Strategi RUC under forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 - RUC under forandring"

Transkript

1 Strategi RUC under forandring Roskilde Universitet

2 Korallen i RUC s segl Roskilde Universitet bærer i sit segl en koral. Dermed hentydes til følgende træk ved korallers liv og død: Koraller kan kun trives i meget rent og saltholdigt vand, som er i stadig bevægelse. Derfor dør korallerne på læsiden af rev, men på vindsiden, hvor bølgeslaget og strømmen er stærkest, vokser de og udvikler sig i store og smukke kolonier. Det er dog de ældre, men mere forkalkede dele af revet, som giver det styrke og kraft til at modstå bølgeslaget gennem århundreder. Den latinske tekst kan på dansk gengives således: I stilheden døden, i strømmen livet.

3 RUC RUC strategi 2015 Formålet med det strategiarbejde, RUC har sat i gang, er at formulere en række overordnede, langsigtede mål for universitetets videre udvikling i de kommende år og at udstikke de veje og finde de midler, der skal til for at nå målene. Arbejdet med strategien blev sat i gang af rektor i begyndelsen af Som det fremgår af de særlige strategisider på RUC s hjemmeside ( er arbejdet blevet fulgt af en bred debat blandt RUC s medarbejdere og studerende. Indholdet i denne pjece bygger på det strategidokument RUC 2015, som rektoratet fremlagde sidst på foråret, og som med Akademisk Råds tilslutning blev vedtaget af bestyrelsen i juni. Det hidtidige arbejde peger overordnet set på, at RUC for at nå strategiens mål må udvikle en skærpet profil inden for forskning og uddannelse med tilhørende kvalitetssikring samt sikre en bevidst prioritering og en optimal udnyttelse af ressourcerne både inden for forskning, uddannelse og administration. Arbejdet med strategiens implementering er allerede sat i gang og vil strække sig over en flerårig periode. Universitetslandskabet - krav, forventninger og udfordringer Det universitetslandskab, RUC skal finde sin særlige placering i, er i disse år præget af en række delvist modstridende krav, forventninger og udfordringer fra omgivelserne, som RUC må forholde sig til: Stigende krav til samfundsnytte og til forskningens kvalitet og kvantitet - mere anvendelsesorienteret forskning, højere grad af konkurrenceudsættelse af forskningsmidler osv. Et større behov for diversitet og traditionsbrud, både i uddannelse og forskning Udviklingen fra industrisamfundets homogene masseproduktion til vidensamfundets udviklingsbrud og behov for at gå nye veje Internationalisering Øget konkurrence om kvalificerede forskere og undervisere Stigende krav til produktivitet. 3

4 4 Om RUC RUC blev etableret i 1972 og kom til at præge den danske universitetsverden med nye undervisningsformer baseret på tværfaglighed, problemorientering, projektorganisering, gruppearbejde mv. Det der i sin tid gjorde RUC unikt, er også til en vis grad kommet til at præge de øvrige universiteter. På den anden side har RUC inden for nogle områder gradvist tilpasset sig hovedstrømmen i universitetsverdenen. På den baggrund skal der i strategiarbejdet bygges videre på, at RUC s særlige eksistensberettigelse ligger i bevidst at gå andre veje end de øvrige 7 danske universiteter med afsæt i RUC s identificerede værdier og klare styrker. Det gælder de uddannelser der udbydes, og det gælder de pædagogiske og didaktiske metoder uddannelserne hviler på. Det drejer sig også om nogle af de forskningsområder, RUC vælger at satse særligt på sammen med den indflydelse på universitetets forhold og de arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, som tilbydes ansatte og studerende. Vision RUC skal være et samfundsengageret universitet med en kritisk, problemorienteret og fornyende tilgang til forskning, uddannelse og formidling inden for RUC s hovedområder og med en stærk international dimension inden for udvalgte områder. Målsætninger RUC skal inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab arbejde målrettet og fokuseret, turde prioritere og satse. I 2015 skal RUC være karakteriseret ved: Forskning, formidling og samarbejde En række klare forskningsprofiler med identificerede styrkepositioner Implementering af en publiceringsstrategi, der tager hensyn til forholdene på de enkelte hovedområder. RUC s andel af BFI-publikationer og øvrige anerkendte forskningspublikationer og

5 RUC forskningsaktiviteter øges, så RUC som samlet institution og hvad angår produktion af forskning pr. forskningskrone ligger i den øverste halvdel i Danmark En klar og tydelig, men gerne divers, organisering af RUC s forskningsgrupper og en gennemført evaluering af strukturen og af de enkelte forskningsgruppers produktion og aktiviteter En markant forøgelse af ph.d.-optaget især inden for de områder RUC særligt satser på forsknings- og uddannelsesmæssigt En tæt sammenhæng mellem uddannelse og forskning. Uddannelse og studerende En klar (kandidat)uddannelsesprofil med flere unikke uddannelser fortsat kendetegnet af det problemorienterede projektarbejde og kombinationsstrukturen - uddannelser, der er attraktive for bachelorer fra RUC, andre nationale og internationale universiteter og professionshøjskolerne Bedre gennemførelse på kandidatuddannelserne, så RUC samlet set ligger over landsgennemsnittet Alle RUC s studerende møder og/eller deltager i RUC s forskning fra starten af deres studier Kvalitetsudvikling af projektarbejdet, der sikrer de studerende identificerbare kompetencer. Organisation, ledelse og campus En organisationskultur præget af tillid, trivsel, effektivitet og en bevidst satsning på at give ansatte og studerende en særlig indflydelse på universitetets beslutningsprocesser. En organisation, der forstår at udnytte sine ressourcer optimalt, så den i endnu højere grad yder en professionel understøttelse til universitetets kerneaktiviteter En grøn og bæredygtig campus Indgåelse af bilaterale eller andre universitetsalliancer, der kan styrke RUC s forskning og kritiske masse samt udvide omfanget af udvekslingen af studerende og medarbejdere En projekt- og netværksorganisation der har fokus på samarbejder, både internt, på tværs af enheder og eksternt med aftagere og partnere. 5

6 6 Styrker, udfordringer og strategiske tiltag RUC står over for store økonomiske udfordringer. For det første må RUC forudse væsentligt ændrede finansieringsbetingelser i årene fremover - bl.a. på baggrund af udløb af globaliseringsforliget i 2012 og udviklingen i de offentlige finanser. For det andet ligger RUC s basisbevillinger til forskning markant lavere end hovedparten af de øvrige danske universiteter. Det betyder, at virkeliggørelsen af strategi 2015 vil gøre det nødvendigt at foretage betydelige interne omprioriteringer og økonomiske tilpasninger. Forskning, formidling og samarbejde Styrker RUC skal være et internationalt anerkendt universitet, der eksperimenterer og sætter nye innovative dagsordener på udvalgte områder, som med et kritisk og reflekterende blik går i dialog med samfundet, og som holder fast i sine rødder med hensyn til at være projekt- og problemorienteret. På kvantitative målestokke for forskning (BFI) scorer RUC højt på enkelte områder, men bl.a. som følge af at RUC kun får ca. 2% af forskningsbevillingerne i Danmark, er det kun relativt få områder, hvor RUC s forskning har opnået klar international klasse. Målt per forskningskrone BFI-publiceres der dog mere på RUC end gennemsnittet på danske universiteter, og på det naturvidenskabelige hovedområde publicerer vi endog mest. Der leveres faglig kvalitet på RUC. RUC s tværfaglighed er en styrke. Der stilles nye spørgsmål, og der findes nye svar, fordi vi kan kombinere fagtraditioner. Ofte sker det med udgangspunkt i det problemorienterede, i viden der mangler på et felt, i arbejdet med at definere et nyt felt eller ved at lave løsninger (design), der virker. RUC kan stille anderledes spørgsmål, og dermed også komme med anderledes svar. RUC går foran ved at involvere studerende og samfund i forskningen. På RUC har de videnskabeligt ansatte forskningsfrihed.

7 RUC Samtidig skaber forskningsgrupperne sammenhæng i forskningsmiljøerne med inddragelse af ph.d.-studerende. Udfordringer En forudsætning for at RUC s forskning anerkendes internationalt er, at de konkrete styrker identificeres og sammen med RUC s særkende profileres meget tydeligere. Det er derfor vigtigt, at der sker en styrkelse af forskningsindsatsen herunder et øget fokus på publicering i anerkendte internationale tidsskrifter således at profilen skærpes og kvaliteten højnes. Forskningsgrupperne er i deres organisering, rolle og funktion meget forskellige, og det kan vanskeliggøre muligheden for at få et klart billede af RUC s forskningsprofil. Men indsatsen for at skabe et klarere billede skal ske parallelt med, at der eksperimenteres med og udvikles samarbejds- og ledelsesformer, som fastholder den individuelle forskningsfrihed. RUC har som et forholdsvist lille universitet behov for at opbygge og indgå i stærke forskningsnetværk for herigennem at supplere og styrke universitetets egen forskning med frugtbare resultater og kritisk masse. For at være et samfundsengageret universitet er det desuden en forudsætning at have gode samarbejdsrelationer med offentlige og private organisationer og virksomheder i Danmark. Uddannelse og studerende Styrker Rygraden i RUC s uddannelsespædagogik er det tværfaglige, projektbaserede og problemorienterede gruppearbejde. Samlet set har RUC s uddannelser et stærkt og velkendt brand særligt de nuværende brede indgange - og nogle uddannelser/ områder er helt unikke for RUC. Det kvalificerede ( udskudte ) studievalg, kombinationsstrukturen, studiemiljøet og RUC s introducerende forløb er et stærkt brand, som værdsættes af de studerende. Dette betyder bl.a., at mange RUC-studerende færdiggør deres bacheloruddannelse på RUC inden for normeret tid. Problemorienteringen og den tværfaglige tilgang gør, at de studerende får en indgang til flere fagligheder og dermed kan reflektere over og angribe problemstillinger fra flere perspektiver. Projektarbejdet er en arbejdsform, der værdsættes af de studerende, af RUC s undervisere og forskere samt af aftagere af RUC s kandidater. Gruppearbejdet giver RUC-studerende erfaringer med fordeling af arbejdet, gruppedynamik, indblik i personlige styrker og svagheder (og erkendelse af disse i gruppen) samt evne til at udnytte alle kompetencer hos de forskellige medlemmer i gruppen. 7

8 8 På grund af projektarbejdets store betydning i RUC s uddannelser er der helt fra starten tæt kontakt mellem undervisere og studerende. De studerende får personlig sparring og har en dialog om proces og metode i forbindelse med projektarbejdet. Via den problemorienterede tilgang til projektarbejdet får de studerende fra starten af deres studieforløb indblik i forskningsmetoder og en direkte kontakt til forskningsmiljøer. RUC har et stærkt, socialt studiemiljø. Særligt i de første år på RUC får den studerende et stærkt tilhørsforhold til sine medstuderende på grund af gruppedannelsen og på grund af husstrukturen. Udfordringer Det er nødvendigt for universitetet at få en klarere profil på kandidatuddannelserne, bl.a. ved at nye uddannelser udvikles inden for allerede kendte rammer og studieordninger. Det vil også blive nødvendigt at kvalitetsudvikle RUC s særlige pædagogiske undervisningsform, projektarbejdet. RUC s uddannelsesprofil skal styrkes, så det tydeliggøres, at universitetets uddannelser møder samfundsmæssige udfordringer på et højt fagligt niveau. Der er brug for klart definerede kandidatuddannelser både i form af kombinationskandidatuddannelser og i form af 2-årige, tværfaglige kandidatuddannelser. Derudover skal der fokuseres på udviklingen af et begrænset antal internationale uddannelser med høj faglighed og konkurrencekraft, på udveksling og på det internationale perspektiv i uddannelserne. RUC har store udfordringer i forhold til optaget, frafaldet og gennemførelsestiderne på kandidatuddannelserne. Et stigende antal RUC-studerende vælger at tage en kandidatuddannelse på et andet universitet og færre studerende vælger at søge til RUC s kandidatuddannelser. Der ligger derfor en opgave i at få flere af RUC s bachelorstuderende til at fortsætte på RUC s kandidatuddannelser og en betydelig opgave i at tiltrække og lette overgangen for bachelorer, der kommer udefra. En helt særlig udfordring for RUC ligger i at tiltrække studerende til RUC s naturvidenskabelige uddannelser. Her er profilering og markedsføring af uddannelserne og forskningen en vigtig faktor i synliggørelsen og dermed attraktionen i at læse naturvidenskab på RUC. Projektarbejdet skal udvikles og kvalificeres, så den studerende opnår klart identificerede (og certificerbare) kompetencer. Projektarbejdsformen skal udvikle sig i samspil med den faglige progression, der opnås gennem studieforløbet, og der skal etableres strukturer, der sikrer, at de studerende har de nødvendige redskaber redskaber, der også styrkes og udvikles sideløbende med den faglige progression.

9 RUC Derudover skal undervisere og studerende forholde sig aktivt og eksperimenterende til nye undervisningsformer, som er mulige bl.a. ved en ambitiøs udnyttelse af ny teknologi. Det er også en stor udfordring, at RUC s nuværende pædagogik og undervisningsformer i sin tid blev udviklet under bedre økonomiske vilkår med en langt bedre lærer/studenterratio. Studiemiljøet på RUC er godt og særligt godt på bacheloruddannelserne. Der er en nærhed i husene og fælles undervisning og projektarbejdet som en samlende identitetsskabende foranstaltning. Men studiemiljø bør ikke alene forstås som fælleshed og identitet, men også inkludere faglighed - herunder koblingen mellem undervisning og forskning. RUC s studerende har allerede i dag en unik mulighed for at følge RUC s forskning tæt, men det kan gøres endnu bedre og langt mere inddragende og forpligtende for begge parter. Organisation, ledelse og Campus Styrker Ansatte og studerende på RUC lægger stor vægt på at have indflydelse på universitetets dagligdag og udvikling. RUC er et tilvalg for mange ansatte og studerende, og man forholder sig aktivt og kritisk til udviklingen. RUC ligger på et forholdsvist lille område der udgør en samlet campus. Det bidrager til at understøtte en opfattelse af en flad og åben organisation præget af nærhed. Denne nærhed er en styrke i forhold til den interne kommunikation, samarbejdsmuligheder og etableringen af en fælles kultur og identitet. RUC s arkitektur med dets mange huse indrettet med fælles teori- og grupperum inviterer til at blive brugt og give plads til de studerende med en særlig tilknytning til huset. En organisering med studiesekretærer, studienævnssekretærer og institutsekretariater, der arbejder tæt på de faglige miljøer og de studerende, er fundamental for de ansatte og de studerende. Det opleves som noget positivt og som vejen til en fleksibel, lokal løsning på mange problemer. For de studerende er det i høj grad de lokale sekretærer, der skaber sammenhæng i studierne og sikrer studiemiljøet og ikke mindst den hurtige gennemførelse og det relativt lave frafald på bacheloruddannelserne. 9

10 10 Udfordringer RUC har lige fra sin oprettelse været præget af en særlig tæt involvering af ansatte og studerende i universitetets beslutningsprocesser. Også under den nuværende universitetslov har RUC valgt at gå sine egne veje og udnytte de muligheder, som loven giver for at inddrage ansatte og studerende i universitetets ledelse. Dette arbejde skal videreføres som et konstruktivt alternativ til evt. centralt fastsatte lovregler. RUC har sammenlignet med de øvrige universiteter en lille administration. En lille administration medfører nogle begrænsninger, som til en vis grad kan afhjælpes ved effektivisering og systematik. Men det må også anerkendes som problematisk, idet knappe ressourcer hæmmer optimal understøttelse af forsknings- og uddannelsesaktiviteter. RUC s økonomiske ramme har ikke udsigt til at blive udvidet væsentligt. Det er derfor vigtigt, at de nødvendige, strategiske tiltag på dette område sker ud fra overvejelser over, hvor der kan effektiviseres. Andre tiltag vil tage udgangspunkt i nye former for organisering og fokus på fx trivsel som fremmende for præstation og produktivitet. RUC står over for et stort generationsskifte i de kommende år. Det er vigtigt, at dette skifte sker i overensstemmelse med strategiens prioriteringer - både hvad angår forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Der er et udtalt behov for en afklaring af forventningerne og en fordeling af arbejdsopgaver mellem Fællesadministration, Universitetsbibliotek og institutter. Der er i RUC s organisation traditionelt en høj grad af decentralisering, der konstant udfordres af krav om specialviden og effektivisering og giver risiko for en oplevelse af dobbeltarbejde. Der ligger også en udfordring ved i højere grad at få standardiseret mange af de almindelige procedurer. Det gælder både i forhold til at sikre et kvalificeret og oplyst grundlag for en beslutning og i forhold til at sikre studerende og ansatte en hurtig, fair og korrekt sagsbehandling. Kommunikation er for RUC, som for mange andre organisationer, en stor udfordring; informationsflowet er stort og konstant, og det kræver, at der løbende tænkes strategisk på, hvad, hvornår og til hvem der skal kommunikeres for at sikre det mest hensigtsmæssige niveau af viden forud for en beslutning, afgørelse, deltagelse og indflydelse. Endelig er det en udfordring for uddannelsesadministrationen centralt og decentralt, at de senere års etablering af nye uddannelser og studiereformer ikke i tilstrækkelig grad har haft øje for den efterfølgende, administrative belastning. Dertil kommer, at den daglige trivsel og arbejdsmiljøet konstant udfordres af krav om performance, effektivitet og af mar-

11 RUC kedsmekanismer, der ikke altid er i RUC s favør. Det er en udfordring, der skal adresseres på mange niveauer og sikres af flere forskellige tiltag. Det første skridt og den videre vej Vedtagelsen af strategien RUC 2015 er det første vigtige skridt i arbejdet med RUC s udvikling i de kommende år. Men der er en lang og udfordrende vej at gå i arbejdet med at konkretisere de beskrevne strategiske tiltag og omsætte dem i handling. Rektoratet vil gerne kvittere for det engagement og den indsats, der blandt RUC s ansatte og studerende er udvist i strategiarbejdet, og for den imødekommenhed og gode rådgivning vi har fået i arbejdet fra kolleger på andre danske og udenlandske universiteter. I det fortsatte arbejde vil der fortsat blive brug for begge dele. 11

12 Udgivet af: Roskilde Universitet (RUC) Universitetsvej Roskilde Tlf.: Layout: Kommunikationsenheden Fotos: Line Lüchow Tuala Hjarnø Tryk: Prinfo Paritas eks. November 2010

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET KORT FORTALT

ROSKILDE UNIVERSITET KORT FORTALT ROSKILDE UNIVERSITET KORT FORTALT 2012 INDHOLD Undervisningsprincipper 3 Studiernes opbygning 4 Studiemiljøet 7 Forskningsprofil 8 RUC s styrelse 9 Bestyrelsens sammensætning 9 Akademisk råd 9 Institutter

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Arbejdsmiljøkonference AAU 2015 D. 18. maj 2015 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Center for Skov, Landskab og Planlægning Center for Skov, Landskab og Planlægning Interessentundersøgelse blandt S&L s studerende samt kandidater med 3 års anciennitet Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 14.3.2008 Morten Kvistgaard WWW.Evaluators.EU Disposition

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet tildeler hermed den humanistiske bachelorgrad A achelor af Arts på baggrund af Det humanistiske basisstudium og studier inden for fagene Dansk og Historie acheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS. Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for x studerende. Heraf har 1 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere