Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev."

Transkript

1 Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1

2 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde 6 Fonde 6 Ophævelse 7 Reglement 8 Svømning 8 Rofarvand 8 Alm. roning 8 Langtursroning 8 Materiel 8 Landgang 9 Rettigheder 9 Scullerroning 9 Reservation 9 Vinterroning 9 Gæsteroere 10 Glemte sager 10 Overtrædelse 10 Kilometernåle 10 Årsnåle 10 Vandrepokaler 10 Udlån af materiel 11 Eget materiel 11 Sikkerhed 11 Motorbåd 11 Reglement for vinterroning 11 2

3 LOVE 1 Klubbens navn er Lemvig Roklub, hvilket navn skal benyttes ved offentliggørelser, anmeldelser og meddelelser fra klubbens side. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund begge under Danmarks Idræts-Forbund, og som følge heraf er medlemmerne underkastet disse organisationers love. 2 Klubbens formål er udøvelse af roning. 3 Klubbens stander består af Lemvigs byvåben anbragt på hvid bund. 4 Enhver, der optages i Lemvig Roklub, forpligter sig til at overholde klubbens love og reglementer. 5 Som aktiv medlem kan optages alle, der er fyldt 12 år. Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger (uden stemmeret, men med ret til at deltage i diskussionen og ret til at stille forslag) kan optages enhver, der har interesse for klubben. Enhver, der ønsker at blive optaget som aktivt medlem, skal underskrive klubbens indmeldelsesblanket, der skal indeholde erklæring om forpligtelse til at overholde klubbens love og reglementer, og udfyldes i øvrigt med ansøgerens fulde navn, bopæl, fødselsår og dato, samt oplysninger om tidligere medlemskab i andre roklubber. Ved optagelse af medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, skal indmeldelsesblanketten tillige underskrives af én af vedkommendes forældre. Bestyrelsen afgør herefter, om vedkommende kan optages som medlem. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 6 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og betales 1. maj. Ved indmeldelse betales indskud for alle kategorier med undtagelse af passive. Beløbet fastsættes af bestyrelsen. Indskuddet skal være betalt inden instruktionens afslutning. Medlemmer, der overføres direkte fra en anden under D.F.f.R. eller D.K.F. hørende klub, betaler intet indskud, såfremt der forevises flyttebevis. Passive medlemmer, der overgår til aktivt medlemskab, skal ikke betale indskud. 3

4 Kontingentet skal betales ved første påkrav. Har et aktivt medlem ikke betalt sit kontingent senest til denne dato, kan dets navn opslås i klubhuset, hvorefter vedkommende er udelukket fra deltagelse i roning, indtil restancen er betalt, og det er enhver styrmands pligt at påse, at dette overholdes. Undladelse kan medføre tab af styrmandsretten. Er et aktivt medlem, trods påmindelse fra kassereren i restance kan medlemmet ekskluderes af klubben. Genoptagelse af således ekskluderede medlemmer kan kun ske mod betaling af restance og nyt indskud. KLUBBENS LEDELSE 7 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 7 medlemmer, som konstituerer sig straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udnævner styrmænd og instruktører, bestemmer hvilke løb der startes i ved kaproninger og udarbejder et reglement som rettesnor for medlemmerne. Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg, hver på mindst 3 personer. Medlemmer der handler mod klubbens love, reglementer og øvrige bestemmelser, eller gør sig skyldig i adfærd, der efter bestyrelsens 4 skøn krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben, kan af bestyrelsen idømmes bøder og/eller karantæne. I særlig grove tilfælde, eller hvis et medlem nægter at betale en ikendt bøde, har bestyrelsen ret til at foretage eksklusion. Når et medlem ekskluderes af klubben, underrettes medlemmet i anbefalet brev om eksklusionen, og er da afskåret fra at opholde sig på klubbens areal. Eventuelt forudbetalt kontingent udover perioden, hvor i eksklusionen finder sted, tilbagebetales med fradrag af eventuelt forvoldte skader eller idømt bøde, som vedkommende skal betale. Enhver eksklusion, undtagen eksklusion for restance, kan af den ekskluderede forlanges indanket til afstemning blandt klubbens medlemmerne på et møde, der skal afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning derom. Den ekskluderede har adgang har adgang til dette møde og har stemmeret ved afstemningen, om eksklusionen skal opretholdes eller ej. En bestyrelsesbeslutning vedrørende eksklusion kan kun omstødes, såfremt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 8 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller

5 når 2 af dens medlemmer anmoder derom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer (heraf formanden eller viceformanden) er tilstede. Afstemning på bestyrelsesmøderne sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær viceformandens, stemme afgørende. Når klubben foretager større økonomiske dispositioner, der falder udenfor den sædvanlige drift i klubben, og som har flerårig virkning, kræves enighed i bestyrelsen. I tilfælde af, at der indgås økonomiske forpligtelser, kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift på de forpligtende dokumenter, og klubben vil herefter altid være bundet af en sådan forpligtelse. 9 Medlemsmøde (eller ekstraordinær generalforsamling) afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 10 aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom. Møderne indkaldes via og annoncering i dagspressen senest 8 dage før. I begæring om medlemsmøde eller ekstraordinær generalforsamling er de medlemmer, der ønsker mødet, forpligtede til at angive anledningen samt fremsætte de forslag, de ønsker forelagt. GENERALFORSAMLING 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamling indkaldes via og annoncering i dagspressen senest 8 dage før. 11 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse. 4. Bestyrelsen orienterer om kontingentsatser og budget. 5. By- og Havnefestfonden aflægger regnskab til orientering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Eventuelt. Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Dirigenten skal straks konstatere om generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvilket er tilfældet, når lovlig indvarsling har fundet sted. I tilfælde af, at der er stillet forslag om lovændring, er generalforsamlingen kun beslutningsdyg- 5

6 tig, såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Dirigenten skal umiddelbart herefter oplæse indkomne forslag. Stemmeret har alle mødte aktiv medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er opført i klubbens restanceliste. Ved afstemninger er simpel majoritet afgørende. Ved lovændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor. Afstemninger skal, hvis blot 1 medlem anmoder derom, være skriftlig. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal en ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes senest 14 dage derefter. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle tilfælde uanset de fremmødtes antal. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før. Vedtagne lovændringer træder først i kraft, når generalforsamlingen er sluttet. 12 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Udtræder et bestyrelsesmedlem uden for tur ved den ordinære generalforsamling, fungerer det nye bestyrelsesmedlem kun den resterende del af valgperioden. 6 Valget af revisorer gælder for 1 år. I tilfælde af vakance indenfor bestyrelsen, supplerer denne sig selv med aktive medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der således er valgt af bestyrelsen, fungerer kun til den ordinære generalforsamling. FORÅRSMEDLEMSMØDE 13 Formanden redegør for bestyrelsens planer for den kommende sæson og oplyses, hvilke medlemmer de i 7 nævnte udvalg består af. Forårsmedlemsmødet afholdes hvert år inden 1. juni. 14 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 15 Aktive eller forhenværende aktive medlemmer, der har udført et særligt gavnligt arbejde for klubben, kan efter vedtagelse på et bestyrelsesmøde udnævnes til æresmedlem (kontingentfrie aktive medlemmer). FONDE 16 a Både- og byggefonden er at opfatte som en fond, hvis midler fortrinsvis skal anvendes til fornyelse og nyanskaffelse af materiel, samt til fornyelse og vedligeholdelse af klub-

7 hus. Dog kan en enig bestyrelse dispensere herfra. Klubbens bestyrelse skal, når der kan afses midler af klubbens kasse, henlægge beløb til disse investeringer i passende omfang. 16 b Klubben har en intern fond kaldet By- og Havnefestfonden. Denne fond drives efter egne love, der til enhver tid skal være opslået i klubben. Fondens bestyrelsesmedlemmer vælges blandt roklubbens medlemmer. Fondens midler kan alene udbetales til Lemvig Roklub, eller efter regler i henhold til nærværende lovs Lovene skal udleveres til nye medlemmer ved optagelsen. Medlemmerne får i øvrigt lovene udleveret ved henvendelse til bestyrelsen. Lovene og reglementet skal altid findes opslået i klubhuset. OPHÆVELSE 18 Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestemmelser som for lovændringer, jvf. 11. Vedtages klubbens ophævelse, eller dens fortsatte virken af andre grunde bliver umulig, vælger generalforsamlingen en komité, bestående af 5 af klubbens medlemmer. Denne komité skal på bedste måde realisere klubbens materiel, og af det indvundne beløb afvikle klubbens gæld. Det eventuelle tiloversblevne beløb indsættes i et lokalt pengeinstitut og tillægges renterne, indtil en ny roklub måtte blive oprettet, idet den indsatte kapital i så fald vil være at anvende til rosportens fremme og at udbetale bestyrelsen, når klubbens første båd er leveret. Såfremt beløbet ikke er hævet i løbet af 20 år, vil beløbet være at tilsende i ligelig fordeling mellem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund. De i 16 a og b nævnte fonde henstår ligeledes i 20 år, og afvikles derefter som klubbens øvrige midler. Nærværende love, der afløser de på den stiftende generalforsamling den 14. juni 1929 vedtagne love med senere tilføjelser og ændringer, er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. februar

8 stk. 1. Svømning: Ingen må gå i bådene uden med navns underskrift at have bevidnet sin svømme færdighed i en til bestyrelsen rettet erklæring. Bestyrelsen er berettiget til at fordre aflagt prøve på nævnte færdighed (mindst 600 meter), og hvis denne skønnes at mangle, kan retten til at ro fratages medlemmet. stk. 2 Rofarvand: Dagligt rofarvand for alle er mellem parkeringspladsen på Gjeller Odde og Kabbel Odde. Udvidet dagligt rofarvand til Haarum Havn og Toftum Bjerge må benyttes, når styrmanden eller den, der har kajakret, er over 18 år og har mindst 1 års erfaring samt roet 500 km. Ved roning i kajakker og singlescullere skal der være en ansvarlig ledsager, der opfylder kravene. Der rådes til at tage mobiltelefon med i vandtæt pose. Roning udenfor disse farvande betragtes som langursroning (jvf. stk. 4). stk. 3 Alm. roning: Før enhver rotur føres bådkortene med deltagernes ronumre og roerens kort påføres afgangstidspunktet. Efter turen indføres hjemkomsttidspunktet samt kilometerantal. Passagerer må ikke medtages i bådene. 8 Reglement Ikke-medlemmer må kun medtages med bestyrelsens tilladelse. Ved korttursroning skal der være en roer med minimum korttursstyrmandsret i båden. stk. 4 Langtursroning: Langtursroning skal foregå i godkendte langtursbåde og med 1 langtursstyrmand i båden. Kajakroere skal have kajakret og mindst to kajakker skal altid følges ad. Båden skal være udstyret med det til enhver tid krævede sikkerhedsudstyr. En langtur skal bevilges af et bestyrelsesmedlem og føres i langtursprotokollen. stk. 5 Materiel: Det til en båd hørende materiel må ikke uden bestyrelsens samtykke bebenyttes til nogen anden båd. Al skade på materiellet erstattes, efter bestyrelsens beslutning, af holdet for så vidt skaden ikke skyldes slid og ælde. Styrmanden har ansvaret for reglementets overholdelse. Styrmanden har ansvaret for, at eventuellet havarier straks søges udbedret. Hvis dette ikke er muligt, meddeles havariet straks detaljeret til materialeforvalteren, og båden markeres som defekt. Styrmanden har ansvaret for, at

9 mandskabet efter benyttelse af båden afskyller denne med fersk vand, aftørrer og renser samt bringe alt benyttet materiel på plads. Bådevogne og stativer skal ind på plads under roturen. stk. 6 Landgang: Landgang på strand skal derudover medføre afvask af båden indvendig. stk. 7 Rettigheder: Alle rettigheder gives efter indgivet skriftlig ansøgning til bestyrelsen. KORTTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i korttursstyrmandskursus med afsluttende prøve. Alder: Minimum 15 år. Erfaring: Mindst 1 års roning. LANGTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i langtursstyrmandskursus med afsluttende prøve. Alder: Minimum 18 år. Erfaring: Deltagelse i 1 ferielangtur eller mindst 3 langture. SCULLERRET: Opnås når korttursstyrmandsret er opnået, og roeren har bevist ansvarlig roning i singlesculler. KAJAKRET: Opnås når roeren efter frigivelse har deltaget i klubbens teorikursus for kajakroere og har bevist ansvarlig roning i kajak. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde dispensere for ovennævnte krav. stk. 8 Scullerroning: Scullerroning er tilladt med scullerret fra 1. maj For trænende kaproere fra standerhejsning. Instruktion af nye scullerroere sker fra 1. juni. Scullerroere uden scullerret skal have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af den vagthavende eller en scullerinstruktør. Kajakroning: Kajakroning er tilladt med kajakret fra standerhejsning. Kajakroere med begrænset kajakret må ro sammen med andre. For at ro ud alene skal roere uden kajakret have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af den vagthavende eller en kajakinstruktør. stk. 9 Reservation: Ingen båd kan uden bestyrelsens samtykke reserveres for længere tid end 1 dag. Enhver styrmand kan forud til bestemt tid reservere en båd ved at skrive roerens navn på en liste på opslagstavlen senest 2 dage før en bestemt dag. Er holdet ikke gået ud senest et kvarter efter det ansatte tidspunkt, mister holdet ethvert krav på båden. stk. 10. Vinterroning: Vinterroning må kun ske under iagttagelse af klubbens reglement herfor. 9

10 stk. 11. Gæsteroere: Medlemmer af andre roklubber kan som gæster ro i klubbens robåde. Gæsteroning i kajak kan kun ske i følge med et medlem af klubben og efter aftale med bestyrelsen. Gæsten skal have kajakret i en anden klub. Der føres gæstekort på gæsteroerne. Udlån af klubbens materiel kan kun ske efter aftale med bestyrelsen. Bådeholdene er ansvarlige for materiellet samt overholdelse af klubbens reglement. stk. 12 Glemte sager: Rotøj m.m., der findes efterladt i lokalerne, konfiskeres. Dog kan roerene få det tilbageleveret, når vedkommende inden 1 måned henvender sig til husforvalteren. stk. 13 Overtrædelse: Overtrædelse af reglementet medfører karantæne med varighed efter bestyrelsens skøn. I karantænetiden er vedkommende udelukket fra benyttelse af klubbens materiel. stk. 14 Kilometernåle: Kilometernåle er sølv- og guldårer. Den første nål betales af klubben, de efterfølgende betales af medlemmet, hvis medlemmet ønsker endnu en nål. Antal roede kilometer pr. sæson for opnåelse af: Kilometerdiplom 500 km. 10 Sølvåre + kilometerdiplom km. Guldåre + kilometerdiplom km. stk. 15 Årsnåle: Der tildeles årsnåle til aktive medlemmer der i ubrudt årrække har været aktiv medlem i: 10 år - 25 år - 40 år - 50 år - 60 år - 70 år. stk. 16 Vandrepokaler: Klubben uddeler følgende vandrepokaler: EN SÆRLIG SPORTS- PRÆSTATION: Tildeles en kaproer eller et hold, som har opnået nogle gode resultater i løbet af rosæsonen. EN FLITTIG ROER: Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klubben. KAMMERATSKABSPOKALEN: Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klublivet. MORGENSTAUETTEN: Tildeles den roer som har roet flest morgenture i rosæsonen. Roture der afsluttes inden kl betragtes som morgenture. LANGTURSPOKALEN: Tildeles en roere, der har ydet en særlig indsats for langtursroningen. VINTERENS FLID: Tildeles en eller flere roere som har været flittige med vinterens arbejde.

11 stk. 17 Udlån materiel: Lån af klubhus, borde og stole aftales med kassereren. Klubhuset udlånes ikke i perioden 15. marts til 15. oktober eller på tidspunkter, hvor klubben har planlagt egne arrangementer. Service, køkkengrej m.m. udlånes ikke. Brug af bådtraileren aftales med kaproningschefen. Ved benyttelse af traileren er det chaufførens ansvar, at gældende færdselslove m.v. overholdes. Ved beskadigelse af traileren skal dette straks anmeldes til kassereren, der anmelder kaskoskaden til forsikringsselskabet. Ansvarsdækningen er på trækkøretøjets forsikring, og Lemvig Roklub afdækker ikke en eventuel selvrisiko. stk. 18 Eget materiel: Der kan kun efter særlig aftale med bestyrelsen opbevares privatejet materiel i Lemvig Roklub. stk. 19 Sikkerhed: Kajakroere med begrænset kajakret skal altid være iført svømme-/redningsvest under roning. Kajakroere med kajakret må ro i perioden 1. maj til 30. september uden svømme-/redningsvest. Denne skal dog altid medbringes i kajakken. stk. 20 Motorbåd: Klubbens motorbåd må kun benyttes af medlemmer, der af bestyrelsen er bemyndiget til det. Skal være over 16 år. Ved sejlads i motorbåden skal besætningen til enhver tid være iført redningsvest. REGLEMENT FOR VINTER- RONING Der må kun roes ved fuldt dagslys. Der må kun roes i roligt vand. Der må ikke roes hvis der er is eller risiko for isdannelse. Der må kun roes i inriggere eller havkajakker (mindst to kajakker) og kun efter aftale med materialeforvalteren/kajakchefen. Den ansvarlige på turen skal være fyldt 18 år. Fastgjorte øsekar og redningsveste til hele mandskabet skal medbringes. Bådene skal LØFTES OVER højvandsværnet foran roklubben. I øvrigt overholdes roklubbens almindelige reglement. Er der tvivl om vejret er egnet til roning SÅ LAD VÆRE!!!! 11

12 12

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere