dit udtryk -din oplevelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dit udtryk -din oplevelse"

Transkript

1 Projektbeskrivelse, af Kultur af Kultur og fritidschef og Thomas Thomas Østergaard Frederikshavn Komune, Februar Februar

2 INDLEDNING BAGGRUND: Projekt Karzma tager udgangspunkt i via borger- og brugerinddragelse samt støtte til oprettelse af erhvervsnetværk, at skabe og udvikle nye organisatoriske rammer for oplevelses- og kulturerhvervene. Målet er, at skabe nye jobs, nye udannelsesmuligheder og nye oplevelsesprodukter for Frederikshavn Kommunes borgere - nuværende som kommende. Frederikshavn Kommune er som randområde hårdt ramt af globaliseringen og den internationale finanskrise. Hertil kommer en række infrastrukturelle og uddannelsesmæssige udfordringer: 1. Produktionsvirksomheder lukker eller flytter til udlandet på grund af den økonomiske krise og ønsket om at benytte den billigere arbejdskraft. Det betyder, at mange af kommunens borgere enten har eller har udsigt til at miste deres job. 2. Frederikshavn kommune har et af landets laveste uddannelsesgennemsnit. Det hænger bl.a. sammen med, at Frederikshavn kommune har få uddannelsesmuligheder, sammenlignet med andre kommuner, samt en erhvervsstruktur med mange produktions- og håndværksvirksomheder. 3. Frederikshavn Kommune har svært ved at fastholde og tiltrække unge, højtuddannede og børnefamilier. Disse grupper ser ikke Frederikshavn Kommune som et attraktivt sted, hvor der er mulighed for at udvikle og udfolde sine talenter samt bruge sin viden og uddannelse i et attraktivt job. 4.Kultur- og oplevelsessektorens mangeartede aktører (event, sport, teater, musik, museer, biblioteker osv.) opererer ofte som selvstændige øer med lav grad af samarbejde og indbyrdes udnyttelse af sammenhænge og i meget ringe grad med inklusion og brugerdreven innovation på dagsordenen. Sektoren har brug for at skabe nye brugere og nye produkter gennem involvering og brugerindflydelse. Kultur- og oplevelsessektorens vækstpotentiale og muligheder for inklusion savner med andre ord forløsning og retning. Projekt Karizma er et oplæg til at udvikle løsninger på nogle af de skitserede problemstillinger i et dynamisk samarbejde mellem offentlige og private aktører, mellem institutioner, brugere og borgere for ved socia inklusion og brugerdrevet innovation at styrke Frederikshavn kommunes potentiale som vækstkommune. I Karizma projektet indgår desuden tværkommunalt samarbejde mellem kulturinstitutioner, kreative erhverv og udøvende kreative, i regi af Kulturaftale Nordjylland. Disse aktører vil både bidrage til projektet og få adgang til viden, kompetencer og best-cases, som inspiration for det videre arbejde i hele Region Nordjylland. Kulturaftale Nordjylland ansøges om støtte og medvirken til udviklingen af projektet, som regionalt mønstereksempel, med aftalens mulighed for vidensspredning og påvirkning indeholdt. SIDE 1 FORMÅL MED PROJEKTET 1. At pofessionalisere og formalisere brugerinddragelsen gennem et involverende oplevelses, kultur- og fritidsliv, der fremmer og styrker brugerdreven innovation og giver afsmittende effekt i form af vækst, kompetenceløft og iværksætteri. 2. At fastholde og tiltrække kreative erhverv, uddannelsesinstitutioner og professionelle gennem en målrettet satsning indenfor hele oplevelses-sektoren på brugerdreven fornyelse, vækstlag og talentudvikling. 3. At styrke involveringen af borgeren og erhvervslivet i udviklingen af kommunen, gennem en styrkelse af foreninger, kreative erhverv og kultur- og oplevelsessektorens adgang til ny viden, nye uddannelser og kompetencer. 4. At skabe nye jobs og give kompetenceløft til de eksisterende jobs i oplevelsessektoren gennem samarbejde og deling af viden i de eksisterende institutioner og foreninger, bistået af professionelle kreative, samt lokale og eksterne undervisningsinstitutioner. 5. At stimulere vækstlag og talenter i kommunen ved at inddrage dem i udvikling af nye oplevelsesprodukter og kulturtilbud. 6. At udvikle og facilitere brugeren, talentet, vækstlaget og erhvervslivet med professionelle mødesteder og scener, i hvilke den professionelle møder amatøren og skaber rammerne for nye udtryk og oplevelsesprodukter. 7. At oprette nye oplevelsesklynger på tværs af kommuner og institutioner i hele Region Nordjylland, og tiltrække talenter og professionelle udøvere, og på den måde skabe en platform for nye uddannelser og nye arbejdspladser i Frederikshavn Kommune.

3 HVAD ER KARIZMA? Karizma er en ny retning for arbejdet indenfor kultur, erhvervs og oplevelsessektoren i Frederikshavn Kommune. Karizma er opr. græsk og betyder foræring. Projektet Karizma benytter de i forvejen eksisterende erhverv og oplevelses-ressourcer som en foræring og tilfører dem nye kompetencer via mødet mellem brugeren, erhvervslivet, professionelle kreative, uddannelser og etableringen af nye markedsrettede netværk. Dette skal ske ved at sammensætte de eksisterende kultur og oplevelsesinstitutioner, uddannelser, erhvervsliv, foreninger og ildsjæle i forpligtende fora. Disse fora etbaleres under en ny organisation, Karizma, som kommunikativt og faciliterende skal fremme udviklingen af nye brugerdrevne oplevelser. Erhvervslivet vil gennem det tætte samarbejde med kultur og oplevelsessektoren og brugerne kunne skabe nye produkter. På samme måde vil oplevelsesektoren gennemgå markeds og bruger-rettet produktudvikling og fornyelse. Karizma består af følgende elementer: 1.Et fokuseret kommunikations-, ledelses- og udviklingsværktøj. Omdrejningspunktet er den fælles og målrettede udvikling af nye brugere, involvering af foreningslivet og facilitering af samarbejdet mellem uddannelser, brugere erhvervsliv, opleveles- og kulturinstitutioner i forpligtende udviklingsfora. 2.Udvikling af lokalsamfundet via involvering af vækstlaget via inklusion. Med fokus på hensigten om at fastholde og tiltrække kreative og kreative erhverv, kan en målrettet indsats øge kommunens tiltræknings og bosætningskraft og skabe nye vidensnetværk og kompetence tilbud. 3. En paraply-organisation. Denne udvikler decentralt nye brugerdrevne oplevelsesprodukter og uddannelsestilbud for brugere og erhvervsliv. 4. Uddannelses og kompetencetilbud. Disse udvikles for såvel erhvervslivet, fritids, kultur og oplevelsesinstitutionerne, foreningerne og kommunale forvaltninger på tværs. 5. Markedsrettet, tværgående kulturel distribution af oplevelser. Kultur og oplevelsesprodukterne opnår synergi, distribution og ejerskab fra institutionerne og ud til erhvervslivet, borgeren og brugerne gennem udviklingen af nye decentrale produkter i de etablerede fora. 6. Etablering af nye vækstfora indenfor Karizma s tematikker. Tematikkerne, som skitseret i denne projektbeskrivelse kan ændres, sammenlægges eller udvides, alt efter brugernes, samt de lokale udviklingscentres ønsker og behov. SIDE 2

4 baggrund:brugerindragelse &organisation Professionalisering af brugerinddragelsen. Projekt Karizma bygger bl.a. på Kulturministeriets strategi Kultur for alle, fra I Frederikshavn Kommune er der, som i resten af Danmark, en stigende tendens til, at de traditionelle kultur og oplevelsestilbud har svært ved at tiltrække nye brugere, ligesom foreningslivet har svært ved at rekrutere nye ledere og frivillige. De etablerede institutioner og fritidstilbud udfordres af nye medier og et større ønske om personligt tilrettede oplevelser og engagerende udtryksformer. I strategien Kultur for alle hedder det bl.a.: Generelt kan man sige om brugerne i dag, at de i meget højere grad end tidligere ønsker at indgå aktivt i kulturtilbuddene. Deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden er således blevet en selvfølge for mange. Kulturen er ikke længere kun for borgeren, men i højere grad med og af borgeren. Mange kulturinstitutioner vil gerne henvende sig til et bredt publikum og skabe relevante og vedkommende oplevelser for brugerne. Det kræver i dag mere end nogensinde, at man kender, forstår og inddrager publikum. Uanset om det drejer sig om besøgende på museer eller om publikum til f.eks. musik, teater og film. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet på i højere grad at professionalisere brugerinddragelse i kulturen. Karizma er desuden inspireret af de engelske rammeprogrammer; Social Inclusion og Creating New Audiences for The Heritage. ( ). Social Inclusion brugte kultur og oplevelsesinstitutionerne som rammer for en involverende og inkluderende udvikling af det engelske samfund fra 1999 til Social Inclusion programmet har med succes brugt social inklusion, dvs. borgerog brugerinddragelse, som udviklingsværktøj for at skabe sammenhæng, identitet og nye involverende tilbud i kultur og oplevelsessektoren. Hertil kommer udviklingen af nye kompetencer og erhverv gennem satsningen på udviklingen af nye uddannelsestilbud i regi af kultur og oplevelsessektoren. Programmet har medført, at man i dag kan tage pointgivende og kvalificerende kurser i eks. kommunikation, service, udstillingsdesign, scenografi, performance, workshops, m.v. på museer, teatre, oplevelsesvirksomheder og i erhvervslivet. Social Inclusion har sammenbragt foreninger, amatører og professionelle med erhvervsliv og uddannelsessektoren og derved opnået både at skabe nye brugergrupper, øge kompetence og uddannelsesniveauet, samt at fremme udviklingen af brugerdrevne oplevelser og nye uddannelser. Vækst gennem brugerinddragelse og formel organisation. Karizma kan skabe nye mødesteder, nye scener for brugerens udfoldelse og ikke mindst helt nye brugerdrevne kulturelle og oplevelsesmæssige udtryk, gennem etableringen af en formel organisation, tema-fora, som arbejder målrettet med nye interaktions og samarbejdsformer. Måske åbner Nordjyllands Kystmuseum en Marin-arkæologisk udstilling i svømmehallen, finder nye veje til performance under historiske temaer og kombinerer et modeshow med præsentationen af en bilserie på Skagens museum, Pikkerbakkerne ved Bangsbo eller på Sæbygaard. Brugeren vil tilføre netværkene innovation, erhvervslivet vil kunne markedsrette og tilmed se fortjenesten i at medvirke til en kommercialisering af oplevelser og atter komme i nærkontakt med nye brugergrupper. Social Inclusion har i England skabt vækst i de kreative erhverv, ligesom der er skabt nye brugergrupper, demokratiske fora, kulturelle udtryk og publkiumstilvækst på op mod 125% i dele af oplevelsessektoren. Den nye samarbejdsform mellem brugere, foreninger, erhvervsliv og kulturinsitutioner er nu en integreret og naturlig del af kultur og oplevelsessektorens arbejde. Karizma har i sit afsæt kultur og erhvervslivet som omdrejningspunkt for mobiliseringen af lokale sociale og kulturelle ressourcer i nye kreative netværk. Organisatorisk vækstpotentiale i oplevelsessektoren: I kommunens allerede eksisterende kulturinstitutioner og oplevelsestilbud ligger der er et stort uudnyttet erhvervsmæssigt vækstpotentiale. Området savner primært organisatorisk og ledelsesmæssig retning. Ved at forbinde brugere, erhvervsliv, foreninger og kulturinstitutioner er det dette projekts formål, at fremme udviklingen af nye oplevelsesprodukter, bl.a. indenfor film, musik, dans, performance og den nye vidensøkonomi, der ligger i udviklingen af kursus og uddannelsesformer. Projekt Karizma vil skabe en innovationsplatform og paraplyorganisation, der vil forpligte både erhvervsliv og kultur og oplevelsessektoren i nye fora. Dette arbejde vil naturligvis indbefatte leverancer fra eksterne såvel som interne aktører, fra Aalborg Teater, Vendsyssel Teater, Nordkraft, Det Jyske Musikkonservatorium, Musikalsk Grundkursus, Nord, til de relevante oplevelseserhverv, som er indbefattet af samarbejdet i APEX og Kulturaftale Nordjylland. Der oprettes kontraktbaserede talent-fonde, nye produkter indenfor film og musik, ligesom der vil udvikles nye uddannelsesprojekter mellem kultur og erhvervsliv. Forudsætningen for at fremme udviklingen af nye produkter og jobs, er at skabe synergi, sammenhæng og udviklingsfora at organisere en kritisk masse, af interessenter indenfor de enkelte temaer; musik, film, museer, digital formidling, service, m.v. Organiseringen af denne kritiske masse er en forudsætning for at skabe udvikling og samtidig en enestående chance for at kunne anvende kommunens aktører som tilgængelige demonstratorier for universiteter og videregående uddannelser i hele Danmark. Det langsigtede mål er at disse etablerer nye uddannelser i kommunen. SIDE 3

5 HVAD ER KARIZMA? Kompetence og innovationsudvikling gennem netværk Karizma har, tilsvarende de engelske, en uddannelsesdimension, med formål at oprette helt nye kultur og erhvervs-uddannelser i kommunen. Frederikshavn Kommune har tidligere bevist, at man gennem en målrettet satsning indenfor oplevelseserhverv, erhvervsliv og uddannelser kan skabe nye jobs, ny viden og helt nye erhvervsuddannelser. (jvf. Eventeknikeruddannelsen, EUC NORD) I dette felt er der endnu uopdyrkede muligheder, der netop kombinerer vidensspredning mellem hele regionens universiteter, erhvervsliv og kultur og oplevelsessektor. Dette samarbejde indledes bl.a. med de eksisterende lokale uddannelser, (EUC Nord, University College Nordjylland, Frederikshavn Gymnasium og Handelsskolen) og eksterne partnere; Aalborg Universitet, (AAU), (APEX, institut for kommunikation og oplevelsesdesign), Roskilde Universitets Center, (Performance Design) Aarhus Universitet, (Center for Uformel Læring) samt Performers House, Silkeborg. Projekt Karizma, har som mål at skabe: 1.Nye kreative oplevelses-netværk og kompetenceudvikling. Ved oprettelse af nye Karizma netværk mellem kunstnere, professionelle, foreninger, erhvervsliv, oplevelses og kulturinstitutioner, skabes innovative fora for udvikling af nye oplevelsesprodukter i erhvervslivet, kultur, fritids og oplevelsesinstitutioner i hele kommunen. 2.Brugerdreven innovation; nye udtryk og nye oplevelsesprodukter. Ved en reorganisering af de kreative erhverv, gennem uddannelse, bruger og borgerinddragelse. Vækstlaget møder de professionelle i nye forpligtende fora og udvikles heri. 3.Talentudvikling via inklusion. Gennem inddragelse af foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner i nye forpligtende del-netværk. Der oprettes talentfonde og indgås nye alliancer mellem erhvervsliv og kulturelle aktører, ligesom oplevelsessektoren styrkes organisatorisk mod en erhvervsretning. 4.Etablering af nye erhverv og nye oplevelsesprodukter i samarbejde mellem brugere, erhvervsliv og oplevelseserhverv. 5.Udvikling af nye uddannelsestilbud og kompetence forløb mellem erhverv, kultur, oplevelses og fritidssektoren og uddannelsessektoren. Karizma programmet vil sammensætte aktører fra fire grupper af oplevelseserhvervene i nye udviklings fora og derved skabe nye produkter, involvering og samarbejdsformer. Disse fire grupper af er: 1.Vækstlaget. Borgeren, brugeren af oplevelserne, sports-talentet, kunstneren in spe, musik-eleven, kommunens 189 kulturforeninger fra kulturelt Samråd, som spænder fra litterære foreninger over Ballet i Milen til Nordjyske Strygere, samt sports og fritidsforeninger, der spænder fra håndbold, over floorball til elite ishockey og istôlt. 2.De kreative erhverv. Her tænkes på aktører indenfor oplevelsessektoren i kommunen; Filmfestivaler, musikfestivaler, kulturhusene, sports og fritidsfaciliteter og organisationer, (Arena Nord, Det Musiske Hus), private firmaer med relation til oplevelsesproduktion og design, (Roblon Lys, Martin Group (Top- Event, Frederikshavn Event), kommunikationsbureauer, (Tankegang, CorBizz), medier, (Nordjyske, Kanal Frederikshavn, TV2Nord, m.fl.) handelsstandsforeningerne i kommunen, teatre, festivaler, catering, servicesektoren, finanssektoren, Tordenskjoldsdagene, producenter og leverandører til oplevelseserhvervene, musikbutikker, fagmesser, m.v. 3.De professionelle kreative. Her tænkes på allerede etablerede kulturinstitutioner i kommunen, såvel som i hele Danamrk og Region Nordjylland, som museer, biblioteker, scenografer, filminstruktører, billedkunstnere, lys, lyd og audio-designere, grafikere, eventudviklere, arrangører, skuespillere, turismens udviklingsfora, festivaler, m.v. De professionelle er bidragsydere til de tfaglige niveaus fastholdelse og bibringelse af impulser udefra. 4.Uddannelsessektoren. Her involveres Handelsskolen, Frederikshavn, Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, Art&Technology og Oplevelsesdesigneruddannelsen, EUCNORD s eventteknikeruddannelser, Aarhus Universitets Center for Uformel Læring, Danfoss Universe, Learning Lab, Frederikshavn Gymnasium, Performers House, Silkeborg til udvikling af kompetencer hos kultur og oplevelseserhvervene og facilitering af talenter, brugere og nye oplevelsesprodukter. I dette forum udvikles pointgivende og kvalificerende kurser i eks. kommunikation, service, udstillingsdesign, scenografi, performance, workshops, m.v.det er målet, at uddannelsessektoren gennem Karizma satsningen får lettere adgang til at skabe anvendt forskning og på længere sigt, at etablere uddannelser i kommunen, i nær relation til erhverv og oplevelsesområdet. 6.Tiltrækning og fastholdelse af kreative, nye erhverv, oplevelsesagenter og akademikere i kommunen. SIDE 4

6 KARIZMA FASER Projektet forestilles afviklet i tre faser: Fase 1A: ( ) Bruger og markedsrettet innovationsfase. I denne fase kortlægges de potentielle interne og eksterne aktører for udviklingen af nye produkter og nye fora. Denne fase indeholder samarbejde mellem brugere, erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger, professionelle, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Der foreligger programskitse for de forskellige Karizma temaer og netværk; Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. Disse fora udvikler markedsorienterede, brugerinvolverende tilbud og nye koncepter, som indeholder videns-deling og spredning mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreninger. Dette kan medvirke til at finde nye kommercielle nicher, oplevelser, festivaler og konkrete produkter. De enkelte foreninger, kulturinstitutioner og erhvervslivet samarbejder om at identificere talentmassen og styrke vækstlaget indenfor de enkelte temaer. Fase 1B: Konsolideringsfase Der etableres et centralt Karizma sekretariat under den nye organisationsform ved Det Musiske Hus, Arena Nord og Frederikshavn Event i Frederikshavn. Der oprettes tilsvarende decentrale centre for Karizma-programmer i erhvervslivet, foreninger og på kultur og oplevelsesinstitutioner. (Se skitse for Karizma-centre vedlagt denne skrivelse). (Karizma Idé: Bibliotekerne, Karizma Sport: Arena Nord, Karizma Perfomance & Music: Det Musiske Hus, m.v.) Sideløbende med innovationsfasen etableres et kursus og kompetence forløb for ledere og medarbejdere i kultur, erhvervsliv og foreninger med fokus på innovation af markedsorienterede produkter og involvering af brugeren. Denne fase involverer samarbejde mellem interne uddannelser, som EUC Nord, Gymnasiet og Handelsskolen, og eksterne videregående uddannelser; Aalborg Universitet, inst. for kommunikation, Oplevelsesdesign, Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, APEX, Performers House, Silkeborg og Roskilde Universitet, Performance Design. Fase 2A: ( ) Realiserings og kommunikationsfase. I denne fase præsenteres de nye konkrete oplevelses-produkter. Disse produkter kan bestå af nye oplevelsestilbud, nye samarbejdsformer og nye ideer til events og festivaler mellem erhvervsliv, foreninger og kultur og oplevelsesinstitutionerne. Kultur og oplevelsestilbuddene distribueres og netværkene konsolideres med den nye retning for samarbejdet i denne fase. Der udarbejdes tilsvarende en ny kommunikationsplatform for Karizma; Kariz- Magazin et livstilsprodukt der tilbyder de nye og eksisterende oplevelsesprodukter for brugerne, som distribueres i hele kommunen, med tilhørende webdel og blogs. De etablerede fora fortsætter arbejdet med at udvikle Karizma koncepterne, som involverer nye brugere og fortsat markedsretter produkterne. Identifikation og kortlægning Formalisering af samarbejde Brugerinddragelse og innovation Vidensdeling og uddannelse SIDE 5 Fase 2B: ( ) Udvikling af brugerdrevne oplevelser og kompetencenetværk. Sideløbende med fase 2A etableres et uddannelses og kompetencenetværk, som udarbejder nye kurser og forløb indenfor Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. Denne fase involverer samarbejde mellem interne uddannelser og eksterne videregående uddannelser. I denne fase udvikles nye produkter og tilbud. De professionelle uddannelsesinstitutioner udarbejder og koordinerer point og kompetencegivende forløb på kultur og oplevelsesinstitutionerne indenfor eksempelvis design, kommunikation, service, fortælleteknikker, m.v., som kvalificerer både kultursektoren og deltagere i kursusforløbene til videre uddannelse. Erhvervslivet bidrager ved at målrette tilbuddene behovet i erhvervslivet. Heri udvikles også kompetencegivende markeds- og brugerrettede kurser for kultur og oplevelsessektorens ansatte, ligesom det nye netværk identificerer både lokale, regionale og nationale potentielle undervisere og bidragsydere. Der udvikles nye produkter, samt kurser indenfor oplevelsessektoren, som gør Frederikshavn til et oplevelses-demonstratorium. Samtidigt opkvalificeres foreninger såvel som oplevelses og kultursektoren til at arbejde i markedsøkonomisk og dialogbaseret forandring med brugerne og erhvervslivet. Fase 3A: ( ): Oprettelse af kursus og kompetenceforløb for kulturinstitutioner, borgere, brugere og talenter. Kompetencenetværket præsenterer kompetence og kursusforløbene for brugerne via KarizMAgazin og de øvrige netværk. Der er nu udviklet nye kommercielle videns-økonomiske tilbud for kulturaktører, borgere, brugere og talenter indenfor Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport, Karizma Film, Karizma Event, Karizma Performance og Karizma Teater. De professionelle uddannelsesinstitutioner udarbejder, sammen med kulturinstitutioner og foreninger 1.Point- og kompetencegivende forløb på kultur og oplevelsesinstitutionerne indenfor eksempelvis design, kommunikation, service, fortælleteknikker, m.v., som kvalificerer både kultursektoren og deltagere i kursusforløbene til videre uddannelse. Erhvervslivet bidrager ved at målrette tilbuddene behovet i deres kompetencebehov. 2.Nye formelle erhvervs og oplevelsesuddannelser fra erhvervsskole til bachelorniveau, som etableres i det efterfølgende år. (Efter model fra eventtekniker-uddannelsen) Heri udvikles også kompetence givende kurser for kultur og oplevelsessektorens ansatte, ligesom det nye netværk identificerer både lokale, regionale og nationale potentielle undervisere og bidragsydere. Der udvikles nye kommercielle kurser indenfor oplevelsessektoren, som gør Frederikshavn til et nyt demonstratorium og giver brugere af tilbuddene pointgivende kvalifikationsforløb før ansøgning til uddannelser.

7 KARIZMA EFFEKTER Fase 3B: ( ) oprettelse af nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune I denne fase udarbejdes nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune, i nært samarbejde mellem de eksisterende og eksterne partnere bar Karizma projektet. Der vil nu foreligge en formel samarbejdsorganisation og et kommunikations og kompetencegrundlag uden sidestykke i de danske kommuner. EFFEKTER AF KARIZMA: Frederikshavn Kommunes erhvervsliv, kultur og oplevelsessektor vil gennem Karizma-programmerne kunne tiltrække og fastholde professionelle, virksomheder og kunstnere og styrke bosætningspolitikken. De unge vil samtidigt få kvalificerende kompetenceforløb før, under og efter et ungdomsuddannelsesforløb, ligesom der vil være nye videregående bachelor uddannelser på vej til at fastholde de unge i kommunen. Projekt Karizma vil: 1.Skabe vækst gennem det organisatoriske potentiale i oplevelsessektoren 2.Skabe ny brugerdreven innovation og nye oplevelsesprodukter 3.Øge kompetenceniveauet i hele oplevelsessektoren og de relaterede erhverv 4.Skabe minimum 250 nye arbejdspladser på indenfor fire år i uddannelsessektoren, de kreative erhverv og oplevelsessektoren 5.Skabe nye uddannelser 6.Øge vidensspredningen mellem universiteter, videregåendeuddannelser og oplevelsessektoren 7.Etablere nye forpligtede innovationsfora mellem aktørerne i kommunen 8.Øge muligheden for talenter og vækstlaget i hele kommunen KARIZMA PARTNERE 1. Vækstlag: Fredrikshavn Kommunes Musikskole, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, Idræts- Samvirket, kommunens 189 kulturforeninger fra Kulturelt Samråd, som spænder fra litterære foreninger over Ballet i Milen til Nordjyske Strygere, samt sports og fritidsforeninger, der spænder fra håndbold, over floorball til elite ishockey og istôlt. 2. De kreative erhverv. Laterna Nordica Filmfestival, musikfestivaler; Skagen Festival, Knivholt Festival, Vendsyssel Festival, kulturhusene, sports og fritidsfaciliteter og organisationer, (Arena Nord, Det Musiske Hus), private firmaer med relation til oplevelsesproduktion og design, (Roblon Lys, Martin Group (Top-Event, Frederikshavn Event), kommunikationsbureauer, (Tankegang, CorBizz), medier, (Nordjyske, Kanal Frederikshavn, TV2Nord, m.fl.) handelsstandsforeningerne i kommunen, teatre, festivaler, catering, servicesektoren, finanssektoren, Tordenskjoldsdagene, producenter og leverandører til oplevelseserhvervene, musikbutikker, fagmesser, m.v. 3. De professionelle kreative. Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, Frederikshavn Kommunes Biblioteker, scenografer, filminstruktører, billedkunstnere, lys, lyd og audio-designere, grafikere, eventudviklere, arrangører, skuespillere, turismens udviklingsfora, festivaler, m.v. 4. Uddannelsessektoren. Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, Art&Technology og Oplevelsesdesigneruddannelsen, EUCNORD (eventteknikeruddannelsern) Aarhus Universitet, Center for Uformel Læring, Danfoss Universe, Learning Lab, Frederikshavn Gymnasium, Performers House, Silkeborg, m.fl. Projeket initieres og administreres centralt af Kultur og fritidsforvaltningen, Frederikshavn Kommune, som har tilsagn om deltagelse fra de her nævnte aktører. Der oprettes decentrale Karizma Udviklings Centre. Se planche for organisationsskitse. 9.Skabe sammenhæng og identitet for oplevelsessektoren 10.Fastholde og tiltrække kreative erhverv til kommunen 11.Skabe nye udfoldelsesmuligheder for unge, borgere og talenter i hele kommunen SIDE 6

8 KARIZMA BUDGET SIDE 7 BUDGET FOR KARIZMA: Fase 1A + 1B: ( ) Bruger og markedsrettet innovationsfase. Etablering af netværksfora, møder og facilitering Kompetencegivende kurser for kulturaktører, foreninger og oplevelseserhverv, AAU, Performers House, UCN og RUC Decentralt udviklede aktiviteter Design, kommunikation, web og markedsføring kr. Administration Transport, hoteller, rejser og diæter Oprettelse af Vækst og talentfond: I alt: Finansiering fase 1: Frederikshavn Kommune REACH OUT- Center For Kultur og Oplevelsesøkonomi Region Nordjylland, Vækstforum / Kulturaftale Nordjylland Private fonde, erhvervsliv og sponsorer kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Fase 3B: ( ) oprettelse af nye oplevelses og erhvervsuddannelser i Frederikshavn Kommune Konferencer, honorarer, workshops og produktudvikling Projektledelse, udvikling af organisation og administration: Etablering af Oplevelses-demonstratorium I alt Finansiering for fase 3: Frederikshavn Kommune Kultur i hele landet, Kulturministeriet / Kulturaftale Nordjylland Region Nordjylland, Vækstforum Erhvervsliv og fonde kr Projektets samlede budget: kr. Fase 2A og 2B: ( ) Realiserings og kommunikationsfase, samt udvikling af uddannelses og kompetencenetværk. Udvikling af kommunikationsplatform, web, KarizMagazin, m.v. Udvikling af nye kursus og uddannelsestilbud Konferencer, honorarer, workshops og produktudvikling Udvikling af organisation og administration: I alt Finansiering for fase 2: Frederikshavn Kommune Kultur i hele Landet, Kulturministeriet Region Nordjylland / Kulturaftale Nordjylland kr kr kr kr

9 SIDE 8

10 KARIZMA organisation Fritids og kulturinstitutionerne indtager, sammen med uddannelsesinstitutionerne, en central rolle i opbygningen og organiseringen af Karizma programmet. Disse institutioner skal sammen med foreninger og frivillige organisere og koordinere erhvervs og talentudviklingen, bruger og borgerinddragelsen, ligesom de skal arbejde målrettet for udviklingen af uddannelses og kursustilbuddene. Der etableres flere Karizma-centre med fokus på udvikling af talentudvikling, uddannelsesudvikling og erhvervsudvikling indenfor: KARIZMA Sport Administrationscenter: Arena Nord, Frederikshavn Samarbejdspartnere:Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, forenings og sportslivet i Frederikshavn Kommune, FUF, DGI, Idrætssamvirket, EUC NORD, m.fl. KARIZMA PERFORMANCE Administrationscenter: Det Musiske Hus Samarbejdspartnere: Musikskolen i Frederikshavn, Arena Nord, Frederikshavn Event, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, dans, teater og gymnastik foreninger i Frederikshavn Kommune, FUF, ungdomsnetværket, DGI, DIF, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, m.fl. KARIZMA music Administrationscenter; Musikskolen /Det Musiske Hus/ Kappelborg Samarbejdspartnere; Gymnasiet i Frederikshavn, EUC NORD, Musikskolen i Frederikshavn, Musicals, Kulturmanegen, Kappelborg, Arena Nord, Sæby Big Band, kunststyrelsen, foreninger, interne og eksterne orkestre KARIZMA ide Administrationscenter;Frederikshavn Kommunes Biblioteker Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, Frederikshavn litterære Selskab, Tankegang, CorBizz KARIZMA FILM Administrationscenter:Frederikshavn Gymnasium Samarbejdspartnere; Laterna Nordica, EUC NORD, Maskinhallen, Det Musiske Hus, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, TV2Nord, Musikskolen i Frederikshavn, Frederikshavn Event, m.v. KARIZMA EVENT Administrationscenter EUC-Nord Samarbejdspartnere Arena Nord, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, forenings og sportslivet i Frederikshavn Kommune, Skagen Festival, Tordenskjold Dagene, Blues festival, AAU, oplevelsesdesign, RUC KARIZMA BUSINESS Administrationscenter: Handelsskolen i Frederikshavn Samarbejdspartnere: Musikskolen i Frederikshavn, Arena Nord, Frederikshavn Event, Iscenter Nord, Sæby og Skagenhallerne, dans, teater og gymnastik foreninger i Frederikshavn Kommune, FUF, ungdomsnetværket, DGI, DIF, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, m.fl. Kultur, sport, fritds, oplevelsesinstitutioner og foreninger bringes sammen i nye fora. Brugeren og amatøren møder det profressionelle via uddannelses og kursustilbud. Institutionerne involveres og involverer borgeren, amatøren og vækstlaget i nye fora, ligesom den professionelle tiltrækkes og fastholdes i miljøerne. Brugerne, foreninger og amatører opnår større indflydelse på institutionerne og vice versa. Der opstår nye fora for publikumsudvikling og talentudviklingi forpligtede netværk. Uddannelses, oplevelses og kulturinstitutionerne udvikler sig sammen om oprettelse af nye uddannelser i forpligtende fora. Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. SIDE 9 Erhvervslivet og lokalsamfundet kan bruge borgeren, den professionelle og kulturinstitutionerne til låse kommunens potentialer op. Erhvervslivet og institutionerne udvikler nye oplevelsesprodukter og netværk, som kan skabe ny vækst og udvikling i oplevelses, kultur og erhvervslivet.

11 KARIZMA CLUB Medlemsbetaling til aktiviteter i hele Karizma. Som medlem får du en række fordele; foredrag, behind the scenes, workshops, cliniques, m.v. KARIZMA TALENT Som Karizma Talent får du en lang række skræddersyede og personlige tilbud serveret via samarbejdet med foreningerne, kulturinstitutionerne og uddannelsesstederne. Du stimuleres både kulturelt, fysisk, menneskeligt, socialt og fagligt uanset om du er badminton spiller eller cellist. Du går evt. på det nye sports&culture college i Frederikshavn, udviklet i samarbejde med AAU, Gymnasiet og Performers House. KARIZMA Volunteer Du er en af de mange hundrede frivillige og har derved en række privillegier som du opnår gennem din forening, dit professionelle arbejde eller via din aktivitet. KARIZMA PERFORMER Du er måske en af de mange professionelle, enten underviser eller udøvende og har derfor en lang række forpligtelser og sammenhænge du virker i. SIDE 10 KARIZMA TECH Du er tekniker eller teknisk frivillig, eller underviser på linien for oplevelsesdesign under event, music eller sport. KARIZMA STUDENT Du er studerende på en af de tilbudte uddannelser indenfor Karizma, du er ung eller midaldrende, gammel eller bare begejstret. KARIZMA MENTOR Du er måske en af grundlæggerne af en af foreningerne, konsulent, politiker eller har en særlig rolle i forhold til events, musicals, sport m.v.

12 KARIZMA MUSIC Administrationscenter;Det Musiske Hus Filialer: Musikskolen / Kappelborg SIDE 11 Skitse til netværksgruppe: Gymnasiet i Frederikshavn, EUC NORD, Musikskolen, KODA, Dansk Musiker Forbund,Musicals, Kulturmanegen, Kappelborg, Arena Nord, Sæby Big Band, øve-foreninger, CorBizz,Top-Event, Tankegang, Nordjyske Medier,Event Frederikshavn, Kanal Frederikshavn,restauratørnetværket, perfomers House, Nordjyske Bank, Spar Nord, MGK NORD samt interne og eksterne orkestre Aktørernes ressourcer og kvalifikationer: Det Musiske Hus opretter en række udviklingsfora med fokus på talentudvikling og brugerinddragelse, med bidrag fra Musikskolen, Gymnasiet, EUC, Bands, medier og erhvervslivet. Hesigten er, at skabe nye vækstlag og direkte dialog med talenter og brugere. Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. Det Musiske Hus er regionalt spillested og vært for mere end 90 koncerter, over 200 arrangementer og udgør kommunens professionelle ramme for event-afvikling. Det Musiske Hus har de professionelle faciliteter og rammer for store kunstneriske og kulturelle aktiviteter, ligesom man organsiatorisk har en salgs, marketing og koordineringsenhed. Musikskolen i Kommunen deler desuden fysisk administrativt fællesskab i huset, hvorfor det er naturligt at huset udgør omdrejningspunktet for udviklingsforaene, hvervningen og formidlingen af projektet. Musikskolen er første trin i fødekæden i fht udviklingen af talenterne. gennem et målrettet samarbejde om performance, stageing, promotion og udviklingen af nye workshops med nationale og internationale profiler kan Musikskolen skabe den kunstneriske vækst for projektet. Netværkene identificerer behov og ønsker hos brugerne, ligesom talenter og vækstlag indenfor genrerne initieres og involveres. Erhvervslivet kan medvirke til at rekruttere og co-udvikle indenfor de kreative erhverv; kommunikation, IT, musik, lys / lyd, web, m.v. Nye erhverv kan opstå. Der oprettes en talentfond i samarbejde med finanssektoren og medie-samarbejde etableres. MGK NORD, KODA & Dansk Musikerforbund sikrer den professionelle og kunstneriske udvikling i talentudviklingen sammen med Musikskolen. De faglige organisationer bidrager foruden økonomisk, også med kompetencer og profilerfra deres nationale og internationale netværk. Uddannelsesinstitutionerne er centrale for udviklingen og understøttelsen af vækstlaget og talenterne indenfor det musiske felt. Gymnasiets satsninger indenfor musicals, musik, film og kreative linier kan ligesom EUC Nords Eventtekniker uddannelse give vækstlagene stimulans og involvering 24 timer i døgnet. Ved at satse på både kunsteriske og tekniske tilbud hverves flere unge og der skabes sammenhæng og respekt i miljøerne. Performers House, Silkeborg, kan ydermere udvikle særlige performance-relaterede tilbud til de unge som kvalificerer dem yderligere og skabe nye særlige kompetencer i miljøerne. Det nye Kappelborg, (Skagen) Kulturmanegen, (Sæby) og Maskinhallen danner de naturlige rammer for koncerter, øve-faciliteter og decentrale kurser. Foreningslivet får gennem det nye samarbejde en ny scene for udfoldelse og involveres direkte i udformingen af tilbud og events, ligesom amatører og talenter møder det professionelle miljø og herved opnår nye kompetencer og ressourcer. Erhvervslivet kan bidrage indenfor kommunikationsområdet med firmaerne CorBizz og Tankegang ligesom finansfirmaerne Nordjyske Bank og Spar Nord, sammen med andre firmaer kan skabe en talent-fond. Synliggørelse og kommunikation er afgørende for vækstlagsudviklingen hvorfor Nordjyske Medier og evt. kanal Fredeikshavn er involverede i distributions og formidlingen af projektet. Det Musiske Hus udarbejder i samarbejde med netværkene nye rammer for vækstlagenes udfoldelse; herunder nye oplevelser, festivaler, nye erhvervsevents, og fag-messer. Talenterne modnes og styrkes gennem inddragelse, udvikling og mødet med det professionelle lag af lokale, regionale og nationale aktører indenfor lyd, lys, musik, kommunikation og design. Det Musiske Hus udvikler sammen med Performers House, EUC Nord, Gymnasiet, AAU og UCN kurser og uddannelser indenfor promotion, kommunikation, workshops, cliniques, Audio/Video /lights, events, m.v. Kommunen tiltrækker nye professionelle aktører; musikere, undervisere og iscenesættere, som kan udvikle nye oplevelser og talenter i hele kommunen, i samarbejde med Musikskolerne og uddannelsessteder. Borgeren og talentet kan opnå kvalificerende pointgivende kurser, som letter adgangen til gymnasiet, konservatorierne, Musikalsk Grundkursus, EUC- eventtekniker og bidrager derved til udviklingen af nye kulturelle udtryk i lokalsamfundet.

13 KARIZMA FILM Administrationscenter:Frederikshavn Gymnasium SIDE 12 Skitse til netværksgruppe: Gymnasiet i Frederikshavn, EUC NORD, Musikskolen, NEXT FILM, Laterna Nordica, EUC NORD, Maskinhallen, Det Musiske Hus, Performers House, Silkeborg, Vendsyssel Teater, TV2Nord, Musikskolen i Frederikshavn, Frederikshavn Event, m.v. Japp-Production, Nordjyske Medier,Nordjyske Bank, Spar Nord, Aktørernes ressourcer og kvalifikationer: Frederikshavn Gymnasium er omdrejningspunktet for identifikation af talenter og vækstlaget indenfor film. EUC NORD medvirker til at koble event-teknikere og evt. scenografi-talenter sammen med lys, lyd og audio-designere. Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. Frederikshavn Gymnasium har igennem en årrække arbejdet for at etablere en medie og filmlinie, hvorved det første grundlag for faglig udvikling og talentmassen er tilstede. Gymnsasiet er således en vigtig vækstlags-aktør i Laterna Nordica, den nordsike filmfestival med hovedsæde i Frederikshavn. Gymnasiet indgår i det nationale netværk; NEXT-film under Det danske filminstitut, hvorfor det er naturligt at gymnasiet udgør omdrejningspunktet for udviklings-foraene, hvervningen og formidlingen af projektet. Musikskolen kan koble musikproduktion og lyddesign til projektet og derved medvirke til at skabe synergi i miljøerne. Laterna Nordica Er den lokalt forankrede filmfestival, med store nationale nordiske og internationale netværk. Festivalen afholdes hvert andet år og danner en fornem ramme for formidlingen af arbejdet samt mødested for vækstlaget og de professionelle. festivalen kan skabe PR og medieopmærksomhed ligesom den kan medvirke til at fremme udviklingen af talentmasserne og tiltrække private investorer og erhvervslivet. Frederikshavn Gymnasium og EUC NORD samarbejder tæt med AAU Kommunikation og Performers House om udarbejdelse af kvalificerende og kompetencegivende forløb og kurser for vækstlaget. Erhvervslivet kan medvirke til at rekruttere og co-udvikle indenfor de kreative erhverv; film, TV, kommunikation, IT, musik, lys / lyd, web, m.v. Der oprettes en talentfond i samarbejde med finanssektoren og medie-samarbejde etableres. Uddannelsesinstitutionerne er centrale for udviklingen og understøttelsen af vækstlaget og talenterne indenfor Karizma Film. EUC Nords Eventtekniker uddannelse og de tekniske uddannelser kan tilføje vækstlagenestimulans og involvering 24 timer i døgnet. Ved at satse på både kunsteriskeog tekniske tilbud hverves flere unge og der skabes sammenhæng ogrespekt i miljøerne. Performers House, Silkeborg, kan ydermere udvikle særlige performance-relaterede tilbud til de unge som kvalificerer dem yderligere og skabe nye særlige kompetencer i miljøerne. Det nye Kappelborg, (Skagen) Kulturmanegen, (Sæby) og Maskinhallen danner de naturlige rammer for film-event og decentrale kurser. Vendsyssel Teater er det regionale teater og har igennem de senere år arbejdet med TV-produktion, ligesom teatret kan bidrage med viden og undervisning i scenografi, lys og lyd teknik, fortælleteknik, m.v. Erhvervslivet kan bidrage indenfor kommunikationsområdet med firmaerne CorBizz og Tankegang ligesom finansfirmaerne Nordjyske Bank og Spar Nord, sammen med andre firmaer kan skabe en film-talent-fond. Synliggørelse og kommunikation er afgørende for vækstlagsudviklingen hvorfor Nordjyske Medier og evt. kanal Fredeikshavn er involverede i distributions og formidlingen af filmprojektet. Filmfestivalen Laterna Nordica samarbejder med nationale og internationale professionelle netværk og fungerer som medie og udstillingsvindue for vækstlaget og talenterne. laterna Nordica formidler kontakter og netværk mellem amatører og professionelle og skaber sammenhænge mellem undervisere og talenter. Frederikshavn Gymnasium og EUC NORD skaber systematisk sammenhæng og forpligtende samarbejde, som opsamler og plejer vækstlaget. Kommunen tiltrækker nye professionelle aktører; filminstruktører, scenografer, lys og lydfolk, musikere, undervisere og iscenesættere, som kan udvikle nye oplevelser og talenter i hele kommunen, i samarbejde med de øvrige aktører. Borgeren og talentet kan opnå kvalificerende pointgivende kurser, som letter adgangen til gymnasiet, filmskolen, medievidenskab, Kommunikation, EUC- eventtekniker og bidrager derved til udviklingen af nye kulturelle udtryk i lokalsamfundet. De nye projekter og fortællinger kan desuden indgå i museernes eller den samlede satsning indenfor Karizma Idé.

14 KARIZMA ide Administrationscenter;Frederikshavn Kommunes Biblioteker SIDE 13 Skitse til netværksgruppe: Frederikshavn Kommunes Biblioteker, Nordjyllands Kystmuseum, (Bangsbo, Sæby & Skagen By og Egnsmuseum)Skagens Museum, Frederikshavn Kunstmuseum, litterære Selskab, Tankegang, CorBizz, Nordjyske Medier. Aktørernes ressourcer og kvalifikationer: Frederikshavn Kommunes biblioteker har direkte kontakt med det bredeste udsnit af kommunens borgere. Alle samfundslag og aldersgrupper benytter bibliotekerne, ligesom de har en stor kontaktflade med turister. Frederikshavn Kommunes Biblioteker besøges hvert år af henved mennesker Bibliotekerne benytter mange af de nyeste formidlingsformer, som bl.a. Det Åbne Bibliotek, udlånsteknikker, borgerservice og kontakt, og udfører generelt en stor social og inkluderende rolle i lokalsamfundene. De lokale biblioteker har et solidt kendskab til befolkningen og en stor kontakt, som kan bruges kommunikativt og involverende i denne sammenhæng. Det er derfor naturligt, at bibiliotekerne indtager en central rolle for formidlingen af projektets tilbud og muligheder for borgerne, ligesom bibliotekerne kan danne rammen for mange udviklingsfora på tværs af befolkningens sammensætning. Museerne birdrager i dette netværk på baggrund af adgangen til og formidlingen af den lokale regionale og nationale kulturarv. Museerne er centrale bidragsydere til projektudviklingen, idét de har en lang tradition for formidling af svært tilgængeligt materiale, erfaring med ustillingsopbygning, fortælleteknik, samt naturligvis en endeløs række af faktiske relaterede genstande og autentiske historier. Museerne kan bidrage til samarbejdet som iscenesættere, formidlere af betydningen af identitet, historie og udtryk, ligesom de kan bidrage med dokumentations og registrerings teknikker. Frederikshavn Kommunes biblioteker samler erhvervsliv, CorBizz, Tankegang, Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, samt foreninger og professionelle i nye udviklingsfora, som skaber nye aktiviteter og inkluderende projekter. Institutionerne og foreningerne samarbejder om at identificere talenter og særlige ressourcer i lokalsamfundene i forpligtende netværk. Nye sponsorater og samarbejdsformer opstår Borgeren bliver producent af nye oplevelsesprodukter, bi-erhverv, erhverv, uddannelser, produkter og nye autentiske innovationsfora til gavn for hele kommunen. Erhvervslivet kan medvirke til at rekruttere og co-udvikle kommunikationen, aktiviteterne og udbuddet af kultur og oplevelsestilbuddene. Nye erhverv kan opstå. Nordjyllands Kystmuseum samarbejder med Aarhus Universitet og DANFOSS Universe Lab, som et nationalt center for uformel læring, og kan derved bidrage projektet stor national viden om formidling. På samme måde er museernes lange erfaring med digital formidling i Digitales og Cultural Heritales af stor betydning for udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Frederikshavn Kommunes litterære selskab, litteraturfestivalen, Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum, kommunikationsvirksomheder arbejder i forpligtede netværk. Borgeren og talentet kan opnå kvalificerende pointgivende kurser, som letter adgangen til gymnasiet, AAU kommunikation, EUC, UCN og bidrager til innovationen i lokalsamfundet. Netværket kan give museerne stor viden og impulser om fremtidens udstillingsformer, etablering af lærings-netværk, digitale formidlingsformer og direkte dialog med brugerne. Foreningslivet i Frederikshavn Kommune dækker et meget bredt udsnit af interesser af relevans for Karizma Idé. i denne sammenhæng kan det være Bangsbo Forts Venner, De litterære selskaber, ungdomsnetværket, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, marineforeningnen m.fl. som går sammen. Erhvervslivet kan bidrage væsentligt til dette udviklingsforum. Frederikshavn kommune har meget stærke aktører indenfor kommunikationsområdet i form af firmaerne CorBizz og Tankegang, som begge beskæftiger sig nationalt med bl.a. offentlig kommunikation. Nordjyske Medier er også centrale for udviklingen af distributions og formidlingsformer for projektet. Hertil kommer handelstandsforeningen, Frederikshavn Maritime erhvervspark, m.fl. som kunne have glæde af at medvirke til og påvirke udviklingen af nye tilbud, uddanelser og formidlingsformer indenfor området. Frederikshavn Kommunes biblioteker, EUC Nord, Gymnasiet, AAU og UCN udarbejder tilbud for borgeren om kurser, uddannelser indenfor manuskriptudvikling, forfatterskab, fortælleteknik, medieformidling, m.v. Kommunen tiltrækker nye professionelle aktører; forfattere, formidlere og iscenesættere, som kan udvikle nye fortælleformer og ustillingsformer, sammen med brugerne og erhvervslivet.

15 KARIZMA TALENT SIDE 14 Som Karizma Talent får du en lang række skræddersyede og personlige tilbud serveret via samarbejdet med foreningerne, kulturinstitutionerne og uddannelsesstederne. Du stimuleres både kulturelt, fysisk, menneskeligt, socialt og fagligt uanset om du er badmintonspiller, danser eller cellist. Du går evt. på det nye sports&culture college i Frederikshavn, udviklet i samarbejde med AAU, Gymnasiet og Performers House, Silkeborg. På KariZma TALENT har du måske valgt Karizma FILM og går på FIlmCollege Frederikshavn eller EUC NORD s Eventtekniker uddannelse, som samarbejder med filmfestivalen Laterna Nordica, Det danske filminstitut og Musikskolen. Her får du ekstra timer og særlig undervisning i film og fortælleteknik. Du kan efter din skoletid arbejde videre med dine ideer på værkstederne i ungdoms og kulturhuset Maskinhallen og deltager ved filmfestivalen med dine film og eventuelle kompositioner. Du ønsker at arbejde med video, TV, film, fortælleteknikker og multimedier og søger en bred vifte af tilbud som indeholder nok muligheder i dit lokal samfund. Du savner faciliteter, overblik, professionelk undervisning og ligesindende multimedie-freaks at lege sammen med. Måske tager du forløbet som kursus og giver din virksomhed nye inputs eller skaber et helt nyt produkt eller en ny oplevelse. Du får tilbud om undervisning i scenografi, foredrag om film og TV-teknikker af skuespillerne fra Vendsyssel Teater, Peter Schrøder, TV2 Nord, Bibliotekerne, samt scenografer og lys og lydteknikere. Du kan også være Du tilmelder dig det nye samarbejdsforum Karizma Film, som drives af Frederikshavn Gymnasium, og koordinerer tilbuddene mellem og for EUC NORD, Filmfestivalen Latera Nordica og ungdoms og kulturhuset Maskinhallen. Netværket arrangerer kurser, foredrag og ekskursioner i samarbejde med Vendsyssel Teater, Aalborg Teater og TV2Nord, det regionale TV-selskab. I dit møde med de professionelle indenfor branchen, de kreative og mange del-brancher som lyd, scenografi, casting, m.v. får du måske ideen til hvilken del af TV- film, skuespil eller multimedie verdenen du vil arbejde med i fremtiden. Netværket arbejder desuden tæt sammen med AAU og RUC. I løbet af et forløb på 2-4 år får du en diplomuddannelse som udarbejdes mellem AAU, RUC, EUC NORD og Frederikshavn Gymnasium. Forløbet kan kvalificere dig til dit videre studieforløb og give dig ideer til nye produkter.

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15.

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15. Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice KFU den 15. januar 2014 Center for Kultur og Fritid Side 2 Kulturinstitutioner

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 ULLA TOFTE PROGRAM Cand. mag. i historie, debattør, skribent. Derudover er Ulla medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, medlem af bestyrelsen for

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Forslag til Museumspolitik

Forslag til Museumspolitik Forslag til Museumspolitik 2011-2014 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 5 Museernes roller og funktioner 5 Udfordringerne 8 Ambitioner 9 Udviklingsområder 10 De næste skridt 14 2 Forord Det er med

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere