Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet"

Transkript

1 CBNP3956

2 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde til høje flasker 9. Flaskeholder 10. BioFresh-skuffe 11. BioFresh-skuffe 12. Typeskilt 13. Fryseskuffe 14. Køleelementer 15. VarioSpace 16. Infosystem 17. Justerbare ben, transporthåndtag forrest og hjul bagerst Indholdsfortegnelse Oversigt over køle-/fryseskabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle køle-/fryseskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 2 Tekniske data... 2 Tilslutning... 3 Klimaklasse... 3 Sikkerhed ved brug... 3 Energibesparelse... 3 HomeDialog... 3 Betjening... 4 Temperaturdisplay... 4 Idriftsættelse... 4 Skiftning af døranslag... 4 Aftagning af den øverste dør... 4 Aftagning af den nederste dør... 5 Flytning af lejedele... 5 Flytning af håndtag... 5 Montering af den nederste dør... 5 Flytning af kabelforbindelse... 5 Montering af den øverste dør... 6 Justering af dørene... 6 Isætning af køkkenfronten... 6 Tænding af apparatet... 7 Apparatet slukkes... 7 Temperaturvisningens lysstyrke... 7 Børnesikring... 7 Feriemode... 8 Temperaturalarm... 8 Køleskab... 8 Indstilling af temperatur i køleskab... 8 SuperCool... 9 Flytning af hylder... 9 BioFresh Holdbarhed Indstilling af temperaturen i BioFresh-skufferne.. 11 Fugtighedsreguleringsplade Råd om indfrysning og opbevaring Indstilling af temperaturen i fryseren SuperFrost Fryseskuffer VarioSpace InfoSystem Køleelementer Afrimning Rengøring og vedligeholdelse Udskiftning af pære i den indvendige belysning.. 13 Fejlsøgningsoversigt Tage ud af drift Bortskaffelse af apparatet Garanti Service Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer. I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovskrevne bestemmelser overholdes. Apparatet er ikke egnet til lagring og køling af medicin, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter, som danner grundlag for direktivet 2007/47/EF for medicinske produkter. Misbrug af apparatet kan medføre skader på eller fordærv af de varer, som opbevares i apparatet. Desuden er apparatet ikke egnet til drift i eksplosionstruede områder. Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer. Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat. Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*). 1

3 Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst brugsanvisningen inden køle-/fryseskabet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på køle-/fryseskabet. Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis skabet overdrages/sælges skal brugsanvisningen følge køle-/fryseskabet og gives til den nye ejer. Bortskaffelse af emballage Emballagen, som beskytter skabet og tilbehøret mod eventuelle transportskader, er fremstillet af følgende genanvendelige materialer: Bølgepap. Formdele af opskummet, freon-frit polystyren (PS). Folie og poser er fremstillet af polyethylen (PE). Bånd der er fremstillet af polyproppylen (PP). OBS: Emballagen bør afleveres på nærmeste genbrugsplads, så materialerne kan blive genanvendt. OBS: Lad aldrig børn lege med emballagen. Fare for kvælning. Gamle køle-/fryseskabe Gamle køle-/fryseskabe indeholder materialer, som kan genbruges. Man bør derfor aflevere det gamle køle-/fryseskab på nærmeste genbrugsplads. Gamle køle-/fryseskabe gøres ubrugelige ved at trække stikket ud og klippe ledningen af helt inde ved produktet. Børnesikringer og dørlåse bør fjernes, så legende børn ikke kan lukke sig inde i køle-/fryseskabet og blive kvalt. Pas på ikke at beskadige kølesystemet, inden køle- /fryseskabet afleveres på nærmeste genbrugsplads. Herved forhindres unødvendig udsivning af kølemiddel og olie. Oplysninger omkring det anvendte kølemiddel findes på typeskiltet. Varmeisoleringsmateriale er PU med pentan. Oplysning omkring nærmeste genbrugsplads indhentes på det lokale kommunekontor. Anvend aldrig et beskadiget kabel eller stik. Fare for brand og elektrisk stød! Berør aldrig kablet eller andre elektriske komponenter med våde hænder. Fare for elektrisk stød! Forsøg ikke at beskadige, modificere, bøje, strække eller vride kablet. Hvis kablet bliver klemt kan det blive beskadiget. Fare for elektrisk stød og brand! Opstilling Sørg for at rørene ikke bliver beskadiget under opstillingen af køle-/fryseskabet. Rummet, hvori køle-/fryseskabet skal opstilles skal ifølge norm EN 378 have en volumen på 1m 3 pr. 8g kølemiddel R 600a, så der i tilfælde af lækage på kølemiddelsystemet ikke kan opstå en antændelig gas/luftblanding. Kølemiddelmængden er opgivet på typeskiltet, som findes på indersiden af køleskabet. Køle-/fryseskabet må ikke opstilles på et sted med direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende, eller på et fugtigt sted. Køle-/fryseskabet opstilles, og hvis det er nødvendigt justeres benene med den medfølgende gaffelnøgle. Ventilationsgitrene må ikke tildækkes eller blokeres. Sørg for en god ventilation i rummet. Varmeafgivende apparater som fx mikrobølgeovne, brødristere eller lignende må ikke stilles oven på køle- /fryseskabet. Når dørene åbnes første gang skifter håndtaget fra transportstilling til normal stilling, og der høres et klik. Alle transportsikringsdele fjernes, folie eller afstandsdele trækkes af hylderne, hvorefter disse anbringes i de ønskede højder. Beskyttelsesfolie fra pynteliste, front og sidevægge fjernes. Teknisk sikkerhed For at undgå person- og materialeskader skal køle- /fryseskabet være emballeret under transport. Udpakning og opstilling bør foretages af 2 personer. Det anvendte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men også brandbart. Undgå at beskadige rørene til kølesystemet, da kølemidlet kan løbe ud og forårsage skader på øjne. Der er ydermere risiko for at kølemidlet kan antændes. Hvis der siver kølemiddel ud fra køle-/fryseskabet skal åben ild og andre antændelseskilder i nærheden slukkes. Træk stikket ud og luft godt ud i rummet. Før du tager køle-/fryseskabet i brug, skal du omhyggeligt fjerne alt emballage og undersøge, om skabet er beskadiget. Hvis skabet er beskadiget, eller hvis du er i tvivl om, at køle-/fryseskabet har en skade, skal du kontakte en autoriseret servicemontør. Du må IKKE tage skabet i brug, hvis det er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor du har købt køle-/fryseskabet. For at kunne sikre en sikker drift af køle-/fryseskabet må det kun tilsluttes og monteres som beskrevet i denne brugsanvisning. I tilfælde af fejl afbrydes strømmen til køle-/fryseskabet. Træk stikket ud (undlad at trække i ledningen) eller skru sikringen ud. Reparation af køle-/fryseskabet skal foretages af en autoriseret servicemontør. Reparationer, der er foretaget af usagkyndige, kan medføre betydelig risiko for brugeren. Dette gælder også for udskiftning af ledningen. Mål angivet i mm Model Apparatets højde H (mm) CN(es) CN/es) 39.. CBNP(es)

4 Tilslutning Sørg for at tilslutningsforholdene på tilslutningsstedet stemmer overens med angivelserne på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på indersiden af køleskabet. Køle-/fryseskabet må kun tilsluttes en reglementeret elinstallation. Køle-/fryseskabet skal ekstrabeskyttes (jordforbindelse) jf. Stærkstrømsreglementet. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse. Stikkontakten må ikke være placeret bag skabet, og skal være lettilgængelig. Køle-/fryseskabet må ikke tilsluttes sammen med andre apparater via en forlængerledning. Fare for overophedning. Ledningen tages af ledningsholderen, og holderen fjernes, da der ellers kan opstå vibrationsstøj. OBS: Lad køle-/fryseskabet stå i 3 timer efter transport inden tilslutning, så kompressorolien kan nå at stabilisere sig. Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, som har ligget for længe i køle-/fryseskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køle- /fryseskabet er bl.a. afhængig af: - Friskhed. - Kvalitet. - Temperaturen i skabet. Vær opmærksom på fødevareproducentens anvisninger og datomærkning. Energibesparelse Åbn kun dørene, når det er nødvendigt. Undlad at lade dørene stå åbne i lang tid ad gangen. Undlad at stille varmt mad i køleskabet. HomeDialog Alt efter model og udstyr kan apparatet på et senere tidspunkt udstyres med modulerne for HomeDialog-systemet eller en seriel port. Modulerne får man igennem Liebherr forhandleren. Flere oplysninger findes på internettet hos Klimaklasse Køle-/fryseskabet er beregnet til indfrysning og opbevaring af madvarer samt fremstilling af isterninger, til opstilling i private husholdninger. Energiforbrug og effektivitet er afhængig af den omgivende temperatur. Køle-/fryseskabet bør derfor ikke opstilles, så det kommer i direkte kontakt med ovne, kogeplader, radiatorer eller sollys. Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Oplysningerne omkring klimaklasse findes på skabets typeskilt. Klimaklasse Omgivende temperatur SN +10ºC til 32ºC N +16ºC til 32ºC ST +16ºC til 38ºC T +16ºC til 43ºC Sikkerhed ved brug. Opbevar aldrig eksplosive stoffer i køle-/fryseskabet. Fare for eksplosion! Stærk alkohol skal stå oprejst og være tæt lukket. Fare for eksplosion! Berør ikke frostvarer med våde hænder. Hænderne kan fryse fast. Fare for kvæstelser! Tag aldrig isterninger eller is specielt ikke sodavandsis direkte fra fryseskabet i munden. Pga. den meget lave temperatur kan læber og tunge fryse fast. Fare for kvæstelser! Opbevar aldrig dåser eller flasker med kulsyreholdige væsker i fryseskabet. Dåser og flasker kan eksplodere. Flasker, der lægges i fryseskabet til lynkøling, skal tages ud efter 1 time. Flasker kan eksplodere. Elektriske apparater fx damprengøringsapparater, varmeapparater eller lignende må ikke anvendes i køle- /fryseskabet. Sokkel, skuffer og døre må ikke anvendes som trinbræt eller støtte. Børn må ikke lege med køle-/fryseskabet (fx sætte sig i skuffer eller hænge på dørene). 3

5 Betjening Idriftsættelse Skift af døranslag De kan skifte anslaget efter behov: Sørg for, at følgende værktøj ligger parat: Torx 25 Torx 15 Skruetrækker eventuelt akkuskruetrækker om nødvendigt en ekstra person til montagearbejdet Løsn kabelforbindelsen på kabinettet. Fig Tænd-/sluk køleskab 2. Alarmsymbol 3. SuperCool-knap 4. SuperFrost-knap 5. SuperFrost-symbol 6. Tænd-/sluk fryseskab 7. Feriemode-knap 8. Alarmknap 9. Indstillingsknap, fryseskab (down) 10. Temperaturdisplay, fryseskab 11. Indstillingsknap, fryseskab (up) 12. Temperaturdisplay, køleskab 13. Indstillingsknap, køleskab (down) 14. Indstillingsknap, køleskab (up) 15. Symbol, børnesikring 16. Symbol, strømsvigt 17. Symbol, menu 18. Symbol, HomeDialog 19. Symbol, SuperCool Fig. 4 Åbn øverste dør. Tag afdækningen på håndtagssiden Fig. 4 (10) af: vip ud af indgreb i højre side med kærvskruetrækkeren og skub opad. Tag kontakten ud og løsn stikforbindelsen Fig. 4 (12). Tag det grå kabel Fig. 4 (13) ud af føringen. Aftagning af øverste dør Bemærk Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren af, så de ikke falder ud. Temperaturdisplay I normal drift vises: den varmeste frysetemperatur den gennemsnitlige køletemperatur Temperaturvisning fryser blinker: temperaturindstillingen ændres efter tænding er temperaturen endnu ikke kold nok temperaturen er steget med flere grader I visningen blinker streger: frysetemperaturen ligger over 0 C. De følgende visninger gør opmærksom på en fejl. Mulige årsager og foranstaltninger til afhjælpning findes i kapitelfejl. F0 til F9 Symbol strømsvigt lyser. Fig. 6 Afdækningen Fig. 6 (20) tages af ved at trække den frem og op. Løft afdækningen Fig. 6 (21) af. FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! Hold døren godt fast. Sæt døren forsigtigt ned. Drej skruerne Fig. 6 (22) helt ud. Tag døren komplet med lejekonsol Fig. 6 (23) og kabel af opad. Vip eventuelt forsigtigt med kærvskruetrækkeren underlejekonsollen, for at få den af. Stil døren til side. 4

6 Aftagning af nederste dør Luk den nederste dør. Træk lejebolten i midten ud af lejekonsollen i midten Fig. 7 (41) og den nederste dør. Træk plasthætten Fig. 7 (40) af. FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! Hold døren godt fast. Sæt døren forsigtigt ned. Åbn nederste dør. Afmontér lejekonsollen i midten Fig. 7 (42). Tag den nederste dør af opad og stil den til side. Bemærk Såfremt nødvendigt, f. eks. for at udligne et ujævnt gulv, kan man i stedet for rundhullet også benytte det andet langhul til fastskruning. Sæt lejebolten, spændskive og højdejusterbar fod på igen. Kærven skal pege bagud. Flytning af håndtag Tag fjederklemmen Fig. 9 (71) ud af indgreb i døren og flyt den til den nye hængselside. Flytning af de midterste lejedele Fig. 7 Tag afdækningsblænden Fig. 7 (43) forsigtigt af. Flyt lejekonsollen i midten Fig. 7 (42) drejet 180 over på hængselsiden (4 Nm).. Roter afdækningsblænden 180 Fig. 7 (43) og lad den gå i hak igen på den nye håndtagsside. Flytning af nederste lejedele Fig. 10 Den nederste dør Vip proppen Fig. 10 (70) ud af dørlejebøsningen forneden og flyt den. På begge døre Afmontér dørhåndtag Fig. 10 (72), propper Fig. 10 (73) og tryk-plader Fig. 10 (74) og flyt til den modsatte side. Vær opmærksom på, at trykpladerne går rigtigt i hak ved montering på den modsatte side. Montering af nederste dør Sæt døren oppefra på lejebolten forneden Fig. 8 (52). Luk døren. Sæt igen plasthætten Fig. 7 (40) på lejekonsollen i midten Fig. 7 (42). Sæt lejebolten i midten Fig. 7 (41) i den nederste dør gennem lejekonsollen i midten Fig. 7 (42). Flytning af kabelforbindelse (øverste dør) Fig. 8 Træk lejebolten Fig. 8 (52), spændskive Fig. 8 (53) og den højdejusterbare fod Fig. 8 (54) af. Afmonter proppen Fig. 8 (51). Skru skruerne Fig. 8 (56) fra lejekonsollen Fig. 8 (55). Skru skruen Fig. 8 (58) fra lejedelen Fig.8 (59) og flyt det over i det overfor liggende optagelseshul i lejekonsollen, skru den fast igen. Løft afdækningen på håndtagssiden Fig. 8 (57) forsigtigt af og flyt den. Skru lejekonsollen Fig. 8 (55) på igen på den nye hængselside eventuelt vha. en akkuskruetrækker (4 Nm), gennem det ydre lang- og rundhul. Monter proppen Fig. 8 (51) i det andet hul. Fig. 11 Tag afdækningen Fig. 11 (63) i døren af med en skruetrækker. Træk stikket Fig. 11 (60) af. Drej lejekonsollen Fig. 11 (23) på den øverste dør ud parallelt med dørkanten. 5

7 Isætning i køkkenfronten Fig. 12 VIGTIGT Kablerne kan let blive fordrejet og af den grund beskadiget! Brug skabelonen. Løsn den medleverede skabelon Fig. 12 (61) fra lejekonsollen og sikr dermed lejekonsollen Fig. 12 (23) og bøsningen mod, at de bliver fordrejet. Skub lejekonsollen Fig. 11 (23) ud nedefra vha. en skruetrækker og fjern den komplet med kabel fra døren. Skub proppen Fig. 11 (62) ud nedefra vha. en skruetrækker og flyt den over på den modsatte side. Sæt lejekonsollens Fig. 11 (23) kabel i på den modsatte side og sæt lejekonsollen i. Tag skabelonen Fig. 12 (61) af og fastgør den i lejekonsollen. Sæt stikket Fig. 11 (60) i. Læg kablet i føringen. Lad afdækningen Fig. 11 (63) i døren gå i hak. Montering af øverste dør Sæt den øverste dør på lejebolten i midten Fig. 7 (41), luk døren og sæt den øverste lejekonsol Fig. 6 (23) på, så at den går i hak i oversiden af apparatet. Skru lejekonsollen Fig. 6 (23) helt fast med 4Nm. Stik eventuelt skruehullerne i forvejen eller brug en akkuskruetrækker. Sæt afdækning Fig. 6 (20) og afdækning Fig. 6 (21) på, så de går i hak. Lav stikforbindelsen Fig. 4 (12) igen. Læg kablet i føringen. Sæt afdækningen Fig. 4 (10) på igen. Sæt afdækningen Fig. 5 (6) på på hængselsiden udefra drejet180 og lad den gå i hak. Sæt afdækningen Fig. 5 (11) på på håndtagssiden udefra drejet180 og lad den gå i hak. Justering af dørene Justér eventuelt døren via de to langhuller i lejekonsollen forneden Fig. 8 (55) og lejekonsollen i midten Fig. 7 (42), så de flugter med apparatkabinettet. For at gøre dette skrues den midterste skrue ud af det nederste lejekonsol Fig. 8 (55). Spænd skruerne fast. ADVARSEL Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! Hvis delene ikke er skruet ordentlig fast kan døren hælde ud. Sørg derfor for at alle skruer er skruet godt fast. Fig Overskab 2. Apparat 3. Køkkenskab 4. Væg Køkkenindretningen kan anbringes omkring apparatet. For at tilpasse apparatet Fig. 13 (2) til køkkenhøjden, kan der anbringes et passende overskab Fig. 13 (1) oven på apparatet. Ved integration med normerede køkkenskabe (dybde maks. 580 mm) kan apparatet stilles op direkte ved siden af køkkenskabet Fig. 13 (3). Apparatets dør rager i siden 34 mm og i apparatets midte 50 mm frem i forhold til køkkenskabsfronten. Således kan den åbnes og lukkes uden vanskeligheder. Vigtigt for ventilationen: På overskabets bagside skal der være en ventilationsskakt med en dybde på mindst 50 mm i hele overskabets bredde Ventilationstværsnittet under lokalets loft skal være på mindst 300cm 2. Jo større ventilationstværsnittet er, jo mere energibesparende arbejder apparatet. Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg Fig. 13 (4), skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 40 mm. Dette svarer til håndtagets udhæng ved åbnet dør. 6

8 Idriftsættelse Tænding af apparatet Bemærk For at tænde for hele apparatet skal kun fryseren tændes. Bemærk Når der tændes for apparatet, køles fryseren først og efter nogen tid køleskabet. Tænd for apparatet 2 timer inden de første frosne varer lægges i. Læg først dybfrostvarer i, når temperaturindikatoren viser -18 C. Tænding af fryseren Tryk på tast On/Off fryser Fig. 3 (6). Temperaturdisplayet til køleskab viser den indstillede temperatur. Temperaturdisplayet for fryseskabet og tasten Alarm blinker, til temperaturen er kold nok. Ligger temperaturen over 0 C blinkerstreger, ligger den under, blinker den aktuelle temperatur. Tænding af køleskabet Tryk påtast On/Off køleskab Fig. 3 (1) Den indvendige belysning brænder, når døren er åben. Temperaturvisningen lyser. Køleskabet er tændt. Apparatet slukkes Bemærk For at slukke for hele apparatet skal kun fryseren slukkes. Slukning af fryser Tryk på tasten On/Off fryser Fig. 3 (6) ca. 2 s. Temperaturdisplayene er mørke. Apparatet er slukket. Slukning af køleskab Tryk på tasten On/Off køleskab Fig. 3 (1) ca. 2s. Temperaturdisplayet køleskab Fig. 3 (12) er mørkt. Køleskabet er slukket. Betjening Temperaturvisningens lysstyrke Du kan tilpasse temperaturvisningens lysstyrke til lysforholdene i opstillingsrummet. Indstilling af lysstyrke Lysstyrken kan indstilles mellem h0 (ingen belysning) og h5 (maksimal lysstyrke). Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på tast SuperCool Fig. 3 (4) ca. 5 s. I displayet vises c. Symbol Menu Fig. 3 (17) lyser. Vælg med indstillingstast Up frysedel Fig. 3 (11) eller indstillingstast Down fryser Fig. 3 (9)h. Kvittering: Tryk kort på tasten SuperFrost Fig. 3 (4). Indstilling af visning lysere: Tryk på indstillingstast Up fryser Fig. 3 (11). Indstilling af visning mørkere: Tryk på indstillingstast Down fryser Fig. 3 (9)h. Kvittering: Tryk på tasten SuperFrostFig. 3 (4). Lysstyrken er indstillet på den nye værdi. Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på tast On/Off fryser Fig. 3 (6). -eller Vent 5 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. Børnesikring Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger. Indstilling af børnesikring Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på Fig. 3 (4) i ca. 5 sek displayet vises c. Symbol Menu Fig. 3 (17) lyser. Tryk kort på tasten SuperFrost Fig. 3 (4) for at kvittere. Når der vises c1 på displayet Tryk kort på tasten SuperFrost Fig. 3 (4) for at aktivere børnesikringen. Symbol Børnesikring Fig. 3 (15) lyser. På displayet blinker c. Når der vises c0 på displayet Tryk kort på tasten SuperFrost Fig. 3 (4) for at slukke børnesikringen Symbol Børnesikring Fig. 3 (15) slukker. På displayet blinker c. Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på tast On/Off frysedel Fig. 3 (6). -eller- Vent 5 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. 7

9 Feriemode På feriemode kan du spare energi, hvis du skal på en ferie. Herved slukkes der for køleskabet, mens der er tændt for fryseskabet. Aktivering af feriemode: Fjern alt mad fra køleskabet Tryk kort på feriemodeknappen Fig. 3 (7). Feriemode er aktiveret. Displayet viser H0. Deaktivering af feriemode: Tryk kort på feriemode-knappen Fig. 3 (7). Feriemode er deaktiveret Displayet viser temperaturen i skabet. Døralarm Når døren er åben i mere end 60s, lyder den akustiske alarm. Den akustiske alarm stopper automatisk, når døren lukkes. Slukke for den akustiske døralarm: Den akustiske alarm kan slås fra ved åben dør. Lyden er slået fra, så længe som døren er åben. Tryk på tasten alarm Fig. 3 (8). Døralarmen stopper. Temperaturalarm Når frysetemperaturen ikke er lav nok, udløses den akustiske alarm. Samtidigt blinker temperaturvisningen og symbolet alarm Fig. 3 (2). Årsagen for en for høj temperatur kan være: varme, friske fødevarer blev lagt i under sortering og udtagning af fødevarer er for megen varmluft fra rummet strømmet ind strømmen har svigtet igennem længere tid apparatet er defekt. Den akustiske alarm stopper automatisk, symbolet alarm Fig. 3 (2) slukkes og temperaturdisplayet holder op med at blinke, når temperaturen er tilstrækkelig lav igen. Når alarmtilstanden er uændret, så gå frem i henhold til kapiteldriftsfejl. Bemærk Når temperaturen ikke er lav nok, kan fødevarer fordærve. Kontrollér fødevarerne med hensyn til kvalitet. Fordærvede fødevarer må ikke spises mere. Køleskab Pga. den naturlige luftcirkulation i køleskabet opstår der forskellige temperaturområder. Umiddelbart over grøntsagsskufferne og ved bagvæggen er det koldest. I det forreste øverste område og i døren er det varmest. Køling af fødevarer Bemærk Energiforbruget stiger og køleeffekten reduceres, når ventilationen er utilstrækkelig. Hold altid ventilatorluftsprækkerne frie. Opbevar let fordærvelige fødevarer som færdige rette, kød -og pølsevarer i den koldeste zone. I det øverste område og i døren opbevares smør, æg og konserves. (se også kapitel Overblik over skabet ) Brug genbrugelige plast-, metal-, aluminium,- glasbeholdere og alufolie til indpakning. Opbevar ikke fødevarer for tæt, så at luften kan cirkulere. Sørg for, at flasker ikke kan vælte: Skub flaskeholderen i den rigtige position. Nederst i skabet er der en fleksibel flaske- /opbevaringshylde, som benyttes efter behov. o For at bruge den som flaskehylde, placeres glashylden under flaskehylden. o Placer flaskerne med bunden pegende ind mod skabets bagvæg. o Hvis flaskerne peger ud over flaskehylden, kan dørhylden flyttes til en højere position. Indstilling af temperatur i køleskabet Temperaturen kan indstilles fra 9 C til 3 C, 5 C anbefales. Indstilling af temperatur varmere: Tryk på indstillingstast Up køleskab Fig. 3 (14). Indstilling af temperatur koldere: Tryk på indstillingstast Down køleskab Fig. 3 (13). Ved tryk første gang vises den hidtidige værdi i temperaturdisplay køleskab. Ændring af temperatur i 1 C -skridt: Tryk kort på tasten. Fortløbende ændring af temperatur: Hold tasten trykkes ind. Under indstillingen vises værdien blinkende. Ca. 5 s efter sidste tryk på tasten vises den faktiske temperatur. Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi. Slukke for den akustiske temperaturalarm Den akustiske alarm kan slås fra. Når temperaturen igen er tilstrækkelig lav, er alarmfunktionen atter aktiv. Tryk på tasten alarm Fig. 3 (8). Den akustiske alarm stopper. 8

10 SuperCool Med SuperCool skifter De til den højeste nedkølingseffekt. Hermed opnår De lavere køletemperaturer. Benyt SuperCool til nedkøling af større fødevaremængder. Ventilatoren kører, når SuperCool er tændt. SuperCool har et noget større energiforbrug. Køling med SuperCool Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (3). Symbolet SuperCool Fig. 3 (19) lyser op i displayet. Køletemperaturen falder til den laveste værdi. SuperCool er tændt. SuperCool slukker selv automatisk efter 6 til 12 timer. Apparatet fortsætter med at arbejde i energibesparende normaldrift. Slukke SuperCool før tiden Tryk kort på tasten SuperCool Fig. 3 (3). Symbolet SuperCool Fig. 3 (19) slukkes i displayet. SuperCool er slukket. Flytning af hylder Indbyggede spærrer sørger for, at hylderne ikke kan trækkes helt ud ved en fejltagelse. Løft hylden og træk den ud fremad. Hylden skal altid skubbes ind således, at den høje kant ved hyldens bagside viser opad. Fødevarerne fryser ikke fast til bagvæggen. Brug af delbar hylde Fig. 12 Glaspladen med anslagskant (2) skal ligge bagest. Flytning af dørhylde Hylden tages ud som vist på afbildningen. Bokshylderne kan tages ud og stilles på bordet som en enhed. Man kan benytte kun en eller også begge bokse. Når der skal stå særlig høje flasker, så hænges kun den brede boks i over flaskehylden. Gennem vores kundeservice kan man i stedet for en bred og en lille boks også få tre små bokse som specielt udstyr. Flytning af bokse: Tag dem ud opadtil og sæt dem i igen på et vilkårligt sted. Tag låget af: Åbn dem 90 og tag dem ud i opadgående retning. Udtagning af flaskeholder Tag altid fat i flaskeholderen på kunststofdelen. 9

11 BioFresh I BioFresh-skufferne kan dine madvarer holde sig friske op til 3 gange længere end i traditionelle køleskabe. De vigtige vitaminer, den gode smag og det friske udseende bevares længere, når madvarerne opbevares i BioFresh-skufferne. Vitamin B og C bevares næsten intakte. Vægttab i frugt og grønt reduceres kraftigt, hvilket højner friskheden. Temperaturen reguleres automatisk i skufferne mellem 0ºC og +3ºC. Muligheden for at indstille fugtighedsniveauet i skufferne giver en ideel opbevaring for mange typer madvarer. BioFresh-skufferne DrySafe-skuffen er egnet til opbevaring af indpakkede madvarer (fx mejeriprodukter, kød, fisk og kolde retter. Luftfugtigheden i denne skuffe er meget lav. HydroSafe-skuffen med en indstilling på høj luftfugtighed (Humid), er skuffen egnet til opbevaring af salat, grøntsager og frugt. Når skuffen er fuld, er klimaet i skuffen dugfrisk med en fugtighed på 90%. Lav fugtighed skub det trinløse reguleringsspjæld til venstre. Ønsker du en meget lav fugtighed, skal spjældet skubbes helt til venstre, ønskes en knap så lav, skubbes den kun halvt mod venstre. Læg madvarer i skuffen, som opbevares bedst ved en lav fugtighed. Høj fugtighed høj relativ fugtighed på max 90%. Skub det trinløse reguleringsspjæld til højre. Denne indstilling er ideel til varer, som opbevares bedst ved en høj fugtighed. Ønskes en meget høj fugtighed skubbes spjældet helt til højre. Ønskes en knap så høj fugtighed, skubbes den kun halvt mod højre. OBS Fugtigheden i skuffen er afhængig af madvarernes fugtindhold, samt hvor ofte skuffen åbnes. Jo friskere madvarernes er, og jo bedre kvalitet madvarerne har, jo længere kan de holde sig. Uindpakket kød, fisk og fjerkræ skal opbevares separat i skuffen. Hvis der ikke er plads til en separat opbevaring i skuffen, skal madvarerne pakkes godt ind. Lad aldrig forskellige typer kød komme i berøring med hinanden. Bemærk at proteinrige madvarer mister hurtigere de vigtige proteiner. Fx mister skaldyr hurtigere proteiner end fisk, og fisk hurtigere end kød. For bedste resultat: Tag madvarerne op af skufferne nogen tid før det skal bruges. Aroma og smag dannes bedst i rumtemperatur. Følgende produkter egner sig ikke til opbevaring i BioFresh-skufferne: Hård ost. Kartofler. Grøntsager, som ikke tåler kulde fx agurk, peberfrugt, aubergine, avokado, halvmodne tomater, bønner, zucchini. Tropiske frugter, som ikke tåler kulde fx ananas, banan, grape, melon, mango, papaja etc. Holdbarhed For madvarer som opbevares i BioFresh-skufferne. Lav fugtighed Smør op til 90 dage Hård ost op til 110 dage Mælk op til 12 dage Pølser, pålæg op til 9 dage Fjerkræ op til 6 dage Svinekød op til 7 dage Oksekød op til 7 dage Vildt op til 7 dage Høj fugtighed Grøntsager, salat Artiskokker op til 14 dage Selleri op til 28 dage Blomkål op til 21 dage Broccoli op til 13 dage Julesalat op til 27 dage Vårsalat op til 19 dage Ærter op til 14 dage Grønkål op til 14 dage Hvidløg op til 160 dage Gulerødder op til 80 dage Kålrabi op til 55 dage Salat op til 13 dage Urter op til 13 dage Porrer op til 29 dage Champignoner op til 7 dage Radiser op til 10 dage Rosenkål op til 20 dage Asparges op til 18 dage Spinat op til 13 dage Savojkål op til 20 dage Frugt Æbler op til 80 dage Abrikos op til 13 dage Pærer op til 55 dage Brombær op til 3 dage Dadler op til 180 dage Jordbær op til 7 dage Figner op til 7 dage Blåbær op til 9 dage Hindbær op til 3 dage Solbær op til 7 dage Kirsebær op til 14 dage Kiwi op til 80 dage Ferskener op til 13 dage Blommer op til 20 dage Tranebær op til 60 dage Rabarber op til 13 dage Stikkelsbær op til 13 dage Druer op til 29 dage 10

12 Indstilling af temperaturen i BioFreshskufferne Temperaturen reguleres automatisk mellem 0 C og 3 C. Den anbefalede temperatur er 1 C. Temperaturen kan indstilles lidt varmere og koldere. Temperaturen justeres fra b1 (koldeste temperatur) til b9 (varmeste temperatur). Fra fabrikken er temperaturen indstillet op b5. Mellem b1 og b4 kan temperaturen i skufferne kommer under 0 C, hvilket kan resultere i, at varerne fryser. Aktivering af indstilling af temperaturen i BioFreshskufferne: Tryk på SuperFrostknappen Fig. 3(4) i ca. 5 sekunder. Menu-symbolet Fig. 3 (17) lyser. C lyser i temperaturdisplayet Tryk på indstillingsknappen UP for fryseskabet Fig. 3 (11), indtil b blinker i displayet. Tryk på SuperFrost-knappen Ønskes en højere temperatur: Tryk på indstillingsknappen UP for fryseskabet Fig. 3 (11) For en lavere temperatur: Tryk på indstillingsknappen DOWN for fryseskabet Fig. 3 (9) Bekræft med et tryk på SuperFrost-knappen Den nye, indstillede værdi vises i displayet Deaktiverinig af indstillingmode: Tryk på Tænd-/sluk-knappen for fryseskabet Fig. 3 (6). eller Vent 5 minutter Temperaturerne i skabet vises igen i displayet. BioFresh-skuffer Træk skuffen helt ud, og løft skuffen af. Skub skinnerne ind igen. Fugtighedsreguleringsplade Afmontering af fugtighedsreguleringspladen: Tag skufferne ud. Træk forsigtigt pladen fremad og ned for at afmontere den. Isæting af fugtighedsreguleringspladen: Isæt pladen i holderen (1) nedenfra og op, og klik den fast forrest (2). Råd om indfrysning og opbevaring Følgende madvarer kan indfryses: Kød, vildt, fjerkræ, friskfanget fisk, grøntsager, frugt, mejeriprodukter, brød, bagværk og færdigretter. Følgende madvarer kan ikke indfryses: Hovedsalat, radiser, vindruer, hele æbler og pærer og fedt kød. Følgende emballageformer kan bruges til indfrysning: fryseposer, beholdere af kunststof, metal og aluminium. Friske madvarer, der skal indfryses, må ikke komme i kontakt med frosne madvarer. Emballagen skal altid være tør udenpå for at undgå, at madvarerne hænger sammen. Madvarer skal altid være forsynet med dato og indhold. For at undgå at madvarernes kvalitet forringes, må den anbefalede opbevaringstid ikke overskrides. Friske madvarer pakkes i portioner, der passer til husholdningens behov. Når madvarerne pakkes, skal følgende mængdeangivelser pr. portion overholdes for at opnå et hurtigt indfrysningsresultat: o Frugt og grøntsager: max. 1kg. o Kød: max. 2,5kg. Når grøntsagerne er vasket og fordelt i portioner, blancheres de (de ligges i kogende vand i 2-3 minutter, hvorefter de tages op og afkøles i koldt vand). Hvis grøntsagerne blancheres i en trykkoger eller en mikrobølgeovn, følges den fremgangsmåde, der er beskrevet i den tilhørende brugsanvisning. Friske madvarer eller blancherede grøntsager skal ikke saltes eller krydres, før de indfryses, da nogle krydderier kan påvirke madvarernes smag. Andre retter bør kun saltes og krydres let. Flasker og dåser med kulsyreholdige drikkevarer må ikke indfryses, da de kan springe. Hvis du ønsker at nedkøle drikkevarer, må flaskerne højst ligge i fryseskabet i en time. Frysevarer af samme slags bør anbringes i samme skuffe for at undgå, at døren holdes åben i unødvendigt længe, mens du leder efter de ønskede frysevarer. Optøning: Tag kun madvarer ud, der umiddelbart skal bruges. Optøede madvarer skal tilberedes så hurtigt som muligt. Frosne madvarer kan tøs op: - i en traditionel ovn eller varmluftsovn. - i en mikrobølgeovn. - ved stuetemperatur. - i køleskabet: Den kulde som de frosne madvarer afgiver, bruges til at køle madvarerne i køleskabet. - Stykker af fladt kød og fisk kan tilberedes let optøende. - Grøntsager kan tilberedes frosne (kogetiden halveres i forhold til friske grøntsager). Indstilling af temperatur i fryseren Træk skinnerne ud. Sæt skuffen i skinnerne og klik på plads. Apparatet er seriemæssigt indstillet til normal drift. Temperaturen kan indstilles fra -16 C til -26 C, -18 C anbefales. Indstilling af temperatur varmere: Tryk på indstillingstast Up fryser Fig. 3 (11). Indstilling af temperatur koldere: Tryk på indstillingstast Down fryser Fig. 3 (9). Ved tryk første gang vises den hidtidige værdi i temperatur-display fryser. 11

13 Ændring af temperatur i 1 C -skridt: Tryk kort på tasten.- eller- Fortløbende ændring af temperatur: Hold tasten trykkes ind. Under indstillingen vises værdien blinkende. Ca. 5 s efter sidste tryk på tasten vises den faktiske temperatur. Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi. SuperFrost Med denne funktion kan De nedfryse friske fødevarer hurtigt helt ind til kernen. Apparatet arbejder med maksimal køleeffekt, herved kan køleaggregatets lydudvikling overgangsvist være højere. De kan højst nedfryse så mange kg friske fødevarer indenfor 24timer, som der er oplyst på typeskiltet under "frysekapacitet...kg/24h". Den maksimale mængde af dybfrysningsvarer er forskellig alt efter model og klimaklasse. Nedfrysning med SuperFrost De skal ikke tænde for SuperFrost i følgende tilfælde: ved ilægning af allerede frosne varer ved nedfrysning af op til ca. 2 kg friske fødevarer hver dag Aktivering af SuperFrost Tryk en gang kort på tasten SuperFrost Fig. 3 (4). Symbolet SuperFrost Fig. 3 (5) lyser. Frysetemperaturen falder, apparatet arbejder med maksimalkøleeffekt. Ved en lille nedfrysningsmængde: o vent i ca. 6 timer. Læg de friske fødevarer på de øverste hylder. Ved maksimal mængde af dybfrostvarer: o vent i ca. 24 timer. fødevarer, som er pakket ind, lægges direkte på hylderne og de lægges først i hylderne, når de er nedfrosne. SuperFrost slukker automatisk. Alt efter den mængde, som er blevet lagt i, tidligst efter 30 timer, senest efter 65 timer. Fryseskuffer Bemærk Energiforbruget vokser og køleeffekten reduceres, når ventilationen er utilstrækkelig. Ved apparater med NoFrost: Den nederste skuffe skal blive i apparatet! Hold altid ventilatorens luftsprækker på bagvæggen frie! VarioSpace Ud over skufferne kan De også tagehylderne ud. Således får De plads til større dele. Fjerkræ, kød, store delevildt og større bagværk kan nedfryses i et stykke og tilberedes yderligere. Den enkelte skuffe og pladen må belastes med maks. 25 kg dybfrostvarer. Infosystem Disse tal angiver opbevaringstiden i måneder for flere forskellige frysevarer. De oplyste opbevaringstider er vejledende værdier. 1. Færdigvarer, is 2. Gris, fisk 3. Frugt, grøntsager 4. Pølser, brød 5. Vildt, svampe 6. Fjerkræ, ko, kalv Køleelementer I tilfælde af strømsvigt forhindrer køleelementerne, at temperaturen stiger for hurtigt. Brug af køleelementer Læg køleelementerne på plads-besparende måde i kølebakken. Læg de gennemfrosne køleelementer i den øverste skuffe direkte på de frosne varer. Således holdes de dybfrosne varer kolde længst muligt i tilfælde af strømsvigt. For at opbevare dybfrostvarer direkte på hylderne: Træk skuffen fremad og tag den ud. Hylder Udtagning af hylde: Løft foran og træk ud. Isætning af hylde igen: Skub den simpelthen ind til anslaget. 12

14 Afrimning No-Frost systemet afrimer køle-/fryseskabet automatisk. Køleskab Køleskabet afrimes automatisk. Fugtigheden på bagvæggen løber via afløbet til afrimningsvandet ned i en vandfordampningsskål uden for kølerummet. Afrimningsvandet fordamper på grund af varmen fra kompressoren. Vanddråber på bagvæggen er funktionelt betinget og helt normalt. Sørg for at afløbsåbningen på bagvæggen bag den øverste BioFresh-skuffe ikke blokeres. Rengør med jævne mellemrum afløbsåbningen. Anvend en tynd genstand til rengøringen fx en vatpind. Fryseskab Den fugtighed, som opstår i fryseskabet, sætter sig på kølefladen, afrimes jævnligt og fordamper. Rengøring og vedligeholdelse Udskiftning af pære i den indvendige belysning Glødelampens data: Rør T25, Philips maks. 25 W Fatning: E14 Strømtype og spænding skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet, brug kun rør af samme dimension. Sluk for apparatet. Tag stikket ud eller sluk sikringen. Tag blænden (1) af: Grib ind bag blænden med fingrene og gør den fri. Træk glaspladen (2) ud. Udskift pæren (3). Skub glaspladen ind igen. Sæt blænden på igen: lad den gå i hak i højre og venstre side og sørg for, at den midterste krog (4) griber ind over glaspladen. OBS: Afbryd strømmen inden rengøring og vedligeholdelse. Træk stikket ud eller skru sikringen ud. Køle-/fryseskabet vaskes både indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Udstyret rengøres på samme måde. Der må ikke anvendes damprengøringsapparater, da det kan medføre både personskade og skade på køle-/fryseskabet. Anvend aldrig køkkensvampe med skurende effekt, koncentrerede rengøringsmidler, rengøringsmidler med slibeeffekt eller syreholdige rengøringsmidler og kemiske opløsningsmidler. Det anbefales at bruge en blød klud og et mildt universalrengøringsmiddel med neutral PH-værdi. Der må ikke komme vand i afløbsrenden, i ventilationsgitrene og i de elektroniske dele. Efter rengøring tørres køle-/fryseskabet af med en tør klud. Typeskiltet, der sidder indvendigt i køle-/fryseskabet må ikke beskadiges eller fjernes, da det bruges ved eventuelle reparationer. Smørboksen kan vaskes i opvaskemaskinen, mens hylder, glasplader, og andet udstyr skal vaskes i hånden, da disse ikke er egnet til maskinopvask. Hylder og dørhylder kan skilles ad ved rengøring. Lister og sidedele fjernes fra glashylderne. Alle beskyttelsesfolier fjernes. Afløbsåbningen i bagvæggen bag den øverste BioFreshskuffe skal rengøres jævnligt, evt. med en vatpind. Ventilationsåbningerne rengøres jævnligt med en pensel eller støvsuger. Støvaflejringer forhøjer energiforbruget. Til modeller med rustfrit stål: anvend et rengøringsmiddel til rustfrit stål. For at opnå den bedst mulige beskyttelse påføres et plejemiddel til rustfrit stål efter rengøringen. Overfladen kan få en mere intensiv farve, og der kan forekomme mørkere pletter, hvilket er helt normalt. Til modeller med malet sidevæg Benyt en ren blød klud. For særlig genstridigt snavs bruges en smule vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel. Brug alternativt en mikrofiberklud. Bemærk: Modeller med SmartSteel SmartSteel overfladen må ikke behandles med plejemiddel til rustfrit stål. Det kan ødelægge overfladen. Benyt i stedet en blød, ren klud. På de rustfri stålvægge påføres et plejemiddel til rustfrit stål jævnt i sliberetning.* På den måde bliver en senere rengøring lettere.* Derefter tændes der igen for køle-/fryseskabet, og madvarerne lægges på plads. Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid, skal det tømmes for madvarer. Stikket trækkes ud, og køle-/fryseskabet rengøres som beskrevet. Dørene til køle-/fryseskabet skal stå åbne for at undgå, at der opstår lugtgener. 13

15 Fejlsøgningsoversigt Køle-/fryseskabet er konstrueret og produceret med vægt på driftsikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel opstå driftsforstyrrelser, skal du i første omgang undersøge, om fejlen eventuelt kan skyldes en mindre betjeningsfejl, inden du kontakter service, da du i sådanne tilfælde skal betale for servicebesøget, også inden for reklamationsfristen. Følgende småfejl kan du selv udbedre ved at efterprøve mulige fejlårsager: Fejl Mulig årsag og afhjælpning Køle-/fryseskabet Er der tændt for køle-/fryseskabet? virker ikke. Er stikket sat i? Er sikringen intakt? Lyset i køleskabet Er der tændt for køle-/fryseskabet? virker ikke. Pæren er defekt. Pæren skiftes som beskrevet i afsnittet Lys. Køle-/fryseskabet Står køle-/fryseskabet stabilt? støjer for meget. Forplanter vibrationer fra køle- /fryseskabet sig til skabe eller lign.? Køle-/fryseskabet flyttes evt. lidt og benene justeres. Sørg for at flasker og beholdere ikke står for tæt sammen. Følgende lyde er normale: Strømningslyde (boblen og rislen) Disse lyde kommer fra kølemidlet, der flyder i kølesystemet. Et kort klik. Denne lyd høres altid, når køleaggregatet kobles til og fra. Motorbrummen. Denne er kortvarigt noget højere, når køleaggregatet kobles til. Temperaturen er for Er temperaturindstillingen korrekt? høj. Er der blevet lagt en stor mængde madvarer i skabet? Viser det separate installerede termometer den korrekte temperatur? Virker ventilationssystemet? Står skabet i nærheden af andre varmeafgivende apparater? Kompressoren kører i lang tid Kompressoren skifter til lav hastighed, når der ikke er behov for meget køling. Selvom tiden er længere, spares der energi. SuperFrost er aktiveret. SuperCool er aktiveret. F0 F9 i displayet Fejl på skabet. Kontakt kundeservice Temperaturdisplayet viser strømafbrydelse. Den højeste temperatur i skabet vises i displayet DEMO vises i displayet Tage ud af drift Slukning af apparatet Tryk på tænd-/sluk-knappen. Temperaturdisplayet er mørkt. Temperaturen i fryseskabet steg grundet en strømafbrydelse. Når strømmen igen tilsluttes, fortsætter skabet sin drift. DEMO mode er aktiveret. Kontakt kundeservice. Standsning Tøm apparatet. Træk el-stikket ud. Gør apparatet rent. (Se kapitel Rengøring). Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt. Bortskaffelse af apparatet Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love. Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud. Gør apparatet ubrugeligt. Træk el-stikket ud. Skær strømkablet over. Garanti Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye køle-/fryseskab, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør du oplyse skabets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele Garantien dækker ikke Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl. Hvis der er brugt uoriginale reservedele. Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt. Hvis ikke installationen er sket som anvist. Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. Ubegrundede servicebesøg Hvis du tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at du selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsanvisningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det dig selv at betale for servicebesøget. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. Service For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig. Ring på

16 Witt A/S Gødstrup Søvej 9 Postboks Herning Tlf Fax

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

Oversigt over køleskab og udstyr

Oversigt over køleskab og udstyr Br ugsanvi sni ng DK K2330,2734 Oversigt over køleskab og udstyr Fig. A. * Afhængig af model 1 Betjeningspanel Fig. A1 - Betjening 1. Tænd/Sluk-knap og temperaturvælger. 1 = Varmest, laveste køleeffekt.

Læs mere

Typeskilt. Oversigt over køleskab og udstyr. Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5.

Typeskilt. Oversigt over køleskab og udstyr. Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5. K2620,3120,4220 Oversigt over køleskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5. Ventilator-knap Typeskilt 1. Model. 2. Servicenummer.

Læs mere

GN1923,GN2323,GN2723,GN3023

GN1923,GN2323,GN2723,GN3023 GN1923,GN2323,GN2723,GN3023 Oversigt over fryseskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. SuperFrost 3. Lysstyrkesymbol 4. SuperFrost-symbol 5. Temperaturdisplay 6. Temperaturvælger 7. Alarmknap

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122

GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122 Br ugsanvi sni ng DK GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122 Oversigt over kummefryseren Gamle kummefrysere Gamle kummefrysere indeholder materialer, som kan genbruges. Man

Læs mere

Oversigt over køle-/fryseskabet

Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CNPes5156 Oversigt over køle-/fryseskabet Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer. I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovskrevne bestemmelser

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning: Installationsanvisning: Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning: Installationsanvisning: Apparatets anvendelsesområde GP1213 1 Oversigt over fryseskabet Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperFrost 5. SuperFrost-symbol 6. Menu-symbol 7. Alarmsymbol 8. Lysstyrkesymbol

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr

Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr CN( es)3503,cn( es/ esf )4003,CN( es)4023 Oversigt over køle-/fryseskabet Betjenings- og kontrolfunktioner Fig. A1 1. Tænd/Sluk-knap køleskab. 2. Blæserknap*. 3. Temperaturvælger, køleskab. 4. Temperaturdisplay,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde GNP3166 Indholdsfortegnelse Oversigt over fryseskabet... 1 Apparatets anvendelsesmåde... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle køleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK GNP3666-4156-4166 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126

GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126 Br ugsanvi sni ng DK GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126 Oversigt over kummefryseren Gamle kummefrysere Gamle kummefrysere indeholder materialer,

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 010909 7084418-03 CN(es)... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 230709 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet C( Pesf ) 3523/C( Pesf ) 4023/CP( esf ) 3413/CP( esf ) 3813 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ATLAS KF490 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI G1313,UI G1323 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I CU3314,I CUN3314 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 240811 7085230-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 181212 7085642-00 CN(es)/ CNP... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 160710 7084418-04 CN(es)... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK B2756 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4. Opstillingsmål...

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 210610 7084524-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr...

Læs mere

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe Brugsvejledning Integrerbare køleskabe 021211 7085094-00 IKB/EKB... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde UI K1550 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over køleskabet... 2 Apparatets anvendelsesmåde... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Bortskaffelse af emballage... 3 Gamle køleskabe... 3 Teknisk sikkerhed... 3

Læs mere

*Afhængig af model 1

*Afhængig af model 1 Br ugsanvi sni ng DK KP3620,KP4220 *Afhængig af model 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: Oversigt over køleskabet... 2 Køleskabets anvendelsesområde... 2 Klimaklasse... 3 Konformitet... 3 Dimensioner...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination 300909 7084404-01 BNes/SBNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør 190911 7084284-04 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

*Afhængig af model 1

*Afhængig af model 1 Br ugsanvi sni ng DK KP2620/K( P) ( sl )3120 *Afhængig af model 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: Oversigt over køleskabet... 2 Køleskabets anvendelsesområde... 2 Klimaklasse... 3 Konformitet... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over køle-/fryseskabet... 2 Konformitet... 3 Klimaklasse... 3 HomeDialog... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Betjenings- og displayelementer... 4 Betjening af

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning for bordkøleskab DK

Brugsanvisning for bordkøleskab DK Brugsanvisning for bordkøleskab DK 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversigt over køle-/fryseskab Betjenings-

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 120711 7084656-00 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

7081 929-01. Brugsanvisning Køle-frysekombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Brugsanvisning Køle-frysekombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Brugsanvisning Køle-frysekombination DK 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversigt over køle-/fryseskab Betjeningselementer,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser

Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser 120309 7084454-00 SWTNes/WTNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet...

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3400X http://da.yourpdfguides.com/dref/623279

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3400X http://da.yourpdfguides.com/dref/623279 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

CTP2121,CTPsl2121,CTP2521,CTPsl2521 CTP2541,CTPsl2541,CTP2921,CTPsl2921

CTP2121,CTPsl2121,CTP2521,CTPsl2521 CTP2541,CTPsl2541,CTP2921,CTPsl2921 Br ugsanvi sni ng DK CTP2121,CTPsl2121,CTP2521,CTPsl2521 CTP2541,CTPsl2541,CTP2921,CTPsl2921 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2.

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Betjeningspanel. Oversigt over fryseskab og udstyr. Apparatets anvendelsesområde. Fig. A1.

Oversigt over fryseskabet. Betjeningspanel. Oversigt over fryseskab og udstyr. Apparatets anvendelsesområde. Fig. A1. GP/ G 4013 Oversigt over fryseskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. SuperFrost 3. Lysstyrkesymbol 4. SuperFrost-symbol 5. Temperaturdisplay 6. Temperaturvælger 7. Alarmknap 8. Børnelås-symbol

Læs mere

Køle-/fryseskab, 201 cm

Køle-/fryseskab, 201 cm stål-easyclean 13195 kr* *Vejledende pris Miljøafgift på 8 kr eks. moms. Produktegenskaber Forbrug og ydelse Energiklasse: A+++, 179 kwh/år Nettovolumen total: 355 l Design og komfort Front i stål med

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 240713 7085320-00 KB/ KBesf... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet SKBes4213 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 2 1.4. Opstillingsmål... 2

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 T( Pesf ) 1710.T1810,T( Pesf ) 1714,T( P) 1410,T( P) 141 T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet...

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere