EUC NORD, Musikskolen i Frederikshavn, Musicals, Kulturmanegen, Kappelborg, Arena Nord, Sæby Big Band, kunststyrelsen, foreninger, interne og eksterne orkestre KARIZMA ide Administrationscenter;Frederikshavn Kommunes Biblioteker Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, Frederikshavn litterære Selskab, Tankegang, CorBizz KARIZMA FILM Administrationscenter:Frederikshavn Gymnasium Samarbejdspartnere; Laterna Nordica, EUC NORD, Maskinhallen, Det Musiske Hus, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, TV2Nord, Musikskolen i Frederikshavn, Frederikshavn Event, m.v. KARIZMA EVENT Administrationscenter EUC-Nord Samarbejdspartnere Arena Nord, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, forenings og sportslivet i Frederikshavn Kommune, Skagen Festival, Tordenskjold Dagene, Blues festival, AAU, oplevelsesdesign, RUC KARIZMA BUSINESS Administrationscenter: Handelsskolen i Frederikshavn Samarbejdspartnere: Musikskolen i Frederikshavn, Arena Nord, Frederikshavn Event, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, dans, teater og gymnastik foreninger i Frederikshavn Kommune, FUF, ungdomsnetværket, DGI, DIF, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, m.fl. Kultur, sport, fritds, oplevelsesinstitutioner og foreninger bringes sammen i nye fora. Brugeren og amatøren møder det profressionelle via uddannelses og kursustilbud. Institutionerne involveres og involverer borgeren, amatøren og vækstlaget i nye fora, ligesom den professionelle tiltrækkes og fastholdes i miljøerne. Brugerne, foreninger og amatører opnår større indflydelse på institutionerne og vice versa. Der opstår nye fora for publikumsudvikling og talentudviklingi forpligtede netværk. Uddannelses, oplevelses og kulturinstitutionerne udvikler sig sammen om oprettelse af nye uddannelser i forpligtende fora. Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. SIDE 9 Erhvervslivet og lokalsamfundet kan bruge borgeren, den professionelle og kulturinstitutionerne til låse kommunens potentialer op. Erhvervslivet og institutionerne udvikler nye oplevelsesprodukter og netværk, som kan skabe ny vækst og udvikling i oplevelses, kultur og erhvervslivet.

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 imagine.. Creative Industries Research Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 Sofie Birch Mathiasen, Christine Fur Poulsen & Mark Lorenzen er udarbejdet i regi af forskningscenteret

Læs mere