Vemmetofte skifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vemmetofte skifter 1700-1749 1"

Transkript

1 Vemmetofte skifter Nj arkiv Kilde: Landsarkivet Vemmetofte og Høystrup Godser Skifteprotokol Film Nr. 438 Side 229: Skifte 16/ efter Berthe Hansdatter, Hans Jacobsens hustru i Vivede Møllehus. Ao 1728 den 16 Junj blev holt Registering og Vurdering paa hvis som fandtes i Vibbede Møllehuus til Rigtig Skiftes holdelse og efter afdøde Hans Jacobsens Hustrue Berte Hans Datter imellem den efterlevende Hans Jacobsen og sammen auflede Børn Nafnlig Zidse i Ægte med Morten Hansen i Vibbede og Else i Ægte med Peder Larsen i Spiellerop og fandtes som følger, der blev vurdered af Niels Rasmussen i Trunte Venged og Jens Larsen i Vibbede. J Stuen 1 Egeblad med Kaarsfod Liden førebenk Dito Mindre dito Gaase Bench med 3 Rom Par Lendestoel med halm sæde dito dito Æge Kiste med Laas og Hengsel Pd hvid uld eler Lod a 6 Sk er Pd graae dito a 6 sk - 3-2½ Pd Hamp a 7 sk - 1 1½ 1 Jern bundet Skrin deri 13 al hvit Stamped Vadmel a 14 Sk Hør garns Lagn Blaargarns Lagn lidet Æge skab med 2 Rom og 6 smaa skuffer føre skab med 3 Rom og 1 skuffe Æge sengested Nye Hampe underdyn Blaadigtens dito Hvid vadmelsoverdyn Hampe Hoveddyne gi dito dito pude med vaar dito Blaargarns Lagn gult trygt lerits omhæng bestaar af 3 stx og 1 kappe med teppe gul stribet hampe underdyn og 1 rødstribet olmerdugs underdyn som staar i pant for gl spole seng hampe underdyn gi ulmerdugs dito med sorte striber blaadigtens af dyn l Hampe hoveddyn blaargarns Lagn blaat Reise Hiønde med pude udj Melche hyller leer skaale til melch - 1 6

2 Vemmetofte skifter Siebøtter Flint al Hørlerrit a 14 sk er Messing Lysestager Jern Bieleger ovn Flamsk Hiønde dito 8 sk 1 dito 6 sk sort stribet sengetepe heste Dechen J kammered 1 gi føre Bord med Kaars fod Glas skab med 3 Rom tomme halvøltønder dito heeltønde halv tønde med øl øl Td tom halv øl tønde Td og 1 fjerding Miød Td Mahske smaa brændevins anchre Benche med 4 been poter brendevin gl Stander Fierding med byg gryn fløde ballie Mad Kurv forts. Side Hegle Drifte trug Hejle gi Karter oste Heck heigle smør halv otting med gryn gi Sold haar sigt øl tragt Sie bøte Mad Kurv gi Stander fjerding par gl Karter lerets pose og Klid lerets sech med 2 skp Rug Meel træ stool garn Haspe dito gl roke Kaal stiepe Brød Heck Klæde Kurv med Laag Pd Tæle a 8 sk er Malm gryde og 2 Messing Stager i pant for Messing Kiædel liden dito staar i pant for Kaaber Kiedel staar i pant for StoerJern gryde liden gi dito - 1 8

3 Vemmetofte skifter pote Kander og 1 ølkande Paa Loftet Ruug 6 Td a 10 M er Hvede 3 skp a 24 sk er Standfierdinger gl Seche a 2 M 4 Sk er Td 5 skp Biug a 9 M Td er gl Stand Td gl fl bøte Biekuber skp Ærter Td 7 skp Malt a Td 11 M Barchede huder gl Væf med Syler og Skeer V2 Lispd Humle a Vogn tyve Miler med Tømme og Halskaabel J Kiøkenet 1 Brøger Kledel paa 1 T d med Hat, Tønde og piber i alt Vurderet for halv tønde Kiedel gl Kaaber Kiedel Bøt med Messing plader og Jern Nagler Messing Kiedel mindre dito dito mindre liden Jern gryde gl Malm pande gl Jern pande liden Rist Kiedel Krog lerrits Seche Æge Kar paa 11/2 Td mindre ældre dito mindre dito gl øl halv Td gl fjerdinger Haandqvern med 2 steene Seneps qvern Skiepe Kurv 12 sk 1 dito 6 sk gl Meel Sælde gl sold 4 sk 1 liden balje 2 sk Stripe2sk1 Spand4sk gi spand 2 sk 1 øre Baiiie 4 sk liden Baiiie Silde fjerding Strip a 2 sk 2 gi spander 4 sk Sie træ tallerchener gl Sengested gl Vadmelsdyne gl hoved dyne al blaar leret a 8 sk er forts. side 231 :

4 Vemmetofte skifter J Gaarden 1 færrits Vogn med harer 2 Agestoele med Kroge, En Hammel gl trævogn med fjele Ploug med behør til 4 re Bæster Jern harre træ harre gl træ harre Bære bør øl Fl gl føre Kar auflangt ægekar gl Stand Td gl Dege trug Høe Kurv Høe Tyver liden Skammel Nyt Bagvogn Lade Nye ploug Hiul par Høst Hauger Nye Slæde Meeder techestier Svine Trug Skammel med 4 Been gl dito gl Viin fad Kierne Nye Slibesteen Sælle Hugestoch skiere Benk Skiere Kiste med Knif Haker Bul Øxser HaandØxse Baand Kniv Hucke jern gi Spader Jern stang jern Vege Karstoele I Haugen 9 Biestæder a 1 Rd er Bæster 1 Rødsnopet Stiermet Hest 14 aar Sort Hoppe 14 aar Brun Bliset fole 4 aar sorte brun bliset Hope 18 aar viid bliset sort Plag 2 aar Qvæg 1 blach Hielmet Koe 8 aar Rød skioliet Koe 7 aar blak Manket Hjelmet 5 aar blach Hielmet 4 aar 6 - -

5 Vemmetofte skifter blach draget Qvie 2 aar blach Hielmet Qvie Kalv Faar med 19 Lam a faared 8 M er aars Svin a 1 Rd er dito paa V2 aar Gies med 18 Gieslinger og 1 Gase Hos Peder Jensen i Vibbede fandtes Flæsk 2 Skipd 2 LisPd 3 pd a Lispd 3 M 8 sk ½ Noch fandtes hos Morten Hansen ibm 1 Sengested Hampe underdyn Stribet Vadmels overdyn Hampe Hoveddyn blaargarns Lagn pr Hørgarns Lagn Summa ½ forts. side 232 Ao1728 Den 29de og 30de Septembr Melte Skiftes Forvalterens Fuldmægtig Eggert Nielsen Friborg udj Stervboen, Medhavende de 2 de Mænd Jens Larsen Smed i Vibbede og Niels Rasmussen i Væsterskov, og efter den giorde Tillysning paa Landstinged og Hiemtinged den 15 og 21 Septembr 1728, som den der omforfattede Skriftlige tillysning af 14 Septembr 1728 vidre Formelder og er samme Lydende saaledes N sk N Jens Richardt Williamson Hans Kongl. Høyhed Prince Carls Forvalter ved Vemmetofte og Høystrop Godser Giør Vitterligt, at først kommende Den 29 Septembr er berammed at holde Skifte og deeling efter Hans Jacobsen i Vibbede Møllehuus, beligende i Faxøe Sogn Hans afdøde Hustrue Berte Hans Datter imellem bemeldte Hans Jacobsen og sammenauflede Børn. Thi vilde Eenhver som udj samme Sterfboe haver noget at fordre eller og noget der til er skyldig til samme tid Indfinde sig om formiddagen Klochen 10 Slet, da eenhver skal vederfahres hvis Lov og Rett tilholder. Denne tillysning beder jeg af det velloflige Siælandsfars Landsting at maa vorde Proclameret paaskreven og mig til bage sendt, Høystrop d 14 Septembr 1728 ~~~; J R Williamson Fremlagt og Læst paa Siælandsfars lands Ting Onsdagen den 15 Septembr 1728 J Christensøn V. Deichman Hinchenhagen ~~~ Protocolleret af Hans Knud Solling Fremlagt og Læst udj Retten paa Trygevelde Regiments Districts Birketing den 21 De Septembr 1728 A. Frandtsen Ulsted A. M. Gluchstadt Agtede at fortfare med Skiftet, da og var tilstede arfvingerne Peder Larsens Hustrue i Spiellerop og Morten Hansen i Vibbede, og blev da forrettet som følger: Arfvingerne gav tilkiende at der i Sterfboen var Reede penge, da deres Sl. Moder døde forts. side 233 som de tilligemed Faderen har deelt imellem sig 71 Rd 2 M ViS tilstaaende Gield: Hans Jacobsen berettede og tillige med Børnene at Mester Henrich Smed paa Vemmetofte Broe var skyldig til Stervboen 6 Rd 4 M Johan Snecher i Elle Bech Huuset at være skyldig her til Sterfboen 4 Rd Jens Hansen i Jyderop skyldig paa Pant

6 Vemmetofte skifter af een Kaaber Kiedel 1 Rd Jens Poulsen at være skyldig her til Stervboen 1 Rd 84 Rd U-vis tilstaaende Gield: Hos Michel Snecher paa Vemmetofte Broe tilgode 2 Rd 4 M David Rasmussen i Stubbberop 4 Rd Giødert Rasmussen i Faxøe 4 Rd Mogns Rasmussen i Spiellerop 1 M 10 Sk 10 Rd 5 M 10 Sk Endnu tilstoed og andgav arfvingerne at være hos Ole Clemmeds i Vibbede en Stud som tilhører Stervboen andsat for 3 Rd 2 M Det i aar Steden indhøstede korn blev vurderet og ansat saaledes: 10 traver Rug i Straaed, af traven kand faaes ungefehr 4 skpp er 5 Td a tønden = 9 M er 7 Rd 3 M 6 traver Biug a traven 5½ skpr er 4 Td 1 skp a Td 7 M er 4 Rd 4 M 14 Sk Havre som er udtogsken paa Loen 3 Td a Td 3 M er 1 Rd 4 M 8 Sk 14 Rd O M 6 Sk Summa det vise som Sterfboen er bleven forbedret i dag 101 Rd 2 M 6 Sk Efter tilspørgende svarede samptlige tilste værende, at de ej var vidende meere som kand komme til Deeling. Følger nu Boens Besværing 1. Gaarden blev sat i fald Nemlig Stuelengen 9 Fag Huus fates 1½læs Langhalm a Læsset 1 rd er 1 Rd 3 m arbejdsløn 12 Sk 1 Rd 3 M 12 Sk forts. side 234 Den vestre Lenge 9 Fag fattes Lejder over 6 Fag paa den Eene side der til behøves et stk 16 alen træ 1 Bielche der til et 12 al træ 2 M 1 sparre der til et 10 al træ 1 M 1 læs Langhalm 1 Rd 3 M 8 Sk arbeids løn her til 3 M 2 Rd 3 M 8 Sk Summa Brystfeldigheden 4 Rd 1 M 4 Sk 2. Besetning blev udtagen til Jordens drift her ved Steden De 4re Bæster som i Jndtægten er Vurdered for 23 Rd 2 M 1 Plov med behør til 4 Bæster 2 Rd 1 træ harre 1 M 8 Sk 1 færits vogn med hammel 5 Rd 30 Rd 3 M 8 Sk Rug kand Saaes i Jorden til vinters 1 Td 1 Skp er 1 Rd 3 M 4 Sk og til vaars Biug 1 Td 5 skp a 7 M er 1 Rd 5 M 13 Sk En tønde 4 skpp Avre er 4 M 8 Sk 4 Rd 1 M 9 Sk 3. Bortskyldig Gield Tieneste Karlen Lars Pedersen fordrer Penge Løn 6 Rd 4 M Pigen Else Madsdatter fordrer Jligemaade Penge Løn 1 Rd 2 M 8 Rd

7 Vemmetofte skifter Manden Hans Jacobsen fordrer sin Begravelse at udtages ligemed sin Sl. Kones Nemlig Til En Kiste 2 Rd 4 M 1 Lagn 1 Rd 1 Skiørt 1 Rd for graven at grave 1 M for Klocherne at Ringe 2 Rd for Liig Prædiken 4 Rd til Deignen for testamentet at skive og for sangen 1 Rd 2 M for Liged at bære til Kirchen, der til vil bruges 18 Karle, hver Karl 1M er 3 Rd 15 Rd 1 M Dernæst blef med Skiftet slutning og til ende bringelse giort andstand til Den 17 de Octobr og saaledes i dag forts. side 235 Eenhver advahred til samme Tid at møde forestaaende 11 Octobr Var mødt til Skiftets Slutning, Hans Kongelig Høyhed Prince Carls Forvalter ved Vemmetofte og Høystrop Godser Jens Richardt Williamson med tiltagne 2 de Mænd, Niels Rasmussen og Jens Larsen huor da 1 Skiftes Forvalteren tilspurtte avfvingerne som alle var tilstede, om de ej siden sidste samling har faaed noged opspurt, som kunde komme Sterfboen til nøte, huor til de svarede Nej Og er da Boens vise Jndkomst Neml. efter Registeringen 317 Rd 2 M 5½ Sk efter sidste andgivende 101 Rd 2 M 6 Sk Tilsammen Boens vise Formue 418 Rd 4 M 11½ Sk Og u-vise tilstaaende Gield 10 Rd 5 M 10 Sk Fra førbemte Boens formue fragaar først Boens besværing som forhen er Mentionered Nemlig Gaardens Brøstfeldighed 4 Rd 1 M 4 Sk Besetningen med Sædekorn 34 Rd 5 M 1 Sk Tieneste folkenes Løn 8 Rd Og mandens lig begravelse 15 Rd 1 M 62 Rd 1 M 5 Sk Tilliusningen til dette Skifte har kosted Til Landstinged 10 M 8 Sk Og til hiemtinged 1 M 6 Sk 1 Rd 5 M 14 Sk Skifte Salarium for 350 Rd at skifte a 1 Rd er 3 Rd 3 M for skiftebreved at skrive paa 4 ark Papir a 3 M er 2 Rd 7 Rd 2 M 4 Sk Skiftes Forvalterens Fulmægtig efter Loven 1 Rd Vurderingsmændene for trei dages opvartning hver daglig 1 M er i alt for bege er 1 Rd 2 Rd Summa Boens Besværing 71 Rd 3 M 9 Sk Bliver saa igien tildeeling af den vise Gield naar forestaaende Besværing fragaar Boens Jndtægt i alt 347 Rd 1 M 21/2 Sk Af hvilke 347 Rd 1 M 9 Sk Manden Hans Jacobsen tager den halve part som er 173 Rd 3 M 91/4 Sk forts. side 236 Og Arfver da Peder Larsen i Spiellerop paa sin Hustrues Else Hansdatters Veigne 86 Rd 4 M 125/8 Sk Huor af Hand forhen har faaed af de 171 Rd 2 M som Arfvingerne forhen har deelt imellem sig 19 Rd Faaed En halv tønde Mød 6 Rd

8 Vemmetofte skifter LisPd Flæsk a 3 M 8 Sk er 5 Rd 5 M 1 Td 1 V2 skp Rug a 10 M er 2 Rd 4 skpp Malt 5 M 8 Sk 3 Pd Humle a 8 Sk er 1 M 8 Sk 34 Rd Blev nu saa udlagt for det øvrige som er 52 RD 4 M 12 5/8 Sk De hos Mester Henrich Staaende 6 Rd 4 M huoraf fragaar som Mester Henrich fragich at være skyldig og arfvingerne tilstod at være Rigtig 8 M Jgien 5 Rd 0 M 2 Sk De hos Mester Johan Snecher paa Vemmetofte Tilgode havende 4 Rd Den hos Jens Hansen i Jyderop til godehavende Eene Rd huor for en Kiel staar i pant hvilken Hans Jacobsen betalte med 1 Rd 1 viid blised sort plag 3 Rd 1 blach hielmed koe 4 aar 6 Rd 1 blach draget Qvie 2 aar 4 Rd 4 faar 4 Lam a 8 M er 5 Rd 2 M 2 Biestader 2 Rd 1 Messing Kiedel 1 Rd 4 M 7 al hvid vadmel a 14 Sk 1 Rd 1 Kaaber Kiædel 3 Rd 2 M 1 gul stribet underdyn 2 Rd og penge for den Rødstribede 1 Rd 2 M 3 Rd 2 M 1 Fiele vogn 4 Rd 3½ al Hørlerret a 14 Sk er 3 M 1 Sk 13 Pd Humle a 8 Sk 1 Rd 8 Sk 1 Rød hjelmet Stud 3 Rd 2 M 1 Hampe underdyn 2 Rd 2 blaargarns Lagn 3 M 1 Soe 1 Rd 4 Gieslinger 2 M 3½ Sk Summa 86 Rd 4 M 12½ Sk Forts. side 237 Morten Hansen i Vibbede Arfver paa sin kones vegne 86 Rd 4 M 12½ Sk Udlagt Faaed af de Reede penge som Arfvingerne har forhen deelt imellem sig 19 Rd 1 halv Td Mjød 6 Rd 10 LisPd flæsk a 3 M 8 Sk er 5 Rd 5 M 30 Rd 5 M 1 Td 1 skp Rug og 4 skp Malt for 2 Rd 5 M 8 Sk Og bliver nu til de Manglende 53 Rd 4 V2 Sk udlagt 4 Faar med 4 Lam 8 m er 5 Rd 2 M 1 Koe blach hjelmet Manched 5 aar 6 Rd 4 M 1 halv tønde Kiædel af kaaber 8 Rd 2 Biestader 2 Rd 1 Kaaber Kiædel 1 Rd 3 M 1 Messing Kiædel 5 M 1 liden Jern gryde 3 Rd 12 Pd Talg a 8 Sk er 1 Rd 22 al blaarlæret a 8 Sk er 1 Rd 5 M 2 Barckede huder 2 Rd

9 Vemmetofte skifter Æge Kiste med laas og hengsler 1 Rd 4 M 16 Pd uld a 6 sk er 1 Rd 2V2 Pd Hamp 1 M 1 Sk 1 Føreskab med 3 Rom og 1 skuffe 1 Rd 1 blaadigtens Overdyne 1 Rd 1 M 1 Hampe hoved dyne 1 M 8 Sk 1 Blaat Reise hiønde med pude udj 1 M 8 Sk 1 Flint 4 M 2 Messing Lysestager 5 M 1 Flamsk hiønde 1 M 4 Sk 1 dito 8 Sk 1 Sengeteppe 2 M 2 heste Dechen 3 M 1 gl Førebord med Kaarsfod 2 M 1 Glasskab med 3 Rom 1 M 4 Sk 4 halv øl Td a 24 Sk er 1 Rd 1 heel øl Td 3 M 1 øl fi 12 Sk 1 liden gl. Jern gryde 1 M 8 Sk 1 Nye Æge kar 1 Rd 2 M 1 dito mindre 1 M 8 Sk 1 Haand Qværn med 2 Steene 1 Rd 4 M forts. side Bielæger Kackelovn af Jern 6 Rd 1 galt Svin 1 Rd 1 Jern Harre 2 Rd 2 Nye Slæde Meeder 2 M 2 Gieslinger 1 M 7½ Sk Den u-vise Gield er 10 Rd 5 M 10 Sk Der af tager Hans Jacobsen det halve som er 5 Rd 2 m 13 Sk Og nyder da Peder Larsen af den u-vise Gield 2 Rd 4 M 6 V2 Sk som hand tager hos Michel Snedker 2 Rd 4 m og hans Jacobsen betalt til ham for Mogns Huger 6½ Sk 2 Rd 4 M 6½ Sk Morten Hansen tager hos David Rasmussen 2 Rd 4 M Og Hans Jacobss betalt for Mogns Huger 6½ Sk 2 Rd 4 M 6½ Sk Det som Hans Jacobsen tilfalt at Arve og ham til gieldens Brøstfeldigheden og Besetningen ved Steden tilkom, nyder Hand betahling, udj det gods som ej til Børnene er udlagt hvilked alt beløber til den Summa 205 Rd 4 M 14 V4 Sk Saa udbetalte Hans Jacobsen og Skiftes Forvalteren for sin fordring5 Rd 3 M Tilliusningen 1 Rd 5 M 8 Sk og vurderingsmændene 1 Rd 8 Rd 2 M 8 Sk 214 Rd 1 M 61/4 Sk Saa at alt det Øvrige vurderede Gods blev Hans Jacobsen betroed uden vidre udlæg, saa nyder og Hans Jacobsen af den u-vise Gield hos Giødert Rasmussen i Faxsøe 4 Rd hos David i Stubberup 1 Rd 2 M

10 Vemmetofte skifter og fra Mogns Huger 13 Sk 5 Rd 2 M 13 Sk Skiftes Forvalterens Fuldmægtig tager den hos Jens Poulsen I Faxsøe tilgode havende 1 Rd Forts. side 239 Det udlagte Gods blef Morten Hansen i Vibbede og Peder Larsen i Spiellerop strax levert og det øvrige Gods tog Hans Jacobsen til sig, huor imod hand lovede at forskaffe Huusene paa steden i god stand og Besetningen af 4 re Bæster af plov, vogn og harre at holde vedlige paa Steden, saa dette Skifte er saaleedes slutet og til ende bragt. Datum Stervboen ut supra J R Williamson Vurderings Mændene Jens Larsen Smed Niels NK S Rasmussens Nafn som Arfvingerne og Deres Lauværge Hans H S Jabobsens Morten MHS Hansens PS Nafn Nafn Peder Larsens Navn

11 Vemmetofte skifter IC-68, nr. 5: Skifte 5/ efter husmand Niels Olsen i Vivede. Anno 1742, dend 5te January var ieg undertegnede, med tiltagne 2de Mænd naunl Niels Biering Udrider ved Vemmetofte og Hans Nielsen af Vivede mødt hos afdøde Niels Olsen hans efterladte Enke Maren Rasmusdatter i Vibedehuuset boende, for at registrere og vurdere hvis udi Stervboed findes til lovlig Skiftes Holdelse, efter bemeldte afgangne Niels Olsen, Og da var tillige mødt paa Enkens Vegne som Laugværge Peder Jensen af Vibede, og nedenmeldte dend sal. Mands efterladte Børn Ole Nielsen, 28 Aar gammel, Huusmand i Vibede, og Rasmus Nielsen, 26 Aar gl. ligeledes Fæstehuusmand i Faxe, som allene var Arvinger paa deres sal. Faders Side, Da Forretningen blev fortfaret saaledes som følger.- I Stuen: 1 Fyrre Bord med Krytsfoed... " Benk... " " 2 1 Fyrre Kiste uden Laas... " 2 " 1 gl. Ege Kiste med Laas... " 2 " 1 lidet gl. Skrin... " " 4 1 trebenet Træstoel... " " 2 1 Træstoel med Halmsæde... " " 4 1 Rock..." 1 " 1 gl. Sengested... " 1 " 1 gl. Olmerdugsdyne... " Dito Underdyne... " 2 " 1 Hovedpude... " 2 " 1 Par Blaargarns Lagen... " 3 " 1 Messing Kiedel... " 3 " 1 gl. Jernlampe... " " 2 1 Fyrtøj... " " 2 2 Hengelaase á 2 Sk.... " " 4 1 Faare Kokke... " " 2 1 liden Øxe..." " 4 1 Øll Tde... " " 12 1 Garnhaspe... " " 4 1 liden gl. Benk... " " 2 Dend sal. Mands Gangklæder: 1 gl. Skindpeltz... " " 2 1 Brystdug..." " 2 1 Sort Dito... " " 2 =============== Summa Boens Beløb: 3 Rdl. 4 Mk. 2 Sk. Dernæst blev Huusets Biugning efterseet og befunden af følgende Beskaffenhed.- Biugningen bestaar af en Længe og 5 Fag med Skorsteen, Bagerovn og en Steen Kackelovn, Mangler: 1 Bielcke... " 3 " 2 Løsholter... " 2 " 2 Læs Langhalm, men derpaa findes 2 Traver paa Stæden, de manglende 1 Læs 8 Traver Langhalm " Arbeidsløn for alt... " 3 " Foranførte Huusets Brøstfældighed anføres til =============== Boens Besvær og Udgift som herskabelige Prætentioner... 2 Rdl. 4 Mk. " Dernæst Huusets Afgift til 1. Maj nestkommende som er Hoverie Penge til Paasche 2 Rdl. " "

12 Vemmetofte skifter Jan. og April Q-talers Hielpeskat á 4 Mk. 4 Sk. er " 2 Mk. 8 Sk ============================ Summa Boens Besvær og Udgift = 5 Rdlr. " 8 Sk. Og da Boens Besvær og Udgift, som er Herskabelige Præstentioner, overgaar Boens Indtægt og Formue, saa bliver der intet til Deeling imellem Arvingerne. Ey heller noget til andre Creditorers Betaling, omendskiøt nogle skulle være, der dog ikke endnu har anmeldt sig, siden bemeldte anførte Herskabelige Prætentioner præserer frem for ald anden Gield. Men Enken med hendes Laugværge var begiærende, at hun straxen maatte blive entlediget Huuset, imod at hun betalte Afgifter og Brøstfældigheder, hvilket hende blev tilladt. Og erbud Enken med hendes Laugværge at ville gierne efterlade og give di anførte gamle Meubler og Gods som nu findes i Boen, siden hun nok uden des var i Stand og kunde underholde sig, imod at hun blev befriet for Huusafgiften at svare, og Brøstfældighedens Betaling, hvilket blev consenteret, siden Poul Pedersen, tienende Jens Nielsen Hillede i Spielderop, var mødt og antog Huuset udi Fæste imod at han beholder de specificerede Meubler og Gods som er udi Huuset, der blev hannem tilstaaet og som anført overleveret, eftersom Enken var flødt af Huuset over til hendes Søn i Vibede. Foregaaende saaledes at være pseeret bekræftes Datum Stervboet ut supra. Paa min Principal Hr. Forvalter Friborgs Veigne M. Steenberg. Som Vurderings Mænd Niels Biering Hans Nielsen. Maren Rasmusdatter Sal. Niels Olsens Ole Nielsen paa sin egen og Broders Veigne

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse:

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: LAK 253-52A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/3 1756 efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: Anno 1756, Dend 11. Martij er efter foregaaende lovl. skeede Tillysning inden

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Skifteprotokoller Om ord i skifteprotokoller Sifteprotokollerne kan fortælle meget om, hvordan bestemte personer og befolkningsgrupper boede før i tiden. I registrerings-

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755.

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anders Nielsen i Viby. Marselisborg gods G 322 6. Fil. 152. Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anno 1755 den 11te maj loed deres høygrevelige Exellence

Læs mere

Brolykke Gods Skifteprotokol Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte

Brolykke Gods Skifteprotokol Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte Brolykke Gods Skifteprotokol 1758-1789 Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte Skifte-Brev Efter Mads Hansen i Dalbye Anno 1784 den 1 de Julij jndfandt ieg mig unerskrevne som Skifteforvalter udi Stervboen

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Rosenfeldt Gods Skifteprotokol , side Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802

Rosenfeldt Gods Skifteprotokol , side Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802 Rosenfeldt Gods Skifteprotokol 1775-1824, side 188-191. Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802 Registrerings og Vurderings samt Skifteforretning Efter afg Gaardmand Niels Isachsen af Over Windinge

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Anno 1772 den 13. nov. på høj og velbårne hr. kammerherre og baron Christian Friderich Güldenchrones

Læs mere

LAK A-B (kort 12/25, side 396B):

LAK A-B (kort 12/25, side 396B): LAK 380-257 A-B (kort 12/25, side 396B): Anno 1757 dend 23. Maj er efter foregaaende skeedte Tillysning inden Tryggevælde & Faxe Herreders Ret, samt Advarsel til alle vedkommende, foretaget lovlig skifte

Læs mere

Nj-arkiv IC-68, nr. 6: Vurdering 2/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Skifte 28/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede.

Nj-arkiv IC-68, nr. 6: Vurdering 2/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Skifte 28/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Nj-arkiv IC-68, nr. 6: Vurdering 2/5 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Skifte 28/6 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Anno 1752 d. 2den Maj mødte Michael Johannes Lorentzen, Forvalter

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844:

Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844: Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844: 1844 den 27. Juli indfandt undertegnede Skifteforvalter sig hos Enkemand og Smed Jørgen Isaksen i Thystrup for efter hans Begiæring at optage

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733.

Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733. Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733. Anno 1733 dend 28 Januarÿ indfandt sig paa Deres høÿ grevel.: Excellence

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef.

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef. G 1- fo.19 a.ti 1 a.konstantinsborg Skifte efter Søren Niesens koene Sa.Anne Michesdatter af ~ormsef. Anno 17 tirsdagen den Bte mai paa høyæde og vebaarne hr.justitsraad Carisius ti Constanstantinsborg

Læs mere

Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum.

Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum. G262-5 Frisenvold Løjstrup gods, 1738-1763, fol. 430-435, kort 15/21 Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum. Anno 1756 den 16 juni paa de anordnede høie og nådige herrer formyndere

Læs mere

Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming.

Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming. . Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming. Anno 779 den de februari,som er rætte 0te dagen efter gaardmand Morten Madsen i Limming,hans dødelige afgang,indfandt sig i forbemeldte

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 Nr. 67. Side 107b. 1696. 28. Jan. Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Anders Poulsen. 1 søster. A: Kirstene Ollsdatter, død. 1 søn. 3 døt. 1: Peder

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe:

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: "Aar 1831 den 6te September mødte den constituerede Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Sognefoged HENRIK HANSEN af Orup og Sognefoged

Læs mere

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b.

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b. 330,Jens Hansen, Side 292b. 1771. 4. April. # 330 # Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker. # 331 # Anna Kirstine Andersdatter, Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Allinge. 3 døt. A: Christense Jensdatter, f. 1761.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe

Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe Anno 1765 dend 18.de Marty som rette 30.de Dag Indfandt sig paa høye Herskabet hendes Naade fruegeh. raadinde Levetzaus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker.

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. 1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Nr. 286.Side 426. 1722. 30. Juni. Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Karen Hansdatter. Laugv: Gregers Christensen, capitain. Ved første ægt med afg. Karen Ibsdatter. 5 søn.

Læs mere

!~~ 1'9'/1r {) /7/ O- li~i, G. 321-4. salig Jens Pedersen Møller. . -. Tin. rd.

!~~ 1'9'/1r {) /7/ O- li~i, G. 321-4. salig Jens Pedersen Møller. . -. Tin. rd. .., "" "... ",....,,- G. 31-4 ( ",. \Constantinsborg.. -. Skiftebrevefter O- I~i,!~~ 1'9'/1r {) /7/ saig Jens Pedersen Møer. Anno 1745 Torsdagen den d 10. Junij er indfunden sig paa højæde og vebaarne

Læs mere

Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770

Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770 Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770 Anno 1770 den 10 de marty indfandt sig underskrevne Henridh Buss fra Bratschou paa sit herskab høy og velbaarne frue oberst inde Grabow til Urup og Bratschou

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg i Timring Sogn.

Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg i Timring Sogn. Møltrup Gods Skifteprotokol 1776-1793, fol.78b. Skifte efter Maren Madsdatter 1785. Skifte Forretning. Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg

Læs mere

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld.,

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld., Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Nr. 66.Side 115b. 1706. 26. Marts. Film 619. Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Ellene Abrahamsdatter. Laugv: Lars Hansen, Frigård, Nyker. 2 søn. 3 døt. A: Abraham Hansen, egen værge,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

1 Speil med sort Ramme 8 Sk. 1 Kuffert 1 Rdl.

1 Speil med sort Ramme 8 Sk. 1 Kuffert 1 Rdl. LAK-380-257 A-B, kort 9/25, side 298B: Anno 1750 Den 6te Febrarij, haver paa velbaarne Hr. Baron Rosenkrandtz Vegne Ridefogeden Rasmus Jensen fra Rosenlund, forretaget Skifte og Deeling, (henseende forhen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841.

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Kilde: Frederiksborg amt, Københavns universitetsgods, skifter 1819-1850. Folie 46-47-48-49-50. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/201531

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred.

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred. Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup og flere gaarder. deres Kongelige Mayest. bestalte Etats og Justits Raad, Kiendes og hermed Vitterlig giør, at have Solgt og overdraget, ligesom ieg og hermed Sælger,

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby.

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Indledning. le, der kender noget til Fanø i vore Dage og véd, hvorledes Forholdene nu til Dags er her paa Øen, kunde maaske have

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Dagbog for Grauballe Fattiggård 1880 til 1907 og Svostrup Asyl 1907 til 1921

Dagbog for Grauballe Fattiggård 1880 til 1907 og Svostrup Asyl 1907 til 1921 Side 1 Apr 1880 1. Mødte Bestyren (red.: Frands Christian Laursen) og Overtog Gaarden. Karlen og Pigen ligeldes var mødte og forrettede det daglige 2. Mødte Anders Gregersen, Martinus Christensen og passede

Læs mere