Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev."

Transkript

1 Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1

2 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde 6 Fonde 6 Ophævelse 7 Reglement 8 Svømning 8 Rofarvand 8 Alm. roning 8 Langtursroning 8 Materiel 8 Landgang 9 Rettigheder 9 Scullerroning 9 Reservation 9 Vinterroning 9 Gæsteroere 10 Glemte sager 10 Overtrædelse 10 Kilometernåle 10 Årsnåle 10 Vandrepokaler 10 Udlån af materiel 11 Eget materiel 11 Sikkerhed 11 Motorbåd 11 Reglement for vinterroning 11 2

3 LOVE 1 Klubbens navn er Lemvig Roklub, hvilket navn skal benyttes ved offentliggørelser, anmeldelser og meddelelser fra klubbens side. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund begge under Danmarks Idræts-Forbund, og som følge heraf er medlemmerne underkastet disse organisationers love. 2 Klubbens formål er udøvelse af roning. 3 Klubbens stander består af Lemvigs byvåben anbragt på hvid bund. 4 Enhver, der optages i Lemvig Roklub, forpligter sig til at overholde klubbens love og reglementer. 5 Som aktiv medlem kan optages alle, der er fyldt 12 år. Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger (uden stemmeret, men med ret til at deltage i diskussionen og ret til at stille forslag) kan optages enhver, der har interesse for klubben. Enhver, der ønsker at blive optaget som aktivt medlem, skal underskrive klubbens indmeldelsesblanket, der skal indeholde erklæring om forpligtelse til at overholde klubbens love og reglementer, og udfyldes i øvrigt med ansøgerens fulde navn, bopæl, fødselsår og dato, samt oplysninger om tidligere medlemskab i andre roklubber. Ved optagelse af medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, skal indmeldelsesblanketten tillige underskrives af én af vedkommendes forældre. Bestyrelsen afgør herefter, om vedkommende kan optages som medlem. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 6 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og betales 1. maj. Ved indmeldelse betales indskud for alle kategorier med undtagelse af passive. Beløbet fastsættes af bestyrelsen. Indskuddet skal være betalt inden instruktionens afslutning. Medlemmer, der overføres direkte fra en anden under D.F.f.R. eller D.K.F. hørende klub, betaler intet indskud, såfremt der forevises flyttebevis. Passive medlemmer, der overgår til aktivt medlemskab, skal ikke betale indskud. 3

4 Kontingentet skal betales ved første påkrav. Har et aktivt medlem ikke betalt sit kontingent senest til denne dato, kan dets navn opslås i klubhuset, hvorefter vedkommende er udelukket fra deltagelse i roning, indtil restancen er betalt, og det er enhver styrmands pligt at påse, at dette overholdes. Undladelse kan medføre tab af styrmandsretten. Er et aktivt medlem, trods påmindelse fra kassereren i restance kan medlemmet ekskluderes af klubben. Genoptagelse af således ekskluderede medlemmer kan kun ske mod betaling af restance og nyt indskud. KLUBBENS LEDELSE 7 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 7 medlemmer, som konstituerer sig straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udnævner styrmænd og instruktører, bestemmer hvilke løb der startes i ved kaproninger og udarbejder et reglement som rettesnor for medlemmerne. Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg, hver på mindst 3 personer. Medlemmer der handler mod klubbens love, reglementer og øvrige bestemmelser, eller gør sig skyldig i adfærd, der efter bestyrelsens 4 skøn krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben, kan af bestyrelsen idømmes bøder og/eller karantæne. I særlig grove tilfælde, eller hvis et medlem nægter at betale en ikendt bøde, har bestyrelsen ret til at foretage eksklusion. Når et medlem ekskluderes af klubben, underrettes medlemmet i anbefalet brev om eksklusionen, og er da afskåret fra at opholde sig på klubbens areal. Eventuelt forudbetalt kontingent udover perioden, hvor i eksklusionen finder sted, tilbagebetales med fradrag af eventuelt forvoldte skader eller idømt bøde, som vedkommende skal betale. Enhver eksklusion, undtagen eksklusion for restance, kan af den ekskluderede forlanges indanket til afstemning blandt klubbens medlemmerne på et møde, der skal afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning derom. Den ekskluderede har adgang har adgang til dette møde og har stemmeret ved afstemningen, om eksklusionen skal opretholdes eller ej. En bestyrelsesbeslutning vedrørende eksklusion kan kun omstødes, såfremt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 8 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller

5 når 2 af dens medlemmer anmoder derom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer (heraf formanden eller viceformanden) er tilstede. Afstemning på bestyrelsesmøderne sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær viceformandens, stemme afgørende. Når klubben foretager større økonomiske dispositioner, der falder udenfor den sædvanlige drift i klubben, og som har flerårig virkning, kræves enighed i bestyrelsen. I tilfælde af, at der indgås økonomiske forpligtelser, kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift på de forpligtende dokumenter, og klubben vil herefter altid være bundet af en sådan forpligtelse. 9 Medlemsmøde (eller ekstraordinær generalforsamling) afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 10 aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom. Møderne indkaldes via og annoncering i dagspressen senest 8 dage før. I begæring om medlemsmøde eller ekstraordinær generalforsamling er de medlemmer, der ønsker mødet, forpligtede til at angive anledningen samt fremsætte de forslag, de ønsker forelagt. GENERALFORSAMLING 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamling indkaldes via og annoncering i dagspressen senest 8 dage før. 11 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse. 4. Bestyrelsen orienterer om kontingentsatser og budget. 5. By- og Havnefestfonden aflægger regnskab til orientering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Eventuelt. Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Dirigenten skal straks konstatere om generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvilket er tilfældet, når lovlig indvarsling har fundet sted. I tilfælde af, at der er stillet forslag om lovændring, er generalforsamlingen kun beslutningsdyg- 5

6 tig, såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Dirigenten skal umiddelbart herefter oplæse indkomne forslag. Stemmeret har alle mødte aktiv medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er opført i klubbens restanceliste. Ved afstemninger er simpel majoritet afgørende. Ved lovændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor. Afstemninger skal, hvis blot 1 medlem anmoder derom, være skriftlig. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal en ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes senest 14 dage derefter. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle tilfælde uanset de fremmødtes antal. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før. Vedtagne lovændringer træder først i kraft, når generalforsamlingen er sluttet. 12 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Udtræder et bestyrelsesmedlem uden for tur ved den ordinære generalforsamling, fungerer det nye bestyrelsesmedlem kun den resterende del af valgperioden. 6 Valget af revisorer gælder for 1 år. I tilfælde af vakance indenfor bestyrelsen, supplerer denne sig selv med aktive medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der således er valgt af bestyrelsen, fungerer kun til den ordinære generalforsamling. FORÅRSMEDLEMSMØDE 13 Formanden redegør for bestyrelsens planer for den kommende sæson og oplyses, hvilke medlemmer de i 7 nævnte udvalg består af. Forårsmedlemsmødet afholdes hvert år inden 1. juni. 14 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 15 Aktive eller forhenværende aktive medlemmer, der har udført et særligt gavnligt arbejde for klubben, kan efter vedtagelse på et bestyrelsesmøde udnævnes til æresmedlem (kontingentfrie aktive medlemmer). FONDE 16 a Både- og byggefonden er at opfatte som en fond, hvis midler fortrinsvis skal anvendes til fornyelse og nyanskaffelse af materiel, samt til fornyelse og vedligeholdelse af klub-

7 hus. Dog kan en enig bestyrelse dispensere herfra. Klubbens bestyrelse skal, når der kan afses midler af klubbens kasse, henlægge beløb til disse investeringer i passende omfang. 16 b Klubben har en intern fond kaldet By- og Havnefestfonden. Denne fond drives efter egne love, der til enhver tid skal være opslået i klubben. Fondens bestyrelsesmedlemmer vælges blandt roklubbens medlemmer. Fondens midler kan alene udbetales til Lemvig Roklub, eller efter regler i henhold til nærværende lovs Lovene skal udleveres til nye medlemmer ved optagelsen. Medlemmerne får i øvrigt lovene udleveret ved henvendelse til bestyrelsen. Lovene og reglementet skal altid findes opslået i klubhuset. OPHÆVELSE 18 Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestemmelser som for lovændringer, jvf. 11. Vedtages klubbens ophævelse, eller dens fortsatte virken af andre grunde bliver umulig, vælger generalforsamlingen en komité, bestående af 5 af klubbens medlemmer. Denne komité skal på bedste måde realisere klubbens materiel, og af det indvundne beløb afvikle klubbens gæld. Det eventuelle tiloversblevne beløb indsættes i et lokalt pengeinstitut og tillægges renterne, indtil en ny roklub måtte blive oprettet, idet den indsatte kapital i så fald vil være at anvende til rosportens fremme og at udbetale bestyrelsen, når klubbens første båd er leveret. Såfremt beløbet ikke er hævet i løbet af 20 år, vil beløbet være at tilsende i ligelig fordeling mellem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund. De i 16 a og b nævnte fonde henstår ligeledes i 20 år, og afvikles derefter som klubbens øvrige midler. Nærværende love, der afløser de på den stiftende generalforsamling den 14. juni 1929 vedtagne love med senere tilføjelser og ændringer, er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. februar

8 stk. 1. Svømning: Ingen må gå i bådene uden med navns underskrift at have bevidnet sin svømme færdighed i en til bestyrelsen rettet erklæring. Bestyrelsen er berettiget til at fordre aflagt prøve på nævnte færdighed (mindst 600 meter), og hvis denne skønnes at mangle, kan retten til at ro fratages medlemmet. stk. 2 Rofarvand: Dagligt rofarvand for alle er mellem parkeringspladsen på Gjeller Odde og Kabbel Odde. Udvidet dagligt rofarvand til Haarum Havn og Toftum Bjerge må benyttes, når styrmanden eller den, der har kajakret, er over 18 år og har mindst 1 års erfaring samt roet 500 km. Ved roning i kajakker og singlescullere skal der være en ansvarlig ledsager, der opfylder kravene. Der rådes til at tage mobiltelefon med i vandtæt pose. Roning udenfor disse farvande betragtes som langursroning (jvf. stk. 4). stk. 3 Alm. roning: Før enhver rotur føres bådkortene med deltagernes ronumre og roerens kort påføres afgangstidspunktet. Efter turen indføres hjemkomsttidspunktet samt kilometerantal. Passagerer må ikke medtages i bådene. 8 Reglement Ikke-medlemmer må kun medtages med bestyrelsens tilladelse. Ved korttursroning skal der være en roer med minimum korttursstyrmandsret i båden. stk. 4 Langtursroning: Langtursroning skal foregå i godkendte langtursbåde og med 1 langtursstyrmand i båden. Kajakroere skal have kajakret og mindst to kajakker skal altid følges ad. Båden skal være udstyret med det til enhver tid krævede sikkerhedsudstyr. En langtur skal bevilges af et bestyrelsesmedlem og føres i langtursprotokollen. stk. 5 Materiel: Det til en båd hørende materiel må ikke uden bestyrelsens samtykke bebenyttes til nogen anden båd. Al skade på materiellet erstattes, efter bestyrelsens beslutning, af holdet for så vidt skaden ikke skyldes slid og ælde. Styrmanden har ansvaret for reglementets overholdelse. Styrmanden har ansvaret for, at eventuellet havarier straks søges udbedret. Hvis dette ikke er muligt, meddeles havariet straks detaljeret til materialeforvalteren, og båden markeres som defekt. Styrmanden har ansvaret for, at

9 mandskabet efter benyttelse af båden afskyller denne med fersk vand, aftørrer og renser samt bringe alt benyttet materiel på plads. Bådevogne og stativer skal ind på plads under roturen. stk. 6 Landgang: Landgang på strand skal derudover medføre afvask af båden indvendig. stk. 7 Rettigheder: Alle rettigheder gives efter indgivet skriftlig ansøgning til bestyrelsen. KORTTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i korttursstyrmandskursus med afsluttende prøve. Alder: Minimum 15 år. Erfaring: Mindst 1 års roning. LANGTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i langtursstyrmandskursus med afsluttende prøve. Alder: Minimum 18 år. Erfaring: Deltagelse i 1 ferielangtur eller mindst 3 langture. SCULLERRET: Opnås når korttursstyrmandsret er opnået, og roeren har bevist ansvarlig roning i singlesculler. KAJAKRET: Opnås når roeren efter frigivelse har deltaget i klubbens teorikursus for kajakroere og har bevist ansvarlig roning i kajak. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde dispensere for ovennævnte krav. stk. 8 Scullerroning: Scullerroning er tilladt med scullerret fra 1. maj For trænende kaproere fra standerhejsning. Instruktion af nye scullerroere sker fra 1. juni. Scullerroere uden scullerret skal have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af den vagthavende eller en scullerinstruktør. Kajakroning: Kajakroning er tilladt med kajakret fra standerhejsning. Kajakroere med begrænset kajakret må ro sammen med andre. For at ro ud alene skal roere uden kajakret have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af den vagthavende eller en kajakinstruktør. stk. 9 Reservation: Ingen båd kan uden bestyrelsens samtykke reserveres for længere tid end 1 dag. Enhver styrmand kan forud til bestemt tid reservere en båd ved at skrive roerens navn på en liste på opslagstavlen senest 2 dage før en bestemt dag. Er holdet ikke gået ud senest et kvarter efter det ansatte tidspunkt, mister holdet ethvert krav på båden. stk. 10. Vinterroning: Vinterroning må kun ske under iagttagelse af klubbens reglement herfor. 9

10 stk. 11. Gæsteroere: Medlemmer af andre roklubber kan som gæster ro i klubbens robåde. Gæsteroning i kajak kan kun ske i følge med et medlem af klubben og efter aftale med bestyrelsen. Gæsten skal have kajakret i en anden klub. Der føres gæstekort på gæsteroerne. Udlån af klubbens materiel kan kun ske efter aftale med bestyrelsen. Bådeholdene er ansvarlige for materiellet samt overholdelse af klubbens reglement. stk. 12 Glemte sager: Rotøj m.m., der findes efterladt i lokalerne, konfiskeres. Dog kan roerene få det tilbageleveret, når vedkommende inden 1 måned henvender sig til husforvalteren. stk. 13 Overtrædelse: Overtrædelse af reglementet medfører karantæne med varighed efter bestyrelsens skøn. I karantænetiden er vedkommende udelukket fra benyttelse af klubbens materiel. stk. 14 Kilometernåle: Kilometernåle er sølv- og guldårer. Den første nål betales af klubben, de efterfølgende betales af medlemmet, hvis medlemmet ønsker endnu en nål. Antal roede kilometer pr. sæson for opnåelse af: Kilometerdiplom 500 km. 10 Sølvåre + kilometerdiplom km. Guldåre + kilometerdiplom km. stk. 15 Årsnåle: Der tildeles årsnåle til aktive medlemmer der i ubrudt årrække har været aktiv medlem i: 10 år - 25 år - 40 år - 50 år - 60 år - 70 år. stk. 16 Vandrepokaler: Klubben uddeler følgende vandrepokaler: EN SÆRLIG SPORTS- PRÆSTATION: Tildeles en kaproer eller et hold, som har opnået nogle gode resultater i løbet af rosæsonen. EN FLITTIG ROER: Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klubben. KAMMERATSKABSPOKALEN: Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klublivet. MORGENSTAUETTEN: Tildeles den roer som har roet flest morgenture i rosæsonen. Roture der afsluttes inden kl betragtes som morgenture. LANGTURSPOKALEN: Tildeles en roere, der har ydet en særlig indsats for langtursroningen. VINTERENS FLID: Tildeles en eller flere roere som har været flittige med vinterens arbejde.

11 stk. 17 Udlån materiel: Lån af klubhus, borde og stole aftales med kassereren. Klubhuset udlånes ikke i perioden 15. marts til 15. oktober eller på tidspunkter, hvor klubben har planlagt egne arrangementer. Service, køkkengrej m.m. udlånes ikke. Brug af bådtraileren aftales med kaproningschefen. Ved benyttelse af traileren er det chaufførens ansvar, at gældende færdselslove m.v. overholdes. Ved beskadigelse af traileren skal dette straks anmeldes til kassereren, der anmelder kaskoskaden til forsikringsselskabet. Ansvarsdækningen er på trækkøretøjets forsikring, og Lemvig Roklub afdækker ikke en eventuel selvrisiko. stk. 18 Eget materiel: Der kan kun efter særlig aftale med bestyrelsen opbevares privatejet materiel i Lemvig Roklub. stk. 19 Sikkerhed: Kajakroere med begrænset kajakret skal altid være iført svømme-/redningsvest under roning. Kajakroere med kajakret må ro i perioden 1. maj til 30. september uden svømme-/redningsvest. Denne skal dog altid medbringes i kajakken. stk. 20 Motorbåd: Klubbens motorbåd må kun benyttes af medlemmer, der af bestyrelsen er bemyndiget til det. Skal være over 16 år. Ved sejlads i motorbåden skal besætningen til enhver tid være iført redningsvest. REGLEMENT FOR VINTER- RONING Der må kun roes ved fuldt dagslys. Der må kun roes i roligt vand. Der må ikke roes hvis der er is eller risiko for isdannelse. Der må kun roes i inriggere eller havkajakker (mindst to kajakker) og kun efter aftale med materialeforvalteren/kajakchefen. Den ansvarlige på turen skal være fyldt 18 år. Fastgjorte øsekar og redningsveste til hele mandskabet skal medbringes. Bådene skal LØFTES OVER højvandsværnet foran roklubben. I øvrigt overholdes roklubbens almindelige reglement. Er der tvivl om vejret er egnet til roning SÅ LAD VÆRE!!!! 11

12 12

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Aarhus Roklubs Love. Sidst revideret December Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Stiftet Medlem af DFfR under DIF og FISA.

Aarhus Roklubs Love. Sidst revideret December Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Stiftet Medlem af DFfR under DIF og FISA. Aarhus Roklubs Love Oprettet 1. dec 2008 Sidst revideret December 2008 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C. Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA. FORMÅL 1 1. Foreningens navn er Aarhus

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Love for Nordborg Roklub

Love for Nordborg Roklub Side 1 af 6 Love for Nordborg Roklub Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 2015 Side 2 af 6 Klubbens navn 1 Klubbens navn er: Nordborg Roklub, og dette navn skal benyttes i alle offentliggørelser,

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Formål. 1. Medlemmer. 2.

Formål. 1. Medlemmer. 2. Skanderborg Roklubs love. Revideret ved ordinær generalforsamling 2001, ekstraordinær generalforsamling 2007, ekstraordinær generalforsamling 2009, ekstraordinær generalforsamling 2010 og ekstraordinær

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB Stiftet den 28. august 1890 Medlem af D.F.f.R under D.I.F. 1. Klubbens navn er Roskilde Roklub. Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Klubbens formål er at øve idræt,

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB VEDTÆGTER

HOLSTEBRO SVØMMECLUB VEDTÆGTER HOLSTEBRO SVØMMECLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Holstebro SvømmeClub, dens hjemsted er Holstebro. 2 Formål: Foreningens formål er med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Københavns Roklub

Københavns Roklub Love & Vedtægter for Københavns Roklub --------------------------------------------------------- Indholdsfortegnelse 1. Lov for Københavns Roklub 2. Vedtægter for Københavns Roklubs byggekonto 3. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning.

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Vedtægter 1. Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Klubbens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) samt Dansk Idrætsforbund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Love LOVE FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Jyllandskredsen under Dansk Kano & Kajakforbund International Canoe Federation Holstebro Idrætssamvirke 1. Klubbens navn er Kajakklubben

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE Gældende fra d. 25 marts 1982. Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, 2011. MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE. 1 Klubbens navn er: MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB Klubbens hjemsted er svæveflyvecentret

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Fodbold Håndbold Volleyball Badminton Bordtennis Atletik Skydning Orientering Svømning Tennis Bowling Sportsfisker Børn &

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere