Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009"

Transkript

1 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også viste et underskud, fortsætter. Underskuddet skyldes i hovedsagen store nedskrivninger på udlånsporteføljerne, hvor pengeinstitutterne i 1. halvår 2009 tabte 27,5 mia. kr. Tabene udgør cirka 1 procent af de samlede udlån og garantier, svarende til en årlig tabsprocent på 2 procent. Tabsprocenten på udlån ligger dermed stadig under det højeste historiske årsniveau for sektoren samlet set, der i 1992 var cirka 2,5 procent. Pengeinstitutterne har i 1. halvår 2009 samlet set styrket kapitalgrundlaget, hvilket skyldes tilførsel af ny kernekapital efter Kreditpakken. I alt 50 pengeinstitutter og realkreditinstitutter havde søgt om statslig kapital, da fristen i Kreditpakken udløb 30. juni En særlig Task Force i Økonomi- og Erhvervsministeriet behandler ansøgningerne om statsligt kapitalindskud, herunder forhandler pris og vilkår med ansøgerne. I alt er der søgt om statslig kapital for 63 mia. kr. Konsolideringen i sektoren fortsatte i 1. halvår. Ved udgangen af juni 2009 var der 132 pengeinstitutter under tilsyn mod 138 ved udgangen af december. Gennemgangen af regnskaberne er på institutniveau, og omfatter derfor eksempelvis ikke datterselskaber i form af realkreditvirksomhed eller udenlandske datterbanker. Hovedpunkter Pengeinstitutterne tabte i alt 4,4 mia. kr. før skat i 1. halvår De store nedskrivninger på udlån fortsatte i 1. halvår af 2009 i alt 27,5 mia. kr. Kursregulering af værdipapirbeholdninger mv. bidrog positivt til indtjeningen med 8 mia. kr. Nettorenteindtægterne steg, hvilket kan henføres til en forøget rentemarginal. Pengeinstitutternes samlede udlån er faldet med 6 pct. (132 mia. kr.) i forhold til 1. halvår. Pengeinstitutternes indlånsunderskud er fortsat stort, men blev reduceret med 10 pct. til 492 mia. kr. Solvens- og kernekapitalprocenten er steget, hvilket skyldes tilførsel af ny kernekapital efter Kreditpakken.

2 Tabel 1: Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår Gruppe 1-4 i alt 2009 Mio. kr. Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,3% Udbytte af aktier mv ,8% Netto gebyrindtægter ,5% Netto rente- og gebyrindtægter ,0% Kursreguleringer Udgifter til personale og administration ,6% Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ,8% Resultat af kapitalandele ,2% Resultat før skat ,2% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker ,2% Udlån ,8% Obligationer ,5% Aktier m.v ,9% Gæld til kreditinstitutter og centralbanker ,0% Indlån ,6% Udstedte obligationer ,4% Egenkapital i alt ,9% Balance ,2% Garantier m.v. i alt ,1% Andre eventualforpligtelser i alt ,4% Udvalgte nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 14,25 16,41 Kernekapitalprocent 10,93 12,90 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 3,80-1,91 Indtjening pr. omkostningskrone 1,37 0,92 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,66 2,47 Halvårets nedskrivningsprocent 0,21 1,00 Udvalgte nøgletal (koncernniveau) Solvensprocent 12,69 14,69 Kernekapitalprocent 9,46 11,38 Anm.: Tallene fra resultatopgørelse og balance er instituttal (ikke koncerntal) med mindre andet angives. Det betyder f.eks., at udlånstallene er eksklusive udenlandske datterbanker. Pengeinstitutternes andel af garantiprovision til Finansiel Stabilitet, i alt 7,5 mia. kr. årligt, omkostningsføres jævnt over garantiperioden, og føres i posten Andre driftsudgifter. Pengeinstitutternes andel i kaution for dækning af tab i Finansiel Stabilitet, i alt 20 mia. kr., føres som en eventualforpligtelse, indtil den måtte blive aktuel. Pengeinstitutter overtaget af Finansiel Stabilitet indgår med nedskrivninger på udlån i 1. halvår 2009 for i alt 5,4 mia. kr. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 1. Resultatposter Det er især store nedskrivninger på udlån, der forårsager underskuddet på nettoresultatet. I forhold til udlån og garantier har pengeinstitutterne nedskrevet 1 pct. i 1. halvår De mellemstore og mindre pengeinstitutter (gruppe 2 og 3) nedskriver mest, set i forhold til udlån og garantier. Resultatet før skat faldt samlet set for pengeinstitutterne med 13,6 mia. kr. i forhold til 1. halvår, fra plus 9,2 mia. kr. til minus 4,4 mia. kr. Resultattilbagegangen var relativt set størst i gruppe 3. Se også tabel 2 for en fordeling af regnskabsresultaterne på grupper. 2

3 For pengeinstitutsektoren samlet set steg nettorenteindtægterne med 10 mia. kr. i forhold til 1. halvår året før, fra 25,3 mia. kr. til 35,3 mia. kr. Baggrunden er en forøget rentemarginal. Pengeinstitutternes rentemarginal er blevet udvidet i takt med stigende fundingomkostninger og større forventede kredittab i udlånsporteføljerne. Nettogebyrindtægterne er derimod faldet med 1 mia. kr. i forhold til 1. halvår året før. Indtægter fra værdipapirhandel og depoter udgør størstedelen af gebyrindtægterne. Kursregulering på værdipapirbeholdninger mv. bidrager positivt til indtjeningen i første halvår 2009 med 8 mia. kr. imod nul i 1. halvår året før. Kursreguleringer indeholder både værdiregulering af udlån, værdipapirbeholdninger, valuta, afledte finansielle instrumenter og finansielle forpligtelser mv. Det er især kursregulering af værdipapirbeholdninger, som bidrager til en netto kursgevinst. Omkostningerne til personale og administration er steget med 0,9 mia. kr. (3,6 pct.) for sektoren samlet set i forhold til 1. halvår året før, fra 23,4 mia. kr. til 24,3 mia. kr. Andre driftsudgifter indeholder pengeinstitutternes garantiprovision på den statslige garantiordning (Bankpakken). I 1. halvår 2009 har pengeinstitutterne omkostningsført knap 3,6 mia. kr. på ordningen. Resultat af kapitalandele, dvs. resultat af bank-, forsikrings- og realkreditdrift i datterselskabsform, er faldet med knap 4 mia. kr. i forhold til 1. halvår året før, fra 4 mia. kr. til 275 mio. kr. i 1. halvår

4 2. Balanceposter Udlånet er faldet for sektoren som helhed med 132 mia. kr. (6 pct.) fra ultimo 1. halvår 2009 til ultimo 1. halvår Udlånet falder i grupperne 1-3, imod en mindre stigning i de mindste institutter - gruppe 4. 1 Den samlede udlånsvirksomhed i pengeinstitutterne, eksklusive udenlandske datterbanker, udgør mia. kr. efter 1. halvår Indlånet er faldet med knap 80 mia. kr. (5 pct.) siden 1. halvår. Det betyder, at indlånsunderskuddet (indlån i forhold til udlån) i sektoren samlet set er reduceret. Faldet i indlån er sket i gruppe 1. I grupperne 2, 3 og 4 er indlånet steget siden 1. halvår året før, men ikke nok til at opveje faldet i gruppe 1. Det hører dog med i billedet af den samlede fundingstruktur, at en fortsat større del af udlånsvirksomheden finansieres af udstedte obligationer, 681 mia. kr. mod 514 mia. kr. året før - en vækst på 32 procent. Udstedelsen sker i hovedsagen i gruppe 1 institutter. I tabel 2 er regnskaberne fordelt på grupperne 1-4. Tabel 2: Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår -2009, fordelt på gruppe 1-4 Gruppe 1 Gruppe Mio. kr. Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,0% ,4% ,5% ,8% Udbytte af aktier mv ,9% ,8% ,7% ,6% Netto gebyrindtægter ,3% ,8% ,9% ,3% Netto rente- og gebyrindtægter ,8% ,3% ,0% ,8% Kursreguleringer ,8% Udgifter til personale og adm ,7% ,9% ,4% ,3% Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv ,9% ,7% ,0% 0, ,1% Resultat af kapitalandele ,3% ,2% ,9% Resultat før skat ,5% ,7% ,8% -4-0,3-92,5% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinst ,2% ,5% ,6% ,1% Udlån ,0% ,5% ,2% ,6% Obligationer ,5% ,3% ,4% ,6% Aktier m.v ,1% ,7% ,4% ,9% Gæld til kreditinstitutter ,7% ,5% ,1% ,5% Indlån ,5% ,6% ,8% ,7% Udstedte obligationer ,0% ,2% ,6% 4 4 3,9% Egenkapital i alt ,6% ,4% ,5% ,4% Balance ,9% ,9% ,0% ,3% Garantier m.v. i alt ,7% ,2% ,7% ,8% Andre eventualforpligtelser i alt ,8% ,3% ,7% 0,3 0,3 3,0% Udvalgte nøgletal (instituttal) Solvensprocent 14,40 16,61 10,73 12,99 16,66 18,67 23,39 24,09 Kernekapitalprocent 10,66 12,91 8,85 10,26 14,06 15,39 22,87 23,33 Halvårets EK forrentning før skat 6,88 1,95 4,61-16,67 3,47-7,67-0,53-0,03 Indtjening pr. omkostningskrone 1,64 1,08 0,73 0,61 1,34 0,62 0,95 1,00 Akkumuleret nedskrivningspct. 0,36 1,61 2,32 7,18 1,24 4,39 1,93 2,40 Halvårets nedskrivningspct. 0,07 0,79 1,29 2,21 0,11 1,35 0,03 0,35 Anm.: Sammenligningstallene i grupperne er opgjort på grundlag af ny gruppefordeling for 2009, se også appendiks. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Gruppe Gruppe Pengeinstitutterne i gruppe 4 udgør en meget begrænset del af den samlede sektor. Periodens nedskrivninger på udlån har indtil videre været mere beskedne i gruppe 4 i forhold til de øvrige grupper. Dertil kommer, at kernekapital- og solvensprocent ligger noget højere samlet set i gruppe 4, hvorved råderum for udlånsvækst, alt andet lige, er større. 4

5 3. Nøgletal I tabel 3 herunder følger nøgletal for pengeinstitutter i femårsoversigt. Nøgletallene er vist på både institutniveau og koncernniveau. 2 Tabel 3: Pengeinstitutternes nøgletal 1. halvår , beregnet som vægtet gennemsnit Institutniveau Solvensprocent 12,70 12,40 13,09 14,25 16,41 Kernekapitalprocent 10,10 9,50 9,76 10,93 12,90 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 12,20 10,60 10,13 3,80-1,91 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 9,30 8,10 8,33 2,57-2,47 Indtjening pr. omkostningskrone 1,94 1,98 2,03 1,37 0,92 Renterisiko 2,50 1,90 1,84 1,76 1,55 Valutarisiko 0,10 0,20 0,34 0,67 1,14 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 110,40 122,00 128,61 132,52 133,42 Overdækning i forholdtil lovkrav om likviditet 172,20 116,20 121,73 106,45 135,10 Summen af store engagementer 155,10 166,40 135,61 120,99 57,54 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,20 0,80 0,59 0,66 2,47 Halvårets nedskrivningsprocent 0,00-0,03-0,02 0,21 1,00 Halvårets udlånsvækst 15,90 13,90 15,72 7,17-5,58 Udlån i forhold til egenkapital 7,90 8,70 8,66 10,03 8,21 Koncernniveau Solvensprocent 9,50 10,00 10,80 12,69 14,69 Kernekapitalprocent 7,20 7,50 7,90 9,46 11,38 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 11,40 11,40 10,74 6,47-1,40 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 8,50 8,30 8,36 4,80-2,23 Indtjening pr. omkostningskrone 1,82 1,90 1,85 1,48 0,96 Renterisiko 2,90 1,60 2,12 1,77 1,74 Valutarisiko 0,10 0,30 0,35 1,54 0,72 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 139,60 103,90 98,81 85,10 106,14 Summen af store engagementer 178,80 178,30 150,12 142,45 62,67 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,70 0,60 0,38 0,41 1,90 Halvårets nedskrivningsprocent 0,10 0,00-0,01 0,08 0,81 Halvårets udlånsvækst 14,40 9,50 11,41 3,87-2,97 Udlån i forhold til egenkapital 15,80 15,90 14,88 15,33 14,65 Anm.: Nøgletallene er gennemsnitsnøgletal beregnet som et vægtet gennemsnit. Nøgletallet "Halvårets udlånsvækst" tager afsæt i udlånet primo året, hvorimod beregning af udlånsvækst i tabel 1 måler væksten i udlånet siden 1. halvår året før - å/å. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Pengeinstitutsektorens solvens- og kernekapitalprocent er steget både på institutniveau og på koncernniveau. Kernekapitalprocenten fra 10,9 til 12,9 og solvensprocenten fra 14,3 til 16,4. Forklaringen kan henføres til tilførsel af statslig hybrid kernekapital efter Kreditpakken. Blandt andre nøgletal ses, at indtjening pr. omkostningskrone ligger meget lavt. Nøgletallene på nedskrivninger har udviklet sig i ugunstig retning. Finanstilsynet opdaterer halvårets nøgletal i femårsoversigt fordelt på grupper og de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. 2 I koncerntallene indgår pengeinstitutternes dattervirksomhed, herunder f.eks. realkreditvirksomhed og datterbanker i udlandet. 5

6 4. Appendiks Pengeinstitutter og størrelsesgruppering for gruppe 1-4 gældende fra 1. januar 2009 FT.nr. Navn FT.nr. Navn FT.nr. Navn Gruppe 1 - Arb. kapital over 50 mia. kr. Gruppe 3 (fortsat) Gruppe 3 (fortsat) 2222 Nordea Bank Danmark A/S 6771 Lægernes Pensionsbank A/S 9686 Den Jyske Sparekasse 3000 Danske Bank A/S 6850 Vestfyns Bank A/S 9690 Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse 7858 Jyske Bank A/S 6860 Nordfyns Bank, Aktieselskabet 9695 Brørup Sparekasse 8079 Sydbank A/S 6880 Totalbanken A/S 9740 Frøs Herreds Sparekasse 8117 Nykredit Bank A/S 7230 Østjydsk Bank A/S 9797 Broager Sparekasse FIH Erhvervsbank A/S 7270 Aarhus Lokalbank Aktieselskab 9827 Bredebro, Sparekassen Djurslands Bank A/S 9860 Folkesparekassen 7380 Morsø Bank, Aktieselskabet Frørup Andelskasse Gruppe 2 - Arb. kapital over 10 mia. kr Nørresundby Bank A/S Andelskassen Fælleskassen 522 Sjælland, Sparekassen 7500 Hvidbjerg Bank Aktieselskab Slagelse, Andelskassen J.A.K 725 Fionia Bank A/S 7570 Pen-Sam Bank A/S Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 5201 Amagerbanken Aktieselskab 7780 Skjern Bank, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab 7790 Vinderup Bank, A/S 5470 Forstædernes Bank A/S 7890 Salling Bank A/S Gruppe 4 - Arb. kapital under 250 mio. kr Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab 7930 Kreditbanken A/S 544 Refsnæs Sparekasse 7681 Alm. Brand Bank A/S 7990 Tønder Bank A/S 547 Arts Herred, Sparekassen for 7730 Vestjysk Bank A/S 8099 Nordjyske Bank A/S 579 Sparekassen 'Den lille Bikube' 8231 FIH Kapital Bank A/S 8222 Dexia Bank Denmark A/S 631 Kongsted Sparekasse 9260 Sparbank A/S 8229 Capinordic Bank A/S 800 Flemløse Sparekasse 9380 Spar Nord Bank A/S 8269 Carnegie Bank A/S 847 Rise Spare- og Lånekasse Sammenslutningen Danske Andelskasser 9020 Sparekassen Hvetbo A/S 5125 Leasing Fyn og Factoring Bankaktieselskab Ø. Brønderslev Sparekasse 9121 Boddum-Ydby Sparekasse 9033 Løkken Sparekasse 9124 Sønderhå-Hørsted Sparekasse Gruppe 3 - Arb. kapital over 250 mio. kr Dronninglund Sparekasse 9135 Klim Sparekasse 400 Lån og Spar Bank A/S 9070 Sparekassen Vendsyssel 9143 Hunstrup-Østerild Sparekasse 537 Dragsholm Sparekasse 9080 ebh bank a/s 9228 Vokslev Sogns Spare- og Laanekasse 644 Fanefjord Sparekasse 9090 Thy, Sparekassen 9354 Rønde og Omegns Sparekasse 681 Lolland A/S, Sparekassen 9100 Morsø Sparekasse A/S 9356 Agri-Egens Sparekasse 755 Middelfart Sparekasse 9116 Sparekassen Limfjorden 9357 Helgenæs Sparekasse 828 Sparekassen Faaborg A/S 9133 Frøslev-Mollerup Sparekasse 9358 Vistoft Sparekasse 844 Svendborg Sparekasse 9137 Ekspres Bank A/S 9361 Tved Sparekasse 1149 Saxo Bank A/S 9144 Bank DnB Nord A/S 9369 Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse 1187 E*TRADE Bank A/S 9174 Farsø, Sparekassen 9377 Sparekassen Midtdjurs 1671 Basisbank A/S 9189 EIK Bank Danmark A/S 9501 Fruering-Vitved Sparekasse 1693 Cantobank A/S 9201 Midtfjord, Sparekassen 9627 Ulfborg Sparekasse 5140 Finansbanken A/S 9212 Hals Sparekasse 9629 Stadil Sparekasse 5999 Danske Andelskassers Bank A/S 9217 Himmerland A/S, Sparekassen 9634 Borbjerg Sparekasse 6060 DiBa Bank A/S 9261 Skals, Sparekassen i 9639 Fjaltring-Trans Sparekasse 6070 Max Bank A/S 9283 Langå Sparekasse Lunde-Kvong Andelskasse 6100 Skandinaviska Enskilda Banken A/S 9307 Spar Salling Sparekasse Ryslinge Andelskasse 6140 Møns Bank, A/S 9312 Sparekassen Balling Faster Andelskasse 6150 Skælskør Bank Aktieselskab 9335 Kronjylland, Sparekassen Københavns Andelskasse 6160 Roskilde Bank, Aktieselskab Roskilde Bank A/S 9351 Hobro, Sparekassen Andelskassen OIKOS 6220 Vordingborg Bank A/S 9388 Sparekassen Djursland Ebeltoft, Andelskassen J.A.K 6471 Grønlandsbanken, Aktieselskab 9486 Sparekassen Østjylland Østervraa, J.A.K. Andelskassen 6482 BRFbank A/S 9682 Nr. Nebel og Omegn, Sparekassen for J.A.K. Andelskassen Varde 6520 Lollands Bank, Aktieselskab 9684 Fanø Sparekasse Funder Fælleskasse Andelskasse 33 Fusioner i 2009 Ophørte institutter Fortsættende institutter 6300 Lokalbanken i Nordsjælland a/s 880 Handelsbanken - filial af Svenska Handelsbanken AB 8115 Gudme Raaschou Bank A/S (håndteret af Finansiel Stabilitet) 400 Lån og Spar Bank A/S 9363 Den lille Sparekasse 9351 Hobro, Sparekassen 9824 Løgumkloster, Sparekassen 9686 Den Jyske Sparekasse Brenderup, J.A.K. Andelskassen Slagelse, Andelskassen J.A.K Thisted Andelskasse Slagelse, Andelskassen J.A.K 6

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2013 Halvårsartikel 2013 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 10,5 mia. kr.

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 522 Sjælland, Sparekassen 1.1 Finansgarantier 3.533.160 1.2 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.994.297 1.3 Tinglysnings- og konverteringsgarantier

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2014 Halvårsartikel 2014 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 16,1 mia. kr.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, j.nr. 020-83 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen)

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2017 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Stort overskud og lave nedskrivninger... 4 3. Begyndende risikotagning... 7 4. Finanstilsynets undersøgelser og tiltag...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget. Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2006 - en indtægtsførsel på næsten 2 mia. kr. Store positive kursreguleringer.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutterne får brug for en stærk kapitalbase i de kommende år for at være rustet til at modstå større tab og udløb af ansvarlig lånekapital.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007 - dog fra et rekordhøjt niveau året før. Nedskrivninger på udlån (kredittab) er steget

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Appendiks 1: Selektering i Orbis

Appendiks 1: Selektering i Orbis Appendiksoversigt Appendiks 1: Selektering i Orbis... I Appendiks 2: Finanstilsynets gruppe inddeling af banker... II Appendiks 3: Korrelationsmatrix for behandlede variable til udlånsvækst... III Appendiks

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere