HUSORDEN FOR AFDELING 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR AFDELING 5"

Transkript

1 HUSORDEN FOR AFDELING 5

2 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi ud over de normale vedtægter, har en husorden. Alle bedes huske, at disse regler er fastsat for at beskytte os selv, vore naboer, bygningerne og området. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde friarealerne og bebyggelserne i pæn stand, og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at vi selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. AFFALD Almindelig dagrenovation indpakkes i plasticposer, og disse skal lukkes forsvarligt inden de kastes i affaldsbeholderen (molokken). Affaldsposer udleveres 1 gang i kvartalet af boligforeningen. Glas, skarpe genstande, papkasser og andet større affald må ikke kastes i molokken. Flasker og aviser kastes i de molokker i afdelingen, som er beregnet hertil. Ellers henvises til kommunens genbrugspladser eller i øvrigt kommunens henvisninger. For ikke at tiltrække skadedyr, må der ikke smides madrester i bebyggelsen. ANTENNER/PARABOLER Boligforeningen er tilsluttet Brønderslev Antennelaug. Fejl i signalforsyningen meldes direkte til Brønderslev Antennelaug. Udvendige paraboler/antenner må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningens administration. I henhold til lovgivningen er det boligforeningen, der beslutter, hvor parabolen/antennen kan opsættes. Opsætning kan normalt ske på eksisterende beslag. Alle udgifter til montering og trækning af kabler m.m skal betales af lejeren. BAD, TOILET OG KØKKEN Der må ikke skylles ting gennem vask og toilet der kan stoppe afløbsrørene; for eks. engangsbleer, hygiejnebind, vat og lignende. Ved opsætning af knager og lignende, henstilles der til, at der bores i flisefugerne. Ved fraflytning påhviler det beboeren at udbedre skader på fliser og fuger. Eventuelle utætheder i installationer skal hurtigst muligt meddeles ejendomsfunktionærerne eller Boligforeningens kontor. CAMPINGVOGNE OG TRAILERE Må kun parkeres i afdelingen i forbindelse med klargøring. Parkering må ikke overstige 3 døgn, hvilket også gælder trailere.

3 CARPORTE OG P-PLADSER Alle lejere i afdeling 5 har mulighed for at leje en carport eller p-plads. Opnotering hertil kan ske ved henvendelse til kontoret. Reglerne for leje af carporte og p-pladser er flg.: 1. Ved lejemålets indgåelse skal lejer enten eje eller være bruger af indregistreret bil eller motorcykel. Carporten eller p-pladsen kan kun benyttes til dette køretøj. 2. Hvis ovennævnte køretøj afhændes, og der ikke kan påregnes genanskaffelse indenfor en periode på 3 måneder, skal det lejede opsiges. 3. Der opkræves en månedlig leje som fastsættes af afdelingsmødet. 4. Opsigelse af det lejede kan ske med én måneds varsel. 5. Beboere kan ikke samtidig leje både carport og have reserveret p-plads. 6. Der må ikke ske fremleje eller udlån, hvis lejer ikke selv benytter det lejede. 7. Afvigelser fra ovennævnte bestemmelser kan ske efter godkendelse fra afdelingsbestyrelsen. CYKLER Cykler må ikke henstilles så de er til gene for andre, men stilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. BORDE OG STOLE Boligforeningen har borde/stole som kan lånes ved henvendelse hos ejendomsfunktionærerne eller kontoret. DØRKIKKERT Kan monteres, hvis dette sker i samråd med kontoret. Der skal monteres en godkendt type af ejendomsfunktionæren. Lejer skal betale for kikkerten og monteringen udføres af boligforeningen. FLAG Kan lånes hos ejendomsfunktionærerne og leveres tilbage hertil næste morgen. Flagreglerne er: op tidligst kl og ned senest ved solnedgang. FORSIKRINGER Boligforeningen har tegnet de nødvendige forsikringer for bygningerne. Der er ikke tegnet glas- og kummeforsikring. Skader herpå, der forårsages af beboeren, vil blive genoprettet på beboerens regning. Forsikring af dit eget indbo skal du selv sørge for. FÆRDSEL I OG OMKRING BYGNINGER Alle beboere har ansvar for at værne om bygningerne og omgivelserne deromkring. Det er vigtigt at alle, der bor eller har et ærinde i afdelingen har en god oplevelse ved at opholde sig i området. Førere af biler, cykler og knallerter skal udvise hensyn og køre med lav fart, så alle der færdes i afdelingens område kan føle sig trygge. Kommer I til at forurene bygninger eller fællesarealer ude eller inde, har du selv pligt til at sørge for rengøring. Eksempelvis glasskår, olie fra biler og lignende. HUSDYR Husdyrhold er ikke tilladt. Det er tilladt for gæster i lejligheden at have et husdyr med på besøg i op til to døgn pr. uge. Det gælder dog ikke hunde, der fremtræder som tilhørende gruppen muskelhunde/kamphunde. Det er ikke tilladt at besøgende medbringer krybdyr og slanger.

4 HÅRDE HVIDEVARER, EL- OG VVS-INSTALLATIONER Lejlighedens installationer samt hvidevarer i form af komfur og emhætter vedligeholdes af afdelingen. Fejl skal meldes til ejendomsfunktionærerne eller kontoret, som rekvirerer en tekniker. Reparationer, som skyldes forkert brug, skal betales af lejeren. Det er vigtigt at følge brugsanvisningen til de enkelte hvidevarer. Hvis der ikke findes en vejledning i lejligheden, kan der bestilles en ny på kontoret. Der må installeres VA-godkendte vaskemaskiner på badeværelset, hvor der er lavet installationer herfor, og det samme er gældende for VA-godkendte opvaskemaskiner i køkkenet. Hvis ikke installationerne i lejligheden er forberedt for montering af vaskemaskine/opvaskemaskine, må disse kun installeres efter godkendelse fra boligforeningens kontor. Installationer skal udføres af autoriseret installatør. Der må installeres kondens-tørretumblere i lejligheder, hvor der ikke kan laves aftræk til udvendig udblæsning. Tørretumblere, der kræver aftræk for udvendig udblæsning må kun installeres, hvis der kan laves aftræk, som ikke skader bygningen og virker generende for andre lejere. Murgennemføring til aftræk skal udføres håndværkmæssigt korrekt og kun efter forudgående anmeldelse til Boligforeningens kontor. Mur-gennemføring kan kræves reetableret ved fraflytning. LEG Lad ikke børn lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til gene for øvrige beboere. Det gælder specielt i opgange og kældre. Leg med skydevåben af enhver art er farlig og må ikke finde stede på afdelingens område. NØGLER Ved indflytning udleveres 3 nøgler til lejligheden. Hvis der ønskes flere nøgler skal disse rekvireres på Boligforenings kontor og betales af lejeren. OPGANGE Alle beboere i opgangen skal være med til at holde orden. Da der skal være fri passage overalt i opgangen, må der ikke henstilles effekter på reposer eller trapper. Det kan i særlige tilfælde accepteres at der henstilles rollatorer i det omfang, at det ikke er til gene for andre i opgangen. Der udføres trappevask 1 gang ugentligt af rengøringsfirma. Hvis der er behov for trappevask herudover, skal dette udføres af lejerne. PARKERING Må kun finde sted på de etablerede p-pladser. Reserverede p-pladser er forbeholdt lejere af disse. Motorcykler, knallerter og scootere må ikke stilles i kældre. Ikke indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i afdelingen. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg samt traktorer og entreprenørmateriel er ikke tilladt i afdelingen. RYGNING Det er ikke tilladt at ryge i afdelingens fællesrum, f.eks. vaskekældre, kældergange, opgange samt alle øvrige rum beregnet til fælles benyttelse. Det er ikke tilladt at udlufte røg fra lejligheden gennem opgangen. SKADEDYR Observeres der skadedyr af enhver art; f.eks rotter og kakkelakker bedes dette hurtigst muligt meddeles ejendomsfunktionærerne eller Boligforeningens kontor.

5 SKURE TIL HANDICAPKØRETØJER Afdelingen råder over et antal skure, der benyttes til parkering af handicapkøretøjer. Beboere, der har behov for en plads i disse skure, kan ansøge herom på Boligforeningen kontor. Hvis der er pladser, som ikke er optaget af handicapkøretøjer, kan disse lejes af alle, der har behov for parkering af knallert, scooter, eller lignende. Lejemålet kan dog opsiges, hvis der kommer lejere, som har behov for plads til handicapkøretøj, og der ikke kan anvises andre ledige pladser. Der betales en månedlig leje af pladserne, som fastsættes af afdelingsmødet. Hvis køretøjet afhændes, og der ikke påregnes anskaffelse af et andet indenfor 3 måneder, skal pladsen opsiges. Der må ikke ske fremleje eller udlån af de lejede pladser. Afvigelser fra ovennævnte bestemmelser kan ske efter godkendelse fra afdelingsbestyrelsen. STØJ Alle i afdelingen skal vise hensyn og undgå støjende adfærd. Brug af musikinstrumenter, radio/tv eller lignende skal forgå under hensyntagen til omgivelserne. I tidsrummet mellem kl og kl skal der udvises særligt hensyn til øvrige beboere, og der må ikke være støj eller musik, som på nogen måde kan genere andre beboere. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for øvrige beboere. Brug af boremaskiner m.m må ikke finde sted i tidsrummet kl UDLUFTNING For at undgå fugt i lejligheden er det vigtigt at der udluftes regelmæssigt. Udluftning sker bedst ved at åbne flere vinduer 2-3 gange i løbet af dagen for at skabe gennemtræk. Det er vigtigt, at der efter udluftning lukkes op for varmen, for at undgå fugtdannelse. Udluftningskanaler må ikke tilstoppes, da dette hindrer tilstrækkelig udluftning. Reparation af ventilationsanlæg, som skyldes lejers tilstopning af kanaler m.m betales af den ansvarlige lejer. Det er vigtigt, at filtre i emhætter rengøres regelmæssigt, da det vil sikre et godt aftræk fra emhætten. VASKEPLADS Beboere i afdeling 5 må benytte vaskepladsen i afdeling 11, der ligger ved garagerne Stokbrogade Vaskepladsen må kun benyttes til bilvask. Efter endt brug skal vaskepladsen efterlades ryddet, og affald skal være fjernet. VASKERIER Vaskeriet må ikke benyttes af personer under 16 år. Brugsanvisningerne til maskinerne skal følges nøje og efterleves. Vaskerierne er beregnet til vask for afdelingens beboere, og ikke til vask for familie og venner. Ved indflytning bliver der udleveret vaskekort, som benyttes til betaling for vask og tørretid. Bortkomne kort skal erstattes af lejeren. Efter brug efterlades vaskeriet i rengjort stand, fnugfilter i tørretumbler rengøres. Evt. fejl på maskinerne, skal meddeles hurtigst muligt til Boligforeningens kontor eller til ejendomsfunktionærerne, og skiltet virker ikke skal hænges på den defekte maskine. ÆNDRING AF LEJLIGHEDEN Der findes særlige regler for gennemførelse af bygningsmæssige forbedringer eller ændringer i lejligheden. Nogle arbejder kræver anmeldelse til boligforeningens administration og andre forudsætter byggetilladelse fra kommunen.

6 Derfor skal der rettes henvendelse til boligforeningens administration, inden der udføres forbedringer eller ændringer i lejligheden. Administrationen vil så kunne orientere om de gældende regler, og om hvilke tilladelser der kræves. OVERTRÆDELSE AF HUSORDENEN Overtrædelse af husordenens regler kan i henhold til Lov om leje af almene boliger, medføre opsigelse af lejemålet. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen eller Boligforeningens personale. Vedtaget på afdelingsmøde i afdeling 5, den 9. september 2009 Sign. Jørn Nielsen Jørn Nielsen Afdelingsbestyrelsesformand Sign. Bjarne Jørgensen Bjarne Jørgensen Dirigent

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere