Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev."

Transkript

1 Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1

2 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde 6 Fonde 6 Ophævelse 7 Reglement 8 Svømning 8 Rofarvand 8 Alm. roning 8 Langtursroning 8 Materiel 8 Landgang 9 Rettigheder 9 Scullerroning 9 Reservation 9 Vinterroning 9 Gæsteroere 10 Glemte sager 10 Overtrædelse 10 Kilometernåle 10 Årsnåle 10 Vandrepokaler 10 Udlån af materiel 11 Eget materiel 11 Sikkerhed 11 Motorbåd 11 Reglement for vinterroning 11 2

3 LOVE 1 Klubbens navn er Lemvig Roklub, hvilket navn skal benyttes ved offentliggørelser, anmeldelser og meddelelser fra klubbens side. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund begge under Danmarks Idræts-Forbund, og som følge heraf er medlemmerne underkastet disse organisationers love. 2 Klubbens formål er udøvelse af roning. 3 Klubbens stander består af Lemvigs byvåben anbragt på hvid bund. 4 Enhver, der optages i Lemvig Roklub, forpligter sig til at overholde klubbens love og reglementer. 5 Som aktiv medlem kan optages alle, der er fyldt 12 år. Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger (uden stemmeret, men med ret til at deltage i diskussionen og ret til at stille forslag) kan optages enhver, der har interesse for klubben. Enhver, der ønsker at blive optaget som aktivt medlem, skal underskrive klubbens indmeldelsesblanket, der skal indeholde erklæring om forpligtelse til at overholde klubbens love og reglementer, og udfyldes i øvrigt med ansøgerens fulde navn, bopæl, fødselsår og dato, samt oplysninger om tidligere medlemskab i andre roklubber. Ved optagelse af medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, skal indmeldelsesblanketten tillige underskrives af én af vedkommendes forældre. Bestyrelsen afgør herefter, om vedkommende kan optages som medlem. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 6 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og betales 1. maj. Ved indmeldelse betales indskud for alle kategorier med undtagelse af passive. Beløbet fastsættes af bestyrelsen. Indskuddet skal være betalt inden instruktionens afslutning. Medlemmer, der overføres direkte fra en anden under D.F.f.R. eller D.K.F. hørende klub, betaler intet indskud, såfremt der forevises flyttebevis. Passive medlemmer, der overgår til aktivt medlemskab, skal ikke betale indskud. 3

4 Kontingentet skal betales ved første påkrav. Har et aktivt medlem ikke betalt sit kontingent senest til denne dato, kan dets navn opslås i klubhuset, hvorefter vedkommende er udelukket fra deltagelse i roning, indtil restancen er betalt, og det er enhver styrmands pligt at påse, at dette overholdes. Undladelse kan medføre tab af styrmandsretten. Er et aktivt medlem, trods påmindelse fra kassereren i restance kan medlemmet ekskluderes af klubben. Genoptagelse af således ekskluderede medlemmer kan kun ske mod betaling af restance og nyt indskud. KLUBBENS LEDELSE 7 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 7 medlemmer, som konstituerer sig straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udnævner styrmænd og instruktører, bestemmer hvilke løb der startes i ved kaproninger og udarbejder et reglement som rettesnor for medlemmerne. Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg, hver på mindst 3 personer. Medlemmer der handler mod klubbens love, reglementer og øvrige bestemmelser, eller gør sig skyldig i adfærd, der efter bestyrelsens 4 skøn krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben, kan af bestyrelsen idømmes bøder og/eller karantæne. I særlig grove tilfælde, eller hvis et medlem nægter at betale en ikendt bøde, har bestyrelsen ret til at foretage eksklusion. Når et medlem ekskluderes af klubben, underrettes medlemmet i anbefalet brev om eksklusionen, og er da afskåret fra at opholde sig på klubbens areal. Eventuelt forudbetalt kontingent udover perioden, hvor i eksklusionen finder sted, tilbagebetales med fradrag af eventuelt forvoldte skader eller idømt bøde, som vedkommende skal betale. Enhver eksklusion, undtagen eksklusion for restance, kan af den ekskluderede forlanges indanket til afstemning blandt klubbens medlemmerne på et møde, der skal afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning derom. Den ekskluderede har adgang har adgang til dette møde og har stemmeret ved afstemningen, om eksklusionen skal opretholdes eller ej. En bestyrelsesbeslutning vedrørende eksklusion kan kun omstødes, såfremt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 8 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller

5 når 2 af dens medlemmer anmoder derom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer (heraf formanden eller viceformanden) er tilstede. Afstemning på bestyrelsesmøderne sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær viceformandens, stemme afgørende. Når klubben foretager større økonomiske dispositioner, der falder udenfor den sædvanlige drift i klubben, og som har flerårig virkning, kræves enighed i bestyrelsen. I tilfælde af, at der indgås økonomiske forpligtelser, kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift på de forpligtende dokumenter, og klubben vil herefter altid være bundet af en sådan forpligtelse. 9 Medlemsmøde (eller ekstraordinær generalforsamling) afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 10 aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom. Møderne indkaldes via og annoncering i dagspressen senest 8 dage før. I begæring om medlemsmøde eller ekstraordinær generalforsamling er de medlemmer, der ønsker mødet, forpligtede til at angive anledningen samt fremsætte de forslag, de ønsker forelagt. GENERALFORSAMLING 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamling indkaldes via og annoncering i dagspressen senest 8 dage før. 11 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse. 4. Bestyrelsen orienterer om kontingentsatser og budget. 5. By- og Havnefestfonden aflægger regnskab til orientering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Eventuelt. Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Dirigenten skal straks konstatere om generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvilket er tilfældet, når lovlig indvarsling har fundet sted. I tilfælde af, at der er stillet forslag om lovændring, er generalforsamlingen kun beslutningsdyg- 5

6 tig, såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Dirigenten skal umiddelbart herefter oplæse indkomne forslag. Stemmeret har alle mødte aktiv medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er opført i klubbens restanceliste. Ved afstemninger er simpel majoritet afgørende. Ved lovændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor. Afstemninger skal, hvis blot 1 medlem anmoder derom, være skriftlig. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal en ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes senest 14 dage derefter. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle tilfælde uanset de fremmødtes antal. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før. Vedtagne lovændringer træder først i kraft, når generalforsamlingen er sluttet. 12 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Udtræder et bestyrelsesmedlem uden for tur ved den ordinære generalforsamling, fungerer det nye bestyrelsesmedlem kun den resterende del af valgperioden. 6 Valget af revisorer gælder for 1 år. I tilfælde af vakance indenfor bestyrelsen, supplerer denne sig selv med aktive medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der således er valgt af bestyrelsen, fungerer kun til den ordinære generalforsamling. FORÅRSMEDLEMSMØDE 13 Formanden redegør for bestyrelsens planer for den kommende sæson og oplyses, hvilke medlemmer de i 7 nævnte udvalg består af. Forårsmedlemsmødet afholdes hvert år inden 1. juni. 14 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 15 Aktive eller forhenværende aktive medlemmer, der har udført et særligt gavnligt arbejde for klubben, kan efter vedtagelse på et bestyrelsesmøde udnævnes til æresmedlem (kontingentfrie aktive medlemmer). FONDE 16 a Både- og byggefonden er at opfatte som en fond, hvis midler fortrinsvis skal anvendes til fornyelse og nyanskaffelse af materiel, samt til fornyelse og vedligeholdelse af klub-

7 hus. Dog kan en enig bestyrelse dispensere herfra. Klubbens bestyrelse skal, når der kan afses midler af klubbens kasse, henlægge beløb til disse investeringer i passende omfang. 16 b Klubben har en intern fond kaldet By- og Havnefestfonden. Denne fond drives efter egne love, der til enhver tid skal være opslået i klubben. Fondens bestyrelsesmedlemmer vælges blandt roklubbens medlemmer. Fondens midler kan alene udbetales til Lemvig Roklub, eller efter regler i henhold til nærværende lovs Lovene skal udleveres til nye medlemmer ved optagelsen. Medlemmerne får i øvrigt lovene udleveret ved henvendelse til bestyrelsen. Lovene og reglementet skal altid findes opslået i klubhuset. OPHÆVELSE 18 Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestemmelser som for lovændringer, jvf. 11. Vedtages klubbens ophævelse, eller dens fortsatte virken af andre grunde bliver umulig, vælger generalforsamlingen en komité, bestående af 5 af klubbens medlemmer. Denne komité skal på bedste måde realisere klubbens materiel, og af det indvundne beløb afvikle klubbens gæld. Det eventuelle tiloversblevne beløb indsættes i et lokalt pengeinstitut og tillægges renterne, indtil en ny roklub måtte blive oprettet, idet den indsatte kapital i så fald vil være at anvende til rosportens fremme og at udbetale bestyrelsen, når klubbens første båd er leveret. Såfremt beløbet ikke er hævet i løbet af 20 år, vil beløbet være at tilsende i ligelig fordeling mellem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund. De i 16 a og b nævnte fonde henstår ligeledes i 20 år, og afvikles derefter som klubbens øvrige midler. Nærværende love, der afløser de på den stiftende generalforsamling den 14. juni 1929 vedtagne love med senere tilføjelser og ændringer, er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. februar

8 stk. 1. Svømning: Ingen må gå i bådene uden med navns underskrift at have bevidnet sin svømme færdighed i en til bestyrelsen rettet erklæring. Bestyrelsen er berettiget til at fordre aflagt prøve på nævnte færdighed (mindst 600 meter), og hvis denne skønnes at mangle, kan retten til at ro fratages medlemmet. stk. 2 Rofarvand: Dagligt rofarvand for alle er mellem parkeringspladsen på Gjeller Odde og Kabbel Odde. Udvidet dagligt rofarvand til Haarum Havn og Toftum Bjerge må benyttes, når styrmanden eller den, der har kajakret, er over 18 år og har mindst 1 års erfaring samt roet 500 km. Ved roning i kajakker og singlescullere skal der være en ansvarlig ledsager, der opfylder kravene. Der rådes til at tage mobiltelefon med i vandtæt pose. Roning udenfor disse farvande betragtes som langursroning (jvf. stk. 4). stk. 3 Alm. roning: Før enhver rotur føres bådkortene med deltagernes ronumre og roerens kort påføres afgangstidspunktet. Efter turen indføres hjemkomsttidspunktet samt kilometerantal. Passagerer må ikke medtages i bådene. 8 Reglement Ikke-medlemmer må kun medtages med bestyrelsens tilladelse. Ved korttursroning skal der være en roer med minimum korttursstyrmandsret i båden. stk. 4 Langtursroning: Langtursroning skal foregå i godkendte langtursbåde og med 1 langtursstyrmand i båden. Kajakroere skal have kajakret og mindst to kajakker skal altid følges ad. Båden skal være udstyret med det til enhver tid krævede sikkerhedsudstyr. En langtur skal bevilges af et bestyrelsesmedlem og føres i langtursprotokollen. stk. 5 Materiel: Det til en båd hørende materiel må ikke uden bestyrelsens samtykke bebenyttes til nogen anden båd. Al skade på materiellet erstattes, efter bestyrelsens beslutning, af holdet for så vidt skaden ikke skyldes slid og ælde. Styrmanden har ansvaret for reglementets overholdelse. Styrmanden har ansvaret for, at eventuellet havarier straks søges udbedret. Hvis dette ikke er muligt, meddeles havariet straks detaljeret til materialeforvalteren, og båden markeres som defekt. Styrmanden har ansvaret for, at

9 mandskabet efter benyttelse af båden afskyller denne med fersk vand, aftørrer og renser samt bringe alt benyttet materiel på plads. Bådevogne og stativer skal ind på plads under roturen. stk. 6 Landgang: Landgang på strand skal derudover medføre afvask af båden indvendig. stk. 7 Rettigheder: Alle rettigheder gives efter indgivet skriftlig ansøgning til bestyrelsen. KORTTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i korttursstyrmandskursus med afsluttende prøve. Alder: Minimum 15 år. Erfaring: Mindst 1 års roning. LANGTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i langtursstyrmandskursus med afsluttende prøve. Alder: Minimum 18 år. Erfaring: Deltagelse i 1 ferielangtur eller mindst 3 langture. SCULLERRET: Opnås når korttursstyrmandsret er opnået, og roeren har bevist ansvarlig roning i singlesculler. KAJAKRET: Opnås når roeren efter frigivelse har deltaget i klubbens teorikursus for kajakroere og har bevist ansvarlig roning i kajak. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde dispensere for ovennævnte krav. stk. 8 Scullerroning: Scullerroning er tilladt med scullerret fra 1. maj For trænende kaproere fra standerhejsning. Instruktion af nye scullerroere sker fra 1. juni. Scullerroere uden scullerret skal have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af den vagthavende eller en scullerinstruktør. Kajakroning: Kajakroning er tilladt med kajakret fra standerhejsning. Kajakroere med begrænset kajakret må ro sammen med andre. For at ro ud alene skal roere uden kajakret have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af den vagthavende eller en kajakinstruktør. stk. 9 Reservation: Ingen båd kan uden bestyrelsens samtykke reserveres for længere tid end 1 dag. Enhver styrmand kan forud til bestemt tid reservere en båd ved at skrive roerens navn på en liste på opslagstavlen senest 2 dage før en bestemt dag. Er holdet ikke gået ud senest et kvarter efter det ansatte tidspunkt, mister holdet ethvert krav på båden. stk. 10. Vinterroning: Vinterroning må kun ske under iagttagelse af klubbens reglement herfor. 9

10 stk. 11. Gæsteroere: Medlemmer af andre roklubber kan som gæster ro i klubbens robåde. Gæsteroning i kajak kan kun ske i følge med et medlem af klubben og efter aftale med bestyrelsen. Gæsten skal have kajakret i en anden klub. Der føres gæstekort på gæsteroerne. Udlån af klubbens materiel kan kun ske efter aftale med bestyrelsen. Bådeholdene er ansvarlige for materiellet samt overholdelse af klubbens reglement. stk. 12 Glemte sager: Rotøj m.m., der findes efterladt i lokalerne, konfiskeres. Dog kan roerene få det tilbageleveret, når vedkommende inden 1 måned henvender sig til husforvalteren. stk. 13 Overtrædelse: Overtrædelse af reglementet medfører karantæne med varighed efter bestyrelsens skøn. I karantænetiden er vedkommende udelukket fra benyttelse af klubbens materiel. stk. 14 Kilometernåle: Kilometernåle er sølv- og guldårer. Den første nål betales af klubben, de efterfølgende betales af medlemmet, hvis medlemmet ønsker endnu en nål. Antal roede kilometer pr. sæson for opnåelse af: Kilometerdiplom 500 km. 10 Sølvåre + kilometerdiplom km. Guldåre + kilometerdiplom km. stk. 15 Årsnåle: Der tildeles årsnåle til aktive medlemmer der i ubrudt årrække har været aktiv medlem i: 10 år - 25 år - 40 år - 50 år - 60 år - 70 år. stk. 16 Vandrepokaler: Klubben uddeler følgende vandrepokaler: EN SÆRLIG SPORTS- PRÆSTATION: Tildeles en kaproer eller et hold, som har opnået nogle gode resultater i løbet af rosæsonen. EN FLITTIG ROER: Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klubben. KAMMERATSKABSPOKALEN: Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klublivet. MORGENSTAUETTEN: Tildeles den roer som har roet flest morgenture i rosæsonen. Roture der afsluttes inden kl betragtes som morgenture. LANGTURSPOKALEN: Tildeles en roere, der har ydet en særlig indsats for langtursroningen. VINTERENS FLID: Tildeles en eller flere roere som har været flittige med vinterens arbejde.

11 stk. 17 Udlån materiel: Lån af klubhus, borde og stole aftales med kassereren. Klubhuset udlånes ikke i perioden 15. marts til 15. oktober eller på tidspunkter, hvor klubben har planlagt egne arrangementer. Service, køkkengrej m.m. udlånes ikke. Brug af bådtraileren aftales med kaproningschefen. Ved benyttelse af traileren er det chaufførens ansvar, at gældende færdselslove m.v. overholdes. Ved beskadigelse af traileren skal dette straks anmeldes til kassereren, der anmelder kaskoskaden til forsikringsselskabet. Ansvarsdækningen er på trækkøretøjets forsikring, og Lemvig Roklub afdækker ikke en eventuel selvrisiko. stk. 18 Eget materiel: Der kan kun efter særlig aftale med bestyrelsen opbevares privatejet materiel i Lemvig Roklub. stk. 19 Sikkerhed: Kajakroere med begrænset kajakret skal altid være iført svømme-/redningsvest under roning. Kajakroere med kajakret må ro i perioden 1. maj til 30. september uden svømme-/redningsvest. Denne skal dog altid medbringes i kajakken. stk. 20 Motorbåd: Klubbens motorbåd må kun benyttes af medlemmer, der af bestyrelsen er bemyndiget til det. Skal være over 16 år. Ved sejlads i motorbåden skal besætningen til enhver tid være iført redningsvest. REGLEMENT FOR VINTER- RONING Der må kun roes ved fuldt dagslys. Der må kun roes i roligt vand. Der må ikke roes hvis der er is eller risiko for isdannelse. Der må kun roes i inriggere eller havkajakker (mindst to kajakker) og kun efter aftale med materialeforvalteren/kajakchefen. Den ansvarlige på turen skal være fyldt 18 år. Fastgjorte øsekar og redningsveste til hele mandskabet skal medbringes. Bådene skal LØFTES OVER højvandsværnet foran roklubben. I øvrigt overholdes roklubbens almindelige reglement. Er der tvivl om vejret er egnet til roning SÅ LAD VÆRE!!!! 11

12 12

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere